0

(Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ viên chức hành chính trường đại học nha trang theo vị trí việc làm

147 24 0
  • (Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ viên chức hành chính trường đại học nha trang theo vị trí việc làm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 10:00

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĨNH TRUNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĨNH TRUNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.140114 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS DƢƠNG THỊ HOÀNG YẾN HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp cao học hoàn thành Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội Có luận văn tốt nghiệp này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Quản lý giáo dục, thầy giáo, cô giáo thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện cho suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trân trọng tới PGS.TS Dương Thị Hoàng Yến - người thầy tận tình bảo, trao đổi, hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, cô Ban Giám hiệu, phịng, ban, khoa tồn thể viên chức Trường Đại học Nha Trang quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu, hoàn thành luận văn tốt nghiệp Dù cố gắng thời gian thực đề tài, song luận văn khơng thể tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Kính mong thầy, giáo bạn đồng nghiệp tham gia góp ý để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Vĩnh Trung i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CGCN Chuyển giao công nghệ CNTT Cơng nghệ thơng tin CTĐT Chương trình đào tạo ĐH Đại học ĐHNT Đại học Nha Trang ĐNVC Đội ngũ viên chức ĐNVCHC Đội ngũ viên chức hành GV Giảng viên KHCN Khoa học công nghệ NNL Nguồn nhân lực QLGD Quản lý giáo dục QLNNL Quản lý nguồn nhân lực SV Sinh viên ThS Thạc sĩ TS Tiến sĩ VC Viên chức VCHC Viên chức hành VCQL Viên chức quản lý VTVL Vị trí việc làm ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục từ viết tắt ii Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ, hình viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực giáo dục trường đại học 1.1.2 Các nghiên cứu phát triển đội ngũ viên chức hành trường đại học 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Nguồn nhân lực 12 1.2.2 Phát triển nguồn nhân lực 14 1.2.3 Đội ngũ viên chức hành trường đại học 16 1.2.4 Vị trí việc làm 17 1.2.5 Khung lực 19 1.2.6 Phát triển đội ngũ viên chức hành trường đại học 20 1.3 Đội ngũ viên chức hành trƣờng đại học bối cảnh tự chủ đại học 22 1.3.1 Đặc điểm lao động đội ngũ VCHC trường đại học 22 1.3.2 Trường đại học bối cảnh tự chủ 22 1.3.3 Danh mục vị trí việc làm, mơ tả vị trí việc làm, khung lực vị trí việc làm 24 1.3.4 Yêu cầu đội ngũ viên chức hành trường đại học 25 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến đội ngũ viên chức hành trường đại học 27 iii 1.4 Phát triển đội ngũ viên chức hành trƣờng đại học theo vị trí việc làm 28 1.4.1 Các mơ hình quản lý/phát triển nguồn nhân lực 28 1.4.2 Nội dung phát triển đội ngũ viên chức hành trường đại học theo vị trí việc làm 31 1.4.3 Quản lý cấp chiến lược Ban lãnh đạo trường đại học 32 1.4.4 Quản lý cấp kế hoạch tác nghiệp đội ngũ viên chức quản lý 34 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ viên chức hành trƣờng đại học theo vị trí việc làm 36 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 36 1.5.2 Các yếu tố khách quan 37 Kết luận chƣơng 39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM 40 2.1 Tầm nhìn, sứ mạng mục tiêu phát triển Trƣờng đại học Nha Trang 40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trường đại học Nha Trang 40 2.1.2 Tầm nhìn, Sứ mạng Giá trị cốt lõi 40 2.1.3 Mục tiêu phát triển Trường đại học Nha Trang thời gian tới 41 2.1.4 Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Nha Trang 42 2.2 Tổ chức nghiên cứu 48 2.2.1 Mục đích khảo sát 48 2.2.2 Nội dung khảo sát 48 2.2.3 Công cụ khảo sát 48 2.2.4 Mẫu khảo sát 48 2.2.5 Thời gian khảo sát 49 2.2.6 Thang đánh giá xếp hạng 49 2.3 Thực trạng đội ngũ viên chức hành Trường Đại học Nha Trang 49 2.3.1 Thực trạng cấu số lượng viên chức hành 49 2.3.2 Thực trạng chất lượng viên chức hành 51 iv 2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đội ngũ VCHC 58 2.4 Thực trạng phát triển đội ngũ viên chức hành Trƣờng Đại học Nha Trang theo vị trí việc làm 61 2.4.1 Đối với đội ngũ lãnh đạo Nhà trường 61 2.4.2 Đối với đội ngũ viên chức quản lý 69 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý đội ngũ viên chức hành 77 2.5.1 Các yếu tố chủ quan 77 2.5.2 Các yếu tố khách quan 83 2.6 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ viên chức hành Trƣờng Đại học Nhà Trang theo vị trí việc làm 87 2.6.1 Điểm mạnh phát triển đội ngũ viên chức hành 88 2.6.2 Điểm yếu phát triển đội ngũ viên chức hành 89 Kết luận chƣơng 91 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM 92 3.1 Một số định hƣớng cho hoạt động phát triển đội ngũ viên chức hành trƣờng Đại học Nha Trang theo vị trí việc làm bối cảnh 92 3.2 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 93 3.2.1 Đảm bảo tính mục tiêu 93 3.2.2 Đảm bảo tính khoa học thực tiễn 93 3.2.3 Đảm bảo tính kế thừa hệ thống 94 3.2.4 Đảm bảo tính khả thi hiệu 95 3.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ viên chức hành trƣờng Đại học Nha Trang theo vị trí việc làm 95 3.3.1 Biện pháp 1: Hoàn thiện khung lực Đề án Vị trí việc làm 95 3.3.2 Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng viên chức hành 99 3.3.3 Biện pháp 3: Quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ viên chức hành theo vị trí việc làm 101 3.3.4 Biện pháp 4: Đổi chế lương, thưởng, đãi ngộ đội ngũ viên chức hành 104 v 3.3 Mối quan hệ biện pháp 107 3.4 Khảo nghiệm mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 108 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 108 3.4.2 Quy trình khảo sát 109 3.4.3 Nội dung khảo nghiệm 109 3.4.4 Đối tượng phương pháp khảo nghiệm 109 3.4.5 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 109 3.4.6 Kết thu 110 Kết luận chƣơng 113 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Mơ hình phát triển nguồn nhân lực tổ chức C.Fombrun, N.M Tichy, M.A Devanna (1984) 31 Bảng 2.1 Cơ cấu số lượng đội ngũ viên chức Trường Đại học Nha Trang 47 Bảng 2.2a Thực trạng số lượng cấu trình độ đào tạo viên chức hành 49 Bảng 2.2b Thực trạng số lượng cấu trình độ nghiệp vụ viên chức hành 49 Bảng 2.3 Thống kê số lượng VCHC phát triển nâng cao trình độ 51 Bảng 2.4 Thực trạng lực chuyên môn VCHC trường ĐHNT (n=60) 52 Bảng 2.5 Thực trạng kỹ nghề nghiệp VCHC trường ĐHNT (n=60) 53 Bảng 2.6 Thực trạng thái độ nghề nghiệp VCHC trường ĐHNT (n=60) 54 Bảng 2.7 Thực trạng phẩm chất trị VCHC trường ĐHNT (n=60) 56 Bảng 2.8 Các yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến viên chức hành 58 Bảng 2.9 Các yếu tố thân ảnh hưởng đến viên chức hành 60 Bảng 2.10 Thực trạng hoạt động tuyển dụng đội ngũ lãnh đạo Nhà trường 61 Bảng 2.11 Thực trạng hoạt động đánh giá đội ngũ lãnh đạo Trường 63 Bảng 2.12 Thực trạng hoạt động khen thưởng, đãi ngộ lãnh đạo Trường 65 Bảng 2.13 Thực trạng hoạt động định hướng phát triển lãnh đạo Trường 67 Bảng 2.14 Thực trạng hoạt động tuyển dụng đội ngũ viên chức quản lý 69 Bảng 2.15 Thực trạng hoạt động đánh giá đội ngũ viên chức quản lý 71 Bảng 2.16 Thực trạng hoạt động khen thưởng, đãi ngộ đội ngũ viên chức quản lý 73 Bảng 2.17 Thực trạng hoạt động định hướng phát triển đội ngũ viên chức quản lý 75 Bảng 2.18 Các yếu tố thuộc đội ngũ lãnh đạo, viên chức quản lý Nhà trường 77 Bảng 2.19 Các yếu tố sách Nhà trường 79 Bảng 2.20 Các yếu tố hoạt động đối ngoại Nhà trường 80 Bảng 2.21 Các yếu tố truyền thống Nhà trường 82 Bảng 2.22 Các yếu tố quan tâm địa phương sở/ban/ngành 83 Bảng 2.23 Các yếu tố sách, chế giáo dục đại học 84 Bảng 2.24 Các yếu tố điều kiện địa lý, kinh tế xã hội 86 Bảng 3.1 Kết khảo sát mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ VCHC Trường ĐHNT theo VTVL (n=32) 110 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH Biểu đồ 2.1 Thống kê thu hút đội ngũ VCHC theo giới tính 50 Biểu đồ 2.2 Thống kê thu hút đội ngũ VCHC theo trình độ 51 Biểu đồ 2.3 So sánh kết đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức hành Trường đại học Nha Trang 57 Biểu đồ 2.4 Kết đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ VCHC Trường Đại học Nha Trang 88 Biểu đồ 3.1 So sánh tương quan kết đánh giá mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 111 Hình 1.1 Mơ hình quản lý nguồn nhân lực Michigan 29 Hình 1.2 Mơ hình quản lý nguồn nhân lực theo thành phần chức 30 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Nha Trang 45 viii Kỹ tổ chức, khảo sát đặt vấn đề Kỹ lắng nghe tiếp đón đối tượng làm việc Kỹ thuyết trình, giải trình báo cáo Kỹ phối hợp, làm việc nhóm Anh/chị đánh giá thái độ VCHC Trường (đánh dấu tương ứng: - Yếu; – Trung bình; – Khá; – Tốt; – Rất tốt) TT Nội dung Chấp hành nghiêm túc giấc làm việc, sinh hoạt tập thể Tinh thần trách nhiệm trước công việc Ý thức vận dụng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ giải công việc Sự nỗ lực hồn thành cơng việc thời hạn Tính động, tinh thần dám nghĩ, dám làm Tinh thần không ngừng học tập, tự đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Ứng xử, giao tiếp lịch thiệp cơng việc Tạo dựng uy tín cá nhân đơn vị Mức độ thực Anh/chị đánh giá phẩm chất trị VCHC Trường (đánh dấu tương ứng: - Yếu; – Trung bình; – Khá; – Tốt; – Rất tốt) TT Nội dung Đạo đức, lối sống sáng Tuân thủ nội qui, qui định Trường đề Có ý thức tự đào tạo bồi dưỡng Có tinh thần hợp tác quan hệ đơng nghiệp Có tinh thần xây dựng mơi trường dân chủ đồn kết Mức độ thực III Những đề xuất góp ý anh/chị: Lãnh đạo nhà trƣờng nên có giải pháp để nâng cao chất lƣợng đội ngũ viên chức hành Nhà trƣờng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Trân trọng cảm ơn anh/chị! PHỤ LỤC PHIẾU PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH (Dành cho cán lãnh đạo, viên chức quản lý, viên chức hành chính) I Thơng tin chung Xin anh/chị cho biết vài thơng tin thân Giới tính: Nam  Năm sinh:……………………………………………… Học hàm: Giáo sư  Học vị: Học vị Chuyên ngành đào tạo Nữ  Phó Giáo sư  Nơi đào tạo Tiến sĩ  Thạc sĩ  Đại học  Tình trạng nhân: Đã có gia đình  Chưa có gia đình  Thời gian công tác Trường Đại học Nha Trang: …… năm II Những thơng tin vị trí việc làm anh/chị Anh /chị làm việc nơi khác trước Trường: a Đã làm việc nơi khác  b Chưa làm việc nơi khác  Anh/ chị cho biết lý lựa chọn làm việc Trường Đại học Nha Trang a u thích cơng việc  b Có việc làm thu nhập ổn định  c Không bị áp lực công việc  d Hợp lý hóa gia đình  e Lý khác  (Xin nêu cụ thể…………………………………………… ) Lĩnh vực công việc anh/chị chuyên trách đơn vị nay: a Đào tạo  b Tham mưu  c Nghiên cứu  d Phục vụ, dịch vụ  Số lần đào tạo/ tập huấn liên quan đến công tác quản lý năm: ……… lần Anh chị đánh áp lực cơng việc Trường: a Rất bị áp lực  b Tương đối bị áp lực  c Bình thường  d Tương đối khơng bị áp lực e Hồn tồn không bị áp lực  III Nội dung khảo sát thực trạng quản lý đội ngũ viên chức hành Anh chị đánh giá công tác tuyển dụng Trường Đại học Nha Trang (đánh dấu tương ứng: - Yếu; – Trung bình; – Khá; – Tốt; – Rất tốt) Nội dung I Đối với đội ngũ lãnh đạo Trƣờng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Quy hoạch đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Quy hoạch chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước viên chức hành Đề án Vị trí việc làm trường ĐHNT Đề án Tự chủ đại học tổ chức máy, tài tuyển sinh đào tạo Mức độ thực II Đội ngũ viên chức quản lý cấp phịng, khoa, viện, trung tâm Xây dựng quy trình tuyển dụng VCHC Xây dựng tiêu chí tuyển dụng VCHC Xây dựng triển khai kế hoạch tuyển dụng VCHC Xây dựng khung lực vị trí việc làm VCHC Nhà trường Xây dựng kế hoạch bổ sung nhân chuyên mơn hành đơn vị giai đoạn 2019-2021 Xây dựng tiêu tuyển dụng hàng năm đáp ứng nhu cầu đơn vị kế hoạch đào tạo Trường Xây dựng phát huy đề ánchương trìnhquảng bá cho nhu cầu tuyển dụng Anh chị đánh giá hoạt động đánh giá Trường Đại học Nha Trang (đánh dấu tương ứng: - Yếu; – Trung bình; – Khá; – Tốt; – Rất tốt) Nội dung I Đối với đội ngũ lãnh đạo Trƣờng Quy định công tác thi đua khen thưởng trường ĐHNT Quy định công tác đánh giá phân loại đơn vị, công chức viên chức người lao động trường ĐHNT Đinh hướng áp dụng CNTT đánh giá online Mức độ thực ĐỊnh hướng xây dựng chế phối hợp với tổ chức đoàn thể nhà trường triển khai thực công tác đánh giá II Đội ngũ viên chức quản lý cấp phòng, khoa, viện, trung tâm Xây dựng kế hoạch đánh giá năm học với VCHC Chuẩn hóa quy trình đánh giá cho đơn vị, cá nhân VCHC Chuẩn hóa quy trình đánh giá VCHC Xây dựng tiêu chí đánh giá cơng việc cho viên chức hành đầy đủ phù hợp Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra giám sát thực kỷ luật lao động hàng ngày Tổ chức triển khai thực kế hoạch đánh giá năm hoc Tư vấn công tác ghi nhận nỗ lực cá nhân, đơn vị sau đánh giá Anh chị đánh giá công tác khen thưởng đãi ngộ Trường Đại học Nha Trang (đánh dấu tương ứng: - Yếu; – Trung bình; – Khá; – Tốt; – Rất tốt) Nội dung I Mức độ thực Đối với đội ngũ lãnh đạo Trƣờng Xây dựng, hoàn thiện cập nhật Quy chế chi tiêu nội Xây dựng chiến lược gắn kết việc khen thưởng với chiến lược phát triển nguồn nhân lực Chương trình hành động triển khai phong trào thi đua cán viên chức học viên sinh viên toàn trường Kế hoạch đào tạo bồi dưỡngnhiệm kỳ cho cá nhân Nhà trường ghi nhận Đề án Quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ VCHC ghi nhận khen thưởng II Đội ngũ viên chức quản lý cấp phòng, khoa, viện, trung tâm Lập kế hoạch tổ chức đánh giá VCHC định kỳ, hàng năm Tổng hợp, đánh giá, đề xuất Nhà trường ghi nhận thành tích VCHC Xây dựng chế khen thương tài phù hợp; quy chế đãi ngộ phát triển lực VCHC Tham mưu xây dựng chế tài cho công tác đánh giá khen thưởng VCHC Triển khai thực cơng tác quảng bá gương điển hình VCHC Nhà trường 10 Anh chị đánh giá định hướng phát triển Trường Đại học Nha Trang (đánh dấu tương ứng: - Yếu; – Trung bình; – Khá; – Tốt; – Rất tốt) Nội dung I Mức độ thực Đối với đội ngũ lãnh đạo Trƣờng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Chương trình hành động xây dựng hệ thống dự báo đào tạo, NCKH để linh hoạt điều chỉnh đội ngũ VCHC đáp ứng thay đổi Đề án Phát triển đội ngũ VCHC hướng đến đáp ứng nhu cầu cống hiện, ghi nhận nhà trường Định hướng phát triển đánh gía vai trị viên chức hành II Đội ngũ viên chức quản lý cấp phòng, khoa, viện, trung tâm Kế hoạch bồi dưỡng kỹ làm việc VCHC thông qua đào tạo Nhà trường Kế hoạch VCHC tự đào tạo nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cơng việc bối cảnh hội nhập Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ VCHC Chương trình thúc đẩy khả tự phát triển VCHC IV Những đề xuất góp ý anh/chị: Lãnh đạo nhà trƣờng nên có giải pháp để phát triển đội ngũ viên chức hành Nhà trƣờng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn anh/chị! PHỤ LỤC PHIẾU PHIẾU KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH (Dành cho cán lãnh đạo, viên chức quản lý, viên chức hành chính) I Thơng tin chung Xin anh/chị cho biết vài thông tin thân Giới tính: Nam  Nữ  Năm sinh:……………………………………………… Học hàm: Giáo sư  Phó Giáo sư  Học vị: Học vị Chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ  Thạc sĩ  Đại học  Tình trạng nhân: Nơi đào tạo Đã có gia đình  Chưa có gia đình  Thời gian cơng tác Trường Đại học Nha Trang: …… năm II Những thông tin đánh giá anh/chị Anh /chị làm việc nơi khác trước Trường: a Đã làm việc nơi khác  b Chưa làm việc nơi khác  Số lần chuyển nơi làm anh/chị trước công tác Trường Đại học Nha Trang: a Chưa lần  b Từ 1-3 lần  c Từ lần trở lên  Anh/ chị cho biết lý lựa chọn làm việc Trường Đại học Nha Trang a u thích cơng việc  b Có việc làm thu nhập ổn định  c Không bị áp lực cơng việc  d Hợp lý hóa gia đình  e Lý khác  (Xin nêu cụ thể……………………………………………) Lĩnh vực công việc anh/chị chuyên trách đơn vị nay: a Đào tạo  b Tham mưu c Nghiên cứu  d Phục vụ, dịch vụ  Anh/chị đánh phù hợp công việc đảm nhiệm với chuyên môn đào tạo mình: a Rất khơng phù hợp  b Tương đối phù hợp  d Phù hợp  e Rất phù hợp  c Không ý kiến  Số lần đào tạo/ tập huấn liên quan đến công tác quản lý năm: …… lần Thời gian đào tạo/ tập huấn trung bình năm:…………… …….ngày Anh/chị đánh giá tầm ảnh hưởng yếu tố bên tác động đến chất lƣợng đội ngũ viên chức hành Nhà Trường (đánh dấu tương ứng: 1-rất ảnh hưởng; - ảnh hưởng; 3- ảnh hưởng trung bình, 4- ảnh hưởng, khơng ảnh hưởng… Và mức độ tiêu chí trùng nhau) TT Tiêu chí Mơi trường làm việc Kế hoạch chiến lược đơn vị Khung lực vị trí việc làm Đào tạo thăng tiến Tiền lương phụ cấp Phúc lợi, chế độ sách Phân cơng tạo hứng thú công việc Phong cách lãnh đạo quản lý Hợp tác đối ngoại Mức độ quan trọng Anh/chị đánh giá tầm ảnh hưởng yếu tố thân đến chất lƣợng đội ngũ viên chức hành Nhà trường (đánh dấu tương ứng: 1-rất ảnh hưởng; - ảnh hưởng; 3- ảnh hưởng trung bình, 4- ảnh hưởng, - không ảnh hưởng… Và mức độ tiêu chí trùng nhau) TT Tiêu chí Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn Trình độ tin học Trình độ ngoại ngữ Kỹ nghiệp vụ Khả giao tiếp Khả tư duy, phân tích Kiến thức trị xã hội Mức độ quan trọng II Những đề xuất góp ý anh/chị: Lãnh đạo nhà trƣờng nên có giải pháp để tạo đƣợc tầm ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ viên chức hành Nhà trƣờng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn anh/chị! PHỤ LỤC PHIẾU 4: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH (Dành cho cán lãnh đạo, viên chức quản lý, viên chức hành chính) I Những yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ viên chức hành Anh chị đánh giá yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ VCHC Nhà trường (anh/chị đánh dấu tương ứng: 1-rất ảnh hưởng; 2- ảnh hưởng; 3- ảnh hưởng, 4- ảnh hưởng, 5- không ảnh hưởng): TT Nội dung I Đội ngũ lãnh đạo, quản lý Năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý Kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý Trình độ ngoại ngữ tin học Các kỹ tạo động lực, nêu gương Phong cách lãnh đạo, quản lý II Chính sách Nhà trƣờng Quy chế tổ chức hoạt động Nhà trường Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường Đề án vị trí việc làm Bộ tiêu chí tuyển dụng nhân Bộ tiêu chí đánh giá cơng việc cho VCHC Hệ thống văn hướng dẫn, quy định, quy chế Nhà trường Quy chế hợp tác phối hợp Chính quyền Cơng đồn III Hoạt động đối ngoại Trƣờng Quan hệ hợp tác nhà trường doanh nghiệp Quan hệ phối hợp nhà trường sở ban ngành địa phương Quan hệ hợp tác với tổ chức, sở đào tạo nước Mức độ ảnh hƣởng IV Truyền thống Nhà trƣờng Truyềnthốngđàotạotrong lĩnh vực thuỷ sản Bề dày lịch sử phát triển 60 năm Nhà trường Truyềnthốnghợp tác, đổi động Nhà trường Anh/chị đánh giá yếu tố khách quan ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ VCHC Nhà trường (anh/chị đánh dấu tương ứng: 1-rất ảnh hưởng; 2- ảnh hưởng; 3- ảnh hưởng, 4- ảnh hưởng, 5- khơng ảnh hưởng): TT I Nội dung yếu tố khách quan Sự quan tâm địa phƣơng sở/ban/ngành Sự ủng hộ Bộ giáo dục Đào tạo Sự ủng hộ tạo điều kiện quyền địa phương Sự ủng hộ hỗ trợ Bộ ngành liên quan Sự ủng hộ hợp tác doanh nghiệp Sự tài trợ tổ chức nước II Mức độ ảnh hƣởng Chính sách, chế Nhà nƣớc Nghị 29 NQ/TW đổi toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế Nghị 39 NQ/TW nâng cao hiệu quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực kinh tế Nghị 77 NQ-CP thí điểm đổi chế hoạt động sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 III Điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội Truyền thống khai thác nuôi trồng thủy sản tỉnh Khánh Hòa Sự phát triển lĩnh vựcnuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hoà Tăng trưởng kinh tế nhanh tỉnh Khánh Hồ Vị trí địa lý, giao thơng thuận lợi khu vực Nam trung Tình hình an ninh trật tự ổn định Khí hậu ôn hoà điều kiện thiên nhiên ưu đãi III Những đề xuất góp ý anh/chị: Lãnh đạo nhà trƣờng nên có giải pháp để nâng cao hiệu quản lý đội ngũ viên chức hành Nhà trƣờng? Xin trân trọng cảm ơn hợp tác anh/chị! PHỤ LỤC PHIẾU 5: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN Đánh giá mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ viên chức hành Trƣờng Đại học Nha Trang theo vị trí việc làm (Dành cho cán lãnh đạo, viên chức quản lý, viên chức hành chính) Kính gửi: Các Anh/Chị Để có sở đề xuất số biện pháp phát triển đội ngũ viên chức hành Trường Đại học Nha Trang theo vị trí việc làm nhằm đáp ứng kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn mới, xin Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến nhận x t cách đánh dấu vào thích hợp Mức độ cần thiết Các biện pháp Tính khả thi Rất Cần Khơng Rất Khả Không khả cần thiết cần khả thi thi thiết thiết thi Khơng có ý kiến - Biện pháp – Hoàn thiện khung lực Đề án VTVL        - Biện pháp – Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng        - Biện pháp – Quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ VCHC theo VTVL        - Biện pháp – Đổi chế lương, thưởng, đãi ngộ đội ngũ VCHC        Xin trân trọng cám ơn hợp tác Anh/Chị! PHỤ LỤC PHIẾU 6: PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA (Dành cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý) Để nhằm đánh giá hiệu biện pháp mà nghiên cứu đề thực tiễn vị trí việc làm viên chức hành đồng thời xác định mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp dựa kinh nghiệm lãnh đạo quản lý lâu năm đội ng lãnh đạo quản lý Nhà trường, xin Anh/Chị trả lời, đóng góp ý kiến chia sẻ nội dung sau đây: Câu Anh/chị thực tiễn Nhà trường kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tổ chức nhân đánh giá mức độ cấp thiết tính khả thi để thực phát triển đội ngũ VCHC Nhà trường biện pháp sau: - Biện pháp – Hoàn thiện khung lực Đề án VTVL Biện pháp – Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng Biện pháp – Quy hoạch bồi dưỡng đội ng VCHC theo VTVL Biện pháp – Đổi chế lương, thưởng, đãi ngộ đội ng VCHC Câu Với ý kiến đánh giá biện pháp Hoàn thiện khung lực Đề án VTVL có mức độ cấp thiết tính khả thi Với thực tiễn Nhà trường kinh nghiệm lãnh đạo quản lý Anh/Chị cho ý kiến phân tích nhận x t góp ý Câu Với ý kiến đánh giá biện pháp Đổi chế lương, thưởng, đãi ngộ đội ngũ VCHC có mức độ cấp thiết khơng tính khả thi Với thực tiễn Nhà trường kinh nghiệm lãnh đạo quản lý Anh/Chị cho ý kiến phân tích nhận x t làm sáng tỏ thêm ý kiến đánh giá Xin trân trọng cám ơn hợp tác Anh/Chị! ... trí việc làm Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ viên chức hành trường Đại học Nha Trang theo vị trí việc làm Chương 3: Giải pháp phát triển đội ngũ viên chức hành Trường Đại học Nha Trang theo. .. PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM 92 3.1 Một số định hƣớng cho hoạt động phát triển đội ngũ viên chức hành trƣờng Đại học Nha Trang theo. .. luận phát triển đội ngũ viên chức hành trường đại học theo vị trí việc làm 7.2 Điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ viên chức hành Trường Đại học Nha Trang theo vị
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ viên chức hành chính trường đại học nha trang theo vị trí việc làm ,

Từ khóa liên quan