0

(THCS) một số phương pháp dạy kiểu bài thực hành thí nghiệm trong môn sinh học 9

19 70 0
  • (THCS) một số phương pháp dạy kiểu bài thực hành thí nghiệm trong môn sinh học 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2020, 22:51

Với môn Sinh học THCS nói chung và môn Sinh học 9 nói riêng – Môn khoa học thực nghiệm, môn khoa học mở, luôn luôn mới và rất trừu t¬ượng. Mỗi một tiết học, một kiểu bài lên lớp đòi hỏi phải có những ph¬ương pháp khác nhau, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của bài. Làm sao để phát huy đư¬ợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.Đặc biệt hơn nữa là “bài thực hành” trong ch¬ương trình Sinh học 9 có những bài có sử dụng thiết bị thí nghiệm, có những bài dạng bài thực hành quan sát, đây là một vấn đề rất khó, để dạy thành công một bài thực hành đòi hỏi ngư¬ời giáo viên phải tìm tòi, nghiên cứu phư¬ơng pháp phù hợp và qua thử nghiệm mới có thể thành công. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng chấm sáng kiến Huyện Tôi ghi tên đây: ST Họ tên T Ngày tháng năm sinh Nơi cơng tác Chứ c dan h Trình độ chuyê n môn Trường THCS Giáo Viên ĐH sinh Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến 100% Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một số phương pháp dạy kiểu thực hành thí nghiệm mơn Sinh học trường THCS – huyện – tỉnh ” Chủ đầu tư tạo sáng kiến – Giáo viên Trường THCS Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chuyên môn giảng dạy môn Sinh học Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử: 15/8/2017 Mô tả chất sáng kiến: * Lời giới thiệu Với môn Sinh học THCS nói chung mơn Sinh học nói riêng – Môn khoa học thực nghiệm, môn khoa học mở, luôn trừu tượng Mỗi tiết học, kiểu lên lớp địi hỏi phải có phương pháp khác nhau, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu Làm để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Đặc biệt “bài thực hành” chương trình Sinh học có có sử dụng thiết bị thí nghiệm, có dạng thực hành quan sát, vấn đề khó, để dạy thành cơng thực hành địi hỏi người giáo viên phải tìm tịi, nghiên cứu phương pháp phù hợp qua thử nghiệm thành công Đa số HS nắm bắt kiến thức cách hời hợt, thụ động, chủ yếu trông dựa vào bạn khác làm để chép cho có đủ bài, khơng hiểu chất vấn đề, khơng giải thích tượng xảy Chỉ có khoảng 60% em làm thực hành thí nghiệm tự viết báo cáo Đây vấn đề khiến suy nghĩ nhiều: Vận dụng đổi mới phương pháp dạy học thế nào? Hình thức tổ chức sao?Yếu tố quyết định sư thành công của các tiết thưc hành là gì? Trong năm học gần việc giảng dạy tiết thực hành chu ý hướng tới phát triển lực tích cực, độc lập hoạt động học sinh học tập Điều đồng nghĩa với việc làm cho học sinh hứng thu với tiết thực hành, hăng say với nội dung phân cơng ng̀n dẫn đến kiến thức bằng đường khám phá Để dạy thành công thực hành vấn đề khó, thực hành không thành công sẽ không đạt yêu cầu học Sự thành công tiết dạy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vậylàm thế nào để phát huy tính tích cưc, chủ động, sáng tạo của học sinh, rèn kĩ vận dụng kiến thức vào thưc tiễn, đem lại niềm vui và hứng thú học tập môn đặc biệt là các tiết thưc hành – thí nghiệm?Đới với học sinh lớp là lớp ći cấp có em sau học xong lớp tiếp tục sư nghiệp học của mình có em khơng tiếp tục sư nghiệp học mà lưa chọn đường khác vậy việc vận dụng kiến thức học vào thưc tế là điều cần thiết với các em Điều trăn trở thơi thuc tơi suy nghĩ tìm tịi định chon Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số phương pháp dạy kiểu thực hành thí nghiệm mơn Sinh học trường THCS – huyện – tỉnh ”nhằm giup học sinh hứng thu tích cực tiết học thực hành, biết vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống a Biện pháp tiến hành: Theo dõi kết học tập, thái độ học tập học sinh qua tiết thực hành, thí nghiệm năm gần đây, tìm nguyên nhân: Vì chất lượng các tiết dạy thưc hành chưa thật cao, việc vận dụng lý thuyết học tập của học sinh vào các bài thưc hành và thưc tế sớng còn nhiều khó khăn? Điều tra, tởng hợp, thống kê số liệu kết học tập học sinh tiết thực hành, thí nghiệm năm gần Khảo sát, thu thập, tổng hợp làm học sinh qua năm học, có kế hoạch lưu trữ tư liệu, báo cáo kết khá- tốt Điều tra lấy ý kiến học sinh qua tiết dạy thực hành, thí nghiệm GV thiết kế có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp thực tế khả học sinh b Vai trò của thực hành, thí nghiệm, thực hành quan sát dạy học Sinh học: Thínghiệm cầu nối lý thuyết thực hành để đến thực tiễn, nhằm giup học sinh sâu tìm hiểu chất tượng, trình Sinh học Thí nghiệm ng̀n kiến thức, vừa có vai trị xây dựng mới, vừa có vai trị củng cố, hồn thiện kiểm chứng, chứng minh vấn đề đề cập - Thí Nghiệm giáo viên (GV) biểu diễn, HS tự tiến hành xem băng hình - Thí nghiệm tiến hành lớp, phịng thí nghiệm, nhà địa điểm * Vai trò, vị trí của giáo viên và học sinh tiết dạy thưc hành, thí nghiệm, thưc hành - quan sát: GV người hướng dẫn, tổ chức cho HS hoạt động giup học sinh tự tìm kết luận ghi nhớ, GV người cố vấn, theo dõi, giám sát hoạt động HS HS vị trí người nghiên cứu, sau nhận biết mục tiêu tiết thực hành, HS hoạt động nhóm để tiến hành thực hành thí nghiệm hướng dẫn GV, chủ động hoạt động lĩnh hội tri thức c Việc vận dụng giải pháp mới về đổi mới phương pháp dạy học đối với tiết dạy thực hành, thí nghiệm, thực hành - quan sát: * Những yêu cầu sư phạm đối với tiết dạy thưc hành, thí nghiệm, thưc hành - quan sát: - GV phải đặt vấn đề rõ ràng, giải thích cụ thể mục đích yêu cầu, nội dung, bước tiến hành tiết thực hành thí nghiệm - Cần hướng dẫn học sinh ghi chép tượng xảy q trình thực hành thí nghiệm, số liệu, hình ảnh … thu thập trình điều tra - Điều cần thiết học sinh có sở giải thích, khái qt rut kết luận - GV cần chuẩn bị tốt câu hỏi, tập, biểu bảng, tư liệu cần thu thập…các câu hỏi tập GV nêu phần dặn dò tiết học trước, khuyến khích HS khai thác thơng tin theo số chủ đề có liên quan mạng internet ( Ví dụ bài: Ơ nhiễm mơi trường, thành tưu chọn giớng vật nuôi- trồng Sinh học 9) Yêu cầu câu hỏi phải phù hợp chủ đề học có tính chất định hướng, kích thích hứng thu, tìm tịi độc lập, sáng tạo HS để sau tìm câu trả lời sẽ giup học sinh nắm vững, hiểu sâu chất vấn đề Ví dụ: Khi dạy Tiết 26 - Bài 26: Nhận biết vài dạng đột biến Ở phần dặn dò tiết học trước GV yêu cầu HS nghiên cứu nội dung tìm hiểu dạng đột biến vật ni trờng có địa phương, nơi khác qua phương tiện thông tin đại chung như: Sách báo, tivi, mạng internet …., ghi chép lại, chụp ảnh, sưu tầm tranh ảnh qua sách báo … Kẻ bảng 26 không điền tên mẫu quan sát Vào học giáo viên kiểm tra chuẩn bị học sinh nhận xét chuẩn bị học sinh Hướng dẫn HS xếp tranh ảnh, nội dung tìm hiểu theo chủ đề: Các dạng đột biến hình thái động vật, thực vật, học sinh hoạt động theo nhóm xếp tranh ảnh, tư liệu GV tiếp tục hướng dẫn HS điền thông tin vào bảng 26, cột mẫu quan sát tên dạng đột biến em sưu tầm quan sát Tiếp tục quan sát đột biến Nhiễm Sắc Thể cách tiến hành tương tự vậy GV yêu cầu HS quan sát số hình ảnh giáo viên sưu tầm để hoàn thành nội dung Sau HS thực hành theo nhóm, GV gọi đại diện nhóm báo cáo kết nhóm mình, nhóm khác nhận xét bở sung.GV nhận xét, đánh giá kết luận kiến thức chuẩn để HS tự điều chỉnh nội dung nhận thức - Cần chú ý vai trò của GV tiết thực hành, thí nghiệm (THTN): Tùy loại bài thực hành thí nghiệm mà giáo viên giữ các vai trò khác nhau: Nếu phương pháp Thưc hành thí nghiệm - nghiên cứu thí nghiệm là nguồn thông tin cho học sinh thì giáo viên giữ vai trò hướng dẫn thí nghiệm, quan sát; phương pháp thí nghiệm thưc hành - thơng báo tái thì giáo viên giữ vai trò cung cấp nguồn thông tin, hướng dẫn tìm hiểu thưc tế viết báo cáo… - Trong giảng dạy GV phải linh hoạt, có tính đến yếu tố như: * Yếu tố thời gian, với cần nhiều thời gian để chuẩn bị GV nhắc HS chuẩn bị cách tiết học khoảng thời gian cho phù hợp, tùy nội dung yêu cầu (Ví dụ: Khi dạy 14: Thưc hành quan sát hình thái nhiễm sắc thể.Để quan sát hình thái nhiễm sắc thể qua kì phải tiến hành làm mẫu vật từ rễ củ hành, GV yêu cầu HS trồng củ hành cát ẩm trước tuần Yếu tố thời tiết, thời vụ ( Ví dụ: Bài 38: Thưc hành tập dượt thao tác giao phấn, Do học vào thời điểm khơng có lua trở bơng để thực hành GV u cầu HS có kế hoạch trờng lua từ đầu năm học để có mẫu kịp cho thực hành Yếu tố điều kiện địa lý của địa phương:( Bài 45- 46Thưc hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hương của số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật Mục tiêu bài: + Học sinh tìm dẫn chứng nhân tố sinh thái ánh sáng độ ẩm lên đời sống sinh vật môi trường quan sát + Qua học, học thêm yêu thiên nhiên có ý thức bảo vệ thiên nhiên Nhưng điều kiện địa phương khơng có địa điểm quan sát hội đủ nhân tố sinh thái, thời gian việc tổ chức cho học sinh tham quan thiên nhiên khơng tḥn lợi Vì vậy dạy tổ chức cho học sinh xem băng hình mơi trường sống thực vật, động vật, nấm, địa y, vi sinh vật Học sinh quan sát băng hình ghi chép lại thông tin quan sát về: Môi trường sống; đặc điểm hình thái của thưc vật sống các môi trường khác nhau, môi trường sống của động vật đặc điểm thích nghi với đời sớng của động vật…( nội dung tiết 1) Đến tiết viết báo cáo thu hoạch yêu cầu HS viết báo cáo theo mẫu SGK trang 138 dựa nội dung ghi chép tiết trước Sau HS nhóm nhận xét, bở sung- giáo viên nhận xét, đánh giá kết luận để HS tự điều chỉnh, bổ sung cho hoàn chỉnh - Đối với thực hành có sử dụng thiết bị thí nghiệm giáo viên cần giới thiệu dụng cụ, mẫu vật, hóa chất cần thiết hướng dẫn tỉ mỉ thao tác thực hành để HS nắm thực hành thành thạo Ví dụ: Khi dạy 6:Thưc hành tính xác suất xuất các mặt của đồng kim loại Gv yêu cầu HS tự nghiên cứu mục tiêu bài, chuẩn bị, cách tiến hành GV giới thiệu dụng cụ, hướng dẫn học sinh thao tác: Cách gieo một, hai đồng kim loại nào, cách quan sát: Khi gieo đờng kim loại có trường hợp xảy ra, gieo hai đờng kim loại có trường hợp xảy ra, ghi chép nào, tiến hành lần? Sau cho HS sử dụng đờng kim loại tiến hành thí nghiệm Trong q trình HS thực hành giáo viên theo dõi đặt số câu hỏi yêu cầu HS trả lời tự tìm kiến thức Ví dụ: Khi gieo đồng kim loại qua số lần gieo thu kết nào? Kết có ý nghĩa ? HS: Khi gieo đờng kim loại 100 lần kết thu 49 lần sấp - 51 lần ngửa, tỷ lệ 1:1 tương ứng với tỷ lệ loại giao tử F1 lai cặp tính trạng 1A: 1a Sau thực hành xong HS biết cách gieo một, hai đồng kim loại biết vận dụng để giải thích tỷ lệ giao tử F1 loại hợp tử F2 lai cặp tính trạng từ biết điều kiện nghiệm đung quy luật phân ly số lượng cá thể đem lai phải đủ lớn Menđen phải tiến hành thí nghiệm nhiều đậu thời gian dài Các bước cần thực dạy tiết thực hành - thí nghiệm, thực hành - quan sát: Bước 1: Đặt vấn đề GV thông báo vấn đề nghiên cứu, nêu cụ thể đối tượng thí nghiệm, thời gian thí nghiệm mục đích yêu cầu yêu cầu cần đạt qua thí nghiệm nghiên cứu để kích thích tự giác hứng thu ban đầu người học Bước 2: Phát vấn đề Nêu mục đích cụ thể hơn, vạch rõ thành phần cấu thành vấn đề nghiên cứu để HS có định hướng cụ thể Bước 3: Đề xuất giả thuyết của vấn đề thực hành hoặc thí nghiệm, dự đốn phương án giải quyết, vạch kế hoạch giải quyết Yêu cầu em làm việc theo tở, nhóm, nắm bước tiến hành thí nghiệm, làm thí nghiệm mang vào lớp thí nghiệm thực GV hướng dẫn, giới thiệu nội dung tham khảo, địa internet để học sinh tham khảo, tìm hiểu hoàn thành đề tài báo cáo tự tiến hành thí nghiệm nhà Bước 4:Thực kế hoạch giải qút Học sinh ch̉n bị tốt thí nghiệm, tự thực thí nghiệm, đề tài nghiên cứu (cá nhân nhóm) sở để hình thành rèn luyện kỹ nghiên cứu khoa học cho em, tạo điều kiện cần thiết cho học sinh khả tự giác học tập, biết tự tìm hiểu, phát kiến thức Bước 5:Đánh giá việc thực kế hoạch Giáo viên cần khuyến khích, động viên, kích thích óc tìm tịi, quan sát, tạo hứng thu việc đánh giá thực kế hoạch Học sinh nhóm làm thí nghiệm tốt, có báo cáo hay sát thực tế, giáo viên cần khen ngợi động viên tinh thần tham gia tích cực em hay nhóm bằng cách ghi điểm cộng Nhóm hay học sinh chưa làm tốt (Cách làm, đối tượng hay thời gian tiến hành chưa đúng, ) GV cần giup học sinh phát huy tính chủ động tích cực học để em tự tin hơn, hứng thu lĩnh vực nghiên cứu khoa học sinh học thực nghiệm Bước 6: Giáo viên nhận xét, bổ sung, hoàn thiện * Những điều GV cần lưu ý dạy tiết thưc hành - thí nghiệm, thưc hành quan sát: Thí nghiệm thiết phải có phần đối chứng để kiểm tra kết thí nghiệm, giup học sinh tìm mối quan hệ nhân tượng xảy thí nghiệm Với thí nghiệm đơn giản khơng thiết phải có đối chứng Phải bảo đảm tính sư phạm, tính khoa học việc biểu diễn thí nghiệm, dự đốn trước thắc mắc HS đưa quan sát thí nghiệm, lường trước thất bại xảy để giải thích HS rõ nguyên nhân, tránh lòng tin HS Trong dạy học Sinh học, có thực tế địa phương khơng có địa điểm tiến hành thực hành quan sát được, thời gian không cho phép như: ( Bài 39: Thưc hành tìm hiểu thành tưu chọn giống vật nuôi và trồng; Bài 4546: Thưc hành – Tìm hiểu môi trường và ảnh hương của số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật; Bài 51-52: Thưc hành - Hệ sinh thái); Hoặc số thí nghiệm khó thành cơng, thiếu mẫu vật cần nhiều thời giannhư: (Bài 38: Thưc hành tập dượt thao tác giao phấn) GV sử dụng đĩa CD có tư liệu hình ảnh, trình chiếu qua PowerPoints để tăng tính thuyết phục Đối với thí nghiệm diễn tả chất hay qui luật điều kiện khác nhau, GV nên biểu diễn song song hiệu cao hình thức biểu diễn thí nghiệm d Ứng dụng thực tế giảng dạy của bản thân ( Vận dụng việc đổi mới PPDH vào tiết thực hành - thí nghiệm, thực hành quan sát chương trình Sinh học ): Trong thực tế giảng dạybản thân tiếp tục vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực dạy học Sinh học, đặc biệt tiết thực hành – thí nghiệm Giup em trở thành chủ thể trình học tập, đưa em vào vị trí chủ động, địi hỏi em phải tích cực suy nghĩ, tư bằng câu hỏitình có tính chất nêu vấn đề, gợi mở…biết phân tích nguyên nhân, kết liên hệ thực tế vận dụng vào sống GV cần nắm rõ đối tượng học sinh lớp giảng dạy, bằng phương pháp dạy học tích cực tạo nhu cầu nhận thức có mong muốn tìm hiểu tượng sinh học, vấn đề thực tế Từ hướng dẫn học sinh tự lực tham gia vào hoạt động giáo viên thiết kế tạo điều kiện cho em bộc lộ khả nhận thức, biết cách thu thập thơng tin, trình bày bảo vệ ý kiến thảo ḷn nhóm, tranh luận trước lớp Khuyến khích học sinh nêu thắc mắc, nêu tình có vấn đề tham gia giải vấn đề, đề xuất ý kiến khắc phục, giải Đối với mơn Sinh học ngồimột số thực hành - thí nghiệm, cịnlại chủ yếu bàithực hành - quan sát, quan sát vấn đề, tượng thực tế thiên nhiên, có liên quan đến mơi trường, hệ sinh thái ngồi việc tổ chức cho HS quan sát ghi chép, thu thập thơng tin từ thực tế tơi cịn u cầu em đưa giải pháp để bảo mơi trường góp phần cân bằng hệ sinh thái *Đối với thực hành- quan sát Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh theo dặn dò trước Chọn địa điểm để tổ chức cho HS quan sát tìm hiểu Cho – nhóm học sinh trình bày bước tiến hành quan sát dựa hướng dẫn nêu 10 Giáo viên nêu nhận xét tóm tắt bước chủ yếu trình tiến hành quan sát ngồi thiên nhiên Qua dạy rèn kĩ tìm kiếm xử lý thơng tin đọc SGK quan sát ngồi thiên nhiên, kĩ tự tin trình bày kết làm việc nhóm, kĩ giải vấn đề giải thích tượng thực tế sống Ví dụ: Bài 38: "Thực hành: tìm hiểu tình hình mơi trường địa phương" Bước 1: Giáo viên giới thiệu mục đích tiết thực hành, chọn địa điểm quan sát: Quanh khu vực trường Bước 2: Chuẩn bị đồ dùng cá nhân: mũ nón, đờ dùng học tập: Giấy, but, Máy ảnh để chụp lại tượng thực tế Bước 3: GV hướng dẫn học sinh bước tiến hành quan sát, phân cơng nhiệm vụ cho nhóm: Nhóm 1+2 điều tra tình hình nhiễm rác thải khu dân cư Nhóm 3+4 điều tra tình hình nhiễm nước thải từ khu chăn ni hộ dân Bước 4: HS tiến hành thực hành theo nhóm quan sát ghi chép điền thơng tin vào bảng 56.1, 56.2, 56.3 Bước 5: HS tiến hành khai thác thông tin từ kết thực hành quan sát: + Khi quan sát các vấn đề môi trường ơđịa phương nhận xét tình hình môi trường địa phương + Tại môi trường địa phương lại bị nhiễm vậy? có cách nào khắc phục? Bản thân có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống và học tập? HS tiến hành thảo luận nhóm giải vấn đề đặt ra.Từ rut kết luận đưa biện pháp hạn chế, khắc phục bảo vệ môi trường 11 GV Hướng dẫn HS thảo ḷn, tở chức cho nhóm báo cáo kết quan sát, thảo ḷn nhóm kết luận GV hướng dẫn HS viết thu hoạch theo hướng dẫn SGK Như vậy thơng qua thực hành tìm hiểu tình hình mơi trường địa phương HS biết trạng môi trường địa phương, nguyên nhân, cách khắc phục, thân cần làm gì để bảo vệ mơi trường, qua giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường nơi sinh sống, học tập nơi công cộng *Đối với thực hành có sử dụng thiết bị Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin liên quan đến nội dung thực hành như: Mục đích thực hành, bước tiến hành, kết Cho học sinh trình bày bước tiến hành thông qua dụng cụ giáo viên chuẩn bị sẵn giup rèn kỹ tìm kiếm xử lý thông tin đọc SGK để tìm hiểu cách tiến hành quan sát, kĩ trình bày, thao tác thực hành Ví dụ:Bài 20: "Thực hành quan sát lắp mơ hình ADN", Hoạt động 1: Quan sát mơ hình cấu trúc khơng gian của phân tử ADN ( 15 phút) Hoạt động GV - HS Nội dung GV: đưa mơ hình ADN Các em quan sát vấn đề gì mô hình ADN này? HS: Quan sát hình dạng, cấu truc GV: Các bước tiến hành thế nào? - GV hướng dẫn HS quan sát mơ hình phân tử ADN, thảo ḷn: - Vị trí tương đới của mạch nuclêôtit?(ADN gồm mạch song song, xoắn phải) - Chiều xoắn của mạch? - Đường kính vòng xoắn? Chiều cao vòng xoắn? (Đường kính 20 ăngtoron, chiều cao 34 ăngtơron gờm 10 cặp 12 nuclêơtit/ chu kì xoắn.) - Số cặp nuclêôtit chu kì xoắn? - Các loại nuclêôtit nào liên kết với thành cặp? (Các nuclêôtit liên kết thành cặp theo nguyên tắc bổ sung: A – T; G – X.) - GV gọi HS lên trình bày mơ hình Hoạt động 2: Lắp ráp mơ hình cấu trúc khơng gian của phân tử ADN ( 20 phút) Hoạt động GV - HS Nội dung GV đưa mơ hình ADN tháo rời, yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK Hãy nêu cách lắp ráp mô hình ADN? HS: Dựa vào thông tin SGK nêu cách tiến hành - GV hướng dẫn cách lắp ráp mơ hình: + Lắp mạch 1: theo chiều từ chân đế lên từ đỉnh trục xuống Chu ý: Lựa chọn chiều cong đoạn cho hợp lí đảm bảo khoảng cách với trục + Lắp mạch 2: Tìm lắp đoạn có chiều cong song song mang nuclêơtit theo ngun tắc bổ sung với đoạn + Kiểm tra tổng thể mạch - Các nhóm lắp mơ hình theo hướng dẫn Sau lắp xong nhóm kiểm tra tổng thể + Chiều xoắn mạch + Số cặp chu kì xoắn + Sự liênkết theo nguyên tắc bở sung GV u cầu nhóm cử đại diện đánh giá chéo kết lắp ráp - GV cho HS xem băng hình nội dung: cấu truc ADN, chế tự sao, chế tổng hợp ARN, chế tổng hợp prôtêin 13 * Đối với thí nghiệm có tham gia của học sinh thực thí nghiệm phải sử dụng thiết bị: Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh giỏi giup em yếu nội dung thực hành đạt kết cao cần kết hợp hình thức tở chức thực hành đờng loạt hình thức tở chức thực hành riêng lẻ nội dung thực hành Ví dụ: Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể Bước 1: Kiểm tra chuẩn bị học sinh: Mẫu vật củ hành trồng cát ẩm rễ Bước 2: Xác định yêu cầu tiết thực hành - Củng cố kĩ làm tiêu bản, thao tác sử dụng kính hiển vi Làm tiêu rễ củ hành Nhận biết hình thái NST qua kì: Kì Nhiễm Sắc thể tập trung tế bào thành hàng, Kì sau: NST phân thành hai nhóm hai hướng cực tế bào Bước 3: Phân nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm Các nhóm thực theo nội dung hướng dẫn Bước 4: Hướng dẫn kĩ thuật làm tiêu bản, quan sát kính hiển vi Sau nhóm thực xong nội dung nhóm sẽ báo cáo trình bày cách tiến hành tiến hành quan sát nhận biết hình thái Nhiễm Sắc thể qua kì q trình phân bào Bước 5: Mỗi nhóm viết tường trình thực hành (báo cáo thực hành)và vẽ hình quan sát Bước 6: Thu báo cáo thực hành, nhận xét, chấm điểm Rut kinh nghiệm đánh giá thực hành Những thông tin cần bảo mật: (Không) 14 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viện dạy mơn Sinh học có trình độ đào tạo đạt ch̉n, học sinh cấp THCS, sở vật chất đảm bảo có phịng học mơn, có đầy đủ đờ dùng thiết bị dạy học Việc vận dụng giải pháp đổi phương pháp dạyhọc giảng dạy môn Sinh học, đặc biệt tiết thực hành - thí nghiệm, thực hành quan sát, gắn liền với thực tiễn công tác giảng dạy trường THCS góp phần khắc phục khó khăn, yếu học sinh trình học tập trước Việc tổ chức hoạt động thực hành - thí nghiệm, thực hành- quan sát phù hợp với loại hình bài, đối tượng HS sẽ đem lại hiệu học tập, hình thành HS kĩ như: Kĩ tìm kiếm và xử lý thông tin đọc SGK tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm, kĩ tiến hành thưc hành, thí nghiệm quan sát TN, thưc hành - quan sát, kĩ tư tin trình bày kết quả làm việc của nhóm, kĩ giải qút vấn đề giải thích các tượng thưc tế, tư sáng tạo Có vậy HS sẽ lĩnh hội kiến thức cách chủ động, sâu sắc hơn, theo tơi nghĩ hiệu việc giảng dạy tiết thực hành; góp phần nâng cao chất lượng, đem lại niềm vui hứng thu học tập môn Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến 7.1 Theo ý kiến tác giả Dạy học Sinh học giảng dạy tiết thực hành- thí nghiệm, thực hành - quan sát vấn đề tương đối khó với điều kiện sở vật chất ( thiết bị dạy học) nhà trường đầy đủ nguồn tư liệu internet, thư viện Giáo dục, trang web bạn bè giup GV dễ dàng vận dụng phương pháp dạy học vào giảng dạy (lấy học sinh làm trung tâm), giup em trở thành chủ thể q trình học tập, kích thích em tham gia tích cực học, đồng thời biết cách nghiên cứu khoa học thông qua thực thí 15 nghiệm, quan sát rèn kỹ lập kế hoạch thực kế hoạch, kĩ hợp tác, kĩ thực hành - thí nghiệm, thực hành - quan sát Sáng kiến kinh nghiệm có tác động tích cực, góp phần đởi cách thiết kế, tổ chứcgiờ dạy GV, cách học học sinhtrong điều kiện học tập cụ thể GV có cách dạy sáng tạo hơn, học sinh học tập tích cực chủ động Từ giáo viên ln chủ động, sáng tạo vai trò người hướng dẫn em học tập Giáo viên ln có nhu cầu địi hỏi phải cập nhật kiến thức, tự học, tự rèn, ứng dụng phương pháp giảng dạy phù hợp loại Luôn học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp tận tâm hướng dẫn, giup đỡ em học sinh học tập, nâng cao chất lượng giảng dạy môn Học sinh tự tin vào thân, thông qua hợp tác nhóm tích cực, độc lập nghiên cứu, tranh luận bảo vệ vấn đề đưa ra, rèn luyện kĩ cần thiết, phát triển tư từ thực hành, thí nghiệm (trưc quan cụ thể), thực hành quan sát( quan sát thưc tế)từ biết vận dụng vào giải thích tượng ứng dụng thực tế sống Trong trình thực nghiệm, kết quảgiảng dạy tiết thực hành - thí nghiệm, thực hành - quan sát ngày khả quan đơn vị chung áp dụng thành công đối tượng học sinh khối lớp nói riêng học sinh khối lớp khác nói chung, tỉ lệ học sinh có kỹ thực hành, thí nghiệm, thực hành - quan sát; biết thao tác mẫu vật, biết quan sát ghi lại kết quả, biết khai thác thông tin viết báo cáo (đạt điểm trung bình trở lên) tăng rõ rệt.Số học sinh gặp khó khăn từ việc thực hành, thí nghiệm, thực hành quan sát đến viết thu hoạch, báo cáo, thuyết trình trước lớp vật mẫu thí nghiệm viết( đạt điểm trung bình) giảm đáng kể Kết thực hành môn sinh học sau áp dụng phương pháp thực hành có số liệu cụ thể sau: 16 Năm học lớp Si sô Giỏi SL 20172018 9A 29 9B 30 30 9C Trung bình Khá % SL % 20,6 16,6 20 12 41, 37 50 15 43, 13 33 9A 36 25 15 38, 2018 89 2019 9B 35 20,0 15 42, 85 Năm học 2017-2018: học sinh đạt giải ba S L 1 3 cấp % 34,5 30 33.3 36,1 37,1 huyện Yếu, kém SL % 3,4 3,3 3,3 0 1 Trong năm học áp dụng vào tiết dạy cụ thể số học sinh đạt điểm giỏi thực hành tăng rõ rệt, tỷ lệ học sinh đạt điểm yếu qua thực hành giảm rõ rệt Trong giảng dạy môn đặc biệt đến tiết thực hành thầy trò chúng tơi có chung tâm trạng vui, muốn được làm việc muốn được “khám phá” học sinh hứng thú học tập đặc biệt em mong đến tiết thực hành để được tìm tòi được khám phá Trong năm học chung áp dụng vào tiết dạy cụ thể số học sinh đạt điểm giỏi thực hành tăng rõ rệt, tỷ lệ học sinh đạt điểm yếu qua thực hành giảm rõ rệt Trong giảng dạy môn đặc biệt đến tiết thực hành thầy trị chung tơi có chung tâm trạng vui, muốn làm việc muốn “ khám phá” HS hứng thu học tập đặc biệt em mong đến tiết thực hành để tìm tịi khám phá 17 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu: Số TT Tên chức/cá nhân tổ Ngày tháng, năm sinh Nơi công tác hoặc nơi thường trú Trình độ chun mơn Nội dung công việc hỗ trợ: Áp dụng sáng kiến Trường THCS Đại học Sinh Giảng dạy thực hành thí nghiệm, thực hành quan sát có hiệu Trường THCS Đại học Sinh Giảng dạy thực hành thí nghiệm, thực hành quan sát có hiệu Chung tơi nghiên cứu vấn đề nói sáng kiến kinh nghiệm nhỏ riêng chung tôi, chung mong muốn bạn bè, đồng nghiệp tham khảo, đóng góp, xây dựng để có phương pháp dạy học tốt nhất, đặc biệt môn Sinh học thực hành chương trình Sinh học nói riêng mơn Sinh học THCS nói chung Sáng kiến chung gắn liền với thực tiễn công tác giảng dạy trường THCS Nó góp phần khắc phục khó khăn, yếu HS trình học tập tiết thực hành nói riêng mơn Sinh học nói chung Về mặt lí luận, sáng kiến vẫn hội tụ đầy đủ nội dung, tính chất đặc thù phương pháp dạy học Sinh học trường THCS Bên cạnh cịn hàm chứa tất u cầu nội dung tất yếu phương pháp dạy học tích cực có phương pháp đặc thù mơn Sinh học là: Thực hành thí nghiệm – Trực quan dùng lời 18 Trên điều thu qua thực nghiệm nghiên cứu thực tế giảng dạy Tuy nhiên trình trình bày khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong góp ý hội đờng xét cơng nhận sang kiến cấp Chung xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, đung thật chung tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước pháp luật ., 10 tháng năm 2019 NGƯỜI NỘP ĐƠN 19 ... nghiệm: ? ?Một số phương pháp dạy kiểu thực hành thí nghiệm mơn Sinh học trường THCS – huyện – tỉnh ”nhằm giup học sinh hứng thu tích cực tiết học thực hành, biết vận dụng kiến thức học. .. phù hợp thực tế khả học sinh b Vai trò của thực hành, thí nghiệm, thực hành quan sát dạy học Sinh học: Th? ?nghiệm cầu nối lý thuyết thực hành để đến thực tiễn, nhằm giup học sinh sâu tìm hiểu... vào tiết thực hành - thí nghiệm, thực hành quan sát chương trình Sinh học ): Trong thực tế giảng dạybản thân tiếp tục vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực dạy học Sinh học, đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: (THCS) một số phương pháp dạy kiểu bài thực hành thí nghiệm trong môn sinh học 9,

Từ khóa liên quan