0

Bài đọc 25-3. Công cụ đánh giá kết quả quản lý nợ (DeMPA)

30 17 0
  • Bài đọc 25-3. Công cụ đánh giá kết quả quản lý nợ (DeMPA)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:46

Trách nhiệm giải trình về quản lý nợ chính phủ được củng cố thông qua thực hiện việc kiểm toán nội bộ thường xuyên (ví dụ như được thực hiện bởi bộ phận chức năng kiểm toán nội bộ của c[r] (1)C CÔÔNNGG CCĐĐÁÁNNHH GGIIÁÁKKTT QQUUQQUUNNLLÝÝNN ( (DDeeMMPPAA)) Chỉnh sửa tháng 12/2009 Phịng Chính sách kinh tế nợ (PRMED) Phòng Ngân hàng quản lý nợ (DBM) (2)MỤC LỤC 1 DẪN NHẬP 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ 2.1 Phạm vi bao trùm khung phân tích 2.2 Các báo kết quản lý nợ 2.3 Phương pháp luận chấm điểm 2.4 Báo cáo kết quản lý nợ 3 CÁC CHỈ BÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ NỢ 3.1 Quản lý nhà nước phát triển chiến lược DPI-1 Khung pháp lý DPI-2 Cơ cấu quản lý 10 DPI-3 Chiến lược quản lý nợ 12 DPI-4 Đánh giá hoạt động quản lý nợ 13 DPI-5 Kiểm toán 14 3.2 Phối hợp với sách kinh tế vĩ mơ 15 DPI-6 Phối hợp với sách tài khố 15 DPI-7 Phối hợp với sách tiền tệ 17 3.3 Vay mượn hoạt động tài trợ liên quan 18 DPI-8 Vay mượn thị trường nội địa 18 DPI-9 Vay mượn nước 20 DPI-10 Bảo lãnh nợ vay, cho vay lại nguồn vốn vay, tài sản phái sinh 22 3.4 Dự báo ngân lưu quản lý số dư tiền mặt 23 DPI-11 Dự báo ngân lưu quản lý số dư tiền mặt 23 3.5 Quản lý rủi ro hoạt động 24 (3)DPI-14 Hồ sơ nợ 28 DPI-15 Báo cáo nợ 29 (4)LỜI CẢM ƠN Công cụ đánh giá kết quản lý nợ (DeMPA) xây dựng lãnh đạo Vikram Nehru Gloria Grandolini, Phịng Chính sách kinh tế nợ (PRMED) với Phòng Ngân hàng quản lý nợ (BDM) thuộc Ngân hàng Thế giới Đội ngũ Ngân hàng bao gồm Tomas I Magnusson (BDM), Abha Prasad (PRMED), Francis Rowe (PRMED) Các nhà tư vấn bên Ian Storkey Per Olof Jonsson có đóng góp quan trọng suốt q trình xây dựng kiểm nghiệm báo Các báo DeMPA nhận nhận xét bổ ích từ phòng Thị trường tiền tệ vốn, Sự vụ ngân sách Thống kê Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF); Chương trình Giảm nợ quốc tế (DRI); Chương trình Hệ thống phân tích tài quản lý nợ (DMFAS) Hội nghị Liên hiệp quốc thương mại phát triển (UNCTAD); phận Quản lý nợ Ban thư ký Khối Thịnh vượng chung; phận Hỗ trợ kỹ thuật hải ngoại Bộ Tài Hoa Kỳ Nghiên cứu nhận đóng góp quý báu quan chức năm quốc gia nơi thực kiểm định thực địa cho báo: Albania, Gambia, Guyana, Malawi Nicaragua Chúng vô biết ơn nhận xét từ người xem xét đồng cấp Phillip Anderson (BDM), Frans Ronsholt (Bí thư trách nhiệm giải trình chi ngân sách), Nihal Kappagoda Chúng nhận nhận xét quý báu từ người tham dự Diễn đàn thường niên lần thứ Quản lý nợ công châu Phi Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD), Amsterdam, tháng 12/2006; Hội thảo Các nhà quản lý nợ liên khu vực lần thứ 5, Luân Đôn, tháng 9/2007; Hội nghị Quản lý nợ lần thứ UNCTAD, Geneva, tháng 11/2007; nhóm cơng tác đặc biệt liên ngành thống kê tài chính, tháng 3/2007; Hội thảo In-reach, IMF, tháng 10/2007 Các thành viên nhóm công tác kỹ thuật quản lý nợ Ngân hàng Thế giới có nhận xét phân tích chi tiết bước trình triển khai nghiên cứu.1 Các đồng nghiệp BDM PRMED, đặc biệt Thor Jurgen Loberg, Lars Jessen, Antonio Velandia, nhận xét góp ý xuyên suốt trình Cuối cùng, hướng dẫn, hỗ trợ tận tụy hết lòng với dự án Dana Weist xứng đáng đặc biệt ghi nhận Khơng có nỗ lực không mệt mỏi bà, báo DeMPA ý tưởng hay giai đoạn khái niệm mà 1 (5)1 DẪN NHẬP Ngân hàng Thế giới xây dựng chương trình hợp tác với đối tác khác2 để hỗ trợ nước phát triển cải thiện việc quản lý nợ Mục tiêu chương trình giúp tăng cường lực thể chế nước phát triển để họ quản lý nợ phủ cách hữu hiệu bền vững từ trung đến dài hạn Nền tảng chương trình cơng cụ đánh giá kết quản lý nợ (DeMPA, viết tắt Debt Management Performance Assessment), phương pháp luận để đánh giá kết thông qua tập hợp toàn diện báo kết bao gồm nhiều chức quản lý nợ phủ Tập hợp báo dự kiến tiêu chuẩn công nhận quốc tế lĩnh vực quản lý nợ áp dụng tất nước phát triển DeMPA làm rõ điểm mạnh điểm yếu hoạt động quản lý nợ phủ nước Đánh giá kết giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc soạn thảo kế hoạch xây dựng tăng cường lực thể chế phù hợp với nhu cầu cụ thể nước Tuy nhiên, báo cáo kết quản lý nợ không bao gồm kiến nghị cụ thể hay đưa giả định ảnh hưởng tiềm cải cách diễn kết quản lý nợ phủ DeMPA tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát tiến theo thời gian việc đạt mục tiêu quản lý nợ cách quán với thông lệ hoạt động vững quốc tế.3 DeMPA lập mơ hình sau báo Trách nhiệm giải trình tài chi ngân sách (PEFA, viết tắt Public Expenditure and Financial Accountability) Có thể xem cơng cụ đánh giá quản lý nợ phủ toàn diện chi tiết so với mức độ phản ánh qua báo PEFA.4 Hai khung phân tích bổ trợ lẫn nhau: DeMPA sử dụng để thực việc đánh giá chi tiết yếu tố dẫn đến thứ hạng PEFA lĩnh vực quản lý nợ; lựa chọn, thực DeMPA trước PEFA, phân tích PEFA, ta sử dụng kết DeMPA làm thông tin đánh giá báo liên quan 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ 2.1 Phạm vi bao trùm khung phân tích Phạm vi DeMPA hoạt động quản lý nợ phủ trung ương chức liên quan mật thiết phát hành bảo lãnh nợ vay, cho vay lại nguồn vốn vay, dự báo ngân lưu quản lý số dư tiền mặt Như vậy, DeMPA không đánh giá khả quản lý nợ công tổng quát hơn, nợ doanh nghiệp nhà nước nợ không phủ trung ương bảo lãnh Tuy nhiên, báo có tính linh hoạt áp dụng bao quát để đánh giá kết quản lý nợ quyền cấp Tuy vậy, nghĩa vụ thức phủ trung ương phải báo cáo tổng nợ bảo lãnh nợ khu vực cơng phi tài chính, nên nghĩa vụ nợ bao hàm báo kết quản lý nợ (debt management performance indicator, DPI) 2 Công cụ đánh giá kết quản lý nợ triển khai thông qua nỗ lực hợp tác rộng rãi liên quan đến tư vấn quan quốc tế khu vực nhà tài trợ tham gia vào việc xây dựng lực quản lý nợ, quan phủ việc kiểm định thực địa cấp quốc gia Ngân hàng Thế giới biết ơn phủ Na Uy hỗ trợ tài rộng rãi cho cơng trình nghiên cứu thơng qua Quỹ Tín thác Na Uy tính bền vững, biến động giảm nợ 3 Phát hành song song với tài liệu DeMPA “Hướng dẫn Công cụ đánh giá kết quản lý nợ,” trình bày những thông tin bổ sung, câu hỏi then chốt đặt trình đánh giá, mô tả chi tiết báo 4 (6)dưới tiêu đề “Báo cáo nợ” (DPI-15) báo có tiêu đề “Phối hợp với sách tài khố” (PDI-6) liên quan đến phân tích tính bền vững nợ 2.2 Các báo kết quản lý nợ Tập hợp 15 báo DPI có mục đích đo lường kết quản lý nợ phủ nắm bắt yếu tố tuyệt đối cần thiết để thực quản lý nợ vững (bảng 1) Mỗi báo bao gồm bình diện đánh giá, phản ánh thông lệ hoạt động vững lâu Việc đánh giá hoà nhập vào Báo cáo kết quản lý nợ Bảng Các báo kết quản lý nợ Số Tên báo Quản lý nhà nước phát triển chiến lược DPI-1 Khung pháp lý DPI-2 Cơ cấu quản lý DPI-3 Chiến lược quản lý nợ DPI-4 Đánh giá hoạt động quản lý nợ DPI-5 Kiểm tốn Phối hợp với sách kinh tế vĩ mô DPI-6 Phối hợp với sách tài khố DPI-7 Phối hợp với sách tiền tệ Vay mượn hoạt động tài liên quan DPI-8 Vay mượn thị trường nước DPI-9 Vay mượn nước DPI-10 Bảo lãnh cho vay, cho vay lại nguồn vốn vay, tài sản phái sinh Dự báo ngân lưu quản lý số dư tiền mặt DPI-11 Dự báo ngân lưu quản lý số dư tiền mặt Quản lý rủi ro hoạt động DPI-12 Quản trị nợ an toàn liệu DPI-13 Phân định nhiệm vụ, lực nhân liên tục hoạt động Ghi chép báo cáo nợ DPI-14 Ghi chép nợ DPI-15 Báo cáo nợ Các báo kết bao trùm tồn hoạt động quản lý nợ phủ, môi trường chung nơi thực hoạt động Cho dù DeMPA không kiến nghị cụ thể cải cách hay nhu cầu xây dựng thể chế xây dựng lực, báo kết nêu cụ thể mức độ tối thiểu cần đạt hoàn cảnh (xem phần 2.3) Vì thế, đánh giá cho thấy yêu cầu tối thiểu DeMPA không đáp ứng, điều cho thấy rõ ràng cần phải cải cách hay xây dựng lực, hay hai 2.3 Phương pháp luận chấm điểm Các DPI có hay nhiều bình diện gắn liền với chủ đề DPI Mỗi bình diện đánh giá độc lập (7)Chúng ta đặc biệt lưu ý đến việc cân nhắc cho điểm C cho bình diện báo Điểm C cho thấy yêu cầu tối thiểu bình diện đáp ứng Yêu cầu tối thiểu xem điều kiện cần để đạt kết hữu hiệu bình diện cụ thể xem xét Điểm D cho thấy bình diện khơng đạt yêu cầu tối thiểu, báo hiệu bất cập nghiêm trọng kết quả, địi hỏi phải có hành động điều chỉnh ưu tiên Điểm A phản ánh hoạt động vững bình diện cụ thể báo Điểm B nằm yêu cầu tối thiểu hoạt động vững khía cạnh cụ thể 2.4 Báo cáo kết quản lý nợ Mục tiêu Báo cáo kết quản lý nợ trình bày việc đánh giá kết quản lý nợ phủ dựa vào phân tích báo cách súc tích chuẩn hoá Báo cáo tài liệu súc tích (10-20 trang) có cấu nội dung sau: - Một phần đánh giá tóm tắt, trình bày đánh giá kết tất bình diện DPI - Một phần trình bày q trình cải cách quản lý nợ phủ, tóm tắt biện pháp cải cách diễn gần phủ thực đánh giá phương án có (bao gồm tài trợ) để xếp nhiệm vụ tiếp tục theo dõi hỗ trợ quốc gia việc lập kế hoạch cải cách chi tiết dựa vào kết DeMPA - Một phần trình bày thông tin cần thiết liên quan đến quốc gia để am hiểu đánh giá kết quản lý nợ chung quốc gia - Một phần giới thiệu, trình bày trình thực việc đánh giá lập báo cáo - Phần báo cáo, đánh giá kết quản lý nợ phủ sở DPI Như nêu trên, báo cáo trình bày kết quản lý nợ hành không bao gồm kiến nghị cải cách hay kế hoạch hành động Nếu quan điểm nhóm đánh giá phủ phát báo cáo khác nhau, tất ý kiến phản ánh báo cáo 3 CÁC CHỈ BÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ NỢ 3.1 Quản lý nhà nước phát triển chiến lược Trong bối cảnh quản lý nợ phủ, thuật ngữ quản lý nhà nước nói đến cấu quản lý giúp định hình đạo hoạt động nhà quản lý nợ phủ Quản lý nhà nước bao gồm máy luật pháp bao quát (lập pháp, nghị định phủ, v.v…) xác định mục tiêu, cấp thẩm quyền trách nhiệm giải trình Quản lý nhà nước bao gồm khung quản lý, bao trùm vấn đề xây dựng thực chiến lược, qui trình hoạt động, hoạt động bảo đảm chất lượng, trách nhiệm báo cáo (Wheeler 2004: 49) (8)Hình Cơ cấu quản lý nhà nước Cơ quan quản lý nợ (nói khái qt quan quản lý nợ) quan phủ có trách nhiệm chung thực chiến lược quản lý nợ thông qua vay mượn, tài sản phái sinh, giao dịch khác liên quan đến nợ Với cấu này, ta chấp nhận số hoạt động quản lý nợ thực quan khác cương vị đại diện cho quan quản lý nợ (ví dụ, ngân hàng trung ương tổ chức đấu thầu chứng khốn phủ thị trường nội địa hay ban giám đốc phận tiết kiệm phát hành chứng tiết kiệm phủ thị trường bán lẻ nội địa) Trong trường hợp này, nên làm rõ quyền nghĩa vụ bên, tốt thỏa thuận thức quan, văn pháp lý thứ cấp, hay hai Dù vậy, người ta thường thấy cấu quản lý manh mún hơn, nước phát triển Ở vài nước, quan thứ chịu trách nhiệm vay nước ưu đãi, quan thứ hai chịu trách nhiệm vay nước sở thương mại, quan thứ ba lo việc vay mượn nước từ tổ chức đầu tư, quan thứ tư vay mượn từ khu vực cá nhân nội địa, v.v… Mơ hình tổ chức vận hành tốt mục tiêu quản lý nợ chủ yếu để huy động nguồn vốn cần thiết mà không ưu tiên cho việc quản lý rủi ro danh mục nợ chung Tuy nhiên, trọng tâm quản lý nợ phủ đánh đổi chi phí rủi ro danh mục nợ, đẩy mạnh phát triển thị trường nợ nội địa, phát triển chiến lược, trách nhiệm giải trình, phối hợp với sách tiền tệ ngân sách, cấu quản lý manh mún trở nên khó khăn phi hiệu Nhận thức nhiều nước khơng có quan quản lý nợ chính, DeMPA có tính chất trung tính phương diện này, nghĩa không phụ thuộc vào cấu quan quản lý nợ Tuy nhiên, nước có nhiều quan quản lý nợ, điều quan trọng quan phải phối hợp chặt chẽ với hoạt động quản lý nợ khác, điều phản ánh báo quản lý nhà nước Ở nước mà hoạt động quản lý nợ hàng ngày giao phó cho quan quản lý nợ (hay cho quan quản lý nợ khác nhau), quan (hay quan) thuộc (thường Tài chính), trưởng hay thứ trưởng có quyền phê duyệt Quốc hội Trách nhiệm giải trình Bộ/Chính phủ Ngân hàng trung ương Cơ quan quản lý nợ Sức mạnh vay mượn giao dịch Thực chiến lược Quyết định chiến lược Giao thẩm quyền - Xác định mục tiêu dài hạn Tư vấn Đề xuất chiến lược dựa vào phân tích Báo cáo & giám sát (9)chính thức việc vay mượn ký kết hợp đồng vay.5 Cách tiếp cận chấp nhận cấu vừa mơ tả đây, miễn khơng có can thiệp trị trái phép.6 Cơ cấu quản lý nên bảo đảm có phân định rõ ràng bên cấp độ trị (quốc hội, phủ hay hội đồng trưởng, Tài chính) ấn định mục tiêu quản lý nợ dài hạn chung chiến lược bên quan chịu trách nhiệm thực chiến lược Ưu điểm cách tiếp cận giao phó định tổng số nợ rủi ro chấp nhận danh mục nợ - xét theo ảnh hưởng ngân sách, thuế khoá, chương trình chi tiêu phủ, báo tài khác - cho người định trị, đồng thời cho phép chuyên gia kỹ thuật tìm kiếm kết tối ưu điều chỉnh theo rủi ro phạm vi thông số Khi tiêu chí điểm số cụ thể địi hỏi ta phải có qui định luật pháp hướng dẫn qui trình cụ thể, qui định hướng dẫn phải tuân thủ Nếu không, qui định hướng dẫn phải xem khơng tồn mục đích chấm điểm Nguyên tắc áp dụng cho qui định chiến lược quản lý nợ để đạo việc vay mượn hàng ngày hoạt động quản lý nợ khác Khi văn chiến lược thực tế ý nghĩa khơng tơn trọng, ta nên xem khơng có chiến lược DPI-1 Khung pháp lý Khung pháp lý để quản lý nợ phủ bao gồm pháp chế (các luật lệ ban hành với phê duyệt quốc hội) pháp chế thứ cấp hay ủy quyền (các thị hướng dẫn thi hành, nghị định, sắc lệnh, v.v…) công bố nhánh hành pháp phủ Khung pháp lý tốt nên bao gồm sau: - Pháp chế bản: Quốc hội ủy quyền cụ thể cho nhánh hành pháp (chính phủ hay hội đồng trưởng, tổng thống, hay ủy quyền trực tiếp cho Tài chính) đại diện cho phủ trung ương7 phê duyệt việc vay mượn bảo lãnh nợ - Pháp chế thứ cấp: Sự ủy quyền cụ thể phạm vi nhánh hành pháp cho hay nhiều quan quản lý nợ để thực việc vay mượn giao dịch liên quan đến nợ (ví dụ hợp đồng hoán đổi tiền tệ lãi suất) - Pháp chế thứ cấp: Sự ủy quyền cụ thể phạm vi nhánh hành pháp cho hay nhiều quan bảo lãnh để phát hành bảo lãnh nợ vay sau định trị hỗ trợ hoạt động cụ thể thông qua bảo lãnh nợ vay.8 5 Có cấu khác là, thành lập quan quản lý nợ khơng thuộc Tài chính, hoạt động quan riêng biệt hay công ty Trong cấu này, tất định hoạt động đưa nội quan 6 Tìm đọc hướng dẫn cách tiếp cận tài liệu “Hướng dẫn Công cụ đánh giá kết quản lý nợ”, phần 3.1, DPI-2 7 Sau Quốc hội ủy quyền cho nhánh hành pháp phê duyệt việc vay mượn cụ thể, Quốc hội chấp nhận thông qua việc vay mượn phù hợp với luật pháp quốc gia Tuy nhiên, tốt qui trình thơng qua nên giới hạn hợp đồng vay phân loại hiệp định quản lý luật quốc tế (ví dụ thỏa thuận quốc tế ký kết phủ nước hay thỏa thuận phủ quốc gia quan tuân theo luật quốc tế Ngân hàng Thế giới) 8 (10)- Pháp chế bản: Các mục đích vay mượn xác định cụ thể.9 - Pháp chế bản: Các mục tiêu quản lý nợ rõ ràng - Pháp chế bản: Yêu cầu xây dựng chiến lược quản lý nợ - Pháp chế bản: Bắt buộc phải báo cáo cho Quốc hội hoạt động quản lý nợ sở thường niên, bao hàm việc đánh giá kết dựa theo mục tiêu công bố chiến lược định - Pháp chế bản: u cầu kiểm tốn bên ngồi Yêu cầu phải đưa điều khoản then chốt vào pháp chế hướng dẫn nguyên tắc hiến pháp, vai trò Quốc hội quản lý nợ phủ trung ương, kiện đơn giản việc qui định pháp chế làm cho điều khoản trở nên đáng ý ngăn chặn thay đổi tuỳ ý thường xuyên Phải tuân thủ pháp chế Nếu điều khơng xảy ra, báo đọc thể thực tế pháp chế Các bình diện đánh giá Sự tồn tại, phạm vi bao hàm, nội dung khung pháp lý (bảng 2) đánh giá Bảng Đánh giá chấm điểm khung pháp lý Điểm Các yêu cầu A Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, pháp chế phải bao gồm yêu cầu xây dựng chiến lược quản lý nợ báo cáo thường niên theo luật hoạt động quản lý nợ cho Quốc hội, bao gồm việc đánh giá kết dựa theo mục tiêu quản lý nợ B Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, pháp chế phải bao gồm mục tiêu quản lý nợ rõ ràng; báo cáo thường niên theo luật cho Quốc hội bao gồm hoạt động quản lý nợ phát hành bảo lãnh nợ vay; u cầu kiểm tốn bên ngồi sách hoạt động quản lý nợ C Pháp chế (cơ thứ cấp) phải thể ủy quyền rõ ràng để vay mượn phát hành nợ mới, thực giao dịch liên quan đến nợ (trong trường hợp áp dụng), phát hành bảo lãnh nợ vay (trong trường hợp áp dụng), tất đại diện cho phủ trung ương Thêm vào đó, pháp chế phải nêu rõ nhánh hành pháp vay mượn cho mục đích D Khơng đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C DPI-2 Cơ cấu quản lý Cơ cấu quản lý nên bảo đảm phân công rõ ràng bên cấp trị (Quốc hội, phủ hay hội đồng trưởng, hay trưởng Tài chính) ấn định mục tiêu quản lý nợ dài hạn chung chiến lược bên quan chịu trách nhiệm thực chiến lược Điều đáng mong đợi giao phó trách nhiệm thực chiến lược chung cho quan quản lý nợ có thẩm quyền có kỹ để (a) giao dịch thị trường phạm vi thơng số thiết lập cấp trị, (b) đề xuất chiến lược quản lý nợ khả thi cho tổng nợ quyết định điều khoản điều kiện giao dịch đánh giá rủi ro trường hợp bảo lãnh nợ vay, tốt nên uỷ thác cho quan quản lý nợ hay quan bảo lãnh liên quan 9 (11)dựa vào phân tích tình hình thị trường chi phí rủi ro nợ Trong phạm vi cấu này, ta chấp nhận số hoạt động quản lý nợ thực quan khác đóng vai trị đại diện cho quan quản lý nợ (ví dụ, ngân hàng trung ương tổ chức đấu thầu trái phiếu phủ thị trường nội địa, hay ban giám đốc tiết kiệm phát hành chứng tiết kiệm phủ thị trường bán lẻ nội địa) Trong trường hợp này, quyền nghĩa vụ bên nên làm rõ, tốt thỏa thuận thức quan, pháp chế thứ cấp, hay hai Bảo lãnh nợ vay (nợ phát sinh) thường phát hành để hỗ trợ tài cho người hưởng lợi định hay dự án hay thành phần cụ thể kinh tế Vì định trị, nên việc sử dụng bảo lãnh nợ nên phê duyệt cấp trị trước phát hành bảo lãnh Tuy nhiên, với giao dịch nợ, điều đáng mong đợi giao phó trách nhiệm chuẩn bị phát hành bảo lãnh nợ vay cho quan (cơ quan bảo lãnh chính) có thẩm quyền có kỹ để (a) đánh giá định giá rủi ro tín dụng, (b) giảm nhẹ ảnh hưởng tài biến cố vỡ nợ biến cố châm ngòi cho vỡ nợ, (c) giám sát rủi ro thời hạn bảo lãnh, (d) điều phối vay mượn người nhận bảo lãnh với vay mượn phủ trung ương, (e) ghi chép việc bảo lãnh cách phù hợp Với cấu này, ta chấp nhận việc bảo lãnh nợ vay phát hành quan khác cương vị đại diện cho quan bảo lãnh (ví dụ, quan bảo lãnh định phát hành bảo lãnh nợ vay cá nhân để hỗ trợ nhà nông chương trình bảo lãnh định) Trong trường hợp này, quyền nghĩa vụ bên nên làm rõ, tốt thỏa thuận quan thức, hay pháp chế thứ cấp, hay hai Khi quan quản lý nợ có trách nhiệm chung chuẩn bị phát hành bảo lãnh nợ vay, quan trở thành quan bảo lãnh Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 3): 1 Cơ cấu quản lý việc vay mượn phủ trung ương giao dịch liên quan đến nợ 2 Cơ cấu quản lý việc chuẩn bị phát hành bảo lãnh nợ vay phủ trung ương Bảng Đánh giá chấm điểm cấu quản lý Điểm Các yêu cầu A Việc vay mượn giao dịch liên quan đến nợ định hướng theo chiến lược quản lý nợ thức đảm trách quan quản lý nợ mà khơng có can thiệp trị trái phép 2 Bảo lãnh nợ vay chuẩn bị phát hành quan quản lý nợ B Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để điểm C Thêm vào đó, việc vay mượn giao dịch liên quan đến nợ định hướng theo chiến lược quản lý nợ thức thực mà khơng có can thiệp trị trái phép Bảo lãnh nợ vay chuẩn bị phát hành quan bảo lãnh chính, mà trường hợp có quan quản lý nợ chính, quan bảo lãnh phải phối hợp chặt chẽ hoạt động với quan quản lý nợ C Vay mượn giao dịch liên quan đến nợ đảm trách quan quản lý nợ chính, khơng có quan quản lý nợ chính, đảm trách quan quản lý nợ thường xuyên trao đổi thông tin nợ phối hợp chặt chẽ hoạt động riêng với (12)bởi nhiều quan phủ thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp chặt chẽ hoạt động riêng với nhau, có quan quản lý nợ chính, họ phải trao đổi thơng tin phối hợp hoạt động với quan quản lý nợ D Khơng đạt u cầu tối thiểu để điểm C 2 Không đạt yêu cầu tối thiểu để điểm C DPI-3 Chiến lược quản lý nợ Cơ quan quản lý nợ chính, hay khơng có quan quản lý nợ chính, quan quản lý nợ phải xây dựng chiến lược quản lý nợ cách minh bạch cởi mở, dựa vào mục tiêu quản lý nợ dài hạn ấn định bối cảnh sách tài khố khn khổ ngân sách nhà nước Điều đáng mong đợi trình xây dựng chiến lược nên bao gồm tham vấn ngân hàng trung ương để quán với sách tiền tệ chiến lược cuối phê duyệt cấp trị (ví dụ phủ hay hội đồng trưởng phê duyệt) Văn chiến lược tốt nên bao gồm yếu tố sau: - Mô tả rủi ro thị trường quản lý (tiền tệ, lãi suất, tái tài trợ hay rủi ro cho vay lại nguồn vốn vay) bối cảnh lịch sử danh mục nợ - Mô tả môi trường tương lai để quản lý nợ, bao gồm dự báo ngân sách nợ; giả định lãi suất tỷ giá hối đoái; điều kiện ràng buộc việc chọn lựa danh mục, bao gồm ràng buộc việc phát triển thị trường thực sách tiền tệ - Mơ tả việc phân tích thực để hỗ trợ chiến lược quản lý nợ kiến nghị, làm rõ giả định sử dụng giới hạn phân tích - Chiến lược kiến nghị sở lý luận Trong kiến nghị, nên nêu rõ mục tiêu phạm vi báo rủi ro then chốt danh mục chương trình tài trợ khung thời gian dự báo Như biện pháp tạm thời, trình bày chiến lược tài liệu hướng dẫn, trình bày chiều hướng tiến hố dự kiến báo then chốt (ví dụ nhận định “giá trị nợ nội tệ đến hạn vòng 12 tháng giảm”) Thêm vào đó, mục tiêu quản lý nợ đẩy mạnh phát triển thị trường nợ nội địa, chiến lược nên bao gồm biện pháp hỗ trợ phát triển Cho dù chiến lược nên nêu cụ thể cho trung hạn, ta cần xem xét lại chiến lược cách định kỳ để đánh giá xem thử giả định có cịn tình hình thay đổi hay khơng Việc xem xét lại nên thực hàng năm, tốt phần qui trình ngân sách, chiến lược hữu xem phù hợp, ta nên nêu rõ sở lý luận để tiếp tục Một chiến lược cuối duyệt, việc vay mượn hoạt động quản lý nợ khác phải định hướng theo chiến lược Nếu điều không xảy ra, ta nên đọc báo sau thể thực tế khơng có chiến lược Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 4): 1 Chất lượng văn chiến lược quản lý nợ (13)Bảng Đánh giá chấm điểm chiến lược quản lý nợ Điểm Các yêu cầu A Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, mức tiêu báo rủi ro dựa vào việc phân tích thấu đáo chi phí rủi ro, nhận diện tình trạng dễ bị tổn thương danh mục nợ trước cú sốc lãi suất thị trường, phân tích mơ tả rõ ràng, làm rõ giả định sử dụng hạn chế phân tích 2 Q trình định công bố chiến lược quản lý nợ đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, chiến lược cập nhật hàng năm, theo qui trình mô tả cho điểm C B B Chiến lược phải bao gồm yêu cầu tối thiểu mơ tả cho điểm C Thêm vào đó, chiến lược phải có mức tiêu sát thực tế cho báo rủi ro lãi suất, tái tài trợ, ngoại tệ, phản ánh môi trường đất nước cụ thể 2 Quá trình định công bố chiến lược quản lý nợ phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho điểm C Thêm vào đó, đề xuất khơng chấp nhận, sở lý luận cho việc phải trình bày văn chiến lược Đồng thời, chiến lược phải cập nhật ba năm, theo qui trình mơ tả cho điểm C C Có chiến lược trung hạn (ba đến năm năm) bao trùm 90 phần trăm nợ phủ trung ương dự báo, dựa vào mục tiêu quản lý nợ Chiến lược trình bày tài liệu hướng dẫn phương hướng phát triển dự báo báo cụ thể rủi ro lãi suất, tái tài trợ ngoại tệ Thêm vào đó, áp dụng, văn chiến lược nên bao gồm tiêu tối thiểu yếu tố viện trợ vay mượn nước ngoài, mơ tả biện pháp nhằm mục đích hỗ trợ phát triển thị trường nợ nội địa 2 Đề xuất chiến lược lập quan quản lý nợ chính, hay khơng có quan quản lý nợ chính, soạn thảo quan quản lý nợ Phải có quan điểm thức ngân hàng trung ương, chiến lược phủ hay hội đồng trưởng hay Tài phê duyệt, chiến lược cơng bố cơng khai DPI-4 Đánh giá hoạt động quản lý nợ Khn khổ quản lý nợ dựa vào sách định hướng theo mục tiêu quản lý nợ dài hạn chiến lược để đạt mục tiêu phải bổ trợ trình có trách nhiệm giải trình Q trình liên quan đến việc công bố báo cáo thường niên bao trùm hoạt động quản lý nợ, đánh giá kết theo mục tiêu định, phù hợp với chiến lược quản lý nợ phủ Báo cáo bao gồm thông tin chi phí rủi ro danh mục nợ, kết (như phù hợp với chiến lược quản lý nợ), kết so với tiêu chuẩn hay giới hạn (hay hai) ấn định văn chiến lược Tốt nên sử dụng qui trình sau để báo cáo hoạt động quản lý nợ phủ (14)Chính phủ hay hội đồng trưởng nộp báo cáo toàn diện cho Quốc hội, trình bày chiến lược chọn sở lý luận chiến lược đó, đồng thời giải thích xem định chiến lược giúp ích việc đạt mục tiêu quản lý nợ phủ Các bình diện đánh giá Bình diện sau đánh giá (bảng 5): Mức độ cáo bạch – báo cáo thường niên hay tương tự – hoạt động quản lý nợ phủ, nợ phủ trung ương, đánh giá kết theo mục tiêu định, phù hợp với chiến lược quản lý nợ phủ Bảng Đánh giá chấm điểm hoạt động quản lý nợ Điểm Các yêu cầu A Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, báo cáo phải bao gồm việc đánh giá kết theo mục tiêu quản lý nợ định, chiến lược quản lý nợ chọn sở lý luận chiến lược đó, phù hợp với chiến lược, báo cáo phải công bố công khai B Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, báo cáo thường niên phải bao gồm việc đánh giá xem hoạt động quản lý nợ phủ phù hợp với chiến lược quản lý nợ phủ C Báo cáo chi tiết hoạt động quản lý nợ phủ nợ phủ trung ương hiện hành phải nộp hàng năm cho Quốc hội D Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C DPI-5 Kiểm tốn Trách nhiệm giải trình quản lý nợ phủ củng cố thơng qua thực việc kiểm tốn nội thường xun (ví dụ thực phận chức kiểm tốn nội quan quản lý nợ hay Tài chính) kiểm tốn bên ngồi định kỳ (ví dụ thực Cơ quan kiểm toán tối cao đất nước) hoạt động quản lý nợ phủ liên quan đến (a) độ tin cậy trung thực thông tin nghiệp vụ tài chính; (b) hiệu lực hiệu hoạt động quản lý nợ; (c) bảo vệ nguồn vốn ngân sách; (d) tuân thủ luật lệ qui định hợp đồng; (e) áp dụng, phù hợp với mục tiêu chiến lược quản lý nợ Mục đích việc kiểm tốn nội bên ngồi để nâng cao trách nhiệm giải trình việc giao kết hợp đồng quản lý nợ Thêm vào đó, chế phải cho phép thực biện pháp điều chỉnh, theo báo cáo kiểm toán phản hồi tích cực từ nhà hoạch định sách liên quan, để bảo đảm kết kiểm toán giải Cách thực hành vững lĩnh vực cho thấy tính minh bạch hoạt động quản lý nợ nâng cao kết kiểm tốn bên ngồi cơng bố cơng khai Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 6): 1 Tần suất kiểm toán nội kiểm tốn bên ngồi hoạt động quản lý nợ phủ, sách nghiệp vụ, việc công bố báo cáo kiểm tốn bên ngồi, (15)Bảng Đánh giá chấm điểm việc kiểm toán quản lý nợ Điểm Các yêu cầu A Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, kiểm tốn bên ngồi thực sau hai đến ba năm lần, báo cáo kiểm tốn bên ngồi cơng bố cơng khai vịng tháng sau hồn tất việc kiểm toán 2 Những người định liên quan phải có cam kết liệt tức thời để giải kết kiểm tốn nội kiểm tốn bên ngồi hoạt động quản lý nợ phủ, sách nghiệp vụ B Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, phải có hoạt động kiểm tốn bên ngồi thường xun (ít sau ba đến năm năm lần), báo cáo kiểm toán nội hàng năm hoạt động quản lý nợ phủ, sách nghiệp vụ 2 Các nhà hoạch định sách liên quan phải có cam kết liệt để giải kết kiểm toán nội kiểm tốn bên ngồi hoạt động quản lý nợ, sách nghiệp vụ C Phải có báo cáo kiểm tốn bên ngồi hoạt động quản lý nợ phủ, sách nghiệp vụ, vịng năm năm qua 2 Các nhà hoạch định sách liên quan phải có cam kết giải kết kiểm tốn nội kiểm tốn bên ngồi hoạt động quản lý nợ, sách nghiệp vụ D Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C 2 Khơng có đáp ứng trước kết kiểm tốn nội kiểm tốn bên ngồi 3.2 Phối hợp với sách kinh tế vĩ mơ Các nhà quản lý nợ, nhà tư vấn sách tài khố, quan quản lý sách tiền tệ (như ngân hàng trung ương) nên chia sẻ nhận thức mục tiêu quản lý nợ phủ sách tài khố tiền tệ Do phụ thuộc lẫn nhau, điều quan trọng phải hiểu cách thức vận hành cơng cụ sách, sách củng cố lẫn nào, căng thẳng sách phát sinh Sự rõ ràng vai trò mục tiêu quản lý nợ sách tiền tệ giúp hạn chế đến mức tối thiểu xung đột tiềm Ví dụ, ngân hàng trung ương muốn phủ phát hành trái phiếu điều chỉnh theo lạm phát hay vay mượn ngoại tệ để nâng đỡ độ tin cậy sách tiền tệ Nhà quản lý nợ tin thị trường trái phiếu điều chỉnh lạm phát chưa phát triển đầy đủ nợ ngoại tệ gây rủi ro nhiều cho bảng cân đối kế tốn phủ Cần phải phối hợp để hoạch định mục tiêu chiến lược quản lý nợ bối cảnh khung khổ sách tiền tệ ngân sách phủ DPI-6 Phối hợp với sách tài khố (16)tham gia thị trường, mang lại hiểu biết bổ ích mức sẵn lịng chi trả nhà đầu tư để nắm giữ nợ Chiến lược quản lý nợ phù hợp suy cho phụ thuộc vào sức chịu đựng rủi ro phủ Mức độ rủi ro liên quan đến nợ mà phủ sẵn lịng chấp nhận thay đổi theo thời gian, tuỳ theo qui mô danh mục nợ phủ nhận thức phủ tính dễ tổn thương trước cú sốc kinh tế tài Nói chung, danh mục nợ tính dễ tổn thương đất nước trước cú sốc kinh tế lớn rủi ro tổn thất tiềm từ khủng hoảng tài hay diễn biến bất lợi lớn Để phân tích thoả đáng chi phí rủi ro danh mục nợ, điều quan trọng phải có biến số vĩ mơ phải thực việc phân tích tính bền vững nợ Các biến số kinh tế vĩ mô then chốt thường bao gồm kết thực tế dự báo biến số thực, tiền tệ, bên ngoài, ngân sách, bao gồm nghĩa vụ nợ phát sinh công khai, cho phép người sử dụng đánh giá tính bền vững vị ngân sách độ nhạy trước thay đổi mơi trường kinh tế Viễn cảnh biến số xác lập nên môi trường hoạt động nhà quản lý nợ cần thiết để xây dựng chiến lược quản lý nợ Điều quan trọng phủ phải có lực để chuẩn bị biến số ngân sách then chốt (các kết thực tế dự báo) thực việc phân tích tính bền vững nợ (debt sustainability analysis, DSA) mà khơng cần đến hỗ trợ bên ngồi Hơn nữa, kết DSA nên sử dụng để làm thơng tin cho việc hoạch định sách vĩ mơ Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 7): 1 Phối hợp với sách tài khố thơng qua việc cung cấp dự báo xác kịp thời tổng dịch vụ nợ phủ trung ương tình khác 2 Sự sẵn có biến số vĩ mơ việc phân tích tính bền vững nợ, tần suất thực việc phân tích Bảng Đánh giá chấm điểm việc phối hợp với sách tài khố Điểm Các u cầu A Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, việc dự báo phải bao gồm phân tích tình huống, có tình xấu 2 Việc phân tích tính bền vững nợ phủ thực hay cập nhật hàng năm B Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, việc dự báo phải bao gồm phân tích độ nhạy trường hợp gốc (trường hợp bản) trước cú sốc lãi suất hay tỷ giá hối đối 2 Việc phân tích tính bền vững nợ phủ thực hay cập nhật hai năm lần C Như phần việc dự toán ngân sách hàng năm, phải có dự báo tổng dịch vụ nợ phủ trung ương 2 Các biến số vĩ mô (các kết thực tế dự báo) DSA vốn phủ thực ba năm qua phải chia sẻ với quan quản lý nợ (hay quan quản lý nợ chính) D Khơng đáp ứng u cầu tối thiểu để đạt điểm C (17)DPI-7 Phối hợp với sách tiền tệ Tính rõ ràng minh bạch mục tiêu trách nhiệm giải trình nghiệp vụ sách tiền tệ quản lý nợ phủ quan trọng – ngân hàng trung ương vừa thực sách tiền tệ thơng qua nghiệp vụ thị trường mở, vừa hành động người quản lý nợ thông qua phát hành trái phiếu phủ thị trường Cần phải làm rõ với người tham gia thị trường giao dịch ngân hàng trung ương thị trường nội địa nhằm mục đích đạt mục tiêu sách tiền tệ ngân hàng trung ương giao dịch đại diện quản lý nợ Ví dụ, ngân hàng trung ương thực việc bán trái phiếu phủ thị trường mở phần việc thực sách tiền tệ, mục tiêu để thu hẹp cung tiền qua làm tăng lãi suất ngắn hạn Tuy nhiên, ngân hàng trung ương phát hành trái phiếu phủ cương vị người quản lý nợ, mục đích để thoả mãn yêu cầu vay mượn phủ Miễn phủ chi tiêu số tiền lập tức, giao dịch trường hợp sau không ảnh hưởng đến cung tiền Để nâng cao ảnh hưởng báo hiệu giao dịch sách tiền tệ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc định giá trái phiếu phủ, phải làm rõ với thị trường giao dịch thực mục đích Thêm vào đó, điều cần thiết định quản lý nợ không nên hiểu chịu ảnh hưởng thông tin nội định lãi suất ngân hàng trung ương Hơn nữa, ngân hàng trung ương nên hướng tới mục đích tránh gây cảm nhận xung đột quyền lợi nghiệp vụ thị trường Tốt nhất, chừng mực mà ngân hàng trung ương hành động quan quản lý nợ, mối quan hệ quan ngân hàng trung ương phủ trung ương nên nêu rõ thỏa thuận quan công bố Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực sách tiền tệ, phủ trung ương nên thường xun thơng báo cho ngân hàng trung ương giao dịch nợ tương lai ngân lưu phủ Do qui mơ dịng tiền này, ngân hàng trung ương cần phân tích chuẩn bị trước tác động chúng cung tiền Bất kỳ có thể, phủ trung ương nên tránh vay mượn trực tiếp từ ngân hàng trung ương, không, nên hạn chế luật pháp số lượng kỳ hạn Việc tài trợ tiền cho thâm hụt ngân sách áp đặt ràng buộc không đáng mong đợi nghiệp vụ sách tiền tệ thơng qua làm tăng cung tiền Thêm vào đó, vay mượn giá trị đáng kể từ ngân hàng trung ương, phủ vay mượn thị trường nội địa thơng qua phát hành trái phiếu phủ, điều có ảnh hưởng theo hướng cản trở phát triển thị trường nợ nội địa Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 8): 1 Làm rõ tách biệt nghiệp vụ sách tiền tệ giao dịch quản lý nợ 2 Phối hợp thông qua chia sẻ thông tin thường xuyên giao dịch nợ tương lai ngân lưu phủ trung ương với ngân hàng trung ương 3 Mức độ hạn chế tiếp cận trực tiếp với nguồn lực từ ngân hàng trung ương Bảng Đánh giá chấm điểm phối hợp với sách tiền tệ Điểm Các yêu cầu A Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, phải cơng bố rộng rãi thỏa (18)2 Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, phải có chia sẻ thơng tin hàng tuần giao dịch nợ tương lai ngân lưu phủ trung ương với ngân hàng trung ương 3 Sự tiếp cận trực tiếp với nguồn tài từ ngân hàng trung ương giới hạn – theo luật định – trường hợp khẩn cấp, nghiệp vụ tài trợ khác tồn tại, sử dụng, thời hạn hạn chế hai tuần mà B Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, mối quan hệ quan ngân hàng trung ương phủ trung ương qui định thỏa thuận thức 2 Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, có chia sẻ thơng tin hai tuần lần giao dịch nợ tương lai ngân lưu phủ trung ương với ngân hàng trung ương 3 Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, tiếp cận nguồn tài từ ngân hàng trung ương giới hạn – theo luật định – thời hạn không ba tháng C Các nghiệp vụ sách tiền tệ thức trì tách biệt với giao dịch quản lý nợ ngân hàng trung ương thực giao dịch quản lý nợ cương vị đại diện cho phủ trung ương Thêm vào đó, ngân hàng trung ương liên tục thơng tin cho phủ thị trường giao dịch thực mục đích sách tiền tệ họ giao dịch thị trường cương vị đại diện cho phủ trung ương 2 Khi có liên quan đến việc thực sách tiền tệ, có chia sẻ thông tin hàng tháng giao dịch nợ tương lai ngân lưu phủ trung ương với ngân hàng trung ương 3 Sự tiếp cận với nguồn tài từ ngân hàng trung ương phải có trần giới hạn theo luật định D Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C 2 Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C 3.3 Vay mượn hoạt động tài trợ liên quan DPI-8 Vay mượn thị trường nội địa Các thị trường vốn địa phương yếu tố quan trọng để huy động nguồn tài ổn định nội tệ cho khu vực nhà nước tư nhân, cho phép cân đối chặt chẽ với thu ngân sách để chi trả Thêm vào đó, thị trường nội địa phát triển tốt giúp nâng cao hiệu ổn định trung gian tài chính, cung cấp nhiều tài sản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý rủi ro tốt Ở mức độ khả dĩ, việc phát hành nợ nên sử dụng chế dựa vào thị trường, bao gồm đấu thầu cạnh tranh, tiếp tục bán trái phiếu phát hành trước theo giá thị trường hành (cùng mệnh giá, thời hạn lãi suất coupon), hợp danh phát hành (19)tiết kiệm hộ gia đình nói chung, yêu cầu vay mượn dựa vào thị trường báo giới hạn phạm vi 90 phần trăm giá trị vay mượn thị trường nội địa.10 Trong số trường hợp, lãi suất nợ bán lẻ thấp lãi suất thị trường ấn định mức thấp so với lãi suất bán sỉ nhằm bù đắp chi phí quản lý cao để vận hành chương trình bán lẻ Cơ quan quản lý nợ (hay quan quản lý nợ chịu trách nhiệm vay mượn thị trường bán sỉ, hay thị trường nhà đầu tư tổ chức) nên trì đối thoại liên tục với người tham gia thị trường giám sát diễn biến thị trường để phản ứng nhanh chóng tình hình yêu cầu Các nghiệp vụ thị trường sơ cấp nội địa nên minh bạch dự đốn, bao gồm việc công bố trước kế hoạch vay mượn hành động cách quán phát hành chứng khoán thị trường bán lẻ, chế sử dụng để vay mượn Các điều kiện điều khoản chứng khoán nên công bố rộng rãi nhà đầu tư hiểu rõ Nên có qui trình chứng từ cho việc vay mượn thị trường nội địa – ví dụ đấu thầu tín phiếu trái phiếu kho bạc Thủ tục chứng từ bao gồm ghi nhớ thông tin hay cáo bạch cơng cụ qui trình nghiệp vụ công bố Nếu đơn vị tự doanh sơ cấp giới thiệu, điều quan trọng động khuyến khích nghĩa vụ, tiêu chí tư cách tham gia, phải định nghĩa cáo bạch rõ ràng Toàn vay mượn thị trường nội địa nên thực phù hợp với chiến lược quản lý nợ phủ Các qui trình thủ tục chứng từ việc vay mượn phải nhà quản lý nợ phủ tn thủ Nếu điều khơng xảy ra, báo sau nên đọc thể thực tế khơng có qui trình thủ tục chứng từ vay mượn Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 9): 1 Mức độ sử dụng chế thị trường để phát hành nợ; việc cơng bố kế hoạch vay mượn tín phiếu trái phiếu kho bạc; việc lập kế hoạch hàng năm cho tổng giá trị vay mượn nội tệ thị trường nội địa, phân chia thị trường bán lẻ thị trường bán sỉ 2 Sự sẵn có chất lượng qui trình thủ tục chứng từ để vay mượn nội tệ thị trường nội địa Bảng Đánh giá chấm điểm việc vay mượn thị trường nội địa Điểm Các yêu cầu A Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, kế hoạch vay mượn tín phiếu trái phiếu kho bạc phải mở rộng cho ba tháng 2 Các điều kiện điều khoản, thủ tục vay mượn, tiêu chí tiếp cận thị trường sơ cấp tồn tín phiếu trái phiếu kho bạc, 90 phần trăm tổng giá trị vay mượn dự kiến thị trường nội địa, công bố rộng rãi trang web phủ trung ương ngân hàng trung ương B Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, kế hoạch vay mượn tín phiếu trái phiếu kho bạc phải bao gồm giá trị vay mượn Đồng thời, phải lập kế hoạch hàng năm tổng giá trị vay mượn dự kiến thị trường nội địa – 10 (20)phân chia thị trường bán sỉ thị trường bán lẻ 2 Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, điều kiện điều khoản, thủ tục vay mượn, tiêu chí tiếp cận thị trường sơ cấp tồn tín phiếu trái phiếu kho bạc công bố rộng rãi báo in trang web phủ trung ương ngân hàng trung ương C Chính phủ trung ương tiếp cận thị trường nội địa, sử dụng cơng cụ thị trường (như tín phiếu trái phiếu kho bạc thông qua đấu thầu, tiếp tục bán trái phiếu phát hành trước theo giá thị trường (cùng mệnh giá, thời hạn lãi suất coupon), hợp danh phát hành hay chứng khoán bán lẻ phát hành theo lãi suất thị trường) để tài trợ 90 phần trăm giá trị vay mượn dự kiến thị trường này, đồng thời lập cơng bố kế hoạch vay mượn tín phiếu trái phiếu kho bạc trước tháng, bao gồm ngày công cụ phát hành 2 Các điều kiện điều khoản cho công cụ, thủ tục vay mượn, tiêu chí tiếp cận thị trường sơ cấp phải cung cấp có yêu cầu D Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C 2 Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C DPI-9 Vay mượn nước Đối với nhiều nước phát triển, vay mượn từ nguồn nước (hay bên ngoài) chủ yếu từ nguồn đa phương song phương Các nước đủ tư cách vay vốn theo lãi suất ưu đãi hay lãi suất thị trường tuỳ thuộc vào tình trạng vay mượn riêng họ Nhiệm vụ quan quản lý nợ (hay quan quản lý nợ chịu trách nhiệm vay mượn nước ngoài) (a) giữ liên lạc với quan phủ chịu trách nhiệm xây dựng dự án; (b) nhận diện chủ nợ đưa điều kiện điều khoản có lợi hiệu mặt chi phí việc vay mượn nước ngoài; (c) đàm phán điều kiện điều khoản khoản vay với chủ nợ (bao gồm đồng tiền, thời hạn, lãi suất phí); (d) hồn tất tồn chứng từ vay Trong giai đoạn giải ngân khoản vay, phải phối hợp với chủ nợ để bảo đảm việc giải ngân hoàn tất phù hợp với điều kiện điều khoản vay Nếu phủ tiếp cận thị trường vốn quốc tế, nhiệm vụ quan quản lý nợ (hay quan quản lý nợ chịu trách nhiệm vay nợ nước theo điều khoản thương mại) thực phân tích thị trường tư vấn để xác định việc chọn lựa thị trường công cụ, điều kiện điều khoản vay, bao gồm giá, tiền tệ, thời hạn, lãi suất Một chương trình quan hệ với nhà đầu tư – liên quan đến chuyến “lưu diễn” thảo luận với tổ chức tài chính, quan xếp hạng tín dụng, nhà đầu tư – theo qui định thức trước việc chào bán chứng khốn cơng chúng Việc đúc kết điều kiện điều khoản định thời điểm phát hành thỏa thuận tình hình thị trường chấp nhận việc chào bán công chúng Giai đoạn sau phát hành liên quan đến việc hoàn tất toàn chứng từ vay nhận tiền vay (21)điều khoản tài hợp đồng vay không am hiểu đầy đủ, nhập sai liệu vào hệ thống.11 Nên có qui trình thủ tục chứng từ toàn việc vay mượn bên ngoài, bao gồm tất chủ nợ nguồn tài dựa vào thị trường Toàn việc vay mượn nên phù hợp với chiến lược quản lý nợ Điều quan trọng nhà quản lý nợ nhận tư vấn pháp lý thích hợp bảo đảm giao dịch họ thực hỗ trợ chứng từ pháp lý vững Khi làm thế, nhà quản lý nợ giúp phủ làm rõ quyền nghĩa vụ họ bảo vệ họ mức độ tối đa khu vực quyền hạn phân xử phù hợp Một số vấn đề đáng đặc biệt ý, bao gồm (a) soạn thảo điều khoản quan trọng công cụ nợ, định nghĩa rõ ràng biến cố vỡ nợ, biến cố vượt phạm vi vỡ nợ nghĩa vụ nợ liên quan (ví dụ, vỡ nợ chéo gia tốc chéo); (b) phạm vi áp dụng điều khoản cấm chấp tài sản nợ để bảo đảm an toàn cho chủ nợ; (c) bao gồm điều khoản hành động tập thể; (d) việc miễn áp dụng nguyên tắc miễn tội nhà nước có chủ quyền Các nghĩa vụ cáo bạch thị trường liên quan phải phân tích chi tiết nghĩa vụ khác thị trường khác Qui trình thủ tục chứng từ liên quan đến bình diện phải tn thủ Nếu điều khơng xảy ra, báo bình diện nên đọc thể thực tế khơng có qui trình thủ tục chứng từ Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 10): 1 Mức độ đánh giá điều kiện điều khoản vay mượn có lợi có hiệu mặt chi phí (người cho vay hay nguồn vốn, tiền tệ, lãi suất thời hạn) 2 Sự sẵn có chất lượng qui trình thủ tục chứng từ vay mượn nước ngồi 3 Sự sẵn có mức độ liên quan nhà tư vấn pháp lý trước ký kết hợp đồng vay Bảng 10 Đánh giá chấm điểm việc vay mượn nước Điểm Các yêu cầu A Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, việc đánh giá điều kiện và điều khoản vay mượn nước ngồi có lợi có hiệu mặt chi phí thu từ người cho vay thị trường tiềm thực trước bắt đầu đàm phán vay 2 Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, tóm tắt điều khoản lập không tuần sau kết thúc việc đàm phán khoản vay 3 Các nhà tư vấn pháp lý tham gia từ giai đoạn trình đàm phán đúc kết thỏa thuận pháp lý liên quan đến việc vay mượn B Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, kế hoạch vay mượn, bao gồm đánh giá bản, cập nhật thường xuyên năm 2 Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, tóm tắt điều khoản lập không hai tuần sau kết thúc việc đàm phán khoản vay 3 Các nhà tư vấn pháp lý tham gia vào phần đáng kể trình đàm phán để đúc kết thỏa thuận pháp lý liên quan đến việc vay mượn 11 (22)C Một kế hoạch vay nước hàng năm lập, bao gồm đánh giá điều kiện điều khoản vay nước ngồi có lợi có hiệu mặt chi phí thu từ người cho vay thị trường tiềm 2 Có qui trình thủ tục chứng từ nội cho toàn việc vay mượn nước ngoài, bao gồm tóm tắt điều khoản (bản điện tử hay in) lập nhà quản lý nợ tham gia vào việc đàm phán khoản vay tất điều khoản tài giao dịch vay nợ không ba tuần sau kết thúc đàm phán khoản vay 3 Các nhà tư vấn pháp lý tham gia trước kết thúc trình đàm phán thỏa thuận pháp lý liên quan đến việc vay mượn D Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C 2 Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C DPI-10 Bảo lãnh nợ vay, cho vay lại nguồn vốn vay, tài sản phái sinh Cần có tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ việc phê duyệt phát hành bảo lãnh nợ vay cho vay lại nguồn vốn vay phủ Các tài liệu hướng dẫn nên trình bày chi tiết cách đánh giá rủi ro tín dụng, với biện pháp để tối thiểu hoá ảnh hưởng ngân sách việc vỡ nợ hay biến cố châm ngòi cho vỡ nợ Việc đánh giá rủi ro nên xảy trước định hỗ trợ cho hoạt động thơng qua sử dụng bảo lãnh nợ vay hay cho vay lại nguồn vốn vay Các tài sản phái sinh dùng làm công cụ tự bảo hiểm rủi ro (như hợp đồng hoán đổi, caps, hợp đồng tương lai) thường gây rủi ro thị trường rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động đáng kể Điều quan trọng công cụ phải giao dịch khung quản lý rủi ro rõ ràng yểm trợ qui trình thủ tục chứng từ pháp lý vững chắc, có hệ thống ghi chép hạch toán phù hợp cho giao dịch Các sách qui trình chứng từ thức sau phải tuân thủ Nếu điều khơng xảy ra, nên đọc báo sau thể thực tế khơng có sách thủ tục Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 11): 1 Sự sẵn có chất lượng sách qui trình thủ tục chứng từ để phê duyệt phát hành bảo lãnh nợ vay phủ trung ương 2 Sự sẵn có chất lượng sách qui trình thủ tục chứng từ vay lại nguồn vốn vay 3 Sự sẵn có hệ thống quản lý nợ với chức xử lý tài sản phái sinh sẵn có chất lượng qui trình thủ tục chứng từ để sử dụng tài sản phái sinh Bảng 11 Đánh giá chấm điểm bảo lãnh nợ vay, cho vay lại nguồn vốn vay tài sản phái sinh Điểm Các yêu cầu A Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, sách thủ tục bao gồm yêu cầu tính phí bảo lãnh bao trùm rủi ro tín dụng, yêu cầu quan bảo lãnh phải giám sát rủi ro thời hạn bảo lãnh nợ vay (23)3 Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, tóm tắt điều khoản lập không hai ngày làm việc sau hoàn tất giao dịch phái sinh B Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, sách thủ tục này phải bao gồm yêu cầu đánh giá rủi ro tín dụng trước định hỗ trợ hoạt động cụ thể việc bảo lãnh nợ vay, hướng dẫn cách thực việc đánh giá 2 Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, sách thủ tục phải bao gồm yêu cầu đánh giá rủi ro tín dụng trước định hỗ trợ hoạt động cụ thể việc cho vay lại nguồn vốn vay, hướng dẫn cách thực việc đánh giá 3 Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, qui trình thủ tục chứng từ bao gồm qui tắc quản lý rủi ro liên lụy với đối tác, tất rủi ro liên quan đến tài sản phái sinh phải giám sát đơn vị riêng biệt, chịu trách nhiệm giám sát rủi ro tn thủ C Có sách qui trình thủ tục chứng từ để phê duyệt phát hành bảo lãnh nợ vay 2 Có sách qui trình thủ tục chứng từ để phê duyệt cho vay lại nguồn vốn vay 3 Có hệ thống quản lý nợ với chức xử lý tài sản phái sinh Thêm vào đó, có qui trình thủ tục chứng từ việc sử dụng giao dịch tài sản phái sinh, bao gồm (a) mục đích giao dịch phái sinh, (b) trình định rõ ràng, (c) lập tóm tắt điều khoản (bản điện tử hay in) nhà quản lý nợ đàm phán điều khoản giao dịch tất điều khoản tài khơng q tuần sau đúc kết giao dịch, (d) qui tắc việc nhập sở liệu nợ hạch toán, (e) tham gia nhà tư vấn quản lý từ giai đoạn trình đàm phán để đúc kết thỏa thuận pháp lý với đối tác D Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C 2 Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C 3.4 Dự báo ngân lưu quản lý số dư tiền mặt DPI-11 Dự báo ngân lưu quản lý số dư tiền mặt Cơ quan quản lý nợ (hay quan quản lý nợ) cần phải có thơng tin tổng mức số dư tiền mặt qua đêm, để xác định việc vay mượn hoạt động liên quan đến nợ, để bảo đảm mức số dư tiền mặt phù hợp với mức hay biên độ ấn định sách nhà nước Do đó, quan địi hỏi phải có dự báo xác kịp thời ngân lưu phủ trung ương số dư tài khoản cuối ngày Nếu có dư khoản tài khoản phủ, khoản sẵn sàng để đầu tư hay mua lại nợ nội địa thông qua giao dịch tham gia vào hợp đồng mua lại nghịch đảo hay mua lại tín phiếu kho bạc Trong chừng mực mà phủ có phương tiện tín dụng ngân hàng trung ương (nghĩa có phương thức phương tiện thấu chi) tổng số dư tiền mặt nên bao gồm số dư phương tiện tín dụng Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 12): (24)2 Hiệu lực việc quản lý tổng số dư tiền mặt tài khoản ngân hàng phủ, bao gồm việc hồ nhập với chương trình vay nợ nội địa Bảng 12 Đánh giá chấm điểm việc dự báo ngân lưu quản lý số dư tiền mặt Điểm Các yêu cầu A Dự báo luân phiên 30 ngày tương đối đáng tin cậy tổng mức số dư tiền mặt qua đêm tài khoản ngân hàng phủ trung ương cung cấp hàng ngày cho quan quản lý nợ (hay quan quản lý nợ) 2 Chính phủ trung ương đảm nhận giao dịch (như phát hành mua lại tín phiếu kho bạc hay tham gia vào hợp đồng mua lại nghịch đảo) hàng ngày để bảo đảm số dư tiền mặt phù hợp với mức hay biên độ ấn định sách nhà nước B Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, dự báo hàng tuần tương đối đáng tin cậy tổng mức số dư tiền mặt qua đêm tài khoản ngân hàng phủ trung ương cung cấp cho quan quản lý nợ (hay quan quản lý nợ) trước ngày đầu tuần 2 Chính phủ trung ương đảm nhận giao dịch (như phát hành hay mua lại tín phiếu kho bạc) hàng tuần để trì tiêu số dư tiền mặt phủ ấn định C Các dự báo hàng tháng tương đối đáng tin cậy tổng mức số dư tiền mặt hàng tuần tài khoản ngân hàng phủ trung ương phải cung cấp cho quan quản lý nợ (hay quan quản lý nợ) trước ngày đầu tháng Chính phủ trung ương quản lý tiền mặt vượt tiêu sở tháng thông qua đầu tư vào thị trường hay đầu tư qua ngân hàng trung ương theo lãi suất thị trường D Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C 2 Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C 3.5 Quản lý rủi ro hoạt động DPI-12 Quản trị nợ an toàn liệu Các nghiệp vụ quản lý nợ phủ liên quan đến việc xử lý ghi chép tất việc vay mượn giao dịch liên quan đến nợ, đồng thời trì hệ thống thủ tục cần thiết để quản trị nợ hữu hiệu an toàn Nên có sổ tay dễ dàng tiếp cận để hướng dẫn qui trình tồn việc quản trị nợ, bao gồm qui trình xử lý dịch vụ nợ, ghi nhận công nhận giá trị liệu nợ, lưu trữ hợp đồng hồ sơ quản trị nợ Việc xử lý kiểm soát khoản toán ảnh hưởng đến việc xử lý nợ phủ giao dịch liên quan đến nợ trách nhiệm then chốt Việc xử lý liên quan đến trình xử lý xác, kịp thời an tồn với sai số tối thiểu Thơng báo u cầu tốn nhận từ người cho vay hay đối tác nên kiểm tra đối chiếu với hồ sơ nội trước thực việc toán Việc toán nên thực vào ngày đến hạn Thêm vào đó, nên có qui trình giám sát việc chậm tốn biện pháp kiểm soát giá trị toán chậm Tồn việc tốn nên phụ thuộc vào qui trình thẩm quyền có hai người Qui trình nhập liệu nợ nên bao gồm việc kiểm tra riêng tính xác bút toán Dữ liệu nợ nên liên tục xác nhận dựa thơng báo u cầu tốn nhận Thêm vào đó, việc xác nhận độc lập tất liệu nên thực hàng năm với chủ nợ nước nhà đầu tư nước (25)có thể làm hư hỏng hay huỷ hoại chứng từ Cơ quan quản lý nợ (hay quan quản lý nợ) nên có hợp đồng Toàn thư từ giao dịch với người cho vay hay đối tác thời hạn hợp đồng vay hay tài sản phái sinh (được gọi hồ sơ quản trị nợ) nên lưu hệ thống hồ sơ an tồn Nên phân cơng thẩm quyền kiểm soát qui định rõ ràng văn xung quanh việc truy cập hệ thống quản lý nợ, tích cực quản lý việc cho phép mật mã truy cập cá nhân Tốt nhất, hệ thống phải có khả tạo dấu vết truy nguyên thấy truy cập hệ thống mức độ truy cập Nên thường xuyên tạo liệu nợ (dự phòng) cất giữ nơi an toàn bên nhà lưu trữ sở liệu Địa điểm cất giữ dự phòng nên bảo vệ khỏi tai nạn trộm cắp, hoả hoạn, ngập lụt hay tai nạn khác gây hư hỏng hay huỷ hoại liệu dự phòng Các qui trình thủ tục chứng từ sau phải tuân thủ Nếu điều không xảy ra, báo sau nên đọc thể thực tế khơng có sổ tay hướng dẫn qui trình Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 13): 1 Sự sẵn có chất lượng qui trình chứng từ để xử lý dịch vụ nợ 2 Sự sẵn có chất lượng qui trình chứng từ để ghi chép xác nhận giá trị liệu nợ, lưu trữ hợp đồng hồ sơ quản trị nợ 3 Sự sẵn có chất lượng qui trình thủ tục chứng từ để kiểm soát việc truy cập hệ thống quản lý ghi chép liệu nợ phủ trung ương 4 Tần suất việc lưu trữ an toàn bên trường liệu dự phòng hệ thống quản lý ghi chép nợ Bảng 13 Đánh giá chấm điểm việc quản trị nợ an toàn liệu Điểm Các yêu cầu A Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, lệnh tốn nội lập phát hành điện tử trình xử lý thông suốt 2 Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, việc xác nhận độc lập toàn liệu thực hàng năm với chủ nợ nước nhà đầu tư nước 3 Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, hệ thống phải tạo dấu vết truy nguyên, cho thấy truy cập hệ thống mức độ truy cập 4 Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, liệu dự phịng hệ thống quản lý ghi chép nợ phải lập hàng ngày lưu trữ hệ thống lưu trữ an toàn trước chuyển sang địa điểm an toàn tách biệt vào cuối tuần B Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, lệnh tốn nội được lập điện tử, sổ tay hướng dẫn qui trình cập nhật hai năm lần 2 Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, sổ tay hướng dẫn qui trình cập nhật hai năm lần 3 Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, qui trình thủ tục chứng từ cập nhật thường xuyên xảy thay đổi nhân Dữ liệu dự phòng hệ thống quản lý ghi chép nợ lập tuần (26)hay huỷ hoại liệu dự phịng C Có sổ tay hướng dẫn qui trình dễ tiếp cận việc xử lý dịch vụ nợ, qui định (a) tất thơng báo u cầu tốn phải kiểm tra với hồ sơ nội trước thực việc toán, (b) lệnh tốn nội phải phụ thuộc vào q trình thẩm quyền có hai người, (c) việc toán thực ngày đến hạn 2 Có sổ tay hướng dẫn qui trình dễ tiếp cận việc ghi chép xác nhận giá trị liệu nợ, việc lưu trữ hợp đồng hồ sơ quản trị nợ, qui định (a) tính xác bút toán liệu nợ phải kiểm tra riêng biệt trước bút tốn xem hồn tất; (b) liệu nợ xác nhận giá trị thường xuyên dựa vào thơng báo u cầu tốn nhận được; (c) tất gốc ký hợp đồng vay hợp đồng phái sinh phải lưu hồ sơ nơi an tồn, chứng từ bảo vệ khỏi tai nạn trộm cắp, hoả hoạn, ngập lụt hay tai nạn khác làm hư hỏng hay huỷ hoại hồ sơ này; (d) tất hồ sơ quản trị nợ phải lưu giữ hệ thống hồ sơ an tồn 3 Có qui trình thủ tục chứng từ để kiểm soát việc truy cập vào hệ thống sổ sách quản lý nợ phủ trung ương 4 Dữ liệu dự phịng hệ thống sổ sách quản lý nợ lập tháng lần lưu trữ nơi an tồn riêng biệt, liệu bảo vệ khỏi tai nạn trộm cắp, hoả hoạn, ngập lụt hay tai nạn khác gây hư hỏng hay huỷ hoại liệu dự phịng D Khơng đáp ứng u cầu tối thiểu để đạt điểm C 2 Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C DPI-13 Phân định nhiệm vụ, lực nhân sự, tính liên tục cơng việc Phải có cấu tổ chức hiệu quan quản lý nợ (hay quan quản lý nợ) để trì an ninh kiểm soát việc vay mượn giao dịch liên quan đến nợ phủ, việc sử dụng nguồn vốn nhà nước Cơ cấu tổ chức nên xác nhận tách biệt rõ ràng bên nhà quản lý nợ với thẩm quyền đàm phán ký kết hợp đồng đại diện cho phủ trung ương bên người chịu trách nhiệm xử lý giao dịch, bao gồm việc thu xếp khoản toán, quản lý tài khoản ngân hàng, ghi chép hệ thống kế tốn phủ (gọi “phân định nhiệm vụ”) Thêm vào đó, nên có chức giám sát rủi ro tuân thủ nội quan quản lý nợ (hay quan quản lý nợ) để giám sát xem tất nghiệp vụ nợ phủ có nằm thẩm quyền giới hạn đặt sách phủ liệu họ có tn thủ nghĩa vụ luật định nghĩa vụ hợp đồng hay khơng Chức giám sát nhân viên, hay lý tưởng hơn, đơn vị chun mơn có vai trị trách nhiệm liên quan Cơ cấu tổ chức sách quản lý phải hỗ trợ hoạt động quản lý nguồn nhân lực vững với đầy đủ nhân viên đủ trình độ, mơ tả cơng việc thức, kế hoạch đào tạo phát triển cá nhân, đánh giá kết Hơn nữa, nhà quản lý nợ nên có tài liệu hướng dẫn qui tắc ứng xử xung đột quyền lợi Tốt là, tài liệu hướng dẫn nên rà soát cập nhật hàng năm (27)hưởng bất lợi rủi ro hoạt động Tốt nên có tài liệu hướng dẫn quản lý rủi ro hoạt động Tài liệu hướng dẫn quản lý rủi ro hoạt động phải tuân thủ Nếu điều khơng xảy ra, báo sau nên đọc thể thực tế khơng có tài liệu hướng dẫn Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 14): 1 Phân định nhiệm vụ cho cchna then chốt diện chức giám sát rủi ro tuân thủ 2 Quản lý nguồn nhân lực lực nhân 3 Sự tồn kế hoạch quản lý rủi ro hoạt động, bao gồm tính liên tục cơng việc bố trí khắc phục tai hoạ Bảng 14 Đánh giá chấm điểm việc phân định nhiệm vụ, lực nhân liên tục công việc Điểm Các yêu cầu A Có tách biệt mặt tổ chức vật chất nhà quản lý nợ có thẩm quyền đàm phán ký kết hợp đồng, người có trách nhiệm bố trí tốn, người có trách nhiệm ghi chép hạch toán giao dịch Các nhân viên nhập liệu kiểm tra bút toán liệu hệ thống ghi chép nợ phải tổ chức tách riêng Cũng có đơn vị riêng chịu trách nhiệm giám sát rủi ro tuân thủ, báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo quan quản lý nợ liên quan Đáp ứng yêu cầu để đạt điểm B Thêm vào đó, có kế hoạch đào tạo phát triển cá nhân đánh giá kết hàng năm nhân quản lý nợ chủ chốt 3 Có tài liệu hướng dẫn quản lý rủi ro hoạt động, bao gồm kế hoạch tính liên tục cơng việc khắc phục tai hoạ, có việc di dời sang địa điểm khôi phục hoạt động, kiểm nghiệm hàng năm B Có phân định rõ ràng nhà quản lý nợ có thẩm quyền đàm phán ký kết hợp đồng, người chịu trách nhiệm bố trí tốn, người chịu trách nhiệm ghi chép hạch toán giao dịch Các nhân viên nhập liệu kiểm tra bút toán liệu hệ thống sổ sách nợ phải tổ chức tách riêng Có nhân viên tận tụy chịu trách nhiệm giám sát rủi ro tuân thủ Đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Thêm vào đó, có tài liệu hướng dẫn về qui tắc ứng xử xung đột lợi ích xem xét cập nhật định kỳ 3 Có văn kế hoạch khắc phục tai hoạ liên tục công việc, định rõ địa điểm khắc phục kiểm nghiệm ba năm qua C Có tách biệt rõ ràng nhà quản lý nợ có thẩm quyền đàm phán ký kết hợp đồng, người có trách nhiệm bố trí tốn, người chịu trách nhiệm ghi chép hạch toán giao dịch Nhân viên nhập liệu nhân viên kiểm tra bút toán nhập liệu vào hệ thống sổ sách nợ người khác Ít nhân viên chịu trách nhiệm giám sát rủi ro tuân thủ Có đầy đủ nhân viên đào tạo thỏa đáng với mơ tả cơng việc thức, xem xét cập nhật định kỳ D Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C (28)3.6 Hồ sơ báo cáo nợ DPI-14 Hồ sơ nợ Muốn hoạt động vững chắc, cần phải có hệ thống quản lý nợ toàn diện, ghi chép, giám sát, giải quyết, hạch toán hữu hiệu giao dịch nợ liên quan đến nợ phủ trung ương, bao gồm việc giảm nợ khứ tái cấu nợ (như việc tái cấu nợ Câu lạc Paris) Các hệ thống phải mang lại sở liệu xác, quán hoàn chỉnh nợ nước, nước bảo lãnh nợ.12 Những người nắm giữ chứng khoán phủ phát hành thị trường nội địa địi hỏi phải có ghi chép xác người nắm giữ loại chứng khốn Điều địi hỏi phải có hệ thống đăng ký ký gửi tập trung hiệu an toàn Hệ thống đăng ký phải cung cấp thơng tin sách kịp thời tất người nắm giữ chứng khốn phủ Thỏa thuận đăng ký đơn vị phát hành đơn vị đăng ký thơng lệ thực hành thức Hầu hết hệ thống đăng ký cho phép có tài khoản danh nghĩa (nghĩa tài khoản đứng tên ngân hàng địa phương, lưu ký chứng khoán đại diện cho khách hàng) Đối với tài khoản đăng ký danh nghĩa này, sở hữu hưởng lợi xác định từ sổ sách đơn vị lưu ký chứng khốn Vì mục đích báo cáo thống kê, phải có đơn vị (thường ngân hàng trung ương) có thẩm quyền yêu cầu đơn vị lưu ký chứng khoán nội địa phải chia sẻ thông tin giá trị nắm giữ nhà đầu tư nước Trong báo sau đây, “Người nắm giữ chứng khốn phủ” không bao gồm nhà đầu tư sau trường hợp tài khoản danh nghĩa Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 15): 1 Tính hồn chỉnh kịp thời hồ sơ nợ phủ trung ương 2 Ghi chép hoàn chỉnh cập nhật tất người nắm giữ chứng khốn phủ hệ thống đăng ký an toàn Bảng 15 Đánh giá chấm điểm hồ sơ nợ Điểm Các yêu cầu A Có hồ sơ nợ hồn chỉnh với độ trễ vịng tháng nợ phủ trung ương nước, nước bảo lãnh nợ, toàn giao dịch liên quan đến nợ, bao gồm việc giảm nợ khứ tái cấu nợ 2 Hệ thống đăng ký phải có hồ sơ cập nhật an tồn tất người nắm giữ chứng khốn phủ, kiểm tốn hàng năm B Có hồ sơ nợ hồn chỉnh với độ trễ vịng hai tháng nợ phủ trung ương nước, nước bảo lãnh, toàn giao dịch liên quan đến nợ, bao gồm việc giảm nợ khứ tái cấu nợ 2 Hệ thống đăng ký phải có hồ sơ cập nhật tất người nắm giữ chứng khốn phủ, kiểm tốn vịng ba năm qua C Có hồ sơ nợ hồn chỉnh với độ trễ vịng ba tháng nợ phủ trung ương nước, nước ngồi bảo lãnh, toàn giao dịch 12 Các bình diện để đánh giá báo báo báo cáo nợ dựa vào Khung đánh giá chất lượng (29)liên quan đến nợ, bao gồm việc giảm nợ khứ tái cấu nợ 2 Hệ thống đăng ký phải có hồ sơ cập nhật an toàn tất người nắm giữ chứng khốn phủ D Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C 2 Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C DPI-15 Báo cáo nợ Chính phủ nên báo cáo nợ bảo lãnh nợ phủ trung ương tổng nợ khu vực cơng phi tài chính13 lưu hành để đáp ứng nghĩa vụ báo cáo theo luật định theo hợp đồng, hai Đối với bên ngoài, điều bao gồm việc báo cáo cho tổ chức tài quốc tế, thị trường cổ phiếu, quan điều tiết nước ngoài, nơi áp dụng.14 Phải xây dựng tin thống kê nợ (hay tài liệu tương đương) bao trùm nợ bảo lãnh nợ phủ trung ương nước nước Bản tin có hình thức ấn thường xuyên ngân hàng trung ương, bảng số liệu thống kê lập cục thống kê, hay bảng cơng bố tài khoản tài chính phủ Bản tin nên xuất hàng năm (tốt hàng quí hay bán niên) cung cấp thị trường trữ lượng nợ phủ trung ương (theo chủ nợ, phân loại tình trạng cư trú, công cụ, tiền tệ, sở lãi suất, thời hạn cịn lại); dịng nợ (dịng tốn lãi vốn gốc); tỷ số nợ báo; số đo rủi ro danh mục nợ Các bình diện đánh giá Các bình diện sau đánh giá (bảng 16): 1 Đáp ứng yêu cầu báo cáo theo luật định theo hợp đồng nợ phủ trung ương tất thực thể nước nước 2 Đáp ứng yêu cầu báo cáo theo luật định theo hợp đồng tổng nợ bảo lãnh nợ khu vực cơng phi tài tất thực thể nước nước 3 Chất lượng tính kịp thời việc xuất bản tin thống kê nợ (hay tài liệu tương đương) bao trùm nợ co trung ương Bảng 16 Đánh giá chấm điểm việc báo cáo nợ Điểm Các yêu cầu A Việc báo cáo nợ phủ trung ương nước nước hoàn toàn đáp ứng tất yêu cầu báo cáo theo luật định theo hợp đồng, với liệu nợ vòng tháng kỳ báo cáo 2 Báo cáo tổng nợ bảo lãnh nợ khu vực cơng phi tài hồn toàn đáp ứng tất yêu cầu báo cáo theo luật định theo hợp đồng, với liệu nợ vòng ba tháng kỳ báo cáo 3 Một tin thống kê nợ (hay tài liệu tương đương) bao trùm nợ phủ trung ương, với tất chủng loại liệt kê báo DPI-15, xuất 13 Khu vực cơng phi tài bao gồm phủ trung ương (ngân sách, ngân sách, quỹ an sinh xã hội); chính quyền tiểu bang địa phương; doanh nghiệp nhà nước phi tài Do đó, khu vực khơng bao gồm doanh nghiệp tài nhà nước, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước, quan tiền tệ 14 Tài liệu đính kèm “Hướng dẫn Cơng cụ đánh giá kết quản lý nợ” trình bày tài liệu tham khảo quốc tế chính thơng lệ thực hành vững lĩnh vực báo cáo liệu nợ Các ví dụ bao gồm Thống kê nợ nước (30)là bán niên, với liệu nợ không cũ ba tháng từ ngày xuất B Báo cáo nợ phủ trung ương nước nước hoàn toàn đáp ứng tất yêu cầu báo cáo theo luật định theo hợp đồng, với liệu nợ vòng hai tháng kỳ báo cáo 2 Báo cáo tổng nợ bảo lãnh nợ khu vực cơng phi tài hoàn toàn đáp ứng tất yêu cầu báo cáo theo luật định theo hợp đồng, với liệu nợ vòng sáu tháng kỳ báo cáo 3 Một tin thống kê nợ (hay tài liệu tương đương) bao trùm nợ phủ trung ương, với tất chủng loại liệt kê báo DPI-15, xuất hàng năm, với liệu nợ không cũ ba tháng từ ngày xuất C Báo cáo nợ phủ trung ương nước nước hoàn toàn đáp ứng tất yêu cầu báo cáo theo luật định theo hợp đồng, với liệu nợ vòng ba tháng kỳ báo cáo 2 Báo cáo tổng nợ bảo lãnh nợ khu vực cơng phi tài hồn tồn đáp ứng tất yêu cầu báo cáo theo luật định theo hợp đồng, với liệu nợ vòng chín tháng kỳ báo cáo 3 Một tin thống kê nợ (hay tài liệu tương đương) bao trùm nợ phủ trung ương, với tất chủng loại liệt kê báo DPI-15 (với ngoại lệ số đo rủi ro danh mục nợ), xuất hàng năm, với liệu nợ không cũ sáu tháng từ ngày xuất D Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C 2 Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để đạt điểm C Tài liệu tham khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 25-3. Công cụ đánh giá kết quả quản lý nợ (DeMPA), Bài đọc 25-3. Công cụ đánh giá kết quả quản lý nợ (DeMPA)

Hình ảnh liên quan

Bảng 1 Các chỉ báo kết quả quản lý nợ - Bài đọc 25-3. Công cụ đánh giá kết quả quản lý nợ (DeMPA)

Bảng 1.

Các chỉ báo kết quả quản lý nợ Xem tại trang 6 của tài liệu.