0

SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT NHẰM ĐƯA RA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

7 30 0
 • SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT NHẰM ĐƯA RA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:59

Sử dụng phương pháp phân tích SWOT kết hợp với các phương pháp nghiên cứu thường quy, tác giả đã đánh giá được thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy - học và đưa ra 06 gi[r] (1)SỬ DỤNG MƠ HÌNH SWOT NHẰM ĐƢA RA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Nguyễn Thế Hùng Trường Đại học Tiền Giang TÓM TẮT Sử dụng phương pháp phân tích SWOT kết hợp với phương pháp nghiên cứu thường quy, tác giả đánh giá thực trạng số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy - học đưa 06 giải pháp ngắn hạn dài hạn, như: (i) Tăng cường hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa; (ii) Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật; (iii) Mua sắm bổ sung thêm nguồn học liệu ; (iv) Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức sinh viên môn học Cờ Vua; (v) Cải tiến phương pháp giảng dạy môn học Cờ vua; (vi) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao hiệu công tác giảng dạy môn Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng Trường Đại học Tiền Giang Kết nghiên cứu đề tài giúp nhà nghiên cứu có thêm hướng việc sử dụng mơ hình SWOT để đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp giúp nâng cao chất lượng công tác dạy - học môn học Giáo dục thể chất nói chung mơn học Cờ vua nói riêng Từ khóa: Giáo dục thể chất; SWOT, thực trạng; giải pháp; Trường Đại học Tiền Giang; Cờ vua Ngày nhận bài: 13/02/2020; Ngày hoàn thiện: 30/3/2020; Ngày đăng: 07/4/2020 USING THE SWOT ANALYSIS TO PROPOSE EFFECTIVE SOLUTIONS FOR TEACHING CHESS FOR COLLEGE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION AT TIEN GIANG UNIVERSITY Nguyen The Hung Tien Giang University ABSTRACT Using the SWOT analysis method combined with the conventional research methods, the author has assessed the reality of some factors affecting teaching - learning activities and proposed six short and long - term solutions such as: (i) Enhancing extracurricular physical training activities; (ii) Enhancing professional activities and academic exchanges; (iii) Purchasing additional learning resources; (iv) Propagating and educating in order to raise students' awareness of chess subject; (v) Improving the teaching method of Chess subject; (vi) Training and fostering professional qualifications of lecturers in order to improve the effectiveness of chess teaching for college students of physical education at Tien Giang University The research results of this topic can help researchers have a new direction in using the SWOT model to assess the curent situation and proposing solutions to improve the quality of teaching - learning physical education in general as well as chess subject in particular Keywords: Physical education; SWOT, reality; solution; Tien Giang University; chess Received: 13/02/2020; Revised: 30/03/2020; Published: 07/4/2020 (2)1 Đặt vấn đề Trường Đại học Tiền Giang sở đào tạo đại học đa cấp, đa l nh vực, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu c u phát triển bền v ng vùng đồng Sông Cửu ong, mang đến cho người học hội nghề nghiệp để thăng tiến T năm 2012, Trường đào tạo cử nhân Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng Mặc dù có nỗ lực, cải tiến, song chất lượng dạy học môn Cờ vua sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất (GDTC) chưa đạt kỳ vọng Qua thực tế giảng dạy cho thấy nhiều tồn ảnh hưởng đến việc dạy học môn Cờ vua như: nhận thức, thái độ người học cịn coi thường đánh giá thấp mơn học, trang thiết bị sở vật chất phục vụ việc dạy học thiếu thốn chưa đảm bảo, hoạt động hỗ trợ dạy học nhiều khó khăn,… làm ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu đào tạo nhà trường Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích SWOT, đề tài xác định điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức, t giúp tác giả đưa số giải pháp ngắn dài hạn nhằm giúp nâng cao hiệu giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang 2 Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp: (i) Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu; (ii) phương pháp điều tra xã hội học; (iii) phương pháp phân tích SWOT; (iv) phương pháp kiểm tra sư phạm (v) phương pháp toán học thống kê 3 Kết nghiên cứu 3.1 Thực trạng số yếu tố ảnh hưởng đến công tác dạy học môn học Cờ vua Trường Đại học Tiền Giang Trên sở đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác dạy học môn Cờ vua, đề tài rút số tồn sau : - Về nhận thức môn học Cờ vua: Nhận thức môn học nhóm khách thể nghiên cứu đánh giá mức thấp (1,84≤ĐTB≤2,43), đặc biệt sinh viên có xu hướng đánh giá t m quan trọng môn học thấp so với cán quản lý (CBQL) giảng viên, cụ thể thể qua hình Hình Nhận thức học phần Cờ Vua các nhóm khách thể nghiên cứu - Về sở vật chất phục vụ hoạt động giảng dạy: Qua kết thống kê bảng cho thấy, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập môn Cờ vua trường cịn nhiều thiếu thốn, chưa hồn tồn đáp ứng nhu c u sử dụng giảng viên sinh viên Bảng Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học phần Cờ vua STT Trang thiết bị lƣợng Số lƣợng Chất Ghi chú 1 Phịng học lý thuyết 01 phịng Trung bình Dùng chung Phòng học thực hành - - 3 Máy chiếu 01 máy Trung bình Máy tính 01 Cấu hình yếu Ph n mềm chuyên dụng - - Chưa có Bàn cờ, quân cờ 30 Trung bình Đồng hồ thi đấu 02 Trung bình - Về việc lựa chọn nhóm phương pháp cách thức tổ chức giảng dạy môn học: Qua kết (3)Hình Kết vấn việc lựa chọn nhóm phương pháp giảng dạy môn học Cờ Vua cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tiền Giang (n=108) - Về công tác tổ chức thi đấu thể dục thể thao và ngoại khóa mơn Cờ vua Trường Đại học Tiền Giang: Qua bảng cho thấy, việc tham gia hoạt động TDTT ngoại khóa sinh viên xác định mức độ trung bình (ĐTB≤2,15) Tại Trường Đại học Tiền Giang, ba hình thức bao gồm: Câu lạc bộ, đội tuyển tham gia giải thi đấu nhà trường chưa trọng quan tâm mức Điều hạn chế c n khắc phục việc thành lập câu lạc Cờ vua đội tuyển thi đấu có ý ngh a quan trọng việc phát huy lực sinh viên chuyên ngành, đồng thời giúp cho nhà trường phát nh ng sinh viên có khiếu để bồi dưỡng phát triển theo đường chuyên nghiệp Bảng Kết vấn công tác tổ chức thi đấu thể dục thể thao ngoại khóa mơn Cờ vua Trường Đại học Tiền Giang (n=108) STT Nội dung vấn CBQL Giảng viên Sinh viên 1 C B Cờ vua sinh viên trong nhà trường 2,08 2,01 2 Hệ thống giải thi đấu Cờ vua cho sinh viên nhà trường 2,14 2,15 2,1 3 Tham gia giải thi đấu Cờ vua sinh viên trường 1,71 1,69 1,66 - Về kết học tập môn Cờ vua sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang: Qua bảng kết kiểm định Chi bình phương (Pearson Chi-Square) gi a hai khóa trước thực nghiệm 5,56 so với Chi bình phương bảng 9,49 [3] Như vậy, Chi bình phương tính < Chi bình phương bảng nên kết học tập gi a khóa sinh viên lớp Cao đẳng GDTC khóa 13 14 khơng có khác biệt Kết học tập sinh viên với học ph n chưa đảm bảo yêu c u hiệu học tập môn học Kết ảnh hưởng nhiều nguyên nhân khác nhau, như: ý thức động học tập, phương pháp học tập, Song, nh ng nguyên nhân là: biện pháp q trình giảng dạy chưa thích hợp, kết hợp gi a hình thức giảng dạy nhiều hạn chế Do vậy, yêu c u c n thiết phải lựa chọn nh ng giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn khả sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất để đạt kết học tập tốt học ph n này, nâng cao trình độ kỹ mà sinh viên c n phải có trường Bảng Kiểm định chi bình phương về kết học tập khóa Value df Asymp.Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 5,559a 0,235 Likelihood Ratio 6,484 0,166 N of Valid Cases 55 a cells (60,0%) have expected count less than The minimum expected count is 0,47 3.2 Sử dụng mơ hình phân tích SWOT trong việc đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến q trình giảng dạy mơn học Cờ vua Trường Đại học Tiền Giang (4)Bảng Các điểm mạnh, yếu, hội, thách thức môn học Cờ vua Trường Đại học Tiền Giang MẶT MẠNH (STRENGTHS) MẶT YẾU (WEAKNESSES) S1 Các điều kiện phục vụ cho trình đổi phương pháp dạy - học, đặc biệt sở vật chất tăng cường Dù có trọng việc tăng cường sở vật chất cho trình đổi phương pháp dạy - học nói chung, nhiên, việc đ u tư sơ vật chất cho đổi phương pháp giảng dạy GDTC nhiều hạn chế W1 S2 Đội ngũ giảng viên GDTC có tinh th n c u tiến học tập nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học, có nhiệt huyết cống hiến, có kinh nghiệm chun mơn, sẵn sàng thích ứng với yêu c u đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo Trường Bộ môn GDTC- QP đề Trường đào tạo sinh viên chuyên ngành GDTC trình độ cao đẳng chưa đáp ứng yêu c u số giảng viên h u đạt học vị Thạc s Tiến s W2 S3 Giảng viên phân cơng giảng dạy học ph n có trình độ chun mơn sâu Cờ vua, có nghiệp vụ sư phạm v ng vàng Viên chức phân công giảng dạy học ph n Cờ vua giảng viên thỉnh giảng, đào tạo chuyên sâu chưa phân ngạch giảng viên W3 S4 Bộ mơn GDTC - QP có mối liên hệ, trao đổi chuyên môn, học thuật với nhiều trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thể dục thể thao tồn quốc Giảng viên GDTC có hội tiếp cận, cập nhật kiến thức, kỹ chuyên môn Bộ GD&ĐT, ngành thể thao liên đoàn thể thao tổ chức W4 CƠ HỘI (OPPORTUNITIES) THÁCH THỨC (THREATS) O1 Môn Cờ vua trở thành môn thể thao đơng đảo qu n chúng u thích, đặc biệt giới học sinh, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trường đào tạo trực thuộc địa phương Tuy nhiên, tỉnh chưa có iên đồn Cờ, tổ chức Hội qu n chúng có vai trò quan trọng việc định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ chuyên môn T1 O2 Hệ thống giải thi đấu Cờ vua dành cho đối tượng học sinh, sinh viên địa bàn tỉnh Tiền Giang tổ chức quy củ, định kỳ, hội phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; đồng thời, giúp phát triển phong trào Cờ vua Trước yêu c u ngày cao chất lượng đào tạo nguồn giáo viên giảng dạy giáo dục thể chất có kiến thức chun mơn Cờ vua cho trường tiểu học trung học sở địa bàn tỉnh Tiền Giang, Trường c n có đ u tư mức chất lượng số lượng giảng viên giảng dạy chuyên sâu môn học Cờ vua T2 O3 Môn Cờ vua ngày nhận quan tâm đ u tư nhà trường thông qua việc thành lập Câu lạc Cờ vua sinh viên Đây điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động giao lưu, học hỏi nhằm nâng cao trình độ, kỹ, chiến thuật thi đấu hình thức ngoại khóa cho sinh viên Yêu c u vận dụng hiệu kiến thức, kỹ vào thực tiễn giảng dạy sinh viên chuyên ngành GDTC địi hỏi q trình đào tạo phải hình thành người học tảng kiến thức, kỹ lực tư độc lập, logic phù hợp T3 Thơng qua bảng phân tích SWOT trên, giúp tác giả nhận rõ nh ng thuận lợi, khó khăn, hội thách thức T giúp cho nhà quản lý, giảng viên đưa chiến lược, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trình dạy - học mơn học giáo dục thể chất nói chung mơn học Cờ vua nói riêng, cho phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường giai đoạn cách phát huy nh ng điểm mạnh, tận dụng tốt nh ng hội, khắc phục sửa ch a nh ng điểm yếu, nhận rõ nh ng thách thức để có giải pháp h u hiệu ngắn hạn dài hạn nhằm hạn chế tới mức thấp rủi ro xảy tương lai (5)Bảng Kết vấn CBQL tính khả thi giải pháp (n=25) STT GIẢI PHÁP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN (n=25) Mức Mức Mức mi % mi % mi % 1 Tăng cường hoạt động TDTT ngoại khóa 22 88 Đ u tư sở vật chất phục vụ công tác dạy học 18 72 24 Xã hội hóa hoạt động phong trào 15 60 28 12 Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật 23 92 4 Mua sắm bổ sung thêm nguồn học liệu 20 80 12 6 Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức sinh viên đối với môn học Cờ vua 24 96 0 7 Cải tiến phương pháp giảng dạy môn học Cờ vua 21 84 12 8 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn đội ngũ giảng viên 22 88 12 0 9 Xây dựng nguồn lực đáp ứng yêu c u giảng dạy môn học Cờ vua 12 48 28 24 10 Cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá môn học Cờ vua 19 76 20 3.3 Xây dựng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang Nhằm mục đích tìm hiểu sở thực tiễn giải pháp lựa chọn, đề tài tiến hành vấn cán quản lý, nhà sư phạm, giảng viên, huấn luyện viên trực tiếp làm công tác quản lý, giảng dạy, huấn luyện trường Đại học TDTT trung tâm, câu lạc Cờ vua toàn quốc Nội dung vấn xác định tính khả thi giải pháp lựa chọn nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Tiền Giang mà đề tài đưa 03 mức: Mức 1: Khả thi cao; Mức 2: Khả thi; Mức 3: Không khả thi Kết vấn trình bày bảng Qua kết bảng cho thấy: đa số CBQ đồng tình với giải pháp mà đề tài đưa Tuy nhiên, vào thực tế, đề tài lựa chọn giải pháp có tính khả thi 80% để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tiền Giang Cụ thể, gồm 06 giải pháp sau: Giải pháp 1: Tăng cường hoạt động TDTT ngoại khóa Tổ chức hình thức tập luyện TDTT ngoại khóa cho sinh viên dựa nhu c u tập luyện điều kiện sở vật chất thực tế nhà trường Thành lập C B TDTT sinh viên hướng dẫn chuyên môn giảng viên Bộ môn GDTC-QP Tổ chức giải thi đấu thể thao rải năm theo nhiều cấp như: cấp Bộ môn, cấp Khoa, cấp Trường nhằm tuyển chọn vận động viên (VĐV) có khiếu TDTT làm nịng cốt cho phong trào tham gia thi đấu giải trường Giải pháp 2: Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường việc tổ chức hoạt động trao đổi học thuật với trường khu vực toàn quốc Tham mưu, đề xuất với BGH nhà trường việc đăng cai tổ chức hội thảo trường tham dự nh ng hội thảo khoa học trường khác (6)Giải pháp 3: Mua sắm bổ sung thêm nguồn học liệu Đề xuất với Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Tiền Giang: iên hệ thường xuyên với cán bộ, giảng viên khoa cách thường kỳ để kịp thời nắm bắt nhu c u, thay đổi nguồn tài liệu, trao đổi nh ng nguồn tư liệu (bao gồm danh mục sách mới, thông tin cách thức đặt sách, nội dung sở d liệu), sở phát triển sưu tập dịch vụ thư viện, đáp ứng nhu c u nghiên cứu, giảng dạy học tập Tổ chức thăm dò, khảo sát nhu c u việc làm c n thiết để thư viện nắm bắt đáp ứng kịp thời nhu c u bạn đọc Thường xuyên tổ chức buổi giới thiệu sách mới, tài liệu thông qua nh ng thi, triển lãm sách,… để kích thích, động viên tìm tịi học hỏi sinh viên Giải pháp 4: Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức sinh viên môn học Cờ Vua Ở buổi học đ u tiên, giảng viên dành thời gian để: Giới thiệu khái qt nội dung mơn học, phân tích ý ngh a, t m quan trọng môn Cờ vua Chương trình đào tạo; nh ng k trang bị qua môn học Cờ vua, giá trị nh ng k thực tiễn; hệ thống tài liệu phương pháp luận môn học Giải pháp 5: Cải tiến phương pháp giảng dạy môn học Cờ vua Kế hoạch giảng dạy khố phải thực theo chương trình mơn học chun sâu Cờ vua với buổi/1 tu n 02 tiết/1 buổi Giờ học Cờ vua phải đảm bảo tính hấp dẫn có lượng vận động tâm lý phù hợp để SV hồn thành chương trình mơn học, tích luỹ kinh nghiệm kiến thức chun mơn Trong q trình học tập, tập luyện (ở ph n buổi tập), phân chia người tập theo t ng nhóm nhỏ, tận dụng tối đa trang thiết bị dạy học, dụng cụ tập luyện có, đảm bảo cho số lượt sinh viên tham gia tập luyện cao Tăng cường tập trò chơi thi đấu buổi tập nhằm kích thích, tạo hứng thú người tập Tăng cường nội dung, phương tiện giảng dạy, tập luyện (các tập chung, chuyên môn) ph n giáo án Cải tiến phương pháp tổ chức học theo hướng tích cực hố, lấy người học làm trung tâm Đa dạng hoá phương pháp tập luyện như: Phương pháp tập luyện vòng tròn, phương pháp tập luyện quãng cách Động viên, khuyến khích kích thích tính chuyên c n SV thông qua nội dung tập phong phú, hấp dẫn Tăng cường số lượng giảng viên học, nâng cao ý thức, trách nhiệm giảng viên học Nếu học có đơng sinh viên, c n phải có giảng viên phụ trách Phân công nhiệm vụ cụ thể cho t ng Giảng viên Cải tiến nội dung kiểm tra, đánh giá nội dung mơn học Đa dạng hố hình thức kiểm tra, đánh giá Có sách ưu tiên, khen thưởng cho SV tích cực, có thành tích tập luyện thi đấu Cải tiến, xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá cho phù hợp với đối tượng tập luyện, đưa nội dung tiêu chuẩn rèn luyện thân thể vào nội dung buổi tập nội dung kiểm tra đánh giá môn học Giải pháp 6: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ giảng viên (7)Tăng cường giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm giảng viên việc nâng cao chất lượng đào tạo phong trào thể thao nhà trường Tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ, cử cán học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên mơn, hồn thiện chương trình Đại học sau đại học Cử giảng viên chuyên ngành tham gia tập huấn công tác tổ chức, điều hành, trọng tài giải thi đấu ngành, Bộ Giáo dục Đào tạo, iên đoàn Cờ Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm, giao lưu, trao đổi nâng cao trình độ chuyên môn Tăng cường công tác quản lý, tra, kiểm tra hồ sơ giảng dạy giảng viên như: Chương trình, kế hoạch, tiến trình, giáo án giảng dạy giảng viên, nâng cao chất lượng giáo án giảng dạy, tăng cường cơng tác bình giảng, dự 4 Kết luận Bằng việc sử dụng mơ hình SWOT kết hợp với phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đồng thời dựa sở mục tiêu chương trình đào tạo môn học; yêu c u kỳ vọng vào trình đổi phương pháp dạy học môn học Cờ vua; kết nghiên cứu thực trạng tổ chức dạy học môn học Cờ vua, nguyên tắc xây dựng giải pháp, đề tài đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu dạy học môn Cờ vua cho sinh viên cao đẳng chuyên ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang sau: Giải pháp 1: Tăng cường hoạt động TDTT ngoại khóa; Giải pháp 2: Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật; Giải pháp 3: Mua sắm bổ sung thêm nguồn học liệu; Giải pháp 4: Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức sinh viên môn học Cờ Vua; Giải pháp 5: Cải tiến phương pháp giảng dạy môn học Cờ Vua; Giải pháp 6: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn đội ngũ giảng viên TÀI IỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] Tien Giang University, Tien Giang University development strategy for the period of 2011-2020, with a vision to 2030, Tien Giang University, 2015 [2] T H Nguyen, Research and select some proposed solutions to improve the effectiveness of King chess teaching and learning to students of physical education diploma program in Tien Giang University, M.S thesis, University of Sport Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, 2018 [3] D D Tran and C H Do, The basis of statistical mathematics, Sports Publishing House, Ha Noi, 1996 [4] D T Hoang, “Solutions to enhance physical educational efficiency for students at Thai Nguyen University of medicine and pharmacy - Thai Nguyen University,” TNU - Journal of Science and Technology, vol 179, no 3, pp 37-43, 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT NHẰM ĐƯA RA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG, SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT NHẰM ĐƯA RA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Nhận thức đối với học phần Cờ Vua của - SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT NHẰM ĐƯA RA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Hình 1..

Nhận thức đối với học phần Cờ Vua của Xem tại trang 2 của tài liệu.
dạy: Qua kết quả thống kê tại bảng 1 cho thấy, - SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT NHẰM ĐƯA RA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

d.

ạy: Qua kết quả thống kê tại bảng 1 cho thấy, Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nhóm - SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT NHẰM ĐƯA RA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Hình 2..

Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nhóm Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 5. Kết quả phỏng vấn CBQL về tính khả thi của các giải pháp (n=25) - SỬ DỤNG MÔ HÌNH SWOT NHẰM ĐƯA RA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Bảng 5..

Kết quả phỏng vấn CBQL về tính khả thi của các giải pháp (n=25) Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan