0

File - 38190

2 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2020, 21:41

Về nguyên tắc: Theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia [r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: 1568/BGDĐT-CNTT V/v thông báo danh sách máy tính bỏ túi đem vào phịng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018 Kính gửi: - Các sở giáo dục đào tạo; - Các đại học, học viện, trường đại học; - Các trường cao đẳng đào tạo giáo viên; - Các trường trung cấp đào tạo giáo viên Bộ Giáo dục Đào tạo cơng bố danh sách máy tính bỏ túi đem vào phịng thi Kỳ thi trung học phổ thơng quốc gia năm 2018 sau: 1 Về nguyên tắc: TheoThông tư số 04/2018/TT-BGDĐTngày 28 tháng 02 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, máy tính bỏ túi phép đem vào phịng thi máy tính khơng có chức soạn thảo văn khơng có thẻ nhớ để lưu liệu 2 Danh sách cụ thể máy tính bỏ túi thơng dụng (làm phép tính số học, phép tính lượng giác phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu nói là: - Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX; - VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus; - Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus; - Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II; - Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; - Canon F-788G, F-789GA; và máy tính tương đương Đề nghị sở giáo dục đào tạo, đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng đào tạo giáo viên trung cấp đào tạo giáo viên phổ biến nội dung Thông báo tới giáo viên, giảng viên, học sinh sinh viên thuộc phạm vi quản lý Thông báo đăng Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục Đào tạo địa chỉ: www.moet.gov.vn./ Nơi nhận: - Như trên; TL BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG (2)- Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Cục QLCL,Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ GDĐH, Thanh tra (để phối hợp thực hiện); - Cổng TTĐT Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Cục CNTT (05b) Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT
- Xem thêm -

Xem thêm: File - 38190,