0

Tải Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Dương, Hà Nội năm học 2014 - 2015 - Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

10 48 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2021, 04:49

Nhan and Huong want to know their friends’ favorite free time activities, so they are asking their friends about what they like to do in their free time.. Many of their friends say that [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Dương, Hà Nội năm học 2014 - 2015 - Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án,

Từ khóa liên quan