0

DẠY CÁC KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

7 14 0
 • DẠY CÁC KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:57

Từ đó, có thể thấy mục đích của nghiên cứu này là làm rõ khái niệm kết tử lập luận trong tiếng Pháp, phân loại các kết tử lập luận trong tiếng Pháp và đề xuất một số phương p[r] (1)DẠY CÁC KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Nguyễn Thị Thúy Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Lập luận tượng phổ biến giao tiếp Muốn lập luận, cần có phương tiện lập luận, phương tiện phổ biến kết tử lập luận Nghiên cứu nhằm làm rõ khái niệm kết tử lập luận tiếng Pháp, phân loại kết tử lập luận tiếng Pháp đề xuất số phương pháp dạy kết tử lập luận tiếng Pháp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Về phương pháp nghiên cứu, tiến hành thu thập tổng hợp tài liệu kết tử lập luận tiếng Pháp, sau chúng tơi khảo sát viết 50 sinh viên năm thứ Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Với kết nhận được, thấy rõ người học gặp nhiều khó khăn sử dụng từ nối, kết tử lập luận để viết Từ đó, chúng tơi đề xuất số phương pháp dạy nhằm giúp sinh viên dễ hiểu sử dụng kết tử cách hiệu Từ khóa: Lập luận; kết tử lập luận tiếng Pháp; phương pháp dạy; tạo hứng thú; kết hợp các hoạt động. Ngày nhận bài: 20/12/2019; Ngày hoàn thiện: 25/02/2020; Ngày đăng: 27/3/2020 TEACHING CONNECTEUR ARGUMENTATIF IN FRENCH FOR STUDENTS IN SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES – THAI NGUYEN UNIVERSITY Nguyen Thi Thuy TNU - School of Foreign Languages ABSTRACT Argumentum is a common phenomenon in communication In order to successfully create an argumentum, we need a variety of means of argumentum, and the most popular one is connecteur argumentif This study aims to clarify the concept of connecteur argumentif in French, classify them, and propose some methods to teach them to students of School of Foreign Languages - Thai Nguyen University (SFL - TNU) Regarding the research methodology, we collected and synthesized the materials of connecteur argumentif in French, and then conducted a survey based on the writings of more than junior students in School of Foreign Languages - TNU From the results, we can clearly see that many students are dealing with difficulties in using linking words, connectors - or connecteur argumentif - to write compositions From there, some teaching methods are proposed to help students understand and use these elements more effectively Keywords: Argumentum; connecteur argumentif in French; teaching methods; motivation; integration activities. Received: 20/12/2019; Revised: 25/02/2020; Published: 27/3/2020 (2)1 Giới thiệu Trong sống, người dùng đến lập luận để chứng minh, giải thích, hay bác bỏ ý kiến Lập luận có tầm quan trọng đặc biệt, sở để giải vấn đề Để góp phần tạo nên lập luận chặt chẽ giàu sức thuyết phục, người học phải nắm kết tử lập luận kết tử yếu tố ngôn ngữ thực chức liên kết thành phần lập luận Hơn nữa, cách sử dụng chúng phong phú, đa dạng Vì nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi: Dạy kết tử lập luận tiếng Pháp để giúp sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) dễ hiểu sử dụng kết tử này cách hiệu Từ đó, thấy mục đích nghiên cứu làm rõ khái niệm kết tử lập luận tiếng Pháp, phân loại kết tử lập luận tiếng Pháp đề xuất số phương pháp dạy kết tử lập luận tiếng Pháp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Ngun Trong viết này, chúng tơi trình bày nội dung sau: - Một số nghiên cứu kết tử lập luận khái niệm - Phương pháp nghiên cứu - Kết nghiên cứu - Đề xuất sư phạm 2 Một số nghiên cứu kết tử lập luận các khái niệm 2.1 Một số nghiên cứu kết tử lập luận Kết tử lập luận nghiên cứu từ lâu cơng trình nghiên cứu lập luận Vào năm 70 kỷ XX, hai nhà ngôn ngữ học người Pháp Ducrot Anscombre phát triển hệ thống lý thuyết lập luận giới thiệu qua số cơng trình tiêu biểu như: Les échelles argumentatives (1980), L'argumentation dans la langue (1983), Le dire et le dit (1984) Qua đó, thấy nhà nghiên cứu quan tâm tới kết tử lập luận Sau Ducrot Anscombre, Moeschler (1985) phát triển lý thuyết kết tử lập luận việc đề xuất tiêu chí phân loại kết tử: dựa tiêu chí cấu trúc, kết tử chia thành kết tử vị trí kết tử vị trí; dựa tiêu chí chức năng, kết tử chia thành kết tử dẫn nhập luận kết tử dẫn nhập kết luận Gần đây, cun Grammaire Mộthodique du Franỗais ca cỏc tỏc gi Riegel, M., Pellat, J-M., et Rioul, R., (2009) [1] dành chương cuối để nói cấu trúc văn Các ơng đưa định nghĩa, vai trị kết tử phân loại kết tử Việt Nam, Đ Hữu Châu, Nguyễn Đức Dân, Trần Thế Hùng… có số nghiên cứu kết tử lập luận Đ Hữu Châu, Đại cương ngôn ngữ học (tập 2) - phần Ngữ dụng học [2], dành chương IV để giới thiệu lý thuyết lập luận theo tư tưởng Ducrot Anscombre; ông đưa khái niệm kết tử lập luận giới thiệu tiêu chí phân loại kết tử Moeschler trình bày Nguyễn Đức Dân, Giáo trình nhập mơn logic hình thức [3], dành chương VIII để nói lý thuyết lập luận: phần hai chương này, tác giả đưa mơ hình khái qt lập luận, có đề cập đến kết tử lập luận Trần Thế Hùng, viết Lập luận ngôn ngữ (Nghiên cứu liệu tiếng Pháp) [4], tác giả trình khái niệm bản: luận cứ, kết luận, tác tử lập luận, kết tử lập luận, dẫn lập luận lẽ thường Trong viết Tác tử, kết tử lập luận [5], kết tử trình bày kĩ gồm khái niệm, tiêu chí phân loại vai trò kết tử việc dẫn quan hệ lập luận gồm hướng hiệu lực luận (3)xuyên hợp lý Đây lý chúng tơi tìm hiểu vấn đề cố gắng đưa số đề xuất cách dạy kết tử lập luận tiếng Pháp, nhằm giúp sinh viên Khoa Ngoại ngữ sử dụng kết tử hiệu 2.2 Các khái niệm 2.2.1 Khái niệm kết tử lập luận Theo Nguyễn Đức Dân [3, tr.186], "Kết tử lập luận yếu tố liên kết tiền đề với kết đề một lập luận" Như yếu tố ngơn ngữ: comme (vì … nên …), si (nếu … … ), alors (nên), et (và) … có nhiệm vụ nối tiền đề với kết đề, yếu tố ngôn ngữ kết tử lập luận Ví dụ: Comme il pleuvait, je suis allé en classe en retard (Vì trời mưa nên em học muộn.) Si tu finis tes devoirs, tu sortiras (Nếu làm xong chơi.) Đ Hữu Châu [2, tr.184] cho "Kết tử lập luận yếu tố (như liên từ đẳng lập, liên từ phụ thuộc, trạng từ, trạng ngữ ) phối hợp hai số phát ngôn thành lập luận Nhờ kết tử mà phát ngôn trở thành luận hay kết luận lập luận" Theo định nghĩa này, kết tử không liên kết luận với kết luận mà kết nối luận với Vì vậy, từ ngữ : alors (do đó), donc (vậy nên), c’est pourquoi (chính thế),… dùng để nối luận với kết luận ; hay en outre (ngoài ra), par ailleurs (vả lại), de plus (hơn nữa), en plus (hơn nữa), non seulement…, mais encore/ mais aussi (khơng những…mà cịn),… dùng để nối luận với luận kết tử lập luận Ví dụ : Elle est belle, de plus elle est très gentille, elle aide tout le monde (Cô xinh đẹp, cô tốt bụng, cô thường giúp đỡ người) Theo Plantin, "Kết tử lập luận (connecteurs de l’argumentation) yếu tố ngôn ngữ dùng để nối hai (hoặc số) phát ngôn trong quan hệ lập luận, phát ngơn làm luận cịn phát ngơn kết luận" [4, tr.7 Theo đó, yếu tố ngơn ngữ như: comme/ puisque/ car/ parce que (bởi vì), même (thậm chí), mais (nhưng), donc/ alors/ par conséquent/ en conséquence (vậy nên), c’est pourquoi (chính thế), décidément (chắc chắn là, rõ ràng là), quand même (vẫn), pourtant (tuy nhiên), finalement (cuối cùng)… kết tử lập luận Trong đó, comme, car, parce que, puisque, d'ailleurs, même, en plus, de plus… dùng để nối các luận với donc, alors, c’est pourquoi, ainsi, finalement, bref,… nối luận với kết luận Ví dụ : Il pleuvait, donc je suis resté la maison (Trời mưa, nên nhà.) Từ định nghĩa trên, thấy: kết tử lập luận yếu tố ngôn ngữ dùng để liên kết thành phần một lập luận Như vậy, không thu hẹp chức kết tử lập luận mà khơng q đề cao vai trị chúng lập luận Sau tìm hiểu định nghĩa kết tử lập luận, tiến hành phân loại kết tử lập luận tiếng Pháp 2.2.2 Phân loại kết tử lập luận Trong tiếng Pháp, kết tử lập luận đa dạng: có kết tử dùng độc lập, có kết tử phát ngơn phải kết hợp với kết tử khác Ví dụ: Il pleuvait donc nous sommes restés la maison (Trời mưa, nên nhà.) Il pleuvait, mais nous sommes sortis quand même (Trời mưa, chúng tơi ngồi.) Căn vào cấu trúc chức năng, người ta có loại kết tử khác Về mặt chức năng, kết tử chia thành kết tử dẫn nhập luận (introducteur d’argument) kết tử dẫn nhập kết luận (introducteur de conclusion) Theo Đ Hữu Châu, hai nhóm kết tử phân biệt sau: (4)Kết tử dẫn nhập kết luận: “là kết tử “nối” nội dung (hoặc hành vi) đóng vai trị kết luận cho lập luận với luận cứ” [2, tr.185] Thí dụ: donc (vậy nên), décidément (chắc chắn là/ rõ ràng là), eh bien (tóm lại), quand même (dù cũng), finalement (cuối cùng)… kết tử dẫn nhập kết luận Về mặt cấu trúc, kết tử lập luận chia thành kết tử hai vị trí (connecteurs places) kết tử ba vị trí (connecteurs places) Theo Đ Hữu Châu [2, tr.184], kết tử hai vị trí: “là kết tử cần hai phát ngôn đủ lập thành lập luận, không nhất thiết phải có thêm phát ngơn - luận thứ ba (mặc dầu thêm vào hoặc số phát ngôn - luận bổ sung, đồng hướng)” Theo đó, comme, puisque, parce que, car (vì), donc, alors (nên), par conséquence (vậy nên), si (nếu), bien que (mặc dù)… kết tử hai vị trí Ví dụ: Bien qu’il pleuve, il arrive l’heure (Mặc dù trời mưa, anh đến giờ.) Kết tử ba vị trí: “là kết tử địi hỏi có ba phát ngơn hình thành nên lập luận” [2, tr.185] Theo đó, d’ailleurs (vả lại), mais (nhưng), non seulement … mais encore (khơng những…mà cịn… ), décidément, pourtant, quand même, finalement, même, … kết tử ba vị trí Ví dụ: J’aime bien sortir mais j’ai mal la tête, je reste la maison (Tôi muốn chơi, đau đầu, lại ở nhà.) Theo quan điểm Moeschler (dẫn theo [5, tr.3]), kết tử kết tử ba vị trí cần phân biệt kết tử có luận đồng hướng (kết tử vị trí đồng hướng) (argument coorienté) (décidément, d’ailleurs, même) kết tử có luận nghịch hướng (kết tử vị trí nghịch hướng) (argument anti-orienté) (quand même, sinon, pourtant, finalement, mais) Trần Thế Hùng [5, tr.4] tóm tắt kết hợp tiêu chí phân chia Moeschler qua bảng Bảng Phân loại kết tử lập luận Trần Thế Hùng theo tiêu chí phân chia Moeschler Về mặt cấu trúc Về mặt chức Kết tử hai vị trí Kết tử ba vị trí Luận đồng hướng nghịch hướng Luận Kết tử dẫn nhập luận car, puisque, parce que d’ailleurs même mais Kết tử dẫn nhập kết luận donc, alors, par conséquent décidément quand même, pourtant, finalement Dựa vào mục đích giao tiếp, Riegel cộng ông [1, tr 619] chia kết tử lập luận thành bốn nhóm: kết tử lập luận diễn đạt đối lập - nhượng (opposition – concession); kết tử lập luận diễn đạt giải thích - chứng minh (explication - justification); kết tử lập luận diễn đạt bổ sung (complémentation); kết tử lập luận diễn đạt kết luận (conclusion) Sự phân loại tác giả thể bảng Bảng Phân loại kết tử lập luận Riegel cộng Kết tử lập luận diễn đạt sự đối lập - nhượng Kết tử lập luận diễn đạt sự giải thích - chứng minh Kết tử lập luận diễn đạt bổ sung Kết tử lập luận diễn đạt kết luận mais, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, quand même, malgré tout, en revanche, au contraire, certes mais car, puisque, parce que, en effet or, donc, d’ailleurs, et même, de plus, non seulement… mais encore (5)Các cách phân chia hữu ích người học tiếng Pháp, cần diễn đạt ý nào, mối quan hệ nào, họ tìm nhiều phương tiện diễn đạt tương ứng Quả thực, nghiên cứu kết tử lập luận tiếng Pháp cần thiết sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp có sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên họ gặp nhiều khó khăn việc hiểu sử dụng kết tử lập luận Các kết tử không liên kết hai (hoặc hai) mệnh đề với nhau, liên kết đoạn với mà cịn thể định hướng lập luận Cách sử dụng chúng phong phú, đa dạng nên cần có phương pháp dạy phù hợp để giúp sinh viên dễ hiểu sử dụng kết tử cách hiệu 3 Phương pháp nghiên cứu Để tìm phương pháp dạy kết tử lập luận tiếng Pháp cách hiệu quả, trước tiên tác giả tiến hành phân tích tài liệu Tác giả thu thập tổng hợp tài liệu khái niệm kết tử lập luận, phân loại kết tử lập luận tiếng Pháp Sau đó, tác giả khảo sát viết 50 sinh viên năm thứ Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN Các sinh viên học tiếng Pháp ngoại ngữ thứ Tính đến thời điểm khảo sát, người học học xong giáo trình "Alter ego 1" Vậy nên, họ có vốn từ vựng ngữ pháp tương đối Tác giả yêu cầu người tham gia viết một ngắn khoảng 100 từ chủ đề: Vous aimez vivre la campagne ou en ville ? Pourquoi ? (Các em thích sống nơng thơn hay thành thị ? Tại ?) Để lấy viết, tác giả đưa chủ đề cho giáo viên ngày trước buổi học, giáo viên tự tổ chức học Thời gian dành cho viết 45 phút Tác giả tiến hành khảo sát vào tuần thứ kì học, kết thu giúp tác giả thiết kế, điều chỉnh nội dung kiến thức ngữ pháp, nội dung học phần Đọc hiểu Diễn đạt viết phù hợp với trình độ sinh viên 4 Kết nghiên cứu Như nói trên, mục đích nghiên cứu giúp sinh viên sử dụng kết tử lập luận tiếng Pháp hiệu hơn, nên tác giả tập trung đánh giá viết tiêu chí: liên kết ý Thông thường để lập luận chặt chẽ giàu sức thuyết phục, sinh viên phải biết sử dụng từ nối, kết tử lập luận Sau khảo sát 50 viết sinh viên, tác giả nhận kết Hình Hình Tỷ lệ câu trả lời sinh viên Có 14 (chiếm tỷ lệ 28%) hồn tồn khơng sử dụng từ nối kết tử lập luận, sinh viên viết câu rời rạc, liên kết Chỉ có viết (chiếm tỷ lệ 8%) lập luận chặt chẽ, sử dụng xác kết tử lập luận Và 32 viết (chiếm tỷ lệ 64%) có sử dụng kết tử lập luận em sử dụng khơng xác, chẳng hạn như: Bien que la vie la campagne est tranquille, mais je préfère la vie en ville (bài 5) L’air la campagne est pur, alors je vais souvent en ville (bài 19) Parce qu’on peut planter des légumes, élever des poulets, des porcs, on peut économiser de l’argent (bài 29) Nhìn vào biểu đồ, thấy rõ người học gặp nhiều khó khăn sử dụng từ nối, kết tử lập luận để viết Vậy làm để giúp sinh viên sử dụng kết tử cách linh hoạt, hợp lý ? Trong phần tiếp theo, tác giả đưa số đề xuất sư phạm 5 Đề xuất sư phạm (6)luận nói riêng, có nghĩa trước tiên họ đưa quy tắc, sau giải thích cung cấp tập áp dụng cuối yêu cầu sinh viên tái sử dụng tượng ngữ pháp trình luyện nói viết Tuy nhiên phương pháp thường khiến sinh viên thụ động trình học tập Chính vậy, tác giả ln tự hỏi làm để dạy kết tử lập luận tiếng Pháp cách sinh động, hấp dẫn người học Trước tiên, cần tạo hứng thú cho học sinh học, mà cách tốt để tạo hứng thú giúp học sinh giải vấn đề họ gặp phải Có nghĩa cần phải dạy kết tử lập luận họ thực cần Ví dụ, sinh viên muốn giải thích nguyên nhân nghỉ học, nguyên nhân không làm nhà, mà dùng từ ngữ diễn đạt nguyên nhân, hợp lý giáo viên dạy kết tử diễn đạt nguyên nhân (parce que, car…) để người học diễn đạt ý tưởng Ví dụ khác, mức độ cao hơn, sinh viên chuẩn bị ý cho chủ đề viết, họ có ý, làm để ý liên kết với Lúc lúc dạy kết tử dẫn nhập luận kết tử dẫn nhập kết luận Cụ thể sau: em sinh viên có chủ đề viết: Vous aimez vivre la campagne ou en ville ? Pourquoi? (Các em thích sống nơng thôn hay thành thị ? Tại ?) Sau lập dàn ý, người học có ý sau: Avantage de la vie en ville (Lợi ích sống thành phố) Avantage de la vie la campagne (Lợi ích sống ở nông thôn) - On bénéficie de bonnes conditions de vie - La ville nous offre plus de posibilité d’emplois - Les citadins sont dynamiques - La vie est calme - Habiter la campagne facilite les relations de voisinage - Se loger ici est beaucoup plus économique Khi người học có ý này, họ phải sử dụng kết tử vị trí đồng hướng để liên kết ý này lại với nhau, par ailleurs (vả lại), en plus (hơn nữa), en outre (ngoài ra) Với kết tử sinh viên liên kết luận với cách chặt chẽ; muốn kết luận, sinh viên cần dùng đến kết tử dẫn nhập kết luận: bref, en résumé (tóm lại),… Tóm lại, nên giới thiệu kết tử lập luận vào thời điểm mà kiến thức sinh viên khơng đủ để diễn đạt ý mình, vào lúc sinh viên thực cần giúp đỡ Cứ người học quan tâm tới học kết tử lập luận nói riêng, học ngữ pháp nói chung Sau đó, tính tới phương pháp sư phạm Phương pháp mà tác giả muốn đề cập phương pháp quy nạp, nghĩa thơng qua ví dụ, người học tìm quy tắc Với phương pháp này, ban đầu giáo viên yêu cầu học sinh quan sát đọc tài liệu nói viết Chẳng hạn giáo viên cho học sinh quan sát số câu sau yêu cầu đưa nhận xét câu trả lời : Pourquoi est-ce que tu as échoué l’examen? Parce que je ne travaillais pas assidument (Tại em thi trượt ? Bởi em khơng học bài chăm chỉ.) Pourquoi est-ce que tu as échoué l’examen? À cause de ma paresse (Tại em thi trượt? Là em lười biếng) Pourquoi est-ce que tu peux faire cet exercice difficile ? Grâce l’aide de mon frère (Tại cậu làm tập khó này? Nhờ vào giúp đỡ anh trai tớ.) (7)chính cách đảm bảo học sinh hiểu tốt Tuy nhiên, nên kết hợp phương pháp diễn dịch quy nạp với để học hiệu hơn, việc kết hợp khơng kích thích tị mị tìm hiểu học sinh viên mà đánh thức sáng tạo sinh viên (chính việc tìm quy tắc) Sau cùng, giáo viên nên nêu rõ ràng quy tắc sử dụng kết tử lập luận đó, để sinh viên hiểu rõ học tránh nhầm lẫn Cuối cùng, giáo viên nên bổ sung hoạt động dạy lớp Khi xem sách tập ngữ pháp, có dạng tập phổ biến: tập điền từ tập biến đổi câu Thêm vào đó, giáo viên nên bổ sung dạng tập nói và/ viết để dạy kết tử lập luận tiếng Pháp Dạng tập khơng có nhiều sách tập nên giáo viên cần bổ sung thêm vào học Đặc biệt, giáo viên cần đảm bảo sinh viên làm hoạt động, tập có ý nghĩa có ngữ cảnh cụ thể Chẳng hạn một nói đơn giản trình độ A2: Dites quel sport vous pratiquez et pourquoi (Em chơi môn thể thao nào, giải thích sao) Chắc chắn với chủ đề này, người học cần dùng đến kết tử dẫn nhập luận (kết tử diễn đạt nguyên nhân): Comme, parce que, car (bởi vì); kết tử vị trí đồng hướng: de plus (hơn nữa), d’ailleurs (vả lại), premièrement (thứ nhất), deuxièmement (thứ hai), troisièmement (thứ ba), …; kết tử dẫn nhập kết luận: donc, alors, c’est pourquoi (vậy thì, nên), en bref (tóm lại) Việc đa dạng hóa dạng tập chắn khiến sinh viên hứng thú hơn, tiếp thu nhanh sử dụng kết tử lập luận thường xuyên hơn, hiệu 6 Kết luận Lập luận có vai trị vơ quan trọng giao tiếp Để có lập luận tốt, sinh viên cần huy động nhiều kiến thức ngơn ngữ, văn hóa, xã hội Trong đó, kết tử lập luận yếu tố ngôn ngữ dùng để liên kết thành phần lập luận, kết tử góp phần tạo nên lập luận chặt chẽ Tuy nhiên, phân loại, cách sử dụng kết tử lập luận tiếng Pháp phong phú, nên cần có phương pháp dạy phù hợp giúp sinh viên dễ hiểu sử dụng kết tử lập luận cách hiệu Giáo viên nên dạy kết tử lập luận tiếng Pháp vào thời điểm học sinh thực cần để diễn đạt ý tưởng mình, học sinh nhớ lâu tái sử dụng kiến thức cách hợp lý Hơn nữa, cần tính đến phương pháp sư phạm kích thích người học phải tìm tịi, suy nghĩ: phương pháp quy nạp giúp sinh viên tìm quy luật, quy tắc sử dụng kết tử lập luận tiếng Pháp Sau cùng, đa dạng hóa hoạt động dạy, dạng tập mang đến mẻ, hứng thú cho người học tiếng Pháp TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] M Riegel, J-C Pellat, and R Rioul, Methodical Grammar of French (in French), 4th ed Paris: Presses Universitaires de France, 2009 [2] H C Do, Overview of Linguistics (In Vietnamese), vol 2, Education Publisher, Hanoi, 1993 [3] D D Nguyen, Introduction to Formal Logic (In Vietnamese), Vietnam National University Press, HCMC, 2008 [4] T H Tran, Argumentum in Linguistics (A research in French) (In Vietnamese), Conference Proceeding 2006 [Online] Available: http://data.ulis.vnu.edu.vn/jspui/ handle/123456789/1136 [Accessed September 18, 2019] http://data.ulis.vnu.edu.vn/jspui/ handle/123456789/1136. http://data.ulis.vnu.edu.vn/jspui/handle/12345
- Xem thêm -

Xem thêm: DẠY CÁC KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, DẠY CÁC KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Tỷ lệ câu trả lời của sinh viên Có 14 bài (chiếm tỷ lệ 28%) hoàn toàn không sử dụng từ nối và các kết tử lập luận, sinh viên viết các câu rời rạc, không có sự liên kết - DẠY CÁC KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Hình 1..

Tỷ lệ câu trả lời của sinh viên Có 14 bài (chiếm tỷ lệ 28%) hoàn toàn không sử dụng từ nối và các kết tử lập luận, sinh viên viết các câu rời rạc, không có sự liên kết Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan