0

(Luận văn thạc sĩ) phương pháp giải các bài toán hóa học vô cơ lớp 12 trung học phổ thông

139 55 0
  • (Luận văn thạc sĩ) phương pháp giải các bài toán hóa học vô cơ lớp 12 trung học phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 10:16

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LƢƠNG THỊ BÌNH PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TỐN HỐ HỌC VƠ CƠ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học (Bộ mơn Hố học) Mã số : 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HOÁ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS VŨ NGỌC BAN HÀ NỘI - 2011 DANH MỤC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BT : Bài tập BTHH : Bài tốn hóa học dd : Dung dịch đktc : Điều kiện tiêu chuẩn ĐC : Đối chứng ĐLBT : Định luật bảo toàn HS : Học sinh GV : Giáo viên THPT : Trung học phổ thông TN : Thực nghiệm TNSP : Thực nghiệm sư phạm PTPƯ : Phương trình phản ứng MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Mẫu khảo sát Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp chứng minh luận điểm 9.Đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: BÀI TẬP HÓA HỌC VÀ BÀI TỐN HĨA HỌC VƠ CƠ 1.1 Bài tập hóa học 1.1.1 Ý nghĩa, tác dụng tập hóa học 1.1.2 Phân loại tập hóa học 1.1.3 Xu hướng phát triển tập hóa học giai đoạn 1.1.4 Bài tốn hóa học tình hình giải tốn hóa học học sinh THPT 1.2 Phương pháp chung giải toán hoá học THPT 1.2.1 Những công thức cần thiết giải tốn hóa học 10 1.2.2 Quan hệ số mol chất phản ứng 11 1.2.3 Phương pháp chung giải tốn hóa học 13 1.3 Áp dụng định luật bảo toàn hóa học sử dụng phương trình ion rút gọn để giải nhanh tốn hóa học 20 1.3.1 Định luật bảo toàn khối lượng 20 1.3.2 Định luật bảo toàn nguyên tố 21 1.3.3 Định luật bảo tồn điện tích 22 1.3.4 Định luật bảo toàn số mol electron 23 1.3.5 Sử dụng phương trình ion thu gọn 24 Tiểu kết chương 26 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TỐN HĨA HỌC 27 VƠ CƠ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Các ý giải tốn hóa học vơ 27 2.2 Giới thiệu chương trình hóa học vơ lớp 12 (chương trình nâng cao) 29 2.3 Phân loại tốn hóa học vơ lớp 12 31 2.4 Bài toán phản ứng kim loại 33 2.4.1 Bài toán kim loại tác dụng với phi kim 33 2.4.2 Bài toán kim loại tác dụng với axit 39 2.4.3 Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối 52 2.4.5 Bài toán kim loại tác dụng với nước dung dịch kiềm 60 2.5 Bài toán phản ứng hợp chất kim loại 66 2.5.1 Bài toán phản ứng hiđroxit kim loại kiềm kim loại kiềm thổ với CO2 (hoặc SO2) 66 2.5.2 Bài toán phản ứng muối cacbonat(CO 32 ; HCO 3 )với 73 dung dịch axit HCO 3 với dung dịch kiềm 2.5.3 Bài toán phản ứng thể tính lưỡng tính Al 2O3, Al(OH)3, Zn(OH)2… 81 2.5.4 Bài toán phản ứng nhiệt luyện 89 2.5.5 Bài toán điện phân hợp chất kim loại 97 2.6 Các tốn hóa học tổng hợp 106 2.7 Lựa chọn sử dụng toán hóa học dạy học hóa học 108 2.7.1 Sử dụng BTHH việc hình thành kiến thức 109 2.7.2 Sử dụng BTHH để vận dụng, củng cố kiến thức kĩ năng, mở rộng đào sâu kiến thức ( luyện tập, ôn tập) 110 2.7.3 Sử dụng BTHH nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ vận dụng kiến thức học sinh (trong kiểm tra ) 111 Tiểu kết chương 118 119 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 119 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 119 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 119 3.2 Quá trình tiến hành thực nghiệm sư phạm 119 3.2.1 Chuẩn bị cho trình thực nghiệm 119 3.2.2 Tiến hành thực nghiệm 120 3.2.3 Kết kiểm tra 120 3.2.4 Xử lý kết thực nghiệm sư phạm 121 3.2.5 Tính tham số đặc trưng thống kê 125 3.2.6 Phân tích kết thực nghiệm 125 Tiểu kết chương 126 127 KẾT LUẬN CHUNG 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong dạy học hóa học, nâng cao chất lượng dạy học phát triển lực nhận thức học sinh nhiều biện pháp phương pháp khác nhau.Trong đó, giải tập hóa học với tư cách phương pháp dạy học, có tác dụng tích cực đến việc giáo dục, rèn luyện phát triển tư học sinh Trong thực tiễn dạy học hóa học trường phổ thơng, tốn hóa học giữ vai trị quan trọng, vừa nội dung vừa phương pháp dạy học hiệu quả, khơng cung cấp cho học sinh kiến thức mà mang lại niềm vui cho học sinh trình giải tốn hóa Hiện hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan triển khai thực số sách viết giải tốn hóa học tăng lên đáng kể Các sách có kết cấu giống chia thành nhiều cách giải cách giải dựa vào định luật bảo tồn hóa học (định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo tồn điện tích, định luật bảo tồn ngun tố, định luật bảo toàn electron ), phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp trung bình,phương pháp đường chéo, phương pháp qui đổi v.v.Nhiều phương pháp đưa gây khó khăn cho người đọc em học sinh Qua q trình nghiên cứu chúng tơi nhận thấy việc giải tốn thực theo phương pháp chung dựa vào quan hệ số mol chất phản ứng dựa vào công thức biểu thị quan hệ số mol chất với đại lượng thể tích, khối lượng, nồng độ, chất Quan hệ số mol chất phản ứng dễ dàng thiết lập viết phương trình phản ứng, cịn số cơng thức cần sử dụng không nhiều (4- công thức) việc giải BTHH theo phương pháp đơn giản, dễ sử dụng học sinh Trong hóa học phổ thơng tốn hóa vơ phong phú đa dạng, đặc biệt BTHH phần hóa vơ lớp 12 Vì lí chúng tơi chọn đề tài nghiên cứu: "Phương pháp giải tốn hóa học vơ lớp 12 trung học phổ thơng „ Ý nghĩa lí luận đề tài Đề tài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ phương diện lý luận tâm lý học dạy học đổi phương pháp dạy học hóa học trường trung học phổ thông Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu đề tài làm tài liệu học tập quí cho em học sinh THPT tài liệu tham khảo tốt cho giáo viên giảng dạy mơn hóa học trường trung học phổ thơng Lịch sử nghiên cứu Đã có nhiều tác giả nghiên cứu phương pháp giải BTHH chưa đưa phương pháp chung, có tính hệ thống dễ sử dụng học sinh Vì vậy, chúng tơi nghiên cứu phương pháp chung giải tốn hóa học, kết hợp với định luật bảo tồn, phương trình ion để giải BTHH góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất phương pháp chung giải tốn hóa học, giúp học sinh thống cách giải áp dụng cho hầu hết tốn hóa vơ 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đề sau: - Nghiên cứu, tổng hợp tài liệu: Đọc , tìm hiểu, phân tích, tổng hợp - Quan sát : + Tình hình giải tốn hóa học học sinh phổ thơng + Hứng thú học sinh học phương pháp giải tốn hóa học vơ lớp 12 - Xây dựng phương pháp chung giải tốn hóa học vơ - Xây dựng hệ thống tốn hóa học vô lớp 12 - Điều tra: Phát phiếu điều tra hứng thú học sinh với phương pháp giải tốn hóa vơ - Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá chất lượng, tính hiệu đề tài Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất phương pháp chung giải tập hóa học THPTphần hóa vơ lớp 12 Mẫu khảo sát - Học sinh lớp 12 trường THPT Vấn đề nghiên cứu Lựa chọn sử dụng phương pháp chung giải tập hóa học THPT để học sinh áp dụng giải dễ dàng hầu hết tốn hóa vơ ? Giả thuyết nghiên cứu Khả ứng dụng phương pháp chung giải tốn hóa học vơ trường THPT khả quan Áp dụng phương pháp học sinh giải dễ dàng hầu hết tốn hóa vơ Mặt khác học sinh giáo viên thống phương pháp giải cơng việc giảng dạy thuận lợi góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học phổ thông Phƣơng pháp chứng minh luận điểm Các phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: - Phương pháp thu thập xây dựng nguồn tài liệu - Phương pháp phân tích tổng hợp lí thuyết nguồn tài liệu thu Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Quan sát, điều tra thực trạng việc giải tập hóa học nói chung hóa học vơ nói riêng - Phương pháp thực nghiệm sư phạm phương pháp thống kê toán học khoa học giáo dục để đánh giá chất lượng, tính khả thi đề tài Đóng góp đề tài Đưa phương pháp chung giải toán hóa học đơn giản, dễ sử dụng học sinh THPT Phân loại tốn hóa vơ lớp 12, phân tích cách sử lí, đưa nhận xét giúp giải nhanh dạng nêu 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn trình bày chương: Chương 1: Bài tập hóa học tốn hóa học vô Chương 2: Phương pháp giải tốn hóa học vơ lớp 12 trung học phổ thông Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chƣơng 1: BÀI TẬP HĨA HỌC VÀ BÀI TỐN HĨA HỌC VƠ CƠ 1.1 Bài tập hóa học 1.1.1 Ý nghĩa, tác dụng tập hóa học Bài tập hóa học dạng làm gồm toán, câu hỏi, đồng thời toán câu hỏi, mà hoàn thành chúng, học sinh nắm tri thức hay kỹ định hồn thiện chúng Trong q trình dạy học trường THCS hay THPT khơng thể thiếu tập hóa học Bài tập hóa học biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học, giữ vững vai trị lớn lao việc thực mục tiêu đào tạo: Nó vừa mục đích, vừa nội dung, lại phương pháp dạy học hiệu nghiệm Bài tập hóa học khơng cung cấp cho học sinh kiến thức mà đường giành lấy kiến thức hứng thú say mê học tập Bài tập hóa học có ý nghĩa vai trò quan trọng việc thực nhiệm vụ trí dục, đức dục giáo dục kỹ thuật tổng hợp a Tác dụng trí dục - Bài tập hóa học có tác dụng giúp cho học sinh hiểu sâu kiến thức ,khái niệm, tính chất học, củng cố kiến thức học cách thường xuyên hệ thống kiến thức cách có hiệu - Ơn tập hệ thống hóa kiến thức cách tích cực nhất, đào sâu, mở rộng hiểu biết cách sinh động, phong phú không làm cho học sinh buồn chán học môn hóa học - Bài tập hóa học thúc đẩy thường xuyên rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo cần thiết hóa học cho học sinh - Bài tập hóa học tạo điều kiện cho học sinh phát triển lực tư như: Phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, hệ thống hóa, suy luận b Tác dụng đức dục - Qua việc giải tập hóa học học sinh rèn luyện phẩm chất nhân cách như: tính kiên nhẫn, trung thực, tính khoa học tính độc lập, sáng tạo sử lí tình tập học phần vơ cơ, phù hợp với đối tượng đề tài nghiên cứu 3.2.1.2 Thiết kế chương trình thực nghiệm Chúng tơi trao đổi, thảo luận với GV nội dung phương pháp TN 3.2.2 Tiến hành thực nghiệm 3.2.2.1 Tiến hành soạn giáo án dạy 3.2.2.2 Tiến hành dạy - Giáo án dạy sử dụng phương pháp giải tốn hóa học vơ dạy lớp TN Giáo viên photo phần 1.2; 1.3; 2.1 (trình bày luận văn) phát cho em lớp thực nghiệm đọc trước sau dùng tiết học để trao đổi với em - Giáo án soạn theo truyền thống dạy lớp ĐC - Phương tiện trực quan sử dụng lớp TN lớp ĐC 3.2.2.3 Tiến hành kiểm tra - Kiểm tra đầu vào lớp TN ĐC (bài số ) - Cuối chương tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng tiếp thu kiến thức học sinh (bài số ) - Các đề kiểm tra sử dụng lớp TN lớp ĐC, biểu điểm GV chấm (Đề kiểm tra ghi phần phụ lục) 3.2.3 Kết kiểm tra Sau kiểm tra, chấm bài, kết kiểm tra thống kê theo bảng sau: 120 Bảng 3.1 Kết kiểm tra Trường Lớp THPT Đối tượng KT 10 0 10 11 0 11 0 10 13 0 0 8 2 0 10 10 0 7 0 10 12A2 Tây (45) Tiền Hải 12A3 (46) Nam 12A5 Tiền Hải (45) 12A6 (45) Số HS đạt điểm Xi Bài TN ĐC TN ĐC 3.2.4 Xử lý kết thực nghiệm sư phạm Kết kiểm tra xử lý phương pháp thống kê toán học theo thứ tự sau: Lập bảng phân phối: tần số, tần suất, tần suất luỹ tích Vẽ đồ thị đường luỹ tích từ bảng phân phối tần suất luỹ tích Tính tham số đặc trưng thống kê * Điểm trung bình cộng: k n x  n x   nk xk X 1 2  n1  n2   nk n x 1 i 1 n Trong : ni tần số giá trị xi n số học sinh tham gia thực nghiệm * Phương sai S2 độ lệch chuẩn S : Là tham số đo mức độ phân tán số liệu quanh giá trị trung bình cộng: S2= k n i (x i  X )2  n-1 i=1 ; S= S2 Trong đó:n số học sinh nhóm thực nghiệm Giá trị S nhỏ chứng tỏ số liệu bị phân tán 121 * Hệ số biến thiên V: V  S 100% X Nếu V nằm khoảng 10-30% độ dao động tin cậy * Sai số tiêu chuẩn ε :ε = S/ n - Khi bảng số liệu có giá trị X ta tính độ lệch chuẩn S, nhóm có độ lệch chuẩn S bé nhóm có chất lượng tốt - Khi bảng có số liệu X khác so sánh mức độ phân tán số liệu hệ số biến thiên V Nhóm có V nhỏ nhóm có chất lượng đồng Để so sánh lập bảng tần số, tần suất, tần suất luỹ tích vẽ đường luỹ tích cho kiểm tra khối thực nghiệm khối đối chứng với nguyên tắc: đường luỹ tích tương ứng bên phải phía có chất lượng tốt ngược lại đường luỹ tích bên trái phía chất lượng thấp Để phân loại chất lượng học tập HS, lập bảng phân loại: - Loại giỏi: HS đạt điểm từ đến10 - Loại : HS đạt điểm từ đến - Loại trung bình: HS đạt điểm từ đến - Loại yếu kém: HS đạt điểm từ trở xuống Bảng 3.2: Tổng hợp kết kiểm tra đầu vào lớp TN ĐC ( số ) Lớp Đối Số Điểm Số học sinh đạt điểm Xi tƣợng HS 10 TB 12A2 TN 45 0 10 11 6.69 12A3 ĐC 46 0 10 13 6.72 12A5 TN 45 0 8 6.60 12A6 ĐC 45 0 7 6.58 Qua kiểm tra đầu vào ( kiểm tra số 1) chúng tơi nhận thấy trình độ học sinh tương đương lớp thực nghiệm (TN) lớp đối chứng 122 (ĐC) Đây điều kiện tốt để đánh giá chất lượng tiếp thu kiến thức học sinh sử dụng phương pháp giải tốn hóa học vô dạy lớp TN thông qua kiểm tra cuối chương ( số ) Bảng 3.3: Tổng hợp kết kiểm tra cuối chương lớp TN ĐC ( số ) Số học sinh đạt điểm Xi Đối Số tƣợng HS 10 TB 12A2 TN 45 0 11 7.07 12A3 ĐC 46 0 6.67 12A5 TN 45 0 10 10 7.18 12A6 ĐC 45 0 10 6.58 Lớp 8 Điểm Từ bảng 3 ta tính phần trăm số HS đạt điểm Xi trở xuống bảng 3.4 Bảng 3.4: Phần trăm số học sinh đạt điểm Xi Lớp Đối % Số học sinh đạt điểm Xi Số tƣợng HS 10 12A2 TN 45 0 4.44 6.67 15.56 35.56 60.00 77.78 93.33 100 12A3 ĐC 46 0 2.17 13.04 28.26 45.65 65.21 82.60 95.65 100 12A5 TN 45 0 2.22 8.89 17.78 40.00 51.11 73.33 88.89 100 12A6 ĐC 45 0 4.44 15.56 28.89 51.11 64.44 82.22 95.56 100 123 Bảng 3.5: Tổng hợp phân loại kết học tập Lớp Đối tƣợng 12A2 Phân loại kết học tập (%) Yếu, TB Khá Giỏi TN 6.67 28.89 42.22 22.22 12A3 ĐC 13.04 32.61 36.96 17.39 12A5 TN 8.89 31.11 33.33 26.67 12A6 ĐC 15.56 35.36 31.11 17.78 Từ bảng 3.4 vẽ đồ thị đường lũy tích tương ứng với kiểm tra Hình 3.1 Đồ thị đường lũy tích kiểm tra số học sinh trường THPT Tây Tiền Hải 120 % học sinh đạt điểm Xi trở xuống 100 80 §C TN 60 40 20 0 10 §iĨm Xi Hình 3.2 Đồ thị đường lũy tích kiểm tra học sinh trường THPT Nam Tiền Hải % häc sinh đạt điểm Xi trở xuống 120 100 80 ĐC TN 60 40 20 0 124 10 §iĨm Xi Từ bảng 3.5 ta có biểu đồ hình cột biểu diễn tổng hợp phân loại kết học tập học sinh: % THPT Tây Tiền Hải % 45 40 40 35 35 30 30 25 TN 20 ĐC THPT Nam Tiền Hải 25 TN 20 ĐC 15 15 10 10 5 0 Yếu TB Khá Yếu Giỏi TB Khá Giỏi 3.2.5 Tính tham số đặc trưng thống kê Bảng số 3.6: Giá trị tham số đặc trưng Trƣờng Bài Tây Tiền Hải Nam Tiền Hải Tổng Đối X S2 S V TN 7.07 2.92 1.71 24.19 ĐC 6.67 3.23 1.80 26.98 TN 7.18 3.42 1.85 25.77 ĐC 6.58 3.47 1.86 28.27 TN 7.12 3.14 1.77 24.86 ĐC 6.63 3.28 1.81 27.30 tƣợng 3.2.6 Phân tích kết thực nghiệm Trên sở kết thực nghiệm kiểm tra số cho thấy, chất lượng học tập học sinh lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng, thể hiện: - Điểm trung bình cộng kiểm tra số2 lớp TN cao lớp ĐC (Bảng 3.3) 125 - Tỉ lệ % học sinh đạt điểm yếu kém, trung bình lớp ĐC cao lớp TN, tỉ lệ % học sinh đạt điểm khá, giỏi lớp TN cao lớp ĐC (Bảng 3.5) - Đồ thị đường luỹ tích lớp TN nằm bên phải phía đồ thị đường luỹ tích lớp ĐC (từ hình 3.1 đến hình 3.2), điều chứng tỏ chất lượng nắm vững kiến thức học sinh lớp TN tốt hơn, đồng so với lớp ĐC - Hệ số biến thiên V lớp TN nhỏ lớp ĐC (bảng 3.6), chứng tỏ mức độ phân tán quanh giá trị trung bình cộng điểm học sinh lớp ĐC rộng lớp TN, nghĩa chất lượng lớp TN đồng so với lớp đối chứng - Trong thực nghiệm, dùng phép thử t để kiểm nghiệm Với mức ý nghĩa α = 0,01 ta có đại lượng kiểm định t > tα,f qua kiểm tra cho thấy khẳng định khác X TN X ĐC có ý nghĩa, phương pháp có hiệu phương pháp cũ Theo kết phương án thực nghiệm, sau trao đổi với GV tham gia TNSP thấy cần thiết hiệu việc xây dựng sử dụng phương pháp giải tốn hóa vơ lớp 12- THPT Tiểu kết chƣơng Trong chương tiến hành thực nghiệm sư phạm xử lí kết thực nghiệm theo phương pháp thống kê toán học Theo kết phương án thực nghiệm giúp chúng tơi bước đầu kết luận HS lớp thực nghiệm có kết cao lớp đối chứng sau sử dụng phương pháp mà đề xuất 126 KẾT LUẬN CHUNG Sau thời gian thực đề tài nghiên cứu, thu số kết sau: + Đã tìm hiểu ý nghĩa, tác dụng tập hóa học tình hình chung việc giải BTHH học sinh THPT + Đã đưa phương pháp chung giải tốn hóa học dựa vào quan hệ số mol chất phản ứng dựa vào số công thức biểu thị quan hệ số mol chất với khối lượng, thể tích nồng độ chất sử dụng phương pháp chung để giải BTHH vơ + Đã phân loại tốn hóa vơ lớp 12 theo phản ứng kim loại số hợp chất quan trọng kim loại Với loại phản ứng nêu rõ nguyên tắc, đặc điểm phản ứng dạng toán thường gặp liên quan đến phản ứng Phân tích cách sử lí đưa hệ thức, nhận xét giúp giải nhanh dạng nêu Cụ thể lựa chọn 90 BTHH trắc nghiệm khách quan, 130 BTHH tự luận ứng với phản ứng kim loại với phi kim, với axit, với dung dịch muối, với nước, với dung dịch kiềm, với phản ứng quan trọng hợp chất kim loại giải tốn theo phương pháp chung giải tốn hóa học, THPT + Đã trình bày cách sử dụng tốn hóa học dạy học hóa học, hoạt động dạy học : Để hình thành kiến thức mới; để vận dụng , củng cố kiến thức, kĩ học sinh (giờ luyện tập); để kiểm tra, đánh giá kiến thức kĩ học sinh (giờ kiểm tra) + Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm đánh giá tính hiệu đề tài’ Chúng hi vọng kết thu luận văn giúp em học sinh lớp 12 có phương pháp chung giải BTHH vô dễ dàng, đơn giản giúp bạn đồng nghiệp có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy tốt Tuy nhiên, hạn chế điều kiện thời gian, lực trình độ thân, nên chắn việc nghiên cứu cịn nhiều thiếu sót Chúng tơi mong nhận góp ý Thầy, cô giáo, anh chị bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Ngọc An, 350 tập hóa học chọn lọc nâng cao lớp 12 ( tập hai).Nhà xuất Giáo dục, 2008 Vũ Ngọc Ban Phương pháp chung giải toán hóa học trung học phổ thơng.Nhà xuất Giáo dục,2006 Nguyễn Cao Biên Nhẩm nhanh kết toán trắc nghiệm khách quan hóa học cách rèn luyện tư sáng tạo cho học sinh.Tạp chí hóa học ứng dụng, 10/2007 Nguyễn Cƣơng- Nguyễn Ngọc Quang- Dƣơng Xuân Trinh Lý luận dạy học hóa học tập Nhà xuất Giáo dục Hà Nội, 1995 Nguyễn Cƣơng Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông đại học, số vấn đề Nhà xuất Giáo dục, 2007 Nguyễn Cƣơng Phương pháp dạy học thí nghiệm hóa học Nhà xuất Giáo dục, 1999 Lê Văn Dũng Phát triển lực trí tuệ cho học sinh thơng qua tập hóa học Tóm tắt luận án tiến sĩ Đại học sư phạm Hà Nội, 2001 Cao Cự Giác Bài tập lí thuyết thực nghiệm, tập 1- hóa học vơ Nhà xuất giáo dục, 2001 Cao Cự Giác Bài tập trắc nghiệm chọn lọc hóa học 12 Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 2008 10 Cao Cự Giác Hướng dẫn giải nhanh tập hóa học, tập 1,2,3 Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội, 2000 11.Nguyễn Thị Hồng Khóa luận tốt nghiệp “ Phương pháp giải tốn hóa học trung học phổ thơng- phần hóa vơ lớp 12” Đại học Giáo Dục- Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011 12.Lê Đình Ngun- Hồng Tấn Bửu- Hà Đình Cẩn.540 tập hóa học12 Nhà xuất Đà Nẵng,2003 13 Hồng Nhâm Hóa học vơ - tập 2: Các nguyên tố hóa học điển hình Nhà xuất Giáo dục, 1999 128 14 Quan Hán Thành Phân loại phương pháp giải tốn hóa vô Nhà xuất trẻ, 2003 15.Nguyễn Trọng Thọ - Phạm Thị Minh Nguyệt Hóa vơ - Phi kim Nhà xuất Giáo dục,2008 16 Nguyễn Trọng Thọ Hóa vơ cơ- phần 2- Kim loại Nhà xuất Giáo dục, 2000 17.Phùng Ngọc Trác ( chủ biên) Phân loại phương pháp giải tốn hóa 12- phần vơ Nhà xuất Hà Nội,2010 18.Lê Xuân Trọng ( chủ biên ).Hóa học 12- nâng cao.Nhà xuất Giáo dục,2006 19 Lê Xuân Trọng ( chủ biên ) Bài tập hóa học 12- nâng cao Nhà xuất Giáo dục,2009 20 Nguyễn Xuân Trƣờng Bài tập hóa học trường phổ thông Nhà xuất Đại học Sư phạm, 2003 21 Nguyễn Đức Vận Hóa học vơ - tập 2: Các kim lọai điển hình Nhà xuất khoa học kĩ thuật Hà Nội,1998 22 Đào Hữu Vinh Phương pháp trả lời đề thi trắc nghiệm môn hóa học Nhà xuất Giáo dục Việt Nam,2010 23 Lê Thanh Xuân Các dạng toán phương pháp giải hóa học 12 ( phần vơ cơ).Nhà xuất Giáo dục,2009 129 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Đề kiểm tra ( lớp thực nghiệm lớp đối chứng) Thời gian làm bài: 60 phút Câu I: 1, Em trình bày phương pháp chung giải toán liên quan đến phản ứng hỗn hợp chất 2, Với tốn hỗn hợp có số phương trình lập số ẩn số em giải nào? 3, Khi gặp tốn có phản ứng xảy khơng hồn tồn cách giải em gì? 4, Với tốn trắc nghiệm địi hỏi phải giải nhanh toán, em thường vận dụng cách giải nào? Câu II: Áp dụng điều trình bày câu I em giải toán sau Bài 1: Cho a gam hỗn hợp hai kim loại Ba Na tác dụng với lượng nước dư thu V lít khí (đktc) dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng vừa đủ với dụng dịch FeCl 3, lọc lấy kết tủa rửa sạch, đem nung đến khối lượng không đổi, thu chất rắn nặng m gam Nếu q trình thí nghiệm tiến hành dụng dịch FeCl thu đựợc chất rắn nặng m' gam Hãy thiết lập biểu thức liên hệ m với V, m' với V xác định tỉ lệ m/m' ? Bài 2: Một hỗn hợp gồm ba kim loại A,B,C Khi hòa tan 42,6 gam hỗn hợp dung dịch HCl dư thu 13,35 gam muối 3,36 lít khí (đktc) B C hai kim loại hóa trị khơng tan dung dịch HCl đem hịa tan dung dịch HNO3 lỗng, dư thu 8,96 lít khí NO (đktc) a, Xác định kim loại A b, Xác định kim loại B C, biết khối lượng mol B lớn C 143 gam 130 Bài 3: Nung 9,4 gam Cu(NO3)2 nhiệt độ cao, sau thời gian thu 6,16 gam chất rắn V lít khí (ở đktc) Tính V? Bài 4: Cho 1,72 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng V lít H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng 4,915 gam muối khan Tính V ? Bài 5: Cho dịng khí CO vừa đủ qua ống sứ chứa 0,12 mol hỗn hợp X gồm FeO Fe2O3 nung nóng thu 14,352 gam hỗn hợp rắn Y 0,138 mol CO2 Hòa tan hết Y vào dung dịch HNO3 dư V lít khí NO ( đktc) Tính V ? Bài 6: Để 11,2 gam bột Fe ngồi khơng khí, sau thời gian chất rắn X Hịa tan hồn tồn X dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) dung dịch Y khí SO2 ( Sản phẩm khử nhất) Tính khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch Y ? Bài 7: Cho 1,92 gam hỗn hợp X gồm Fe S nung bình kín khơng có khơng khí, sau thời gian thu chất rắn Y Hòa tan hết Y dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) thu dung dịch Z V lít khí (đktc) Cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch Bacl2 dư 5,825 gam kết tủa Tính V ? Bài 8: Hịa tan hồn tồn 20,88 gam ơxít sắt (FexOy) dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu dụng dịch D 3,248 lít khí SO2 ( Sản phẩm khử nhấ,t đktc ) Cô cạn dung dịch D m gam muối khan Tìm cơng thức oxít sắt tính m ? 131 PHỤ LỤC 2: PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH Câu 1: Em thích mơn học nhất? Em có thích mơn hóa khơng? Câu 2: Khi học hóa vơ lớp 12, em thấy khó khăn phần nào? Câu 3: Em có thích tốn hóa vơ khơng? Khi làm tập hóa vơ 12, em thấy khó khăn phần nào? Câu 4: : Em có hay đọc sách tham khảo mơn hóa học khơng? Em có nhận xét nội dung sách tham khảo nay? Câu 5: Em có học phương pháp giải tốn hóa vơ 12 lớp khơng? Câu 6: Em có biết phương pháp giải nhanh tốn hóa học trắc nghiệm khơng? Phương pháp em thường sử dụng nhiều nhất? PHỤ LỤC 3: PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH 132 Họ tên: Lớp: Trường: Câu 1: Trong tiết học lớp, em có thường xun thầy hướng dẫn cách giải tốn hố học khơng?  Thường xun  Thỉnh thoảng  Không Theo em tốn hố học có tác dụng gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Câu 2: Khi giải tập hóa học, em thường gặp khó khăn với:  Bài tập lí thuyết  Bài tậptính tốn Câu 3: Khi giải tốn hóa học em thường gặp khó khăn bước nào?  Hoàn thành phương trình phản ứng Lập hệ phương trình  Giải hệ phương trình thiết lập Câu 4: Trong trình giải tập phần kim loại lớp 12, em thường gặp khó khăn với nội dung nào?  Lí thuyết khơng vững, khơng viết phương trình phản ứng  Nhận định dạng toán chọn phương pháp giải  Q trình tính tốn 133 Câu 5: Em thấy phương pháp giải tốn hóa vơ giới thiệu  Khó hiểu  Bình thường  Dễ hiểu, dễ vận dụng Câu 6: Những kiến nghị em với thầy, dạy mơn Hố học để em học tốt mơn : ………….…… 134 ... hình giải tốn hóa học học sinh phổ thông + Hứng thú học sinh học phương pháp giải toán hóa học vơ lớp 12 - Xây dựng phương pháp chung giải tốn hóa học vơ - Xây dựng hệ thống tốn hóa học vơ lớp 12. .. 1: Bài tập hóa học tốn hóa học vơ Chương 2: Phương pháp giải tốn hóa học vô lớp 12 trung học phổ thông Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chƣơng 1: BÀI TẬP HĨA HỌC VÀ BÀI TỐN HĨA HỌC VƠ CƠ 1.1 Bài. .. tốn hóa học 3- Kết hợp phương pháp chung với định luật bảo tồn hóa học sử dụng phương trình ion rút gọn để giải nhanh tốn hóa học 26 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TỐN HĨA HỌC VƠ CƠ LỚP 12 TRUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) phương pháp giải các bài toán hóa học vô cơ lớp 12 trung học phổ thông ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm