0

Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

62 20 0
  • Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:36

5 Có ba cách để đưa biến công nghệ vào hàm sản xuất tân cổ điển hai yếu tố: i) theo cách “trung tính với Hicks” hoặc tuyến tính, hay Y=AF(K,L), sao cho tỉ lệ sản phẩm biên của vốn và sả[r] (1)Jonathan Pincus Fulbright Economics Teaching Program Học kỳ Thu, 2011 T Tăănngg ttrrưưnngg ttrroonngg ddààii hhnn Tại số nước qu{ gi|u nước khác lại nghèo? Câu hỏi n|y theo đuổi nhà kinh tế kể từ khác biệt mức sống c{c nước bắt đầu lên bốn trăm năm qua Thật vậy, nghiên cứu kinh tế học đại cho bắt đầu năm 1776 với ấn phẩm Adam Smith ‚An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, câu hỏi thể rõ từ tựa đề sách Qua thế kỷ trung gian có số tiến việc tìm hiểu nguyên nhân gây khác biệt cải phúc lợi, chưa thể cho giải đ{p c}u đố Chương n|y mô tả lý thuyết sử dụng phổ biến để giải thích tăng trưởng dài hạn bất đồng nhà kinh tế hữu dụng các lý thuyết n|y Như thấy chương trước, khác biệt thường được qui giả định then chốt đằng sau mô hình Chúng ta thảo luận phù hợp sách lý thuyết tăng trưởng dài hạn, sử dụng nghiên cứu tiếng về tăng trưởng Đơng [ l|m ví dụ Cuối cùng, xem xét kinh nghiệm tăng trưởng Việt Nam dựa theo lý thuyết Liệu lý thuyết tăng trưởng có giúp chúng ta hiểu mô thức tăng trưởng Việt Nam hay không có, đ}u l| (2)Đo lường tiến kinh tế Tăng trưởng kinh tế tạo nguồn lực cần thiết để cải thiện điều kiện sống người dân Một chủ ý mà Adam Smith muốn đưa The Wealth of Nations cải quốc gia hiểu l| dòng thu nhập (lưu lượng - flow) l| tổng (trữ lượng - stock) tài sản có giá trị v|ng Đến cuối kỷ 18, quan điểm trội cho tài sản quốc gia bao gồm trữ lượng kim loại quí quốc gia Cần có v|ng để tài trợ cho qu}n đội hải quân, vàng nguồn sức mạnh quốc gia quan trọng Các phủ thu vàng c{ch đ{nh thuế thu phí từ nhà sản xuất hoạt động thương mại nước Để tăng qui mơ thuế thu được, phủ tạo doanh nghiệp độc quyền bảo hộ doanh nghiệp trong nước khỏi cạnh tranh nước thuế xuất nhập khẩu, hạn ngạch những hạn định nhập Mục tiêu ‚hệ thống trọng thương‛ (đề cao thương mại – mercantile) theo c{ch gọi Smith, l| tăng trữ lượng v|ng nước giảm khả thu gom cải quốc gia cạnh tranh Đến thời đại này, phủ thường nhầm lẫn trữ lượng hay tổng cải với lưu lượng hay dòng thu nhập Hai khái niệm khác Smith lập luận chủ nghĩa Trọng thương {p đặt giới hạn lên cải quốc gia khi hạn chế qui mơ thị trường xuất v| theo l| hội để chun mơn hóa hiện thực hóa lợi theo qui mơ sản xuất Đằng sau quan điểm Smith chuyển dịch mục tiêu sách từ việc thu nạp đồng tiền cứng (tích tụ trữ lượng) sang đạt mức suất cao công nghiệp (tăng lưu lượng) Quan điểm Smith cuối thắng Hiện đo lường tiến kinh tế (3) Tăng trưởng GDP chắn l| thước đo cải thiện phúc lợi người tốt là thay đổi trữ lượng vàng bạc Thu nhập bình qu}n đầu người thường đi kèm với hầu hết c{c thước đo phúc lợi, ví dụ tỉ lệ sống trẻ tuổi thọ kỳ vọng từ lúc sinh Tuy nhiên, tăng trưởng GDP cách để đo lường tiến kinh tế, th}n khơng ho|n chỉnh Simon Kuznets, người tiên phong trong hạch toán thu nhập quốc dân Mỹ thập niên 1930, có nhận định tiếng chúng ta không nên nhầm lẫn số lượng với chất lượng tăng trưởng.1 Phát triển kinh tế không thiết người kh{ Tăng trưởng tích tụ cách bất cân xứng v|o người giàu Ví dụ, phần trăm d}n số Mỹ giàu chiếm đến 65% mức tăng GDP từ 2002-2007 (Atkinson, Piketty, Saez 2011, 9) Hoặc tăng trưởng sản xuất nhiều súng thuốc không đủ giáo dục y tế Tài khoản quốc dân ghi nhận dịng thu nhập khơng tính đến hao mòn trữ lượng tài nguyên thiên nhiên hay xuống cấp hệ sinh thái Ví dụ, kinh tế Indonesia tăng trưởng nhanh chóng mức tiết kiệm quốc gia ròng, hay tổng tiết kiệm nội địa trừ cho hao mòn t|i nguyên thiên nhiên, l| }m, có nghĩa l| tăng trưởng dừng lại khi quốc gia hết tài nguyên.2 Con số GDP khơng nói tính bền vững tăng trưởng, hay mức độ đ{nh đổi tăng trưởng hay mức sống tương lai để đạt tăng trưởng Amartya Sen có quan điểm mạnh mẽ không ủng sử dụng GDP làm thước đo chính cho tiến độ phát triển Ơng lập luận thu nhập mục tiêu mà phương tiện để đạt mục tiêu Mục tiêu phát triển tiêu dùng hàng hóa nhiều hơn, m| để tạo cho người khả tận hưởng sống Ơng gọi 1 “Cần nhớ phân biệt chất lượng tăng trưởng, chi phí lợi suất tăng trưởng, ngắn dài hạn…Các mục tiêu đạt tăng trưởng nhiều cần xác định rõ tăng trưởng nhiều gì” (Kuznets 1962, 29) 2 Ngân hàng Thế giới xuất hàng năm ước lượng tiết kiệm thuần, điều chỉnh tiết kiệm nội địa (4)đó l| loạt khả mở cho ‚năng lực‛ người, vốn đo lường trực tiếp chịu t{c động loạt yếu tố thu nhập, sức khỏe tiếp cận giáo dục Ơng viết ‚đóng góp tăng trưởng kinh tế phải nhận định không gia tăng thu nhập tư nh}n, m| việc mở rộng dịch vụ xã hội (nhiều trường hợp gồm mạng lưới an sinh xã hội) m| tăng trưởng kinh tế có thể tạo ra‛ (Sen 1999, 40) Cách tiếp cận lực cảm hứng Chỉ số Phát triển Con người, l| thước đo thường niên tiến phát triển Chương trình Ph{t triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Chỉ số kết hợp thu nhập bình qu}n đầu người với thước đo sức khỏe (tuổi thọ kỳ vọng) giáo dục (tỉ lệ biết đọc biết viết người lớn tỉ lệ ghi danh trường học) Với đa số c{c nước mối quan hệ điểm số HDI GDP bình quân đầu người mật thiết Điều không ngạc nhiên thu nhập phần HDI, phản ánh tiến nhanh chóng đặc trưng m| c{c nước phát triển đạt việc cải thiện số sức khỏe giáo dục thu nhập trung bình tăng lên (Kenny 2005) Có hai ngoại lệ lớn ngồi mơ thức chung n|y: l| c{c nước xuất dầu, v| c{c nước có tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS cao Trong hình 1, Qatar Guinea Vùng Xích đạo l| đại diện nhóm đầu, Botswana đại diện cho nhóm (5)Hình Tuổi thọ kỳ vọng GDP bình quân đầu người, 2008 Nguồn: tính tốn tác giả từ số liệu UNDP (http://hdr.undp.org/en/statistics) Những so sánh thu nhập quốc gia theo thời gian v| không gian nêu lên vấn đề khó, l| chuyển đổi đồng tiền c{c nước thành chuẩn chung hay tham số - numeraire Vấn đề hóa phức tạp l| đơn chuyển đổi mức thu nhập từ nhiều đồng tiền kh{c sang đô-la Mỹ theo tỉ giá thị trường Tỉ giá thị trường có thể ước tính nhiều thu nhập quốc dân tùy vào loạt yếu tố khác, như qui mơ c{c dịng vốn, đầu tiền tệ yếu tố đặc thù địa phương t{c động lên giá hàng hóa dịch vụ phi ngoại thương Ví dụ, GDP bình qn Việt Nam năm 2010 l| 1.174 đơ-la tính theo tỉ giá hối đo{i thị trường Tuy nhiên, 1.174 đô-la năm 2010 có thể mua nhiều hàng hóa dịch vụ Việt Nam l| Mỹ, chủ yếu lao động rẻ Ngay thời điểm này, kg c| chua có gi{ 0,60 đơ-la TPHCM, Việt Nam, v| 4,8 đô-la Cambridge, Massachusetts, Mỹ Theo tỉ giá thị trường, đô-la Mỹ mua nhiều cà chua TPHCM l| Cambridge Do đó, tỉ giá thị trường sẽ ước tính chưa tới sức mua Việt Nam Để khắc phục vấn đề này, nhà kinh tế y = 6.1673ln(x) + 14.15 R² = 0.6403 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 Tuổ i t họ k vọ ng lúc sinh GDP b.q., PPP Equatorial Guinea Botswana Qatar (6)tính tốn tỉ gi{ ‚ngang sức mua‛ (PPP) dựa vào giá nội địa rổ hàng hóa có thể so s{nh Tỉ gi{ PPP giúp ước tính thu nhập thể x{c mức sống Ví dụ, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ước tính thu nhập bình qn Việt Nam 2010 theo PPP l| 3.134 đô-la, 2,5 lần thu nhập bình quân theo tỉ giá thị trường Mặc dù bản thân tỉ giá PPP vấn đề, đa số nhà kinh tế thừa nhận sử dụng cẩn thận, mang lại tiến l| thu nhập chuyển đổi theo tỉ giá thị trường.3 Cần nhớ ước tính GDP c{c nước thời kỳ là có tính gần khơng phải kiện, cần cẩn thận đưa kết luận từ những khác biệt có quan sát Tăng trưởng qua kỷ Những tài liệu nghiên cứu mô thức tăng trưởng kinh tế dài hạn nở rộ trong năm gần đ}y với việc xuất c{c ước tính GDP nhiều quốc gia các thành phần theo chuỗi thời gian, c{c nước Cho đến thập niên 1980, tài khoản thu nhập quốc dân chuẩn hóa có sẵn cho v|i nước châu Âu Bắc Mỹ đến tận những năm gần đ}y Simon Kuznets lần nhà tiên phong việc tổng hợp c{c ước tính thời gian d|i cho c{c nước Bắc Mỹ châu Âu (Kuznets 1971) Cơng việc truy tìm thống kê địi hỏi phải mở rộng chuỗi thời gian n|y ngược khứ v| bao h|m c{c nước ph{t triển, sau người khác tiếp nối, đ{ng chú ý Angus Maddison Ông cho ước tính tồn cầu GDP ngược trở về thiên niên kỷ Công nguyên (Common Era or C.E.) (Maddison 1991; Maddison 1995; Maddison 2005) Các chuỗi thời gian dài Maddison bao quát khu vực giới, mở góc nhìn thú vị quỹ đạo tăng trưởng tồn cầu yếu tố góp phần thúc đẩy tăng trưởng kể từ kỷ 19 3 Một vấn đề xác định rổ hàng hóa quán nước, điều kiện có khác biệt lớn (7)Maddison phát khơng có đ{ng kể xảy thiên niên kỷ rưỡi đầu tiên Công nguyên Đến 1500, T}y Âu bắt đầu vượt lên trước khu vực khác giới kể Trung Quốc (Hình 2) Những phát triển quan trọng ngành hàng hải hoa tiêu đẩy thương mại giới tăng 20 lần từ 1500 1820, cho phép nhà sản xuất ch}u Âu chun mơn hóa, v| giúp người tiêu dùng châu Âu tiếp cận hàng nhập xa xỉ tr|, c| phê, đường v| tơ lụa Ngành vận tải cải thiện góp phần cho chinh phục thực dân hóa châu Mỹ Từ 1820, giới chuyển biến theo hướng mô tả l| tăng trưởng vũ bão (hình 3) GDP tồn cầu tăng 54 lần v| GDP bình qu}n tăng lần Nhìn từ quan điểm năng lực, tuổi thọ kỳ vọng cho giới tăng từ 26 năm v|o 1820 lên 66 năm v|o 2002 (Maddison 2005, 6) Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu đầu kỷ 19 châu Âu đã chuyển đổi kinh tế giới Tăng trưởng đẩy mạnh nhờ thay đổi công nghệ nhanh chóng kết hợp với đầu tư đại trà vào thiết bị sản xuất vận tải Vận tải rẻ hơn, nhanh thúc đẩy thương mại nội địa quốc tế, cho phép chun mơn hóa và thực hóa lợi theo qui mơ sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên, cách mạng công nghiệp không đến với nơi lúc Năng suất tăng nhanh ch}u Âu v| ‚c{c nước vượt trội phương T}y (Western offshoots – gồm Úc, New Zealand, Canada, Mỹ) hẵn phần lại giới Thu nhập phân kỳ c{c nước h|ng đầu vươn lên trước c{c nước khác Bourguignon Morrisson ước tính bất bình đẳng tồn cầu tăng mạnh từ 1820 đến 1990 (Bourguignon and Morrisson 2002) Bất bình đẳng tồn cầu có lẽ mức cao kỷ lục, dù thấy bên dưới, gia tăng hay bắt đầu cải thiện, chủ yếu phụ thuộc (8)Hình GDP bình quân đầu người 1999 USD, PPP Nguồn: Maddison 2006 Tăng trưởng toàn cầu gia tốc ¼ cuối kỷ 19, bị gi{n đoạn hai chiến tranh giới v| đại khủng hoảng vào nửa đầu kỷ 20 Giai đoạn ngắn ngủi Thế chiến II khủng hoảng dầu lửa lương thực 1973 thời vàng son của chủ nghĩa tư Thu nhập bình qu}n đầu người giới tăng mức 3% năm từ 1950 đến 1973, nhanh lịch sử vùng miền giới Thương mại cũng tăng với tốc độ chưa có Một phần tăng trưởng nhờ hoạt động tái thiết thời hậu chiến việc thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng vốn tích tụ từ năm Đại khủng hoảng thập niên 1930 từ thời chiến Tốc độ thay đổi công nghệ diễn nhanh chóng, tỉ lệ lợi nhuận cao mang lại tiết kiệm cho t{i đầu tư v|o nh| m{y v| thiết bị Ở Tây Âu Bắc Mỹ, việc quản lý sức cầu theo kiểu Keynes v| gia tăng chi tiêu công cho an sinh xã hội l|m giảm tầng suất v| độ nghiêm trọng suy thối Khơng có khủng hoảng tài nghiêm trọng xảy Mỹ giai đoạn nhờ qui định quản lý ng|nh ng}n h|ng áp dụng thập niên 1930 Mỹ 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Western Europe Eastern Europe Western Offshoots Latin America Japan Other Asia Africa (9)đạt thặng dư thương mại lớn để luân chuyển trở lại v|o c{c dòng đầu tư chủ yếu đến Tây Âu Mỹ {p dụng hệ thống tỉ giá hối đo{i ổn định dựa vào tỉ lệ chuyển đổi cố định đô-la vàng (Marglin 1990) Tăng trưởng kinh tế toàn giới bắt đầu chậm lại từ 1973, l| giai đoạn mà Maddison gọi l| ‚trật tự tân tự do‛ Nhưng tốc độ bình quân toàn cầu chậm che dấu khác biệt gia tăng c{c nước khu vực C{c nước ph{t triển châu Á đã thu hẹp khoảng cách GDP với c{c nước tiên tiến, dẫn đầu tăng trưởng bùng nổ ở Trung Quốc, gần đ}y l| tăng trưởng mạnh Ấn Độ Tăng trưởng châu Phi, Mỹ Latin v| Trung Đông chậm lại trật tự tân tự Cuộc khủng hoảng nợ ở Mỹ Latin thập niên 1980 chặn đứng tăng trưởng thập niên GDP thực sụp đổ Đông Âu v| Liên Xô sau 1990, v| c{c nước Đông Âu đến 2003 mới phục hồi mức GDP năm 1990 Chỉ đến năm 2007 c{c nước thuộc Liên Xơ cũ khơi phục mức tăng trưởng Giai đoạn trật tự tân tự đồng thời xảy những khủng hoảng t|i thường xuyên, kèm theo suy tho{i đặn mạnh (1974-75, 1982, 1991, 2001 2009), làm chậm tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn Hình GDP giới GDP bình quân đầu người, 1999 USD, PPP Nguồn: Maddison 2006 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 1 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 2001 1999 USD 1999 USD , b ill io n s (10)Cuộc cách mạng công nghiệp chuyển đổi hoạt động sản xuất mức sống c{c nước tham gia hai trăm năm, kể nước bắt đầu trình tương đối muộn, Nhật v| c{c nước cơng nghiệp hóa Đông [ Đ|i Loan và Hàn Quốc C{c nước không hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế nhanh bị tụt hậu Đó l| nước, đa số Mỹ Latin, tận hưởng c{c giai đoạn tăng trưởng tốt, ngắn ngủi đan xen với nhiều thời kỳ trì trệ chí suy giảm Một những học từ hai kỷ sau mặt dù tốc độ tăng trưởng quan trọng, khả n}ng cao mức sống người dân nước phụ thuộc phần lớn v|o lực duy trì tăng trưởng thời gian dài Những khác biệt nhỏ tốc độ tăng trưởng làm nên khác biệt lớn tích tụ lại qua nhiều năm Phân phối thu nhập tồn cầu mang đặc trưng ‚ph}n kỳ, thời điểm lớn‛, nói theo cách đóng góp bật vào tranh luận này, (Pritchett 1997) C{c nước khơng có cách mạng cơng nghiệp nghèo, c{c nước kh{c cách mạng hóa suất thu nhập Năm 2008, GDP lao động có việc làm Tanzania $1.572, chưa tới 1/40 mức thu nhập Mỹ.4 Tuy nhiên mô thức phân kỳ chung nhận thấy có chứng đ{ng kể hội tụ số nhóm nước định William Baumol nhà kinh tế đầu tiên x{c định c{c ‚nhóm hội tụ‛, nói c{ch kh{c l| c{c nhóm nước mà mức thu nhập có xu hướng hội tụ với Rõ ràng l| nhóm c{c nước cơng nghiệp hóa tiên tiến, mức suất c{c nước n|y bắt kịp Mỹ 50 năm qua (Baumol 1986) Sự tồn c{c nhóm nước hội tụ quan trọng, cho thấy số chứng ý tưởng cho công nghệ, ý tưởng s{ch có t{c động ‚lan tỏa‛ từ c{c nước đầu suất sang c{c nước kh{c Có ‚một số lợi việc tụt hậu‛ giúp c{c 4 (11)nước ph{t triển đến sau tăng trưởng nhanh nước đầu công nghệ, với điều kiện có sách khuyến khích đầu tư, thu nạp công nghệ tri thức hiện thực hóa lợi theo qui mơ (Gerschenkron 1962) Chúng ta cần nhớ thực tế có khoảng c{ch gia tăng c{c nước giàu và nghèo khơng có nghĩa giới thật trở th|nh nơi bất bình đẳng Sao lại vậy? Hãy làm thí nghiệm đơn giản Đường cong Lorenz một đồ thị thể thu nhập tích lũy trục tung tỉ trọng dân số trục hoành Kết đường cong đo lường mức độ bất bình đẳng Sự bình đẳng hoàn hảo đường thẳng 45 độ xuất phát từ gốc tọa độ Khoảng cách từ đường Lorenz tới đường 45 độ mức độ bất bình đẳng Tỉ lệ diện tích đường Lorenz với tam giác bên dưới đường 45 độ hệ số gini Thí nghiệm cách biểu diễn đường Lorenz sử dụng GDP bình quân đầu người theo tỉ giá PPP Vì khơng có liệu cho cá nhân hay hộ gia đình, dùng thu nhập bình qu}n đầu người cấp quốc gia theo trọng số dân số Đ}y khơng phải thay hồn hảo cho số liệu hộ gia đình, bỏ qua tình trạng bất bình đẳng nước Nhưng cho thước đo gần mức độ bất bình đẳng tồn cầu Chúng tơi thực thí nghiệm n|y cho hai năm 2000 v| 2010 (hình & 5) Số liệu lấy từ báo cáo Tổng quan Kinh tế Thế giới IMF Năm 2000, hệ số gini toàn cầu là 0,57, mức bất bình đẳng cao Hai nhóm ngũ ph}n nghèo (40% dân số giới nhận khoản 8% thu nhập, 10% giàu chiếm đến 45% 5% giàu kiểm sốt khoảng ¼ GDP giới Nhưng 10 năm sau tình hình thay đổi mạnh Đến 2010, gini toàn cầu giảm xuống cịn 0,46, tỉ trọng hai nhóm ngũ ph}n thấp đã tăng lên 9,5%, 10% cao giảm xuống cịn 40% thu nhập tồn cầu Nhóm 5% giàu giảm thu nhập từ 25% xuống 22% GDP Kết kinh (12)đông d}n v| tăng trưởng nhanh giới Tăng trưởng Trung Quốc đạt bình qu}n 10% năm giai đoạn này, với tốc độ này, kinh tế tăng trưởng gấp đơi sau năm Hình Đường cong Lorenz giới, 2000 Nguồn: tính tốn tác giả từ số liệu IMF 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Sh ar e o f Wor ld G D P (13)Hình Đường cong Lorenz giới, 2010 Nguồn: tính tốn tác giả từ số liệu IMF Do đó, chênh lệch c{c nước giàu nghèo lớn hơn, ph}n phối thu nhập chung giới lại có cải thiện Tóm lại, mục kích phân kỳ nhóm đầu nhóm cuối bảng mơ thức chung hội tụ thu nhập giới Những xu hướng tiếp tục Trung Quốc Ấn Độ duy trì tăng trưởng nhanh thập niên tới Như thấy, tốc độ tăng trưởng cao tốt, trì tăng trưởng thời gian dài lại tốt Mơ hình Solow Lý thuyết kinh tế có làm sáng tỏ xu mô tả phần hay không? Một chủ đề sách mơ hình kinh tế vĩ mơ phải được hiểu theo giả định chúng Các mơ hình kinh tế đơn giản hóa thực tiễn 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 T ỉ tr ọn g GDP th ế giới Tỉ trọng dân số giới (14)để tập trung vào tương t{c biến số mà nhà kinh tế quan tâm Vấn đề liệu giả định v| đơn giản hóa thực tế theo sau có làm sáng tỏ hay lu mờ mối quan hệ kinh tế quan trọng hay khơng C{c mơ hình tăng trưởng mơ tả trong phần cịn lại chương n|y sử dụng giả định kh{c để tập trung vào khía cạnh khác thực tiễn kinh tế Những giả định thể quan điểm khác nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Chúng ta bắt đầu với mơ hình tăng trưởng tân cổ điển, lần đưa hơn 50 năm trước cách tiếp cận kinh tế học tăng trưởng có ảnh hưởng nhất Mơ hình n|y ban đầu nhà kinh tế Mỹ Robert Solow (1956) đề cập, được biết với tên gọi phổ biến mơ hình Solow Solow bắt đầu giả định tân cổ điển thông thường: đ}y l| giới theo qui luật Say, theo tiết kiệm ln với đầu tư v| lực lượng lao động với việc làm (nói cách khác, khơng có thất nghiệp khơng có vấn đề cầu hiệu dụng) tiền lương v| suất sinh lợi vốn điều chỉnh để cân cung cầu Suất sinh lợi theo qui mô giả định không đổi có suất sinh lợi giảm dần yếu tố sản xuất (nếu giữ lao động không đổi v| tăng vốn, sản lượng đơn vị vốn giảm) Mơ hình xây dựng theo thời gian liên tục lo-gic Lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển đến bốn kết luận chính: i) tốc độ tích lũy vốn t{c động mức thu nhập dài hạn; ii) tốc độ tích lũy vốn không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng; iii) tốc độ tăng trưởng định tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động v| thay đổi công nghệ, hai ngoại sinh hay nằm ngồi mơ hình; iv) với tỉ lệ tiết kiệm v| thay đổi công nghệ nhau, c{c nước có hệ số vốn sản lượng thấp (đang ph{t triển) tăng trưởng nhanh c{c nước có hệ số vốn sản (15)Mơ hình gồm hàm sản xuất tân cổ điển có hai yếu tố đầu vào, vốn (K) lao động (L) kết hợp để tạo sản lượng (Y) Tỉ lệ vốn - sản lượng tỉ lệ lao động – sản lượng điều chỉnh theo khan tương đối vốn v| lao động Để đơn giản hóa mơ hình, khơng có phủ, thương mại khơng có chuyển dịch vốn quốc tế Stock hay Tổng vốn (K) tăng tỉ lệ không đổi, định tỉ lệ thu nhập tiết kiệm (s) từ thu nhập quốc gia (Y) trừ cho tỉ lệ hao mịn tổng vốn khơng đổi (δK): x.1 Tăng trưởng lực lượng lao động ngoại sinh v| thể hàm số bậc hai L0ent, L0 lực lượng lao động ban đầu, n tốc độ tăng trưởng t thời gian tính theo năm Ví dụ, lực lượng lao động tăng trưởng không đổi 2% năm, thì qui mơ lực lượng lao động tăng gấp đôi 35 năm Hàm sản xuất Cobb-Douglas bậc đồng dạng chọn để phản ánh suất sinh lợi không đổi theo qui mô suất sinh lợi giảm dần theo yếu tố sản xuất, cho < α < 1: x.2 Trong α l| độ co dãn riêng phần sản lượng theo vốn (K) (1- α) l| độ co dãn riêng phần sản lượng theo lao động (L) Suất sinh lợi không đổi theo qui mô (là ràng buộc cho hai độ co dãn riêng phần gộp lại thành một) hàm ý tăng gấp (16)được áp dụng cung yếu tố đầu vào thay (như đất) khan hoặc cố định Ví dụ, hệ thống Ricardo, diện tích đất có suất cao cố định, buộc nông dân phải dùng tới đất có chất lượng thấp cho sản xuất dân số gia tăng Ngược lại, suất sinh lợi tăng dần theo qui mô hàm ý cung số đầu vào có sẵn đủ số lượng sản lượng vượt ngưỡng định Như thấy cuối chương, lý thuyết tăng trưởng nội sinh dựa v|o ý tưởng cho số loại kiến thức hay công nghệ xuất trữ lượng vốn vượt ngưỡng n|o Lao động trả lương (w) chi phí vốn lợi tức (r) Doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận thuê lao động tiền lương với suất biên lao động, và lợi tức với suất biên vốn: x.3 Nếu lao động dồi dào, tiền lương giảm tỉ lệ lao động-sản lượng tăng Điều có nghĩa l| ph}n phối thu nhập x{c định tham số kỹ thuật mơ hình Chúng ta quan tâm đến t{c động tăng trưởng lên sản lượng lao động, đ}y l| thước đo để đo lường tiến kinh tế Bước chia hàm sản xuất cho L để viết lại theo giá trị bình qu}n đầu người: x.4 Trong y=Y/L k=K/L Mặc định α nhỏ 1, h|m sản xuất theo thể suất (17)sẽ giảm Mỗi đơn vị vốn tăng thêm tạo sản lượng Qui trình n|y tiếp tục cho đến r với suất biên vốn Giả định có nhiều kỹ thuật sẵn có để sản xuất hàng hóa kinh tế, việc chọn kỹ thuật tối đa hóa lợi nhuận sẽ vào tiêu chí tiền lương với suất lao động lợi tức vốn bằng với suất biên vốn Viết lại phương trình tích lũy vốn lao động, ta có: x.5 Với y sản lượng lao động, vốn lao động tăng theo tỉ lệ tiết kiệm giảm theo tăng trưởng lực lượng lao động tỉ lệ hao mòn vốn Đại lượng sy phương trình x.5 có dạng với hàm sản xuất Hình 6, dù mức thấp tiết kiệm với sản lượng trừ tiêu dùng (giả định tiết kiệm với đầu tư v| đ}y l| kinh tế đóng) Đại lượng thứ hai, (n+δ)k, diễn dịch l| lượng đầu Hình Hàm sản xuất Cobb-Douglas y k y=kα (18)tư lao động cần thiết để giữ tỉ lệ vốn-lao động không đổi (tăng trưởng lực lượng lao động khấu hao làm giảm mức vốn lao động) Như hình 7, khác biệt hai đường n|y l| tăng trưởng vốn lao động Với tỉ lệ tiết kiệm không đổi theo phần trăm sản lượng, tiết kiệm nằm ngang tỉ lệ sản lượng – vốn giảm Ở k1 đầu tư lao động tiếp tục tăng nhanh lượng vốn thay thế, ở k2 khấu hao v| tăng trưởng lực lượng lao động vượt qua mức tiết kiệm lao động Tại k* vốn lao động không đổi Đ}y l| gi{ trị vốn lao động trạng thái dừng Ở trạng thái dừng, sản lượng lao động y* bao gồm phần tiêu dùng trên lao động nằm v| cao tiết kiệm lao động Do đó, thu nhập tiêu dùng lao động l| không đổi trạng thái dừng Lúc khơng cịn tăng trưởng kinh tế Từ Hình 7, rõ r|ng tăng tỉ lệ tiết kiệm l|m tăng vốn sản lượng lao động Đường sy y dịch chuyển lên trên, thiết lập trạng thái dừng mức thu nhập cao hơn, sy cắt đường (n+δ)k Đ}y l| kết luận lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển: thu nhập bình qu}n đầu người x{c định tỉ lệ tiết kiệm Nhưng tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người chững lại mức tiết kiệm trạng thái dừng bao nhiêu, điểm này, vốn thu nhập tăng tốc độ với lực lượng lao động Do đó, kết luận thứ hai là: tỉ lệ tiết kiệm v| đầu tư không t{c động lên tốc độ tăng trưởng dài hạn Tăng trưởng dài hạn x{c định tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động (19)Kết luận thứ ba mơ hình tốc độ tăng trưởng dài hạn (trạng thái dừng) được định tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động tỉ lệ khấu hao Kết này theo sau giả định suất sinh lợi giảm dần theo vốn Trong hình 7, gia tăng tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động thể chiều quay ngược kim đồng hồ đường (n+δ)k Khi tỉ lệ tiết kiệm khơng đổi, phải có tỉ lệ sản lượng-vốn cao để giữ lượng-vốn lao động khơng đổi Tại trạng thái dừng theo sau đó, tăng trưởng sản lượng l| cao (nhưng dĩ nhiên khơng có tăng trưởng sản lượng bình qn) Kết luận cuối mơ hình l| tăng trưởng bình qu}n đầu người chậm ở tỉ lệ vốn lao động cao Một lần nữa, điều xảy với giả định suất sinh lợi biên giảm dần theo vốn Nếu c{c nước nghèo có tỉ lệ vốn-sản lượng thấp c{c nước giàu, mơ hình dự báo có hội tụ thu nhập bình qu}n đầu người hai nhóm Điều n|y khơng có nghĩa l| c{c nước có mức thu nhập bình qn đầu người, họ có tỉ lệ tiết kiệm v| tăng trưởng lực lượng lao động kh{c Nhưng khoảng cách nước giàu nghèo giảm Điều quán với quan sát thực Hình Mơ hình Solow Tiêu dùng lao động sy* Tăng trưởng tổng vốn sy y k* k1 k2 (n+δ)k y* (20)nghiệm cho thấy c{c nước ph{t triển th|nh công thường tăng trưởng nhanh các kinh tế ph{t triển Nó khơng giải thích lại thiếu xu chung hội tụ thu nhập, chủ đề nhắc lại cuối chương Dự báo cho tăng trưởng kinh tế bình qu}n đầu người chững lại dài hạn không thực tế, c{c nước giàu tiếp tục đạt tăng trưởng thu nhập thực người, nói cách kh{c, tăng trưởng thu nhập l| nhanh tăng trưởng lực lượng lao động Giải pháp Solow l| đưa tiến công nghệ (A) vào hàm sản xuất, thường dạng hàm sản xuất ‚tích tụ lao động‛, chẳng hạn: x.6 Trong đổi cơng nghệ trực tiếp l|m tăng suất lao động Phiên nhất quán với trường hợp tăng trưởng kinh tế đặn tân cổ điển với suất sinh lợi không đổi theo qui mô suất sinh lợi giảm dần theo yếu tố sản xuất.5 Giống tăng trưởng dân số, thay đổi công nghệ giả định xảy với tốc độ không đổi Do đó, thể h|m mũ A0eθt, θ (theta) đại diện ‚tốc độ tăng trưởng‛ thay đổi cơng nghệ Ví dụ, θ tăng với tốc độ 3% năm, suất lao động trung bình tăng 3% Điều n|y đạt thông qua thay đổi cơng nghệ tích cụ lao động, ví dụ thay đổi từ m{y tính học sang máy tính điện tử Mặt kh{c, có nghĩa l| người lao động trung bình sở hữu nhiều kiến (21)thức kỹ cải thiện (thường đề cập tích lũy vốn người) Để thấy t{c động thay đổi công nghệ lên sơ đồ Solow, thể hàm sản xuất số ‚lao động hiệu dụng‛ (AL) thay lao động (L) phiên bản trước: x.7 Trong ye sản lượng lao động hiệu dụng (Y/AL) ke vốn lao động hiệu dụng (K/AL) Phương trình tích lũy vốn trở thành: x.8 Việc đưa công nghệ v|o không l|m thay đổi yếu tố học sơ đồ Solow, l|m thay đổi cách diễn dịch đôi chút Ở trạng thái dừng, sản lượng lao động hiệu dụng l| không đổi, sản lượng lao động tăng khoảng θ, tốc độ thay đổi công nghệ Nhớ θ tăng làm giảm mức thu nhập dài hạn lao động hiệu dụng, khơng có nghĩa l| thu nhập lao động thấp trạng (22)Solow (1957) sử dụng mơ hình tăng trưởng tân cổ điển để ước tính đóng góp vốn, lao động công nghệ v|o tăng trưởng kinh tế Mỹ giai đoạn 40 năm Ông đưa chuyên ng|nh phụ ‚hạch to{n tăng trưởng‛ để tính to{n, đ}y l| lĩnh vực thường gây nhiều tranh cãi Để hiểu cách sử dụng hạch to{n tăng trưởng trước hết ta phải hiểu hạn chế Hàm sản xuất tổng gộp m| Solow đề xuất một dạng mở rộng hàm sản xuất cấp độ doanh nghiệp kinh tế học vi mô tân cổ điển sang kinh tế vĩ mô H|m sản xuất cấp độ doanh nghiệp liên kết đầu vật chất (ví dụ lúa mì ngơ) với đầu v|o (đất, lao động, vốn) mô tả phối hợp đầu vào – đầu hiệu yếu tố sản xuất công nghệ doanh nghiệp tương đồng (phân tích chéo) hay theo thời gian (phân tích chuỗi thời gian) Điều quan trọng cần nhớ hàm sản xuất vĩ mô hay vi mô, không giải thích thay đổi cơng nghệ Có nhiều yếu tố góp phần vào sản xuất ngồi sử dụng vốn lao động, quản lý tổ chức tốt hơn, tiến tri thức kỹ năng, cải thiện thiết bị tăng suất sinh lợi theo qui mô, kết hợp với theo phân loại bao quát tất gọi tổng suất yếu tố (total factor productivity) Mô hình khơng giúp chúng ta phân loại yếu tố v| x{c định yếu tố quan trọng sye* sye ye ke* ke0 ke1 (θ+n+δ)ke ye* (23)Các hàm sản xuất tổng gộp vận dụng lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển có những hạn chế dạng hàm sản xuất vi mô Chúng đưa vấn đề khác Trong hàm sản xuất doanh nghiệp đo lường đầu v|o v| đầu theo đơn vị tự nhiên (ví dụ, đất, ngày cơng, kg hạt giống phân bón, hay giạ lúa), hàm sản xuất tổng gộp thể sản lượng vốn giá trị tiền tệ Nhưng gi{ tư liệu sản xuất phụ thuộc vào lãi suất, nên khơng có phương ph{p quán cách lô-gich để định giá vốn c{ch độc lập, v| để tính lãi suất dựa v|o suất biên vốn.6 Vấn đề tổng gộp tương tự xảy với sản lượng, kinh tế mô tả hàm sản xuất gộp chỉ sản xuất hàng hóa, vừa tiêu dùng lẫn sử dụng tư liệu sản xuất, cũng xảy với lao động, m| lao động đo đầu vào vật lý (thời gian) nhưng lại không đồng chất lượng (Felipe and McCombie 2005) Solow nhận biết vấn đề mang tính tư n|y, cho hàm sản xuất gộp tương đồng hữu ích thí nghiệm thấu đ{o so với mơ hình qn mặt lý thuyết kinh tế vĩ mô Quan t}m trước hết ơng là tính thực nghiệm việc phân tách đóng góp tương đối làm tăng độ sâu vốn (tăng tỉ lệ vốn-lao động) v| thay đổi cơng nghệ Nói cách khác, ơng tìm cách tách rời di chuyển dọc theo hàm sản xuất tăng vốn lao động khỏi chuyển dịch lên hàm sản xuất thay đổi cơng nghệ gây ra.7 Như thể Hình 9, câu hỏi l| có tăng trưởng kinh tế (từ y1 sang y2) xuất phát từ di chuyển dọc theo đường f(k)1, chuyển dịch từ f(k)1 sang f(k)2? 6 Câu hỏi Joan Robinson đặt gây tranh luận kéo dài hai thập niên cách đo lường vốn ý nghĩa của tổng vốn - aggregated capital stocks (Robinson 1953) Xem tóm tắt Cohen and Harcourt 2003 7 Điều thú vị viết ban đầu Solow đưa tích lũy vốn người vào định nghĩa thay đổi (24)Solow bắt đầu hạch to{n tăng trưởng với hàm sản xuất gộp trung tính với Hicks có dạng: x.9 Trong A giá trị tổng suất yếu tố.8 Giả định suất sinh lợi không đổi theo qui mơ trở nên thuận tiện mặt tốn học, loại bỏ nhu cầu ước tính độ co dãn riêng phần sản lượng theo vốn (α) mặt thực nghiệm Theo giả định cạnh tranh hoàn hảo, giá trị alpha với tỉ trọng vốn thu nhập quốc gia (và 1-α tỉ trọng lao động).9 Lấy log v| đạo hàm phương trình x.9, ta có: x.10 Hay nói c{ch kh{c, tăng trưởng sản lượng với tỉ trọng vốn sản lượng nhân cho tăng trưởng vốn, cộng tỉ trọng lao động sản lượng nh}n cho tăng trưởng lực lượng lao động, cộng tăng trưởng tổng suất yếu tố Nếu tìm giá trị α tài khoản quốc d}n, tăng trưởng vốn lực lượng lao động, đ}y sẽ l| tính to{n đơn giản để đưa giá trị v|o đại lượng cuối cùng, thể chuyển dịch từ hàm f(k)1 sang hàm f(k)2 hình 8 Nhớ hàm sản xuất trung tính với Hicks thay đổi cơng nghệ khơng ảnh hưởng đến tỉ lệ thay kỹ thuật biên, tỉ suất suất biên vốn với suất biên lao động 9 Kết theo định lý Euler, cho Q = f(K,L) đồng dạng tuyến tính, Trong kinh tế cạnh tranh, yếu tố giả định chi trả theo khối lượng suất biên Do đó, thu nhập quốc dân khối lượng yếu tố sử dụng nhân với suất biên Trong trường hợp hay (25)Đại lượng tăng trưởng suất phương trình x.9 thường cho thước đo thay đổi công nghệ, chất số dư (những cịn sót lại chưa được bao h|m) có nghĩa bao gồm loạt t{c động sai sót đo lường, suất sinh lợi tăng dần theo qui mơ (vì suất sinh lợi khơng đổi theo qui mô được giả định), cải thiện chất lượng lao động chuyển dịch lao động từ hoạt động suất thấp sang hoạt động suất cao Chính tính đa dạng những t{c động khơng có khả t{ch rời chúng, nên số nhà kinh tế đề cập đến hệ số n|y l| ‚thước đo ngu dốt chúng ta‛ l| thước đo thay đổi công nghệ (Abramovitz 1956) Kết luận Solow gia tăng tỉ suất vốn-lao động chiếm chưa đến 10% tăng trưởng Mỹ nửa đầu kỷ n|y, nghĩa l| 90% thể chuyển dịch lên hàm sản xuất cao (Solow 1957) Các tác giả kh{c ủng hộ phát Solow, đ{ng ý l| Abramovitz (trong viết trích dẫn bên dưới) Denison (Denison 1962) Những cơng trình theo sau tập trung phân tích thành phần của tăng trưởng tổng suất yếu tố, hay nói cách khác giải thích số dư chưa được lý giải Jorgenson Griliches (1967) cho họ giải tích tồn số dư y1 f(k)1 f(k)2 k2 k1 y2 (26)bằng c{ch điều chỉnh thước đo vốn v| lao động để tính đến thay đổi công nghệ ‚bao h|m‛ tư liệu sản xuất thay đổi trình độ lực lượng lao động Trên sở cơng trình tác giả kết luận việc xem tăng trưởng tổng suất yếu tố phần n|o tách từ đầu tư v|o vốn vật chất kỹ sai lệch Denison (1968) bổ sung v|o c{c t{c động giáo dục v| ước tính t{c động suất sinh lợi tăng dần theo qui mô chuyển dịch cấu việc làm từ hoạt động suất thấp sang hoạt động suất cao Những quan s{t n|y sau hình th|nh phần của lý thuyết tân cổ điển xuất thập niên 1980 v| 1990, thảo luận dưới đ}y Những cơng trình ban đầu tổng suất yếu tố c{c nước ph{t triển Nadiri (1972) khảo sát, ông ghi phần đ{nh giá lại tích lũy vốn dường trở nên quan trọng – v| theo tổng suất yếu tố trở nên quan trọng - c{c nước ph{t triển l| c{c nước công nghiệp hóa Mặc dù phát phụ thuộc vào trọng số gán cho vốn lao động hàm sản xuất Cobb-Douglas, phản ánh chất tích lũy vốn kinh tế đang ph{t triển Ví dụ, c{c nước ph{t triển đầu tư nhiều v|o dự {n sở hạ tầng cơng cộng dù khơng có suất sinh lợi cao cần thiết để kích thích tăng trưởng tương lai, tổng suất yếu tố bị đè nén trung hạn Đường cao tốc, mạng lưới điện, hệ thống nước vệ sinh, cảng sân bay đầu tư thâm dụng vốn, cần thiết cho tăng trưởng thân chúng không tạo tăng trưởng Đ}y l| điểm quan trọng cần phải nhớ so sánh tỉ lệ đầu tư v| tỉ lệ vốn-sản lượng nước giàu nghèo Hạch to{n tăng trưởng khơng cịn ủng hộ thập niên 1970 1980 Sự tranh luận tầm quan trọng tương đối tích lũy vốn v| thay đổi cơng nghệ (27)có thể giải thông qua sử dụng cẩn thận c{c chứng thống kê, vấn đề khác lại hoàn toàn phụ thuộc vào giả định ban đầu, v| khơng thể giải Sự tin tưởng vào mơ hình thể suất sinh lợi không đổi theo qui mô, suất sinh lợi giảm dần theo yếu tố sản xuất, thị trường cạnh tranh hoàn hảo toàn dụng lao động, phụ thuộc v|o đ{nh gi{ tính thực tiễn của giả định n|y Mãi đến thập niên 1980 c{c mơ hình tăng trưởng tân cổ điển bắt đầu bỏ bớt giả định mạnh n|y, thấy phần Hơn nữa, hạch to{n tăng trưởng chưa có ý định lý giải tăng trưởng theo nghĩa l|m s{ng tỏ nguyên nh}n l|m thay đổi công nghệ hay tốc độ đầu tư cao Những phân tách thành phần tăng trưởng mô tả nguyên nhân gần tăng trưởng kinh tế tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động, đầu tư vật chất thay đổi công nghệ, m| không nêu nguyên nhân tạo tăng trưởng Dù hạch to{n tăng trưởng khơi phục vào thập niên 1990 các nhà kinh tế tìm hiểu tăng trưởng nhanh chóng Đông [ Trong nghiên cứu thảo luận phổ biến, Alwyn Young lập luận tăng trưởng kinh tế nhanh trong khu vực chủ yếu tích lũy yếu tố sản xuất (nhiều vốn v| lao động hơn) thay tăng trưởng suất (Young 1995) Ơng gọi viết l| ‚sự chuyên chế số‛ (The Tyranny of Numbers) nhằm ám ông tường thuật kiện không đưa nhận định giá trị Young đến kết luận tương tự cho Trung Quốc viết sau (Young 2003) Nhà kinh tế người Mỹ Paul Krugman phổ biến kết luận Young, đến đ{nh đồng tăng trưởng châu Á với tăng trưởng Liên bang Xô viết nửa đầu kỷ 20 (Krugman 1994) Trong hai trường hợp, ông lập luận rằng, gia tăng sản lượng hồn tồn giải thích tăng trưởng lực lượng lao động, trình độ giáo dục gia tăng v| đầu tư v|o vốn vận chất Các nước H|n Quốc, Đ|i Loan, v| Singapore đạt tỉ lệ đầu tư (28)cũng chững lại ch}u [ xảy với Liên Xơ đặc tính suất sinh lợi giảm dần của vốn bắt đầu phát huy Khi khủng hoảng t|i Đông [ nổ năm 1997, số nhà quan sát lập luận khủng hoảng hệ lụy khơng tránh khỏi mơ hình tăng trưởng không hiệu quả, phụ thuộc v|o đầu tư vốn vật chất mà khơng khuyến khích đổi mới sáng tạo Nhìn trở lại lời trích thành tăng trưởng Đông [ n|y l| qu{ bi quan Hơn nữa, gốc gác khủng hoảng t|i Đơng [ nằm việc nới lỏng qui định tài việc vay v| cho vay thiếu trách nhiệm l| tăng trưởng năng suất giảm Thật vậy, vào thời điểm xảy khủng hoảng, quốc gia công nghiệp hóa Đơng [ l| thuộc nhóm quốc gia sáng tạo giới Vào 2005, Hàn Quốc, Đ|i Loan v| Singapore xếp vào 25 quốc gia h|ng đầu giới số phát minh sáng chế triệu dân.10 Các nhà sản xuất Hàn Quốc Đ|i Loan ký kết thỏa thuận chia sẻ công nghệ với số công ty h|ng đầu thế giới, tiến triển cho thấy họ bắt đầu bước vào tuyến đầu cơng nghệ tồn cầu Chi tiêu nghiên cứu phát triển tính theo phần trăm GDP cao c{c nước này, Hàn Quốc xếp thứ giới Đ|i Loan đứng thứ 10 năm 2010 Cũng theo thước đo n|y, Singapore đứng thư 13 v| Trung Quốc 22.11 Thay đổi công nghệ yếu tố then chốt thành công nước này, họ nhiều thập niên Nếu đổi sáng tạo phần quan trọng câu chuyện phát triển Đơng Á Young, Krugman người kh{c khơng tìm chứng liên quan mơ hình hạch tốn tăng trưởng họ? Hsieh (2002) nêu rõ 10 Economist Intelligence Unit (2009) Xếp hạng quốc gia sáng tạo giới, http://graphics.eiu.com/PDF/Cisco_Innovation_Methodology.pdf xếp hạng nước Đông Á gồm Nhật đứng đầu, Hàn Quốc thứ 7, Singapore thứ 17 Trung Quốc thứ 44 11 (29)chính phủ khu vực n|y đ{nh gi{ qu{ cao đầu tư vốn vật chất, với kết số dư TFP thấp mơ hình Solow Sản lượng bị đ{nh gi{ thấp c{c nước có nhiều khu vực kinh tế phi thức Lập luận Young-Krugman bị thách thức mặt lý thuyết sở thực nghiệm Bất kể có thơng tin đầu tư vốn vật chất, khơng thể tách rời t{c động việc có nhiều tư liệu sản xuất khỏi tư liệu sản xuất tốt – tốt theo nghĩa công nghệ tinh vi hơn ẩn chứa Chiếc ti vi có có cơng nghệ tinh vi hơn l| tivi 10 năm trước Nó mỏng hơn, hình ảnh rõ nét v| kết nối với hàng loạt thiết bị đầu v|o kh{c Nhưng gi{ hai loại tivi có lẽ khơng khác giá trị thật Vậy có nhiều vốn hay vốn tốt phòng kh{ch? Nhiều v| tốt bao nhiêu? Như Nicholas Kaldor năm 1957, c{c nước có tỉ lệ đầu tư thấp, tốc độ tiến cơng nghệ thấp, v| ngược lại Ông kết luận ‚bất kỳ phân biệt rõ ràng hay tách bạch di chuyển dọc theo ‚h|m sản xuất‛ với tình trạng tri thức cho trước, với chuyển dịch ‚h|m sản xuất‛ thay đổi tình trạng tri thức gây ra, có tính ngẫu nhiên nhân tạo‛ (Kaldor 1957, 596) Chúng ta xem xét số hàm ý khác nhận định sâu sắc trong phần cuối chương Hội tụ khơng điều kiện có điều kiện Một kết luận mơ hình Solow l| c{c nước ph{t triển thường tăng trưởng nhanh c{c nước giàu Kết giả định suất sinh lợi giảm dần theo qui mô vốn Khi c{c nước sử dụng nhiều vốn lao động, thì sản lượng biên từ đơn vị vốn tăng thêm giảm Một kinh tế đạt mức thu nhập trạng thái dừng, tăng trưởng với tốc độ thay đổi công nghệ (30)vốn lao động, họ tăng trưởng nhanh c{c nước giàu Thu nhập bình qu}n đầu người tồn cầu có khuynh hướng hội tụ Thập niên 50 cao trào chủ nghĩa lạc quan triển vọng phát triển kinh tế Lãnh đạo quốc gia độc lập châu Á châu Phi tin thống trị chính trị lực thực dân trở ngại cho tiến kinh tế Nay họ đ{nh bại chủ nghĩa đế quốc, họ dấn thân v|o đường cơng nghiệp hóa trở thành cường quốc kinh tế quân Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hầu hết c{c nước ph{t triển sau Thế chiến thứ II gián tiếp ủng hộ ý tưởng cho giới ph{t triển nhanh chóng lấp đầy khoảng cách với châu Âu Bắc Mỹ Mơ hình Solow phản ánh chủ nghĩa lạc quan kỷ nguyên Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ mơ hình Solow khơng dự đo{n tất c{c nước có mức thu nhập trạng thái dừng C{c nước tiết kiệm v| đầu tư phần lớn thu nhập quốc gia hay đạt độ co dãn sản lượng cao ứng với vốn, hoặc có tăng trưởng lực lượng lao động chậm hơn, đạt thu nhập cao trạng thái dừng Những chi tiết quan trọng mở khả số nước nghèo tăng trưởng chậm họ gần mức thu nhập trạng thái dừng dù nghèo Trong mơ hình Solow, tốc độ hội tụ (Ω) mức thu nhập trạng thái dừng vốn lao động tăng định bởi: , x.11 sao cho với độ co dãn lớn ứng với vốn (α) làm chậm tốc độ hội tụ, tăng trưởng lực lượng lao động nhanh hơn, thay đổi công nghệ ngoại sinh khấu hao làm tăng tốc độ hội tụ Điều thể rõ từ hình 8, tốc độ tăng trưởng lực lượng (31)đồng hồ cho sớm đạt trạng thái dừng điểm hàm sản xuất Ngược lại, α cao nâng mức thu nhập giá trị vốn lao động, có nghĩa l| đạt được trạng thái dừng mức thu nhập cao Nếu tốc độ khấu hao v| thay đổi công nghệ ngoại sinh l| nơi, tốc độ hội tụ định nước bởi tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động v| độ co dãn sản lượng ứng với vốn, hay tỉ trọng thu nhập quốc gia vốn Vì mơ hình Solow khơng loại bỏ khả c{c nước nghèo tăng trưởng chậm, nhưng điều kiện cần thiết để c{c nước nghèo tăng trưởng chậm không thực tế Những khác biệt thật tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động nước giàu nghèo khơng đủ lớn để bình qn tốc độ tăng trưởng Cũng khơng có chứng cho thấy suất sinh lợi vốn cao có hệ thống c{c nước nghèo Do đó, kết luận một cách an tồn tình khả thi nhất, mơ hình Solow dự báo rằng c{c nước nghèo tăng trưởng nhanh c{c nước giàu Nhưng khơng phải l| điều thấy thực tế Chương n|y bắt đầu với phần thảo luận việc phân phối thu nhập toàn cầu, điểm lại vươn lên đ{ng nể của ch}u Âu v| c{c nước vượt trội phương T}y đầu kỷ 18 C{c nước cơng nghiệp hình th|nh ‚CLB hội tụ‛ c{c nước thành viên bắt kịp suất nước dẫn đầu cách có hệ thống (USA) Các quốc gia cơng nghiệp hóa Đơng [ hình thành nhóm hội tụ khác, lần qui tụ quanh Nhật Nhưng lịch sử tăng trưởng kinh tế tồn cầu khơng phải hội tụ toàn cầu Một số quốc gia nghèo giới tăng trưởng chậm c{c nước phát triển, có nghĩa l| khoảng cách nước giàu nghèo thật rộng Các nhà kinh tế nhớ đến kiện hội tụ lịch sử thập niên 1970, c{c nước có thu nhập thấp trung bình thấp chịu chung tình trạng suy giảm tăng trưởng kéo (32)lẽ nằm xa trạng thái dừng nhất) tăng trưởng chậm c{c nước có thu nhập trung bình thấp v| trung bình Trong tăng trưởng phục hồi vào thập niên 2000, chủ yếu nhờ Nam v| Đơng [, nước kh{ tăng trưởng nhanh Chủ nghĩa lạc quan mà thân mơ hình Solow khó trì trước chứng Bảng Tăng trưởng GDP bình quân đầu người theo phân loại thu nhập 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 Thu nhập cao n/a 2.7 2.5 2.0 0.9 Trung bình 3.2 3.6 1.2 2.7 5.3 Trung bình 3.0 2.3 1.8 1.7 4.4 Thu nhập thấp 1.2 (0.5) 0.1 0.4 3.1 Bảng Tăng trưởng GDP nước phát triển theo khu vực (phần trăm hàng năm) 1966-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 Đông Á & TBD 5.1 7.2 7.7 8.2 8.9 Mỹ Latin & Caribe 5.5 5.7 1.9 2.8 3.1 Trung Đông & Bắc Phi 7.3 6.4 2.3 4.3 4.3 Châu Phi cận Sahara 3.9 4.1 2.2 2.0 4.6 Nguồn: World Development Indicators Theo ngôn ngữ kinh tế học tăng trưởng, mức thu nhập nước giàu nghèo không hội tụ theo nghĩa tuyệt đối, ‚khơng điều kiện‛ Hội tụ khơng có điều kiện có nghĩa l| tăng trưởng thu nhập bình qu}n đầu người l| nhanh c{c nước nghèo tỉ lệ đầu tư, tăng trưởng lực lượng lao động, độ co dãn sản lượng theo (33)c{ch đơn ước tính phương trình tuyến tính tốc độ tăng trưởng bình qu}n đầu người (g) biến phụ thuộc, biến độc lập mức thu nhập bình qu}n đầu người ban đầu (y1): x.12 Nếu hệ số beta (β) có giá trị âm lớn, mức thu nhập cho l| hội tụ (nghĩa l| kết n|y thường nhắc đến l| ‚hội tụ beta‛) Bất kỳ hệ số khơng âm cũng hình th|nh chứng phân kỳ Như thấy Hình 10 bên dưới, thực tế khơng có mối quan hệ tốc độ tăng trưởng kinh tế thời gian dài với thu nhập bình qu}n đầu người ban đầu năm 1960.12 Hình n|y cho thấy thành kinh tế c{c nước ph{t triển (tính từ 1960) khác nhau, số nước (đa số châu Á) ghi nhận tốc độ tăng trưởng đặc biệt cao, v| c{c nước kh{c khơng có tăng trưởng hay chí thu hẹp giai đoạn Hình 10 Thu nhập bình quân đầu người 1960 tăng trưởng GDP bình quân đầu người 1961-2010 12 Đồ thị thể thu nhập bình quân đầu người năm 1960 tăng trưởng bình quân đầu người từ 1961-2010 với mẫu 95 quốc gia có sẵn số liệu Các nước xuất dầu loại khỏi mẫu thống kê y = 5E-05x + 1.8056 R² = 0.0159 -3 -2 -1 (34)Nguồn: World Development Indicators Như ghi trên, việc thiếu hội tụ điều kiện khơng thiết hình thành chứng chống lại mơ hình Solow Tốc độ tăng trưởng bình qu}n đầu người c{c nước nghèo thấp tốc độ c{c nước giàu lực lượng lao động tăng trưởng nhanh yếu tố khác Sản lượng lao động trạng thái dừng thay đổi theo tỉ lệ tiết kiệm v| tăng trưởng lực lượng lao động Nếu tính đến trường hợp thiếu hội tụ khơng có điều kiện khác biệt tỉ lệ tiết kiệm v| tăng trưởng lực lượng lao động, nói sự hội tụ có điều kiện Nói cách khác, mức thu nhập thực tế khơng hội tụ, chúng ta lý giải việc thiếu hội tụ theo ý nghĩa quán với mơ hình Solow Nếu tỉ lệ tiết kiệm, tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động khấu hao vốn l| tất cả c{c nước, hội tụ khơng điều kiện xảy Thoạt tiên, tốc độ tăng trưởng tiết kiệm lực lượng lao động không khác nhiều nước để lý giải thiếu hội tụ không điều kiện Chênh lệch nước giàu nghèo lớn để lý giải yếu tố Một đóng góp quan trọng vào tranh luận năm gần đ}y l| b|i viết Mankiw, Romer Weil (Mankiw, Romer, and Weil 1992), c{c t{c giả lập luận rằng vấn đề với lý thuyết đằng sau mơ hình Solow, m| l| định nghĩa vốn Họ đề xuất mơ hình ‚Solow tăng cường‛ bao h|m vốn người sau: x.13 Trong H vốn người đại diện tỉ lệ ghi danh trung học sở Vì α + β < nên (35)dừng mơ hình Solow gốc Theo tác giả, đầu tư v|o vốn vật chất vốn con người tăng trưởng lực lượng lao động lý giải 80% khác biệt thu nhập bình qu}n đầu người c{c nước Thu nhập hội tụ có điều kiện chúng ta tính đến tăng trưởng dân số, tỉ lệ đầu tư v| vốn người Cũng mơ hình Solow, cơng nghệ hàng hóa cơng sẵn có cho tất cả, nằm ngo|i mơ hình Điều quan trọng cần nhớ hội tụ có điều kiện khơng có nghĩa l| c{c nước nghèo thật bắt kịp Vì đầu tư v|o vốn người vật chất, tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động kh{c nhau, c{c nước không đạt đến mức thu nhập trạng thái dừng Kết luận chính mơ hình l| c{c nước nghèo l| đầu tư không đủ vào giáo dục, khơng mức vốn lao động thấp Mơ hình Solow mở rộng Mankiw, Romer Weil hàm ý c{c nước nghèo tăng trưởng chậm đạt đến mức thu nhập trạng thái dừng họ mức vốn người lao động thấp Thực chất lập luận khác biệt thu nhập lý giải giả định cho c{c nước nghèo tiếp tục đầu tư v|o gi{o dục kỹ năng, v| họ đạt gần đến mức thu nhập trạng thái dừng Về mặt thống kê, tác giả tổng gộp kết c{ch g{n độ co dãn sản lượng theo vốn vật chất vốn người (α + β) 2/3, gấp đôi mức ban đầu mơ hình Solow gốc Thực tế điều cho vốn người vốn vật chất tất quan trọng, v| c{c nước nghèo đạt mức thu nhập trạng thái dừng mà khơng cần nhiều hai yếu tố Có hai vấn đề với kết luận Thứ nhất, vốn người khan hiếm, thu được lợi nhuận lớn c{c nước thu nhập thấp, ta kỳ vọng tiền lương cho lao động kỹ phải cao nhiều nước nghèo so với nước giàu (Ros 2001, 57) Nhưng thực tế, kỹ sư, nh| hóa học nhà chun mơn có tay nghề khác (36)là châu Phi Ấn Độ Đó l| lý họ chuyển dịch với số lượng lớn đến nước giàu, ngược lại Vấn đề thứ hai theo lý lẽ Nếu vốn vật chất khan giới đang ph{t triển v| đạt lợi suất cao, ta thấy dòng vốn khổng lồ đổ từ nước giàu đổ sang nước nghèo Mặc dù đầu tư trực tiếp nước vào giới ph{t triển tăng v|i thập niên qua, chuyển dịch vốn quốc tế chủ yếu diễn ra c{c nước giàu Phần lớn cơng trình thực nghiệm tăng trưởng kinh tế hai thập niên qua đều nhắm đến kiểm định mơ hình hội tụ có điều kiện dạng Solow với gia tăng liên tục hàng loạt biến giải thích Những mơ hình n|y thường đề cập l| những hồi qui Barro, đặt theo tên nhà kinh tế phần lớn gắn liền với phát triển mơ hình (Barro 1991) Bảng thể số viết thường trích dẫn và vấn đề lý giải Một ý kiến trích thường viện dẫn cơng trình này giải nguyên nhân gần (bề mặt) tăng trưởng, không phải yếu tố tận hay Ví dụ, phát cho nội chiến có hại cho tăng trưởng phát không lý thú Chắc chắn biết điều Một vấn đề kh{c l| hướng nhân khơng rõ r|ng Có phải chiến tranh gây tăng trưởng chậm hay ngược lại? Bảng bên cho thấy rõ tác giả kh{c thường đến kết quả tr{i ngược, lại sử dụng số liệu! Sachs Warner (Sachs and Warner 1995) lập luận tự hóa thương mại tốt cho tăng trưởng, Rodriguez và Rodrik (Rodríguez and Rodrik 2000) khơng tìm liên kết Forbes (Forbes 2000) tin bất bình đẳng thúc đẩy tăng trưởng, Alesina Rodrik (37)được qui cho việc sử dụng cách không cần thiết (đôi dễ dãi) số liệu không đ{ng tin cậy Ví dụ, thước đo bất bình đẳng khó sử dụng so sánh c{c nước, vì phương ph{p lấy mẫu áp dụng nước kh{c Nhưng thực tế n|y hoàn toàn bị bỏ qua tài liệu hồi qui tăng trưởng Bảng Cơng trình thực nghiệm nhân tố liên quan đến tăng trưởng Biến số Phát Trích dẫn Tham nhũng Tham nhũng l|m giảm đầu tư v| do l| tốc độ tăng trưởng kinh tế (Mauro 1995) Tự hóa tài khoản vốn Tự hóa đẩy nhanh tăng trưởng trong giai đoạn ổn định làm chậm tăng trưởng thời kỳ bất ổn (Eichengreen Leblang 2003) Dân chủ Dân chủ gắn kết với pháp trị, hình thành vốn người thị trường tự do, tất tốt cho tăng trưởng; phải tự hóa kinh tế trước (Barro 1996a); (Persson and Tabellini 2006) Bất ổn trị Bất ổn trị khơng tốt cho tăng trưởng (Barro and Lee 1994) Giáo dục Không rõ liệu giáo dục tạo tăng trưởng hay ngược lại (Bils and Klenow 2008) Giáo dục kỹ thuật Nhiều sinh viên ngành kỹ thuật tốt cho tăng trưởng, nhiều sinh viên luật không (Murphy, Shleifer, and Vishny 1991) (38)Biến số Phát Trích dẫn ngữ sắc tộc sách, thể chế v| tăng trưởng Sinh sản Tỉ lệ sinh sản thấp l| tốt cho tăng trưởng (Barro 1996b) Tiêu dùng phủ Tiêu dùng phủ tốt cho tăng trưởng (Barro 1996b) Pháp trị Pháp trị tốt cho tăng trưởng (Barro 1996b) Tăng trưởng chứng khoán Sự tồn thị trường chứng khoán tốt cho tăng trưởng (Beck and Levine 2004) Phát triển thị trường tài chính Thị trường t|i s}u l| tốt cho tăng trưởng (Ross Levine 2005) Vĩ độ Xa đường xích đạo tốt cho tăng trưởng (Sala-I-Martin 1997) Tự hóa thương mại Mở cửa thương mại liên quan mật thiết đến tăng trưởng (Sachs and Warner 1995) Tự hóa thương mại Khơng có mối quan hệ thương mại v| tăng trưởng (Rodríguez and Rodrik 2000) Quyền sở hữu trí tuệ Thực thi quyền sở hữu trí tuệ khuyến khích đổi sáng tạo tăng trưởng (Barro and Sala-i-Martin 1997) Chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha Những cựu thuộc địa Tây Ban Nha tăng trưởng chậm (Sala-I-Martin 1997) Bất bình đẳng Bất bình đẳng tốt cho tăng trưởng (Forbes 2000) Bất bình đẳng Bất bình đẳng khơng tốt cho tăng trưởng (A Alesina and Rodrik 1994) Tỉ giá hối đối thực Tỉ giá ấn định thấp khơng tốt cho tăng trưởng (39)Biến số Phát Trích dẫn Tỉ giá hối đoái thực Sự biến động biến dạng không tốt cho tăng trưởng (Dollar 1992) Mức giá Giá cao không tốt cho tăng trưởng (Dollar 1992) Tôn giáo C{c nước Phật giáo Khổng giáo tăng trưởng nhanh (Barro 1996b) Tôn giáo C{c nước Hồi gi{o tăng trưởng nhanh (Barro 1996b); (Sala-I-Martin 1997) Tôn giáo C{c nước Tin l|nh tăng trưởng nhanh (Barro 1996b) Tôn giáo C{c nước Tin l|nh tăng trưởng chậm (Sala-I-Martin 1997) Cơ sở hạ tầng xã hội Thể chế tốt tốt cho tăng trưởng (Hall and Jones 1999) Phát triển xã hội Cộng đồng dân sự, gồm báo chí, giai cấp trung lưu mạnh tính lưu động xã hội tốt cho tăng trưởng (Temple and Johnson 1998) Chiến tranh Chiến tranh kéo dài không tốt cho tăng trưởng (Barro and Lee 1994) Cuối cùng, kết hồi qui tăng trưởng mong manh nước, đ}y l| ý Levine Renelt (R Levine and Renelt 1992) nêu từ ban đầu trình phát triển chuyên đề Họ tái lập nghiên cứu 1991 Barro nhận thấy có tỉ lệ đầu tư GDP v| mức thu nhập bình qu}n đầu người ban đầu (40)tiêu dùng phủ, tăng trưởng dân số, lạm phát bất ổn trị, phụ thuộc vào kết luận biến số khác việc bao hàm hay loại trừ số quốc gia nhất định số giai đoạn định Nói cách khác, kết nối tăng trưởng biến số nghi vấn không trực tiếp không qu{n c{c tác giả qui kết Qua nhiều năm với hàng triệu phép hồi qui tăng trưởng không thành cơng việc đưa học sách rõ ràng khuyến nghị chuẩn tiết kiệm, đầu tư, gi{o dục v| thương mại Tăng trưởng nội sinh Trong thập niên 1980, câu trả lời cấp tiến đề xuất tài liệu chuyên ngành Những nhà kinh tế ghi nhận vấn đề kèm với mơ hình Solow nói C{c nước nghèo không tăng trưởng nhanh c{c nước giàu, khác biệt suất sinh lợi vốn khơng lớn mơ hình dự báo Vốn không chảy vào giới ph{t triển để tận dụng suất sinh lợi to lớn Solow và sau Mankiw, Romer Weil (Lucas 1988) dự báo Họ đề xuất c{c nước đầu tư thu nhập quốc gia với tỉ lệ lớn v|o vốn vật chất v| người không đạt thu nhập trạng thái dừng cao mơ hình Solow, mà cịn tiếp tục tăng trưởng nhanh Điều n|y có nghĩa l| tốc độ tăng trưởng dài hạn nội sinh đối với mơ hình, nói cách khác, tốc độ tăng trưởng khơng đơn hình ảnh phản chiếu của yếu tố bên ngo|i tăng trưởng lực lượng lao động tốc độ thay đổi cơng nghệ tồn cầu Ý tưởng lý thuyết tăng trưởng nội sinh l| thay đổi công nghệ ngăn chặn suất sinh lợi theo vốn giảm dần xảy trữ lượng vốn tăng lên Khơng có suất (41)sự hội tụ thu nhập nước gi|u v| nước nghèo Có nhiều mơ hình đề xuất để trình bày khái niệm Romer (1986) dựa mơ hình vào quan sát cho số loại tri thức khơng có tính tranh gi|nh, nghĩa l| chúng bị sử dụng hết h|ng hóa v| dịch vụ thơng thường Khi bạn uống tách cà phê, tách cà phê khơng cịn để người khác uống (hoặc khơng cịn để bạn uống sau đó) Khơng giống t{ch c| phê, ý tưởng nhiều người sử dụng đồng thời tương lai xa Ví dụ, động nước nguyên thủy phát triển vào kỷ 18 đơn giản thiết bị dùng để bơm nước khỏi mỏ than Theo thời gian, nhà phát minh cải tiến những thiết kế ban đầu n|y để chế tạo cỗ máy mạnh hơn, bền hiệu nhiên liệu hơn, cuối giúp cho việc giới hóa c{c nh| m{y th|nh cơng v| tăng trưởng suất bùng nổ cách mạng cơng nghiệp Do chi phí cố định của ph{t minh tưởng thưởng hình thức suất cao Ta thấy t{c động suất phát minh gốc kéo dài v|o tương lai, v| hữu nhiều hoạt động khơng liên quan đến việc bơm nước khỏi hầm mỏ Bản chất không tranh giành ý tưởng có nghĩa l| suất sinh lợi từ số hoạt động đổi sáng tạo khơng hồn tồn thuộc người làm (hay cơng ty tài trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển) Tri thức lan tỏa từ doanh nghiệp sang doanh nghiệp kh{c có giá trị kinh tế, thực tế nhiều giá trị suất sinh lợi vốn giảm dần cho doanh nghiệp, tính tổng kinh tế lại khơng đổi tăng dần Việc tích lũy c{c ph{t minh tốn thời gian tiền bạc, đổi sáng tạo mang lại lợi ích cho tất người, khơng cho người đưa ý tưởng ban đầu Do ph{t minh l| dạng ngoại tác tích cực Khi tri thức lan tỏa, cơng ty cá nhân phát minh tận dụng để tạo sản (42)không đổi theo qui mơ mơ hình Solow khơng phải mơ tả xác mối quan hệ lượng vốn v| lao động sử dụng với suất lao động Hơn khác với mơ hình Solow, tốc độ thay đổi công nghệ t{c động lên tốc độ tăng trưởng, không mức thu nhập trạng thái dừng (khơng có trạng thái dừng) Chính thức Romer giả định suất lao động trữ lượng tri thức (Ξ) quyết định, cho sản lượng gộp x{c định bởi: x.14 Trong η < Một hàm ý quan trọng mơ hình Romer doanh nghiệp đầu tư khơng đủ vào nghiên cứu phát triển họ khơng thể nắm bắt tồn lợi ích từ đổi sáng tạo Điều gợi ý sách khuyến khích nghiên cứu phát triển miễn thuế cho chi tiêu R&D nghiên cứu phủ tài trợ, có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng Một cách tiếp cận khác bỏ hẵn lao động khỏi mơ hình giả định vốn, gồm vốn vật chất vốn người, nhận tất thu nhập quốc gia Điều những chi phí cho yếu tố sản xuất trả cho công nghệ bao hàm vốn cho kỹ năng bao h|m lao động, thân lao động Mơ hình ‘AK’ (Rebelo 1992) giả định tiến công nghệ suất sinh lợi không đổi theo vốn vật chất vốn người (α =1) v| khơng có tăng trưởng dân số, đó: x.15 Miễn l| đầu tư lớn khấu hao, tăng trưởng h|m tăng dần theo tốc độ đầu (43)số dư không x{c định Đầu tư t{c động trực tiếp lên tăng trưởng, không mức thu nhập dài hạn mơ hình Solow H|m ý s{ch quan trọng từ mơ hình là điều làm giảm tốc độ tích tụ vốn có t{c động trực tiếp lớn lên tốc độ tăng trưởng Ví dụ, sách thuế khơng khuyến khích đầu tư làm giảm tốc độ tăng trưởng mức thu nhập dài hạn Những phiên kh{c đề xuất Tiếc thay khơng có cách để kiểm chứng mơ hình mặt thực nghiệm chúng dựa nhiều vào biến số mơ hồ, không quan s{t tổng tri thức tiến cơng nghệ Nhớ lại rằng mơ hình Solow không đo lường thay đổi công nghệ, thay v|o giả định số dư khơng giải thích (nghĩa l| thứ khác ngồi vốn lao động) l| thước đo kh{i qu{t tiến Một vấn đề khác với mơ hình tăng trưởng nội sinh chúng ám nhiều sự phân kỳ thu nhập theo thời gian Như Solow ra, suất sinh lợi theo qui mơ tốc độ đầu tư vừa phải tạo sản lượng quốc gia vô hạn khoảng thời gian ngắn cỡ 200 năm (Solow 1994)! Mặc dù mơ hình AK tr{nh vấn đề nhờ suất sinh lợi không đổi theo qui mô, không rõ suất sinh lợi vốn xác Bất kỳ chuyển dịch n|o đến suất sinh lợi giảm dần hay tăng dần theo qui mơ hồn tồn triệt tiêu kết luận mơ hình này Các phương pháp tiếp cận tăng trưởng khác Giống tất mơ hình kinh tế học, mơ hình tăng trưởng lý giải hàm ý (44)nhà kinh tế đưa họ suy nghĩa mối quan hệ hình thành nên kết kinh tế C{c mơ hình tăng trưởng tân cổ điển, theo kiểu Solow lẫn mơ hình tăng trưởng nội sinh, giới qui luật Say tiết kiệm ln đầu tư và khơng có thất nghiệp hay cơng suất dư thừa Tất h|nh động từ phía cung, mặc định thứ sản xuất có thị trường, tiết kiệm ln huy động trong hoạt động đầu tư lao động sẵn lịng tìm việc làm Phân phối thu nhập yếu tố quan trọng mơ hình này, giả định cho tiền lương với suất biên lao động lợi nhuận (lợi nhuận kinh tế - rent) với suất biên vốn Mơ hình Solow giả định suất sinh lợi không đổi theo qui mô suất sinh lợi giảm dần theo yếu tố sản xuất, những giả định bị nhà lý thuyết tăng trưởng nội sinh loại bỏ Các lý thuyết tăng trưởng theo truyền thống Keynes đặt nhiều trọng tâm vào tổng cầu dài hạn Vì qui luật Say khơng cịn t{c động, nên đầu tư khơng cịn tự động với tiết kiệm, v| tốc độ đầu tư lại yếu tố quan trọng định năng suất bình quân Tỉ lệ đầu tư thấp, mức tiết kiệm nội địa, l|m tăng tỉ lệ thất nghiệp hay khiếm dụng lao động (under-employed) lực lượng lao động Ngược lại, tỉ lệ đầu tư cao hàm ý mức tận dụng công suất cao v| tăng trưởng suất nhanh Do cần tìm hiểu sâu nguyên nh}n đầu tư, cụ thể đầu tư v|o hoạt động suất cao Việc nới lỏng qui luật Say l|m lộ rõ những nút thắt tăng trưởng tiềm tàng, ví dụ cung lương thực hàng hóa thiết yếu khác cung ngoại hối Nhiều mơ hình Keynes b{c bỏ giả định thay liên tục yếu tố sản xuất Trong trường hợp hàm sản xuất Cobb-Douglas, phương ph{p n|y giả định hệ số (Leontieff) công nghệ cố định, với tiến công nghệ bao hàm yếu (45)sinh theo nghĩa khơng thể bị tách rời khỏi tích tụ vốn q trình học hỏi Giả định hệ số tương quan công nghệ có nghĩa l| tốc độ đầu tư thấp tạo thất nghiệp v| theo l| suất thấp, lao động khơng thể thay vốn cách sng sẻ Nhiều mơ hình tăng trưởng ‚trường ph{i cấu‛ kh{c đề xuất để mơ tả tiến trình tăng trưởng giới khơng có qui Luật Say Theo sau Michal Kalecki, Arthur Lewis Nicholas Kaldor, họ xem xét h|m ý tăng trưởng việc chuyển dịch lao động vốn khỏi khu vực truyền thống suất thấp sang khu vực đại suất cao (Kalecki 1993; Lewis 1954; Kaldor 1957) Khu vực truyền thống khơng đồng nghĩa với khu vực nơng nghiệp, số hình thức sản xuất nơng nghiệp sử dụng nhiều vốn v| đạt lợi theo qui mô sản xuất Nhiều việc làm trong khu vực truyền thống công việc dịch vụ suất thấp bn b{n tạp hóa giúp việc nhà Ý đ}y l| khu vực truyền thống mang đặc trưng khiếm dụng lao động phổ biến Tăng trưởng kèm với chuyển dịch lao động từ khu vực truyền thống sang khu vực đại Ocampo, Rada Taylor gần đ}y đề xuất mơ hình cấu giản đơn để tìm hiểu vấn đề tăng trưởng nêu lên kinh tế có hai khu vực (Ocampo, Rada, and Taylor 2009, Chapter 8) Trong mơ hình n|y, tăng trưởng sản lượng khu vực đại phản ứng theo mức lương thực (real wage) thấp v| tăng trưởng suất cao Giả định đ}y l| đầu tư theo s{t tỉ lệ lợi nhuận cao v| khả cạnh tranh giá sản lượng nội địa so với hàng thay nhập khẩu c{c đối thủ xuất cạnh tranh Do đó, đầu tư có quan hệ nghịch biến với chi phí đơn vị lao động (đầu v|o lao động đơn vị sản lượng) Điều thể hiện qua phương trình: (46) x.16 Trong l| tăng trưởng sản lượng khu vực đại (M), ω tiền lương theo giá trị thực (real wage) l| tăng trưởng suất khu vực giá trị tung độ gốc, thể mức (so với tốc độ thay đổi) sản lượng khu vực đại Ví dụ, đầu tư v|o hệ thống thủy lợi tăng suất cho hoạt động nông nghiệp qui mô nhỏ, tiếp đến tăng nhu cầu phân bón khu vực đại sản xuất Điều dẫn đến kết tăng Nếu tham số α > 0, tăng trưởng suất vượt khỏi tăng trưởng tiền lương thực kèm với tăng trưởng sản lượng nhanh Đ}y l| tăng trưởng ‚do lợi nhuận dẫn dắt‛ khả lợi nhuận tăng (năng suất tăng nhanh tiền lương) thúc đẩy đầu tư v| theo l| tổng cầu Nếu α < 0, tăng trưởng ‚tiền lương dẫn dắt‛, tăng trưởng vọt lên tiền lương tăng nhiều suất Tăng trưởng lợi nhuận chủ đạo mạnh (giá trị alpha dương lớn hơn) hay yếu (giá trị alpha dương nhỏ hơn) l| tùy v|o mối quan hệ sản lượng v| tăng trưởng năng suất C{c trường hợp tăng trưởng lợi nhuận chủ đạo mạnh hay yếu thể hiện hình 11 Nhớ tăng trưởng tiền lương chậm khơng đảm bảo có tăng trưởng mạnh lợi nhuận chủ đạo trừ suất lao động gia tăng khu vực đại Một lý để kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận chủ đạo bền vững hơn tăng trưởng tiền lương l| t{c động gây thiệt hại tiềm tàng ràng buộc về ngoại hối Mặc dù khơng đưa v|o mơ hình, việc dựa vào nhu cầu nước trên sở tăng trưởng tiền lương chủ đạo làm cho xuất cạnh tranh, dẫn đến phụ thuộc vào vốn nhập ph{ gi{ đồng tiền (và tiền lương thực thấp hơn) (47) Giả định quan trọng mơ hình Ocampo, Rada Taylor mối quan hệ tăng trưởng sản lượng v| tăng trưởng suất khu vực đại diễn theo hai hướng, nói c{ch kh{c tăng trưởng sản lượng nhanh đẩy nhanh tăng trưởng suất lao động Cụ thể: x.17 Nghĩa l| tốc độ tăng trưởng suất với tốc độ tăng trưởng suất cộng với tăng trưởng sản lượng khu vực đại, điều chỉnh b{o độ co dãn gamma γ Chỉ b{o độ co dãn thể t{c động tăng trưởng sản lượng lên suất khu vực đại theo sau mối quan hệ biết đến l| Qui luật Kaldor-Verdoorn (Kaldor 1967) Kaldor (đã ghi nhận đóng góp P.J Kaldor-Verdoorn cho nhận định sâu sắc này) lập luận tăng trưởng nhanh khu vực đại hình thành phạm vi cho lợi theo qui mô động v| tĩnh Lợi theo qui mô tĩnh tạo nên tăng trưởng cầu, cho phép đơn vị sản lượng lớn Lợi theo qui mô động liên Cầu lợi nhuận chủ đạo yếu Cầu lợi nhuận chủ đạo mạnh Tă ng tr ưở ng n ăn g su ất la o độ n g Tăng trưởng sản lượng (48)quan đến công nghệ cải thiện ẩn chứa nhà máy thiết bị mới, nhờ t{c động ‚vừa học vừa l|m‛ Lợi theo qui mô động Kaldor l| tương tự t{c động lan tỏa mô tả c{c mơ hình tăng trưởng nội sinh Khác biệt đ}y l| Kaldor liên kết những t{c động vào sản lượng khu vực đại thay đầu tư Tuy nhiên, bản chất thông điệp l| nhau: tỉ lệ đầu tư cao tạo cầu cho sản phẩm khu vực hiện đại, v| đẩy nhanh tiến trình thiết bị thay cũ v| lao động kỹ năng thay lao động phổ thông Những điều tốt đẹp thường đến lúc Theo định nghĩa tăng trưởng suất lao động khu vực đại với tăng trưởng sản lượng trừ cho tăng trưởng qui mô lực lượng lao động ngành ( ) Nếu lúc giả định tiền lương thực khơng tăng (để đơn giản hóa phần tính to{n) tăng trưởng lực lượng lao động khu vực đại là: x.18 Diễn giải lời tăng trưởng suất kèm với gia tăng lực lượng lao động khu vực đại tăng trưởng lợi nhuận dẫn dắt mạnh mẽ (α > 0) Điều phù hợp với tình hình Việt Nam, mức lợi nhuận thấp khu vực đại sở hữu nh| nước thường kèm với tốc độ tăng trưởng việc làm chậm Nếu cầu tiền lương dẫn dắt (α < 0), khu vực không cạnh tranh v| tăng trưởng lực lượng lao động chậm Khác với mơ hình tân cổ điển, mơ hình theo thuyết cấu khơng giả định lao động tồn dụng Thất nghiệp hay khiếm dụng lao động bị đẩy vào khu vực truyền thống, với hàm ý cho chuyển dịch lao động từ khu vực truyền thống sang khu vực đại không làm giảm sản lượng khu vực truyền thống Nói cách khác, (49)0) Tăng trưởng thu nhập khu vực truyền thống với tăng trưởng lực lượng lao động cộng tăng trưởng suất, tiếp đến với mức suất ban đầu khu vực truyền thống cộng với tăng trưởng lực lượng lao động khu vực truyền thống điều chỉnh theo lợi qui mô: x.19 Chú ý giá trị sigma âm (σT = -1) làm cho thu nhập với mức suất ban đầu việc thêm vào hay lấy lao động trong khu vực truyền thống Điều này hàm ý thu nhập bình qu}n đầu người tăng khu vực truyền thống lao động rút bớt Như nêu trên, với alpha dương (tăng trưởng theo lợi nhuận), tăng trưởng năng suất cao khu vực đại đẩy nhanh tăng trưởng lực lượng lao động khu vực n|y Điều ngược với trực gi{c ban đầu: suất tăng nhanh khu vực đại, chủ lao động khu vực hẳn phải th lao động hơn? Khơng, mơ hình n|y tăng trưởng suất đồng hành với tăng trưởng sản lượng nhanh theo sau mối quan hệ Kaldor-Verdoorn đề ra Năng suất cao l|m tăng lợi nhuận, kích thích đầu tư v| tăng lực cạnh tranh của khu vực đại Mối quan hệ khơng trì alpha }m v| tăng trưởng phụ thuộc tiền lương dẫn dắt (phương trình x.18) Trong trường hợp n|y tăng trưởng năng suất gắn liền với tăng trưởng lực lượng lao động chậm âm khu vực hiện đại Những mơ hình thuyết cấu khác xem xét mối quan hệ với giả định khác, cân nhắc yếu tố kh{c, r|ng buộc tỉ giá hối đo{i (Thirlwall and (50)thu nhập (Kalecki 1993) Hàm ý sách khác tùy vào chất giả định hình thức xem xét mối quan hệ Tuy nhiên, việc nới lỏng qui luật Say chuyển trọng tâm c{c mơ hình cấu từ phía cung sang nguồn gốc tổng cầu Hầu hết mơ hình nhóm n|y b{c bỏ giả định suất sinh lợi không đổi theo qui mô cho tổng thể kinh tế thay vào suất sinh lợi tăng dần khu vực đại suất sinh lợi giảm dần khu vực truyền thống Điều hình th|nh động mơ tả trên, tăng trưởng dẫn dắt chuyển dịch vốn v| lao động từ khu vực truyền thống sang đại Hàm ý sách Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế nhanh ổn định hai thập niên qua, hầu hết c{c năm đạt từ đến 8% Có hai giai đoạn bị chậm lại v| kèm với cú sốc từ bên ngo|i l| khủng hoảng t|i Đơng [ 1997-1998 khủng hoảng tài tồn cầu 2008-2009 Liệu lý thuyết thảo luận chương n|y có soi rọi từ kinh nghiệm tăng trưởng Việt Nam không? Quan trọng hơn, học từ lý thuyết tăng trưởng để giúp nhà hoạch định sách Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhằm mang lại thu nhập cao v| mức sống tốt cho người dân Việt Nam? Một ý m| chúng tơi đưa chương n|y l| kết luận của mô hình kinh tế từ giả định chúng Các mơ hình kinh tế đơn giản hóa thực tiễn để trọng v|o điều m| người lập mơ hình cho mối (51)một số quan hệ đưa ý sang yếu tố khác có tầm quan trọng tương đương Các mơ hình khơng khách quan Chúng phản ánh giá trị và định kiến người lập mơ hình Nắm điều quan trọng n|y, tiến hành hạch to{n tăng trưởng dựa vào mơ hình Solow mở rộng để đo lường đóng góp lao động, vốn, vốn con người tổng suất yếu tô Việt Nam từ 1992 đến 2009 Số năm học trung bình dùng đại diện gần cho tích lũy vốn người Chúng giả định độ co dãn sản lượng theo vốn (alpha) 0,34, tỉ lệ khấu hao 5% suất sinh lợi vốn người 10% năm Tất giả định tiêu biểu mơ hình Solow áp dụng: suất sinh lợi không đổi theo qui mô suất sinh lợi giảm dần theo yếu tố sản xuất, Quy luật Say có tác dụng sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas Các kết trình bày Hình 12 Chúng tơi phát đóng góp của vốn lớn ổn định theo thời gian, v| đóng góp vốn người hạn chế Phát thú vị l| đóng góp nhỏ nhoi tổng suất yếu tố, đặc biệt giai đoạn gần đ}y TFP khơng có đóng góp cho tăng trưởng kinh tế Như thảo luận chương n|y, cần nhìn nhận kết với thận trọng Việc đo lường vốn khơng chắn mặt tư duy, v| có lý để tin c{c nước ph{t triển ước tính q mức tích lũy vốn v| chưa tăng trưởng GDP Hơn nữa, nhảy đến kết luận tăng trưởng TFP cho thấy thay đổi công nghệ không xảy Mặc dù TFP diễn dịch l| thước đo thay đổi cơng nghệ, x{c l| phải xem TFP l| số dư bao h|m tất t{c động không đo lường Tuy nhiên, chứng khác lại ủng hộ kết luận cho hệ Việt (52)hiệu vào khu vực đại Đầu tư tính theo phần trăm GDP Việt Nam thuộc dạng cao khu vực, tỉ lệ ghi danh trung học sở v| đại học thuộc số thấp Một số tập đo|n công nghiệp nh| nước kinh doanh kém, đầu tư qu{ nhiều v|o đất đai và kinh doanh tài thay tiếp nhận cơng nghệ, kỹ v| tri thức quản lý tốt hơn Hình 12 Hạch toán tăng trưởng Việt Nam 1992-2009 Từ quan điểm cấu, khu vực công nghiệp Việt Nam có kết so với nơng nghiệp xét tăng trưởng suất lao động thập niên vừa qua (Hình 13) Điều gây ngạc nhiên đ{ng lo ngại, tăng trưởng lực lượng lao động trong khu vực đại phụ thuộc v|o tăng trưởng suất khu vực Trong c{c mơ hình cấu, tăng trưởng kinh tế c{c nước ph{t triển thúc đẩy chuyển dịch lao động từ hoạt động nông nghiệp suất thấp sang việc làm có suất cao khu vực đại Khác với mơ hình Solow (nhưng giống với mơ hình tăng trưởng nội sinh), người theo cấu giả định khu vực -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (53)hiện đại có suất sinh lợi tăng dần theo qui mô khu vực truyền thống có suất sinh lợi giảm dần theo qui mơ Do đó, ta kỳ vọng tăng trưởng suất nhanh trong khu vực công nghiệp so với nông nghiệp, mô thức n|y chưa thấy xuất hiện Việt Nam Mặc dù có số cách diễn dịch khả thi thống kê này, quan sát cận cảnh doanh nghiệp lớn Việt Nam cho thấy hai lý sản xuất công nghiệp không đạt suất sinh lợi tăng dần Thứ nhất, sản xuất công nghiệp xuất chủ yếu ngành thâm dụng lao động chiếm lĩnh sản xuất hàng dệt may v| gi|y dép Chưa nghĩ cách làm n|o để giới hóa cơng đoạn may tay quần áo giày mức độ đạt lợi theo qui mô đ{ng kể Thứ hai, có nhiều doanh nghiệp lớn Việt Nam không thật lớn Họ chủ yếu tập hợp hoặc tập đo|n vô số doanh nghiệp nhỏ vốn chưa đạt lợi theo qui mô Liên tưởng đến điều này, nhớ lại trước Vinashin t{i cấu, doanh nghiệp n|y có đến 445 cơng ty 20 liên doanh Có thể nói tình hình tập đo|n công ty nh| nước kh{c l| tương tự Hình 13 Tăng trưởng suất cơng nghiệp nơng nghiệp Việt Nam 1997-2009 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% (54)Hình 14 Lực lượng lao động nông nghiệp công nghiệp Việt Nam Tốc độ hấp thu lao động chậm khu vực đại có nghĩa l| có việc làm lương cao cho lao động Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP chậm Như trong Hình 14, lực lượng lao động khu vực công nghiệp tăng gấp đôi từ 1996 đến 2009, xuất phát từ qui mơ nhỏ Trong đó, lực lượng lao động nơng nghiệp trì qui mô Hai khu vực nông nghiệp công nghiệp khơng phải l| đại diện hồn hảo cho khu vực truyền thống đại, có nhiều hoạt động nơng nghiệp có suất cao (ví dụ, đồn điền qui mô lớn) việc l|m suất thấp phân loại cơng nghiệp (ví dụ thủ công mỹ nghệ) Nhưng số liệu thống kê cho thấy việc đẩy mạnh tăng trưởng Việt Nam đòi hỏi phải tăng tốc độ tăng trưởng suất khu vực đại chuyển giao lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp với tốc độ nhanh Hai quan điểm thảo luận đến kết luận sách tương tự nhau, từ c{c hướng khác Cả mơ hình tân cổ điển lẫn cấu tập trung v| tăng trưởng suất Điều khơng ngồi dự kiến, tất nhà 0 10 15 20 25 30 (55)kinh tế thống tăng trưởng kinh tế cuối tạo tăng trưởng suất, sản lượng người ngày Mơ hình Solow mở rộng nhấn mạnh đóng góp giáo dục kỹ năng, v| hiệu đầu tư vốn Những khuyến nghị sách từ phân tích gồm cải cách hệ thống giáo dục để tăng số lượng tham gia chất lượng trường học, đồng thời củng cố c{c chế thị trường để đạt hiệu đầu tư Mơ hình cấu đặt trọng tâm lớn v|o suất sinh lợi tăng dần theo qui mô khu vực đại v| lực khu vực việc hấp thu lao động từ ngành nghề truyền thống suất thấp Ngoài cải cách giáo dục v| đầu tư hiệu hơn, c{c nh| cấu khuyên s{ch cơng nghiệp nên khuyến khích đầu tư v|o c{c ng|nh có nhiều tiềm đạt suất sinh lợi tăng dần theo qui mô, không khuyến khích việc hình thành tập đo|n nh| nước bao gồm nhiều đơn vị nhỏ không hiệu Kết luận Người đọc có lẽ nhận thấy lý thuyết tăng trưởng cho biết số nước gi|u, cịn nước khác lại nghèo Chúng ta biết tăng trưởng dài hạn có liên quan đến tích lũy vốn, thay đổi cơng nghệ, thu nạp tri thức kỹ năng, v| chuyển dịch vốn v| lao động khu vực kinh tế Ta có thể dễ dàng cách thức yếu tố kết hợp để tạo th|nh công, để lý giải số nước gặp khó khăn việc thu nạp cơng nghệ, tích lũy kiến thức v| kích thích đầu tư hiệu việc khó nhiều Sự th|nh cơng rõ, đường thất bại vơ số kể C{c mơ hình tăng trưởng khơng thể lý giải thất bại nước có bối cảnh lịch sử, trị, xã hội nguồn t|i nguyên v| người đặc thù (56)về phát triển thể chế, mâu thuẫn trị, thay đổi xã hội v| văn hóa, v| c{ch thức mà các yếu tố kết hợp với để định hình tiến trình phát triển kinh tế Tuy vậy, lý thuyết tăng trưởng có cơng C{c mơ hình giúp tập trung vào mối tương t{c đ{ng để nhà hoạch định sách quan tâm chúng ta nêu rõ giả định (và hàm ý giả định này) cẩn trọng cách thức sử dụng số liệu Chúng ta phải ln nhớ c{c mơ hình tăng trưởng không đạt chắn mà cách thức diễn dịch thực tiễn, phản ánh quan điểm ban đầu chất thay đổi kinh tế Nếu nắm rõ những yếu tố quan trọng n|y c{c mơ hình tăng trưởng giúp so sánh kinh nghiệm c{c nước v| x{c định trở ngại tăng trưởng tình huống cụ thể Tài liệu tham khảo Abramovitz, M 1956 ‚Resource and output trends in the United States since 1870.‛ American Economic Review 46 (2): 5–23 Alesina, A., and D Rodrik 1994 ‚Distributive Politics and Economic Growth.‛ The Quarterly Journal of Economics 109 (2) (May): 465–490 doi:10.2307/2118470 Alesina, A.F., A Devleeschauwer, W Easterly, S Kurlat, and R Wacziarg 2003 Fractionalization National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA, January http://www.nber.org/papers/w9411 Atkinson, AB, T Piketty, and E Saez 2011 ‚Top incomes in the long run of history.‛ Journal of Economic Literature 49 (1): 3–71 Barro, Robert J 1991 ‚Economic Growth in a Cross Section of Countries.‛ The Quarterly (57)——— 1996a ‚Democracy and growth.‛ Journal of Economic Growth (1) (March): 1–27 doi:10.1007/BF00163340 ——— 1996b ‚Determinants of economic growth: a cross-country empirical study‛ (August) http://www.nber.org/papers/w5698 Barro, Robert J., and Jong-Wha Lee 1994 ‚Sources of economic growth☆.‛ Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 40 (June): 1–46 doi:10.1016/0167-2231(94)90002-7 Barro, Robert J., and Xavier Sala-i-Martin 1997 ‚Technological Diffusion, Convergence, and Growth.‛ Journal of Economic Growth (1) (March): 1–26 doi:10.1023/A:1009746629269 Baumol, William J 1986 ‚Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-Run Data Show.‛ American Economic Review 76 (5): 1072–1085 Beck, T., and R Levine 2004 ‚Stock markets, banks, and growth: Panel evidence.‛ Journal of Banking & Finance 28 (3) (March): 423–442 doi:10.1016/S0378-4266(02)00408-9 Bils, Mark, and Peter J Klenow 2008 ‚Does Schooling Cause Growth?‛ (January) http://www.jstor.org/pss/2677846 Bourguignon, F., and C Morrisson 2002 ‚The size distribution of income among world citizens: 1820–1990.‛ American Economic Review 92 (4): 727–44 Cohen, Avi J, and G C Harcourt 2003 ‚Retrospectives: Whatever Happened to the Cambridge Capital Theory Controversies?‛ Journal of Economic Perspectives 17 (March): 199-214 doi:10.1257/089533003321165010 Denison, Edward Fulton 1962 The sources of economic growth in the United States and the alternatives before us (Committee for Economic Development Supplementary paper no 13) Committee for Economic Development (58)——— 1968 Why growth rates differ Brookings Institution http://www.amazon.com/growth-differ-Edward-Fulton-Denison/dp/B0007DXCO6 Dollar, David 1992 ‚Outward-oriented developing economies really grow more rapidly: evidence from 95 LDCs, 1976-1985.‛ Economic development and cultural change (November) http://www.jstor.org/pss/1154574 http://www.jstor.org/stable/1154574 Eichengreen, Barry, and David Leblang 2003 ‚Capital account liberalization and growth: was Mr Mahathir right?‛ International Journal of Finance & Economics (3) (July): 205–224 doi:10.1002/ijfe.208 Felipe, Jesus, and J S L McCombie 2005 ‚How Sound Are the Foundations of the Aggregate Production Function?‛ Eastern Economic Journal 31 (3) (April): 467–488 Forbes, Kristin J 2000 ‚A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth.‛ American Economic Review 90 (4) (January): 869–887 Gerschenkron, Alexander 1962 Economic Backwardness in Historical Perspective Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press Hall, R E., and C I Jones 1999 ‚Why Some Countries Produce So Much More Output Per Worker than Others?‛ The Quarterly Journal of Economics 114 (1) (February): 83–116 doi:10.1162/003355399555954 Hsieh, C-T 2002 ‚What Explains the Industrial Revolution in East Asia? Evidence From the Factor Markets.‛ American Economic Review 92 (3): 502-526 Jorgenson, DW, and Z Griliches 1967 ‚The explanation of productivity change.‛ The Review of Economic Studies 34 (3): 249–283 Kaldor, N 1957 ‚A model of economic growth.‛ The Economic Journal 67 (268): 591–624 Kalecki, Michal 1993 Collected Works of Michal Kalecki: Volume V, Developing economies (59)http://books.google.com/books/about/Developing_economies.html?id=m5Gc8_D z6OAC Kenny, Charles 2005 ‚Why are we worried about income? Nearly everything that matters is converging.‛ World Development 33 (1): 1–19 Krugman, P 1994 ‚The Myth of Asia’s Miracle.‛ Foreign Affairs 73 (6): 69–72 Kuznets, Simon 1971 Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure Belknap Press of Harvard University Press http://www.amazon.com/Economic-Growth-Nations-Production-Structure/dp/0674227808 Levine, R., and D Renelt 1992 ‚A sensitivity analysis of cross-country growth regressions.‛ The American Economic Review 82 (4): 942–963 Levine, Ross 2005 ‚Finance and growth: Theory and evidence.‛ Handbook of economic growth Handbook of Economic Growth: 865–934 doi:10.1016/S1574-0684(05)01012-9 Lewis, WA 1954 ‚Economic Development with Unlimited Supplies of Labor.‛ Manchester School of Economic and Social Studies 22 (2): 139–191 Lucas, R.E 1988 ‚On the mechanics of economic development.‛ Journal of Monetary Economics 22: 3–42 Maddison, Angus 1991 Dynamic Forces in Capitalist Development: A Long-Run Comparative View Oxford University Press, USA http://www.amazon.com/Dynamic-Forces-Capitalist-Development-Comparative/dp/0198283989 ——— 1995 Monitoring the World Economy, 1820-1992 Development Centre of Organisation and Develo http://www.amazon.com/Monitoring-World-Economy-1820-1992-Maddison/dp/9264145494 ——— 2005 Growth and Interaction in the World Economy Washington, DC: AEI Press, (60)Mankiw, N.G., D Romer, and D.N Weil 1992 ‚A contribution to the empirics of economic growth.‛ The quarterly journal of economics 107 (2): 407 Marglin, Stephan 1990 Lessons of the Golden Age: An Overview In The Golden Age of Capitalism: Reinterpreting the Postwar Experience, ed Stephan Marglin and Juliet Schor, 1–38 Oxford: Oxford University Press Mauro, P 1995 ‚Corruption and Growth.‛ The Quarterly Journal of Economics 110 (3) (August): 681–712 doi:10.2307/2946696 Murphy, Kevin M., Andrei Shleifer, and Robert W Vishny 1991 ‚The Allocation of Talent: Implications for Growth.‛ The Quarterly Journal of Economics 106 (2) (May): 503 doi:10.2307/2937945 Nadiri, M.I 1972 ‚International studies of factor inputs and total factor productivity: a brief survey.‛ Review of Income and Wealth 18 (2): 129–154 Ocampo, Jose Antonio, Codrina Rada, and Lance Taylor 2009 Growth adn Policy in Developing Countries: A Structuralist Approach New York: Columbia University Press Persson, T., and G Tabellini 2006 Democracy and development: The devil in the details National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA, February http://www.nber.org/papers/w11993 Pritchett, L 1997 ‚Divergence, big time.‛ The Journal of Economic Perspectives 11 (3): 3– 17 Rebelo, S 1992 ‚Long run policy analysis and long run growth.‛ Journal of Political Economy 99: 500–521 Robinson, Joan 1953 ‚The Production Function and the Theory of Capital.‛ Review of Economic Studies 21 (2): 81-106 Rodríguez, Francisco, and Dani Rodrik 2000 ‚Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic’s Guide to the Cross-National Evidence.‛ NBER/Macroeconomics Annual (61)Rodrik, D 2009 ‚The real exchange rate and economic growth.‛ Brookings Papers on Economic Activity 2008 (2) (April): 365–412 doi:10.1353/eca.0.0020 Romer, P.M 1986 ‚Increasing returns and long-run growth.‛ The Journal of Political Economy 94 (5): 1002–1037 Ros, Jaime 2001 Development Theory and the Economics of Growth University of Michigan Press http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ippZV3ZhdZUC&pgis=1 Sachs, J.D., and A Warner 1995 Economic convergence and economic policies National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA, September http://www.nber.org/papers/w5039 Sala-I-Martin, XX 1997 ‚I just ran two million regressions.‛ The American Economic Review 87 (2) (January): 178–183 Sen, Amartya 1999 Development as freedom Oxford: Oxford University Press http://books.google.com/books?id=Qm8HtpFHYecC&pgis=1 http://books.google.com/books?hl=en&amp;lr=&amp;id=LFk3pHpFiG4C&amp;o i=fnd&amp;pg=PR9&amp;dq=Development+as+freedom&amp;ots=JNeL60CZQT &amp;sig=aHqrieGNQV0sHl0ySx1YQKePEPE Solow, R.M 1994 ‚Perspectives on growth theory.‛ The journal of economic perspectives (1) (November): 45–54 Solow, RM 1957 ‚Technical change and the aggregate production function.‛ The Review of Economics and Statistics 39 (3): 312–320 Temple, Jonathan, and P.A Johnson 1998 ‚Social Capability and Economic Growth.‛ Quarterly Journal of Economics 113 (March): 965–990 Thirlwall, A.P., and M.N Hussain 1982 ‚The Balance of Payments Constraint, Capital Flows and Growth Rate Differences between Developing Countries.‛ Oxford Economic Papers 34 (3): 498-510 Young, A 1995 ‚The tyranny of numbers: confronting the statistical realities of the East (62)——— 2003 ‚Gold into base metals: productivity growth in the People’s Republic of http://graphics.eiu.com/PDF/Cisco_Innovation_Methodology.pdf x http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/Influencing_Policy/Reports/2011-03-28-Knowledge-networks-nations.pdf
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn, Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Tuổi thọ kỳ vọng và GDP bình quân đầu người, 2008 - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình 1..

Tuổi thọ kỳ vọng và GDP bình quân đầu người, 2008 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 2. GDP bình quân đầu người 1999 USD, PPP - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình 2..

GDP bình quân đầu người 1999 USD, PPP Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 3. GDP thế giới và GDP bình quân đầu người, 1999 USD, PPP - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình 3..

GDP thế giới và GDP bình quân đầu người, 1999 USD, PPP Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 4. Đường cong Lorenz của thế giới, 2000 - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình 4..

Đường cong Lorenz của thế giới, 2000 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 5. Đường cong Lorenz của thế giới, 2010 - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình 5..

Đường cong Lorenz của thế giới, 2010 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 6. Hàm sản xuất Cobb-Douglas - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình 6..

Hàm sản xuất Cobb-Douglas Xem tại trang 17 của tài liệu.
Kết luận thứ ba của mô hình là tốc độ tăng trưởng dài hạn (trạng thái dừng) được quyết định bởi tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động và tỉ lệ khấu hao - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

t.

luận thứ ba của mô hình là tốc độ tăng trưởng dài hạn (trạng thái dừng) được quyết định bởi tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động và tỉ lệ khấu hao Xem tại trang 19 của tài liệu.
Solow (1957) sử dụng mô hình tăng trưởng tân cổ điển để ước tính đóng góp của vốn, lao động và công nghệ v|o tăng trưởng kinh tế ở Mỹ trong giai đoạn 40 năm - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

olow.

(1957) sử dụng mô hình tăng trưởng tân cổ điển để ước tính đóng góp của vốn, lao động và công nghệ v|o tăng trưởng kinh tế ở Mỹ trong giai đoạn 40 năm Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 9. Hạch toán tăng trưởng - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình 9..

Hạch toán tăng trưởng Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 2. Tăng trưởng GDP các nước đang phát triển theo khu vực (phần trăm hàng năm)  - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Bảng 2..

Tăng trưởng GDP các nước đang phát triển theo khu vực (phần trăm hàng năm) Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 1. Tăng trưởng GDP bình quân đầu người theo phân loại thu nhập - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Bảng 1..

Tăng trưởng GDP bình quân đầu người theo phân loại thu nhập Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 10. Thu nhập bình quân đầu người 1960 và tăng trưởng GDP bình quân đầu người 1961-2010  - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình 10..

Thu nhập bình quân đầu người 1960 và tăng trưởng GDP bình quân đầu người 1961-2010 Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 3. Công trình thực nghiệm về các nhân tố liên quan đến tăng trưởng - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Bảng 3..

Công trình thực nghiệm về các nhân tố liên quan đến tăng trưởng Xem tại trang 37 của tài liệu.
Giả định quan trọng của mô hình Ocampo, Rada và Taylor là mối quan hệ giữa tăng trưởng sản lượng v| tăng trưởng năng suất trong khu vực hiện đại diễn ra theo hai  hướng, nói c{ch kh{c tăng trưởng sản lượng nhanh hơn sẽ đẩy nhanh tăng trưởng năng  suất lao - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

i.

ả định quan trọng của mô hình Ocampo, Rada và Taylor là mối quan hệ giữa tăng trưởng sản lượng v| tăng trưởng năng suất trong khu vực hiện đại diễn ra theo hai hướng, nói c{ch kh{c tăng trưởng sản lượng nhanh hơn sẽ đẩy nhanh tăng trưởng năng suất lao Xem tại trang 47 của tài liệu.
Hình 12. Hạch toán tăng trưởng Việt Nam 1992-2009 - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình 12..

Hạch toán tăng trưởng Việt Nam 1992-2009 Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 13. Tăng trưởng năng suất công nghiệp và nông nghiệp Việt Nam 1997-2009 - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình 13..

Tăng trưởng năng suất công nghiệp và nông nghiệp Việt Nam 1997-2009 Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 14. Lực lượng lao động nông nghiệp và công nghiệp Việt Nam - Bài đọc 6-1. Tăng trưởng trong dài hạn

Hình 14..

Lực lượng lao động nông nghiệp và công nghiệp Việt Nam Xem tại trang 54 của tài liệu.

Từ khóa liên quan