0

Bài đọc 5-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 4: Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư

16 16 0
  • Bài đọc 5-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 4: Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:23

Bởi vì việc xếp hạng một tập hợp các trị số sẽ không thay đổi nếu ta nhân tất cả các trị số đó với một hằng số, nên thời điểm dùng để chiết khấu lợi ích ròng của các dự án thay thế sẽ [r] (1)Chương C CHHIITT KKHHUU VVÀÀ CCÁÁCC TTIIÊÊUU CCHHUUNN Đ Đ ĐĐÁÁNNHH GGIIÁÁ ĐĐUU TTƯƯ 4.1 Giới thiệu Chương thảo luận tiêu chuẩn thường sử dụng thẩm định dự án đầu tư Tiêu chuẩn giá trị ròng hay giá ròng (NPV) dự án thường nhà phân tích tài kinh tế chấp nhận rộng rãi cho kết đánh giá tốt so với tiêu chuẩn hữu khác Tuy nhiên, số nhà đầu tư tư nhân dựa vào tiêu chuẩn khác suất sinh lợi nội dự án (IRR), tỉ số lợi ích – chi phí, tiêu chuẩn thời gian thu hồi vốn Trong chương xem xét điểm mạnh yếu tiêu chuẩn nhằm chứng minh NPV tiêu chuẩn đáng tin cậy thẩm định dự án đầu tư Phần 4.2 giải thích khái niệm chiết khấu bàn lựa chọn suất chiết khấu Phần 4.3 tập trung so sánh tiêu chuẩn đầu tư khác thẩm định dự án đầu tư 4.2 Suất chiết khấu Bản chất dự án đầu tư lợi ích chi phí chúng thường xảy vào giai đoạn khác Bởi khoản tiền vào thời điểm coi có giá trị cao số tiền tương đương tương lai, chi phí lợi ích đến sớm mặt thời gian phải xem có trọng lượng lớn so với chi phí lợi ích đến muộn Lợi ích chi phí đánh giá cao lợi ích chi phí tương lai tiền có lúc sử dụng để đầu tư hay tiêu dùng cách có lợi từ tương lai Do đó, người vay sẵn sàng trả lãi suất dương để có vốn sử dụng, cịn người cho vay địi phải có lãi Vì $1, đem đầu tư, tăng lên thành $(1+r) sau năm, nên khoản tiền B năm tới có giá trị (hiện giá) B/(1+r) Tương tự, khoản đầu tư trị giá $1 tăng lên thành $(1+r)n n năm, hay khoản tiền B nhận vào n năm tương lai có giá $B(1+r)n Suất chiết khấu r lớn thời gian có số tiền lùi xa vào tương lai, giá nhỏ Hiện giá rịng chuỗi lợi ích rịng tương lai, (B0 - C0), (B1 - C1), (B2 - C2), , (Bn- Cn) diễn tả đại số sau: (1) NPV (B - C ) (1+ r) (B - C (1+ r) (B - C (1+ r) r 0 0 0 1 1 n n n   )  ) (2) NPV B - C ) (1+ r) r 0 t t t   ( t n 0 trong n thời gian hoạt động dự án Biểu thức 1/(1+r)t (2)Để minh họa, giá chuỗi lợi ích ròng suốt thời gian hoạt động dự án đầu tư tính Bảng 4-1, cách nhân hệ số chiết khấu, hàng 4, với giá trị lợi ích rịng giai đoạn tương ứng hàng Hiện giá ròng $1000 đơn tổng giá trị lợi ích rịng phát sinh giai đoạn tồn thời gian hoạt động dự án Trong phương trình ví dụ này, lợi ích ròng phát sinh suốt tuổi thọ dự án chiết khấu giai đoạn Tuy nhiên, điều quan trọng phải lưu ý việc chiết khấu lợi ích rịng từ giai đoạn khác độ lớn suất chiết khấu hai yếu tố quan trọng việc xếp hạng dự án, thời điểm cụ thể mà ta chiết khấu tất lợi ích rịng, tức lợi ích sau trừ chi phí, giai đoạn khơng quan trọng Thay chiết khấu tất chuỗi lợi ích rịng năm đầu dự án, tính tốn chúng vào năm k, mà năm nằm hay thời gian hoạt động dự kiến dự án Trong trường hợp này, tất lợi ích rịng phát sinh từ năm đến năm k phải tính dồn tới kỳ k với suất chiết khấu r Tương tự vậy, tất lợi ích rịng phát sinh từ năm k+1 đến năm n chiết khấu ngược năm k với r Đẳng thức để tính giá rịng theo giai đoạn k trở thành: (3) NPV = r (B C (1+ r) k t t t=0 n k-t   ) vào năm k Phương trình 4-3a bội số bất biến cơng thức giá rịng phương trình Đem nhân phương trình 4-2 với số (1+r)k ta biểu thức: (4-3b) (B - C )(1+ r) (1+ r) hay (B - C )(1+ r) t t k t t=0 n t t k-t t=0 n   đó phương trình 4-3a Giá trị số (1+r)k hàm số suất chiết khấu r, số giai đoạn hai thời điểm mà giá trị rịng tính quy k Bởi việc xếp hạng tập hợp trị số không thay đổi ta nhân tất trị số với số, nên thời điểm dùng để chiết khấu lợi ích rịng dự án thay khơng ảnh hưởng đến thứ hạng giá rịng tương ứng dự án đó, với điều kiện dự án so sánh phải tính toán chiết khấu theo thời điểm Bảng 4-1: Tính tốn giá rịng từ dự án đầu tư Hạng mục Năm 0 1 2 3 4 5 1 Lợi ích 3247 4571 3525 2339 2 Chi phí 5000 2121 1000 1000 1000 1000 3 Lợi ích rịng -5000 -2121 +2247 +3571 +2525 +1339 4 Hệ số chiết khấu 6% 1,000 0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 (3)Hình 4-1: Điều chỉnh chi phí vốn theo thời gian (b) Suất chiết khấu biến đổi Cho tới nay, giả thiết suất chiết khấu không thay đổi suốt thời gian dự án Nhưng không hẵn Giả sử vốn thời điểm khan so với trước Khi đó, ta thấy chi phí vốn vào thời điểm cao cách bất thường suất chiết khấu theo thời gian giảm dần cung cầu vốn trở mức bình thường Ngược lại, vốn dư giả, dự kiến chi phí vốn suất chiết khấu thấp mức trung bình dài hạn Trong trường hợp này, dự kiến suất chiết khấu tăng lên cung cầu vốn quay trở xu hướng dài hạn Quá trình minh họa Hình 4-1 Giả sử, có khả suất chiết khấu thay đổi theo tuổi thọ dự án Nếu dự đốn trước được, giá rịng dự án bốn năm nên tính sau: (4-4a) ) r (1 ) r (1 ) r (1 ) C (B ) r (1 ) r (1 ) C (B ) r (1 ) C (B ) C (B = NPV 3 2 1 0              Trong r1 suất chiết khấu kỳ cho giai đoạn 1, r2 suất chiết khấu kỳ cho giai đoạn 2, r3 suất chiết khấu kỳ giai đoạn Cơng thức tổng qt để tính giá rịng dự án với tuổi thọ n năm, tính chiết khấu năm 0, trở thành: (4-4b) ) r + (1 C -B ) C (B = NPV i t t n t 0       t i Cũng trường hợp suất chiết khấu không đổi, giai đoạn thực tế để tính chiết khấu dự án không quan trọng với điều kiện NPV dự án so sánh phải chiết khấu thời điểm Nếu vốn dư thừa cách bất thường Nếu vốn khan cách bất thường Chi phí trung bình thơng thường hay khứ vốn 0 Các năm kể từ giai đoạn Suất chiết (4)(c) Các yếu tố ảnh hưởng đến suất chiết khấu dự án khu vực công Đối với đầu tư khu vực tư nhân, suất chiết khấu thích hợp suy từ chi phí vốn tư nhân mà cơng ty phải trả để tài trợ cho khoản đầu tư Chi phí vốn tính chi phí vốn bình qn có trọng số thu từ việc bán cổ phần (hay thu nhập giữ lại) chi phí vốn vay Tuy nhiên, chi phí vốn tài trợ tư nhân tính bình qn có trọng số phần lớn khơng liên quan đến việc xác định suất chiết khấu thẩm định kinh tế dự án Suất chiết khấu thẩm định kinh tế cần phản ảnh lợi ích kinh tế mà kinh tế phải từ bỏ để phát triển hoạt động đầu tư Chi phí kinh tế vốn phản ảnh toàn lợi ích kinh tế mà kinh tế phải từ bỏ hoạt động đầu tư khác bị thay (hay hỗn lại) tiêu dùng tư nhân bị giảm để giải phóng nguồn lực cho việc thực dự án Phương pháp tính chi phí hội kinh tế ngân sách trình bày chi tiết chương khác nói đến phần đánh giá kinh tế dự án đầu tư Mục đích tính tốn giá ròng dự án để xác định xem nguồn lực sử dụng dự án đề xuất có mang lại lợi ích lớn chi phí nguồn lực hay khơng, mà chi phí phản ảnh suất chiết khấu thích hợp Nếu có lợi, giá rịng dương; khơng giá ròng âm Để giá rịng dự án cơng có ý nghĩa, tất lợi ích chi phí kinh tế cần tính đầy đủ vào biên dạng dự án trước tính chiết khấu Đồng thời, chi phí hội kinh tế vốn phải phản ảnh suất chiết khấu Khi có lệch lạc đáng kể biên dạng chi phí lợi ích tài với biên dạng chi phí lợi ích kinh tế dự án, giá rịng ngân lưu tài đưa đến sai lầm dùng tiêu chuẩn để xét đầu tư Để biết dự án có tốt sử dụng nguồn lực hay không, định phải dựa vào giá rịng dịng lợi ích kinh tế rịng dự án Tuy nhiên, ngân lưu tài lại đóng vai trị trung tâm, cho biết cơng ty có trì khả tốn đề tồn từ năm sang năm khác hay khơng Khi có đối tác tư nhân tham gia vào dự án, họ thấy có ý nghĩa tính tốn giá ròng quan điểm khu vực tư nhân, quyền khơng nên dùng giá trị ròng tư nhân để định xem có phải dự án sử dụng tốt nguồn lực theo quan điểm khu vực nhà nước hay không 4.3 Các tiêu chuẩn đánh giá đầu tư khác (5)(A) Tiêu chuẩn giá ròng (NPV) (i) Khi bác bỏ dự án Bước để tính giá dự án đầu tư phải trừ tất chi phí khỏi tổng lợi ích giai đoạn để có lợi ích ròng Thứ hai chọn suất chiết khấu thể chi phí hội vốn dùng vào mục đích khác kinh tế, từ hình thành loại chi phí vốn cho dự án tương đương với lợi ích phải từ bỏ Khi giá rịng dự án tính theo tiêu chuẩn kinh tế, giá rịng dương có nghĩa dự án làm cho kinh tế tốt hơn, ngược lại giá ròng âm có nghĩa dự án làm cho kinh tế tệ Chính ý nghĩa tiêu chuẩn giá ròng đưa đến phiên thứ nó, cách diễn tả ln ln hồn cảnh Quy tắc: “Không chấp nhận dự án trừ dự án có giá rịng dương chiết khấu chi phí hội vốn.” Giả sử quyền địa phương có bốn hội đầu tư sau không bị hạn chế số tiền vay để tài trợ cho dự án mong muốn Các dự án chiết khấu theo chi phí hội vốn ngân sách Dự án A: Hiện giá chi phí đầu tư triệu đô-la, NPV +$70.000 Dự án B: Hiện giá chi phí đầu tư triệu đô-la, NPV -$50.000 Dự án C: Hiện giá chi phí đầu tư triệu đơ-la, NPV +$100.000 Dự án D: Hiện giá chi phí đầu tư triệu đô-la, NPV -$25.000 Trong tình này, có dự án A C chấp nhận Nước bị thiệt hại quyền vay thêm vốn để đầu tư cho dự án B D (ii) Ràng buộc ngân sách Thơng thường quyền khơng thể có đủ vốn với chi phí cố định để thực tất dự án có giá rịng dương Khi tình xảy ra, cần phải lựa chọn dự án để định nhóm dự án tối đa hóa giá gói đầu tư mà nằm giới hạn ngân sách Do đó, cách diễn tả thứ hai tiêu chuẩn giá ròng là: Quy tắc: “Trong phạm vi giới hạn ngân sách cố định, phải chọn số dự án hiện có nhóm dự án tối đa hóa giá rịng.” Bởi ràng buộc ngân sách khơng địi hỏi tất kinh phí phải sử dụng hết, nên quy tắc ngăn chặn việc thực dự án có giá rịng âm Ngay tất vốn ngân sách không sử dụng hết, NPV số vốn ngân sách mang lại tăng lên dự án có NPV âm bị loại bỏ (6)Dự án E tốn triệu đô-la, NPV +$60.000 Dự án F tốn triệu đô-la, NPV +$400.000 Dự án G tốn triệu đô-la, NPV +$150.000 Dự án H tốn triệu đô-la, NPV +$225.000 Với ràng buộc ngân sách triệu đô-la, ta phải cân nhắc tất kết hợp dự án cho vừa sát giới hạn Khơng thể kết hợp FG FH chi phí chúng lớn EG EH nằm giới hạn ngân sách, kết hợp EF lại trội với tổng NPV $460.000 Chỉ kết hợp khác khả thi GH, tổng NPV $375.000, không cao NPV cặp EF Nếu giới hạn ngân sách mở rộng triệu đơ-la, ta bỏ dự án E làm dự án H với F Trong trường hợp này, giá rịng gói dự án (H F) $625.000, lớn giá rịng gói dự án tốt thứ nhì (F G) $550.000 Giả sử NPV dự án E thay +$60.000, -$60.000 Nếu giới hạn ngân sách triệu đơ-la, chiến lược tốt thực dự án F với giá rịng +$400.000 Trong trường hợp này, triệu đơ-la lại ngân sách nên đem sử dụng thị trường vốn cho giới hạn ngân sách cản trở không cho phép thực dự án có tiềm tốt G H Khi suất chiết khấu thể đầy đủ chi phí hội vốn ngân sách, ta phải bác bỏ lựa chọn dự án cho kết giá ròng giảm đi, cho dù có đủ vốn ngân sách để thực dự án (iii) So sánh dự án thay Trong công tác thẩm định dự án, nhiều gặp tình phải lựa chọn dự án thay Vì lý kỹ thuật, thực hai dự án lúc Ví dụ, làm đường nối hai thị trấn, có nhiều mức chất lượng khác đường này; nhiên người ta làm đường Tương tự vậy, địa điểm xây dựng dùng cho hai mục đích khác lúc Do đó, vấn đề mà nhà phân tích đầu tư gặp phải lựa chọn dự án thay lẫn dự án mang lại giá ròng lớn Điều diễn tả quy tắc sau: Quy tắc: “Trong tình khơng có giới hạn ngân sách, phải chọn số dự án thay nhau, ta phải ln chọn dự án tạo giá rịng lớn nhất.” Giả sử ta phải lựa chọn ba dự án thay sau: Dự án I: Hiện giá chi phí đầu tư triệu đô-la, NPV $300.000 Dự án J: Hiện giá chi phí đầu tư triệu đơ-la, NPV $700.000 Dự án K: Hiện giá chi phí đầu tư 1,5 triệu đơ-la, NPV $600.000 Trong tình ba dự án có tiềm tốt, tất có giá rịng dương Tuy nhiên, thực dự án mà (7)vẫn không can hệ suất chiết khấu phản ánh chi phí hội khoản vốn Nếu ta chọn dự án J thay dự án K, với phần đầu tư tăng thêm 2,5 triệu đơ-la, lợi ích tăng thêm giá ròng $100.000 cao hẵn chi phí hội khoản đầu tư tăng thêm Do đó, chọn dự án J tốt Khi tiến hành dự án I thay dự án J, người ta giả thiết hy vọng thu giá ròng đem đầu tư số vốn lại vào dự án “biên” L Việc sử dụng chi phí hội vốn làm suất chiết khấu tất yếu bao hàm giả thiết Do đó, kết hợp dự án I dự án “L” khác tốn triệu đô-la có NPV $300.000 (iv) Những hạn chế lựa chọn dự án thay tiêu chuẩn NPV Hiện giá ròng dự án không số để xếp hạng dự án, mà cịn có ý nghĩa đáng kể NPV dự án đo lường giá trị hay thặng dư dự án tạo ngồi mà nguồn vốn mang lại chúng khơng sử dụng dự án đầu tư công Trong số trường hợp, khoản đầu tư vào cơng trình tiện ích xây đường thực thông qua loạt dự án ngắn hạn hay nhiều dự án dài hạn Nếu lợi ích thu từ việc dàn trải theo tuổi thọ trơng trình tiện ích giống hội đầu tư có giá rịng dương, khơng có ý nghĩa ta so sánh giá ròng dự án cung cấp dịch vụ đường sá suốt thời gian tuổi thọ dự án, với giá ròng dự án cung cấp dịch vụ đường sá giai đoạn ngắn ta dự kiến dự án ngắn lặp lặp lại Vấn đề tương tự nảy sinh thẩm định chiến lược đầu tư khác để sản xuất điện Sự so sánh giá ròng nhà máy tua-bin khí có tuổi thọ 10 năm với nhà máy dùng than có tuổi thọ 30 năm khơng xác, ta dự kiến suốt thời gian 30 năm này, khan nhà máy điện dẫn đến tỉ suất lợi nhuận đầu tư cao bình thường Trong trường hợp này, phải so sánh chiến lược đầu tư có thời gian hoạt động xấp xỉ Có thể so sánh chuỗi dự án nhà máy điện tua-bin khí kèm theo loại hình nhà máy điện khác với tổng thời gian hữu dụng tuổi thọ nhà máy điện chạy than Trong hầu hết tình thẩm định dự án, người ta không cho kết thúc dự án ngắn hạn mang lại hội cho dự án theo sau với tỉ suất lợi nhuận biên lớn hay cao mức bình thường Nếu vậy, cách thích hợp so sánh dự án có tuổi thọ khác biên dạng lợi ích kinh tế ròng tất dự án chiết khấu theo chi phí hội kinh tế vốn ngân sách (8)Tuổi thọ đường Phương án A: Đường rải sỏi năm Phương án B: Đường tráng nhựa nóng năm Phương án C: Đường tráng nhựa lạnh 15 năm Nếu ta so sánh giá ròng phương án với tuổi thọ 3, 5, 15 năm, kết sai lệch Tuy nhiên, thực so sánh cách xác phương án ta xây dựng dự án hay chiến lược đầu tư bao gồm dự án đường rải sỏi, dự án tiến hành vào thời điểm tương lai cơng trình trước hư mịn Do đó, so sánh dự án đường rải sỏi, kéo dài 15 năm với dự án đường tráng nhựa nóng với dự án đường tráng nhựa lạnh có tuổi thọ 15 năm So sánh viết sau: Tuổi thọ đường (a) (A + A + A + A + A) (1-3,4-6,7-9,10-12,13-15) 15 năm (b) (B + B + B) (1-5,6-10,11-15) 15 năm (c) (C) (1-15) 15 năm Hay với cách khác tốt hơn, ta xem xét chiến lược đầu tư hình thành từ hỗn hợp dạng mặt đường khác theo thời gian, chẳng hạn như: Tuổi thọ đường (d) (A + A + A + B + C) (1-3,4-6,7-9,10-14,15-29) 29 năm (e) (A + B + B + C) (1-3,4-8,9-13,14-28) 28 năm (9)(B) Tiêu chuẩn tỷ số lợi ích-chi phí Đây quy tắc nhà phân tích đầu tư áp dụng rộng rãi Nhưng tiếc thay, không sử dụng cách cẩn thận, tiêu chuẩn đưa lời khuyên sai lệch hấp dẫn tương đối hội đầu tư Tỷ số lợi ích-chi phí tính cách đem chia giá lợi ích cho giá chi phí, sử dụng chi phí hội vốn làm suất chiết khấu Tỷ số lợi ích-chi phí (R) = Hiện giá lợi ích Hiện giá chi phí Sử dụng tiêu chuẩn này, ta yêu cầu dự án muốn chấp nhận phải có giá trị tỷ số R lớn Đối với dự án loại trừ lẫn nhau, quy tắc lựa chọn lấy dự án có tỷ số lợi ích-chi phí lớn Tuy nhiên, dễ dàng nhìn thấy tiêu chuẩn có khả khiến xếp hạng sai dự án, chúng khác qui mơ Hãy xét lại ví dụ dự án loại trừ lẫn I, J, K nêu trên: Dự án I: Hiện giá (PV) chi phí = $1 triệu, PV lợi ích = $1,3 triệu Hiện giá ròng (NPV) = $0,3 triệu; R = 1,3/1 = 1,3 Dự án J: Hiện giá (PV) chi phí = triệu đơ-la, PV lợi ích = $9,4 triệu Hiện giá ròng (NPV) = $1,4 triệu; R = 9,4/8,0 = 1,175 Dự án K: Hiện giá (PV) chi phí = 1,5 triệu đơ-la, PV lợi ích = $2,1 triệu Hiện giá ròng (NPV) = $0,6 triệu; R = 2,1/1,5 = 1,4 Trong ví dụ này, ta thấy dự án xếp hạng theo tỷ số lợi ích-chi phí, ta chọn dự án K Thế nhưng, ta biết NPV dự án K thấp NPV dự án J Do đó, trường hợp việc xếp hạng dự án theo tỷ số lợi ích-chi phí đưa đến định đầu tư sai lầm Vấn đề thứ hai liên quan đến việc sử dụng tỷ số lợi ích-chi phí, khiếm khuyết nghiêm trọng tiêu chuẩn này, tỷ số lợi ích-chi phí nhạy cảm với cách thức định nghĩa chi phí để tính ngân lưu kế tốn viên Ví dụ, hàng bán bị đánh thuế nhà máy, hạng mục ngân lưu vào ghi doanh thu sau thuế doanh thu trước thuế, thuế doanh thu ghi phần ngân lưu khoản chi tiền mặt bù trừ Khi có chi phí hành dự án, có nhiều cách khác để ghi nhận chi phí Tỷ số lợi ích-chi phí bị thay đổi theo cách thức ghi nhận chi phí Ta xét ví dụ sau: Dự án A Dự án B Hiện giá lợi ích gộp 2000 2000 Hiện giá chi phí hành 500 1800 Hiện giá chi phí vốn 1200 100 (10)chi phí hành khỏi lợi ích R = 2000 - 500 1200 A R = 2000 - 500 1200 1 A R = 1,151A R = 2,001B Bởi R1B > R1A , xét theo tiêu chuẩn tỷ số lợi ích-chi phí dự án B chọn thay dự án A Dự án A Dự án B Tỷ số lợi ích-chi phí cộng chi phí hành với chi phí vốn R = 2000 1700 A = 1,18 R =2000 1900 B = 1,05 Bởi R2A > R2B, theo tiêu chuẩn dự án A chọn thay dự án B Do thấy việc xếp hạng hai dự án trái ngược tùy theo cách xử lý chi phí hành Ngược lại, giá rịng dự án khơng nhạy cảm với cách xử lý chi phí kế tốn viên Tiếc thay, thẩm định dự án có nhiều định tùy tiện cách cân đối lợi ích với chi phí định ảnh hưởng đến tỷ số lợi ích-chi phí Vì thế, giá ròng tiêu chuẩn lựa chọn dự án đáng tin cậy nhiều so với tỷ số lợi ích-chi phí (C) Thời gian hồn vốn Quy tắc thời gian hoàn vốn sử dụng rộng rãi định đầu tư Bởi dễ áp dụng thiên dự án có thời gian hồn vốn nhanh, quy tắc trở thành tiêu chuẩn phổ biến việc lựa chọn đầu tư kinh doanh Tuy nhiên, dẫn đến kết sai lệch, đặc biệt trường hợp dự án đầu tư có tuổi thọ kéo dài người ta biết chắn lợi ích chi phí dự án tương lai Ở hình thức đơn giản nhất, thời gian hoàn vốn đo lường số năm cần thiết để lợi ích rịng chưa chiết khấu (ngân lưu rịng dương) hồn lại vốn đầu tư Người ta thường ấn định cách tùy tiện giới hạn số năm tối đa phép hoàn vốn khoản đầu tư có đủ lợi ích để bù lại chi phí đầu tư thời gian chấp nhận Một hình thức tinh vi quy tắc đem so sánh lợi ích chiết khấu qua số năm giai đoạn đầu dự án với chi phí đầu tư chiết khấu Tuy nhiên, tiêu chuẩn thời gian hồn vốn có giả thiết ngầm định cho lợi ích thu sau thời gian ấn định để hồn vốn khơng chắn nên bỏ qua Hình thức bỏ qua chi phí đầu tư phát sinh sau thời điểm ấn định đó, ví dụ chi phí dọn dẹp địa điểm chi phí trồng lại phát sinh sau kết thúc khai thác vùng mỏ (11)án nhanh chóng mang lại lợi ích tốt dự án đầu tư lâu dài Chúng ta xem xét ví dụ minh họa Hình 4-2 Hình 4-2: So sánh hai dự án với tuổi thọ khác sử dụng tiêu chuẩn thời gian thu hồi vốn Chúng ta giả thiết hai dự án có chi phí giống hệt (tức Ca = Cb) Tuy nhiên theo biên dạng lợi ích hai dự án, dự án A có lợi ích lớn kỳ kỳ t* Từ kỳ t* tb, dự án A mang lại lợi ích rịng khơng, dự án B lại thu lợi ích dương (hình chữ nhật màu sậm Hình 4-2) Với thời gian hồn vốn t* năm, người ta chọn dự án A thay dự án B, với chi phí, dự án A mang lợi ích lớn sớm Tuy nhiên, xét theo giá rịng tồn dự án, có nhiều khả dự án B, với lợi ích lớn năm sau, chiếm ưu nhiều Do đó, tình này, tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn định hướng chọn lựa sai lầm dự án đầu tư (D) Tiêu chuẩn suất sinh lợi nội Suất sinh lợi nội (Internal Rate of Return, IRR) số thống kê nhà đầu tư khu vực tư nhân nhà nước sử dụng nhiều để nói lên hấp dẫn dự án Tuy nhiên, khơng phải tiêu chuẩn đầu tư đáng tin cậy, cho dù số trường hợp số thống kê hữu ích để tóm tắt khả sinh lời dự án Tiêu chuẩn suất sinh lợi nội (IRR) giá ròng (NPV) có liên quan với thơng qua cách tính chúng Để tính NPV, người ta đưa suất chiết khấu dùng để tìm giá chi phí lợi ích Trái lại, tìm IRR dự án cách tính đảo ngược Thay chọn suất chiết khấu, người ta quy NPV chuỗi lợi ích rịng khơng; IRR suất chiết khấu làm cho NPV không Suất sinh lợi nội dự án (K) tính cách giải phương trình sau: 0 = r) (1 C -B n 0 = t t t t   Chi phí định nghĩa bao gồm tư liệu sản xuất, lao động, nguyên vật liệu, lượng, vận chuyển chi phí sửa chữa bảo trì Các chi phí không bao gồm khoản khấu hao, t* tb Ca = Cb Ba Bb Thời gian hoàn vốn dự án a Thời gian hoàn vốn dự án b Bt – Ct (12)khoản lãi suất thực trả hay ước tính, thân suất sinh lợi nội ngầm phản ánh “mức lãi ròng” dự án theo ý nghĩa cho phép khấu hao chi phí dự án Như vậy, dự án có chi phí đầu tư 100 năm lợi ích 120 năm với chi phí hoạt động 20, hiệu hoạt động ròng dự án -100 năm +100 năm Vốn đầu tư thu hồi năm sau Một dự án có suất sinh lợi nội khơng cho thấy khơng thể trơng đợi ngồi việc thu hồi vốn bỏ Mặt khác, dự án có lợi ích 130 năm với chi phí hoạt động năm 20, suất sinh lợi nội 10% Điều cho thấy đầu tư vào dự án sinh lãi mức 10% sau thu hồi vốn ban đầu Cuối cùng, lợi ích năm thứ 110 chi phí hoạt động 20, giá trị B1 - C1 90 và suất sinh lợi nội -10%, điều chứng tỏ dự án khơng có khả sản sinh đủ lợi nhuận để thu hồi chi phí vốn đầu tư Hình 4-3: Biên dạng thời gian ngân lưu rịng tăng thêm loại dự án khác Suất sinh lợi nội có lợi lớn tính tốn dựa vào số liệu dự án mà Đặc biệt, tính tốn khơng địi hỏi số liệu chi phí hội vốn Tuy nhiên, điểm bất lợi suất sinh lợi nội lớn, địi hỏi phải vơ thận trọng sử dụng Đối với dự án điển hình mà sau giai đoạn đầu tư ban đầu (trong thời gian giá trị Bt - Ct âm) giai đoạn có lợi ích rịng ln ln dương, có lời giải cho suất sinh lợi nội Mặt khác, ta có dự án mà biên dạng lợi ích rịng theo thời gian cắt trục hồnh qua mức zero nhiều lần, minh họa Hình 4-3 (a), ta khơng xác định suất sinh lợi nội Ví dụ dự án phải liên tục thay hạng mục thiết bị lớn, dẫn đến lợi ích ròng âm năm tái đầu tư Các dự án đường sá mang đặc điểm người ta phải thực định kỳ khoản chi tiêu lớn để phủ lại mặt đường nhằm trì khả sử dụng liên tục chúng Có trường hợp mà việc kết thúc dự án lại đưa đến chi phí rịng lớn Ví dụ, chi phí cải tạo vùng đất sau đóng cửa khu mỏ để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường hay thi hành thỏa thuận khôi phục nguyên trạng sở vật chất sau thuê mướn Những trường hợp minh họa Hình 4-3(b) Biên dạng dự án loại minh họa Hình 4-3(a) 4-3(b) đưa nhiều lời giải cho suất sinh lợi nội tại; xảy tình trạng có nhiều lời giải vậy, gặp khó khăn lựa chọn mà khơng có lối Hãy xem ví dụ đơn giản Thời gian Bt – Ct + - Ngân lưu ròng tăng thêm (b) Thời gian Bt – Ct + - (13)về dự án đầu tư 100 năm 0, lợi ích rịng 300 năm 1, khoản chi phí rịng 200 năm Rõ ràng, suất sinh lợi nội có lời giải zero, với suất chiết khấu khơng, giá lợi ích vừa với giá chi phí Lời giải 1: (K=0) 0 200 -300 + 100 -= 200 1 300 + 100 = NPV 2 1   Lời giải khác 100% minh họa sau: Lời giải 2: (K=1) 0 50 -150 + 100 -= 200 2 300 + 100 = NPV 2 1   Thậm chí suất sinh lợi nội tính tốn cách rõ ràng cho dự án xem xét, việc sử dụng tiêu chuẩn định đầu tư gây nhiều khó khăn số dự án xét mang tính lạoi trừ Điều xảy theo hướng: (i) Các dự án loại trừ địi hỏi quy mơ đầu tư khác nhau; (ii) Các dự án loại trừ có tuổi thọ khác nhau; (iii) Các dự án loại trừ chúng thể thời điểm khác dự án Khi đó, suất sinh lợi nội dẫn đến lựa chọn dự án sai lầm (i) Các dự án có quy mơ khác loại trừ Chúng ta xem xét trường hợp dự án A có chi phí đầu tư 1000 kỳ vọng mang lại lợi ích rịng 300 năm vô tận Dự án B giải pháp thay hồn tồn dự án A có chi phí đầu tư 5000 Dự án B dự kiến mang lại khoản lợi ích rịng 1000 năm vô tận Hai giải pháp thay nêu bảng đây: 0 Dự án A -1000 +300 +300 +300 +300 Dự án B -5000 +1000 +1000 +1000 +1000 Suất sinh lợi nội dự án A 30% (KA = 300/1000) suất sinh lợi nội dự án B 20%, (KB = 1000/5000) Tuy nhiên, tính giá ròng dự án A với suất chiết (14)NPV = 300 r = 3000 -1000 = 2000 NPV = 1000 r - 5000 = 10000 - 5000 = 5000 A B      1000 300 0 1000 5000 1000 0 , , Khi so sánh giá ròng dự án này, giả thiết thực dự án A, chênh lệch chi phí hai dự án A B, tức 4000, đầu tư vào dự án khác đầu tư vào thị trường vốn mang lại NPV Giả thiết quán với nguyên tắc tiêu chuẩn giá rịng, phải chọn suất chiết khấu phản ảnh chi phí hội vốn Trong ví dụ này, phải lựa chọn hai dự án A B, suất sinh lợi nội cho chọn dự án A IRR 30% IRR dự án B 20% Tuy nhiên, thực tế cho thấy dự án B lớn nên giá ròng lớn cho dù có suất sinh lợi nội thấp Do đó, tiêu chuẩn giá ròng giúp chọn dự án B Từ ví dụ ta thấy phải lựa chọn dự án mang tính loại trừ lẫn với quy mô đầu tư khác nhau, việc áp dụng tiêu chuẩn suất sinh lợi nội dẫn tới chọn lựa khơng xác (ii) Các dự án có tuổi thọ khác loại trừ Giả sử ta xem xét hai dự án tái trồng rừng cho vùng đất với loại tăng trưởng nhanh khác Dự án A đòi hỏi phải trồng loại thu hoạch sau năm Dự án B dùng loại thu hoạch sau 10 năm Chi phí chi phí trồng $1000/mẫu, tương đương cho hai loại Giả thiết thời gian hữu dự án không tốn chi phí bảo trì Ngồi ra, giả thiết loại chất mà hút từ đất, dự án lặp lại Sau thu hoạch, vùng đất dùng cho mục đích khác có giá rịng khơng Với chi phí hội kinh tế vốn 8%, hai dự án phân tích sau: Dự án A Dự án B Đầu tư ban đầu $1000 năm $1000 năm Lợi ích $3200 năm $5200 năm 10 NPV @ 8% 1000 3200 08 ( , ) 1000 5200 0810 ( , ) NPVA = 1.177,86 NPVB = 1.408,60  NPVA < NPVB Suất sinh lợi nội 1000 3200 1     ( KA) 1000 5200 1 10     ( KB) KA = 0,262 KB = 0,179 (15)Theo tiêu chuẩn giá ròng, dự án B chọn có NPV lớn Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn suất sinh lợi nội tại, người ta chọn dự án A có IRR lớn Do đó, suất sinh lợi nội tiêu chuẩn không đáng tin cậy để lựa chọn dự án loại trừ có tuổi thọ khác (iii) Các dự án loại có thời điểm thực khác nhau, nên hoàn toàn loại trừ Trong trường hợp này, có hai dự án mà chuỗi lợi ích chúng khác bắt đầu thời điểm khác Hai dự án tóm tắt sau: Dự án A Dự án B Đầu tư ban đầu Năm = $1000 Năm =$1000 Lợi ích Năm = $1500 Năm =$1600 NPVA = 388,88 NPVB = 327,36 NPVA > NPVB Suất sinh lợi nội 0= -1000 + 1500 1 (1+ KA) 0= -1000 + 1600 (1+ KB) KA = 0,5 < KB = 0,6 Đánh giá hai dự án tiêu chuẩn giá ròng giúp chọn dự án A thay B NPVA > NPVB Tuy nhiên, KB>KA, nên chọn dự án B sử dụng tiêu (16)TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Arnold C Harberger, Project Evaluation: Collected Papers, McMillan 1972, Chapter 2 Lessard Donald R and Wisecarver Daniel L., "The Endowed Wealth of Nations Versus the Internal Rate of Return," Development Discussion Paper 75, Harvard Institute of International Development, July 1979 3 Michael Roemer and Stern, Joseph J The Appraisal of Development Projects: A Practical Guide to
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 5-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 4: Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư, Bài đọc 5-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 4: Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư

Hình ảnh liên quan

Bảng 4-1: Tính tốn hiện giá rịng từ một dự án đầu tư - Bài đọc 5-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 4: Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư

Bảng 4.

1: Tính tốn hiện giá rịng từ một dự án đầu tư Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 4-1: Điều chỉnh chi phí vốn theo thời gian - Bài đọc 5-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 4: Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư

Hình 4.

1: Điều chỉnh chi phí vốn theo thời gian Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hay với một cách khác tốt hơn, ta cĩ thể xem xét các chiến lược đầu tư hình thành từ hỗn hợp các dạng mặt đường khác nhau theo thời gian, chẳng hạn như:  - Bài đọc 5-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 4: Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư

ay.

với một cách khác tốt hơn, ta cĩ thể xem xét các chiến lược đầu tư hình thành từ hỗn hợp các dạng mặt đường khác nhau theo thời gian, chẳng hạn như: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 4-2: So sánh hai dự án với tuổi thọ khác nhau sử dụng tiêu chuẩn thời gian thu hồi vốn - Bài đọc 5-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 4: Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư

Hình 4.

2: So sánh hai dự án với tuổi thọ khác nhau sử dụng tiêu chuẩn thời gian thu hồi vốn Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 4-3: Biên dạng thời gian của ngân lưu rịng tăng thêm đối với các loại dự án khác nhau - Bài đọc 5-1. Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương 4: Chiết khấu và các tiêu chuẩn để đánh giá đầu tư

Hình 4.

3: Biên dạng thời gian của ngân lưu rịng tăng thêm đối với các loại dự án khác nhau Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan