0

BTCTW

24 9 0
  • BTCTW

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:31

Ban Tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) khi báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương chỉ tổng hợp số người hưởng lương ngân sách ở cơ quan, đơn vị khác chuyển đến công tác tại các cơ quan, đơn vị [r] (1)BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -Số 3296-CV/BTCTW V/v Hướng dẫn lập biểu mẫu thống kê về công tác tổ chức xây dựng Đảng Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2017 Kính gửi: Các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy đảng ủy trực thuộc Trung ương Căn Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn lập biểu mẫu thống kê công tác tổ chức xây dựng Đảng (ban hành kèm theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017) (gửi kèm). Nội dung hướng dẫn lập biểu mẫu thống kê công tác tổ chức xây dựng Đảng thay phần II, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên Trong trình thực hiện, có phát sinh, vướng mắc, cấp ủy, tổ chức đảng, quan, đơn vị phản ánh kịp thời Ban Tổ chức Trung ương để nghiên cứu, bổ sung./ Nơi nhận: - Như trên; - Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; - Các đồng chí Lãnh đạo Ban; - Các vụ, cục, đơn vị Ban; - Lưu VP, TH K/T TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thanh Bình HƯỚNG DẪN LẬP CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (Ban hành kèm theo Công văn số 3296-CV/BTCTW ngày 26/7/2017 Ban Tổ chức Trung ương; thay phần II, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 Ban Tổ chức Trung ương) I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1 Mục đích (2)thức lãnh đạo cấp ủy; đồng thời tham mưu ban hành chủ trương, đường lối, sách thuộc lĩnh vực chuyên môn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ trị nội bộ; đáp ứng yêu cầu, nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị giai đoạn 2 Yêu cầu - Bảo đảm thống tiêu chí, hình thức nội dung báo cáo biểu thống kê - Số liệu thống kê phải tổng hợp từ sở lên - Việc tổng hợp số liệu thống kê phải bảo đảm xác, khoa học, đầy đủ, kịp thời 3 Chế độ báo cáo a Thời điểm tổng hợp số liệu thống kê - Báo cáo 06 tháng, số liệu tổng hợp tính đến hết ngày 30/6 năm báo cáo gồm: Biểu số 1-BTCTW, Biểu số 2-BTCTW; - Báo cáo năm, số liệu tổng hợp tính đến hết ngày 31/12 năm báo cáo gồm: Biểu số 1-BTCTW, Biểu số 2-BTCTW, Biểu số 3-BTCTW, Biểu số 4-BTCTW, Biểu số 5-BTCTW, Biểu số 8A-BTCTW, Biểu số 8B-BTCTW, Biểu số 8C-8B-BTCTW, Biểu số 10A-8B-BTCTW, Biểu số 10B-8B-BTCTW, Biểu số 10C-8B-BTCTW, Biểu số 11-BTCTW, Biểu số 12A-11-BTCTW, Biểu số 13-BTCTW Riêng biểu số 6A-11-BTCTW, 6B-BTCTW 7-BTCTW, số liệu tổng hợp sau có kết đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên năm (dự kiến tính đến hết ngày 31/01 năm kế tiếp). - Các biểu số 14A-BTCTW, 14B-BTCTW 14C-BTCTW, số liệu tổng hợp tính đến hết ngày 31/12 năm thứ hai nhiệm kỳ cấp ủy cấp. - Biểu số 12B-BTCTW, số liệu tổng hợp tính đến hết ngày 31/12 năm cuối nhiệm kỳ đại hội. - Các biểu số 9A-BTCTW, 9B-BTCTW 9C-BTCTW, số liệu tổng hợp sau có kết bầu cử và phân cơng cấp ủy cấp. b Thời gian gửi báo cáo thống kê Ngay kết thúc thời điểm báo cáo theo quy định (ngày 30/6 năm báo cáo; ngày 31/12 năm báo cáo; ngày 31/01 năm kế tiếp; ngày 31/12 năm thứ hai nhiệm kỳ cấp ủy cấp; ngày 31/12 năm cuối nhiệm kỳ cấp ủy cấp; sau có kết bầu cử phân công cấp ủy cấp): - Đối với biểu mẫu tổng hợp từ cấp sở trở lên: Cấp ủy sở báo cáo cấp ủy cấp trực tiếp sau 05 ngày; ban tổ chức huyện ủy (và tương đương) báo cáo ban tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) sau 10 ngày; ban tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) báo cáo Ban Tổ chức Trung ương sau 15 ngày. - Đối với biểu mẫu tổng hợp từ cấp sở trở lên: ban tổ chức huyện ủy (và tương đương) báo cáo ban tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) sau 05 ngày; ban tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) báo cáo Ban Tổ chức Trung ương sau 10 ngày. - Đối với biểu mẫu tổng hợp từ cấp ủy trực thuộc Trung ương: ban tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) báo cáo Ban Tổ chức Trung ương sau 05 ngày. (3)Các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi báo cáo thống kê Ban Tổ chức Trung ương qua 02 hình thức: + Qua đường bưu điện; + Qua địa lotusnote Văn phòng Ban (Phòng Tổng hợp): Phong Tong Hop/BTCTW/DCS/info@123doc.org Các file mềm báo cáo gửi Văn phòng Ban (Phòng Tổng hợp) tổng hợp theo mẫu excel mà Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương cung cấp; không chỉnh sửa, sáng tạo thêm d Phạm vi trách nhiệm thực biểu thống kê hệ thống tổ chức đảng - Phạm vi tổng hợp số liệu thống kê: Tất tổ chức đảng, đảng viên, cán chủ chốt, số lượng cấp ủy có trong đảng cấp ủy trực tiếp đạo quan tổ chức cấp ủy lập biểu mẫu thống kê theo quy định, bảo đảm cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng nêu thống kê lần; nơi thống kê báo cáo theo biểu mẫu quy định - Cấp ủy sở: + Định kỳ (03 tháng 01 lần) đối khớp danh sách đảng viên tổ chức đảng cấp với tổ chức đảng cấp trực tiếp + Đáp ứng yêu cầu theo đạo cấp ủy cấp việc báo cáo số liệu thống kê có liên quan - Cấp ủy cấp trực tiếp cấp ủy sở: + Hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy sở đạo quan tổ chức thực biểu thống kê hệ thống tổ chức đảng theo quy định + Cơ quan tổ chức cấp ủy trước lập ký duyệt biểu thống kê phải kiểm tra, so sánh, đối chiếu với số liệu kỳ trước liên hệ với tình hình thực tế để phát tiêu tăng, giảm không hợp lý số liệu không đồng biểu tiêu nhằm bảo đảm tính xác, trung thực tiêu thống kê - Cấp ủy cấp tỉnh trực thuộc Trung ương: + Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp quan tổ chức thực biểu thống kê hệ thống tổ chức đảng theo quy định; kịp thời tổng hợp, báo cáo Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương), làm sở để xét thi đua, khen thưởng Ngành + Hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá công tác thống kê hệ thống tổ chức đảng nhằm rút kinh nghiệm báo cáo Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương) II HƯỚNG DẪN LẬP CÁC BIỂU THỐNG KÊ CƠ BẢN THỐNG KÊ VỀ Đ ẢNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC ĐẢNG (4)BIỂU SỐ 1-BTCTW: THỐNG KÊ TĂNG, GIẢM ĐẢNG VIÊN Thống kê tháng đầu năm ghi: “6 tháng đầu” vào dòng ( ) ghi năm báo cáo vào dòng (năm 20 ). Thống kê năm ghi năm báo cáo vào dòng (năm 20 ), dịng ( ) phía trước, bỏ trống Nội dung cột biểu: Cột 1: Tiêu chí thống kê. Cột 2: Thống kê số đảng viên tăng, giảm xảy kỳ báo cáo. Cột 3: Số liệu thống kê kỳ năm trước chuyển sang. Cột 4: Lấy số liệu cột nhân với 100 chia cho số liệu cột để tỷ lệ (%) kỳ so với kỳ năm trước (lấy số thập phân sau dấu phẩy) * Các mục biểu: Mục A: Tổng số đảng viên cuối kỳ trước chuyển sang Là tổng số đảng viên thống kê (theo danh sách đảng viên tài liệu khác có liên quan tổ chức sở đảng quản lý) đến cuối kỳ báo cáo (kỳ trước liền kề) chuyển sang Mục B: Đảng viên tăng kỳ 1 Kết nạp: Là số đảng viên kết nạp kỳ báo cáo (trong gồm kết nạp kết nạp lại). 2 Chuyển đến: Là số đảng viên đảng khác tỉnh giới thiệu sinh hoạt đảng thức chuyển đến đảng bộ, cụ thể: a) Tỉnh ủy (và tương đương) khác chuyển đến: Thống kê số đảng viên chuyển đến từ đảng tỉnh (và tương đương) khác b) Huyện ủy (và tương đương) khác tỉnh chuyển đến: Là số đảng viên chuyển đến từ đảng khác phạm vi đảng tỉnh (và tương đương) 3 Phục hồi đảng tịch (nếu có): Là số đảng viên trước bị tổ chức đảng khai trừ, xóa tên, cấp ủy có thẩm quyền công nhận lại quyền đảng viên kỳ báo cáo Mục C: Đảng viên giảm kỳ 1 Từ trần: Là số đảng viên từ trần kỳ báo cáo. 2 Khai trừ: Là số đảng viên bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng kỳ báo cáo. 3 Xóa tên: Là số đảng viên thức bị xóa tên kỳ báo cáo số đảng viên dự bị bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên (5)5 Chuyển đi: Là số đảng viên cấp ủy giới thiệu sinh hoạt đảng thức chuyển đảng khác kỳ báo cáo, cụ thể: a) Đi tỉnh ủy (và tương đương) khác: Là số đảng viên chuyển đảng tỉnh (và tương đương) khác b) Đi huyện ủy (và tương đương) khác tỉnh: Là số đảng viên chuyển đảng huyện (và tương đương) khác, đảng tỉnh (và tương đương) Mục D: Đảng viên danh sách có đến cuối kỳ báo cáo Là tổng số đảng viên đảng có đến cuối kỳ báo cáo (ngày 30/6 06 tháng đầu năm 31/12 năm báo cáo): Được tính theo cơng thức: D = A + B - C Trong đó: D số đảng viên danh sách có đến cuối kỳ báo cáo A tổng số đảng viên cuối kỳ trước chuyển sang B số đảng viên tăng lên kỳ báo cáo (B = + + 3) C số đảng viên giảm kỳ báo cáo (C = + + + + 5) * Cách thống kê cấp - Ở huyện ủy tương đương: Tính số đảng viên danh sách có đến cuối kỳ báo cáo: D = A + B - C Trong đó: Mục B (đảng viên tăng kỳ) = + (a + b) + Mục C (đảng viên giảm kỳ) = + + + + (a + b) Mục E G: Ban tổ chức huyện ủy (và tương đương) tổng hợp - Ở tỉnh ủy tương đương: Tính số đảng viên danh sách có đến cuối kỳ báo cáo thực theo công thức: D = A + B - C Trong đó: Ở cấp ủy tỉnh (và tương đương) trường hợp chuyển đến phạm vi đảng tỉnh (và tương đương) không làm ảnh hưởng đến tổng số đảng viên danh sách toàn đảng tỉnh Do tỉnh ủy (và tương đương) tổng hợp tiêu chuyển đến, cần xem xét đến tiêu 2a (đảng viên từ đảng tỉnh tương đương khác chuyển đến đảng bộ) Riêng tiêu 2b (đảng viên từ đảng huyện tương đương khác tỉnh chuyển đến - huyện ủy tương đương báo cáo lên) dùng làm để tính mục G (đảng viên có mặt cuối kỳ báo cáo) Mục B = + 2a + 3 (6)đương khác chuyển đến đảng bộ) Riêng tiêu 5b (đảng viên chuyển đảng huyện tương đương khác đảng trực thuộc Trung ương) huyện ủy (và tương đương) báo cáo lên tổng hợp chung toàn đảng trực thuộc Trung ương lấy làm để tính mục G (đảng viên có mặt cuối kỳ báo cáo) Mục C = + + + + 5a Mục E phản ánh số đảng viên làm thủ tục chuyển từ nơi cũ đến nơi phạm vi đảng trực thuộc Trung ương quản lý, thời điểm làm báo cáo Mục E = 5b - 2b. Mục G = D + E *Lưu ý: Khi tổng hợp Biểu số 1-BTCTW, tiêu chí có liên quan tới ban, ngành khác, cần đối chiếu, tổng hợp thống số liệu trước đưa vào biểu tổng hợp chung toàn đảng từ cấp ủy huyện tương đương trở lên BIỂU SỐ 2-BTCTW: THỐNG KÊ ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP Thống kê số liệu tháng đầu năm năm Biểu gồm trang Trang 1: Phân tích số đảng viên kết nạp theo cấu: Nghề nghiệp, tuổi đời, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chức danh khoa học Trang 2: Phân tích đảng viên kết nạp chia theo dân tộc tôn giáo. Trang 1: Nội dung cột biểu: Cột 1: Thứ tự tiêu chí cần thống kê tổng hợp. Cột 2: Thống kê số đảng viên kết nạp kỳ báo cáo. Cột 3: Số liệu thống kê kỳ năm trước. Cột 4: Lấy số liệu cột nhân với 100 chia cho số liệu cột để tỷ lệ (%) kỳ so với kỳ năm trước (lấy số thập phân sau dấu phẩy) Các mục biểu: Mục I Tổng số đảng viên kết nạp Thống kê toàn số đảng viên kết nạp kỳ báo cáo Số liệu phải thống với số liệu kết nạp điểm 1, mục B, Biểu số 1-BTCTW kỳ báo cáo Sau có tổng số đảng viên kết nạp, tiến hành phân tích theo tiêu chí: Kết nạp lại; nữ; dân tộc thiểu số; tơn giáo (người có đạo); đồn viên niên cộng sản Hồ Chí Minh; chủ doanh nghiệp tư nhân; quần chúng vi phạm sách kế hoạch hóa gia đình; có quan hệ nhân với người nước ngồi Mục II Phân tích đảng viên kết nạp (7)động không chuyên trách xã, phường, thị trấn; người hoạt động khơng chun trách thơn, (ấp, khóm); viên chức đơn vị nghiệp công lập; viên chức đơn vị nghiệp ngồi cơng lập; người lãnh đạo, quản lý lao động doanh nghiệp; người làm nông, lâm, ngư nghiệp; sỹ quan, chiến sỹ quân đội công an (lực lượng vũ trang); sinh viên; học sinh; khác (lao động hợp đồng, tự do,…) Đối với lãnh đạo, quản lý lao động doanh nghiệp, cấp ủy thống kê đảng viên kết nạp người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp (bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch công ty theo quy định Điều lệ công ty Luật Doanh nghiệp hành) ; nhân viên, người gián tiếp sản xuất; công nhân, lao động trực tiếp sản xuất *Lưu ý: Tổng số đảng viên kết nạp phân tích theo nghề nghiệp nêu phải tổng số đảng viên kết nạp 2 Tuổi đời: Phân tích số lượng đảng viên kết nạp theo 07 nhóm tuổi khác nhau, sau tính tuổi bình qn Cách tính tuổi bình qn sau: - Tính trị số cho nhóm tuổi, theo cách tính: Lấy tổng tuổi đầu nhóm tuổi cuối nhóm chia cho 2, cụ thể: + Nhóm tuổi đầu (từ 18 đến 30 tuổi) Trị số nhóm tuổi là: (18 + 30)/2 = 24 Theo cách tính trên, trị số nhóm tuổi: 31 - 35 33 tuổi; 36 - 40 38 tuổi; 41 - 45 43 tuổi; 46 - 50 48 tuổi; 51 - 55 53 tuổi + Nhóm tuổi cuối (trên 55 tuổi): quy ước tuổi đầu nhóm 56, tuổi cuối nhóm 60, trị số 58 tuổi ¯ X - Tuổi bình qn: Ký hiệu () tính theo công thức: ¯ X =Σx ' f Σf Trong đó: x’ trị số nhóm tuổi. f số đảng viên kết nạp nhóm tuổi Ví dụ: số đảng viên kết nạp kỳ 120 đồng chí Trong đó: Độ tuổi từ 18 - 30, có 40 đồng chí; độ tuổi từ 31 - 35, có 30 đồng chí; độ tuổi từ 36 - 40, có 25 đồng chí; độ tuổi từ 41 - 45, có 15 đồng chí; độ tuổi từ 46 - 50, có 06 đồng chí; độ tuổi từ 51 - 55, có 03 đồng chí; độ tuổi 55 tuổi có 01 đồng chí ¯ X =Σx ' f Σf Áp dụng cơng thức tuổi bình qn là: ¯ X = (24 x 40) + (33 x 30) + (38 x 25) + (43 x 15) + (48 x 6) + (53 x 3) + (58 x 1) (8)120 3 Trình độ học vấn, gồm: - Biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ - Tiểu học: Là số đảng viên học xong chương trình tiểu học (kể hệ phổ thơng, bổ túc văn hóa giáo dục thường xuyên…) Tiểu học tính từ lớp đến lớp (hệ 12 năm); từ lớp đến lớp (hệ 10 năm) - Trung học sở: Là số đảng viên học xong chương trình trung học sở (kể hệ phổ thông, bổ túc văn hóa giáo dục thường xuyên…) Trung học sở tính từ lớp đến lớp (hệ 12 năm); từ lớp đến lớp (hệ 10 năm) - Trung học phổ thông: Là số đảng viên học xong chương trình trung học phổ thơng (kể hệ phổ thơng, bổ túc văn hóa giáo dục thường xun…) Trung học phổ thơng tính từ lớp 10 đến hết lớp 12 (hệ 12 năm); từ lớp đến lớp 10 (hệ 10 năm) *Lưu ý: Tổng số đảng viên kết nạp phân tích theo trình độ học vấn phải tổng số đảng viên mới kết nạp 4 Trình độ chun mơn nghiệp vụ, gồm: - Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, sơ cấp: Là số đảng viên có chứng chứng nhận đã tốt nghiệp lớp sơ cấp, dạy nghề chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ trình độ trung học chuyên nghiệp - Trình độ trung cấp: Là số đảng viên có tốt nghiệp sở giáo dục - đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp - Trình độ cao đẳng: Là số đảng viên có tốt nghiệp trường đào tạo bậc cao đẳng. - Trình độ đại học: Là số đảng viên có tốt nghiệp đào tạo bậc đại học. - Trình độ thạc sĩ (tương đương): Là số đảng viên có thạc sĩ tương đương. - Trình độ tiến sĩ (tương đương): Là số đảng viên có tiến sĩ tương đương. *Lưu ý: Tổng số đảng viên phân tích theo trình độ chun mơn nghiệp vụ nêu nhỏ hơn tổng số đảng viên kết nạp Những đảng viên có nhiều cấp (ví dụ vừa có tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, vừa có tốt nghiệp đại học), thống kê cấp cao (ở ví dụ “đại học”) 5 Chức danh khoa học: Là số đảng viên Nhà nước phong phó giáo sư, giáo sư; đảng viên được phong chức danh khoa học thống kê chức danh cao Mục III Số tổ chức sở đảng có đến cuối kỳ báo cáo Được phân tích thành phần: Đảng sở chi sở; đó, phần ghi cụ thể số đơn vị có tổ chức sở đảng mà 100% cán bộ, công chức đảng viên (khơng có quần chúng) số tổ chức sở đảng có kết nạp đảng viên kỳ báo cáo (9)Nội dung cột biểu: Cột 1: Số Thứ tự. Cột 2: Tên dân tộc, tôn giáo. Cột 3: Tổng số đảng viên kết nạp theo dân tộc, tôn giáo Cột 4: Để tính tỷ lệ (%) đảng viên kết nạp chia theo dân tộc, lấy số liệu cột nhân với 100, chia cho tổng số đảng viên kết nạp (lấy số thập phân sau dấu phẩy) Để tính tỷ lệ (%) đảng viên kết nạp chia theo tôn giáo, lấy số liệu cột nhân với 100, chia cho tổng số đảng viên kết nạp người theo tôn giáo (lấy số thập phân sau dấu phẩy) Các mục biểu: Mục I Đảng viên chia theo dân tộc Dân tộc: Được chia 54 dân tộc Nhà nước cơng nhận, dân tộc khác cịn lại ghi chung vào dòng: “Dân tộc khác” (55). Quốc tịch gốc nước ngoài: Thống kê số đảng viên kết nạp người nước ngoài, nhập quốc tịch Việt Nam, sau ghi tên quốc tịch gốc đảng viên xuống cuối biểu Trường hợp đảng viên kết nạp người dân tộc thiểu số mà dân tộc thiểu số khơng nằm danh sách 54 dân tộc Nhà nước công nhận thống kê vào dịng: Dân tộc khác Sau ghi cụ thể tên dân tộc đảng viên kết nạp xuống cuối biểu Tồn đảng viên kết nạp phân tích theo 53 dân tộc (khơng tính dân tộc kinh) dân tộc khác trang phải với tổng số đảng viên kết nạp người dân tộc thiểu số mục I, cột trang Biểu Mục II Đảng viên chia theo tôn giáo Thống kê 06 tơn giáo Nhà nước công nhận; gồm: + Đạo Phật: Những đảng viên kết nạp “Quy y tam bảo” cấp “Sớ điệp” theo quy định đạo Phật thống kê theo đạo + Đạo Thiên Chúa (Công giáo Rôma): Những đảng viên kết nạp “Chịu phép rửa tội” theo quy định của Đạo Thiên chúa thống kê theo đạo + Đạo Hòa Hảo: Những đảng viên kết nạp cấp“Thẻ hội viên”, nhà có thờ Trần Điều hoặc ảnh giáo chủ Huỳnh Phú Sổ + Đạo Cao Đài: Những đảng viên kết nạp cấp“Sớ cầu đạo” theo quy định đạo Cao đài thì thống kê theo đạo (10)+ Đạo Hồi: Những đảng viên kết nạp khai theo đạo Hồi Ixlam làm lễ “Xu Nát” nam, hay đã làm lễ “Xuống tóc” nữ; khai theo đạo Hồi giáo Bàni nhà có thờ “Thần lợn” thống kê theo đạo Trường hợp đảng viên kết nạp theo tơn giáo mà tơn giáo khơng nằm danh sách 06 tơn giáo Nhà nước Việt Nam cơng nhận thống kê vào dịng: Đạo khác (7) Sau ghi cụ thể tên tơn giáo đảng viên kết nạp xuống cuối biểu Toàn đảng viên kết nạp phân tích theo 06 tơn giáo tơn giáo khác trang phải với số đảng viên kết nạp người theo tơn giáo (có đạo) mục I, cột trang Biểu BIỂU SỐ 3-BTCTW: THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Nội dung cột biểu: Cột 1: Thứ tự tiêu chí cần thống kê tổng hợp. Cột 2: Đảng viên kỳ báo cáo. Cột 3: Số liệu đảng viên thống kê kỳ năm trước. Cột 4: Lấy số liệu cột nhân với 100 chia cho số liệu cột để tỷ lệ (%) kỳ so với kỳ năm trước (lấy số thập phân sau dấu phẩy) * Các mục biểu: Mục I Đảng viên danh sách có đến cuối kỳ báo cáo: Là tổng số đảng viên mục D, Biểu số 1-BTCTW huyện ủy (tương đương), tỉnh ủy (tương đương) Tổng số đảng viên phân tích theo số tiêu chí: nữ; dự bị; dân tộc thiểu số; tôn giáo (người có đạo); đồn viên niên cộng sản Hồ Chí Minh; chủ doanh nghiệp tư nhân; miễn công tác sinh hoạt đảng (theo quy định Điều 7, Điều lệ Đảng); có quan hệ nhân với người nước ngồi Mục II Phân tích đội ngũ đảng viên, phân tích riêng đối tượng nữ, cụ thể theo tiêu sau: 1 Nghề nghiệp: a Đảng viên làm việc công tác - Cán bộ, công chức quan Nhà nước tính từ cấp huyện trở lên; - Cán bộ, công chức quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội tính từ cấp huyện trở lên; - Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn; - Người hoạt động không chuyên trách thôn, (ấp, khóm); - Viên chức đơn vị nghiệp công lập; - Viên chức đơn vị nghiệp ngồi cơng lập; (11)- Người làm nông, lâm, ngư nghiệp; - Sỹ quan, chiến sỹ quân đội công an; - Sinh viên; - Học sinh; - Khác (lao động hợp đồng, tự do…) b Đảng viên nghỉ hưu nghỉ công tác Trong đó: thống kê riêng số đảng viên miễn cơng tác sinh hoạt đảng (số phải nhỏ số đảng viên miễn công tác sinh hoạt đảng mục I) *Lưu ý: Tổng số đảng viên phân tích theo nghề nghiệp nêu phải tổng số đảng viên trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo mục I 2 Tuổi đời: Là số đảng viên danh sách có đến cuối kỳ báo cáo, phân tích theo 08 nhóm tuổi đã ghi Biểu Khi tổng hợp, cấp ủy phải vào hồ sơ Đảng viên danh sách Đảng viên để tính tuổi cho Đảng viên Tuổi bình quân tính hướng dẫn Biểu số 2-BTCTW *Lưu ý: Nhóm tuổi từ 56 - 60: trị số 58 tuổi Trên 60: Quy ước lấy độ tuổi cuối nhóm 80 Trị số của nhóm tuổi là: (61 + 80): = 70,5 tuổi 3 Thời gian kết nạp vào Đảng: Được phân tích thành khoảng thời gian, khoảng thời gian phản ảnh một giai đoạn lịch sử định Đảng Khi thống kê, phải vào ngày kết nạp đảng viên ghi lý lịch đảng viên 4 Trình độ học vấn: (Xem giải thích Biểu số 2-TCTW). 5.Trình độ chun mơn nghiệp vụ (Xem giải thích Biểu số 2-BTCTW). 6 Chức danh khoa học (Xem giải thích Biểu số 2-BTCTW). 7 Trình độ lý luận trị: Được phân tích 03 loại trình độ lý luận: sơ cấp; trung cấp; cao cấp, cử nhân. Tổng số đảng viên phân tích theo trình độ lý luận trị nhỏ số đảng viên *Lưu ý: Để bảo đảm thống kê số liệu xác, cấp ủy đảng phải đối chiếu với lý lịch đảng viên thực việc cập nhật thay đổi đảng viên máy tính để theo dõi tổng hợp BIỂU SỐ 4-BTCTW: THỐNG KÊ ĐẢNG VIÊN CHIA THEO DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Nội dung cột biểu: Cột 1: Số Thứ tự. Cột 2: Tên dân tộc, tôn giáo. Cột 3: Tổng số đảng viên theo dân tộc, tôn giáo (12)Cột 5: Để tính tỷ lệ (%) đảng viên chia theo dân tộc, lấy số liệu cột nhân với 100, chia cho tổng số đảng viên (lấy số thập phân sau dấu phẩy) Để tính tỷ lệ (%) đảng viên chia theo tôn giáo, lấy số liệu cột nhân với 100, chia cho tổng số đảng viên người theo tôn giáo (lấy số thập phân sau dấu phẩy) Các mục biểu: Mục I Đảng viên chia theo dân tộc Dân tộc: Được chia 54 dân tộc Nhà nước công nhận, dân tộc khác lại ghi chung vào dòng: “Dân tộc khác” (55). Quốc tịch gốc nước ngoài: Thống kê số đảng viên người nước ngồi, nhập quốc tịch Việt Nam, sau ghi tên quốc tịch gốc đảng viên xuống cuối biểu Trường hợp đảng viên người dân tộc thiểu số mà dân tộc thiểu số không nằm danh sách 54 dân tộc Nhà nước cơng nhận thống kê vào dịng: Dân tộc khác Sau ghi cụ thể tên dân tộc đảng viên xuống cuối biểu Tồn đảng viên phân tích theo 53 dân tộc (khơng tính dân tộc kinh) dân tộc khác Biểu phải với tổng số đảng viên người dân tộc thiểu số mục I, cột Biểu số 3-BTCTW Mục II Đảng viên chia theo tôn giáo Thống kê đảng viên theo hướng dẫn mục 2, trang 2, Biểu số 2-BTCTW Ngoài ra, đảng viên tổ chức đảng phân công tham gia sinh hoạt giáo hội, thống kê theo tơn giáo tương ứng Tồn đảng viên phân tích theo 06 tơn giáo tôn giáo khác Biểu với số đảng viên người theo tơn giáo (có đạo) mục I, cột Biểu số 3-BTCTW *Lưu ý: Quá trình tổng hợp Biểu số 4-BTCTW, cấp ủy cần vào lý lịch đảng viên trao đổi với ngành có liên quan để thống tên dân tộc thiểu số tôn giáo có đảng BIỂU SỐ 5-BTCTW: THỐNG KÊ TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ Nội dung cột biểu: Cột 1: Loại sở. Cột 2: Số tổ chức sở đảng, tổng giá trị cột cột Chỉ tiêu phải thống với mục III, trang 1, Biểu số 2-BTCTW Cột 3: Đảng sở Chỉ tiêu phải thống với khoản 1, mục III, trang 1, Biểu số 2-BTCTW. Cột 4: Chi sở Chỉ tiêu phải thống với khoản 2, mục III, trang 1, Biểu số 2-BTCTW. Cột 5: Số đảng bộ phận. (13)Cột 7: Tổng số đảng viên loại hình sở; bao gồm tất đảng viên làm ngành, nghề khác cùng sinh hoạt đảng sở Ví dụ: Ở xã, bao gồm đảng viên làm nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, nghiệp, cán bộ hưu trí ; doanh nghiệp, bao gồm đảng viên làm công tác lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; đảng viên nhân viên, người gián tiếp sản xuất; đảng viên công nhân, lao động trực tiếp sản xuất Các mục biểu: Việc thống kê tổ chức đảng đảng viên chia theo loại hình tổ chức sở đảng đây: 1 Xã: Là số tổ chức sở đảng lập đơn vị hành cấp sở khu vực nông thôn, ngoại thành, ngoại thị nước ta 2 Phường: Là số tổ chức sở đảng lập đơn vị hành cấp sở trực thuộc quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 3 Thị trấn: Là số tổ chức sở đảng lập đơn vị hành trung tâm cấp sở trực thuộc huyện 4 Cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội: Là số tổ chức sở đảng lập tất cả quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội Trung ương, cấp tỉnh cấp huyện 5 Cơ quan Nhà nước: Là số tổ chức sở đảng lập tất quan Nhà nước Trung ương, cấp tỉnh cấp huyện 6 Đơn vị nghiệp: Là tổ chức quan Nhà nước (hoặc quan Đảng, tổ chức trị - xã hội) có thẩm quyền thành lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, dấu riêng, thực chức phục vụ quản lý nhà nước cung cấp sản phẩm, dịch vụ công xã hội hóa ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật; gồm có đơn vị nghiệp công lập (theo Điều 9, Luật Viên chức năm 2012) đơn vị nghiệp ngồi cơng lập Các đơn vị hoạt động nghiệp bao gồm: Các sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; sở giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề; sở y tế; đơn vị xuất bản, báo chí, văn học nghệ thuật (khơng bao gồm đơn vị nghiệp thuộc xã, phường, thị trấn) *Lưu ý: Khi tổng hợp đơn vị doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy lớn có sở hoạt động sự nghiệp xác định cấp sở phải tách thống kê riêng vào mục 7 Quân đội: Là số tổ chức sở đảng lập tất đơn vị sở thuộc hệ thống quân đội quy trực thuộc cấp bộ, cấp quân khu, cấp tỉnh cấp huyện (bao gồm doanh nghiệp, đơn vị nghiệp quốc phòng, …) 8 Công an: Là số tổ chức sở đảng lập đơn vị sở ngành công an trực thuộc cấp bộ, cấp tỉnh cấp huyện (không bao gồm quan quản lý hành nhà nước, sở doanh nghiệp, đơn vị nghiệp ngành công an đơn vị công an trực thuộc cấp xã, phường, thị trấn) 9 Doanh nghiệp hợp tác xã (14)Là tổ chức kinh tế nhà nước sở hữu tồn vốn điều lệ có cổ phần, vốn góp chi phối, tổ chức hình thức cơng ty Nhà nước, công ty cổ phần Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn có thành viên trở lên Hiện doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân Nhà nước giao cho vốn kinh doanh tự chịu trách nhiệm quản lý sản xuất chịu trách nhiệm kinh tế chịu bù đắp hay hưởng lợi nhuận với mức vốn cấp Chia theo 03 loại hình: - Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; - Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên; - Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ b Doanh nghiệp khơng có vốn Nhà nước, chia theo 05 loại hình: - Cơng ty Cổ phần: Là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần Cơng ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cơng ty cổ phần có quyền phát hành loại chứng khoán cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ đầu tư loại chứng khoán khác để huy động vốn - Doanh nghiệp tư nhân: Là loại hình doanh nghiệp cá nhân đứng lên xây dựng làm chủ chịu trách nhiệm với pháp luật hoạt động tài sản doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân không phát hành loại chứng khoán Các doanh nghiệp cá nhân người đứng lên điều hành trực tiếp gián tiếp hoạt động doanh nghiệp phải chịu tồn khoản nợ lãi suất doanh nghiệp - Công ty trách nhiệm hữu hạn: Là loại hình doanh nghiệp phổ biến nay, gồm cơng ty trách nhiệm hữu hạn có 02 thành viên trở lên công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên - Cơng ty hợp danh: Là loại hình đặc trưng cơng ty đối nhân có cá nhân thương nhân cùng hoạt động lĩnh vực thương mại hãng chịu trách nhiệm khoản nợ công ty - Cơng ty liên doanh: Là loại hình doanh nghiệp hai hay nhiều bên hợp tác thành lập Việt Nam sở hợp đồng liên doanh hiệp định Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước nhằm tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực kinh tế quốc dân Việt Nam; có loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi c Hợp tác xã Là loại hình tổ chức tập thể cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu góp vốn xây dựng góp sức lập *Lưu ý: Khơng thống kê vào mục hợp tác xã trực thuộc xã, phường, thị trấn. 10 Tổ chức sở đảng nước: Là số tổ chức sở đảng lập đơn vị sở nước, trực thuộc Đảng ủy nước (15)Cộng (1 + + 11) phản ánh toàn số đảng viên tổ chức sở đảng đảng Tổng số đảng viên biểu phải thống với Đảng viên danh sách đến cuối kỳ báo cáo mục D, Biểu số 1-BTCTW BIỂU SỐ 6A, 6B-BTCTW: THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng đảng viên cập nhật thường xuyên phù hợp với văn hướng dẫn Ban Tổ chức Trung ương Trước mắt, theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 Ban Tổ chức Trung ương “kiểm điểm tập thể, cá nhân đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức sở đảng, đảng viên năm”, cấp ủy huyện (và tương đương), cấp ủy trực thuộc Trung ương tiến hành thống kê tổng hợp báo cáo lên cấp ủy cấp kết đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên, sau kết thúc năm báo cáo Nội dung báo cáo sau: BIỂU SỐ 6A-BTCTW: THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng chia theo loại hình tổ chức sở đảng gồm: Xã; phường; thị trấn; quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội; quan Nhà nước; đơn vị nghiệp; quân đội; công an; doanh nghiệp hợp tác xã; tổ chức sở đảng nước sở khác (xem hướng dẫn cụ thể Biểu 5-BTCTW) Thống kê đánh giá chất lượng tổ chức đảng cụ thể sau: MỤC A TỔNG SỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG: Số liệu thống với số liệu cột 2, Biểu số 5-BTCTW nêu trên; đó: I Đảng sở 1 Số đảng sở có đến cuối năm: Số liệu thống với số liệu cột 3, Biểu số 5-BTCTW nêu 2 Số đánh giá, phân loại chất lượng Từ tổng số đảng sở đánh giá chất lượng, phân tích kết đánh giá thành 04 mức theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 Ban Tổ chức Trung ương sau: a) Đảng sạch, vững mạnh: Là đảng cấp ủy cấp trực tiếp xét, định xếp loại b) Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là đảng cấp ủy cấp trực tiếp xét, định xếp loại c) Đảng hoàn thành nhiệm vụ: Là đảng cấp ủy cấp trực tiếp xét, định xếp loại d) Đảng yếu kém: Là đảng cấp ủy cấp trực tiếp xét, định xếp loại 3 Số chưa đánh giá, phân loại; thống kê riêng số đảng sở thành lập Thực theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 Ban Tổ chức Trung ương (16)1 Số chi sở có đến cuối năm: Số liệu thống với số liệu cột 4, Biểu số 5-BTCTW nêu trên. 2 Số đánh giá phân loại chất lượng Thực theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 Ban Tổ chức Trung ương 3 Số chưa đánh giá, phân loại; đó, thống kê riêng số chi sở thành lập Thực theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 Ban Tổ chức Trung ương MỤC B SỐ TỔ CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ I Đảng bộ phận 1 Số đảng bộ phận có đến cuối năm: Số liệu thống với số liệu cột 5, Biểu số 5-BTCTW nêu 2 Số đánh giá phân loại chất lượng Thực theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 Ban Tổ chức Trung ương 3 Số chưa đánh giá, phân loại; đó, thống kê riêng số đảng bộ phận thành lập Thực theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 Ban Tổ chức Trung ương II Chi trực thuộc 1 Số chi trực thuộc có đến cuối năm: Số liệu thống với số liệu cột 6, Biểu số 5-BTCTW nêu 2 Số đánh giá phân loại chất lượng Thực theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 Ban Tổ chức Trung ương 3 Số chưa đánh giá, phân loại; đó, thống kê riêng số chi trực thuộc thành lập Thực theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 Ban Tổ chức Trung ương *Lưu ý: Tổng số tổ chức đảng đánh giá theo loại hình tổ chức sở đảng từ cột đến cột 14 trong Biểu số lượng ghi cột BIỂU SỐ 6B-BTCTW: THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Việc đánh giá chất lượng đảng viên chia theo loại hình tổ chức sở đảng gồm: Xã; phường; thị trấn; quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội; quan Nhà nước; đơn vị nghiệp; quân đội; công an; doanh nghiệp hợp tác xã; tổ chức sở đảng nước sở khác (xem hướng dẫn cụ thể Biểu số 5-BTCTW) Thống kê đánh giá chất lượng đảng viên cụ thể sau: (17)Tổng số Đảng viên phân tích: 1 Đảng viên miễn đánh giá chất lượng: Là tổng số đảng viên miễn công tác sinh hoạt đảng số đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời đến đảng khác (nếu có) 2 Đảng viên chưa đánh giá chất lượng: Là đảng viên thuộc diện đánh giá tới thời điểm đánh giá chất lượng khơng có mặt để đánh giá lý như: cơng tác, học tập, làm xa, ốm đau phải điều trị 3 Đảng viên đánh giá chất lượng Từ tổng số đảng viên đánh giá chất lượng, tổng hợp kết đánh giá thành mức theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 BTCTW sau: Mục A Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là số đảng viên cấp ủy sở trực tiếp xét, định xếp loại Số đảng viên phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt 15% số đảng viên phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” Mục B Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là số đảng viên cấp ủy sở trực tiếp xét, định xếp loại Mục C Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: Là số đảng viên cấp ủy sở trực tiếp xét, định xếp loại Mục D Đảng viên khơng hồn thành nhiệm vụ: Là số đảng viên cấp ủy sở trực tiếp xét, định xếp loại *Lưu ý: Tổng số đảng viên đánh giá theo loại hình tổ chức sở đảng từ cột đến cột 14 Biểu, tổng số cột nêu số lượng ghi (cột 2) BIỂU SỐ 7-BTCTW: THỐNG KÊ VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN Biểu dùng cho ban tổ chức cấp ủy huyện (tương đương), cấp ủy trực thuộc Trung ương thống kê báo cáo ban tổ chức cấp ủy cấp (định kỳ năm lần) Trong đó: Mục I Khen thưởng tổ chức đảng đảng viên năm Số tổ chức đảng khen thưởng gồm 03 loại: đảng cấp trực tiếp sở, tổ chức sở đảng, số chi trực thuộc đảng sở; đó: - Tổng hợp 02 hình thức khen thưởng “tặng cờ, tặng khen” đảng cấp sở - Tổng hợp 03 hình thức khen thưởng “tặng cờ, tặng khen, tặng giấy khen” tổ chức sở đảng - Tổng hợp 02 hình thức khen thưởng “tặng khen tặng giấy khen” số chi trực thuộc đảng sở Số đảng viên cấp ủy khen thưởng có 02 hình thức khen thưởng “tặng khen tặng giấy khen” (18)Thống kê số Đảng viên tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 90 năm tuổi đảng Tuổi đảng đảng viên tính từ ngày cấp có thẩm quyền định kết nạp, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng (điểm 4.5, điều 5, Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 Ban Chấp hành Trung ương) Mục III Phát thẻ đảng viên năm Thống kê số thẻ đảng viên phát cho đảng viên thức; số thẻ đảng viên cấp lại cho đảng viên số thẻ đảng viên cấp lại cho đảng viên bị hỏng Mục IV Giới thiệu sinh hoạt Đảng năm 1 Số lượt đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, thống kê: giới thiệu chuyển đi; tiếp nhận chuyển đến. 2 Số lượt đảng viên chuyển sinh hoạt đảng thức, thống kê: giới thiệu chuyển đi; tiếp nhận chuyển đến. 3 Một số nội dung liên quan đến giới thiệu sinh hoạt đảng, thống kê: số đảng viên nơi khác chuyển sinh hoạt đảng đến chưa quy định; số đảng viên giới thiệu sinh hoạt đảng chưa quy định; số trường hợp phát giả mạo qua giới thiệu sinh hoạt đảng THỐNG KÊ VỀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ CẤP ỦY CÁC CẤP Gồm 06 biểu: biểu số 8A, 8B, 8C-BTCTW; biểu số 9A, 9B, 9C-BTCTW Sáu biểu nhằm tổng hợp số chức danh cán lãnh đạo, quản lý; đồng thời phân tích tình hình cấp ủy viên cấp BIỂU SỐ 8A-BTCTW: THỐNG KÊ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP TỈNH Các cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực thống kê số cán chủ chốt sau: - Ủy viên ban chấp hành đảng - Ủy viên ban thường vụ - Bí thư - Phó bí thư - Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND - Chủ tịch, phó chủ tịch UBND - Trưởng, phó ban, quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội - Giám đốc, phó giám đốc sở, ngành tương đương trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (Là chức danh lãnh đạo, quản lý cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến 1,0 nay). (19)*Lưu ý: Ở Đảng ủy Khối quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương chức danh có thống kê, khơng phải thống kê tất Đối với người giữ 02 chức danh trở lên thống kê đầy đủ cột Chỉ thống kê cán lãnh đạo, quản lý thuộc biên chế tỉnh quản lý; không thống kê biên chế quan thuộc ngành dọc Trung ương quản lý, doanh nghiệp đứng chân địa bàn Sau có tổng số cán theo chức danh nói trên, tiến hành phân tích theo số tiêu chí về: Cán nữ, dân tộc thiểu số, tơn giáo (người có đạo), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Phân tích tổng số theo: - Tuổi đời: Phân tích cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh theo 07 nhóm tuổi khác nhau, sau tính bình qn (xem giải thích tương tự Biểu số 2-BTCTW) - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thống kê loại: trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem giải thích tương tự Biểu số 2-BTCTW) - Chức danh khoa học (xem giải thích tương tự Biểu số 2-BTCTW) - Trình độ lý luận trị; phân tích theo 03 loại: Sơ cấp; Trung cấp; Cao cấp, cử nhân (xem giải thích tương tự Biểu số 3-BTCTW) - Trình độ quản lý nhà nước theo ngạch; gồm 03 loại: chuyên viên (tương đương), chuyên viên (tương đương), chuyên viên cao cấp (tương đương) BIỂU SỐ 8B-BTCTW: THỐNG KÊ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN Cấp ủy cấp huyện (tương đương) trở lên thực thống kê số cán chủ chốt sau: - Ủy viên ban chấp hành đảng - Ủy viên ban thường vụ - Bí thư - Phó bí thư - Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND - Chủ tịch, phó chủ tịch UBND - Trưởng, phó ban, quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội; - Trưởng, phó phịng tương đương trực thuộc ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố - Trưởng, phó đơn vị nghiệp công lập (20)* Lưu ý: Đối với người giữ 02 chức danh trở lên thống kê đầy đủ cột Chỉ thống kê cán lãnh đạo, quản lý thuộc biên chế huyện quản lý; không thống kê biên chế quan thuộc ngành dọc tỉnh quản lý, doanh nghiệp đứng chân địa bàn Sau có tổng số cán theo chức danh nói trên, tiến hành phân tích theo số tiêu chí về: Cán nữ, dân tộc thiểu số, tơn giáo (người có đạo), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Phân tích tổng số theo: - Tuổi đời (xem giải thích biểu trước) - Trình độ chun mơn nghiệp vụ (xem giải thích biểu trước) - Chức danh khoa học (xem giải thích biểu trước) - Trình độ lý luận trị (xem giải thích biểu trước) - Trình độ quản lý nhà nước theo ngạch; gồm 04 loại: cán sự; chuyên viên (tương đương), chuyên viên (tương đương), chuyên viên cao cấp (tương đương) BIỂU SỐ 8C-BTCTW: THỐNG KÊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ Các cấp ủy từ sở xã, phường, thị trấn trở lên thực thống kê số cán chủ chốt sau: - Ủy viên ban chấp hành đảng - Ủy viên ban thường vụ - Bí thư - Phó bí thư - Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND - Chủ tịch, phó chủ tịch UBND * Lưu ý: Đối với người giữ 02 chức danh trở lên thống kê đầy đủ cột Sau có tổng số cán theo chức danh nói trên, tiến hành phân tích theo số tiêu chí về: Cán nữ, dân tộc thiểu số, tơn giáo (người có đạo) Phân tích tổng số theo: - Tuổi đời - Trình độ học vấn - Trình độ chun mơn nghiệp vụ - Trình độ lý luận trị (21)BIỂU SỐ 9A-BTCTW: THỐNG KÊ CẤP ỦY TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Biểu dùng để tổng hợp chung cho cấp ủy trực thuộc Trung ương Sau bầu cử phân công công tác cho cấp ủy viên, ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu gửi Ban Tổ chức Trung ương theo thời gian quy định Mục I: Cấp ủy khóa trước khơng tham gia khóa này Phân tích cho chức danh: Cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư 1 Tổng số: Là tổng số cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư phó bí thư thuộc cấp ủy khóa trước khơng tham gia khóa Sau tiến hành phân tích số tiêu: Nữ; dân tộc thiểu số; tôn giáo; chức danh lãnh đạo, quản lý quan nhà nước cấp tỉnh lãnh đạo chủ chốt huyện, quận, thành phố, thị xã; sở khác *Lưu ý: Các chức danh lãnh đạo, quản lý nêu thống kê địa phương (ở Đảng ủy Khối quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngồi nước, Đảng ủy Cơng an Trung ương, Quân ủy Trung ương thống kê) 2 Phân tích lý tổng số cấp ủy viên khóa trước khơng tham gia khóa theo 07 nội dung - Được giới thiệu tái cử khóa này, không trúng cử. - Bị xử lý kỷ luật đảng, hành chính, pháp luật: Thống kê số cấp ủy viên bị kỷ luật theo nội dung vi phạm khác như: Tham nhũng, vi phạm nguyên tắc tổ chức kỷ luật, vi phạm pháp luật Nhà nước, vi phạm đạo đức cách mạng,… - Năng lực yếu: Thống kê số cấp ủy viên trình độ kém, lực yếu, không đảm đương nhiệm vụ tổ chức giao phó - Tín nhiệm thấp: Thống kê cấp ủy viên có nhiều dư luận tiêu cực, có đơn thư tố cáo, chưa được xem xét, kết luận xử lý - Không đủ tuổi tái cử: Thống kê số cấp ủy viên khơng tham gia khóa tuổi cao chuẩn bị nghỉ hưu. - Sức khỏe yếu: Thống kê số cấp ủy viên khơng tham gia khóa sức khỏe yếu, ốm đau, bệnh tật. - Lý khác: Thống kê cấp ủy viên không tham gia khóa từ trần, điều chuyển làm cơng tác khác… Tổng số lý trên, số cấp ủy viên khóa trước khơng tham gia khóa (dịng tổng số - đầu biểu) theo chức danh: cấp ủy viên; đó: ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Mục II: Phân công cấp ủy sau bầu - Cấp ủy sau bầu, phân tích theo chức danh ủy viên ban chấp hành ủy viên ban thường vụ Công tác phân công theo lĩnh vực: (22)+ Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội + Cơng tác quyền + Cơng tác đơn vị nghiệp + Công tác an ninh, quốc phịng + Cơng tác cấp huyện sở khác - Trong q trình phân cơng cơng tác cấp ủy viên, đồng chí phân công phụ trách số việc khác Để tránh trùng, sót tổng hợp Biểu này, yêu cầu thống kê cấp ủy viên phụ trách cơng việc chính, cho cộng lại, phải tổng số cấp ủy viên *Lưu ý: Đảng ủy Khối quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương thống kê số liệu mục II Mục III: So sánh cấp ủy khóa trước với cấp ủy khóa này 1 Đối tượng so sánh - Cấp ủy viên - Ủy viên ban thường vụ - Bí thư 2 Nội dung so sánh Sau có tổng số cán theo chức danh nói trên, tiến hành phân tích theo số tiêu chí về: dân tộc thiểu số, tơn giáo (người có đạo), xuất thân cơng nhân, bí thư đồng thời chủ tịch UBND, bí thư đồng thời chủ tịch HĐND, Cán không người địa phương Phân tích tổng số theo: - Tuổi đời (xem giải thích biểu trước) - Trình độ chun mơn nghiệp vụ (xem giải thích biểu trước) - Chức danh khoa học (xem giải thích biểu trước) - Trình độ lý luận trị (xem giải thích biểu trước) - Trình độ quản lý nhà nước theo ngạch (xem giải thích biểu trước) 3 Khi tổng hợp cấp ủy viên cần ý: a) Tổng số cấp ủy viên, ban thường vụ, bí thư khóa trước: Là số liệu bầu vào cấp ủy, ban thường vụ bí thư khóa trước Khơng phải số liệu có cấp ủy khóa b) Tổng số cấp ủy viên khóa cần thống kê riêng số cấp ủy viên trúng cử số cấp ủy viên nữ c) Khi tổng hợp phần I phần III biểu, cần kiểm tra, đối chiếu, cân đối số liệu phần (23)Cấp ủy viên khóa trước khơng tham gia khóa này = Cấp ủy viên khóa trước -Cấp ủy viên khóa này -Cấp ủy viên mới trúng Hoặc: Cấp ủy viên khóa trước tái cử + Cấp ủy viên mới trúng khóa này = Cấp ủy viên khóa này Trong đó: Cấp ủy viên khóa trước tái cử + Cấp ủy viên khóa trước = Cấp ủy viên khóa trước khơng tham gia khóa này Các đảng ủy trực thuộc Trung ương, sau tiến hành đại hội, báo cáo kết Ban Tổ chức Trung ương theo Biểu số 9A-BTCTW * Lưu ý: Đối với cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, “Người địa phương” hiểu người sinh ra, lớn lên trưởng thành tỉnh, thành phố (Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 Ban Tổ chức Trung ương công tác nhân cấp ủy đại hội đảng cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng) Các đồng chí tham gia cấp ủy xuất thân công nhân đồng chí trực tiếp làm cơng nhân sản xuất có thời gian từ 03 năm trở lên BIỂU SỐ 9B-BTCTW: THỐNG KÊ CẤP ỦY CẤP HUYỆN (TƯƠNG ĐƯƠNG) TRỰC THUỘC CẤP TỈNH Biểu dùng để tổng hợp chung cho cấp ủy cấp huyện (tương đương) Sau bầu cử phân công công tác cho cấp ủy viên, ban tổ chức cấp ủy huyện (tương đương) tổng hợp báo cáo theo Biểu mẫu gửi ban tổ chức tỉnh ủy (tương đương) Ban tổ chức tỉnh ủy (tương đương) kiểm tra lại kết tổng hợp báo cáo cấp dưới, sau làm báo cáo tổng hợp chung cho tồn đảng bộ, gửi Ban Tổ chức Trung ương theo thời gian quy định Mục I: Cấp ủy khóa trước khơng tham gia khóa này Phân tích cho chức danh: Cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, bí thư 1 Tổng số: Là tổng số cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư bí thư thuộc cấp ủy khóa trước khơng tham gia khóa Sau tiến hành phân tích số tiêu: Nữ; dân tộc thiểu số; tơn giáo; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND; trưởng, phó phịng, ban (tương đương); lãnh đạo chủ chốt cấp xã (tương đương) 2 Phân tích lý tổng số cấp ủy viên khóa trước khơng tham gia khóa theo 07 nội dung Thống kê tương tự mục 2, phần I Biểu số 9A-BTCTW (24)Thống kê tương tự phần II Biểu số 9A-BTCTW Mục III: So sánh cấp ủy viên khóa trước với khóa này. Thống kê tương tự phần III Biểu số 9A-BTCTW * Lưu ý: Đối với cấp ủy cấp huyện (tương đương) trực thuộc cấp tỉnh, “Người địa phương” hiểu người sinh ra, lớn lên trưởng thành quận, huyện, thành phố, thị xã (Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 Ban Tổ chức Trung ương công tác nhân cấp ủy đại hội đảng cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng) Các đồng chí tham gia cấp ủy xuất thân cơng nhân đồng chí trực tiếp làm cơng nhân sản xuất có thời gian từ 03 năm trở lên BIỂU SỐ 9C-BTCTW: THỐNG KÊ CẤP ỦY CƠ SỞ Biểu dùng để tổng hợp chung cho cấp ủy sở Sau bầu cử phân công công tác cho cấp ủy viên, cấp ủy sở gửi báo cáo lên ban tổ chức cấp ủy huyện (tương đương) theo Biểu mẫu Ban Tổ chức cấp ủy huyện (tương đương) tổng hợp Biểu mẫu này, báo cáo gửi ban tổ chức tỉnh ủy (tương đương) Ban tổ chức tỉnh ủy (tương đương) kiểm tra lại kết tổng hợp báo cáo cấp dưới, sau làm báo cáo tổng hợp chung cho toàn đảng bộ, gửi Ban Tổ chức Trung ương theo thời gian quy định Các đảng ủy trực thuộc Trung ương, sau tiến hành đại hội, báo cáo kết Ban Tổ chức Trung ương theo Biểu số 9C-BTCTW Quá trình tổng hợp Biểu số 9C-BTCTW chia làm phần: Mục I: Cấp ủy khóa trước khơng tham gia khóa này Phân tích cho 04 đối tượng: Cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, bí thư 1 Tổng số: Là tổng số cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư bí thư thuộc cấp ủy khóa trước khơng tham gia khóa Sau tiến hành phân tích số tiêu chí: Nữ; dân tộc thiểu số; tơn giáo; chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND, trưởng, phó ban, ngành, tổ chức trị - xã hội xã, phường, thị trấn, bí thư cấp ủy sở 2 Phân tích lý tổng số cấp ủy viên khóa trước khơng tham gia khóa theo 07 nội dung Thống kê tương tự mục 2, phần I 02 biểu số 9A-BTCTW, 9B-BTCTW Mục II: So sánh cấp ủy khóa trước với cấp ủy khóa này Thống kê tương tự phần III 02 biểu số 9A-BTCTW, 9B-BTCTW THỐNG KÊ VỀ TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ (25)BIỂU SỐ 10A-BTCTW: THỐNG KÊ TĂNG GIẢM SỐ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG NGÂN SÁCH (Ở quan, đơn vị thuộc khối Đảng, mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện) Biểu dùng để tổng hợp chung cho cấp huyện cấp tỉnh Mục A Số người hưởng lương ngân sách cuối kỳ trước chuyển sang Là tổng số người hưởng lương ngân sách thống kê đến cuối kỳ báo cáo (kỳ trước liền kề) chuyển sang Mục B Số người hưởng lương ngân sách tăng kỳ Phân tích chia theo lý tăng: 1 Thi tuyển, xét tuyển, ký hợp đồng 2 Chuyển đến: Ban Tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) báo cáo Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp số người hưởng lương ngân sách quan, đơn vị khác chuyển đến công tác quan, đơn vị thuộc khối Đảng, mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện ban tổ chức tỉnh ủy, huyện ủy (và tương đương) quản lý Mục C Số người hưởng lương ngân sách giảm kỳ Phân tích chia theo lý giảm: 1 Từ trần 2 Hưu trí, nghỉ chế độ 3 Cho việc 4 Buộc việc 5 Chuyển đi: Ban Tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) báo cáo Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp số người hưởng lương ngân sách chuyển quan, đơn vị khác không thuộc thầm quyền quản lý ban tổ chức tỉnh ủy (và tương đương) 6 Chuyển không hưởng lương ngân sách 7 Giảm khác Cộng tổng số người giảm mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng số người hưởng lương ngân sách giảm trong kỳ mục C Mục D Số người hưởng lương ngân sách danh sách cuối kỳ báo cáo Là tổng số người hưởng lương ngân sách có đến cuối kỳ báo cáo; tính theo công thức: D = A + B - C Trong đó: (26)A số người hưởng lương ngân sách cuối kỳ trước chuyển sang B số người hưởng lương ngân sách tăng kỳ (B = + 2) C số người hưởng lương ngân sách giảm kỳ (C = + + + + + + 7) BIỂU SỐ 10B-BTCTW: THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG NGÂN SÁCH TĂNG GIẢM (Ở quan, đơn vị thuộc khối Đảng, mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện) Biểu dùng để tổng hợp chung cho cấp huyện cấp tỉnh Mục Số người hưởng lương ngân sách tăng năm Thống kê số người hưởng lương ngân sách tăng năm quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội, đơn vị nghiệp trực thuộc cấp tỉnh cấp huyện theo tiêu chí: Nữ, dân tộc thiểu số, tơn giáo (người có đạo) Phân tích tổng số theo: a) Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng - Cán bộ; - Công chức; - Viên chức; - Hợp đồng theo Nghị định 68: Là số người lao động thực chế độ hợp đồng số loại công việc quan Đảng, tổ chức trị - xã hội, đơn vị nghiệp (Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 Chính phủ); - Hợp đồng khác: loại hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 Chính phủ; hợp đồng tiêu chờ thi công chức, viên chức… b) Ngạch công chức, viên chức (nhân viên, cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp) c) Độ tuổi (xem giải thích biểu trước) d) Trình độ học vấn (xem giải thích biểu trước) đ) Trình độ chun mơn nghiệp vụ (xem giải thích biểu trước) e) Chức danh khoa học (xem giải thích biểu trước) g) Trình độ lý luận trị (sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân) (xem giải thích biểu trước) Mục Số người hưởng lương ngân sách giảm năm (27)BIỂU SỐ 10C-BTCTW: THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HƯỞNG LƯƠNG NGÂN SÁCH VÀ DỰ KIẾN (Ở quan, đơn vị thuộc khối Đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện) Biểu dùng để tổng hợp chung cho cấp huyện cấp tỉnh Mục Tổng số người hưởng lương ngân sách tính đến cuối năm báo cáo Thống kê số người hưởng lương ngân sách tính đến cuối năm báo cáo quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội, đơn vị nghiệp trực thuộc cấp tỉnh cấp huyện theo tiêu chí sau: - Nữ; - Nữ lãnh đạo, quản lý: thống kê từ cấp phó chủ tịch huyện tương đương trở lên - Dân tộc thiểu số; - Dân tộc thiểu số lãnh đạo, quản lý: thống kê từ cấp phó chủ tịch huyện tương đương trở lên - Tơn giáo (người có đạo); Phân tích tổng số theo: Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng; ngạch công chức, viên chức; độ tuổi; trình độ học vấn; trình độ chun mơn nghiệp vụ; chức danh khoa học; trình độ lý luận trị (xem giải thích biểu trước) Mục Dự kiến tổng số người hưởng lương ngân sách năm sau Thống kê tổng số người hưởng lương ngân sách năm sau theo: Cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68, hợp đồng khác (xem giải thích biểu trước) THỐNG KÊ VỀ CÁN BỘ Gồm 07 biểu: Biểu số 11-BTCTW, 12A-BTCTW, 12B-BTCTW, 13-BTCTW, 14A-BTCTW, 14B-BTCTW, 14C-BTCTW BIỂU SỐ 11-BTCTW: THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Biểu dùng để tổng hợp chung cho cấp huyện cấp tỉnh Nội dung cột biểu: Cột 1: Số Thứ tự. Cột 2: Chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng. Cột 3: Tổng số cán đào tạo, bồi dưỡng Giá trị cột tổng giá trị cột 4, cột cột 8. Cột 4: Tổng số cán cấp tỉnh đào tạo, bồi dưỡng. (28)Cột 6: Tổng số cán cấp huyện đào tạo, bồi dưỡng. Cột 7: Tổng số cán cấp huyện đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý. Cột 8: Tổng số cán cấp xã đào tạo, bồi dưỡng. Cột 9: Tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng mở Giá trị cột tổng giá trị cột 10 cột 11. Cột 10: Tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy trực thuộc Trung ương mở. Cột 11: Tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy cấp sở mở. Số lượng cán đào tạo, bồi dưỡng thống kê cán xã, phường, thị trấn; cán quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội cấp huyện cấp tỉnh cử Số lớp đào tạo, bồi dưỡng thống kê số lớp cấp ủy cấp sở cấp ủy trực thuộc Trung ương mở Số cán lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp tỉnh tính từ cấp phịng trở lên Thống kê cụ thể sau: Mục I Đào tạo 1 Đào tạo chuyên môn - Đại học (trong nước, nước liên kết) - Thạc sỹ (trong nước, nước liên kết) - Tiến sỹ (trong nước, nước liên kết) 2 Đào tạo trị - Trung cấp lý luận trị (hệ tập trung, hệ không tập trung); - Cao cấp lý luận trị (hệ tập trung, hệ khơng tập trung); - Cử nhân lý luận trị (hệ tập trung, hệ không tập trung) Mục II Bồi dưỡng 1 Nghiệp vụ xây dựng Đảng 2 Nghiệp vụ đồn thể trị 3 Quản lý nhà nước (bồi dưỡng nước, bồi dưỡng nước) 4 Quản lý kinh tế (bồi dưỡng nước, bồi dưỡng nước) 5 Ngoại ngữ (bồi dưỡng nước, bồi dưỡng nước) 6 Tin học 7 Cập nhật kiến thức mới (29)BIỂU SỐ 12A-BTCTW: THỐNG KÊ KẾT QUẢ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ Biểu dùng để tổng hợp chung cho cấp tỉnh, cấp huyện Luân chuyển cán bộ: Việc đưa cán công tác cấp này, quan này, địa phương đến công tác cấp khác, quan khác, địa phương khác cách có tổ chức, theo yêu cầu nhiệm vụ theo quy hoạch cán bộ, nhằm bố trí, sử dụng, bồi dưỡng phát huy có hiệu khả cán trước mắt lâu dài, tạo điều kiện cho cán phát triển cách toàn diện tạo nên đồng chất lượng đội ngũ cán Số lượng cán luân chuyển phân tích tổng số theo hình thức ln chuyển: a) Ở tỉnh, thành phố Thống kê số cán luân chuyển từ: - Tỉnh, thành phố quận, huyện: Là số cán công tác ban, sở, ngành, tổ chức trị - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương luân chuyển công tác huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố - Quận, huyện tỉnh, thành phố: Là số cán công tác huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương luân chuyển công tác ban, sở, ngành, tổ chức trị - xã hội tỉnh, thành phố - Huyện sang huyện khác: Là số cán công tác huyện (quận, thị xã, thành phố) luân chuyển công tác huyện (quận, thị xã, thành phố) khác nội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Ngành sang ngành khác: Là số cán cơng tác ban, sở, ngành, tổ chức trị - xã hội luân chuyển công tác ban, sở, ngành, tổ chức trị - xã hội khác nội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Tỉnh, thành phố xã, phường, thị trấn: Là số cán công tác ban, sở, ngành, tổ chức trị - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương luân chuyển công tác xã, phường, thị trấn tỉnh, thành phố b) Ở huyện, quận, thị xã, thành phố Thống kê số cán luân chuyển từ: - Quận, huyện xã, phường, thị trấn: Là số cán công tác phịng, ban, ngành, tổ chức trị - xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố luân chuyển công tác xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố - Xã, phường, thị trấn quận, huyện: Là số cán công tác xã, phường, thị trấn luân chuyển cơng tác phịng, ban, ngành, tổ chức trị - xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố (30)- Phòng, ban sang phịng, ban khác: Là số cán cơng tác phịng, ban, ngành, tổ chức trị - xã hội ln chuyển cơng tác phịng, ban, ngành, tổ chức trị - xã hội khác nội huyện, quận, thị xã, thành phố Trong tổng số cán luân chuyển thống kê theo tiêu chí: - Nữ; - Dân tộc thiểu số; - Tôn giáo; - Thực chủ trương tăng thêm chức danh Phân tích tổng số theo tuổi đời, trình độ chun mơn nghiệp vụ trình độ lý luận trị (xem giải thích ở các biểu trước): - Tuổi đời, phân tích theo 06 nhóm tuổi ghi biểu Tuổi bình qn tính hướng dẫn biểu trước *Lưu ý: Nhóm tuổi 50: Quy ước lấy độ tuổi cuối nhóm 55 Trị số nhóm tuổi là: (51 + 55): = 53 tuổi - Trình độ chun mơn nghiệp vụ (xem giải thích biểu trước) - Trình độ lý luận trị (xem giải thích biểu trước) BIỂU SỐ 12B-BTCTW: THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Biểu cấp ủy cấp huyện trở lên thực hiện, để thống kê báo cáo Trung ương tổng hợp tình hình, kết công tác luân chuyển cán nhiệm kỳ 1 Thống kê số cán luân chuyển trước luân chuyển: a Theo cấp ủy tham gia: tổng hợp số cán tham gia ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương cấp ủy cấp sở b Chức vụ bố trí: Bí thư, phó bí thư cấp ủy; chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND; chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND; trưởng ban, ngành tương đương; phó ban, ngành tương đương; chuyên viên *Lưu ý: Để bảo đảm số liệu xác, cán trước luân chuyển bố trí kiêm nhiều chức vụ thống kê 01 chức vụ chính, hưởng phụ cấp trách nhiệm cao để tránh trùng lặp 2 Thống kê số cán luân chuyển kết thúc đợt luân chuyển: - Bố trí chức vụ cao hơn; - Giữ chức vụ tương đương; (31)3 Thống kê số cán luân chuyển chưa rút về Giá trị cột = tổng giá trị cột (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) = tổng giá trị cột (15, 16, 17, 18) Sau có tổng số cán theo chức danh nói trên, tiến hành phân tích tổng số theo hình thức luân chuyển theo Hướng dẫn Biểu số 12A-BTCTW BIỂU SỐ 13-BTCTW: THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI CÁN BỘ Biểu dùng để tổng hợp chung cho cấp tỉnh, cấp huyện Điều động cán bộ: việc công tác quản lý cán bộ, công chức; việc chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành đến làm việc quan, đơn vị, địa phương, ngành khác theo yêu cầu nhiệm vụ công việc định quan quản lý có thẩm quyền Biệt phái cán bộ: việc cử cán bộ, công chức, viên chức quan đến cơng tác có thời hạn cơ quan khác, ngành khác địa phương khác yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức, quan cử cán tổ chức, quan nhận cán đến Người cử công tác biệt phái, hết thời hạn biệt phái theo quy định trở lại quan cũ làm việc Số lượng cán điều động, biệt phái phân tích tổng số theo hình thức điều động, biệt phái sau: a) Ở tỉnh, thành phố Thống kê số cán điều động, biệt phái từ: - Tỉnh, thành phố quận, huyện: Là số cán công tác ban, sở, ngành, tổ chức trị - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều động, biệt phái công tác huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố - Quận, huyện tỉnh, thành phố: Là số cán công tác huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều động, biệt phái công tác ban, sở, ngành, tổ chức trị -xã hội tỉnh, thành phố - Huyện sang huyện khác: Là số cán công tác huyện (quận, thị xã, thành phố) điều động, biệt phái công tác huyện (quận, thị xã, thành phố) khác nội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Ngành sang ngành khác: Là số cán cơng tác ban, sở, ngành, tổ chức trị - xã hội điều động, biệt phái cơng tác ban, sở, ngành, tổ chức trị - xã hội khác nội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Tỉnh, thành phố xã, phường, thị trấn: Là số cán công tác ban, sở, ngành, tổ chức trị - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều động, biệt phái công tác xã, phường, thị trấn tỉnh, thành phố b) Ở huyện, quận, thị xã, thành phố (32)- Quận, huyện xã, phường, thị trấn: Là số cán cơng tác phịng, ban, ngành, tổ chức trị - xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố điều động, biệt phái công tác xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố - Xã, phường, thị trấn quận, huyện: Là số cán công tác xã, phường, thị trấn điều động, biệt phái cơng tác phịng, ban, ngành, tổ chức trị - xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố - Xã sang xã khác: Là số cán công tác xã, phường, thị trấn điều động, biệt phái công tác xã, phường, thị trấn khác nội huyện, quận, thị xã, thành phố - Phòng, ban sang phịng, ban khác: Là số cán cơng tác phịng, ban, ngành, tổ chức trị - xã hội điều động, biệt phái công tác phịng, ban, ngành, tổ chức trị - xã hội khác nội huyện, quận, thị xã, thành phố Trong tổng số cán điều động, biệt phái thống kê theo tiêu chí: Nữ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, thực chủ trương tăng thêm chức danh Sau phân tích tổng số theo tuổi đời, trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ lý luận trị (xem giải thích biểu trước). BIỂU SỐ 14A-BTCTW: THỐNG KÊ KẾT QUẢ XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ Biểu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thực hiện, để thống kê báo cáo Trung ương tổng hợp tình hình, kết rà soát, bổ sung xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ Quy hoạch cán bộ: chủ trương công tác tổ chức thuộc hệ thống trị, nhằm chuẩn bị đội ngũ cán cách chủ động, có kế hoạch, bảo đảm số lượng, chất lượng, cấu đội ngũ cán ngành, địa phương sở, trước mắt lâu dài; khắc phục tình trạng bố trí, sử dụng cán cách thiếu kế hoạch, bị động, chắp vá, không đồng bộ, hiệu Kết xây dựng quy hoạch cán cấp tỉnh, thành phố phân tích sau: Mục I Số cán đưa vào quy hoạch Thống kê tổng số cán quy hoạch nhiệm kỳ số cán quy hoạch nhiệm kỳ tới vào chức danh: Ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; chủ tịch, phó chủ tịch UBND; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; trưởng, phó Đồn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sau có tổng số cán theo chức danh nói trên, thống kê theo tiêu chí: - Nữ; - Dân tộc thiểu số; - Tơn giáo Phân tích tổng số theo (xem giải thích biểu trước): - Tuổi đời; (33)- Trình độ lý luận trị Mục II Số cán khỏi quy hoạch Là số cán khơng cịn đủ tiêu chuẩn, điều kiện cán uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hàng năm Trong đó: - Do tuổi bổ nhiệm lần đầu; - Do giữ chức vụ tương ứng; - Do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; - Do khơng hồn thành nhiệm vụ; - Do chuyển công tác; - Lý khác BIỂU SỐ 14B-BTCTW: THỐNG KÊ KẾT QUẢ XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ CẤP TRÊN CƠ SỞ Do cấp ủy cấp sở thực hiện, để thống kê báo cáo ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy đảng ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ; sở đó, ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Trung ương Phân tích, tổng hợp xem giải thích Biểu số 14A-BTCTW phần BIỂU SỐ 14C-BTCTW: THỐNG KÊ KẾT QUẢ XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ Do cấp ủy cấp sở thực hiện, để thống kê báo cáo ban tổ chức cấp ủy cấp sở; sở tổng hợp cấp sở cấp sở, ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương báo cáo Ban Tổ chức Trung ương thời hạn Phân tích tổng hợp xem giải thích Biểu số 14A-BTCTW, Biểu số 14B-BTCTW phần PHỤ LỤC HỆ THỐNG MẪU BIỂU THỐNG KÊ CƠ BẢN Tên biểu Chế độ báo cáo Đơn vị báo cáo,ban tổ chức: Biểu số 1-BTCTW: Thống kê tăng, giảm đảng viên 6 tháng; Năm - Huyện ủy (tương đương); - Tỉnh ủy (tương đương) Biểu số 2-BTCTW: Thống kê đảng viên kết nạp Biểu số 3-BTCTW: Thống kê đội ngũ đảng viên Năm Biểu số 4-BTCTW: Thống kê đảng viên chia theo dân tộc (34)Biểu số 5-BTCTW: Thống kê tổ chức đảng đảng viên loại hình sở Biểu số 6A-BTCTW: Thống kê đánh giá chất lượng tổ chức đảng Biểu số 6B-BTCTW: Thống kê đánh giá chất lượng đảng viên Biểu số 7-BTCTW: Thống kê nghiệp vụ công tác đảng viên Biểu số 8A-BTCTW: Thống kê cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh - Tỉnh ủy (tương đương) Biểu số 8B-BTCTW: Thống kê cán lãnh đạo, quản lý cấp huyện - Huyện ủy (tương đương); - Tỉnh ủy (tương đương) Biểu số 8C-BTCTW: Thống kê cán chủ chốt cấp xã Biểu số 9A-BTCTW: Thống kê cấp ủy tỉnh, thành phố đảng ủy trực thuộc Trung ương Nhiệm kỳ - Tỉnh ủy (tương đương) Biểu số 9B-BTCTW: Thống kê cấp ủy cấp huyện trực thuộc cấp tỉnh - Huyện ủy (tương đương) - Tỉnh ủy (tương đương) Biểu số 9C-BTCTW: Thống kê cấp ủy sở Biểu số 10A-BTCTW: Thống kê tăng giảm số người hưởng lương ngân sách Năm - Huyện ủy (tương đương) - Tỉnh ủy (tương đương) Biểu số 10B-BTCTW: Thống kê số người hưởng lương ngân sách tăng giảm Biểu số 10C-BTCTW: Thống kê tình hình hưởng lương ngân sách năm 20 dự kiến năm 20 Biểu số 11-BTCTW: Thống kê kết đào tạo, bồi dưỡng cán năm 20… Biểu số 12A-BTCTW: Thống kê kết luân chuyển cán năm 20… Biểu số 12B-BTCTW: Thống kê công tác luân chuyển cán (cấp tỉnh cấp huyện) nhiệm kỳ 20… - 20 Nhiệm kỳ Biểu số 13-BTCTW: Thống kê kết điều động, biệt phái cán năm 20… Năm Biểu số 14A-BTCTW: Thống kê kết xây dựng quy hoạch cán cấp tỉnh, thành phố Nhiệm kỳ - Tỉnh ủy (tương đương) Biểu số 14B-BTCTW: Thống kê kết xây dựng quy hoạch cán cấp sở - Huyện ủy (tương đương) - Tỉnh ủy (tương đương) Biểu số 14C-BTCTW: Thống kê kết xây dựng quy (35)*Ghi chú: - Chế độ báo cáo nêu phụ lục chế độ báo cáo định kỳ tháng, năm nhiệm kỳ - Khi có sở liệu nội dung trên mạng máy vi tính chế độ báo cáo thực theo hướng dẫn Ban Tổ chức Trung ương FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: BTCTW, BTCTW

Hình ảnh liên quan

trong các loại hình cơ sở - BTCTW

trong.

các loại hình cơ sở Xem tại trang 34 của tài liệu.