0

(Luận văn thạc sĩ) nhu cầu sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần trên nền tảng internet của cha mẹ và trẻ

112 57 0
  • (Luận văn thạc sĩ) nhu cầu sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần trên nền tảng internet của cha mẹ và trẻ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 09:59

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG THỊ THU HIỀN NHU CẦU SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN TRÊN NỀN TẢNG INTERNET CỦA CHA MẸ VÀ TRẺ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG THỊ THU HIỀN NHU CẦU SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN TRÊN NỀN TẢNG INTERNET CỦA CHA MẸ VÀ TRẺ Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em vị thành niên Mã số: 83104005 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THÀNH NAM Hà Nội – 2019 i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Trần Thành Nam, người thầy ln quan tâm, tích cực hướng dẫn, giúp đỡ động viên em suốt trình nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp Tiếp theo, em xin cảm ơn tới thầy, cô Khoa Các Khoa học Giáo dục, trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo, giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh trường THPT Phúc Lợi quận Long Biên, Hà Nội, bố mẹ, bạn bè hỗ trợ, động viêncho em trình học tập nghiên cứu Mặc dù cố gắng dành nhiều tời gian tâm huyết, khả thân, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều luận văn tốt nghiệp em thiếu sót, kính mong thầy /cơ góp ý hướng dẫn để em tiến trưởng thành chuyên môn công tác nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thu Hiền ii KÝ HIỆU VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition ĐLC Độ lệch chuẩn ĐTB Điểm trung bình ICD-10 International Classification of Diseases 10th Edition SKTT Sức khỏe tâm thần iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Thời gian địa điểm nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 10 Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN TRÊN NỀN TẢNG INTERNET 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Lý luận nhu cầu 246 1.2.1 Khái niệm nhu cầu 246 1.2.1 Đặc điểm nhu cầu 248 1.2.1 Phân loại nhu cầu 248 1.3 Chăm sóc sức khỏe tâm thần 249 1.3.1 Khái niệm chăm sóc sức khỏe tâm thần 249 1.3.2 Nội dung chăm sóc sức khỏe tâm thần 31 1.3.3 Phân loại sức khỏe tâm thần 33 1.3.4 Sự cần thiết việc chăm sóc sức khỏe tâm thần vị thành niên 35 1.4 Ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần 36 1.4.1 Khái niệm ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần 36 1.4.2 Ý nghĩa, vai trị ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần 38 iv 1.5 Nhu cầu sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần tảng internet cha mẹ trẻ 41 1.5.1 Khái niệm nhu cầu sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần cha mẹ trẻ 41 1.5.2 Nội dung hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu chăm sóc sức khỏe tân thần tảng internet 42 1.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng ứng dụng chămsóc sức khỏe tâm thần tảng internet 44 Tiểu kết chƣơng 456 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 2.1 Tổ chức nghiên cứu 47 2.1.1 Tiến trình nghiên cứu 47 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 47 2.2 Phương pháp nghiên cứu 47 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 47 2.2.2 Phương pháp điều tra bảng hỏi 48 2.2.3 Phương pháp vấn sâu 501 2.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 512 2.3 Sơ lược địa bàn nghiên cứu mẫu nghiên cứu 523 2.3.1 Địa bàn nghiên cứu 523 2.3.2 Mẫu nghiên cứu 534 2.4 Thiết kế nghiên cứu 545 2.4.1 Thu thập số liệu 545 2.4.2 Xử lý số liệu 556 Tiểu kết chƣơng 567 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 v 3.1 Nhận thức cha mẹ vấn đề sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên hình thức tư vấn tâm lý trực tuyến 58 3.2 Thực trạng thái độ cảm nhận ban đầu cha mẹ cho tiếp cận sử dụng ứng dụng tư vấn đánh giá vấn đề sức khoẻ tâm thần mạng 612 3.3 Sự khác biệtvề nhu cầu sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần tảng internet với biến số nhân học 712 3.3.1 Sự khác biệt giới tính 712 3.3.2 Sự khác biệt tình trạng nhân gia đình 723 3.3.3 Sự khác biệt nghề nghiệp 734 3.3.4 Tương quan yếu tố 745 3.3.5 Hồi quy dự báo khả sẵn sàng sử dụng dịch vụ 78 3.4 Kết vấn học sinh 80 Tiểu kết Chƣơng 812 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 823 Kết luận 823 Khuyến nghị 834 TÀI LIỆU THAM KHẢO 856 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Bảng 1.1 Ứng dụng điện thoại di động chăm sóc sức khỏe tâm thần David cộng Bảng 1.2 Ứng dụng điện thoại di động chăm sóc sức khỏe tâm thần Grist cộng 145 Bảng 1.3 Nghiên cứu hiệu chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tảng internet 148 Bảng 1.4 Nhu cầu thái độ chương trình chăm sóc SKTT dựa tảng internet 212 Bảng 2.1 Đặc điểm khách thể tham gia nghiên cứu 545 Bảng 3.1 Thực trạng vấn đề khó khăn tâm lý, hành vi, cảm xúc học sinh mà cha mẹ có nhu cầu tư vấn tâm lý 58 Bảng 3.2 Mức độ hiểu biết cha mẹ hình thức tư vấn tâm lý có ứng dụng, phần mềm tư vấn trực tuyến mạng 590 Bảng 3.3 Mức độ thoải mái cha mẹ giới thiệu ứng dụng tư vấn đánh giá tâm lý tảng internet 612 Bảng 3.4 Mức độ thoải mái anh chị anh chị tham gia đánh giá sàng lọc mạng vấn đề sức khoẻ tâm thần 634 Bảng 3.5 Mức độ thoải mái anh chị sử dụng dịch vụ can thiệp trực tuyến theo gợi ý ứng dụng chăm sóc sức khoẻ tâm thần mạng 645 Bảng 3.6 Đánh giá mức độ thoải mái anh chị hệ thống chăm sóc sức khoẻ trực tuyến tiếp tục gửi thông báo đánh giá lại giới thiệu khố học phịng ngừa cho cha mẹ 67 Bảng 3.7 Mức độ sẵn sàng sử dụng ứng dụng, dịch vụ trực tuyến chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho thân cho tương lai theo quan điểm cha mẹ 69 vii Bảng 3.8 Những rào cản điểm bất lợi trẻsử dụng ứng dụng, dịch vụ trực tuyến chăm sóc sức khoẻ tâm thần 701 Bảng 3.9 Phân tích khác biệt theo giớitính 723 Bảng 3.10: Phân tích ANOVA khác biệt tình trạng nhân gia đình 723 Bảng 3.11: Phân tích ANOVA khác biệt nghề nghiệp 745 Bảng 3.12: Tương quan Pearson Corelation biến số 756 Bảng 3.13: Hồi quy dự báo khả sẵn sàng sử dụng dịch vụ 79 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Ngày nay, xã hội phát triển, người không quan tâm đế sức khỏe thể chất mà ý đến vấn đề sức khỏe tâm thần, phần chất lượng sống nâng cao mặt khác biểu tổn hại sức khỏe tâm thần người ngày nghiêm trọng, lứa tuổi ngày thấp áp lực sống, học hành giao tiếp xã hội Đối với lứa tuổi vị thành niên, vấn đề nảy sinh ngày trầm trọng với lúng túng cha mẹ việc trợ giúp em giải vấn đề gặp phải trình học tập, giao tiếp bạn bè, gia đình,…Cho nên, cha mẹ trẻ tìm đến nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ cho giải vấn đề sức khỏe tâm thần Nghiên cứu vấn đề SKTT thường gặp trẻ em thiếu niên Kathleen M Palmer (2015), Kim-CohenJ cộng đưa số liệu trẻ em gặp phải vấn đề SKTT Trong đó, Merikangas KR cộng (2010) xác định biện pháp can thiệp vấn đề sức khỏe tâm thần trẻ em sử dụng, dịch vụ điều trị c n hạn chế nhiều trẻ em thiếu niên khơng thể khơng giúp đỡ thích đáng Sự b ng nổ internet giúp người có hội tìm kiếm thơng tin sử dụng ứng dụngvề chủ đề khác nhautrong có vấn đề sức khỏe nói chung SKTT nói riêng[29],[47] Internet khơng có khả cung cấp thơng tin tạo điều kiện giao tiếp, sử dụng để cung cấp loạt dịch vụ sức khỏe tâm thần tảng internet thông qua trang web hay ứng dụng điện thoại Một loạt trang web cung cấp thông tin cho người tiêu dùng triệu chứng điều trị sức khỏe tâm thần, nhóm hỗ trợ bảng thơng báo vấn đề sức khỏe tâm thần khác Ngồi ra, cá nhân truy cập loạt ứng dụng chăm sóc SKTT tảng internet bao gồm tin nhắn văn bản, thông tin liên lạc qua email, tư vấn qua điện thoại tư vấn dựa web (Barak & Grohol, 2011) 89 37 Kathleen M Palmer (2015), Undergraduate college students’ attitudes about internet-based mental health interventions 38 Lauren Elizabeth, Golia, (2017), Understanding adolescent internet-use patterns in the search for mental health resources ETD Collection for Fordham University 39 Lin, J., Ebert, D.D., Lehr, D., Berking, M., Baumeister, H (2013), Internet based cognitive behavioral interventions: state of the art and implementation possibilities in rehabilitation Rehabil (Stuttg) 52, 155–163 http://dx.doi.org/ 10.1055/s-0033-1343491 40 Metzger, M J., Flanagin, A J., & Medders, R (2010), Social and heuristic approaches to credibility evaluation online Journal of Communication 41 Mission Australia (2010), National survey of young Australians 2010: Key & Emerging Issues, Mission Australia, Dandenong, Victoria 42 Neal, D M., Campbell, A J., Williams, L Y., Liu, Y., & Nussbaumer, D (2011) “I did not realize so many options are available‖: Cognitive authority, emerging adults, and e-mental health Library & Information Science Research, 33, 25–33 doi:10.1016/j.lisr.2010.07.015 43 O’Dea, B., Leach, C., Achilles, M., King, C., Subotic-Kerry, M., & O’Moore, K (2018), Parental attitudes towards an online, schoolbased, mental health service: Implications for service design and delivery, Advances in Mental Health, 1-15 44 Price, M., Yuen, E K., Goetter, E M., Herbert, J D., Forman, E M., Acierno, R., & Ruggiero, K J (2014), mHealth: A mechanism to deliver more accessible, more effective mental health care, Clinical Psychology&Psychotherapy, 436.http://dx.doi.org/10.1002/cpp.1855 tr 427– 90 45 Richards D., Richardson, T (2012), Computer-based psychological treatments for depression: a systematic review and meta-analysis Clin Psychol Rev 32, 329–342 http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2012.02.004 46 Reid SC, Kauer SD, Hearps SJ , Crooke AH , Khor AS , Sanci LA , Patton GC (2013),A mobile phone application for the assessment and management of youth mental health problems in primary care: Health service outcomes from a randomised controlled trial of mobiletype, BMC Family Practice 47 Tara Donker cộng (2016), Smartphones for smarter delivery of Mental Health Programs: A Systematic Review 48 Thomas Mcooper (2011),Effectiveness of an internet-based mental health outeach program in encouraging use of mental health services by tranditional and nontraditional college students, Massachusetts school of professional psychology 49 Weiner, B Irving Roger L Greene (2008), Handbook of personality assessment, John Wiley & Sons, Inc 50 World Health Organization (1992), The ICD-10 Classification of mental and behavioural disorders 51 World Health Organization (2013), Mental health action plan 20132020 Các trang Web 52 www.tamlyhocduong.com 53 http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en41 54 https://www.verywellmind.com/drive-reduction-theory-2795381 PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu khảo sát (Dành cho cha mẹ) Chúng tiến hành nghiên cứu nhu cầu sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khoẻ tâm thần Xin anh chị giúp trả lời câu hỏi cách khoanh tròn đánh dấu vào ô phù hợp Những thông tin anh chị cung cấp bảo mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Thơng tin chung Xin Anh chị vui lịng cho biết số thơng tin! 1.Giới tính: Tuổi: 2.Trình độ học vấn: 3.Nghề nghiệp: 4.Tình trạng nhân: 5.Thu nhập: 6.Số con: Con thứ Giới tính Tuổi Nhất Hai Ba Bốn Theo anh chị, học sinh thường gặp phải vấn đề khó khăn tâm lý, hành vi, cảm xúc mà anh chị có nhu cầu tư vấn tâm lý? Rất Thƣờng Bình Thỉnh Khơng STT Loại hình thƣờng xuyên thƣờng thoảng xuyên Trầm cảm Lo âu Mệt mỏi Mâu thuẫn quan hệ với thành viên gia đình Vấn đề mối quan hệ với thầy cô, bạn bè Hành vi tự gây hại Ý nghĩ hành vi tự tử Nghiện game Bắt nạt bị bắt nạt 10 Giảm ý 11 Rối loạn học tập Rối loạn định 12 hướng giới tính Để giúp đánh giá, tư vấn cho vấn đề hành vi cảm xúc tổn thương SKTT, có nhiều ứng dụng, phần mềm mạng Anh chị cho biết mức độ hiểu biết anh chị loại hình sau Sử Đã Đã Khơng Hồn tồn dụng tiếp biết, khơng biết thƣờng cận tiếp cận STT Loại hình khơng xun nhƣng nghe tiếp cận biết Biết không đến gần trƣớc rõ rõ biết rõ Tư vấn qua điện thoại Tư vấn qua sử dụng ứng dụng điện thoại Tư vấn qua thư điện tử Tư vấn sử dụng hệ thống tin nhắn, chatbot Tư vấn trực tuyến qua skype video Tư vấn tương tác trực tiếp trang web Tư vấn cách tương tác chương trình truyền hình, báo chí Tư vấn qua forum mạng xã hội Tư vấn đồng đằng cho người có mối quan tâm Anh chị kể tên số dịch vụ sức khỏe tâm thần (phần mềm trang web) tiếp cận sử dụng có: Hãy đánh giá mức độ thoải mái anh chị anh chị sử dụng dịch vụ tư vấn đánh giá vấn đề sức khoẻ tâm thần mạng (Ví dụ : https://itunes.apple.com/us/app/anxietycoach/id565943257?mt=8) STT Mức độ thoải mái anh chị Hồn tồn thoải mái Thoải mái Có thể thoải mái, koong Khơng thoải mái nhiều Hồn tồn không thoải mái Giáo viên Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu cho anh chị tạo tài khoản sử dụng dịch vụ đánh giá tư vấn sức khoẻ tâm thần mạng Bác sỹ chuyên gia tâm lý giới thiệu cho anh chị tạo tài khoản sử dụng dịch vụ đánh gía tư vấn sức khoẻ tâm thần mạng Bạn bè anh chị giới thiệu cho anh chị tạo tài khoản sử dụng dịch vụ đánh gía tư vấn sức khoẻ tâm thần mạng Con anh chị tự tìm hiểu, tạo tài khoản sử dụng dịch vụ đánh gía tư vấn sức khoẻ tâm thần mạng Hãy đánh giá mức độ thoải mái anh chị anh chị tham gia đánh giá sàng lọc mạng vấn đề sức khoẻ tâm thần Đánh giá sàng lọc mạng: Trẻ đăng nhập vào ứng dụng trả lời câu hỏi tự đánh giá ngắn gọn Câu hỏi chủ yếu sàng lọc triệu chứng trầm cảm lo lắng, kiểm tra tình trạng tự tử, tự hại lịch sử cá nhân Sau bạn nhận kết vấn đề đánh giá qua email nhận trực tiếp kết thị hình Có thể Khơng Hồn Hồn thoải thoải Mức độ thoải mái anh tồn Thoải tồn STT mái, có mái chị thoải mái nhiều mái thoải mái không Con anh chị tạo tài khoản đăng ký đánh giá sàng lọc mạng mà không báo trước với cha mẹ Con anh chị trả lời câu hỏi tình trạng sức khoẻ tâm thần thân (như lo âu trầm cảm) ứng dụng Nếu anh chị khai báo với dịch vụ anh chị có ý định tự gây hại tự tử Nếu anh chị khai báo với dịch vụ anh chị nghiện ngập vi phạm pháp luật Mức độ thoải mái anh chị chuyên gia giáo viên xem thông tin khai báo ứng dụng Hãy cho biết ý kiến anh chị anh chị sử dụng dịch vụ can thiệp trực tuyến theo gợi ý ứng dụng chăm sóc sức khoẻ tâm thần mạng Can thiệp trực tuyến: Sau đánh giá sàng lọc ứng dụng để phát vấn đề sức khỏe tâm thần mà trẻ gặp phải, ứng dụng cung cấp kế hoạch trị liệu phù hợp với vấn đề mà trẻ gặp phải, số buổi trị liệu (khoảng 10 buổi), kỹ thuật sử dụng cam kết tham dự buổi trị liệu trực tuyến với chuyên gia, giới thiệu chuyên gia phù hợp Có phần Khơng Hồn Hồn đồng ý đồng ý tồn STT Các ý kiến tồn Đồng ý có nhiều không đồng ý phần đồng ý không Tôi hoàn toàn thoải mái vui vẻ chấp nhận sử dụng dịch vụ tư vấn trị liệu online Tôi tin tưởng dịch vụ tư vấn trị liệu online giúp thoải mái việc chia sẻ Tôi tin tưởng dịch vụ tư vấn trị liệu online giúp tiết kiệm thời gian tiền bạc Tôi tin tưởng dịch vụ tư vấn trị liệu online có hiệu tốt Tơi tin tưởng dịch vụ tư vấn trị liệu online bảo mật thông tin cá nhân tốt Hãy đánh giá mức độ thoải mái anh chị hệ thống chăm sóc sức khoẻ trực tuyến tiếp tục gửi thông báo đánh giá lại giới thiệu khố học phịng ngừa cho cha mẹ Theo dõi thường xuyên giới thiệu dịch vụ phòng ngừa: Khi trẻ đăng nhập tài khoản, sau khoảng thời gian định kỳ (Vd 12 tuần) hệ thống gửi bảng hỏi sàng lọc để đánh giá lại gợi ý khố học cho cha mẹ có liên quan đến vấn đề Có thể Khơng Hồn Hồn thoải thoải Mức độ thoải mái anh toàn Thoải toàn STT mái, có mái chị thoải mái khơng thể nhiều mái thoải mái không Hệ thống tự động gửi thang đánh giá định kỳ để tơi tự đánh giá theo dõi tiến triển thân Hệ thống gửi thông tin tóm tắt khố học nâng cao kiến thức, kỹ phòng ngừa vấn đề trẻ cho cha mẹ Hệ thống kết nối bậc cha mẹ có c ng có vấn đề tương tự để hình thành nhóm trao đổi hỗ trợ đồng đẳng Hệ thống tự động kết nối với chuyên gia phù hợp để can thiệp trị liệu trực tiếp cần thiết Trong tương lai, anh chị có sẵn sàng sử dụng ứng dụng, dịch vụ trực tuyến chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho thân cho hay khơng Phần Hồn Hồn Sẵn khơng tồn tồn sàng Phần sẵn STT Mức độ sẵn sàng không sẵn vân sàng sẵn sàng nhiều sàng Sử dụng ứng dụng để đánh giá sàng lọc vấn đề tổn thương sức khoẻ tâm thần trực tuyến Sử dụng ứng dụng trực tuyến để tư vấn cho vấn đề gặp phải Tham gia phiên trị liệu trực tuyến ứng dụng khuyến nghị Tham gia khoá học kỹ online để phòng ngừa vấn đề ứng dụng gợi ý Gặp chuyên gia ứng dụng kết nối để trị liệu trực tiếp 10 Những lo ngại anh chị sử dụng ứng dụng, dịch vụ trực tuyến chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho thân cho (chọn điều với anh/chị) Không STT Nội dung Đồng ý đồng ý Không biết tư vấn Nghe điều tiêu cực Vấn đề bảo mật thơng tin Khơng có đủ thơng tin Khơng thể xác nhận liệu pháp trị liệu hợp pháp hiệu Khơng quen với cách thức Chưa sử dụng cách thức Khơng biết người sử dụng cách thức Bảo hiểm không chi trả 10 Vấn đề hợp pháp 11 Lo lắng việc trả tiền trực tuyến cho Trân trọng cảm ơn! Phụ lục GỢI Ý PHỎNG VẤN (Dành cho cha mẹ) Địa điểm: Người vấn: Người vấn: Nội dung: Theo anh chị, học sinh thường gặp phải vấn đề khó khăn tâm lý, hành vi, cảm xúc mà anh chị có nhu cầu tư vấn tâm lý? Anh chị có nghĩ có đủ dịch vụ hỗ trợ cộng đồng để giúp anh chị giải vấn đề cho con? Hiện có nhiều chương trình chăm sóc SKTT tảng internet, anh chị có đồng ý sử dụng dịch vụ khơng? 4.Anh chị nghĩ người tốt cho đảm nhiệm chương trình trực tuyến đề cập? (phụ huynh, cố vấn nhà trường, nhà tâm lý học, chuyên gia y tế khác, trường, bên ngồi trường) 5.Dựa thảo luận, anh chị đồng ý cho đăng ký dịch vụ anh chị có vấn đề sức khỏe tâm thần? Điều làm anh chị cảm thấy băn khoăn đăng ký ? 6.Anh chị lo ngại điều này? 7.Anh chị thấy lợi ích việc sử dụng dịch vụ không? Phụ lục Giới thiệu ứng dụng “Tƣ vấn tâm lý học đƣờng” Hệ điều hành: Android Phiên bản: 1.0 Cập nhật: 16/05/2018 Kích thước tải xuống: 4.64MB Từ khóa tìm kiếm: Tư vấn tâm lý, tâm lý, tâm lý học đường Hướng dẫn sử dụng: Từ khóa tìm kiếm Hiển thị ứng dụng có logo trường Đại học Giáo dục  Cài đặt  Click vào ứng dụng  Lựa chọn cảm xúc  Điền thông tin  Lựa chọn chủ đề muốn sàng lọc  Trả lời câu hỏi theo chủ đề  Ứng dụng hiển thị biểu đồ kết kiểm tra  Chọn vào Liên hệ chuyên gia tâm lý để nhận hỗ trợ thông tin cần tư vấn, nhận địa thông tin liên hệ từ chuyên gia + Phụ lục a ANOVA Model Mean Square 224,050 115 9,008 Sum of Squares Regress 1568,348 ion Residu 1035,912 al Total 2604,260 df F Sig .000b 24,872 122 Model Summary Model R 776a Std Error of the Estimate 3,001 Adjuste dR Square R Square 0,602 0,578 Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model Std B Error (Constant) 0,342 1,282 Tổng điểm hành vi 0,045 0,034 cảm xúc câu Tổng điểm mức độ -0,045 0,040 hiểu biết loại hình tƣ vấn mạng Tổng điểm mức độ 0,175 0,119 thoải mái sử dụng ứng dụng tƣ vấn mạng Tổng điểm mức độ 0,169 0,071 thoải mái sử dụng ứng dụng sàng lọc Standardized Coefficients t Sig 0,084 0,267 1,307 0,790 0,194 -0,078 -1,128 0,262 0,113 1,461 0,147 0,167 2,367 0,020 Beta Tổng điểm mức độ 0,299 thoải mái sử dụng ứng dụng để can thiệp Tổng điểm mức độ 0,515 thoải mái nhận thông báo từ ứng dụng Tổng điểm rào -0,092 cản sử dụng phần mềm, ứng dụng 0,093 0,272 3,211 0,002 0,099 0,407 5,187 0,000 0,099 -0,056 -0,930 0,354 ... hiểu nhu cầu sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần tảng internet cha mẹ trẻ Chỉ mối quan hệ nhu cầu sử dụng? ??ng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần tảng internet với việc chăm sóc SKTT cho cha mẹ. .. niệm ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần 36 1.4.2 Ý nghĩa, vai trò ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần 38 iv 1.5 Nhu cầu sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần tảng internet cha mẹ trẻ. .. dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần tảng Internet cha mẹ trẻ 1.5.1 Khái niệm sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần tảng Internet cha mẹ trẻ Từ khải niệm công cụ nhu cầu, SKTT, chăm sóc
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) nhu cầu sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần trên nền tảng internet của cha mẹ và trẻ ,

Từ khóa liên quan