0

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

21 18 0
  • Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:14

Hiện nay nguồn năng lƣợng từ than đá, dầu lửa, khí đốt đang cạn kiệt và các nhiên liệu này khi cháy toả ra nhiều khí gây ô nhiễm môi trƣờng.. Ngoài ra khí thải cũng gây hiệu ứng nhà [r] (1)BÀI GIẢNG VẬT LÝ (2)Thứ tư ngày 06 tháng 01 năm 2010 Tự nhiên – Xã hội Bài: An toàn đường học BÌNH AN Tại nói dầu hỏa là nhiên liệu tốt than đá,than đá nhiên liệu tốt củi? Dầu hỏa Than đá Củi (3)    I- NHIÊN LIỆU - Trong đời sống kĩ thuật để có nhiệt lƣợng ngƣời ta phải đốt than,củi,dầu… - Than,củi,dầu …là nhiên liệu chín thực phẩm, đun sơi Hãy cho biết nấu nƣớc, ngƣời ta thƣờng dùng loại chất đốt ? Củi Ga Than đá Rơm Vỏ trấu Cồn khơ Vậy nhiên liệu gì?Tìm 3 ví dụ nhiên liệu thường gặp Nhiên liệu chất cháy được,khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng VD:Ga,than đá,củi,dầu hỏa Khi 1kg dầu hỏa bị đốt cháy hồn tồn thì suất tỏa nhiệt bao nhiêu? (4)    I- NHIÊN LIỆU II-NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU Nhiên liệu chất cháy được,khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng VD:Ga,than đá,củi,dầu hỏa Năng suất toả nhiệt nhiên liệu ?Ký hiệu suất tỏa nhiệt Đơn vị nhƣ ? Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi suất toả nhiệt nhiên liệu Ký hiệu: q Đơn vị: J/kg Vậy đốt cháy hoàn toàn 1kg dầu hỏa tỏa nhiệt lượng 44.106J (5)    Chất Năng suất toả nhiệt (J/kg) Chất Năng suất toả nhiệt (J/kg) Củi khơ 10.106 Khí đốt 44 106 Than bùn 14 106 Dầu hỏa 44 106 Than đá 27 106 Xăng 46 106 Than gỗ 34 106 Hidro 120 106 (6)    I- NHIÊN LIỆU II-NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU Nhiên liệu chất cháy được,khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng VD:Ga,than đá,củi,dầu hỏa Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi suất toả nhiệt nhiên liệu Ký hiệu: q Đơn vị: J/kg Nói: “Năng suất toả nhiệt của củi khơ 10.106 J/kg”điều có ý nghĩa gì? nghĩa đốt cháy hồn tồn 1kg củi tỏa (7)Hiện nguồn lƣợng từ than đá, dầu lửa, khí đốt cạn kiệt nhiên liệu cháy toả nhiều khí gây ơ nhiễm mơi trƣờng Do + Các khí thải bụi tác động đến đƣờng hơ hấp làm ngƣời khó thở Ngồi khí thải gây hiệu ứng nhà kính (là nguyên nhân làm Trái Đất nóng lên), bụi bám làm giảm khả quang hợp Một phần chúng nhiễm Vào thực phẩm, ngƣời ăn phải thực phẩm bị ảnh hƣởng đến sức khoẻ + Âm tiếng nổ động gây tình trạng nhiễm tiếng ồn đô thị khu công nghiệp => ngƣời phải tìm nguồn lƣợng khác: Năng lƣợng Mặt Trời, lƣợng nguyên tử, năng lƣợng điện… (8)    I- NHIÊN LIỆU II-NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU Nhiên liệu chất cháy được,khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng VD:Ga,than đá,củi,dầu hỏa Ký hiệu: q Đơn vị: J/kg Vậy cơng thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa được tính thế nào? III-CƠNG THỨC TÍNH NHIỆT LƢỢNG DO NHIÊN LiỆU BỊ ĐỐT CHÁY TỎA RA Nếu đốt cháy hoàn tồn m Kg nhiên liệu có năng suất toả nhiệt q thì nhiệt lƣợng toả là bao nhiêu? Nhiệt lƣợng toả đốt cháy hoàn toàn m Kg nhiên liệu: (9)KHỞI ĐỘNG VƢỢT CHƢỚNG NGẠI VẬT (10)5 1 2 3 (11)Nhiên liệu gì? (12)(13)Nói: “Năng suất toả nhiệt than đá là 27.106 J/kg”điều có ý nghĩa gì? nghĩa đốt cháy hoàn toàn 1kg than đá tỏa nhiệt lượng (14)Dầu khí đốt tự nhiên đƣợc khai thác địa danh nƣớc ta? (15)Năng suất tỏa nhiệt nhiên liệu đơn vị đƣợc kí hiệu chữ gì? Năng suất tỏa nhiệt nhiên liệu kí hiệu:q (16)Cơng thức tính nhiệt lƣợng nhiên liệu bị đốt cháy tỏa đƣợc viết nhƣ thế nào? (17)Thứ tư ngày 06 tháng 01 năm 2010 Tự nhiên – Xã hội Bài: An toàn đường học HẾT GIỜ Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu gì? Là đại lƣợng vật lí cho biết nhiệt lƣợng tỏa khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn C1:Tại dùng bếp than lại lợi bếp củi? 15 14 13 11 12 10 8 6 4 2 9 7 5 3 1 Trả lời: (18)60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HẾT GIỜ C2:Tính nhiệt lƣợng tỏa đốt cháy hoàn toàn 15kg củi,15kg than đá.Để thu đƣợc nhiệt lƣợng cần đốt cháy hết kg dầu hỏa? Nhiệt lƣợng tỏa đốt cháy 15kg củi: Q1= q.m = 10.106.15 = 150.106J Nhiệt lƣợng tỏa đốt cháy 15kg than đá: Q2= q.m = 27.106.15 = 405.106J 6 150.10 3, 41 44.10 Q m kg q    6 405.10 9, 2 44.10 Q m kg q    Để thu đƣợc nhiệt lƣợng tỏa đốt cháy hoàn tồn 15kg củi khơ cần: dầu hỏa Để thu đƣợc nhiệt lƣợng tỏa đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá cần: (19)Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi suất toả nhiệt nhiên liệu Năng suất toả nhiệt nhiên liệu kí hiệu chữ q có đơn vị J/kg Cơng thức tính nhiệt lượng tỏa nhiên liệu bị đốt cháy : Q = q.m (20)Học (21)Tiết học đến hết xin chân thành cám ơn quý thầy cô dự Thiết kế giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện, Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Bảng 26.1 - Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

Bảng 26.1.

Xem tại trang 5 của tài liệu.