0

GR BCDGN THCS ThanhHung1-GR

52 6 0
  • GR BCDGN THCS ThanhHung1-GR

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2021, 16:42

Phát huy những điểm mạnh đã đạt được, từ năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo, các tổ tiếp tục thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn định kỳ theo quy định (2 tuần 1 lần). Chú trọng[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI Trường THCS Thạnh Hưng 1 KIÊN GIANG - 2017 (2)BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG THCS THẠNH HƯNG 1 DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TT cơ quan công tácHọ tên, Trách nhiệmđược giao Chữ ký 1 Nguyễn Thanh Tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Kiên Giang Trưởng đoàn 2 Nguyễn Thanh Phong, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang Thư ký 3 Nguyễn Văn Lĩnh, Trường THPT Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Thành viên 4 Nguyễn Thị Hồng Ánh, Trường THPT Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang Thành viên 5 Nguyễn Quốc Tiến, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Thành viên 6 Huỳnh Thanh Trà, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang Thành viên 7 Phan Thị Cẩm My, Trường THPT An Biên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Thành viên (3)MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Danh mục chữ viết tắt Phần I TỔNG QUAN 1 Giới thiệu 2 Tóm tắt trình đánh giá ngồi 3 Tóm tắt kết đánh giá 4 Những điểm mạnh trường 5 Những điểm yếu trường 11 Phần II ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN 14 1 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường 14 Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh 23 Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học 28 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội 33 5 Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục Phần III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ (4)Phần I TỔNG QUAN 1 Giới thiệu Thực Quyết định số 436/QĐ-SGDĐT ngày 12/05/2017 Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang, việc thành lập đoàn đánh giá sở giáo dục phổ thơng, đánh giá ngồi trường THCS Thạnh Hưng 1, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang Thành phần đoàn gồm thành viên, Bộ Giáo dục Đào tạo chứng nhận đủ điều kiện đánh giá ngồi theo quy định, gồm: 1 Ơng Nguyễn Thanh Tâm, Phó Trưởng phịng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục Đào tạo, tỉnh Kiên Giang, Trưởng đoàn 2 Ơng Nguyễn Thanh Phong, Chun viên Phịng Giáo dục Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, Thư ký 3 Ông Nguyễn Văn Lĩnh, Hiệu trưởng trường THPT Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Thành viên 4 Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh, Hiệu trưởng trường THPT Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Thành viên 5 Ơng Nguyễn Quốc Tiến, Chun viên Phịng Giáo dục Đào tạo, huyện An Biên, tỉnh Kiên GIang, Thành viên 6 Ơng Huỳnh Thanh Trà, Phó Trưởng trường Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục Đào tạo, tỉnh Kiên Giang, Thành viên 7 Bà Phan Thị Cẩm My, Hiệu trưởng trường THPT An Biên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Thành viên 2 Tóm tắt q trình đánh giá ngồi. Đồn đánh giá lập kế hoạch làm việc ngày 13 tháng 05 năm 2017, tiến trình làm việc đoàn sau: Ngày 13/05/2017, họp đoàn Sở Giáo dục Đào tạo, nội dung: Thống kế hoạch làm việc đoàn gồm: Chuyển hồ sơ đánh giá cho thành viên đoàn, Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài, Kế hoạch làm việc đồn, Cơng văn đăng ký đánh giá ngồi sở giáo dục, Báo cáo tự đánh giá sở giáo dục văn có liên quan (5)Ngày 18/05/2017, làm việc tập trung Sở Giáo dục Đào tạo: Trao đổi, thảo luận báo cáo sơ thành viên đồn, phân cơng nghiên cứu sâu số tiêu chí, thành viên viết nhận xét tiêu chí phân cơng (Phụ lục VII, VIII), kết nghiên cứu tiêu chí ghi vào phiếu đánh giá tiêu chí (Phụ lục IX); Tổ chức thảo luận xây dựng báo cáo kết nghiên cứu hồ sơ đánh giá đoàn phân cơng nhiệm vụ cho đợt khảo sát thức Ngày 20/05/2017, khảo sát sơ trường THCS Thạnh Hưng 1, nội dung: Thông báo kết nghiên cứu hồ sơ đánh giá, hướng dẫn, yêu cầu sở giáo dục chuẩn bị cho đợt khảo sát thức kế hoạch khảo sát thức đồn Từ ngày 30 đến ngày 31/05/2017, khảo sát thức trường THCS Thạnh Hưng 1, nội dung: Trao đổi với Lãnh đạo nhà trường Hội đồng tự đánh giá công tác tự đánh giá nhà trường, xem xét sở vật chất, trang thiết bị, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu nhà trường cung cấp; quan sát hoạt động khố ngoại khoá, trao đổi, vấn cán quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh viết báo cáo kết khảo sát thức Các thành viên dựa vào phiếu đánh giá tiêu chí tiêu chuẩn trưởng đồn phân cơng báo cáo tự đánh giá chỉnh sửa nhà trường để đối chiếu, xem xét minh chứng; thảo luận, trao đổi với người đại diện nhà trường yêu cầu tiêu chí cần thảo luận, gồm: Điểm mạnh minh chứng; Điểm yếu đề xuất hướng khắc phục; nội dung chưa rõ; xác định kết đánh giá tiêu chí (Đạt hay Khơng đạt); Thống kiến nghị đoàn nhà trường Sau tiến hành vấn khảo sát thành viên hồn thành phụ lục IX có điều chỉnh q trình khảo sát báo cho trưởng đồn gửi cho thư ký làm sở cho dự thảo báo cáo đánh giá Ngày 02/06/2017, Trưởng đoàn Thư ký tập hợp, biên tập, hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá chuyển báo cáo đánh giá đến thành viên lấy ý kiến Ngày 04/06/2017, Trưởng đoàn gửi dự thảo báo cáo đánh giá tới trường THCS Thạnh Hưng lấy ý kiến phản hồi Chậm đến cuối ngày 06/06/2017, nhà trường có văn phản hồi khơng thống nhất, in báo cáo tự đánh giá kèm theo danh mục mã hóa minh chứng gửi cho trưởng đồn theo quy định (6)chính thức, trình lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang lưu vào hồ sơ 3 Tóm tắt kết đánh giá ngồi: 3.1 Mức độ phù hợp cấu trúc báo cáo tự đánh giá Nhìn chung, cấu trúc trình bày báo cáo tự đánh giá đảm bảo quy định thể thức trình bày văn theo Thơng tư số 01/2011/TT- BNV ngày 19/01/2011 Bộ Nội vụ, Hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành chính; cấu trúc báo cáo bám sát theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Bộ Giáo dục Đào tạo; font chữ, size chữ, lề đúng quy định, gồm: Trang bìa, danh sách viên Hội đồng tự đánh giá, mục lục, danh mục chữ viết tắt, bảng tổng hợp kết tự đánh giá, sở liệu, tự đánh giá kèm theo danh mục mã hoá minh chứng Báo cáo nhà trường upload lên phần mềm Tuy nhiên, nhà trường chưa kèm minh chứng vào phần mềm 3.2 Mức độ bao quát tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Báo cáo có mở đầu đến thứ tự tiêu chuẩn kết luận chung, có đủ 36 tiêu chí 108 số Mỗi tiêu chuẩn có mở đầu tiêu chuẩn, tự đánh giá tiêu chí kết luận tiêu chuẩn Mỗi tiêu chí, mơ tả trạng thể số thành đoạn, sau nội dung mơ tả có kèm theo danh mục mã hóa minh chứng, xác định điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng tự đánh giá tiêu chí 3.3 Những tiêu chí chưa trường phân tích, đánh giá đầy đủ hoặc thiếu minh chứng dẫn đến thiếu sở để khẳng định tiêu chí đạt hay khơng đạt Khơng có 3.4 Thống kê kết đánh giá ngồi Số tiêu chí đạt Số tiêu chí không đạt Cấp độ Tiêu chuẩn chuẩn 2Tiêu chuẩn 3Tiêu chuẩn 4Tiêu chuẩn 5Tiêu TỔNG TỶ LỆ % chuẩn 1Tiêu chuẩn 2Tiêu chuẩn 3Tiêu chuẩn 4Tiêu chuẩn 5Tiêu TỔNG TỶ LỆ % cấp độ Trường tự đánh giá 10/10 4/5 6/6 2/3 11/12 33/36 91.67 0/10 1/5 0/6 1/3 1/12 3/36 8.33 Đoàn ĐGN đánh giá 9/10 4/5 6/6 2/3 11/12 32/36 88.89 1/10 1/5 0/6 1/3 1/12 4/36 11.11 (7)Nội dung Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c Trường tự đánh giá Đoàn ĐGN đánh giá Nội dung Tiêu chuẩn 1 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí Tiêu chí 10 Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c Trường tự đánh giá x x Đoàn ĐGN đánh giá x x Nội dung Tiêu chuẩn 3 Tiêu chuẩn 4 Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c Trường tự đánh giá x x Đoàn ĐGN đánh giá x x Nội dung Tiêu chuẩn 5 Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c Trường tự đánh giá Đoàn ĐGN đánh giá Nội dung Tiêu chuẩn 5 Tiêu chí Tiêu chí 10 Tiêu chí 11 Tiêu chí 12 a b c a b c a b c a b c Trường tự đánh giá x Đoàn ĐGN đánh giá x 3.5 Nhận xét chung trình tự đánh giá báo cáo tự đánh giá của trường (8)8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Bộ Giáo dục Đào tạo: thành lập Hội đồng tự đánh giá; xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thu thập, xử lý phân tích thơng tin minh chứng; đánh giá mức độ đạt theo tiêu chí; viết báo cáo tự đánh giá; cơng bố báo cáo tự đánh giá Trong trình tự đánh giá, Hội đồng thu thập thông tin minh chứng, đối chiếu, so sánh, phân tích tổng hợp, khảo sát thực tế (phỏng vấn quan sát) Kết hợp với công cụ đánh giá Kết Hội đồng tự đánh giá, thời điểm năm học 2015-2016 Hội đồng hồn thành cơng tác tự đánh giá, Phịng Giáo dục Đào tạo huyện Giồng Riềng chấp thuận đề nghị đánh giá quy định 4 Những điểm mạnh trường Tiêu chuẩn 1: Nhà trường có cấu tổ chức phù hợp Có đầy đủ hội đồng, tổ chun mơn, đoàn theo quy định Điều lệ trường trung học Sĩ số học sinh lớp 35 học sinh Với số lượng học sinh lớp nên thuận lợi cho trình giảng dạy tổ chức hoạt động nâng cao chất lượng 100% đảng viên Chi hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm đạt vững mạnh Các tổ chức đoàn thể nhà trường hoạt động có nề nếp, phối hợp tốt nhịp nhàng hàng năm đạt vững mạnh Nhà trường có đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục theo quy định Điều lệ trường trung học Tổ chức tốt việc giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS; trường tình trạng dạy thêm học thêm sai quy định; thực tốt công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm đánh giá viên chức hàng năm quy định Nhà trường thực nguyên tắc tài việc thu chi, tốn Sử dụng hiệu nguồn kinh phí Tiêu chuẩn 2: (9)thực tốt nhiệm vụ giao đảm bảo quyền chế độ sách theo quy định Tiêu chuẩn 3: Nhà trường có khn viên rộng, thống mát; có cổng, biển tên trường, có hàng rào tường kiên cố; nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt; sân chơi có cảnh xanh, sạch, đẹp theo quy định Điều lệ trường trung học” Nhà trường có đủ phịng học đảm bảo phục vụ cho hoạt động dạy học, phịng học có đủ ánh sáng, thống mát, trang trí phù hợp với tâm sinh lý học sinh Trường có số phịng phịng hành đáp ứng đủ nhu cầu cho cơng tác quản lý Phịng Y tế trường trang bị đủ thiết bị Y tế tối thiểu đủ phục vụ cho công tác sơ cấp cứu ban đầu điều trị bệnh thông thường cho học sinh Trường có khu nhà để xe cho cán giáo viên, nhân viên học sinh đảm bảo phù hợp an tồn Có thư viện đạt chuẩn cung cấp kịp thời sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên học sinh góp phần phục vụ cơng việc giảng dạy học tập giáo viên, nhân viên học sinh Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet website nhà trường đáp ứng yêu cầu quản lý nhà trường Việc theo dõi bảo quản đồ dùng, thiết bị dạy học theo quy định; năm nhà trường kiểm kê bổ sung đồ dùng dạy học góp phần nâng cao chất lượng Tiêu chuẩn 4: Ban đại diện cha mẹ học sinh Lãnh đạo nhà trường có phối hợp tốt Mỗi lớp có thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh cầu nối phụ huynh nhà trường Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho Ban đại diện cha mẹ học sinh thực nhiệm vụ, quyền trách nhiệm theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có phối hợp, hỗ trợ nhà trường công tác khen thưởng, giúp đỡ học sinh khó khăn, tạo điều kiện tốt cho học sinh đến trường Lãnh đạo nhà trường có chủ động tham mưu với cấp ủy quyền địa phương, phối hợp tổ chức đoàn thể, cá nhân nhằm huy động nguồn lực để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh hỗ trợ hoạt động giáo dục nhà trường (10)chức, đồng thời trường tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh tham gia qua góp phần tích cực việc giáo dục đạo đức học sinh, tuyên truyền truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc Tiêu chuẩn 5: Hàng năm trường xây dựng kế hoạch năm học kịp thời sở đạo nhiệm vụ năm học Phòng Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo, gắn với thực tế trường, có xây dựng kế hoạch thực hàng tuần, tháng, học kỳ, năm học Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên thực nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học Nhà trường có tổ chức rà sốt, đánh giá việc thực nhiệm vụ năm học, kế hoạch giảng dạy học tập Giáo viên sử dụng hợp lý sách giáo khoa, có liên hệ thực tế dạy học, dạy học tích hợp; thực cân đối truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ tư cho học sinh trình dạy học; giáo viên tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào dạy học, hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo biết phản biện Nhà trường có xây dựng kế hoạch thực tốt cơng tác phổ cập giáo dục, có theo dõi đánh giá việc thực công tác phổ cập Tổ chức lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu có chương trình cụ thể, phù hợp với đối tượng học sinh, sau học kỳ có đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời Nhà trường thực đầy đủ nội dung giáo dục địa phương theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Nhà trường có phổ biến kiến thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trò chơi dân gian cho học sinh Hàng năm nhà trường có tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Nhà trường tham gia đầy đủ hội thi như: Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, hoạt động lễ hội dân gian quan có thẩm quyền tổ chức đạt nhiều thành tích cao hội thi Nhà trường thực phối hợp lồng ghép mơn học văn hóa, hoạt động lên lớp, qua buổi sinh hoạt cờ để giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh (11)lớp Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi vượt so với quy định Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt hàng năm đạt 98% Tỷ lệ học sinh bị kỷ luật buộc thơi học có thời hạn 1% Khơng có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình Nhà trường hướng nghiệp cho học sinh nghề phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề tỷ lệ học sinh tốt nghiệp nghề đạt 100%, loại giỏi đạt tỷ lệ cao Trường có tỉ lệ học sinh lên lớp tốt nghiệp Trung học sở ổn định năm Các năm gần trường có học sinh tham gia đoạt giải thi kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh 5 Những điểm yếu trường Tiêu chuẩn 1 Chiến lược phát triển xây dựng chưa đảm bảo theo quy trình, cơng tác triển khai cơng bố đưa lên trang website chưa kịp thời; việc đánh giá rà soát, điều chỉnh kế hoạch chưa thực thường xuyên Công tác lưu trữ loại hồ sơ xử lý lưu trữ công văn đi, đến chưa khoa học Trường chưa tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục giới tính, giáo dục kỹ sống chưa đem lại hiệu cao Chưa xây dựng phương án cụ thể phịng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm Tiêu chuẩn 2 Nhân viên văn thư, thư viện, y tế, thiết bị giáo viên phụ trách khơng có nhân viên chuyên trách đạt chuẩn từ trung cấp trở lên với vị trí nhiệm vụ cơng tác Tiêu chuẩn 3 (12)Trường thiếu số phịng mơn như: Mỹ thuật, Tiếng Anh, khung cửa sổ số phòng học bị rỉ sét chưa sơn quét, hành lang số chỗ bị sụt, lún Thiết bị, đồ dùng dạy học có chưa đồng mơn, cịn hư hỏng nhiều chất lượng sử dụng nhiều năm Các trang thiết bị văn phòng thiếu, số bị hư hỏng chưa sửa chữa kịp thời; máy tính phục vụ cho giảng giảng chưa đáp ứng so học sinh lớp (chỉ có 25 máy bình qn 35 học sinh lớp) Tiêu chuẩn 4 Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể Một vài thành viên cịn bận rộn nhiều cơng việc nên khó xếp họp định kỳ; việc trao đổi thông tin nhà trường với Ban đại diện chưa thực thường xun Cơng tác xã hội hóa chưa triển khai hiệu chưa cao, chủ yếu hỗ trợ cho học sinh có hồn cảnh khó khăn, việc vận động tổ chức, cá nhân để tăng cường sở vật chất cho nhà trường cịn hạn chế Nhà trường chưa có kế hoạch phối hợp với tổ chức đồn thể, quyền địa phương việc tổ chức hoạt động nhà trường Việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình sách chưa thực nguồn kinh đoàn đội hạn chế Tiêu chuẩn 5 Một số giáo viên chưa thành thạo kỹ soạn giảng có ứng dụng cơng nghệ thơng tin trình độ, lực số giáo viên cịn hạn chế, khơng tích cực tự bồi dưỡng tin học Còn phận nhỏ học sinh chưa tích cực, chủ động học tập chưa xác định động học tập, ý thức học tập chưa tốt Việc huy động học sinh bỏ học trở lại trường học phổ cập gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đạt phổ cập nâng lên hàng năm thấp Một số học sinh xếp loại học lực yếu, chưa tham gia học phụ đạo đầy đủ ý thức học tập chưa tốt, học sinh chưa xác định tầm quan trọng việc học Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian nhà trường chưa tổ chức thường xun thời gian học khóa học sinh nhiều (13)biết cách tự phịng, chống tai nạn đuối nước trường chưa có hồ bơi Vẫn học sinh ý thức chưa tốt việc thực vệ sinh mơi trường Cịn nhiều học sinh chưa ý thức tốt việc học nghề phổ thông định hướng nghề nghiệp cho thân (14)II ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN 1 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường 1.1 Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức máy nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học (sau gọi Điều lệ trường trung học) quy định Bộ Giáo dục Đào tạo. a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị trường tư thục, hội đồng thi đua và khen thưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng tư vấn khác); b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức xã hội khác; c) Có tổ chun mơn tổ văn phòng (tổ Giáo vụ Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống phận khác trường chuyên biệt). 1.1.1 Điểm mạnh: Nhà trường có cấu tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình nhân trường phù hợp với quy định Điều lệ quy định khác Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Có đầy đủ hội đồng, tổ chun mơn, đồn thể nhà trường theo quy định Điều lệ trường trung học 1.1.2 Điểm yếu: Tổ chuyên môn sinh hoạt ghép nhiều mơn, cịn tổ chưa có phó tổ trưởng 1.1.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Phát huy điểm mạnh đạt được, từ năm học 2017-2018 hiệu trưởng định bổ nhiệm 02 phó tổ trưởng chuyên môn 1.1.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 1.1.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 1.2 Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học) Điều lệ trường trung học. a) Lớp học tổ chức theo quy định; b) Số học sinh lớp theo quy định; c) Địa điểm trường theo quy định. 1.2.1 Điểm mạnh: (15)trên lớp thuận lợi cho trình giảng dạy tổ chức hoạt động nâng cao chất lượng 1.2.2 Điểm yếu: Nhà trường chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất mua 1.2.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Phát huy điểm mạnh đạt từ năm học 2016-2017, Hiệu trưởng tham mưu quan chức để làm hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất mua 1.2.4 Những điểm chưa rõ: Không có 1.2.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 1.3 Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng đồn, Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác hội đồng hoạt động theo quy định Điều lệ trường trung học quy định pháp luật. a) Hoạt động quy định; b) Lãnh đạo, tư vấn cho hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn mình; c) Thực hiện rà sốt, đánh giá hoạt động sau học kỳ. 1.3.1 Điểm mạnh: 100% đảng viên Chi hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ, chi lãnh đạo toàn diện hoạt động nhà trường, hàng năm đạt vững mạnh Các tổ chức đồn thể nhà trường hoạt động có nề nếp, phối hợp tốt nhịp nhàng hàng năm đạt vững mạnh 1.3.2 Điểm yếu: Hội đồng trường hoạt động chưa đều, chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm, cịn mang tính hình thức, đồng thời nội dung hoạt động nhiều lúng túng, trùng lắp; sinh hoạt chi đồn chưa thường xun, hoạt động cơng đồn chưa phong phú để thúc đẩy phong trào nhà trường; chưa tổ chức nhiều phong trào để thu hút học sinh tham gia làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua; việc đánh giá, tổng kết, rà soát số tổ chức đơi lúc cịn sơ sài, chưa kịp thời 1.3.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (16)kinh phí cho hoạt động thuận lợi; kết hợp chặt chẽ với ban ngành, đoàn thể để triển khai thực đầy đủ phong trào nhiệm vụ giao; sau đợt thi đua, hoạt động, học kỳ tự rà soát, đánh giá để cải tiến nội dung cho phù hợp với tình hình yêu cầu nhiệm vụ giao 1.3.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 1.3.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 1.4 Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức việc thực nhiệm vụ tổ chuyên mơn, tổ Văn phịng (tổ Giáo vụ Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, phận khác đối với trường chuyên biệt) theo quy định Điều lệ trường trung học. a) Có cấu tổ chức theo quy định; b) Có kế hoạch hoạt động tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học sinh hoạt tổ theo quy định; c) Thực hiện nhiệm vụ tổ theo quy định. 1.4.1 Điểm mạnh: Trường có tổ chuyên môn tạo điều kiện cho tổ sinh hoạt dễ dàng sâu vào chuyên môn nghiệp vụ Các tổ có đủ số lượng theo quy định, Được lãnh đạo nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động, Đa số tổ trưởng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng 1.4.2 Điểm yếu: Cịn nhiều mơn người nên phải sinh hoạt ghép, hiệu chưa cao; số tổ chun mơn có sinh hoạt đặn nhiên hiệu chưa cao, Nội dung sinh hoạt hạn chế, chưa tập trung sâu vào chuyên môn cao, số tổ trưởng chưa phát huy hết quyền hạn trách nhiệm điều hành hoạt động tổ, việc bồi dưỡng chuyên môn tổ chưa quan tâm mức 1.4.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (17)từng mảng công tác, giai đoạn cụ thể, tổ chuyên môn đánh giá việc thực nhiệm vụ, phân tích kỹ mặt làm được, chưa làm nguyên nhân, từ đề xuất biện pháp, giải pháp hợp lí Phó hiệu trưởng phụ trách tổ chun mơn hướng dẫn, giúp đỡ tổ trưởng nội dung quản lý, tổ chức sinh hoạt chuyên môn hợp lý, tổ ghép 1.4.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 1.4.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 1.5 Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường. a) Chiến lược xác định rõ ràng văn bản, cấp quản lý trực tiếp phê duyệt, công bố công khai hình thức niêm yết nhà trường hoặc đăng tải phương tiện thông tin đại chúng địa phương, trên website sở giáo dục đào tạo, phòng giáo dục đào tạo website của nhà trường (nếu có); b) Chiến lược phù hợp mục tiêu giáo dục cấp học quy định tại Luật Giáo dục, với nguồn lực nhà trường định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương; c) Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược nhà trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo giai đoạn. 1.5.1 Điểm mạnh: Kế hoạch có bám sát với tiêu định hướng phát triển giáo dục ngành địa phương 1.5.2 Điểm yếu: Việc tổ chức xây dựng chiến lược phát triển xây dựng chưa đảm bảo theo quy trình, chủ yếu lãnh đạo trường số phận tham gia xây dựng chính, công tác triển khai công bố đưa lên trang web chưa kịp thời; việc đánh giá rà soát, điều chỉnh kế hoạch chưa thực thường xuyên 1.5.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Phát huy điểm mạnh đạt từ năm học 2016-2017, kết thúc năm học tổ chức họp để tiếp tục rà soát bổ sung điều chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển 2016-2020 cho phù hợp với tình hình phát triển giáo dục chung địa phương đất nước Đồng thời lấy ý kiến tập thể sư phạm, hội đồng trường đóng góp cho việc điều chỉnh bổ sung, tổ chức công khai rộng rãi cách niêm yết văn phịng, đưa thơng tin mạng website, mail trường (18)1.5.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 1.6 Tiêu chí 6: Chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, địa phương lãnh đạo, đạo quan quản lý giáo dục cấp; đảm bảo Quy chế thực dân chủ hoạt động của nhà trường. a) Thực hiện thị, nghị cấp ủy Đảng, chấp hành quản lý hành quyền địa phương, đạo chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục; b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định; c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ hoạt động nhà trường. 1.6.1 Điểm mạnh: Ý thức thái độ chấp hành thị, nghị cấp Ủy Đảng, chấp hành quản lý hành quyền địa phương, đạo chuyên môn, nghiệp vụ quan quản lý giáo dục đội ngũ tốt; Chi ủy, Lãnh đạo trường, Ban chấp hành Công đồn gương mẫu ln đầu việc chấp hành thúc đẩy đội ngũ chấp hành tốt văn đạo cấp trên; Nhà trường thực nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, trung thực báo cáo, khơng thành tích mà báo cáo sai thực trạng 1.6.2 Điểm yếu: Việc triển khai văn bản, niêm yết trực quan nhằm tuyên truyền, kế hoạch phối hợp thực có lúc cịn chậm; việc niêm yết cơng khai tài vài phận đôi lúc chưa kịp thời tổng hợp số liệu chậm 1.6.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Phát huy điểm mạnh đạt được, từ năm học 2017-2018 tiếp tục tuyên truyền đạo phận tập thể sư phạm nhà trường quán triệt nghiêm túc việc thực chủ trương đường lối, văn quy định ngành thực nhiệm vụ chuyên môn, giáo dục học sinh sinh hoạt sống năm học 2016-2017 năm tiếp theo; đạo tổ chức nhà trường thực tốt, kịp thời việc công khai tài 1.6.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 1.6.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 1.7 Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực phong trào thi đua. a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học; (19)c) Thực hiện vận động, tổ chức trì phong trào thi đua theo hướng dẫn ngành quy định Nhà nước. 1.7.1 Điểm mạnh: Nhà trường có đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục theo quy định Điều lệ trường trung học; loại hồ sơ cập nhật lưu trữ đầy đủ; phong trào nhà trường có xây dựng kế hoạch tích cực tham gia 1.7.2 Điểm yếu: Cơng tác lưu trữ loại hồ sơ nhà trường chưa khoa học tập trung đầu mối nhà trường chưa có nhân viên văn thư; việc xử lý lưu trữ công văn đi, đến chưa khoa học, lưu trữ văn chưa đầy đủ 1.7.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Phát huy điểm mạnh đạt được, từ năm học 2016-2017, lãnh đạo trường tham mưu cấp có thêm biên chế văn thư để thực công tác văn thư theo quy định hành; tiếp tục đạo phận cá nhân tổ chuyên môn thực tốt việc cập nhật nội dung lưu trữ loại hồ sơ chuyên môn giáo viên đầy đủ hàng năm theo quy định 1.7.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 1.7.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 1.8 Tiêu chí 8: Quản lý hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. a) Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dục quản lý học sinh theo Điều lệ trường trung học; b) Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp có thẩm quyền; c) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Lao động, Điều lệ trường trung học quy định khác pháp luật. 1.8.1 Điểm mạnh: Tổ chức tốt việc giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp Trung học sở; trường khơng có tình trạng dạy thêm học thêm sai quy định; thực tốt công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm đánh giá viên chức hàng năm quy định 1.8.2 Điểm yếu: (20)hiệu cao 1.8.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Phát huy điểm mạnh đạt Từ năm học 2016-2017, Hiệu trưởng thành lập ban phụ trách hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục kỹ sống, có nội dung thực cụ thể theo tuần, tháng, chủ điểm năm học; tranh thủ nguồn lực, hỗ trợ cộng đồng để có thêm kinh phí đầu tư cho hoạt động ngoại khóa 1.8.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 1.8.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 1.9 Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản nhà trường. a) Có hệ thống văn quy định quản lý tài chính, tài sản lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định; b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, tốn, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo quy định Nhà nước; c) Cơng khai tài chính, thực hiện cơng tác tự kiểm tra tài theo quy định, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 1.9.1 Điểm mạnh: Nhà trường thực nguyên tắc tài việc thu chi, toán Sử dụng hiệu nguồn kinh phí Mặc dù kinh phí hạn chế nhiên lãnh đạo nhà trường quan tâm trọng đến việc đầu tư sở vật chất tăng cường trang thiết bị dạy học, thực ứng dụng phần mềm kế tốn quản lý tài chính, toán tiền lương qua thẻ ATM; văn quy định tài Nhà nước, ngành cấp quản lý nhà trường thực đầy đủ quy định chi trả lương, chế độ cho giáo viên đầy đủ kịp thời 1.9.2 Điểm yếu: Trường cấp phát lương qua thẻ ATM nên đôi lúc việc niêm yết bảng lương hàng tháng chưa kịp thời; Quy chế chi tiêu nội mặt dù hàng năm có xây dựng nhiên việc xây dựng chưa chi tiết thực chưa thực chủ động, chủ yếu thực theo văn tài quy định hành Đồng thời nguồn kinh phí cấp hàng năm cịn hạn chế nên khơng có nguồn kinh phí dơi dư để thực chế độ khen thưởng phúc lợi, tiền lương tăng thêm cho người lao động 1.9.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (21)tiếp tục thực tốt việc lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định; phận tài vụ tích cực chủ động cơng tác tài 1.9.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 1.9.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 1.10 Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh hiểm họa thiên tai, tệ nạn xã hội trường. a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phịng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh tệ nạn xã hội nhà trường; b) Đảm bảo an toàn cho học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; c) Khơng có hiện tượng kỳ thị, vi phạm giới, bạo lực nhà trường. 1.10.1 Điểm mạnh: Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi an tồn lao động cho cán bộ, cơng chức, viên chức làm việc điều kiện học tập học sinh, bố tri nhân viên bảo vệ, y tế thường trực xử lý kịp thời tình xảy ra; Nhà trường tổ chức chặt chẽ, khoa học, phối hợp lực lượng, làm thường xuyên liên tục, không để xảy tình xấu an ninh trật tự Phối hợp với ban ngành y tế, công an lĩnh vực chuyên môn cán bộ, cơng chức, viên chức học sinh trường có ý thức thực góp phần đảm bảo tốt an ninh trị, trật tự an tồn xã hội nhà trường Trong nhiều năm qua, nhà trường không để xảy tượng trật tự, an ninh nghiêm trọng, dịch bệnh xảy 1.10.2 Điểm yếu: Chưa xây dựng phương án cụ thể phịng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phịng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm chưa nắm rõ quy định phịng chống nạn thương tích, chưa tập huấn thiếu văn đạo cụ thể cừ quan chuyên môn 1.10.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (22)biện pháp đạo chặt chẽ nhiệm vụ nhân viên bảo vệ nhằm đảm bảo tốt an ninh trị, trật tự an tồn nhà trường; triển khai nội dung bảo vệ an ninh trật tự trường tới học sinh, phối hợp với phận nhà trường cha mẹ học sinh giáo dục rèn luyện kỹ sống, phòng chống bạo lực giáo dục nhận thức trường học thân thiện học sinh tích cực nhà trường học sinh 1.10.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 1.10.5 Đánh giá tiêu chí: Chưa đạt Đánh giá chung (về Tiêu chuẩn 1): - Điểm mạnh nhà trường: Nhà trường có cấu tổ chức phù hợp Có đầy đủ hội đồng, tổ chun mơn, đồn theo quy định Điều lệ trường trung học Sĩ số học sinh lớp 35 học sinh Với số lượng học sinh lớp nên thuận lợi cho q trình giảng dạy tổ chức hoạt động nâng cao chất lượng 100% đảng viên Chi hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm đạt vững mạnh Các tổ chức đoàn thể nhà trường hoạt động có nề nếp, phối hợp tốt nhịp nhàng hàng năm đạt vững mạnh Nhà trường có đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục theo quy định Điều lệ trường trung học Tổ chức tốt việc giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thơng dành cho cấp Trung học sở; trường khơng có tình trạng dạy thêm học thêm sai quy định; thực tốt công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm đánh giá viên chức hàng năm quy định Nhà trường thực nguyên tắc tài việc thu chi, tốn Sử dụng hiệu nguồn kinh phí - Điểm yếu nhà trường: Chiến lược phát triển xây dựng chưa đảm bảo theo quy trình, cơng tác triển khai cơng bố đưa lên trang website chưa kịp thời; việc đánh giá rà soát, điều chỉnh kế hoạch chưa thực thường xuyên Công tác lưu trữ loại hồ sơ xử lý lưu trữ công văn đi, đến chưa khoa học Trường chưa tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục giới tính, giáo dục kỹ sống chưa đem lại hiệu cao (23)phẩm - Kiến nghị trường: Tập trung xây dựng chiến lược phát triển giáo dục để cấp phê duyệt trước thực Hàng năm cần xây dựng phương án phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phịng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm 2 Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh 2.1 Tiêu chí 1: Năng lực hiệu trưởng, phó hiệu trưởng q trình triển khai hoạt động giáo dục. a) Có số năm dạy học (không kể thời gian tập sự) theo quy định Điều lệ trường trung học; b) Được đánh giá năm đạt từ loại trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thơng có nhiều cấp học; c) Được bồi dưỡng, tập huấn trị quản lý giáo dục theo quy định. 2.1.1 Điểm mạnh: Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng có số năm quản lý vượt quy định, qua lớp cử nhân quản lý giáo dục lớp bồi dưỡng quản lý ngành tổ chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có đủ lực cơng tác, cấp có thẩm quyền đánh giá cao trình độ lực cơng tác 2.1.2 Điểm yếu: Phó Hiệu trưởng chưa bồi dưỡng lớp trung cấp lý luận trị Nguyên nhân huyện xã không đưa vào kế hoạch bồi dưỡng 2.1.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2016-2017, Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng tiếp tục phát huy vai trị gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cơng tác lãnh đạo, quản lý nhà trường Xây dựng kế hoạch tổ chức, xếp công việc khoa học, tham mưu với Đảng ủy xã cử Phó Hiệu trưởng học lớp trung cấp trị 2.1.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 2.1.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 2.2 Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học. (24)quy định; b) Giáo viên làm cơng tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm cơng tác tư vấn cho học sinh đảm bảo quy định; c) Đạt trình độ chuẩn chuẩn theo quy định: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, chuẩn ít nhất 25% trường trung học sở, trường phổ thơng có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện trường phổ thông dân tộc bán trú (sau gọi chung trường trung học sở), 10% trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh trường phổ thông trực thuộc bộ, ngành (sau gọi chung trường trung học phổ thông) 30% đối với trường chuyên; - Các vùng khác: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong chuẩn 40% trường trung học sở, 15% đối với trường trung học phổ thông 40% trường chuyên. 2.2.1 Điểm mạnh: Nhà trường có đủ số lượng giáo viên cấu giáo viên đủ môn học bắt buộc môn khiếu Nhạc, Mỹ thuật, Thể dục; Trình độ chun mơn giáo viên đạt chuẩn 100% chuẩn 94% 2.2.2 Điểm yếu: Do trường hạng 2, số lớp nên cấu giáo viên theo môn không đồng Trường thừa mơn Sinh, Hóa cịn thiếu mơn Tin học 2.2.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2016-2017 trở đi, nhà trường trì số lượng có, xếp phân công giáo viên cho tất môn học phù hợp, tránh dư tiết thiếu tiết nhiều Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tiếp tục học nâng cao trình độ chun mơn chuẩn 2.2.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 2.2.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 2.3 Tiêu chí 3: Kết đánh giá, xếp loại giáo viên việc đảm bảo các quyền giáo viên. (25)b) Có 15% giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên trường trung học sở 10% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trở lên trường trung học phổ thông; c) Giáo viên đảm bảo quyền theo quy định Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học pháp luật. 2.3.1 Điểm mạnh: Tất giáo viên có lực chun mơn vững vàng, tâm huyết với nghề nghiệp, tích cực công tác, kết đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm đạt từ trung bình trở lên Nhà trường ln quan tâm đến quyền lợi ích đáng giáo viên, thực đầy đủ kịp thời quyền lợi chế độ sách cho giáo viên 2.3.2 Điểm yếu: Còn số giáo viên chưa chủ động tích cực tham gia phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp huyện Một số tiêu chí chuẩn nghề nghiệp số giáo viên hạn chế 2.3.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2016-2017, lãnh đạo nhà trường đạo tổ chuyên môn bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho giáo viên, tích cực tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Vận động, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ khen thưởng cho giáo viên đạt giải Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm ý bồi dưỡng đến tiêu chí chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt thấp 2.3.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 2.3.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 2.4 Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng việc đảm bảo chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên nhà trường. a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định; b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm cơng tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo chun mơn; nhân viên khác được bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí cơng việc; c) Nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ giao đảm bảo các chế độ, sách theo quy định. 2.4.1 Điểm mạnh: (26)hết sức cố gắng tìm hiểu học tập chun mơn, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ 2.4.2 Điểm yếu: Trường thiếu nhân viên văn thư Các nhân viên thư viện, y tế, thiết bị chưa đạt chuẩn chuyên môn từ trung cấp trở lên 2.4.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Trong năm học 2016-2017 hiệu trưởng tiếp tục tham mưu đề nghị huyện giao thêm biên chế nhân viên văn thư Các nhân viên y tế, thư viện phải tiếp tục nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo công việc giao tốt Hàng tháng lãnh đạo có đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, thực hiện; Tổ chức sinh hoạt tổ văn phịng có nề nếp hiệu 2.4.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 2.4.5 Đánh giá tiêu chí: Khơng đạt. 2.5 Tiêu chí 5: Học sinh nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học pháp luật. a) Đảm bảo quy định tuổi học sinh; b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học sinh quy định hành vi học sinh không làm; c) Được đảm bảo quyền theo quy định. 2.5.1 Điểm mạnh: Nhà trường đảm bảo quy định tuổi học sinh, khơng có trường hợp học trước tuổi Đa số học sinh thực nghiêm túc nhiệm vụ học sinh quy định hành vi không làm, chấp hành tốt nội quy trường đề Nhà trường đảm bảo quy định tuổi học sinh, khơng có trường hợp học trước tuổi Đa số học sinh thực nghiêm túc nhiệm vụ học sinh quy định hành vi không làm, chấp hành tốt nội quy trường đề 2.5.2 Điểm yếu: Vẫn học sinh thiếu quan tâm gia đình, ý thức học tập chưa tốt nên thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường như: học trễ, đánh nhau, cúp tiết, trốn học, chưa thực tốt nhiệm vụ học tập 2.5.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (27)đội trường Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh việc quản lý giáo dục học sinh Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm nhận thức số phụ huynh chưa quan tâm mức đến việc học hành em họ 2.5.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 2.5.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt Đánh giá chung (về Tiêu chuẩn 2): - Điểm mạnh nhà trường: Đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường đảm bảo đủ số lượng cấu môn, giáo viên 100% đạt chuẩn trình độ, có 94% giáo viên đạt chuẩn, lực quản lý Ban lãnh đạo trường, trình độ tay nghề giáo viên đáp ứng theo quy định xu hướng đổi giáo dục nay, năm thực tốt nhiệm vụ giao đảm bảo quyền chế độ sách theo quy định - Điểm yếu nhà trường: Nhân viên văn thư, thư viện, y tế, thiết bị giáo viên phụ trách khơng có nhân viên chun trách đạt chuẩn từ trung cấp trở lên với vị trí nhiệm vụ cơng tác - Kiến nghị trường: Tiếp tục phát huy điểm mạnh đạt khắc phục điểm yếu đội ngũ, Hiệu trưởng chủ động tham mưu với Phòng Giáo dục Đào tạo để nhận nhân viên có đủ điều kiện trình độ xây dựng kế hoạch cử đào tạo với với trí việc làm Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, phối hợp tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy Vận động tuyên truyền giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp, góp phần nâng cao tỉ lệ giáo viên dạy giỏi chất lượng nhà trường 3 Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học 3.1 Tiêu chí 1: Khn viên, cổng trường, biển trường, tường hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định Điều lệ trường trung học. a) Diện tích khn viên yêu cầu xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo quy định; b) Có cổng, biển tên trường, tường hàng rào bao quanh theo quy định; c) Có sân chơi, bãi tập theo quy định. (28)Trường có giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, diện tích đảm bảo 16m2/1 học sinh Khn viên tách biệt có xanh bóng mát đảm bảo xanh sạch, đẹp tạo vẽ mỹ quan trường học gây cảm giác dể chịu cho giáo viên học sinh Trường có cổng, biển tên trường, có hàng rào bao quanh khuôn viên để bào quản tài sản bên trong; có sân chơi rộng phục vụ hoạt động ngoại khóa 3.1.2 Điểm yếu: Trường chưa có bãi tập theo quy định Từ ảnh hưởng đến việc học tập môn thể dục việc rèn luyện thể dục thể thao nhà trường chưa phát huy tốt Trường khu đất ruộng 5140m2 chưa đầu tư sang lắp khai thác đưa vào sử dụng cho hoạt động dạy học Còn phần sân điểm trường Trương Văn Vững mặt chưa tốt để em vui chơi học tập 3.1.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Năm học 2016-2017, Hiệu trưởng tiếp tục tham mưu tranh thủ hỗ trợ lãnh đạo ngành, nguồn xã hội hóa sớm đầu tư sang lắp mặt khu đất phía sau đưa vào sử dụng Làm khu học tập rèn luyện thể dục thể thao Tráng phần sân điểm trường Trương Văn Vững 3.1.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 3.1.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 3.2 Tiêu chí 2: Phịng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh. a) Số lượng, quy cách, chất lượng thiết bị phòng học, bảng lớp học đảm bảo quy định Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học quy định vệ sinh trường học Bộ Y tế; b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn ghế học sinh đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế; c) Phịng học mơn đạt tiêu chuẩn theo quy định. 3.2.1 Điểm mạnh: Trường có đầy đủ phịng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, quy cách, bảng chống lóa quy định điều lệ trường trung học quy định vệ sinh trường học Bộ Y tế; phịng học trí trang bị đầy đủ trang thiết bị, thoáng mát đầy đủ ánh sáng Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn ghế học sinh đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế (29)Trường chưa bố trí phòng Mỹ thuật Tiếng Anh; dãy phòng học lý thuyết khung cửa sổ bị rỉ sét chưa sơn lại, phần hành lang có chỗ bị sụt lún nhiều lần 3.2.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Trong năm học 2016-2017, Lãnh đạo nhà trường tích cực chủ động kiến nghị với Phòng Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện xin kinh phí đầu tư sửa chữa tráng bê tông phần sân điểm Trương Văn Vững Sơn sửa lại dãy phòng học trệt, lầu Đề nghị đầu tư xây dựng thêm số phòng học để bố trí thêm phịng mơn Mỹ thuật, Tiếng Anh 3.2.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 3.2.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 3.3 Tiêu chí 3: Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy học theo quy định Điều lệ trường trung học. a) Khối phòng phục vụ học tập, khối phịng hành - quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) đảm bảo quy định; b) Có trang thiết bị y tế tối thiểu tủ thuốc với loại thuốc thiết yếu theo quy định; c) Có loại máy văn phịng (máy tính, máy in) phục vụ cơng tác quản lý và giảng dạy, máy tính nối mạng internet phục vụ hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu. 3.3.1 Điểm mạnh: Khối phòng phục vụ học tập, khối phịng hành trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy học, công tác quản lý theo quy định Điều lệ trường trung học Trường lắp đặt kết nối mạng internet ADSL có kết nối wifi phục phụ tốt cho việc cập nhật thông tin báo cáo qua mail, giúp thầy có điều kiện khai thác tốt liệu dạy học mạng internet 3.3.2 Điểm yếu: Trường chưa có phịng họp, phịng Cơng đồn Y tế cịn sử dụng chung, chưa có hội trường Máy photocoppy bị hỏng chưa sửa chữa được, thư viện, thiết bị chưa trang bị máy vi tính nên chưa thực phần mềm quản lý thư viện 3.3.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (30)máy vi tính, máy in cho phòng thư viện, thiết bị Trang bị bàn ghế phòng làm việc Tiến hành sửa chữa máy photocoppy thường xuyên kiểm tra sửa chữa kịp thời máy móc phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy 3.3.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 3.3.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 3.4 Tiêu chí 4: Cơng trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục. a) Có cơng trình vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, riêng cho nam nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an tồn, thuận tiện, sẽ; b) Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh; c) Có nguồn nước đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, hệ thống cung cấp nước uống đạt tiêu chuẩn, hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu cầu. 3.4.1 Điểm mạnh: Trường có cơng trình nhà vệ sinh giáo viên học sinh riêng biệt đáp ứng tốt, đảm bảo thoáng mát; có nhà để xe riêng giáo viên học sinh rộng rãi thoát mát, hệ thống nước sạch, hệ thống nước đáp ứng u cầu sinh mơi trường hoạt động giáo dục nhà trường 3.4.2 Điểm yếu: Nhà trường chưa có hệ thống nước máy Nên nguồn nước sử dụng nhà trường nguồn nước khoan chưa đảm bảo vệ sinh đạt chuẩn 3.4.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Năm học 2016-2017, trường làm thêm hệ thống nước từ sông sử dụng thuốc lọc để đảm bảo vệ sinh nguồn nước 3.4.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 3.4.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 3.5 Tiêu chí 5: Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh. a) Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; bổ sung sách, báo tài liệu tham khảo năm; (31)c) Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet website nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy, học quản lý nhà trường. 3.5.1 Điểm mạnh: Trường có thư viện đạt chuẩn, hàng năm bổ sung sách báo, tài liệu tham khảo Hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học cán giáo viên, nhân viên học sinh Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet ADSL có wifi phục vụ tốt cho việc truy cập khai thác sử dụng công nghệ thông tin 3.5.2 Điểm yếu: Trang website nhà trường thành lập chưa cập nhật nội dung liệu nên chưa thu hút học sinh giáo viên tham gia truy cập 3.5.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Hàng năm, đầu năm học trích phần kinh phí để bổ sung sách báo, tài liệu tham khảo; Bổ sung thêm hình để đáp ứng nhu cầu giảng dạy giáo viên học tập học sinh; Cán phụ trách công nghệ thông tin cập nhật cung cấp thông tin phong phú website nhà trường từ hè năm học 2016-2017 Do phòng thư viện mở rộng thêm nên cán thư viện cần bố trí xếp thư viện hợp lý khoa học, tạo nơi đọc thuận tiện cho giáo viên học sinh 3.5.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 3.5.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 3.6 Tiêu chí 6: Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học hiệu sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học. a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo; b) Việc sử dụng thiết bị dạy học lên lớp tự làm số đồ dùng dạy học giáo viên đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học hằng năm. 3.6.1 Điểm mạnh: (32)3.6.2 Điểm yếu: Thiết bị, đồ dùng dạy học có chưa đồng mơn cịn hư hỏng nhiều chất lượng sản xuất sử dụng nhiều năm Trường chưa có phịng mơn Mỹ thuật, Tiếng Anh khơng có phịng học 3.6.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Năm học 2016-2017, lãnh đạo nhà trường đạo giáo viên tiếp tục khai thác có hiệu quy định việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học hàng ngày lên lớp Khuyến khích giáo viên tự làm thêm đồ dùng dạy học để phục vụ cho việc giảng dạy Mua sắm thêm hóa chất, thiết bị dạy học cần thiết 3.6.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 3.6.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt Đánh giá chung (về Tiêu chuẩn 3): - Điểm mạnh nhà trường: Nhà trường có khn viên rộng, thống mát; có cổng, biển tên trường, có hàng rào tường kiên cố; nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt; sân chơi có cảnh xanh, sạch, đẹp theo quy định Điều lệ trường trung học” Nhà trường có đủ phịng học đảm bảo phục vụ cho hoạt động dạy học, phịng học có đủ ánh sáng, thống mát, trang trí phù hợp với tâm sinh lý học sinh Trường có số phịng phịng hành đáp ứng đủ nhu cầu cho cơng tác quản lý Phịng Y tế trường trang bị đủ thiết bị Y tế tối thiểu đủ phục vụ cho công tác sơ cấp cứu ban đầu điều trị bệnh thơng thường cho học sinh Trường có khu nhà để xe cho cán giáo viên, nhân viên học sinh đảm bảo phù hợp an tồn Có thư viện đạt chuẩn cung cấp kịp thời sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên học sinh góp phần phục vụ cơng việc giảng dạy học tập giáo viên, nhân viên học sinh Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet Website nhà trường đáp ứng yêu cầu quản lý nhà trường Việc theo dõi bảo quản đồ dùng, thiết bị dạy học theo quy định; năm nhà trường kiểm kê bổ sung đồ dùng dạy học góp phần nâng cao chất lượng - Điểm yếu nhà trường: Trường có diện tích rộng chưa có bãi tập chưa đầu tư nâng cấp, xây dựng; từ ảnh hưởng đến việc tập luyện thể dục thể thao hoạt động ngoại khóa (33)cửa sổ số phòng học bị rỉ sét chưa sơn quét, hành lang số chỗ bị sụt, lún Thiết bị, đồ dùng dạy học có chưa đồng mơn, cịn hư hỏng nhiều chất lượng sử dụng nhiều năm Các trang thiết bị văn phòng thiếu, số bị hư hỏng chưa sửa chữa kịp thời; máy tính phục vụ cho giảng giảng chưa đáp ứng so học sinh lớp (chỉ có 25 máy bình quân 35 học sinh lớp) - Kiến nghị trường: Năm học 2016-2017, nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh đạt Trong quan tâm bố trí bãi tập cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tập luyện thể dục thể thao hoạt động ngoại khóa Sắp xếp phòng học hợp lý hơn, tạo điều kiện nhà trường có phịng Mỹ thuật, Tiếng Anh; đầu tư sửa chữa sở vật chất, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết phục vụ cho giảng dạy, phát động phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy Có kế hoạch tham mưu bổ sung máy tính đáp ứng cho học sinh thực hành (chỉ có 25 máy bình quân 35 học sinh lớp) 4 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội 4.1 Tiêu chí 1: Tổ chức hiệu hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh. a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động; c) Tổ chức họp định kỳ đột xuất nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến công tác quản lý của nhà trường, biện pháp giáo dục học sinh, giải kiến nghị cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh. 4.1.1 Điểm mạnh: Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Nhiệt tình cơng việc, có tâm huyết với nhà trường Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tốt; thường xuyên tổ chức họp trao đổi thông tin nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh tình hình học tập học sinh hoạt động nhà trường 4.1.2 Điểm yếu: (34)thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động chưa tay Ban đại diện bận rộn nhiều cơng việc nên khó xếp họp định kỳ thông tin nhà trường với Ban đại diện chưa thường xuyên; 4.1.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Trong thời gian tới nhà trường chủ động lập kế hoạch, đề xuất phối hợp với Ban đại diện việc tổ chức hoạt động Hàng năm kiện toàn cấu tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh để đạt kết cao 4.1.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 4.1.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 4.2 Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường môi trường giáo dục. a) Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền địa phương kế hoạch biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường; b) Phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; c) Huy động sử dụng có hiệu nguồn lực tự nguyện, theo quy định của tổ chức, cá nhân để xây dựng sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc khác và hỗ trợ học sinh có hồn cảnh khó khăn. 4.2.1 Điểm mạnh: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền địa phương ln ủng hộ giúp đỡ phối hợp nhiệt tình cấp ủy quyền địa phương tổ chức đồn thể Ban lãnh đạo ấp Nhà trường tranh thủ nguồn lực từ tổ chúc quan, cá nhân để giúp đỡ cho nhà trường sở vật chất, trang thiết bị, giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn hàng năm 4.2.2 Điểm yếu: Xã Thạnh Hưng kinh tế người dân chủ yếu nơng nghiệp cịn nhiều khó khăn Từ đó, việc vận động đóng góp chủ yếu hỗ trợ cho học sinh có hồn cảnh khó khăn, cịn việc vận động đầu tư tăng cường sở vật chất cho nhà trường hạn chế 4.2.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (35)trường xã hội Vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ đồng thời tham mưu cấp ủy Đảng, quyền địa phương tổ chức đoàn thể tốt vào năm tiếp theo, xây dựng mạng lưới vận động ủng hộ thông qua Ban đại diện, cựu học sinh trường, Hội khuyến học xã, số mạnh thường quân tâm huyết với trường 4.2.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 4.2.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 4.3 Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương, huy động tham gia cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh thực mục tiêu, kế hoạch giáo dục. a) Phối hợp hiệu với tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; b) Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương; c) Tuyên truyền để tăng thêm hiểu biết cộng đồng nội dung, phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục. 4.3.1 Điểm mạnh: Trường ln chủ động tổ chức tích cực tham gia phong trào cấp trên, địa phương tổ chức, đồng thời trường tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh tham gia qua góp phần tích cực việc giáo dục đạo đức học sinh, tuyên truyền truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc 4.3.2 Điểm yếu: Trong hoạt động, thiếu chủ động từ cịn thiếu kế hoạch phối hợp với tổ chức đồn thể quyền địa phương Việc chăm sóc ni dưỡng gia đình sách chưa thực hiện, nguồn kinh đoàn đội hạn chế 4.3.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Năm học 2016-2017, nhà trường giao cho tổng phụ trách Đội phối hợp với đoàn niên xây dựng kế hoạch phối hợp với tổ chức đoàn thể giáo dục truyền thống cho học sinh (36)lịch sử xã Thạnh Lộc, xã Ngọc Chúc, Bia tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương thị trấn Giồng Riềng 4.3.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 4.3.5 Đánh giá tiêu chí: Khơng đạt. Đánh giá chung (về Tiêu chuẩn 4): - Điểm mạnh nhà trường: Ban đại diện cha mẹ học sinh Lãnh đạo nhà trường có phối hợp tốt Mỗi lớp có thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh cầu nối phụ huynh nhà trường Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho Ban đại diện cha mẹ học sinh thực nhiệm vụ, quyền trách nhiệm theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có phối hợp, hỗ trợ nhà trường công tác khen thưởng, giúp đỡ học sinh khó khăn, tạo điều kiện tốt cho học sinh đến trường Lãnh đạo nhà trường có chủ động tham mưu với cấp ủy quyền địa phương, phối hợp tổ chức đoàn thể, cá nhân nhằm huy động nguồn lực để xây dựng mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh hỗ trợ hoạt động giáo dục nhà trường Chủ động, tích cực tham gia tốt phong trào cấp địa phương tổ chức, đồng thời trường tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh tham gia qua góp phần tích cực việc giáo dục đạo đức học sinh, tuyên truyền truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc - Điểm yếu nhà trường: Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể Một vài thành viên bận rộn nhiều cơng việc nên khó xếp họp định kỳ; việc trao đổi thông tin nhà trường với Ban đại diện chưa thực thường xun Cơng tác xã hội hóa chưa triển khai hiệu chưa cao, chủ yếu hỗ trợ cho học sinh có hồn cảnh khó khăn, cịn việc vận động tổ chức, cá nhân để tăng cường sở vật chất cho nhà trường hạn chế Nhà trường chưa có kế hoạch phối hợp với tổ chức đồn thể, quyền địa phương việc tổ chức hoạt động nhà trường Việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình sách chưa thực nguồn kinh đoàn đội hạn chế - Kiến nghị trường: (37)tác phối kết hợp phát huy tốt mối quan hệ nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh chất lượng giáo dục nhà trường Cần có giải pháp phát huy vai trò tổ chức Đoàn thể nhà trường xây dựng phong trào vận động, quyên góp Cần xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể tinh thần tự nguyện đóng góp học sinh vận động nhà hảo tâm địa phương việc tổ chức giao lưu nguồn, thăm di tích lịch sử xã Thạnh Lộc, xã Ngọc Chúc, Bia tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương thị trấn Giồng Riềng địa phương khác 5 Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục 5.1 Tiêu chí 1: Thực chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục Đào tạo, quy định chuyên môn quan quản lý giáo dục địa phương. a) Có kế hoạch hoạt động chun mơn năm học, học kỳ, tháng, tuần; b) Thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy học tập môn học theo quy định; c) Rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập tháng. 5.1.1 Điểm mạnh: Hàng năm kế hoạch năm học trường xây dựng kịp thời sở đạo nhiệm vụ năm học Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo, gắn với thực tế trường, có xây dựng kế hoạch thực hàng tuần, tháng, học kỳ, năm học Lãnh đạo nhà trường đạo tổ chuyên môn, giáo viên thực nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy học tập mơn thơng qua phân phối chương trình, kế hoạch Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Hàng tháng nhà trường có tổ chức rà soát, đánh giá việc thực nhiệm vụ năm học, kế hoạch giảng dạy học tập thông qua hoạt động tổ chuyên môn 5.1.2 Điểm yếu: Vẫn cịn có tổ chun mơn xây dựng kế hoạch tháng, năm chưa cụ thể, thiếu chủ động kế hoạch Một số giáo viên chưa thực tốt kế hoạch nề nếp chuyên môn nhà trường (38)Tiếp tục phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu nêu trên, Lãnh đạo trường tổ trường tổ chuyên môn dự thăm lớp, dự sinh hoạt chuyên môn theo định kì để đưa chất lượng mơn tổ đạt kết cao hơn, đôn đốc giáo viên thực tốt kế hoạch năm học, nề nếp chuyên môn nhà trường đề Xây dựng thực nghiêm túc quy chế thi đua khen thưởng gắn với việc đánh giá phân loại viên chức hàng năm quy trình, thực chất 5.1.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 5.1.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 5.2 Tiêu chí 2: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học học sinh. a) Sử dụng hợp lý sách giáo khoa; liên hệ thực tế dạy học, dạy học tích hợp; thực hiện cân đối truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ tư cho học sinh trình dạy học; b) Ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin dạy học, đổi kiểm tra, đánh giá hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết học tập; c) Hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 5.2.1 Điểm mạnh: Giáo viên sử dụng hợp lý sách giáo khoa, có liên hệ thực tế dạy học, dạy học tích hợp; thực cân đối truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ tư cho học sinh q trình dạy học; giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo biết phản biện 5.2.2 Điểm yếu: Một số giáo viên chưa thành thạo kỹ soạn giảng có ứng dụng cơng nghệ thơng tin trình độ, lực số giáo viên cịn hạn chế, khơng tích cực tự bồi dưỡng tin học Cịn phận nhỏ học sinh chưa tích cực, chủ động học tập chưa xác định động học tập, ý thức học tập chưa tốt 5.2.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (39)thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm phối hợp tốt với phụ huynh học sinh để giáo dục động cơ, ý thức học tập học sinh; tiếp tục làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu, 5.2.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 5.2.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 5.3 Tiêu chí 3: Thực nhiệm vụ phổ cập giáo dục địa phương. a) Có kế hoạch triển khai thực hiện cơng tác phổ cập giáo dục theo nhiệm vụ quyền địa phương, quan quản lý giáo dục cấp giao; b) Kết thực hiện phổ cập giáo dục đáp ứng với nhiệm vụ giao; c) Kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập giáo dục theo định kỳ để có biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu công tác. 5.3.1 Điểm mạnh: Nhà trường có xây dựng kế hoạch thực tốt cơng tác phổ cập giáo dục, có theo dõi đánh giá việc thực công tác phổ cập Xã công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở 5.3.2 Điểm yếu: Việc huy động học sinh bỏ học trở lại trường học phổ cập gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đạt phổ cập nâng lên hàng năm thấp 5.3.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Chỉ đạo thực tốt cơng tác trì sĩ số hạn chế học sinh bổ học giữ chừng, nhằm nâng tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập tự nhiên ngày tăng Hiệu trưởng tích cực tham mưu với cấp ủy quyền địa phương có biện pháp huy động tối đa học sinh bỏ học trở lại lớp vận động lớp phổ cập đạt kết tốt 5.3.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 5.3.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 5.4 Tiêu chí 4: Thực hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, theo kế hoạch nhà trường theo quy định cấp quản lý giáo dục. a) Khảo sát, phân loại học sinh giỏi, yếu, có biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên học tập từ đầu năm học; b) Có hình thức tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém phù hợp; (40)5.4.1 Điểm mạnh: Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức phân loại học sinh giỏi, yếu, có biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên học tập Tổ chức lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu có chương trình cụ thể, phù hợp với đối tượng học sinh, sau học kỳ có đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời 5.4.2 Điểm yếu: Số học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi mơn cịn Một số học sinh xếp loại học lực yếu, chưa tham gia học phụ đạo đầy đủ ý thức học tập chưa tốt, học sinh chưa xác định tầm quan trọng việc học 5.4.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2016-2017, nhà trường tiếp tục phát huy kết đạt được; nhà trường tuyên truyền nâng cao nhận thức ý nghĩa công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu nhằm thu hút học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi học phụ đạo đầy đủ 5.4.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 5.4.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt. 5.5 Tiêu chí 5: Thực nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. a) Thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu môn học gắn lý luận với thực tiễn; b) Thực hiện kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương theo quy định; c) Rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương năm. 5.5.1 Điểm mạnh: Nhà trường thực đầy đủ nội dung giáo dục địa phương theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Trong buổi sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương Rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương năm 5.5.2 Điểm yếu: Thời gian dành cho chương trình giáo dục địa phương nên nội dung giảng dạy chưa nhiều lĩnh vực địa phương (41)Từ năm học 2016- 2017, nhà trường tiếp tục phát huy kết đạt được, đồng thời lãnh đạo trường đạo giáo viên biên soạn nội dung theo chủ đề gọn để cập nhật nhiều kiến thức phục vụ tốt cho nội dung giáo dục địa phương 5.5.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 5.5.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 5.6 Tiêu chí 6: Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh. a) Phổ biến kiến thức số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, một số trò chơi dân gian cho học sinh; b) Tổ chức số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trị chơi dân gian cho học sinh trường; c) Tham gia Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, hoạt động lễ hội dân gian quan có thẩm quyền tổ chức. 5.6.1 Điểm mạnh: Nhà trường có phổ biến kiến thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trò chơi dân gian cho học sinh Hàng năm nhà trường có tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Nhà trường tham gia đầy đủ hội thi như: Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, hoạt động lễ hội dân gian quan có thẩm quyền tổ chức đạt nhiều thành tích cao hội thi 5.6.2 Điểm yếu: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trị chơi dân gian nhà trường chưa tổ chức thường xuyên thời gian học khóa học sinh nhiều 5.6.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2016-2017, nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh đã được, lãnh đạo trường xếp thời gian học tập hợp lý để tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trị chơi dân gian nhà trường thường xuyên theo chủ đề tháng 5.6.4 Những điểm chưa rõ: Không có 5.6.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt (42)a) Giáo dục kỹ giao tiếp, kỹ tự nhận thức, kỹ quyết định, suy xét giải vấn đề, kỹ đặt mục tiêu, kỹ ứng phó, kiềm chế, kỹ hợp tác làm việc theo nhóm cho học sinh; b) Giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh thông qua giáo dục ý thức chấp hành luật giao thơng; cách tự phịng, chống tai nạn giao thơng, đuối nước và các tai nạn thương tích khác; thông qua việc thực hiện quy định cách ứng xử có văn hóa, đồn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau; c) Giáo dục tư vấn sức khoẻ thể chất tinh thần, giáo dục giới tính, tình u, nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 5.7.1 Điểm mạnh: Nhà trường thực phối hợp lồng ghép mơn học văn hóa, hoạt động lên lớp, qua buổi sinh hoạt cờ để giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh; giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh thông qua giáo dục ý thức chấp hành luật giao thơng tai nạn thương tích khác; tổ chức, giáo dục tư vấn sức khoẻ thể chất tinh thần, giáo dục giới tính, tình u, nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh 5.7.2 Điểm yếu: Nhà trường chưa tổ chức thực hành kỹ bơi lội cho học sinh để em biết cách tự phòng, chống tai nạn đuối nước trường chưa có hồ bơi 5.7.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2016 - 2017, nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh đạt Lãnh đạo trường hợp đồng hồ bơi học sinh thực hành kỹ bơi lội cho học sinh chưa biết bơi 5.7.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 5.7.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 5.8 Tiêu chí 8: Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh mơi trường lớp học, nhà trường. a) Có kế hoạch lịch phân cơng học sinh tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường nhà trường; b) Kết tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh mơi trường của học sinh đạt yêu cầu; c) Hằng tuần, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giữ gìn vệ sinh mơi trường của nhà trường. 5.8.1 Điểm mạnh: (43)thức bảo vệ, chăm sóc giữ gìn vệ sinh môi trường, thi đua “Xanh- Sạch- Đẹp” lớp Nhà trường đạo Liên đội theo dõi học sinh việc chấp hành nội quy, thường xuyên nhắc nhở giáo dục em ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác nơi quy định giúp em hình thành kỹ cần thiết sinh hoạt Nhà trường hợp đồng nhân viên hàng ngày dọn dẹp khu vệ sinh Các lớp chủ nhiệm phân công học sinh dọn dẹp vệ sinh khu vực phòng học trồng xanh lớp Chia lớp trực, đội trực trường làm công tác vệ sinh sân trường, khuôn viên trường buổi đảm bảo nhà trường đẹp 5.8.2 Điểm yếu: Vẫn cịn số học sinh ý thức chưa tốt việc thực vệ sinh mơi trường, cịn một vài giáo viên chủ nhiệm chi đạo em làm vệ sinh chưa chu đáo 5.8.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2016-2017, nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh đạt Trong buổi sinh hoạt cờ tiết sinh hoạt cuối tuần, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo viên chủ nhiệm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, ý thức bảo vệ mơi trường, thái độ lao động tích cực 5.8.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 5.8.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 5.9 Tiêu chí 9: Kết xếp loại học lực học sinh năm đáp ứng mục tiêu giáo dục. a) Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 85% trường trung học sở, 80% đối với trường trung học phổ thông 95% trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 90% trường trung học sở, 85% trường trung học phổ thông 99% trường chuyên; b) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Đạt 25% trường trung học sở, 15% trường trung học phổ thông 60% trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 30% trường trung học sở, 20% trường trung học phổ thông 70% trường chuyên; c) Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Đạt 2% trường trung học sở trường trung học phổ thông; 15% trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt nhất (44)trường chuyên. 5.9.1 Điểm mạnh: Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi vượt so với quy định 5.9.2 Điểm yếu: Tỷ lệ học sinh yếu, hàng năm trường số học sinh chưa tham gia đầy đủ lớp phụ đạo nhà trường tổ chức 5.9.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Năm học 2016-2017 năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh đạt Lãnh đạo trường tiếp tục tổ chức lớp phụ đạo cho học sinh yếu, kém; giáo viên chủ nhiệm thường xuyên phối hợp tốt với gia đình học sinh để thơng tin tình hình học tập, rèn luyện học sinh, đồng thời nhắc nhở, động viên em tham gia đầy đủ lớp phụ đạo nhà trường tổ chức 5.9.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 5.9.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 5.10 Tiêu chí 10: Kết xếp loại hạnh kiểm học sinh năm đáp ứng mục tiêu giáo dục. a) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá, tốt đạt 90% trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, 98% trường chuyên; b) Tỷ lệ học sinh bị kỷ luật buộc thơi học có thời hạn không 1% đối với trường trung học sở, trường trung học phổ thông; không 0,2% đối với trường chun; c) Khơng có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 5.10.1 Điểm mạnh: Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt hàng năm đạt 98% Tỷ lệ học sinh bị kỷ luật buộc thơi học có thời hạn 1% Khơng có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình 5.10.2 Điểm yếu: Một số học sinh bị xếp loại hạnh kiểm yếu chưa trung thực kiểm tra, thi học kỳ 5.10.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: (45)học tập, trung thực kiểm tra, thi học kỳ; giáo dục học sinh ý thức chấp hành nội quy nhà trường nhằm hạn chế học sinh hạnh kiểm yếu 5.10.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 5.10.5 Đánh giá tiêu chí: Đạt 5.11 Tiêu chí 11: Kết hoạt động giáo dục nghề phổ thông hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh năm. a) Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương; b) Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Đạt 70% tổng số học sinh thuộc đối tượng học nghề đối với trường trung học sở; 100% trường trung học phổ thông trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 80% tổng số học sinh thuộc đối tượng học nghề trường trung học sở; 100% trường trung học phổ thông trường chuyên; c) Kết xếp loại học nghề học sinh: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 80% loại trung bình trở lên trường trung học cơ sở, 90% trường trung học phổ thông trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 90% loại trung bình trở lên trường trung học sở, 95% đối với trường trung học phổ thông trường chuyên. 5.11.1 Điểm mạnh: Nhà trường hướng nghiệp cho học sinh nghề phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề tỷ lệ học sinh tốt nghiệp nghề đạt 100%, loại giỏi đạt tỷ lệ cao 5.11.2 Điểm yếu: Còn nhiều học sinh chưa ý thức tốt việc học nghề phổ thông định hướng nghề nghiệp cho thân 5.11.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Nhà trường đạo giáo viên dạy nghề phổ thông, giáo viên chủ nhiệm giáo dục, tư vấn cho học sinh hiểu có ý thức tốt việc học nghề định hướng nghề nghiệp cho thân Tiếp tục nghiên cứu cải tiến nội dung cập nhật kịp thời thông tin cần thiết đưa vào nội dung giáo dục hướng nghiệp nhằm đem đến cho em nội dung thiết thực bổ ích 5.11.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có (46)5.12 Tiêu chí 12: Hiệu hoạt động giáo dục năm nhà trường. a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp ổn định năm; b) Tỷ lệ học sinh bỏ học lưu ban: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Không 3% học sinh bỏ học, không 5% học sinh lưu ban; trường chun khơng có học sinh lưu ban học sinh bỏ học; - Các vùng khác: Không 1% học sinh bỏ học, không 2% học sinh lưu ban; trường chun khơng có học sinh lưu ban học sinh bỏ học; c) Có học sinh tham gia đoạt giải hội thi, giao lưu tiểu học, kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đối với trung học sở cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trở lên đối với trung học phổ thông năm. 5.12.1 Điểm mạnh: Trường có tỉ lệ học sinh lên lớp tốt nghiệp THCS ổn định năm Các năm gần trường có học sinh tham gia đoạt giải thi kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh 5.12.2 Điểm yếu: Trường có tỷ lệ học sinh bỏ học cịn cao so với quy định số giáo viên chủ nhiệm chưa phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh; số học sinh học yếu kém, chán nản nên bỏ học 5.12.3 Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục: Từ năm học 2016-2017, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đồng thời có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém; Hiệu trưởng đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với gia đình để thơng tin kịp thời tình hình học tập rèn luyện học sinh nhằm kịp thời ngăn chặn học sinh bỏ học 5.12.4 Những điểm chưa rõ: Khơng có 5.12.5 Đánh giá tiêu chí: Chưa đạt Đánh giá chung (về Tiêu chuẩn 5): - Điểm mạnh nhà trường: (47)Giáo viên sử dụng hợp lý sách giáo khoa, có liên hệ thực tế dạy học, dạy học tích hợp; thực cân đối truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ tư cho học sinh trình dạy học; giáo viên tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào dạy học, hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo biết phản biện Nhà trường có xây dựng kế hoạch thực tốt cơng tác phổ cập giáo dục, có theo dõi đánh giá việc thực công tác phổ cập Tổ chức lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu có chương trình cụ thể, phù hợp với đối tượng học sinh, sau học kỳ có đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời Nhà trường thực đầy đủ nội dung giáo dục địa phương theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Nhà trường có phổ biến kiến thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trò chơi dân gian cho học sinh Hàng năm nhà trường có tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Nhà trường tham gia đầy đủ hội thi như: Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, hoạt động lễ hội dân gian quan có thẩm quyền tổ chức đạt nhiều thành tích cao hội thi Nhà trường thực phối hợp lồng ghép môn học văn hóa, hoạt động ngồi lên lớp, qua buổi sinh hoạt cờ để giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh Nhà trường có kế hoạch đạo giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh ý thức bảo vệ, chăm sóc giữ gìn vệ sinh môi trường, thi đua xanh- sạch- đẹp lớp Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi vượt so với quy định Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt hàng năm đạt 98% Tỷ lệ học sinh bị kỷ luật buộc thơi học có thời hạn 1% Khơng có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình Nhà trường hướng nghiệp cho học sinh nghề phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề tỷ lệ học sinh tốt nghiệp nghề đạt 100%, loại giỏi đạt tỷ lệ cao Trường có tỉ lệ học sinh lên lớp tốt nghiệp THCS ổn định năm Các năm gần trường có học sinh tham gia đoạt giải thi kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh (48)Một số giáo viên chưa thành thạo kỹ soạn giảng có ứng dụng cơng nghệ thơng tin trình độ, lực số giáo viên hạn chế, khơng tích cực tự bồi dưỡng tin học Cịn phận nhỏ học sinh chưa tích cực, chủ động học tập chưa xác định động học tập, ý thức học tập chưa tốt Việc huy động học sinh bỏ học trở lại trường học phổ cập gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đạt phổ cập nâng lên hàng năm thấp Một số học sinh xếp loại học lực yếu, chưa tham gia học phụ đạo đầy đủ ý thức học tập chưa tốt, học sinh chưa xác định tầm quan trọng việc học Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trị chơi dân gian nhà trường chưa tổ chức thường xuyên thời gian học khóa học sinh nhiều Nhà trường chưa tổ chức thực hành kỹ bơi lội cho học sinh để em biết cách tự phịng, chống tai nạn đuối nước trường chưa có hồ bơi Tuy nhiên cịn số học sinh ý thức chưa tốt việc thực vệ sinh mơi trường Cịn nhiều học sinh chưa ý thức tốt việc học nghề phổ thông định hướng nghề nghiệp cho thân Trường có tỷ lệ học sinh bỏ học cao so với quy định - Kiến nghị trường: Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực nhiệm vụ, tự học tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh để giáo dục ý thức chấp hành nội quy cho học sinh, ý thức tự học, phấn đấu vươn lên học tập Lãnh đạo nhà trường phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện mở thêm nhiều nghề phổ thông để học sinh lựa chọn nghề phù hợp với lực thân Lãnh đạo nhà trường tiếp tục quan tâm đạo công tác phụ đạo học sinh yếu, kém; phối hợp chặt chẽ với ban ngành, đoàn thể, quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động học sinh bỏ học trở lại trường, hỗ trợ cho học sinh nghèo, hồn cảnh khó khăn để em yên tâm học tập (49)Phần III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1 Kết luận chung - Số lượng tỉ lệ phần trăm (%) số đạt không đạt + Chỉ số đạt: 102/108, tỷ lệ: 94,44% + Chỉ số không đạt: 6/108, tỷ lệ: 5,56% - Số lượng tỉ lệ phần trăm (%) tiêu chí đạt khơng đạt; + Tiêu chí đạt: 31/36, tỷ lệ: 86.11% + Tiêu chí khơng đạt: 5/36, tỷ lệ: 13,89% - Cụ thể nội dung không đạt: + Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 10, Chỉ số a: Nhà trường chưa xây dựng phương án cụ thể phịng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm + Tiêu chuẩn 2, Tiêu chí 4, Chỉ số b: Nhân viên Kế tốn, thiết bị, văn thư-thủ quỹ; nhân viên thư viện, y tế giáo viên kiêm nhiệm Chưa có Trung cấp trở lên với vị trí nhiệm vụ cơng tác + Tiêu chuẩn 3, Tiêu chí 1, Chỉ số c: Nhà trường chưa bố trí bãi tập cho học sinh + Tiêu chuẩn 4, Tiêu chí 3, Chỉ số a: chưa có kế hoạch phối hợp tổ chức đồn thể quyền địa phương để giáo dục học sinh truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc cho học sinh + Tiêu chuẩn 4, Tiêu chí 3, Chỉ số b: Nhà trường chưa tham gia chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa địa phương khơng có sở + Tiêu chuẩn 5, Tiêu chí 12, Chỉ số b: Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm 1% - Căn Điều 31, Thông tư Số: 42/2012/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2012 Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông, tiểu học sở giáo dục thường xuyên, trường THCS Thạnh Hưng 1, huyện Giồng Riềng đạt chất lượng giáo dục cấp độ - Các kết luận khác: Khơng có 2 Kiến nghị Tiêu chuẩn Tập trung xây dựng chiến lược phát triển giáo dục để cấp phê duyệt trước thực (50)tích, cháy nổ, phịng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm Tiêu chuẩn Năm học 2016-2017, đội ngũ nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh đạt Lãnh đạo nhà trường tham mưu với cấp, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Giồng riềng có phương án điều chỉnh đội ngũ nhân viên cho phù hợp so quy định, đặc biệt lập kế hoạch cử đào tạo khơng có nhân viên đạt chuẩn Tiêu chuẩn Phát huy mạnh đạt Tuy nhiên, tiêu chí cần mơ tả cho xác Điểm mạnh, điểm yếu tiêu chí cần bám sát yêu cầu nội hàm số (còn thừa thiếu) Phần cải tiến chất lượng cần phải xác định chủ thể thời gian thực Năm học 2016-2017 năm tiếp theo, nhà trường cần có kế hoạch, biện pháp để khắc phục điểm yếu tồn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Tiêu chuẩn Trong năm học tiếp theo, nhà trường cần thực tốt công tác phối kết hợp phát huy tốt mối quan hệ nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh chất lượng giáo dục nhà trường Cần có giải pháp phát huy vai trị tổ chức Đồn thể nhà trường xây dựng phong trào vận động, quyên góp Cần xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể tinh thần tự nguyện đóng góp học sinh vận động nhà hảo tâm địa phương việc tổ chức giao lưu nguồn, thăm di tích lịch sử xã Thạnh Lộc, xã Ngọc Chúc, Bia tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương thị trấn Giồng Riềng địa phương khác Tiêu chuẩn (51)Kiên Giang, ngày 08 tháng 06 năm 2017 TRƯỞNG ĐỒN PHĨ TRƯỞNG PHỊNG GDTrH SỞ GD&ĐT
- Xem thêm -

Xem thêm: GR BCDGN THCS ThanhHung1-GR,