0

TW

12 6 0
  • TW

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:20

Chi bộ tổ chức thảo luận các chuyên đề về: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tại các cuộc họp của chi bộ và họp hội đồng nhà trường cấp ủy chi bộ đã [r] (1)1 Báo cáo thành tích cá nhân thực thị 05-CT/TW số 1 BÁO CÁO THÀNH TÍCH Về việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn Thực Kế hoạch ngày huyện ủy việc kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sơ kết năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Được đạo Đảng ủy xã Quy Kỳ, chi Tiểu học báo cáo kết thực việc “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHI BỘ Chi Tiểu học chi hành nghiệp, chi có tổng số 19 đồng chí đảng viên sinh hoạt, đảng viên thức 19 đồng chí, đảng viên dự bị Chi có Ban chi ủy gồm đồng chí, gồm 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư 01 đồng chí ủy viên Ban chi ủy Tiểu học ba chi khối giáo dục địa phương, nhiệm vụ cơng tác giáo dục đào tạo, năm qua tập thể Ban chi ủy chi có đồn kết thơng cao cơng tác lãnh đạo đạo, đảng viên cán viên chức ln có lập trưởng tư tưởng trị vững vàng, an tâm công tác đầu thực nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ trị chun mơn giao II KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (2)Ngay sau tham gia học tập, quán triệt, triển khai việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hội nghị Đảng xã, chi xác định nội dung quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán viên chức đảng viên vững mạnh trị, tư tưởng đạo đức, đội ngũ cán quản lý cấp đủ lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng cấp đề Do tập thể Ban chi ủy chi thống tổ chức hội nghị chi để triển khai quán triệt thực Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề hàng năm Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 Thủ tướng phủ; Thực nghiêm túc Kế hoạch số 22/KH- ĐU ngày 20/12/2016 Đảng ủy xã Quy Kỳ việc thực Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ trị Về“Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thảo luận chuyên đề: “ Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai để đảng viên cam kết đăng ký nội dung học tập làm theo 2 Chỉ đạo thực nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chi tổ chức thảo luận chuyên đề về: “Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tại họp chi họp hội đồng nhà trường cấp ủy chi dành thời gian để đánh giá, kiểm điểm kết đạt thực việc “làm theo” tập thể chi cá nhân đảng viên, cán viên chức nội dung đăng ký theo chuyên đề hàng năm, qua sinh hoạt cấp ủy chi kết đạt học tập làm theo tập thể cá nhân cần phát huy hạn chế tồn để khắc phục qua mang lại hiệu tích cực công tác, đồng thời đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu, trở thành nề nếp sinh hoạt việc làm thường xuyên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ sâu rộng ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm học (3)Chí Minh với cơng tác xây dựng Đảng, vận động, phong trào thi đua góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị quan Tổ chức học tập, đưa nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xun tổ chức đảng, quyền, đồn thể Triển khai nội dung học tập năm hoạt động sinh hoạt định kỳ quan, kết hợp với phong trào thi đua, đợt sơ kết, tổng kết Trên sở nhiệm vụ thực tiễn chi bộ, cấp ủy bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu cán bộ, Đảng viên cán lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động ngành giáo dục Nâng cao hiệu công tác kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chú trọng thực tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng bồi dưỡng điển hình tiên tiến trình tổ chức thực Hàng năm tổ chức thực có hiệu Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực nhiệm vụ trị quan; với việc thực Nghị Trung ương (khóa XII) tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tử tưởng trị, đạo đức lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; tập trung đạo giải vấn đề trọng tâm, yếu kém, hạn chế trình hoạt động Chỉ đạo triển khai thực Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển tình hình (4)dục trị, tư tưởng cơng tác học sinh năm học 2017-2018 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn đất nước, tỉnh Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, phát biểu dương điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tổ chức cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học.Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề giải pháp học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập chức trách, nhiệm vụ giao Lấy kết việc học tập làm theo Bác làm tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm Đồng chí Bí thư chi ln nêu cao vai trò đạo, chủ chốt, gương mẫu, tiên phong hoạt động; bên cạnh tất đảng viên, giáo viên, nhân viên có ý thức việc “Trung thực, trách nhiệm”: thường xuyên đấu tranh chống biểu tiêu cực ngồi đơn vị, có ý thức tự giác cao Thường xuyên nêu cao tinh thần “Đoàn kết; xây dựng Đảng sạch, vững mạnh”: đa số có ý thức tự giác thể qua việc làm cụ thể người tùy theo chức năng, nhiệm vụ phân công Bộ phận chuyên môn nhà trường đạo mơn có liên quan lồng ghép tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh tiết học như: Tiếng Việt, Đạo đức, Lịch sử,… lồng ghép vào chào cờ, hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Duy trì việc tổ chức kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh trong buổi sinh hoạt chi bộ, chào cờ, hoạt động ngoại khóa 100% CBGV, NV nhà trường “Nêu cao tinh thần trách nhiệm” thể tốt nhiệm vụ phân công, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động, nêu cao ý thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm công việc Kết bật thời gian qua (5)Minh đơn vị thu hút tham gia tích cực, đơng đảo cán đảng viên, cơng chức, viên chức, phụ huynh học sinh nhà trường Thể rõ việc nhà trường xây dựng thành công trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ thực công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Bên cạnh nhà trường làm tốt công tác tham mưu với cấp lãnh đạo, quyền địa phương việc kêu gọi, huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng, tu sửa trường lớp Hiện nhà trường có đủ phịng học, phòng chức thiết bị dạy học Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện đáp ứng nhu cầu giáo dục giai đoạn Chất lượng giáo dục ngày nâng lên, tỷ lệ giáo viên, học sinh tham gia thi ngành Giáo dục Đào tạo tổ chức Chi bộ, BGH nhà trường quan tâm đầu tư tập thể CBGV nhiệt tình ủng hộ nên kết cao, UBND huyện, Phòng GD&ĐT ghi nhận Ban chi ủy ln đồn kết, thơng nhất, ln gương mẫu thực nhiệm vụ Đồng chí Bí thư, phó bí thư có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo công tác quản lý, thực nhiệm vụ hoạt động giáo dục tập thể ghi nhận như: hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ GV, HS tham gia hội thi ngành tổ chức đạt giải cá nhân tập thể đạt giải tồn đồn Đặc biệt có nhiều cố gắng công tác tham mưu, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia Đồng chí Bí thư chi UBND huyện tặng Giấy khen Có thành tích xuất sắc phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo dạy học” kỷ niệm .năm Bác Hồ ATK (1947-2017) năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11 ) (6)4 Đánh giá chung: 4.1 Ưu điểm: - Nhà trường nghiêm túc triển khai thực Quy định, Chỉ thị, hướng dẫn cấp Biết cụ thể hoá xây dựng văn bản, kế hoạch để đạo, tổ chức thực đảm bảo quy trình, nội dung tiến độ - Kết học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cán bộ, viên chức đảng viên đem lại chuyển biến tích cực nhận thức hành động cán bộ, đảng viên, giáo viên nhân viên nhà trường - Hầu hết cán bộ, đảng viên, CNVC có ý thức cao tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống Ý thức trách nhiệm, chấp hành giấc làm việc làm tốt công việc lãnh đạo phân công - Ban chi ủy sâu sát công tác lãnh đạo trị, chun mơn Nhà trường chủ động, nghiêm túc triển khai thực nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn cấp Đã cụ thể hoá xây dựng văn lãnh đạo, đạo, hướng dẫn tổ chức thực đảm bảo quy trình, nội dung - Cơng tác kiểm tra, giám sát Đảng tăng cường, từ kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh thiếu sót, giải vướng mắc trình triển khai tổ chức thực nhiệm vụ chi mang lại hiệu cao - Các ban ngành đoàn thể nhà trường phối hợp thực cách có hiệu Quy định, Chỉ thị cấp với tăng cường lãnh đạo Chi Đảng, ban giám hiệu nhà trường, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phong trào thi đua khác 4.2 Tồn tại, hạn chế - Sự phối hợp, lồng ghép nội dung thực nhiệm vụ trị Ban, ngành đoàn thể với phong trào thi đua chưa rõ nét (7)Trên báo cáo kết thực thực Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn Chi 2 Báo cáo thành tích cá nhân thực Chỉ thị 05 số 2 ĐẢNG BỘ XÃ ……… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ………. * …………., ngày tháng 3… năm 20… BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Đề nghị tặng Giấy khen đạt thành tích tốt việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH: Họ tên: ……… Sinh năm: 19… Ngày vào Đảng (dự bị): …/…/20… ; Chính thức: …/…/20… Chức vụ Đảng: ……….… Chức vụ Chính quyền: ……… Chức vụ Đoàn thể: ……… Sinh hoạt Chi Trường Tiểu học ……… - Đảng Bộ xã ……… … (8)Mỗi đảng viên cần thấm nhuần học theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh Mỗi ai cần học bác đức tính tốt đẹp quan đơn vị nơi cư trú Trong"Việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",tơi tâm đắc là: đội ngũ cán đảng viên phải có đạo đức, có tài Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, gương sáng để nhân dân tin noi theo Luôn học tập để nâng cao trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ Khi học tập làm theo Bác đạt kết năm sau: II THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 1 Về phẩm chất đạo đức lối sống: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị hòa đồng với người, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thực hành tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, sẵn sàng giúp đỡ người Kiên lên án chống lại biểu tiêu cực, hành vi phi đạo đức, trái pháp luật Đối với Đảng tuyệt đối trung thành, đặt quyền lợi Đảng lên lợi ích cá nhân, chấp hành triệt để quy định Đảng, không vi phạm điều đảng viên không làm Thực nghiêm túc tinh thần phê bình tự phê bình, ln nêu cao tinh thần đồn kết nội bộ, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, quan tâm giúp đỡ, đồng nghiệp, học sinh (9)Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng phát huy tính tiên phong, gương mẫu người đảng viên Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn đồn kết, thống Đảng; Có tinh thần tự phê phê bình, tơn trọng, lắng nghe ý kiến người khác, đấu tranh với biểu chia rẽ, bè phái làm đoàn kết nội 2 Kết thực nhiệm vụ trị, nhiệm vụ chun mơn: Có tinh thần trách nhiệm cao với chức trách, nhiệm vụ giao Nỗ lực phấn đấu thực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Với cương vị Chi ủy viên, tổ trưởng, UVBCH CĐ thân nỗ lực cố gắng trung tâm đoàn kết, gương mẫu thực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, thân công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bản thân nỗ lực cố gắng thực hoàn thành tốt chức trách giao Chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm công tác đơn vị phối hợp với tổ chức, đồn thể trị trong, ngồi nhà trường thực tốt cơng tác quản lý giáo dục, xây dựng quan văn hóa Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, đảng nơi cư trú; Thực tốt hoàn thành nghĩa vụ cơng dân nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa hưởng ứng thực phong trào Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa ấp Tích cực tham gia cơng tác xây dựng Đảng, xây dựng quyền, đồn thể nơi nơi cơng tác Tích cực tham gia cơng tác phát triển đảng viên đơn vị Ln tích cực đầu phong trào thi đua ngành địa phương, tham gia tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tích cực đổi sinh hoạt chuyên môn, đổi phương pháp, kĩ thuật dạy học Luôn ứng dụng công nghệ thông tin công việc giảng dạy (10)100% học sinh hồn thành chương trình lớp học, học sinh tham gia tích cực có kết phong trào trường, ngành tổ chức Trong năm học 20…-20… có 01 học sinh đạt giải thi Violympic Toán cấp huyện, tỉnh Được Hiệu trưởng Trường Tiểu học ……… tặng giấy khen đạt thành tích: “Tích cực việc bồi dưỡng học sinh đạt điểm cao kì thi Violympic Toán cấp Tỉnh năm học 20…-20…” Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 3 Nội dung đăng ký phấn đấu thực tốt việc học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu gương cho cán bộ, đảng viên quần chúng sở học tập: Một là, trách nhiệm với Tổ quốc: Phải ln có trách nhiệm với Tổ quốc, với sống quốc gia, dân tộc Trách nhiệm thể tinh thần đấu tranh quên mình, hy sinh độc lập, tự do, thống đất nước Hai là, trách nhiệm nhân dân: Phải phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; có phương pháp khoa học lãnh đạo quần chúng nhân dân thực thắng lợi đường lối, sách Phải nêu gương trước quần chúng mặt Ba là, trách nhiệm Đảng: Phải kiên định với tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng Đảng; phải quán triệt sâu sắc thực nghiêm túc chủ trương, đường lối, nghị Đảng; phải thực tốt nhiệm vụ người đảng viên 4 Những sáng kiến, thực nhiệm vụ: Năm học 20…-20… sáng kiến “……… ” giảng dạy công tác chủ nhiệm hội đồng khoa học ngành giáo dục cơng nhận III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG NĂM: 1 Thành tích cá nhân: 1.1 Khen thưởng công tác Đảng: (11)1.2 Khen thưởng việc thực nhiệm vụ: 2.1 Danh hiệu thi đua: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua sở, Chiến thi đua cấp tỉnh, Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc) Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm định công nhận danh hiệu thi đua; quan ban hành định 20…-20… Chiến sĩ thi đua sở 2.2 Hình thức khen thưởng: (bằng khen, giấy khen) Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm định khen thưởng; cơ quan ban hành định 20…-20… Bằng khen 2 Thành tích tập thể: Năm học 20…-20… Chi vững mạnh, trường Tiên tiến cấp huyện XÁC NHẬN CHI BỘ BÍ THƯ NGƯỜI BÁO CÁO (12)……… ……… ……… ……… ……… ……… Được tặng Giấy khen ngày …/…/20… Có thành tích xuất sắc thực Chỉ thị số 05-CT_TW Bộ Chính trị khóa XII "đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Số …/QĐ-UBND ngày …/…/20… Chủ tịch UBND huyện ……… … (Phó Chủ tịch ……… ký) giáo dục đào tạo t biểu mẫu nhé
- Xem thêm -

Xem thêm: TW, TW

Hình ảnh liên quan

2.2. Hình thức khen thưởng: (bằng khen, giấy khen) - TW

2.2..

Hình thức khen thưởng: (bằng khen, giấy khen) Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình thức khen thưởng - TW

Hình th.

ức khen thưởng Xem tại trang 11 của tài liệu.