0

ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

8 17 0
 • ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:11

liệu nano Fe3O4, Fe3O4-N và composit Fe3O4/ZnO Trong phổ FTIR của nano ZnO trên hình 4 (b) (mẫu đối chứng ZnO chế tạo bằng phương pháp hóa học tương tự với quá trình chế t[r] (1)NANO COMPOSIT ĐA TÍNH NĂNG Fe3O4/ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Chu Tiến Dũng Trường Đại học Giao thơng Vận tải TĨM TẮT Sử dụng công nghệ nano, vật liệu nano xử lý nước ô nhiễm quan tâm nghiên cứu lớn nước giới Trong báo này, vật liệu nano composit từ tính - bán dẫn Fe3O4/ZnO chế tạo phương pháp hóa học đơn giản, chi phí thấp Kết khảo sát thành phần, cấu trúc, hình thái minh chứng chứng tỏ nano composit tạo thành bao gồm hai thành phần pha: từ tính Fe3O4 bán dẫn ZnO Nano composit Fe3O4/ZnO thể đồng thời tính chất siêu thuận từ với từ độ bão hòa kỹ thuật cao tính chất quang xúc tác mạnh với đỉnh hấp thụ đặc trưng Vật liệu nano composit Fe3O4/ZnO hứa hẹn vừa có khả hấp phụ, biến đổi chất nhiễm; vừa định hướng, phân tách chất ô nhiễm khỏi môi trường Từ khóa: Nano composit; Fe3O4/ZnO; Fe3O4; ZnO; xử lý nước thải. Ngày nhận bài: 27/11/2019; Ngày hoàn thiện: 28/4/2020; Ngày đăng: 11/5/2020 MULTIFUNCTIONAL NANOCOMPOSITES Fe3O4/ZnO: SYNTHESIS, CHARACTERISTIC FOR WASTEWATER TREATMENT Chu Tien Dung University of Transport and Communication ABSTRACT Using nanotechnology, nanomaterials in wastewater treatment is a hot topic, attractive many researchers in the world In this paper, magnetic - semiconductor Fe3O4/ZnO nanocomposites were synthesized by simple, cheap chemical methods The results of compositions, structure, morphology of the Fe3O4/ZnO nanocomposites are evidence to show these nanocomposites containing two phases: the magnetism of Fe3O4, and the semiconductor of ZnO The as-prepared Fe3O4/ZnO nanocomposites simultaneously exhibit ultraviolet wavelengths absorption, and superparamagnetic property suitable for adsorption, photocatalysis, and purifications in wastewater treatment Keywords: Nanocomposites; Fe3O4/ZnO; Fe3O4; ZnO; wastewater treatment. Received: 27/11/2019; Revised: 28/4/2020; Published: 11/5/2020 (2)1 Giới thiệu Hiện nay, ô nhiễm nước chủ đề nóng, vấn đề chương trình nghị nhiễm môi trường giới Năm 2015, theo thống kê tổ chức Y tế Thế giới có khoảng 3,1% số người tử vong toàn giới (hơn 1,7 triệu người tử vong/năm) ô nhiễm nước gây [1] Các nhân tố gây nhiễm nước tồn dư kim loại nặng chất hữu độc hại vượt mức cho phép nhiều lần Vấn đề xử lý loại bỏ chất ô nhiễm gặp phải nhiều khó khăn, thách thức lớn sử dụng phương pháp xử lý nước như: phương pháp kết tủa hóa học, trao đổi ion, thẩm thấu ngược (RO), siêu lọc, điện phân, hấp phụ, Các phương pháp có chi phí cao, qui mơ nhỏ, chưa thể xử lý hồn tồn chất nhiễm, làm phát sinh chất ô nhiễm thứ cấp môi trường Gần đây, phương pháp quang xúc tác hấp phụ dựa vật liệu nano bán dẫn (TiO2, ZnO, WO3, ) phương pháp hóa học đại, có tiềm lớn để loại bỏ chất ô nhiễm với qui mơ lớn hạt nano bán dẫn độc tính thấp, phương pháp chế tạo đơn giản với chi phí sản xuất thấp, độ ổn định cao, hiệu suất xử lý cao [2]-[4] Cơ chế q trình xử lý chất nhiễm gán cho chiếu ánh sáng kích thích có lượng lớn lượng vùng cấm vào chất bán dẫn hình thành cặp điện tử dẫn (e-) vùng dẫn lỗ trống (h+) vùng hóa trị Các ion hydroxyl (OH-) phân tử H 2O có khả bẫy lỗ trống làm xuất gốc hydroxyl linh động ( OH•) có tính ơxi hóa mạnh, điện tử dẫn (e-) hấp thụ ơxi để hình thành ơxi linh động (O2•) khơng bền Các ơxi hydroxyl linh động hình thành phản ứng với chất ô nhiễm hấp phụ bề mặt nano bán dẫn làm biến đổi chất ô nhiễm thành chất CO2, H2Ovà ion trung tính dung dịchNO3 − ,PO43 − , Cl−[2], [5] Các hạt nano bán dẫn bước đầu sử dụng xử lý nước nhiễm cịn gặp phải số hạn chế khó thu hồi tái sử dụng vật liệu phân tán dung dịch Hơn nữa, tích tụ hạt nano mơi trường trở thành chất gây nhiễm thứ cấp Để giải vấn đề này, hạt nano từ tính nghiên cứu phát triển mạnh năm gần [6] Tính chất từ vật liệu nano từ tính tính vật lý độc đáo giúp khu trú, phân tách chất ô nhiễm gắn kết với hạt nano cách nhanh chóng với chi phí thấp Trong số hạt nano từ tính, nano Fe3O4 thể đặc tính bật như: tính siêu thuận với từ độ bão hịa kỹ thuật cao, có diện tích bề mặt lớn, độc tính thấp, dễ dàng định hướng phân tách từ trường bên Do đó, hạt nano Fe3O4 ứng dụng nhiều lĩnh vực khác y sinh học xử lý môi trường [6], [7] Tuy nhiên, kích thước nano, hạt nano Fe3O4 có lượng bề mặt cao nên độ ổn định dễ bị kết đám, giảm độ phân tán nano dung dịch Thêm vào đó, hạt nano Fe3O4 rất dễ bị oxy hóa thành Fe2O3 tiếp xúc với ơxi khơng khí làm giảm giá trị từ độ bão hòa kỹ thuật, làm giảm phẩm chất vật liệu Để khắc phục hạn chế trên, hạt nano Fe3O4 cần chức hóa bề mặt vật liệu vô cơ, hữu khác nhằm làm giảm trình oxy hóa cải thiện độ phân tán, ổn định, tương thích sinh học phù hợp với mục đích ứng dụng cụ thể [6]-[9] Các hạt nano Fe3O4 chức hóa có thể bắt cặp tế bào, vi khuẩn, kim loại nặng chất gây ô nhiễm khác; sau định hướng, phân tách khỏi dung dịch từ trường bên Dựa tính chất từ, hạt nano Fe3O4 tái sử dụng nhiều lần giúp giảm chi phí q trình xử lý nước thực tế [6], [8] Mặc dù vậy, hạt nano từ tính Fe3O4 không bền dễ bị oxy (3)hấp phụ làm biến đổi chất gây ô nhiễm [10]-[12] Chính vậy, để q trình xử lý nước có hiệu suất cao, chi phí thấp cần thiết phải nghiên cứu chế tạo loại vật liệu composit chứa đồng thời hai pha vật liệu từ tính bán dẫn Hướng nghiên cứu thu hút quan tâm lớn nhà khoa học giới [10]-[14] Các kết nghiên cứu bước đầu cho thấy, vật liệu composit từ tính - bán dẫn ứng dụng xử lý nước ô nhiễm với hiệu suất cao Mặc dù vậy, vật liệu composit tạo thành tồn hạn chế như: từ độ bão hòa kỹ thuật thấp, không ổn định, dễ kết đám làm giảm diện tích bề mặt, giảm khả quang xúc tác vật liệu Nội dung báo trình bày phương pháp chế tạo nano composit từ tính - bán dẫn Fe3O4/ZnO phương pháp hóa học với trợ giúp sóng siêu âm Nghiên cứu, khảo sát thành phần, cấu trúc, hình thái tính chất đặc trưng nano composit trình bày chi tiết 2 Thực nghiệm Trong nghiên cứu này, hạt nano composit từ tính - bán dẫn Fe3O4/ZnO chế tạo phương pháp hóa học hỗ trợ sóng siêu âm gồm bước thể hình Bước 1: Chế tạo hạt nano Fe3O4 phương pháp đồng kết tủa Hỗn hợp dung dịch muối FeCl2 FeCl3 trong môi trường kiềm NH4OH khuấy liên tục với tốc độ 800 vòng/phút nhiệt độ 70oC Sau lọc rửa nhiều lần với nước cất nhờ phân tách từ trường thu mẫu hạt nano Fe3O4 Bước 2: Chức hóa bề mặt hạt nano Fe3O4 với nhóm amin (-NH2) Hỗn hợp chứa 100 mg hạt nano Fe3O4, 11 ml NH4OH 28% ml phân tử hữu (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTES – có cơng thức hóa học (C2H5O)3Si-C3H6-NH2) trong 100 ml dung môi ethanol (EtOH) siêu âm nhiệt độ 40oC Sau siêu âm giờ, đem lọc rửa hỗn hợp với nước cất nhiều lần nhờ phân tách từ trường thu mẫu hạt nano Fe3O4 chức hóa bề mặt với NH2 (ký hiệu Fe3O4-N) Bước 3: Chế tạo nano composit Fe3O4/ZnO 100 mg hạt nano Fe3O4-N phân tán trong dung mơi EtOH có pH = 7, trước thêm vào ml Zn(NO3)2 siêu âm nhiệt độ 40oC Cuối thêm vào hỗn hợp 15 ml NH4OH 28% tiếp tục siêu âm trong để thu dung dịch chứa nano composit Fe3O4/ZnO Mẫu nano composit Fe3O4/ZnO thu sau lọc rửa với EtOH và nước cất nhiều lần Hình Qui trình chế tạo hạt nano composit Fe3O4/ZnO 3 Kết thảo luận 3.1 Cấu trúc thành phần pha vật liệu Trên hình giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) mẫu Fe3O4-N Fe3O4/ZnO khảo sát trên hệ D8 Advance (Bruker - Germany) Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) Trên giản đồ XRD Fe3O4-N có xuất đỉnh nhiễu xạ vị trí có các góc nhiễu xạ 2θ = 30,2o; 35,6o; 43,3o; 53,7o; 57,3o 62,6o tương ứng với vị trí mặt phẳng (4)hợp với thẻ phổ chuẩn tinh thể nano Fe3O4 (JCPDS Cards 19-0629) Kết cho thấy hạt nano Fe3O4 chế tạo có cấu trúc lập phương, dạng spinel ngược thuộc nhóm cấu trúc khơng gian Fd-3m Trong đó, khoảng cách d mặt tinh thể vật liệu tính tốn theo cơng thức Bragg (1): 2 sind =n với n =1, 2,3, (1) Với θ, λ tương ứng góc nhiễu xạ bước sóng tia X (cathode đồng có λ = 1,54056 Å) Hình Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu nano Fe3O4-N Fe3O4/ZnO Các tinh thể nano Fe3O4 có cấu trúc lập phương nên tính tốn số mạng a theo cơng thức (2): 2 2 a=d h +k + (2) Trong đó, ( , ,h k ) số Miller mặt phẳng mạng tinh thể vị trí tương ứng với đỉnh nhiễu xạ Tính tốn số mạng nhờ sử dụng công thức (1) (2) đỉnh nhiễu xạ rõ nét thu kết 8,38 0,03 a =  (Å), kết phù hợp với số mạng nhiều nghiên cứu công bố [6], [14] Đường kính D tinh thể nano Fe3O4 có thể xác định từ giản đồ XRD dựa công thức Scherrer (3), với  độ bán rộng đỉnh nhiễu xạ 0,9 cos D    = (3) Trong đó, sai số đường kính tinh thể vật liệu tính tốn theo cơng thức (4) 2 0,9 0,9 cos cos D              =  +      (4) Kết tính tốn đường kính tinh thể nano Fe3O4 thu có giá trị 8, 22, nm Ở kích thước này, mẫu hạt nano Fe3O4 có cấu trúc đạt tới trạng thái đơn đômen, thể tính chất siêu thuận từ đặc trưng [6], [9] Hơn nữa, giản đồ XRD minh chứng cho thấy hạt nano Fe3O4 sau chức hóa với nhóm amin NH2 nano Fe3O4-N tạo thành có cấu trúc thành phần pha tinh thể không thay đổi Trên giản đồ XRD mẫu Fe3O4/ZnO có xuất đỉnh nhiễu xạ có độ bán rộng lớn vị trí mặt phẳng nhiễu xạ (220), (311), (511), (440) cho thấy rõ tồn cấu trúc tinh thể nano Fe3O4 So sánh với phổ nhiễu xạ chuẩn nano tinh thể ZnO lý giải tồn đỉnh nhiễu xạ có độ bán rộng lớn mẫu vật liệu composit vị trí gần đỉnh nhiễu xạ (220), (311), (511), (440) tinh thể Fe3O4 tương ứng tồn đỉnh nhiễu xạ (110), (101), (110), (103) góc nhiễu xạ 2θ = 31,5o; 36,3o; 56,3o; 62,9o Bên cạnh đó, giản đồ XRD composit Fe3O4/ZnO xuất rõ đỉnh nhiễu xạ tại vị trí 34,4o; 47,5o; 67,7o tương ứng với các mặt phẳng nhiễu xạ (002), (102), (112) tinh thể nano ZnO Sự xuất đỉnh nhiễu xạ cho thấy tinh thể nano ZnO tạo thành có cấu trúc wurtzite (dạng hexagonal xếp chặt) phù hợp với giản đồ nhiễu xạ chuẩn ZnO (JCPDS Cards 36-1451) Như vậy, mở rộng đỉnh nhiễu xạ giản đồ XRD composit Fe3O4/ZnO bao phủ đồng thời pha tinh thể thành phần cấu thành gồm Fe3O4 ZnO Hằng số mạng a, c tinh thể nano ZnO tính tốn theo cơng thức (5) 2 2 2 2 1 3 h hk d a c k + + = + (5) Kết tính tốn thu số mạng 3, 25 (5)3.2 Thành phần nguyên tố, liên kết hình thái vật liệu Phổ tán sắc lượng tia X (EDX) mẫu vật liệu nano Fe3O4, Fe3O4-N composit Fe3O4/ZnO khảo sát hệ kính hiển vi điện tử quét Nova NanoSEM 450 Fei đặt Trung tâm Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lí, Trường ĐHKHTN, thu kết hình Kết EDX hình (a) cho thấy thành phần mẫu vật liệu nano Fe3O4 gồm nguyên tố Fe, O có tỉ lệ phần trăm khối lượng tương ứng 69,4% 30,6% với xuất đỉnh tán sắc Fe , L FeK, K Fe  0,702 keV; 6,404 keV; 7,071 keV đỉnh O 0,523 keV Thành phần mẫu K Fe3O4-N (các hạt nano Fe3O4 chức hóa với phân tử APTES) biểu thị hình (b), bên cạnh đỉnh tán sắc nguyên tố Fe O xuất rõ đỉnh tán sắc nguyên tố cacbon C , silic K SiK mức lượng 0,273 keV; 1,746 keV tương ứng Sự xuất đỉnh tán sắc cacbon C , silic K SiK cho thấy trình thủy phân ngưng tụ APTES tạo phân tử (-O)3Si-C3H6-NH2 bề mặt Fe3O4, là minh chứng cho biết phân tử APTES chức hóa bề mặt nano Fe3O4 Trong hình (c), ngồi xuất các đỉnh tán sắc lượng nguyên tố Fe, O, C, Si cịn có xuất đỉnh tán sắc lượng nguyên tố kẽm vị trí 1,031 keV 8,605 keV tương ứng với Zn L K Zn  phù hợp với công bố quốc tế thành phần nguyên tố Fe3O4/ZnO [15] Phần trăm khối lượng nguyên tố mẫu composit thu có giá trị Fe (35,5%); O (47,4%); Zn (10,4%); Si (6,3%) Kết EDX minh chứng rõ ràng nguyên tố cấu thành nên pha tinh thể vật liệu composit Fe3O4/ZnO, kết quả phù hợp với kết XRD nhận Liên kết phân tử mẫu vật liệu khảo sát phương pháp quang phổ biến đổi Fourier hồng ngoại (Fourier Transform Infrared Spectroscopy - FTIR) hệ máy quang phổ FTIR-8400S hãng Shimadzu (Nhật Bản) đặt Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN Kết FTIR mẫu vật liệu biểu diễn hình Phổ FTIR mẫu Fe3O4-N (hình (a)) có xuất đỉnh hấp thụ số sóng 440 cm-1, 647 cm-1 đặc trưng cho dao động kéo căng của liên kết Fe-O cấu trúc hạt nano Fe3O4 [16] Các đỉnh hấp thụ xung quanh dải số sóng 1012 cm-1 gán cho mode dao động liên kết Si-O-Si Si-O-H dao động kéo dãn C-N, chứng chứng tỏ mẫu vật liệu nano Fe3O4 chức hóa bề mặt với phân tử APTES [17], phù hợp với kết đo thành phần nguyên tố EDX thu Hình Phổ tán sắc lượng tia X mẫu vật (6)Hình Phổ FTIR vật liệu nano Fe3O4-N, ZnO composit Fe3O4/ZnO Hình 4(c) có xuất đỉnh hấp thụ dải số sóng 430 cm-1, 647 cm-1 1012 cm-1 đặc trưng cho tồn vật liệu lõi Fe3O4-N tạo thành composit Fe3O4/ZnO Đồng thời, phổ FTIR nano composit Fe3O4/ZnO xuất đỉnh hấp thụ số sóng 568 cm-1, 832 cm-1 1043 cm-1 trùng khớp với đỉnh hấp thụ nano ZnO Các đỉnh hấp thụ tương ứng đặc trưng cho liên kết Zn-O tứ diện, liên kết Zn-O bát diện liên kết Zn-OH vật liệu nano ZnO tạo thành gắn bề mặt hạt nano Fe3O4-N [15] Như vậy, tinh thể nano ZnO hình thành gắn kết bề mặt nano Fe3O4-N tạo thành vật liệu composit Fe3O4/ZnO bền vững Hình thái vật liệu nano khảo sát kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) JEOL JEM1010 cho kết hình Hình Ảnh TEM vật liệu nano Fe3O4-N (a) và composit Fe3O4/ZnO (b) Hình (a) cho thấy hạt nano Fe3O4-N có dạng cầu, có kích thước phân bố đồng khoảng nm - 16 nm, kết phù hợp với kết tính tốn từ giản đồ XRD Hình (b) ảnh TEM mẫu nano composit Fe3O4/ZnO với độ tương phản khác nhau, xuất hạt nhỏ bơng mờ quanh phần đậm màu tinh thể nano ZnO gắn kết với nano Fe3O4-N Kích thước hạt nano composit nằm khoảng từ 15 nm - 50 nm Ở kích thước này, hạt nano composit thích hợp cho ứng dụng xử lý chất ô nhiễm dung dịch 3.3 Từ tính vật liệu Tốc độ phân tách, vận chuyển hướng đích hạt nano composit có từ tính tỉ lệ thuận với vận tốc hạt nano gây lực hút từ từ trường ngồi Theo nghiên cứu nhóm tác giả Lim cộng sự, giá trị tỉ lệ với kích thước độ cảm từ hạt nano [18] Vì vậy, hạt nano muốn có khả phân tách hấp phụ tốt chất nhiễm dung dịch cần phải thỏa mãn điều kiện: Thứ nhất, kích thước hạt nano composit không nhỏ cho đủ lớn; Thứ hai, hạt nano muốn phân tán, bắt cặp tốt với chất nhiễm dung dịch kích thước hạt khơng q lớn giúp tăng diện tích bề mặt tiếp xúc vật liệu Hơn nữa, độ cảm từ hạt nano composit có giá trị cao giúp trình phân tách dễ dàng Muốn vậy, hạt nano từ tính Fe3O4 phải có tính chất siêu thuận từ (lực kháng từ HC từ dư Mr nhỏ ~ 0) Theo nghiên cứu nhóm tác giả Issa hạt nano Fe3O4 phải có kích thước 30 nm, từ độ bão hịa kỹ thuật (MS) có giá trị lớn [17] Kết quả tính tốn từ giản đồ XRD ảnh TEM cho thấy hạt nano Fe3O4 chế tạo có đường kính 20 nm, kích thước hạt nano Fe3O4 có tính chất siêu thuận từ Minh chứng cho nhận định kết khảo sát từ kế mẫu rung (VSM) mẫu nano Fe3O4, Fe3O4-N composit Fe3O4/ZnO (7)Hình Đường cong từ độ phụ thuộc từ trường ngoài vật liệu nano Fe3O4, Fe3O4-N composit Fe3O4/ZnO Đường cong từ độ phụ thuộc từ trường (M - H) tất mẫu vật liệu qua gốc tọa độ, khơng có tượng từ trễ, mẫu có tính chất siêu thuận từ [16] Trong đó, nano tinh thể ZnO lớp chức hóa bề mặt Fe3O4 biết đến là vật liệu nghịch từ nên khơng đóng góp thêm vào tính chất từ hệ vật liệu nano composit Fe3O4/ZnO [17] Vì vậy, tính chất từ của hạt nano composit Fe3O4/ZnO hồn tồn tạo nên tính chất từ hạt nano Fe3O4 Mặt khác, vật liệu siêu thuận từ có đường cong M - H tuân theo quy luật hàm Langevin cho công thức (6) [16] coth( ) S H kT M M kT H     =  −    (6) Trong đó, M từ độ bão hịa kỹ thuật, S  mơmen từ đơn hạt siêu thuận từ nhiệt độ phòng T=300 K Sau làm khớp (fit) hàm Langevin (6) với đường cong M - H thu kết hình 6, với giá trị S M cao đạt tới 68,5 emu/g 38,6 emu/g nhiệt độ phòng, từ trường 15 kOe nano Fe3O4 composit Fe3O4/ZnO tương ứng phù hợp với công bố khác giới [16] 3.4 Tính chất quang vật liệu Hình Phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến vật liệu nano Fe3O4, Fe3O4-N composit Fe3O4/ZnO Ngồi tính chất từ giúp phân tách, thu hồi chất ô nhiễm, nano composit Fe3O4/ZnO chứa tinh thể nano bán dẫn thể khả quang xúc tác mạnh làm biến đổi phân tử nhiễm kích thích hấp thụ sóng ánh sáng thích hợp [19] Khả hấp thụ mẫu sau định lượng xác nồng độ khảo sát hệ máy UV 2450PC Kết phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến (UV-Vis) mẫu đo nhiệt độ phòng thể hình Kết cho thấy nano Fe3O4 khơng xuất bờ hấp thụ dải bước sóng 200 nm - 800 nm, cịn với nano Fe3O4-N có bờ hấp thụ bước sóng 200 nm gán cho hấp thụ nhóm chức -(O)3-Si-(CH2)3-NH2 bề mặt nano Fe3O4 Trong đó, nano composit Fe3O4/ZnO có bờ hấp thụ rõ ràng với đỉnh hấp thụ bước sóng 365 nm, mở khả ứng dụng hấp phụ xúc tác mạnh chất ô nhiễm dung dịch [12]-[14] 4 Kết luận Sử dụng phương pháp hóa học đơn giản, báo chế tạo nano composit Fe3O4/ZnO Nano composit chế tạo được vừa có tính chất siêu thuận từ với từ độ bão hòa kỹ thuật lên đến 38,6 emg/g, vừa có tính chất quang xúc tác mạnh với đỉnh hấp thụ 365 nm, hứa hẹn khả ứng dụng vật liệu xử lý nước ô nhiễm với hiệu suất cao Lời cám ơn Cơng trình nhận hỗ trợ sở vật chất, tài Trường Đại học Giao thông Vận tải, Bộ giáo dục Đào tạo từ đề tài mã số B2018-GHA-17 TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] World Health Organization, Progress on sani-tation and drinking water 2015 Update and MDG Assessment [Online] Available: https://www unicef.org/publications /index_ 82419.html [Accessed Aug 30, 2019] [2] L Jiang, Y Wang, and C Feng, “Application (8)safety,” Procedia Engineering, vol 45, pp 993-997, 2012 [3] R E Adam, G Pozina, and M Willander, “Syn-thesis of ZnO nanoparticles by coprecipi-tation method for solar driven photo-degradation of Congo red dye at different pH,” Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applica-tions, vol 32, pp 11-18, 2018 [4] M G Alalm, A Tawfik, and S Ookawara, “Comparison of solar TiO2 photocatalysis and solar photo-Fenton for treatment of pesticides industry wastewater: operational conditions, kinetics, and costs,” Journal of Water Process Engineering, vol 8, pp 55-63, 2015 [5] H J Lu, J K Wang, M Stoller, T Wang, Y Bao and H Hao, “An overview of nano-materials for water and wastewater treatment,” Advances in Materials Science and Engineering, 2016 [Online] Available: https://www.hindawi.com/journals/amse/2016 /4964828/ [Accessed July 18, 2019] [6] J K Xu, F F Zhang, J J Sun, J Sheng, F Wang, and M Sun, “Bio and nanomaterials based on Fe3O4,” Molecules, vol 19, no 22, pp 21506-21528, 2014 [7] E Aghaei, R D Alorro, A N Encila and Yoo K., “Magnetic Adsorbents for the Recovery of Precious Metals from Leach Solutions and Wastewater,” Metals, vol 7, no 12, pp 529-560, 2017 [8] M Neamtu, C Nadejde, V D Hodoroaba, R J Schneider, L Verestiuc and U Panne, “Functionalized magnetic nanoparticles: Synthesis, characterization, catalytic application and assessment of toxicity,” Scientific Reports, vol 8, pp 6278, 2018 [9] A M Gutierrez, T D Dziubla and J Z Hilt, “Recent Advances on Iron Oxide Magnetic Nanoparticles as Sorbents of Organic Pollutants in Water and Wastewater Treatment,” Reviews on Environmental Health, vol 32, pp 111-117, 2017 [10] J Xie, Z Zhou, Y Lian, Y Hao, P Li, and Y Wei, “Synthesis of α-Fe2O3/ZnO composites for photocatalytic degradation of pentachloro-phenol under UV-vis light irradiation,” Ceramics International, vol 41, pp 2622-2625, 2015 [11] S Balu, K Uma, G T Pan, T Yang, and S Ramaraj, “Degradation of methylene blue dye in the presence of visible light using SiO2 @α-Fe2O3 nanocomposites deposited on SnS2 flowers,” Materials, vol 11, p 1030, 2018 [12] H Su, X Song, J Li, M Z Iqbal, S S F Kenston, Z Li, A Wu, M Ding, and J Zhao, “Biosafety evaluation of Janus Fe3O4-TiO2 nanoparticles in Sprague Dawley rats after intravenous injection,” International Journal of Nanomedicine, vol 13, pp 6987-7001, 2018 [13] W Wu, S Zhang, X Xiao, J Zhou, F Ren, L Sun, and C Jiang, “Controllable synthesis, magnetic properties, and enhanced photocatalytic activity of spindlelike mesoporous α-Fe2O3/ZnO core-shell heterostructures,” ACS Applied Materials & Interfaces, vol 4, pp 3602-3609, 2012 [14] Y Qin, H Zhang, Z Tong, Z Song, and N Chen, “A facile synthesis of Fe3O4@SiO2@ZnO with superior photocatalytic performance of 4-nitrophenol,” Journal of Environmental Chemical Engineering, vol 5, pp 2207-2213, 2017 [15] P P S Raminder, I S Hudiara, and B R Shashi, “Effect of calcination temperature on the stru-ctural, optical and magnetic properties of pure and Fe-doped ZnO nanoparticles,” Materials Science-Poland, vol 34, no 2, pp 451-459, 2016 [16] Z.Nemati, S M Salili, J Alonso, A Ataie, R Das, M H Phan, and H Srikanth, “Superpara-magnetic iron oxide nanodiscs for hyperther-mia therapy: does size matter?,” Journal of Alloys and Compounds, vol 714, pp 709-714, 2017 [17] B Issa, I M Obaidat, B A Albiss, and Y Haik, “Magnetic nanoparticles: surface effects and properties related to biomedicine applications,” International Journal of Molecular Sciences, vol 14, pp 21266-21305, 2013 [18] J.Lim, R D Tilton, A Eggeman, and S A Majetich, “Design and synthesis of plasmonic magnetic nanoparticles,” Journal of Magnet-ism and Magnetic Materials, vol 311, pp 78-83, 2007 https://www.hindawi.com/journals/amse/2016/4964828/ Xu, Zhang, Sun, J Sheng, Wang, M Sun, Su, Song, J Li, Iqbal, Kenston, Z Li, Wu, Ding, Zhao,
- Xem thêm -

Xem thêm: ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Qui trình chế tạo hạt nanocomposit Fe3O4/ZnO - ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hình 1..

Qui trình chế tạo hạt nanocomposit Fe3O4/ZnO Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2. Giản đồ nhiễu xạ ti aX của mẫu nano - ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hình 2..

Giản đồ nhiễu xạ ti aX của mẫu nano Xem tại trang 4 của tài liệu.
3.2. Thành phần nguyên tố, liên kết và hình thái của vật liệu - ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3.2..

Thành phần nguyên tố, liên kết và hình thái của vật liệu Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 4. Phổ FTIR của vật liệu nano Fe3O4-N, ZnO và composit Fe 3O4/ZnO - ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hình 4..

Phổ FTIR của vật liệu nano Fe3O4-N, ZnO và composit Fe 3O4/ZnO Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 4(c) có sự xuất hiện của đỉnh hấp thụ tại các dải số sóng 430 cm-1, 647 cm-1  và 1012 cm-1 đặc trưng cho sự tồn tại của vật liệu lõi Fe3O4-N tạo thành composit Fe3O4/ZnO - ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hình 4.

(c) có sự xuất hiện của đỉnh hấp thụ tại các dải số sóng 430 cm-1, 647 cm-1 và 1012 cm-1 đặc trưng cho sự tồn tại của vật liệu lõi Fe3O4-N tạo thành composit Fe3O4/ZnO Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 6. Đường cong từ độ phụ thuộc từ trường ngoài của các vật liệu nano Fe3O4, Fe3O4-N và - ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hình 6..

Đường cong từ độ phụ thuộc từ trường ngoài của các vật liệu nano Fe3O4, Fe3O4-N và Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan