0

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

27 57 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2020, 09:54

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9 Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học MỤC LỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nguồn nhân lực yếu tố định tốc độ phát triển phồn vinh đất nước Đại hội lần thứ XII Đảng khẳng định tiếp tục đổi mạnh mẽ, đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học, phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực .2 II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1.Đối tượng nghiên cứu: .3 Cơ sở lý luận: 3 Thực trạng vấn đề: - Trong trình bồi dưỡng thời gian đầu thường hay nơn nóng, bỏ qua bước làm Phương pháp nghiên cứu: Các giải pháp: 5.1 Trang bị kiến thức lý thuyết: .9 Hiệu SKKN : 20 1.Kết luận: 22 GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà -1- Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nguồn nhân lực yếu tố định tốc độ phát triển phồn vinh đất nước Đại hội lần thứ XII Đảng khẳng định tiếp tục đổi mạnh mẽ, đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học, phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực Vậy để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Tổ quốc phải nâng cao chất lượng giáo dục Để nâng cao chất lượng giáo dục trường học cần đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục đại trà (đạt chất lượng trường chuẩn quốc gia) chất lượng mũi nhọn Muốn giáo viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chun mơn để thực nhiệm vụ nhằm đổi bản, toàn diện giáo dục nước nhà Nghị số 29- NQ/TW khóa XI đề Để thực nhiệm vụ trường ngành giáo dục Huyện Krông Nô tập trung đạo thực tốt nhiệm vụ năm học đẩy mạnh công tác phát hiện, chọn bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Vì cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi có tác dụng thiết thực mạnh mẽ việc hình thành phát triển trí tuệ, nhân cách tạo động lực vươn lên để giành kết cao học sinh, tạo hệ trẻ có sức khỏe, trí tuệ có lực để phục vụ cho cách mạng công nghệ, khoa học kỹ thuật Ngồi cịn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Chất lượng mũi nhọn tăng lên khẳng định chất lượng đội ngũ giáo viên chất lượng học sinh Bên cạnh cịn khẳng định vị nhà trường uy tín giáo viên ngành giáo dục huyện nhà Tuy nhiên số năm gần số lượng học sinh giỏi Huyện nhà chưa ngang tầm với số Huyện khác tỉnh Đăk Nơng Bản GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà -2- Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học thân đồng nghiệp Ban giám hiệu xác định phải xây dựng lộ trình bồi dưỡng cụ thể Đó là: + Giáo viên bồi dưỡng phải tự tìm phương pháp để phát hiện, lập kế hoạch, nội dung bồi dưỡng cho phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, dạy để gây hứng thú, kích thích trí tìm tịi, sáng tạo, u thích mơn, đam mê nghiên cứu khoa học, thích chinh phục khó khăn để chiếm lĩnh kiến thức + Tham mưu với ban giám hiệu; phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm, với phụ huynh học sinh để phối hợp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh ôn tập, rèn luyện cách tốt Từ lý chọn đề tài: ”MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC 9” để trao đổi với đồng nghiệp tìm giải pháp giúp cho học sinh say mê hóa học để nâng cao chất lượng số lượng học sinh giỏi cấp II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1.Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh khối 8, khối Trường THCS Nam Đà – huyện Krông Nô Cơ sở lý luận: - Trong luật giáo dục ghi rõ: giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo phù hợp với mơn học, lớp học tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, niềm hứng thú cho học sinh học tập mơn hóa học - Phương pháp dạy học tích cực phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh thông qua nghiên cứu - Các văn quy định nhiệm vụ năm học - Chủ đề năm học có nội dung liên quan đến nội dung nâng cao chất lượng giáo dục - Sự phát triển xã hội: năm gần đây, học sinh học bồi dưỡng dự thi HSG mơn học có mơn Hóa học thu hút ý quan tâm xã hội bậc phụ huynh học sinh GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà -3- Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học huyện Krơng Nơ Trong đáng ý trường THCS lớn Huyện Nam Đà, Đắc Mâm, Nâm N’Đir Vì Ban giám hiệu trường giáo viên tham gia bồi dưỡng xác định trách nhiệm nhà trường, thân trách nhiệm xã hội, nên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, kịp thời để thực tốt nhiệm vụ trọng tâm ngành đề đặc biệt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Bên cạnh nhiều học sinh có đam mê học mơn hóa học nhờ mà số lượng chất lượng đội tuyển dự thi ngày nâng cao Thực trạng vấn đề: Tôi tham gia giảng dạy nhiều năm trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi Trong trình dạy, phát hiện, chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi tơi thấy có số thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi: - Trường THCS Nam Đà trường nằm gần trung tâm Huyện, trường THCS lớn có số lượng học sinh đông, số lượng học sinh giỏi cấp thường xếp vào tốp đầu trường ngành - Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi - Được hỗ trợ ban giám hiệu, đồng nghiệp, đoàn thể trường bậc phụ huynh - Có nguồn học sinh đạt học sinh giỏi tương đối cao - Đa số phụ huynh có em bồi dưỡng quan tâm, tạo điều kiện tốt để học sinh tham gia bồi dưỡng đầy đủ - Nhiều học sinh có đam mê mơn hóa học, thích tìm hiểu em khơng ngừng tự tìm tịi sáng tạo q trình học tập, chí có em cịn tự sưu tầm nhiều đề thi học sinh giỏi năm, nhiều chuyên đề Hoá học nâng cao tự nghiên cứu tìm hướng giải Điều thúc dục người dạy phải khơng ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chun mơn vậy, thầy trị “thi đua” dạy tốt học tốt - Học sinh địa phương có truyền thống hiếu học, nhiều em có tố chất thơng minh GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà -4- Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học * Khó khăn: - Khác với môn khoa học khác việc chọn học sinh khối để bồi dưỡng mơn Hóa học giáo viên cịn gặp khơng khó khăn Vì thân tiếp cận với học sinh muộn so với giáo viên dạy môn khác Thời gian phát hiện, chọn bồi dưỡng ngắn, gia đình xa trường nên có thời gian gần gũi học sinh Phần lớn học sinh giỏi mơn hóa học lại thường học giỏi mơn tự nhiên có khả tư tốt lại khơng có hứng thú với mơn Hóa học tiếp cận muộn mơn học khác - Trong trình bồi dưỡng thời gian đầu thường hay nơn nóng, bỏ qua bước làm - Trong nội dung bồi dưỡng, phạm vi kiến thức rộng Tài liệu tham khảo nhiều, nhiều sách biên soạn khơng theo trình tự định nên giáo viên chưa tổng hợp chương trình bồi dưỡng Kiến thức trang bị cho học sinh chưa đáp ứng yêu cầu đề thi - Cơ sở để định nội dung bồi dưỡng chưa khoa học, dẫn đến không trang bị đủ kiến thức cho học sinh dự thi - Đối với học sinh: vấn đề học bồi dưỡng chưa thực vào chiều sâu - Một số em học bồi dưỡng nhiều mơn, IOE, CaSIO ngồi năm cuối cấp nhiều áp lực khác từ dẫn đến quỹ thời gian khơng đủ để em tự học, tự nghiên cứu - Nhận thức số phụ huynh có thay đổi theo xu kinh tế thị trường, quan tâm đến việc bồi dưỡng mơn học học - Số lượng giáo viên dạy mơn hóa học có 02 đồng chí nên việc trao đổi kinh nghiệm cịn gặp nhiều khó khăn - Cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ cho công tác bồi dưỡng trường phải học ca nên thiếu phịng học Từ thuận lợi khó khăn trên, kết bồi dưỡng đạt kết chưa khả quan, chưa xứng tầm với lợi nhà trường Cụ thể: GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà -5- Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học Năm 2007-2008 2008-2009 2010- 2011 Kết đạt Số lượng HS dự thi 04 05 06 Cấp huyện 02 03 05 Cấp tỉnh 01 giải nhì 02 HSG 02(KK) Phương pháp nghiên cứu: - Giáo viên chọn lọc, phân tích, đàm thoại trực tiếp học sinh qua nhiều hệ mà bồi dưỡng - Tổng hợp, so sánh kết học sinh đạt thân đồng nghiệp bồi dưỡng qua số năm gần từ năm học 2007- 2008 đến năm học 2014- 2015 - Tham khảo đồng nghiệp có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết cao, ban giám hiệu có chun mơn mơn hóa học Các giải pháp: Từ thuận lợi khó khăn qua nhiều năm trăn trở, tìm tịi, nghiên cứu, thực nghiệm rút kinh nghiệm thực số giải pháp để phát hiện, chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Hóa học trường THCS Nam Đà đạt hiệu sau : a Phát chọn học sinh giỏi - Trước hết tìm hiểu nguyên nhân học sinh bồi dưỡng năm trước chưa đạt - Chọn học sinh có tính kế thừa để phát huy, trì, nâng cao chất lượng số lượng Sau tinh thần tự nguyện cho học sinh đăng ký học thời gian để phát xem học sinh thực dam mê mơn Hóa học hay khơng đăng kí theo phong trào (tuy nhiên chọn học sinh có học lực trở lên) - Phải tìm hiểu qua giáo viên tổ dạy mơn hóa lớp 8, giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên kết hợp với khảo sát chất lượng đầu năm trình học tập học sinh để có sở chọn GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà -6- Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học - Trong tiết dạy khóa cần Test khả tư học sinh cách trả lời giải tập nâng cao, tổng hợp để phát xem học sinh có nắm kiến thức bản, có khiếu, kĩ tư vận dụng kiến thức học sinh Và đặc biệt ý học sinh có cách giải riêng - Chọn học sinh đam mê mơn Hố học Một số học sinh có khiếu Tốn học nên việc tiếp thu mơn Hố học khơng khó song em khơng ham thích Hố học việc chọn lựa để bồi dưỡng em dự thi học sinh giỏi Hố học thường đạt kết khơng cao Ngược lại, em có sẵn khiếu Tốn học mà lại đam mê Hố học việc chọn lựa, bồi dưỡng để em dự thi học sinh giỏi thường đạt kết cao( Vì có tốn hóa có dạng biết tổng tỉ hai chất, tốn giải hệ phương trình ) - Chọn học sinh biết vận dụng kiến thức cách tổng hợp, tư lơ gích - Sử dụng thành thạo kĩ Hóa học có tính thận,tỉ mĩ - Giáo viên cần tạo phong cách truyền thụ tốt để thu hút học sinh, giúp học sinh thể lực tính sáng tạo, từ giáo viên dễ dàng phát có hội chọn học sinh vào đội tuyển b Cơng tác bồi dưỡng Sau chọn đội tuyển, giáo viên cần có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, rèn khả phân tích, tư duy, tổng hợp, tính cẩn thận tỉ mỉ môn, không đốt cháy giai đoạn kế hoạch bồi dưỡng, giáo viên cần nắm rõ khả hoàn thành kiến thức cốt lõi khả vận dụng kiến thức phần, chuyên đề + Rèn cho học sinh cách học mơn hóa học là: Rèn luyện tính cẩn thận, đầy đủ, chi tiết làm thi Thông thường học sinh giỏi hay mắc lỗi chủ quan giải tập ngắn gọn, bỏ qua số bước giải Thậm chí có em giải tập cịn nói em trình bày có em hiểu Vì giải thường không đầy đủ bước kết GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà -7- Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học Có em thi cử cịn làm sót vài ý câu đề thi( ví dụ quên cân phương trình) khơng khó em Đây lí khiến điểm em không cao giải tất đề Từ lí người dạy cần rèn luyện cho em tính cẩn thận trình bày kiểm tra, thi cử + Rèn luyện tính khiêm tốn học tập, kiểm tra Một số học sinh giỏi thường có tính chủ quan, tự cao học tập, thi cử Có em thường tập trung giải tập khó để tự khẳng định khơng cịn thời gian để làm tập dễ Vì vậy, người dạy phải số tập dạng củng cố kiến thức để yêu cầu em giải kịp thời nhắc nhở trọng đến dạng kiến thức Để bồi dưỡng học sinh giỏi phân chia thành dạng Trong nội dung kiến thức bồi dưỡng, tiến hành phân chia thành hai phần: Lí thuyết tập Hệ thống tập tạm chia thành hai nhóm tập định tính tập định lượng Trong dạng cụ thể tiến hành theo bước: + Bước 1: Tóm tắt đề, nêu giả thiết, kết luận, phân tích đề + Bước 2: Giải mẫu 2-3 cho học sinh nắm bước phương pháp giải dạng tập + Bước 3: Ra thêm tập tương tự với mức độ cao để hình thành kĩ năng( trình làm tập thu chấm điểm để tạo hưng phấn cho học sinh) Là giáo viên làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khơng thể đạt mục đích khơng chọn lọc phân chia tập theo dạng cụ thể(phân chia theo kinh nghiệm thân), nêu đặc điểm dạng tập xây dựng hướng giải cho dạng, sau dạng phải chốt kiến thức cốt lõi (Xây dựng chương trình tương đối) Đây bước có ý nghĩa định cơng tác bồi dưỡng giúp học sinh tìm hướng giải cách dễ dàng, hạn chế tối đa sai lầm trình giải tập, đồng thời phát triển khả tư học sinh (thông qua tập tương tự mẫu GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà -8- Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học tập khơng theo khuôn mẫu mà học sinh tự nghiên cứu qua tài liệu tham khảo) 5.1 Trang bị kiến thức lý thuyết: Trong kiến thức lý thuyết yêu cầu học sinh phải nắm thật vững kiến thức (chương trình SGK Hóa 8, 9) theo nội dung sau: - Tính chất hóa học kim loại phi kim, loại hợp chất vô - Dãy hoạt động hóa học kim loại - Tính chất hóa học số hợp chất hữu cơ Những học sinh khơng nắm vững nội dung chương trình, kiến thức SGK 8,9, khơng nắm tính chất cụ thể chất khơng thể tổng hợp kiến thức cách xác dẫn đến kết không cao Tuy nhiên, nắm vững kiến thức SGK khơng thơi chưa đủ kiến thức kiến thức Vì vậy, q trình dạy, bồi dưỡng, luyện thi giáo viên đúc kết, tích lũy cho dạng kiến thức nâng cao trường hợp đặc biệt khơng theo quy luật thường có đề thi học sinh giỏi Ví dụ: Đối với kim loại cần lưu ý: Ví dụ: dạy Sắt( Hóa học 9), mục tính chất hóa học Học sinh biết Sắt có đầy đủ tính chất hóa học kim loại, biết Sắt (Fe) có hóa trị (II III) Nhưng giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh cách nhớ thể hóa trị II thể hóa trị III + Thể hóa trị II: phản ứng với dung dịch axit thường, dung dịch muối, phi kim yếu, + Thể hóa trị III phản ứng với phi kim mạnh, axit có tính oxi hóa: T 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 O T 2Fe + 6H2SO4(đ) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O O GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà -9- Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học - Nhơm (Al) kim loại lưỡng tính, nhơm với oxit hiđrơxit nhơm phản ứng với kiềm mạnh tạo thành muối: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 - Phản ứng kim loại với muối (không tạo kim loại mới) kim loại dãy hoạt động hóa học kim loại Na, K phản ứng với dung dịch muối thường xảy phản ứng Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 - Muối axit tác dụng với kiềm tạo muối trung hòa (số muối trung hòa ứng với số kim loại có chất phản ứng): NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → Na2CO3 + CaCO3 + 2H2O - Muối axit tác dụng với muối axit muối gốc axit mạnh đóng vai trị axit đẩy axit yếu khỏi muối lại: NaHSO4 + NaHCO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O 2NaHSO4 + Mg(HCO3 )2 → MgSO4 + Na2 SO4 + 2CO2 + 2H2O - Phản ứng axit (HNO3 , H2SO4 đặc) với kim loại, sinh sản phẩm khử khác không giải phóng H2 - Phần hợp chất hữu cơ, cần biết cách viết công thức cấu tạo, xác định số đồng phân Ngoài dựa vào kiến thức lý thuyết giáo viên phải cho học sinh tìm hiểu thêm để giải thích số tượng li kì xảy tự nhiên thí nghiệm hay nhằm tạo hứng thú cho học sinh giải pháp rèn cho học sinh tính tự lập tự nghiên cứu (do phịng học khơng đủ cho cơng tác bồi dưỡng) Ví dụ 1: “Hiện tượng ma trơi” Về tượng học sinh nghe, nhìn thấy Tuy nhiên để giải thích cách xác nhiều em khơng biết Từ giáo viên giải thích cho học sinh: GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 10 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học X1 + X2 → Na2CO3 + H2O ĐP có màng ngăn X3 + H2O X5 + X2 X2 +X4 + H2 → X6 + H2O X6 + CO2 + H2O → X7 + X1 X5 Đpnc criolit X3 + O2 - Trước tiên học sinh dựa vào chất sơ đồ Na2CO3 H2O, H2 CO2, O2 để dự đoán chất - Thay chất vào sơ đồ thực phản ứng a Bài tập nhận biết, phân biệt chất: cần biết loại thuốc thử thường dùng, phân chúng thành dạng nhận biết (dùng thuốc thử tự do, dùng thuốc thử có giới hạn, khơng dùng thêm thuốc thử khác), dạng có đưa bước giải chung * Với dạng : hướng dẫn học sinh lập sơ đồ nhận biết, sau nhìn vào sơ đồ trình bày lời giải đảm bảo đầy đủ nội dung VD : phương pháp hóa học nhận biết dung dịch không màu đựng lọ nhãn sau: NaOH, KCl, Ba(NO3)2, Na2SO4, H2SO4 - Trước tiên hướng dẫn học sinh phân loại chất - Dự kiến thuốc thử cần dùng: q tím (nhận kiềm axit) - Tiếp theo lập sơ đồ nhận biết: - Sau nhìn vào sơ đồ trình bày lời giải theo hướng dẫn * Với dạng (không dùng thêm thuốc thử khác): vẽ bảng kết dựa vào bảng để kết luận cho chất cần nhận biết - Cuối trình bày lời giải theo hướng dẫn a.3 Bài tập tinh chế, tách rời chất: Dựa vào tính chất chất riêng biệt để chuyển số chất hỗn hợp sang hợp chất trung gian, sau dựa vào phản ứng đặc trưng chất để tái tạo lại chúng b Bài tập định lượng : Cung cấp cho học sinh cơng thức có liên quan, bước chung tốn tính theo phương trình hóa học, lấy làm tảng để phát triển cho dạng tốn cịn lại GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 13 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học b.1 Các kiến thức cần nắm * Các công thức ban đầu học sinh cần phải nắm: cần nắm vững công thức (Trong hóa học 8) Chú ý cơng thức: + Cơng thức liên quan loại nồng độ: CM = 10 × Ddd × C (%) M ct Cơng thức tính khối lượng dung dịch: m dd = mct + mdm – (m + m) mdd = Vdd x Ddd • Các bước chung giải tốn tính theo phương trình hóa học: Học sinh cần nắm vững bước giải tốn theo phương trình học chương trình hóa học Học sinh tiến hành theo bước chung vào toán cụ thể đơi lúc khơng thực hết mà lược bớt cho phù hợp với bài, đồng thời dạng riêng biệt có bổ sung thêm kiến thức cần thiết Từ tốn tính theo phương trình hóa học phát triển thành nhiều dạng tập khác b.2 Các dạng toán cụ thể tơi thấy hay gặp kì thi là: Dạng Bài tốn xác định ngun tố hóa học: * Các lưu ý dạng toán này: - Cần tìm NTK để suy nguyên tố cần tìm (có đối chiếu với hóa trị nguyên tố) * VD : Hòa tan vừa đủ oxit kim loại M có cơng thức MO vào dung dịch H2SO4 lỗng có nồng độ 4,9% dung dịch chứa muối tan có nồng độ 7,69% Cho biết tên kim loại M - Tóm tắt, phân tích đề: + Từ cơng thức MO ta suy M có hóa trị II, cần tìm NTK M + Dữ kiện đề cho nồng độ % , phải dựa vào nồng độ % để lập biểu thức có liên quan GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 14 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học + Cần đặt ẩn số cho chất phản ứng, để đơn giản ta đặt ẩn số mol MO phản ứng + Từ tỉ lệ PTHH với nồng độ % có được, suy tổng khối lượng ban đầu khối lượng dung dịch sau phản ứng, sau vận dụng định luật bảo tồn khối lượng để tìm NTK M Giải: (tóm lược) + Giả sử có mol MO phản ứng + PTHH : MO + H2SO4 → MSO4 + H2O Tỉ lệ : mol mol mol + Khối lượng dung dịch sau phản ứng (1)Tổng khối lượng dd ban đầu : 98 x100 = 2016 + M (g) 4,9 M + 96 (2) Khối lượng dung dịch sau phản ứng : mddMSO4 = 7,69 x100 (g) + Theo định luật bảo toàn khối lượng : (1) = (2) , giải : M ≈ 64 (Cu) mMO + mddH SO4 = ( M + 16) + Dạng Bài toán kim loại phản ứng với dung dịch muối: * Các lưu ý dạng toán này: - Thường nhúng kim loại vào dung dịch muối kim loại yếu hơn, kim loại sinh bám lên kim loại ban đầu - Sau phản ứng, khối lượng kim loại ban đầu có tăng hay giảm khối lượng: m KL tăng thêm = mKL sinh - mKL phản ứng m KL giảm = mKL phản ứng - mKL sinh - Thường đặt ẩn số số mol cho kim loại phản ứng * VD : Ngâm kẽm có khối lượng 50 gam vào dung dịch CuSO4, sau phản ứng khối lượng kẽm 49,8 gam Tính khối lượng kẽm phản ứng khối lượng đồng sinh - Tóm tắt, phân tích đề: + Theo số liệu đề cho ta thấy khối lượng kẽm sau phản ứng giảm áp dụng cơng thức m KL giảm + Đặt ẩn số số mol kẽm phản ứng - Giải: (tóm lược) GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 15 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học + Gọi x (mol) n Zn phản ứng Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu + PTHH: Tỉ lệ: x mol + Ta có: x mol 50 – 49,8 = 65x – 64x ⇒ x = 0,2( mol ) + Tính tiếp : mZn phản ứng = 13 (g); mCu sinh = 12,8 (g) * VD : Ngâm sắt dung dịch có chứa 2,8 gam muối sunfat kim loại M Sau phản ứng khối lượng sắt tăng thêm 0,14 gam Xác định cơng thức hóa học muối sunfat - Tóm tắt, phân tích đề tốn: - Giải: (tóm lược) + Gọi n hóa trị M, suy công thức muối là: M2(SO4)n + PTHH: nFe + Tỉ lệ: 56n (g) 2,8 × 56n (g) M + 96n M2(SO4)n → nFeSO4 + 2M 2M+96n (g) ← 2,8 (g) 2M (g) → 2,8 × M (g) M + 96n + Từ tỉ lệ PTHH đề bài, ta có: 2,8 × M 2,8 × 56n = 0,14 ⇒ M = 32n Chọn: n = ; M = 64 (Cu) M + 96n M + 96n Dạng Bài toán hiệu suất phản ứng: * Các lưu ý dạng toán này: - Hiệu suất phản ứng cho biết tỉ lệ lượng chất phản ứng thực tế so với lượng chất ban đầu - Thường dựa vào lượng chất sản phẩm để tính hiệu suất phản ứng Với H% hiệu suất phản ứng, ta có cơng thức tính: Lượng sản phẩm thực tế H% = x 100% Lượng sản phẩm theo LT - Lượng chất lý thuyết tính dựa vào PTHH GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 16 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học - Đối với sản phẩm: Lượng sản phẩm thực tế ≤ Lượng sản phẩm lý thuyết - Đối với chất tham gia: Lượng chất tham gia thực tế ≥ Lượng chất tham gia lý thuyết - Trong toán cần xác định rõ đâu lượng chất thực tế, đâu lượng chất lý thuyết * VD 1: Khi nhiệt phân mol KClO3 (có mặt MnO2) thu 43,2 gam oxi Tính hiệu suất phản ứng - Tóm tắt, phân tích đề: + 43,2 gam oxi thu khối lượng sản phẩm thực tế + Cần dựa vào PTHH, giả sử nhiệt phân hết mol KClO để tính khối lượng oxi thu (lượng sản phẩm lý thuyết) - Giải: (tóm lược) + PTHH: 2KClO3 MnO2 ,T  → 2KCl O + 3O2 ( mol ) Tỉ lệ: (mol) + Từ PTHH tính được: mO = × 32 = 48( g ) (Khối lượng oxi lý thuyết) + Từ suy : H % = 43,2 × 100% = 90% 48 Dạng Bài toán hỗn hợp: * Các lưu ý dạng toán này: - Giả sử hỗn hợp gồm A, B, - Yêu cầu tính tốn hỗn hợp: + Thành phần % theo khối lượng: %A = mA × 100% mhh %B = ; mB × 100% mhh + Thành phần % theo thể tích (chỉ áp dụng cho chất khí): %A = VA n × 100% = A × 100% Vhh nhh ; %B = VB n × 100% = B × 100% Vhh nhh GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 17 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học + Lưu ý: %A + %B + = 100% - Trong trình giải cần tuân thủ theo bước chung tốn tính theo PTHH (như nói trên), ln đặt ẩn số tốn để tránh nhầm lẫn đại lượng với - Cần lưu ý dạng toán phổ biến đề thi * VD : Cho 16,6 gam hỗn hợp Fe Al tác dụng với dung dịch HCl dư, thu 11,2 lít H2 (ĐKTC) Xác định thành phần % theo khối lượng Fe Al hỗn hợp ban đầu - Tóm tắt, phân tích đề - Giải: (tóm lược) + Gọi x, y số mol Fe Al Ta có: 56x + 27y = 16,6 (1) 11,2 + Số mol H2 : nH = 22,4 = 0,5(mol ) + PTHH : Fe + 2HCl → FeCl2 + x (mol) H2 (a) x (mol) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (b) y ( mol ) y (mol) x+ + Từ (a) (b): y = 0,5 (2) + Giải (1) (2), suy : x= 0,2( mol) → mFe = 11,2 (g) ⇒ %Fe = 11,2 × 100% = 67,5% ; 16,6 %Al = 100% - 67,5% = 32,5% Dạng Bài tốn xác định cơng thức phân tử hợp chất hữu cơ: * Các lưu ý dạng toán này: - Dạng toán: đốt cháy a gam hợp chất hữu thu CO 2, H2O, xác định CTPT hợp chất hữu Biết M (có thể tính được) - Phương pháp giải: * Phương pháp khối lượng: mC = mCO2 × 12 44 ; mH = + Tìm mC , mH , mO , m H 2O × 18 ; mO =ma – mC – mH GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 18 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học + Xác định số ngun tố có hợp chất, đặt cơng thức hợp chất + Xác định số nguyên tử theo công thức nguyên: (CxHyOz .)n x : y : z = Lập tỉ lệ: mC mH mO : : 12 16 Từ giá trị M tìm n + Xác định số nguyên tử theo công thức tổng quát: CxHyOz 12 x y 16 z M = = = = mC mH mO a 12 x y 16 z M Hay: %C = % H = %O = = 100(%) y T CxHy + ( x + ) O2 → xCO2 + O y z y H2O y T CxHyOz + ( x + − ) O2 → xCO2 + H2O 2 O y y t T CxHyNt + ( x + ) O2 → xCO2 + H2O + N2 2 - Lưu ý: O + Chất khí điều kiện nhiệt độ áp suất, ta xem tỉ lệ số mol tỉ lệ thể tích * VD : Người ta cho 0,7 gam hợp chất hữu A chứa C, H, O cháy bình đựng oxi dư Sản phẩm sinh cho qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 khối lượng bình tăng thêm 2,3 gam, đồng thời thu 2,955 gam muối trung hịa 3,2375 gam muối axit Tìm cơng thức phân tử hợp chất hữu A, biết tỷ khối A axetylen 2,693 - Tóm tắt, phân tích tốn: - Giải: (tóm lược) + Tính số mol: nBaCO = 2,955 3,2375 = 0,015( mol ) ; n Ba ( HCO3 )2 = = 0,0125( mol ) 197 259 + Phản ứng CO2 với Ba(OH)2 : CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O 0,015 (mol) 0,015 (mol) 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 0,025 (mol) 0,0125 (mol) GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 19 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học + Từ phản tính được: mCO2 = (0,015 + 0,025).44 = 1,76( gam) + Suy khối lượng nước: mH 2O = 2,3 − 1,76 = 0,54( gam) + Tìm khối lượng C, H: mC = 1,76.12 0,54.2 = 0,48( g ) mH = = 0,06( g ) 44 18 mO = 0,7 – 0,48 – 0,06 = 0,16 (g) + Khối lượng mol A: MA = 2,693 x 26 = 70 + Đặt cơng thức A: CxHyOz , ta có: 12 x y 16 z 70 = = = 0,48 0,06 0,16 0,7 ; Giải ra: + Công thức phân tử A: x = 4, y = 6, z = C4H6O ( Có thể dựa vào cơng thức ngun (CxHyOz)n để tìm A: Tỉ lệ : x : y : z = 0,48 0,06 0,16 = = = : :1 12 16 Với : M = 70, tìm n = Vậy A C4H6O Trên số dạng phổ biến mà thấy thường gặp đề thi học sinh giỏi cấp, ngồi cịn nhiều dạng khác Điều chủ yếu bồi dưỡng giáo viên cần mở cho học sinh hướng giải học sinh chưa tìm hướng Cũng có trường hợp giáo viên yêu cầu học sinh nêu hướng giải vấn đề Nếu cảm thấy lối phù hợp giao cho học sinh trình bày giải đầy đủ lúc rãnh rỗi để đỡ lúc bồi dưỡng Giáo viên cần giải thích cho học sinh hiểu giải tốn cần xác định hướng Sau bồi dưỡng theo chuyên đề cho học sinh luyện giải số đề thi Điều quan trọng trình bồi dưỡng thầy trò hoạt động, phối hợp, hỗ trợ để hoàn thiện làm Hiệu SKKN : Qua nhiều năm giảng dạy đảm nhận trọng trách bồi dưỡng học sinh giỏi, với niềm đam mê mơn hóa học học sinh với khả tiếp thu, phát kiến thức nhạy bén, thông minh em, thân tơi GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 20 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học người vừa dạy lớp, vừa bồi dưỡng, góp phần định hướng để em tự tìm tịi, nghiên cứu để tham gia kì thi nên đạt kết sau: Khi chưa áp dụng: số học sinh dự thi kết đạt thấp Năm 2007-2008 2008-2009 2010- 2011 Số lượng HS dự thi 04 05 06 Kết đạt Cấp huyện Cấp tỉnh 02 01 giải nhì 03 02 HSG 05 02(KK) Sau áp dụng: số lượng học sinh dự thi chất lượng ngày cải thiện Kết đạt Cấp tỉnh HS dự thi Cấp huyện 2011- 2012 07 06 02 (1giải nhất, 1KK) 2013- 2014 06 05 (2 nhì,1giải ba, KK) 05 (1 giải nhất, 1giải 3, 2014 - 2015 10 10 KK) * Sau thống kê danh sách học sinh đạt giải kỳ thi gần là: Năm Số lượng DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP HUYỆN( Từ năm học 20132014 đến năm học 2014-2015) Năm học 2013-2014: Lê Nguyễn Bảo Thi ; Phạm Quang Chiến; Lê Quang Linh; Ngơ Minh Tú; Trần Thi Hồng Yến Năm học 2014-2015: Nguyễn Phương Quỳnh; Lương Phạm Thúy Nga; Phạm Thị Thu Lý; Trần Thị Hoài; Hồ Thị Thi, Lại Thị Kiều Trang, Phan Văn Huy, Nguyễn Thị Tường Vi, Huỳnh Nguyễn Hiền, Hoàng Thị Kim Xuyên DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP TỈNH(Từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015) Nguyễn Phương Quỳnh( nhất), Lê Nguyễn Bảo Thi (nhì) ; Lê Quang Linh( nhì); Phạm Quang Chiến( ba); Phạm Thị Thu Lý( ba); Ngô Minh Tú(KK); Trần Thị Hoàng Yến(KK); Lương Phạm Thúy Nga( KK); Trần Thị Hoài (KK), Huỳnh Nguyễn Hiền(KK) GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 21 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học III PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận: Qua kết thấy hiệu ngày nâng lên số lượng, chất lượng học sinh dự thi Sau có kết thi học sinh giỏi khơng có học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên bồi dưỡng, ban giám hiệu mà tất thành viên trường phấn khởi Lãnh đạo địa phương vui mừng, tự hào nhìn nhận chuyển biến tích cực cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi chất lượng dạy- học trường tơi nói riêng xã Nam đà nói chung Bản thân đúc rút nhiều kinh nghiệm quý, đồng thời tăng thêm động lực niềm đam mê công tác bồi dưỡng năm Qua kết dẫy lên phong trào thi đua dạy tốt học tốt trường tơi Theo tơi số giải pháp mà cho thiết thực, áp dụng cho tất học sinh tham gia bồi dưỡng để dự thi, đề tài có đưa dạng tập kể lý thuyết lẫn dạng toán mức nhất, từ có khả phát triển nâng cao Các đối tượng học sinh khơng tham gia dự thi tham khảo để nâng cao kiến thức, tạo tảng vững cho cấp học cao Đề tài sử dụng cho giáo viên có tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi không bồi dưỡng Sau kết hợp giải đề thi để từ hồn chỉnh thêm kiến thức Để đạt kết trên, qua q trình bồi dưỡng tơi rút học kinh nghiệm sau : Thứ nhất: Về phía học sinh - Phải có động học tập đắn, không chạy theo phong trào Sắp xếp thời gian hợp lý để tự học, tự nghiên cứu thêm - Phải có tư duy, sáng tạo, biết vận dụng kiến thức bồi dưỡng vào tập Trong q trình bồi dưỡng tính tập thể quan trọng, học sinh phải tự trao đổi lẫn giải vấn đề đó, nhằm khắc sâu thêm kiến thức GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 22 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học Thứ hai: Về phía giáo viên - Làm tốt cơng tác định hướng cho học sinh - Tham mưu với ban giám hiệu; phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm, với phụ huynh học sinh, ban lao động để phối hợp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh ôn tập, rèn luyện cách tốt - Trong công việc tâm huyết nghề nghiệp vấn đề quan trọng - Việc tìm phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh, việc giúp học sinh hiểu tăng hứng thú, tích cực học sinh giúp học sinh say mê, từ chất lượng ngày tăng, bổ sung nguồn lực cho chất lượng mũi nhọn dẫn đến chất lượng dạy- học ngày tăng - Muốn đạt kết cao giáo viên phải không ngừng tự học, tự giác chịu khó, tìm tịi, phương pháp vừa đơn giản, vừa dễ hiểu, dễ nhớ Để truyền đạt cho học sinh Mặt khác để cao trình độ chun mơn giáo dục ngày phát triển học sinh ngày học giỏi người thầy dừng lại mức vốn kiến thức sẵn có ngày lạc hậu chun mơn Vì cần phải tham khảo nhiều tài liệu kể tài liệu lớp trên( tơi thường tham khảo thêm SGK hóa THPT) có liên quan đến Hố học THCS - Phân dạng tập cụ thể, chuẩn bị kỹ nội dung cho dạng cần bồi dưỡng cho học sinh, đảm bảo kiến thức mà học sinh lĩnh hội phải có tính kế thừa phát triển vững - Tiến trình bồi dưỡng thường phải bắt đầu tập mẫu Bài tập cho học sinh phải có tính logic, từ dễ đến khó, từ đến nâng cao Công tác bồi dưỡng cần tiến hành tiết dạy khóa lớp Các câu hỏi, tập nâng cao lớp tích lũy cho em lượng kiến thức cần thiết thi cử - Trong trình bồi dưỡng cần phải phát lỗi mà học sinh thường gặp như: lời giải không rõ ràng, phản ứng thiếu kiện hay cân để nhắc nhở học sinh không mắc phải cho lần sau GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 23 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học - Trong q trình bồi dưỡng phải có hướng “mở” cho học sinh Học sinh giỏi thường có thêm cách giải tốn mà giáo viên chưa nghĩ tới nên xem xét phân tích thấy cách giải cần động viên, khích lệ học sinh - Có nghệ thuật dạy học, có phong cách truyền thụ thuyết phục để hút học sinh, tạo niềm tin cho học sinh - Phải thực say mê dạy học môn Hoá học say mê thầy lan tỏa sang trị thầy trị “chí hướng” vươn tới đích Thứ 3: Về phía phụ huynh học sinh quan tâm tạo điều kiện cho em tham hoạt động học tập nhiều Khuyến nghị, đề xuất : - Đối với Phòng giáo dục: Nên tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi để giáo viên học hỏi trao đổi rút kinh nghiệm Mở thư viện đề thi năm trước cho giáo viên học sinh tham khảo - Đối với Nhà trường: Bố trí giáo viên có lực chun mơn có tâm huyết vừa dạy vừa bồi dưỡng em - Công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cần tiến hành từ lớp - Tạo điều kiện thời gian, sở vật chất cho giáo viên học sinh bồi dưỡng Đặt biệt nên có chế độ khen thưởng cho giáo viên có thành tích cao cơng tác bồi dưỡng Trên số kinh nghiệm mà áp dụng giảng dạy trường THCS Nam đà nhiều năm thấy có hiệu Tuy nhiên, giải pháp chưa phù hợp với địa phương khác chưa hay, chưa sâu mong nhận góp ý ban lãnh đạo bạn đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Nam Đà, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Người viết Nguyễn Thị Bích Phương GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 24 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Hóa học lớp – NXB GD Sách Giáo viên Hóa học lớp – NXB GD Sách giáo khoa Hóa học lớp – NXB GD Sách Giáo viên Hóa học lớp – NXB GD Chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ hóa Chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ hóa Sách nâng cao hóa Ngơ Ngọc An Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9 Sách bồi dưỡng Hóa học THCS Vũ Văn Tuấn GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 25 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Hội đồng khoa học trường Trung học sở Nam Đà: Nhận xét: ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xếp loại:………… T/M Hội đồng khoa học Chủ tịch Hội đồng khoa học Phòng Giáo dục Đào tạo Huyện Krông Nô: Nhận xét: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xếp loại:……… T/M Hội đồng khoa học Chủ tịch GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 26 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học Hội đồng khoa học sở giáo dục đào tạo Tỉnh Đăk Nông: Nhận xét: ………………………………………………………………………………… Xếp loại:……… T/M Hội đồng khoa học Chủ tịch GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 27 - .. .Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MƠN HĨA HỌC I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:... Chun đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9 Sách bồi dưỡng Hóa học THCS Vũ Văn Tuấn GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà - 25 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học Ý KIẾN... Phương - Trường THCS Nam Đà - 23 - Một số phương pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học - Trong q trình bồi dưỡng phải có hướng “mở” cho học sinh Học sinh giỏi thường có thêm cách giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9,

Từ khóa liên quan