0

TT-BTC

11 6 0
  • TT-BTC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:41

3. Trường hợp áp dụng hình thức Nhật ký chung bằng chương trình phần mềm kế toán, Công ty chứng khoán phải tôn trọng nguyên tắc, quy trình mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán theo hình thức k[r] (1)BỘ TÀI CHÍNH -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: 210/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014 THƠNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TỐN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠNG TY CHỨNG KHỐN Căn Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Chính phủ việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Kế toán lĩnh vực Nhà nước Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Chính phủ việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Kế toán hoạt động kinh doanh; Căn Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Kiểm toán, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thơng tư hướng dẫn kế tốn áp dụng Cơng ty chứng khốn. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư quy định nội dung liên quan đến chứng từ kế toán, tài khoản kế toán phương pháp kế toán, sổ kế toán, mẫu Báo cáo tài chính, phương pháp lập trình bày Báo cáo tài áp dụng Cơng ty chứng khoán (CTCK) thành lập hoạt động theo quy định pháp luật chứng khoán Điều Đối tượng áp dụng Thông tư áp dụng Cơng ty chứng khốn tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động Cơng ty chứng khoán Điều Nguyên tắc kế toán phương pháp kế toán áp dụng kế toán hoạt động của Cơng ty chứng khốn 1 Cơng ty chứng khoán tuân thủ nguyên tắc kế toán phương pháp kế toán quy định Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, văn pháp luật có liên quan quy định cụ thể Thơng tư hướng dẫn kế tốn 2 Các nguyên tắc phương pháp kế toán theo giá trị hợp lý áp dụng Luật Kế toán cho phép áp dụng nguyên tắc giá trị hợp lý 3 Thông tư quy định đặc thù áp dụng cơng tác kế tốn Cơng ty chứng khốn Những nội dung chế độ chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế tốn, báo cáo tài khơng hướng dẫn Thơng tư này, Cơng ty chứng khốn áp dụng theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hành (2)HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠNG TY CHỨNG KHỐN Mục CHỨNG TỪ KẾ TỐN Điều Nguyên tắc chung 1 Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hoàn thành làm ghi sổ kế toán 2 Chứng từ kế toán áp dụng cho Cơng ty chứng khốn phải thực theo nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định Luật Kế toán, Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Kế toán áp dụng lĩnh vực doanh nghiệp, văn pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán quy định Chế độ Điều Lập chứng từ kế toán 1 Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh liên quan đến hoạt động Công ty chứng khoán phải lập chứng từ kế toán Chứng từ kế toán lập lần cho nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ tiêu, phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh Chữ viết chứng từ phải rõ ràng, khơng tẩy xóa, khơng viết tắt Số tiền viết chữ phải khớp, với số tiền viết số 2 Chứng từ kế toán phải lập đủ số liên theo quy định Đối với chứng từ lập nhiều liên phải lập lần cho tất liên theo nội dung máy tính, viết lồng giấy than Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên viết lần tất liên chứng từ viết hai lần phải đảm bảo thống nội dung tính pháp lý tất liên chứng từ 3 Các chứng từ kế toán lập máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán Điều Ký chứng từ kế toán 1 Mọi chứng từ kế tốn phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định chứng từ có giá trị thực Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định pháp luật Tất chữ ký chứng từ kế toán phải ký bút bi bút mực, không ký mực đỏ, bút chì, chữ ký chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo liên Chữ ký chứng từ kế toán người phải thống phải giống với chữ ký đăng ký theo quy định, trường hợp khơng đăng ký chữ ký chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký lần trước 2 Chữ ký người đứng đầu Công ty chứng khoán (Tổng Giám đốc, Giám đốc người ủy quyền), kế toán trưởng (hoặc người ủy quyền) dấu đóng chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu chữ ký giá trị đăng ký Ngân hàng thương mại Chữ ký kế toán viên chứng từ phải giống chữ ký đăng ký với kế toán trưởng Kế toán trưởng (hoặc người ủy quyền) không ký “thừa ủy quyền” người đứng đầu Cơng ty chứng khốn Người ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác 4 Các Cơng ty chứng khốn phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký nhân viên kế toán, kế toán trưởng (và người ủy quyền), Tổng Giám đốc, Giám đốc (và người ủy quyền) liên quan đến hoạt động Công ty chứng khoán Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai người đứng đầu tổ chức (hoặc người ủy quyền) quản lý để tiện kiểm tra cần Mỗi người phải ký ba chữ ký mẫu sổ đăng ký 5 Những cá nhân có quyền ủy quyền ký chứng từ, khơng ký chứng từ kế tốn chưa ghi chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo trách nhiệm người ký (3)Điều Trình tự luân chuyển kiểm tra chứng từ kế tốn Cơng ty chứng khốn được quy định sau: 1 Tất chứng từ kế toán Cơng ty chứng khốn lập từ bên ngồi chuyển đến phải tập trung vào phận kế tốn Cơng ty chứng khốn Bộ phận kế tốn kiểm tra chứng từ kế tốn sau kiểm tra xác minh tính pháp lý chứng từ khớp số liệu Cơng ty chứng khốn dùng chứng từ để ghi sổ kế tốn Trình tự ln chuyển chứng từ kế toán bao gồm bước sau: - Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán - Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra ký chứng từ kế tốn trình Tổng Giám đốc, Giám đốc Cơng ty chứng khốn ký duyệt - Phân loại, xếp chứng từ kế toán, định khoản ghi sổ kế toán - Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế tốn 3 Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán - Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ tiêu, yếu tố ghi chép chứng từ kế tốn - Kiểm tra tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với tài liệu khác có liên quan - Kiểm tra tính xác số liệu, thơng tin chứng từ kế toán 4 Khi kiểm tra chứng từ kế tốn phát có hành vi vi phạm sách, chế độ, quy định pháp luật hành thành lập quản lý Công ty chứng khốn, Điều lệ Cơng ty chứng khốn, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên Nghị Hội đồng quản trị theo phân cấp phải từ chối thực (khơng tốn, ) đồng thời báo cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty chứng khoán biết để xử lý kịp thời theo pháp luật hành Đối với chứng từ kế tốn lập khơng thủ tục, nội dung chữ số khơng rõ ràng người chịu trách nhiệm kiểm tra ghi sổ phải trả lại, yêu cầu làm thêm thủ tục điều chỉnh sau làm ghi sổ Điều Dịch chứng từ kế toán tiếng Việt 1 Các chứng từ kế tốn ghi tiếng nước ngồi, sử dụng để ghi sổ kế toán Việt Nam phải dịch tiếng Việt, chứng từ phát sinh nhiều lần phát sinh có nội dung khơng giống phải dịch tồn nội dung chứng từ kế toán, chứng từ phát sinh nhiều lần có nội dung giống dịch nội dung chủ yếu như: Tên chứng từ, tên đơn vị cá nhân lập, tên đơn vị cá nhân nhận, nội dung kinh tế chứng từ, chức danh người ký chứng từ, 2 Người dịch phải ký, ghi rõ họ tên chịu trách nhiệm nội dung dịch tiếng Việt Bản chứng từ dịch tiếng Việt phải đính kèm với tiếng nước ngồi Điều Sử dụng, quản lý, in phát hành biểu mẫu chứng từ kế tốn 1 Tất Cơng ty chứng khoán phải sử dụng thống mẫu chứng từ kế toán quy định Chế độ kế toán chứng từ khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật lĩnh vực có liên quan Trong q trình thực hiện, Cơng ty chứng khốn khơng sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc 2 Mẫu chứng từ in sẵn phải bảo quản cẩn thận, không để hư hỏng, mục nát Séc giấy tờ có giá phải quản lý tiền (4)Điều 10 Sử dụng chứng từ điệu tử lưu trữ 1 Các Cơng ty chứng khốn có sử dụng chứng từ điện tử cho hoạt động kinh tế, tài ghi sổ kế tốn phải tuân thủ theo quy định giao dịch điện tử quy định pháp luật có liên quan chứng từ điện tử 2 Công ty chứng khoán lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định pháp luật Điều 11 Danh mục mẫu chứng từ kế toán 1 Chứng từ kế toán chủ yếu áp dụng Cơng ty chứng khốn thực theo danh mục mẫu quy định Phụ lục số 01 2 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn cụ thể hệ thống chứng từ nghiệp vụ áp dụng Cơng ty chứng khốn để thực nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán Mục HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CƠNG TY CHỨNG KHỐN Điều 12 Quy định Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho Cơng ty chứng khốn Tài khoản kế tốn dùng để phân loại hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế tài theo nội dung kinh tế 2 Hệ thống tài khoản kế tốn Cơng ty chứng khoán bao gồm tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3, tài khoản cấp Bảng cân đối kế toán tài khoản ngồi Bảng cân đối kế tốn theo quy định Thông tư 3 Các Công ty chứng khoán vào Hệ thống tài khoản kế toán quy định Hướng dẫn kế toán áp dụng Cơng ty chứng khốn để vận dụng chi tiết hóa hệ thống tài khoản kế tốn phù hợp với đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý loại hoạt động đơn vị, phải phù hợp với nội dung, kết cấu phương pháp hạch toán tài khoản tổng hợp tương ứng 4 Trường hợp Cơng ty chứng khốn cần bổ sung tài khoản sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2, cấp tên, ký hiệu, nội dung phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải chấp thuận văn Bộ Tài trước thực 5 Theo yêu cầu quản lý, Công ty chứng khốn mở thêm tài khoản từ cấp trở lên mà đề nghị Bộ Tài chấp thuận 6 Danh mục Hệ thống tài khoản áp dụng cho Cơng ty chứng khốn giải thích nội dung, kết cấu, phương pháp hạch tốn quy định Phụ lục số 02 Mục CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN Điều 13 Quy định chung 1 Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống lưu giữ toàn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh theo nội dung kinh tế theo trình tự thời gian có liên quan đến Cơng ty chứng khốn 2 Cơng ty chứng khốn phải thực quy định sổ kế toán Luật Kế tốn, Nghị định Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Kế toán lĩnh vực kinh doanh, văn hướng dẫn thi hành Luật Kế toán Thông tư Điều 14 Các loại sổ kế tốn 1 Mỗi Cơng ty chứng khốn có hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết - Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Các Sổ Nhật ký, Sổ Cái - Số kế toán chi tiết, gồm: Các Sổ kế toán chi tiết (5)hướng dẫn 3 Sổ kế toán tổng hợp 3.1 Sổ Nhật ký a) Sổ Nhật ký dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh kỳ kế toán niên độ kế tốn theo trình tự thời gian quan hệ đối ứng tài khoản nghiệp vụ Số liệu kế toán sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh Bên Nợ Bên Có tất tài khoản kế tốn sử dụng Cơng ty chứng khoán (Nhật ký chung) trừ tài khoản theo dõi, ghi chép Sổ Nhật ký đặc biệt; b) Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ nội dung sau: - Ngày, tháng ghi sổ; - Số hiệu ngày, tháng chứng từ kế toán dùng làm ghi sổ; - Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh; - Số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh 3.2 Các Sổ Nhật ký đặc biệt Sổ Nhật ký đặc biệt gồm sổ Nhật ký mua hàng, Sổ Nhật ký bán hàng, Sổ Nhật ký Thu tiền mặt, Thu tiền gửi ngân hàng; Sổ Nhật ký Chi tiền mặt, Chi tiền gửi ngân hàng Các Nhật ký đặc biệt mở dùng để ghi chép nghiệp vụ quy định riêng cho loại sổ Nhật ký này, như: Sổ Nhật ký mua hàng sử dụng để ghi chép nghiệp vụ mua hàng chưa toán tiền phát sinh kỳ kế toán 3.3 Sổ Cái Sổ dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh kỳ niên độ kế toán theo tài khoản kế toán quy định chế độ tài khoản kế tốn áp dụng cho Cơng ty chứng khốn Số liệu kế toán Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình kết hoạt động kinh doanh Công ty chứng khoán Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ nội dung sau: - Ngày, tháng ghi sổ - Số hiệu ngày, tháng chứng từ kế toán dùng làm ghi sổ - Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh - Số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi vào Bên Nợ Bên Có tài khoản 4 Sổ kế toán chi tiết a) Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh liên quan đến đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý Số liệu sổ kế toán chi tiết cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản lý loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa phản ánh sổ Nhật ký Sổ Cái; b) Số lượng, kết cấu sổ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc Các Công ty chứng khốn vào quy định Thơng tư sổ kế toán chi tiết yêu cầu quản lý Cơng ty chứng khốn để mở sổ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp Điều 15 Hệ thống sổ kế toán 1 Mỗi Cơng ty chứng khốn có hệ thống sổ kế tốn thức cho kỳ kế toán năm (6)1 Sổ kế tốn phải quản lý chặt chẽ, phân cơng rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ ghi sổ Sổ kế tốn giao cho nhân viên nhân viên phải chịu trách nhiệm điều ghi sổ việc giữ sổ suốt thời gian dùng sổ 2 Khi có thay đổi nhân viên giữ ghi sổ, kế toán trưởng phải tổ chức việc bàn giao trách nhiệm quản lý ghi sổ kế toán nhân viên cũ nhân viên Biên bàn giao phải Kế toán trưởng ký xác nhận Điều 17 Ghi sổ kế toán tay phần mềm kế tốn. 1 Cơng ty chứng khoán ghi sổ kế toán tay ghi sổ kế toán phần mềm kế toán 2 Trường hợp ghi sổ tay phải theo hình thức kế tốn mẫu sổ kế tốn quy định Hình thức Nhật ký chung Đơn vị mở thêm sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý đơn vị 3 Trường hợp ghi sổ kế toán phần mềm kế toán Cơng ty chứng khốn lựa chọn mua tự xây dựng chương trình phần mềm kế tốn cho phù hợp với Hình thức Nhật ký chung Hình thức kế toán Nhật ký chung phần mềm kế toán áp dụng Cơng ty chứng khốn phải đảm bảo yêu cầu sau: a) Có đủ sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu cầu kế toán theo quy định Các sổ kế tốn tổng hợp phải có đầy đủ yếu tố theo quy định Chế độ sổ kế toán; b) Thực quy định mở sổ, ghi sổ, khóa sổ sửa chữa sổ kế toán theo quy định Luật Kế toán, văn hướng dẫn thi hành Luật Kế tốn quy định Thơng tư này; c) Cơng ty chứng khốn phải vào tiêu chuẩn, điều kiện phần mềm kế toán Bộ Tài quy định Thơng tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 văn sửa đổi, bổ sung (nếu có) để lựa chọn phần mềm kế tốn phù hợp với yêu cầu quản lý điều kiện Cơng ty chứng khốn Điều 18 Mở ghi sổ kế toán Mở sổ kế toán a) Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm Đối với Cơng ty chứng khốn thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập Người đại diện theo pháp luật Kế toán trưởng Cơng ty chứng khốn có trách nhiệm ký duyệt sổ kế toán ghi tay trước sử dụng, ký duyệt vào sổ kế tốn thức sau in từ phần mềm kế toán; b) Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn kẻ sẵn, đóng thành để tờ rời Các tờ sổ dùng xong phải đóng thành để lưu trữ; c) Trước dùng sổ kế tốn phải hồn thiện thủ tục sau: - Đối với sổ kế toán dạng quyển: Trang đầu sổ phải ghi tõ tên Cơng ty chứng khốn, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký người giữ ghi sổ, Kế toán trưởng người đại diện theo pháp luật Cơng ty chứng khốn, ngày kết thúc ghi sổ ngày chuyển giao cho người khác Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai đơn vị kế toán; - Đối với sổ tờ rời: (7)đảm bảo an tồn, dễ tìm Ghi sổ kế tốn Việc ghi sổ kế toán thiết phải vào chứng từ kế toán kiểm tra bảo đảm quy định chứng từ kế toán Mọi số liệu ghi sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế tốn hợp pháp, hợp lý chứng minh 3 Khoá sổ kế toán Cuối kỳ kế tốn phải khóa sổ kế tốn trước lập Báo cáo tài Ngồi phải khóa sổ kế toán trường hợp kiểm kê trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều 19 Sửa chữa sổ kế toán 1 Khi phát sổ kế tốn ghi tay có sai sót q trình ghi sổ kế tốn khơng tẩy xóa làm dấu vết thơng tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo phương pháp sau: a) Phương pháp cải chính: Phương pháp dùng để đính sai sót cách gạch đường thẳng xóa bỏ chỗ ghi sai đảm bảo nhìn rõ nội dung sai Trên chỗ bị xóa bỏ ghi số chữ mực thường phía phải có chữ ký Kế toán trưởng phụ trách kế tốn Cơng ty chứng khốn bên cạnh chỗ sửa Phương pháp áp dụng cho trường hợp: - Sai sót diễn giải, khơng liên quan đến quan hệ đối ứng tài khoản; - Sai sót khơng ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng b) Phương pháp ghi số âm (còn gọi Phương pháp ghi đỏ): Phương pháp dùng để điều chỉnh sai sót cách: Ghi lại mực đỏ ghi ngoặc đơn bút toán ghi sai để hủy bút toán ghi sai Ghi lại bút toán mực thường để thay Phương pháp áp dụng cho trường hợp: - Sai quan hệ đối ứng tài khoản định khoản sai ghi sổ kế toán mà khơng thể sửa lại phương pháp cải chính; - Phát sai sót sau nộp Báo cáo tài cho quan có thẩm quyền Trong trường hợp sửa chữa sai sót vào sổ kế tốn năm phát sai sót theo phương pháp phi hồi tố, hồi tố theo quy định Chuẩn mực kế tốn “Thay đổi sách kế tốn, ước tính kế tốn sai sót”; - Sai sót bút tốn tài khoản ghi số tiền nhiều lần số ghi sai lớn số ghi Khi dùng phương pháp ghi số âm để đính chỗ sai phải lập “Chứng từ ghi sổ đính chính” Kế tốn trưởng (hoặc phụ trách kế tốn) ký xác nhận c) Phương pháp ghi bổ sung Phương pháp áp dụng cho trường hợp ghi quan hệ đối ứng tài khoản số tiền ghi sổ số tiền chứng từ bỏ sót khơng cộng đủ số tiền ghi chứng từ Sửa chữa theo phương pháp phải lập “Chứng từ ghi sổ bổ sung" để ghi bổ sung mực thường số tiền chênh lệch thiếu so với chứng từ 2 Sửa chữa trường hợp ghi sổ kế toán phần mềm kế toán: (8)phần mềm kế toán ghi vào dịng cuối sổ kế tốn năm có sai sót; c) Các trường hợp sửa chữa ghi sổ kế toán phần mềm kế toán thực theo “Phương pháp ghi số âm” “Phương pháp ghi bổ sung” 3 Khi báo cáo tốn năm duyệt cơng việc tra, kiểm tra, kiểm tốn kết thúc có ý kiến kết luận thức, có định phải sửa chữa lại số liệu Báo cáo tài liên quan đến số liệu ghi sổ kế tốn đơn vị phải sửa lại sổ kế tốn Số dư tài khoản kế tốn có liên quan theo phương pháp quy định Việc sửa chữa thực trực tiếp sổ kế toán năm phát sai sót, đồng thời phải ghi vào trang cuối (dịng cuối) sổ kế tốn năm trước có sai sót (nếu phát sai sót Báo cáo tài nộp cho quan có thẩm quyền) để tiện đối chiếu, kiểm tra Điều 20 Điều chỉnh sổ kế tốn Trường hợp Cơng ty chứng khoán phải áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn phải điều chỉnh hồi tố phát sai sót trọng yếu năm trước theo quy định Chuẩn mực kế toán “Thay đổi sách kế tốn, ước tính kế tốn sai sót” kế tốn Cơng ty chứng khoán phải điều chỉnh Số dư đầu năm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết tài khoản có liên quan Điều 21 Hình thức sổ kế tốn 1 Cơng ty chứng khốn áp dụng hình thức kế tốn sau: - Hình thức kế tốn Nhật ký chung - Trong hình thức sổ kế tốn phải có quy định cụ thể số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép mối quan hệ sổ kế tốn 2 Cơng ty chứng khốn vào quy mơ, đặc điểm hoạt động kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ cán kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính tốn, lựa chọn phần mềm kế tốn phù hợp cho hoạt động kinh doanh Công ty chứng khoán phải tuân thủ theo quy định hình thức sổ kế tốn quy định áp dụng hoạt động Cơng ty chứng khốn, gồm: Các loại sổ kết cấu loại sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, trình tự, phương pháp ghi chép loại sổ kế toán 3 Trường hợp áp dụng hình thức Nhật ký chung chương trình phần mềm kế tốn, Cơng ty chứng khốn phải tơn trọng ngun tắc, quy trình mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế tốn theo hình thức kế tốn để ghi nhận loại giao dịch phát sinh thực tế Cơng ty chứng khốn phải xây dựng quy trình ghi sổ kế toán tuân thủ quy định Chế độ kế tốn áp dụng cho Cơng ty chứng khốn hành Quy định phân cấp ghi sổ kế toán, kiểm soát, phê duyệt giao dịch ghi sổ, kết chuyển, tổng hợp số liệu để lập trình bày Báo cáo tài Báo cáo kế toán quản trị báo cáo nghiệp vụ khác theo quy định pháp luật kế toán, pháp luật chứng khốn, pháp luật khác có liên quan hành quy định Công ty chứng khốn Điều 22 Hình thức kế tốn Nhật ký chung 1 Nguyên tắc, đặc trưng hình thức kế tốn Nhật ký chung a) Đặc trưng hình thức kế tốn Nhật ký chung: Tất nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh phải ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh theo nội dung kinh tế (định khoản kế tốn) nghiệp vụ Sau lấy số liệu sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo nghiệp vụ phát sinh; b) Hình thức kế tốn Nhật ký chung gồm loại sổ chủ yếu sau: - Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; - Sổ Cái; - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết (9)a) Hàng ngày, vào chứng từ kiểm tra dùng làm ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau số liệu ghi sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo tài khoản kế toán phù hợp Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế tốn chi tiết đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, nghiệp vụ phát sinh ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan; Trường hợp đơn vị mở sổ Nhật ký đặc biệt hàng ngày, vào chứng từ dùng làm ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan Định kỳ (3, 5, 10 ngày) cuối tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào tài khoản phù hợp Sổ Cái, sau loại trừ số trùng lặp nghiệp vụ ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (Nếu có) Các sổ Nhật ký đặc biệt gồm: Nhật ký mua hàng, bán hàng, thu, chi tiền mặt, thu, chi tiền gửi ngân hàng; b) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh Sau kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi Sổ Cái bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ Sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập Báo cáo tài Về nguyên tắc, tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Bảng cân đối số phát sinh phải tổng số phát sinh Nợ tổng số phát sinh Có sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung sổ Nhật ký đặc biệt sau loại trừ số trùng lặp sổ Nhật ký đặc biệt) kỳ 3 Công ty chứng khoán mở sổ kế toán chi tiết theo dõi tài khoản cấp 1, 2, 3, 4, phù hợp với hệ thống danh mục tài khoản kế tốn áp dụng CTCK theo quy định Thơng tư hướng dẫn kế toán đáp ứng việc lập Báo cáo tài theo quy định pháp luật hành báo cáo kế toán khác theo yêu cầu đơn vị 4 Công ty chứng khốn phải bố trí cán kế tốn thực việc mở, ghi sổ kế tốn cho Cơng ty chứng khoán 5 Việc mở sổ, ghi sổ, bảo quản, lưu trữ sổ kế tốn Cơng ty chứng khoán phải tuân theo quy định Luật kế toán, văn hướng dẫn thực Luật Kế toán quy định cụ thể Chế độ kế toán 6 Danh mục hệ thống sổ kế toán mẫu sổ kế toán chủ yếu áp dụng cho Cơng ty chứng khốn quy định Phụ lục số 03B Mục HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Điều 23 Danh mục Báo cáo tài áp dụng Cơng ty chứng khốn Danh mục Báo cáo tài riêng áp dụng Cơng ty chứng khốn STT Danh mục Báo cáo tài riêng Ký hiệu I Báo cáo tài riêng năm 01 Báo cáo thu nhập toàn diện riêng Mẫu số B 01 - CTCK 02 Báo cáo tình hình tài riêng Mẫu số B 02 - CTCK 03 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng Mẫu số B 03 (a,b) - CTCK 04 Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu riêng Mẫu số B 04 - CTCK 05 Bản thuyết minh Báo cáo tài riêng Mẫu số B 05 - CTCK II Báo cáo tài riêng niên độ, bán niên (dạng đầy đủ) 01 Báo cáo thu nhập toàn diện riêng (Bán niên, niên độ) Mẫu số B 01g - CTCK (10)niên độ) 03 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (Bán niên, niên độ) Mẫu số B 03 (a,b)g - CTCK 04 Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu riêng (Bán niên, niên độ) Mẫu số B 04g – CTCK 05 Bản thuyết minh Báo cáo tài riêng (Bán niên, giữa niên độ) Mẫu số B 05g - CTCK 2 Danh mục Báo cáo tài hợp áp dụng Cơng ty chứng khốn STT Danh mục Báo cáo tài hợp nhất Ký hiệu I Báo cáo tài hợp năm 01 Báo cáo thu nhập toàn diện hợp năm Mẫu số B 01 - CTCK/HN 02 Báo cáo tình hình tài hợp năm Mẫu số B 02 - CTCK/HN 03 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp năm Mẫu số B 03 (a,b) - CTCK/HN 04 Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất năm Mẫu số B 04 - CTCK/HN 05 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp năm Mẫu số B 05 - CTCK/HN II Báo cáo tài hợp niên độ, bán niên (dạng đầy đủ) 01 Báo cáo thu nhập toàn diện hợp (Bán niên, giữa niên độ) Mẫu số B 01g - CTCK/HN 02 Báo cáo tình hình tài hợp (Bán niên, giữa niên độ) Mẫu số B 02g - CTCK/HN 03 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp (Bán niên, giữa niên độ) Mẫu số B 03 (a,b)g -CTCK/HN 04 Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp (Bán niên, niên độ) Mẫu số B 04g - CTCK/HN 05 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (Bán niên, niên độ) Mẫu số B 05g - CTCK/HN Điều 24 Thời hạn nơi nhận, nộp Báo cáo tài chính 1 Báo cáo tài Cơng ty chứng khốn báo cáo tài riêng (hợp trường hợp CTCK phải lập báo cáo tài hợp nhất), bao gồm: - Báo cáo thu nhập tồn diện - Báo cáo tình hình tài - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu - Bản thuyết minh Báo cáo tài 2 Nơi nhận báo cáo tài chính: - Bộ Tài (Ủy ban Chứng khốn Nhà nước) - Cơ quan Thuế - Cơ quan Thống kê (11)3 Thời hạn nộp báo cáo tài chính: Theo quy định pháp luật kế toán chứng khốn Đối với Báo cáo tài bán niên (riêng hợp nhất) Báo cáo tài năm (riêng hợp nhất) Cơng ty chứng khốn mà theo quy định pháp luật hành phải soát xét Báo cáo tài bán niên phải đính kèm Báo cáo sốt xét Báo cáo tài năm phải đính kèm Báo cáo kiểm tốn độc lập nộp cho quan quản lý Nhà nước công khai 5 Mẫu biểu Báo cáo tài nội dung, phương pháp lập Báo cáo tài áp dụng cho Cơng ty chứng khốn quy định Phụ lục số 04 Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 25 Hiệu lực thi hành 1 Thơng tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 2 Thông tư thay Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 Bộ Tài hướng dẫn kế tốn áp dụng Cơng ty chứng khốn Thơng tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 Bộ Tài hướng dẫn kế tốn áp dụng Cơng ty chứng khốn Điều 26 Tổ chức thực hiện 1 Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Kiểm toán, Chủ tịch Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, Tổng Giám đốc, Giám đốc Cơng ty chứng khoán Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thực Thông tư 2 Trong q trình thực Thơng tư, có khó khăn vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh Bộ Tài để nghiên cứu, giải quyết./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: TT-BTC, TT-BTC

Hình ảnh liên quan

b) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh - TT-BTC

b.

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh Xem tại trang 9 của tài liệu.
04 Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu riêng - TT-BTC

04.

Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu riêng Xem tại trang 10 của tài liệu.