0

cạnh tranh hoàn hảo là thị tr−ờng trong đó có nhiều ng−ời mua và nhiều ng−ời bán và

45 8 0
  • cạnh tranh hoàn hảo là thị tr−ờng trong đó có nhiều ng−ời mua và nhiều ng−ời bán và

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2020, 23:36

ThÞ tr−êng c¹nh tranh ®éc quyÒn lµ thÞ tr−êng trong ®ã cã nhiÒu ng−êi b¸n mét s¶n phÈm nhÊt ®Þnh nh−ng s¶n phÈm cña mçi ng−êi b¸n Ýt nhiÒu cã sù ph©n biÖt ®èi víi ng−êi tiªu dïng.. §Æc ®[r] (1)(2)11 CạnhCạnh tranhtranh hoànhoàn h¶oh¶o 22 ThịThị tr−ờngtr−ờng độcđộc quyềnquyền thuầnthuần tuýtuý 33 CạnhCạnh tranhtranh cócó tínhtính độcđộc quyềnquyền (3)Khái niệm 1 cạnh tranh hoàn hảo 1 cạnh tranh hoàn hảo Cnh tranh hon ho l thị tr−ờng có nhiều ng−ời mua nhiều ng−ời bán không ng−ời mua ng−ời bán ảnh h−ởng đến giá thị tr−ờng Đặc điểm thị trờng cạnh tranh hoàn hảo Có nhiều ngời mua nhiều ngời bán thị trờng Có nhiều ngời mua nhiều ngời bán thị trờng Sn phm ng Thơng tin đầy đủ Khơng có trở ngại việc gia nhập hay rút lui khỏi th trng Đặc điểm doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo Doanh nghiệp ngời chấp nhận giá thị trờng Đờng cầu doanh nghiệp co gi4n hoàn toàn (4)Nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận Nguyờn tc chung: Doanh thu cận biên chi phí cận biên: MR = MC Trong CTHH: Doanh thu cận biên không đổi giá bán: MR = P. == > Giá bán chi phí cận biên: P =MC P MC P0 B O Q 0 C ATC Q D (5)C¸c trờng hợp xảy kinh doanh Doanh nghip có lợi nhuận P > ATCmin (đã nghiên cứu phần trên) Doanh nghiƯp hoµ vèn (a) P = ATCmin Doanh nghiệp chọn sản l−ợng để tối thiểu hố thua lỗ (b) AVCmin< P<ATCmin Doanh nghiệp đóng cửa sản xuất (c) P < AVCmin P (a) Q4 AVC Q Lỗ ATC P4 P (6)Đờng cung ngắn hạn doanh nghiệp 1 cạnh 1 cạnh tranhtranh hoànhoàn hảohảo Đờng cung ngắn hạn doanh nghiệp đờng biểu diễn mức sản lợng mà doanh nghiệp sẵn sàng cung ứng mức giá Đờng cung ngắn hạn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo Đờng cung ngắn hạn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trùng với đờng chi phí cận biên MC tính từ điểm AVCmin trở lên. Đờng cung ngắn hạn thị trờng (7)Xác định Thặng d− sản xuất 1 cạnh 1 cạnh tranhtranh hoànhoàn hảohảo P D P0 PS S P MC PS P0 F A AVC Thặng d sản xuất doanh nghiệp Q0 Q Q0 Q E A ThỈng d sản xuất thị trờng (8)P MC LATC P1 LMC ATC E C B F A P = MR = LMR = D Lựa chọn sản lợng doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo dài hạn Q2 Q P2 Q1 F Q3 G (9)Đờng cung dài hạn doanh nghiệp phần đờng LMC với điều kiện P LATCmin (từ điểm LATCmin trở lên) 1.6 1.6 CânCân bằngbằng dàidài hạnhạn Cõn dài hạn đạt TPkinh tế = 0 DN CTHH đạt cân dài hạn tại: P = LATCmin P P S S2 q1 q0 q P LMC LATC P0 P1 E P P1 S1 Q E0 E1 D Q0 C©n b»ng dài hạn (10)1 cạnh tranh hoàn hảo 1 cạnh tranh hoàn hảo Tỏc ng ca thuế MC2=MC1+ t ATC2=ATC1+ t P P1 MC1 P1 ATC1 Q Q1 (11)2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2 thị tr−ờng độc quyền tuý Khái niệm:Thị tr−ờng độc quyền bán thị tr−ờng có ng−ời b¸n nh−ng cã nhiỊu ng−êi mua Đặc điểm thị tr−ờng độc quyền: Chỉ có ng−ời bán loại hàng hoá hay dịch vụ 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm thị tr−ờng doanh nghiệp độc quyền bán S¶n phẩm sản xuất sản phẩm thay Rào cản gia nhập rút lui khỏi thị trờng lín Đặc điểm doanh nghiệp độc quyền bán: Trên thị tr−ờng độc quyền bán, sức mạnh thị tr−ờng thuộc ng−ời bán Doanh nghiệp điều hành đ−ợc giá để đạt đ−ợc mục tiêu, hay doanh nghiệp độc quyền ng−ời “ ấn định giá” (12)2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2 thị tr−ờng độc quyền tuý Do đạt đ−ợc tính kinh tế theo quy mơ. B¶n quyÒn. 2.1.2 Nguyên nhân dẫn đến độc quyền bán Bản quyền. Sự kiểm soát yếu tố đầu vào. (13)2 2 thth trngtrng cc quynquyn thunthun tuýtuý Đờng cầu doanh nghiệp đờng dốc xuống phía dới, hay doanh nghiệp tăng hàng hoá bán ra sẽ làm cho giá bán giảm xuống. Do đờng doanh thu cận biên nằm dới 2.1.3 Đờng cầu doanh thu cận biên Do đờng doanh thu cận biên nằm dới đờng cầu, hay doanh thu cận biên nhỏ giá bán ( P > MR) CM: Giả sử đ−ờng cầu dn độc quyền có dạng: P = b0 - b1Q TR = P.Q = b0Q – b1Q2 (14)P ATC MC P* A Nguyªn t¾c chung: MR = MC Q D MR Q* (15)2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2.1.5 Quy tắc định giá MR = ∆TR/∆Q = ∆(P.Q)/∆Q = ( P.∆Q + Q.∆P)/∆Q = P + P.(Q/P ).(∆P/∆Q) = P (1 + 1/EPD) Sản l−ợng giá bán doanh nghiệp vận dụng quy tắc định giá nh− sau: = P + P.(Q/P ).(∆P/∆Q) = P (1 + 1/EPD) Mức sản l−ợng tối −u đ−ợc xác định theo nguyên tắc : MR = MC Do đó: MC = P (1 + 1/EPD) ⇒ P = MC/(1+ 1/E PD) (16)2.1.6 Trong độc quyền bán khơng có đ−ờng cung P P1 MC P2 P P1=P2 MC D2 Mối quan hệ giá sản l−ợng doanh nghiệp c quyn bỏn -Không có quan hệ 1-1 giá lợng Q D2 MR2 Q1= Q2 D1 MR1 P2 Q MR2 Q1 D1 MR1 (17)2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2.1.7 Tác động sách thuế P MCt=MC+t MC P1 P0 - Thuế đơn vị t/đvsp: MCt = MC + t ⇒Quyết định sản xuất của DN thay đổi (P Trong tr−ờng hợp phủ đánh khoản thuế cố định T vào nhà độc quyền, sản l−ợng giá bán không thay đổi, có lợi nhuận giảm l−ợng số thuế đó, vì số thuế khơng làm thay đổi độ dốc đ−ờng MC Q Q0 Q1 MR D (18)2.1.8 Sức mạnh độc quyền bán Sức mạnh độc quyền đ−ợc đo số Lerner : ( ≤ L ≤ 1) Chỉ số Lerner biểu thị hệ số co gi4n cầu đối với doanh nghiệp: L = -1/ EPD P MC P L = − Sức mạnh độc quyền bán L = -1/ EP Nguồn gốc sức mạnh độc quyền bán Yếu tố định lực độc quyền bán độ co gi n cầu theo gi¸ cđa doanh nghiƯp (19)2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2 thị tr−ờng độc quyền tuý Nguồn gốc sức mạnh độc quyền bán P MC P*-MC P MC P* P*-MC 2.1.8 Sức mạnh độc quyền bán Q MR D P* Q* Q MR D Q* Co gi_n cầu với sức mạnh độc quyền (20)2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2 thị tr−ờng độc quyền tuý Chi phí x_ hội cho sức mạnh độc quyền bán 2.1.8 Sức mạnh độc quyền bán MC DWL P Q MR D Q* QC (21)Chính phủ th−ờng đ−a ra một số giải pháp điều chỉnh độc quyền nh− sau : Đ−a luật lệ chống độc quyền nh− 2.1.9 Điều chỉnh độc quyền MC ATC P P* P1 PC P2 chống độc quyền nh− luật cạnh tranh, luật doanh nghiệp, lut u t Điều tiết sản lợng. Điều tiết giá cả. iu tit giỏ c ca doanh nghiệp độc quyền bán (22)2 2 thịthị tr−ờngtr−ờng đđộcộc quyềnquyền thuầnthuần tuýtuý 2.1.9 Điều chỉnh độc quyền (thị tr−ờng ĐQ tự nhiên) P* D P Q P* ATC MC PG (23)2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2.1.10 Phân biệt giá lực thị trờng 2.1.10.1.Phân biệt giá cấp phân biệt giá hoàn hảo P E õy l chiến l−ợc mà DN độc quyền bán áp đặt cho mi Khi phân biệt giá cấp 1, TP diện tích Phân biệt giá hoàn h¶o P1 P0 Q1 Q Q 0 D MR B C A MC F bán áp đặt cho khách hàng giá mức giá tối đa mà khách hàng sẵn sàng trả cho đơn vị mua cÊp 1, TP lµ diện tích hình EFC lợi (24)2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2 thị tr−ờng độc quyền t 2.1.10 Ph©n biƯt giá lực thị trờng 2.1.10.2 Phân biệt giá cấp hai phân biệt giá theo khối l−ỵng P P1 D MR P0 Q1 Q0 P3 Q3 Q2 P2 (25)2.1.10 Phân biệt giá lùc thÞ tr−êng 2.1.10.3 Phân biệt giá cấp ba – phân biệt giá theo đối t−ợng (khách hàng) P P Nguyên tắc: MR nhóm phải = MC: MR1=MR2 = = MC D đại diện nhóm tiêu dùng Phân biệt giá theo đối t−ợng P2 Q1 Q2 QT Q P1 MR2 D2 MR1 MRT MC D1 D1 đại diện nhóm tiêu dùng co gi4n, D2 đại diện nhóm tiêu dïng co gi4n h¬n … QT = Q1+Q2 tìm cách MRT = MR1+MR2…= MC Tæng QT chia cho nhãm t /d có đờng cầu D1 là P1 và nhóm (26)2.1.10 Phân biệt giá lực thị trờng 2.1.10.4 Phân biƯt gi¸ theo thêi kú P P1 P2 D2 D1 đ−ờng cầu số ng−ời t/d đánh giá cao sản phẩm, không muốn chờ đợi lâu để mua D2 đ−ờng cầu nhóm ng−ời đơng đảo sẵn sàng bỏ sản phẩm giá cao Q1 Q2 Q MR2 MR1 D1 ATC= MC gi¸ cao (27)2.1.10 Phân biệt giá lực thị trờng 2.1.10.5 Phân biệt giá theo thời điểm P P1 MC D1 là đờng cầu thời Phân biệt giá theo thời ®iÓm Q2 Q1 Q P2 MR1 D1 MR2 D2 gian cao điểm và D2 là đờng cầu không phải (28)2.1.10 Phân biệt giá lực thị trờng 2.1.10.6 Đặt giá hai phần P T* = CS P* 0 Q D (29)2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2.2.1 Đặc điểm thị tr−ờng doanh nghip c quyn mua Đặc điểm thị trờng Thị tr−ờng độc quyền mua thị tr−ờng có ng−ời mua loại Khái niệm: Thị tr−ờng độc quyền mua thị tr−ờng có ng−êi mua nh−ng cã nhiỊu ng−êi b¸n. Thị tr−ờng độc quyền mua thị tr−ờng có ng−ời mua loại hàng hố, dịch vụ Đặc điểm doanh nghiệp độc quyền mua: Trên thị tr−ờng độc quyền mua, sức mạnh thị tr−ờng thuộc ng−ời mua Do doanh nghiệp độc quyền mua hàng hố dịch vụ với mức giá thấp điều kiện cạnh tranh (30)2.2.2 §−êng cung đờng chi tiêu cận biên Chi tiêu cận biên (ME): mc thay i ca tng chi tiêu thay đổi đơn vị sản l−ợng hàng hoá đ−ợc ME S P DN ng−ời mua đứng tr−ớc đ−ờng cung thị tr−ờng Đ−ờng cung phản ánh mức ng−ời bán sẵn sàng bán mức sản l−ợng khác nhau, hàm mức ng−ời tiêu dùng trả Vì ®−êng cung thị trờng đờng chi tiêu bình quân S = AE sản lợng hàng hoá đợc mua. PC P1 Q MV≡≡≡≡D S A C B DWL Do có ng−ời mua duy nên đ−ờng cầu của nhà ĐQ mua đ−ờng tổng giá trị (31)2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2.2.3 Lựa chọn sản l−ợng doanh nghiệp độc quyền mua Nhà độc quyền mua mua số l−ợng hàng hoá, dịch vụ cho đến đơn vị sản l−ợng đem lại giá trị cận biên bằng với chi tiêu cận biên để trả cho đơn vị mua cuối cùng, tức với chi tiêu cận biên để trả cho đơn vị mua cuối cùng, tức là MV=ME. Giá trị ròng việc mua hàng đ−ợc xác định theo cơng thức: NB = TV – TE Trong đó: TV tổng giá trị thu đ−ợc ng−ời mua hàng, TE tổng chi tiêu Lỵi Ých ròng đợc tối đa hoá NB = NB = (TV – TE)’ = MV – ME = (32)2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2 thị tr−ờng độc quyền tuý 2.2.4 Sức mạnh độc quyền mua Chỉ số đánh giá sức mạnh độc quyền số Lerner: Sức mạnh độc quyền mua P -MV L = 1 L = hay P P -MV L = s E L = hay Chi phí x_ hội sức mạnh độc quyền mua Độc quyền mua làm cho sản lợng thấp giá bán thấp hơn điều kiện c¹nh tranh. (33)3 Cạnh tranh có tính độc quyền 3 Cạnh tranh có tính độc quyền Kh¸i niƯm Thị tr−ờng cạnh tranh độc quyền thị tr−ờng có nhiều ng−ời bán sản phẩm định nh−ng sản phẩm ng−ời bán nhiều có phân biệt ng−ời tiờu dựng Đặc điểm thị trờng Có nhiều ngời mua nhiều ngời bán, Sẩn phẩm có phân biệt Tự gia nhập rút lui khỏi thị trờng Đặc điểm doanh nghiệp Doanh nghiệp có sức mạnh độc quyền nh−ng ln bị đe dọa sức ép cạnh tranh tiềm tàng doanh nghiệp khác cung ứng sản phẩm tng ng Các doanh nghiệp cạnh tranh với bán sản phẩm khác biệt, thay đợc cho nhng thay hoàn toµn (34)3 Cạnh tranh có tính độc quyền 3 Cạnh tranh có tính độc quyền P* P ATC MC Mỗi DN cạnh tranh có tính độc quyền sx loại sản phẩm khác biệt, DN có đ−ờng cầu riêng Do đó, đ−ờng cầu DN cạnh tranh có tính độc quyền đ−ờng Q* Q MR D tranh có tính độc quyền đ−ờng nghiêng xuống d−ới giống nh− doanh nghiệp độc quyền nh−ng co gi4n (35)3 Cạnh tranh có tính độc quyền 3 Cạnh tranh có tính độc quyền Mức sản l−ợng tối đa hố lợi nhuận Q* doanh nghiệp cạnh tranh có tính độc quyền đ−ợc xác định theo nguyên tắc doanh thu cận biên chi phí cận biên. MR = MC MR = MC Do doanh thu cận biên nhỏ giá bán MR < P, nên doanh nghiệp cạnh tranh có tính độc quyền đặt giá cao chi phí cận biên giống nh− doanh nghiệp độc quyền. (36)3 Cạnh tranh có tính độc quyền 3 Cạnh tranh có tính độc quyền PLR P LATC LMC E PSR P ATC MC QSR Q O Q LR Q LMR DLR MR DSR (37)Gièng Gièng nhaunhau: : ĐĐềuều cócó lợilợi nhuậnnhuận kinhkinh tếtế b»ngb»ng 0.0. KhơngKhơng cócó đđộngộng cơ giagia nhậpnhập và rútrút khỏikhỏi ngànhngành Kh¸c Khác nhaunhau:: D D thừathừa nnăăngng lựclực sảnsản xuấtxuất: : TrongTrong dàidài hạn hạn cáccác DNCTHH DNCTHH sxsx tại mứcmức sản sản lợnglợng hiệuhiệu ququả, ả, trongtrong khikhi cáccác DNCTDNCTĐĐQ Q sảnsản xuấtxuất ở mứcmức sảnsản lợng lợng thấpthấp hơnhơn, , chocho thấythấy cáccác DNCTDNCTĐĐQ Q cócó thểthể ttăăngng sxsx và giảmgiảm mứcmức chi chi phíphí sxsx trungtrung bbììnhnh chi chi phÝphÝ sxsx trungtrung bb××nhnh QuanQuan hệhệ gigiữữaa MC P: MC vµ P: DNCTHH: P = MC DNCTHH: P = MC DNCT DNCT§§Q: P > MCQ: P > MC Thùc Thực tếtế chocho thấythấy DNCTDNCTĐĐQ hoạt đQ hoạt độngộng trêntrên đoạn đoạn dốcdốc xuốngxuống củacủa đ− ®−êngêng ATC, ATC, vËyvËy MC < ATC MC < ATC NhNh− − vËyvËy, P = ATC , P = ATC thth×× P > MC P > MC § Điềuiều nàynày dẫndẫn đđếnến thịthị tr−ờngtr−ờng CTCTĐĐQ Q cócó mộtmột khoảnkhoản phúcphúc lợilợi mấtmất khơng (38)Gièng Gièng nhaunhau:: P > MC v P > MC vìì việcviệc tốitối đa hố đa hố lợilợi nhuậnnhuận đđịiịi hỏihỏi MR = MC Do MR = MC Do đờngờng cầucầu dốcdốc xuèngxuèng, MR < P., MR < P. Kh¸c Kh¸c nhaunhau:: Nh Nhà à ĐĐQ Q ng−ờing−ời bánbán duyduy nhấtnhất đđốiối vớivới sảnsản phẩmphẩm khôngkhông cócó Nh Nhà à ĐĐQ Q ng−ờing−ời bánbán duyduy nhấtnhất đđốiối vớivới sảnsản phẩmphẩm khơngkhơng cócó hàng hàng hoá hoá thaythay thếthế gầngần gũigũi, , nênnên nãnã cãcã thĨthĨ kiÕmkiÕm lỵilỵi nhnnhn kinh kinh tÕtÕ dơngdơng ngayngay cả trongtrong dàidài hạn.hạn. CT CTĐĐQ, Q, cócó sựsự tựtự do vàovào thịthị tr−êngtr−êng, , lỵilỵi nhnnhn kinhkinh tÕtÕ cđacđa DN (39)3 C¹nh 3 Cạnh tranhtranh cócó tínhtính đđộcộc quyềnquyền Phân biệt theo đối t−ợng. Phân biệt theo sản phẩm Phân biệt theo khèi l−ỵng (40)4 độc quyền tập đồn (nhóm) 4 độc quyền tập đồn (nhóm) Kh¸i niƯm Thị tr−ờng độc quyền tập đồn thị tr−ờng có vài doanh nghiệp sản xuất toàn hay hầu hết mức cung thị tr−ờng loại sản phẩm hay dịch vụ Đặc điểm thị trờng S lng ngi bán tham gia thị tr−ờng t−ơng đối : ng−ời bán cung ứng mức sản lng rt ln ứng mức sản lợng lớn Sản phẩm phân biệt không ph©n biƯt Các doanh nghiệp khó khơng thể vào thị tr−ờng hàng rào chắn lối, doanh nghiệp ngành tiến hành hnh ng chin lc Đặc điểm doanh nghiệp (41)P Pm Các DN ĐQ nhóm tối đa hố TP chung họ ứng xử nh− nhà ĐQ gồm nhiều sở Trong tr−ờng hợp các DN ngành cấu kết với để tối đa hoá TP. Cấu kết thoả thuận công khai hoặc ngầm DN nhằm trách cạnh tranh víi nhau. Sau xác định tổng TP DN phân chia theo tỷ trọng thị tr−ờng mà họ thoả CÊu kÕt so víi c¹nh tranh Qm Qc Q Pc MR D ATC= MC chia theo tû träng thị trờng mà họ thoả thuận. Thực tế khó ngăn cản DN vi phm thoả thuận chung, dẫn đến DN đó tăng TP nh−ng DN khác lại giảm. Cấu kết DN đ−ợc chấp nhận về mặt pháp lý đ−ợc gọi Cartel (42)P P0 A MC2 MC1 B Đờng cầu gẫy khúc hợp thành của hai đờng cầu riêng biệt, nên có hai đờng MR t−¬ng øng. Giữa hai đ−ờng MR có khoảng cách, nên MC thay đổi nh−ng vÉn MR mức đầu Q0 Vì giá mức P0. Các DN thị tr−ờng không muốn thay đổi P việc gửi Q Q0 0 MR1 E D’ MR2 MC1 F muốn thay đổi P việc gửi một thơng điệp sai lệch đến đối thủ cạnh tranh, dẫn tới cuc chin v giỏ. Mô hình giải thích tính cứng nhắc về giá nhng không giải thích P0 lại hình thành nh vậy. (43)Nh Nhữữngng tròtrò chơichơi trongtrong kinhkinh tếtế mà mà cáccác doanhdoanh nghiệpnghiệp tiếntiến hành hành cócó thểthể là hợphợp táctác hay hay khôngkhông hợphợp táctác CácCác DN DN ĐĐQ Q nhóm nhãm cịngcịng nhnh− − vËyvËy, , hähä cãcã thĨthĨ hợphợp táctác hay hay cấucấu kếtkết hoặchoặc có thểthể khôngkhông hợphợp táctác hay hay khôngkhông cấucấu kếtkết Nếu Nếu khôngkhông cấucấu kếtkết ththìì cáccác DN DN cócó thểthể rơirơi vàovào ttììnhnh thếthế Nếu Nếu khôngkhông cấucấu kếtkết ththìì cáccác DN DN cócó thểthể rơirơi vàovào ttììnhnh thếthế lỡng lỡng nannan: : T Tăăngng gigiá á ththìì cáccác DN DN kháckhác khơngkhơng ttăăngng gigiá, á, dẫndẫn đđếnến mấtmất thị thÞ trờngtrờng Giảm Giảm gigiá á ththìì cáccác DN cạnh DN cạnh tranhtranh kháckhác sẽsẽ giảmgiảm theotheo làmlàm sản (44)T Tììnhnh thếthế lỡnglỡng nannan củacủa ngờingời tùlà câucâu chuyệnchuyện vềvề haihai phạm phạm nhânnhân vừa vừa bịbị cảnhcảnh sátsát bắt, bắt, trongtrong cuộccuộc chơichơi gigiữữaa haihai ngờingời bịbị ttììnhnh nghinghi ph¹m phạm tộitội BảnBản án mà án mà mỗimỗi ng−ờing−ời phụphụ thuộcthuộc vàovào quyếtquyết đđịnhịnh thúthú nhËn nhận hay hay imim lặnglặng củacủa anhanh tata và phụphụ thuộcthuộc vàovào quyếtquyết đđịnhịnh củacủa ng−êi ng−êi kiakia Minh ho¹: Minh ho¹: TÝnhTÝnh thÕthÕ l−ìngl−ìng nannan cđacđa ng−êing−êi tïtï == > DN== > DNĐĐQ Q trongtrong lýlý thuyÕt thuyÕt tròtrò chơichơi Chiến Chiến lợclợc trộitrội hay hay chiếnchiến lợclợc tốitối u: u: chiếnchiến lợclợc tèttèt nhÊtnhÊt chocho métmét ChiÕn Chiến l−ợcl−ợc trộitrội hay hay chiếnchiến l−ợcl−ợc tốitối −u: −u: chiếnchiến l−ợcl−ợc tốttốt nhấtnhất chocho mộtmột đđốiối thủthủ chocho dùdù chiếnchiến l−ợcl−ợc củacủa đđốiối thủthủ kiakia glà gìì ý ý nghĩanghĩa đđốiối vớivới ĐĐQ Q nhómnhóm:: Cho Cho thấythấy lợilợi íchích cá cá nhânnhân cócó thểthể ngngăănn cảncản mọimọi ngờingời duyduy trtrìì sựsự hợp hợp táctác vớivới nhaunhau, , mặcmặc dùdù sựsự hợphợp táctác cócó lợilợi chocho cả haihai bênbên (45)B A Đặt giá thấp Đặt giá cao 4 độc quyền tập đoàn 4 độc quyền tập đồn Lý thuyết trị chơi: Đây lý thuyết dùng để phân tích việc ra quyết định bên tham gia thị tr−ờng tình vừa có mâu thuẫn vừa hợp tác với nhau Ma trận sau mơ chơi cđa doanh nghiƯp. A ặt giá thấp ặt giá cao ặt giá thấp 1 1 ặt gi¸ cao 3
- Xem thêm -

Xem thêm: cạnh tranh hoàn hảo là thị tr−ờng trong đó có nhiều ng−ời mua và nhiều ng−ời bán và,