0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá năng lực thích ứng nghề của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non trường cao đẳng sư phạm sóc trăng

117 21 0
  • (Luận văn thạc sĩ) đánh giá năng lực thích ứng nghề của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non   trường cao đẳng sư phạm sóc trăng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 09:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NHƢ NGỌC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH GIÁO DỤC HỌC Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NHƢ NGỌC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH GIÁO DỤC HỌC CHUYÊN NGÀNH: ĐO LƢỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC Mã số: 8140115 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thái Hƣng Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc Là học viên cao học chuyên ngành - Đo lƣờng đánh giá Giáo dục, khóa QH - 2015 - S trƣờng Đại học giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi xin cam đoan nghiên cứu thực Các số liệu, kết luận trình bày luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc i LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến TS Lê Thái Hƣng, ngƣời thầy tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy cô giáo môn Đo lƣờng đánh giá cán nhân viên phòng Đào tạo trƣờng Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Em xin bày tỏ lịng biết ơn đến Cơ Triệu Duy Trần Đơng Thảo - Trƣởng phịng Giáo dục mầm non - Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, 420 giáo 57 sở Giáo dục mầm non Tỉnh Sóc Trăng tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực nghiên cứu Em xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến giảng viên tham gia giảng dạy khố học cung cấp cho em kiến thức chuyên ngành Đo lƣờng - Đánh giá giáo dục nhƣ cách thức tiến hành nghiên cứu khoa học Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn học viên khóa giúp đỡ, động viên em suốt thời gian qua Mặc dù cố gắng nỗ lực thời gian vừa qua, nhƣng chắn khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót, mong cảm thơng tận tình bảo thầy cô Học viên Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu giới 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam 1.2 Năng lực đánh giá lực 11 1.2.1 Năng lực 11 1.2.2 Cấu trúc lực 12 1.2.3 Đánh giá lực 15 1.2.3.1 Khái niệm đánh giá 15 1.2.3.2 Đánh giá lực 15 1.2.3.3 Yêu cầu đánh giá lực 16 1.2.3.4 Nguyên tắc đánh giá lực 16 1.2.3.5 Quy trình đánh giá lực 17 1.2.3.6 Công cụ đánh giá lực 20 1.3 Đánh giá lực thích ứng nghề GVMN 21 1.3.1 Năng lực thích ứng nghề GVMN 21 1.3.2 Biểu lực thích ứng nghề GVMN 26 1.3.3 Công cụ thang đánh giá NLTƯN 28 Tiểu kết chương 31 CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ 32 iii 2.1 Công cụ đánh giá NLTƢN SV tốt nghiệp chuyên ngành mầm non trƣờng CĐSP Sóc Trăng 32 2.1.1 Nhân tố 1: Năng lực tìm hiểu nghề SV tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non 33 2.1.2 Nhân tố 2: Năng lực tự tin nghề SV tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non 34 2.1.3 Nhân tố 3: Năng lực quan tâm nghề SV tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non 35 2.1.4 Nhân tố 4: Năng lực kiểm soát nghề SV tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non 36 2.2 Thử nghiệm phân tích kết 38 2.2.1 Chọn mẫu thử nghiệm 38 2.2.2 Phân tích kết thử nghiệm 38 2.2.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach'Alpha 39 2.2.2.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá 41 2.3 Công cụ sau điều chỉnh 47 Tiểu kết chương 50 CHƢƠNG 3: NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM SÓC TRĂNG 51 3.1 Mô tả mẫu khảo sát 51 3.2 Độ tin cậy công cụ khảo sát 51 3.3 Đánh giá mức độ thích ứng nội dung nhân tố 52 3.3.1 Đánh giá mức độ thích ứng nội dung lực kiểm soát 52 3.3.2 Đánh giá mức độ thích ứng nội dung lực tự tin 524 3.3.3 Đánh giá mức độ thích ứng nội dung lực Quan tâm 56 3.3.4 Đánh giá mức độ thích ứng nội dung lực Tìm hiểu 58 3.4 Đánh giá NLTƢnghề SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN 60 3.4.1 Tính điểm cho thành tố NLTƯN 60 iv 3.4.2 Đánh giá NLTƯN thành tố SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN 61 3.5 Tƣơng quan thành tố với lực thích ứng 65 3.6 So sánh NLTƢN ngành GDMN tỉnh Sóc Trăng với NLTƢN quốc tế 66 3.7 Những nguyên nhân ảnh hƣởng đến NLTƢN SV tốt nghề chuyên ngành GDMN 67 KẾT LUẬN 77 KIẾN NGHỊ 79 4.1 Đối với sở đào tạo 79 4.2 Đối với sở GDMN 79 4.3 Đối với thân GVMN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 84 v CÁC CHỮ VIẾT TẮT GV Giáo viên SV Sinh viên NLTƢ Năng lực thích ứng CĐSP Cao đẳng Sƣ phạm SVSP Sinh viên sƣ phạm GVMN Giáo viên mầm non GDMN Giáo dục mầm non TTSP Thực tập sƣ phạm CBQL Cán quản lý vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng so sánh giá trị trung bình độ tin cậy số nƣớc giới với chuẩn quốc tế…………………………………………………… 29 Bảng 1.2 Các khía cạnh mục đo NLTƢN chuẩn quốc tế 30 Bảng 2.1.Bảng xếp hạng kết tốt nghiệp SV trƣờng CĐSP Sóc Trăng….35 Bảng 2.2 Các mục đo thể lực tìm hiểu nghề SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN 36 Bảng 2.3 Các mục đo thể lực tự tin nghề SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN 37 Bảng 2.4 Các mục đo thể lực quan tâm nghề SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN .38 Bảng 2.5 Các mục đo thể lực kiểm soát nghề SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN .38 Bảng 2.6 Kết kiểm định Item đánh giá b ng Cronbach Alpha 40 Bảng 2.7 Hệ số KMO Bartlett’s .42 Bảng 2.8 Bảng eigenvalues phƣơng sai trích 43 Bảng 2.9 Bảng Ma trận xoay 44 Bảng 2.10 Kết phân tích nhân tố khám phá lực kiểm soát nghề nghiệp SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN 45 Bảng 2.11 Kết phân tích nhân tố khám phá lực tự tin nghề SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN 46 Bảng 2.12 Kết phân tích nhân tố khám phá lực quan tâm nghề SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN 47 Bảng 2.13 Kết phân tích nhân tố khám phá lực khám phá thân phát triển nghề SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN 47 Bảng 2.14 Kết phân tích nhân tố khám phá lực tìm hiểu kiến thức chun mơn SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN 48 vii Bảng 2.15 Kết phân tích nhân tố khám phá lực tìm hiểu kiến thức SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN 48 Bảng 2.16 Các mục đo thể NLTƢN SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN 49 Bảng 3.1 Hệ số tƣơng quan cronbach Alpha công cụ với nhân tố NLTƢN 53 Bảng 3.2 Thống kê mức độ thích ứng nội dung NL kiểm sốt … 55 Bảng 3.3 Thống kê mức độ thích ứng nội dung lực tự tin ….56 Bảng 3.4 Thống kê mức độ thích ứng nội dung lực quan tâm59 Bảng 3.5 Thống kê mức độ thích ứng nội dung lực tìm hiểu 60 Bảng 3.6 Cách tính điểm cho thành tố NLTƢN …………… .61 Bảng 3.7 Thống kê mô tả kết đánh giá NLTƢ thành tố ……… 62 Bảng 3.8 Tƣơng quan thành tố với lực thích ứng………… 65 Bảng 3.9 Bảng so sánh NLTƢ mẫu Việt Nam với Quốc tế ……………….66 Bảng 3.10 Bảng thống kê NLTƢN theo năm……………………… 67 Bảng 3.11 Bảng mơ tả lực thích ứng nghề ………………………… 68 Bảng 3.12 Kiểm định phƣơng sai ………………………………………… 68 Bảng 3.13 Kiểm định ANOVA khác biệt NLTƢN năm … 69 Bảng 3.14 Kiểm định ANOVA sở vật chất………………………… 71 Bảng 3.15 Kiểm định ANOVA số lƣợng học sinh lớp………71 Bảng 3.16 Thống kê thu nhập GVMN …………………………………72 Bảng 3.17 Kiểm định ANOVA việc làm chủ cảm xúc thân 73 Bảng 3.18 Kiểm định ANOVA xử lý tình thay đổi thƣờng xuyên yếu tố tâm, sinh lí trẻ 74 Bảng 3.19 Kiểm định ANOVA việc tự học tập, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lƣợng ni dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 74 viii Stt 1.4 1.4.1 Các hoạt động Thể mức độ tìm hiểu nghề Năng lực khám phá thân phát triển nghề 1.4.1.3 Tìm kiếm hội nâng cao trình độ chun mơn, nghịêp vụ thân Phân tích lựa chọn trƣớc đƣa định việc xử lí tình sƣ phạm xảy lớp cho phù hợp Tìm hiểu phƣơng pháp giảng dạy khác cho hoạt động 1.4.1.4 Nghiên cứu toàn diện câu hỏi đặt trình giáo dục trẻ 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.5 1.4.2 Kỹ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp kiến thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trƣờng giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ Năng lực tìm hiểu kiến thức chuyên môn 1.4.2.2 Nắm vững kiến thức đặc điểm tâm lý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non Tìm hiểu chế độ dinh dƣỡng, loại thực phẩm an toàn cho trẻ 1.4.2.3 Hiểu biết an tồn, phịng tránh tai nạn thƣờng gặp trẻ 1.4.2.1 1.4.2.4 1.4.2.5 1.4.3 1.4.3.1 1.4.3.2 1.4.3.3 1.4.3.4 Mức phù hợp Tìm hiểu số bệnh thƣờng gặp trẻ, cách phòng bệnh xử lý ban đầu Có lực đánh giá phát triển trẻ           Năng lực tìm hiểu kiến thức Khả sử dụng số thiết bị dạy học, phƣơng tiện nghe nhìn giáo dục Nắm vững mục tiêu chƣơng trình giáo dục mầm non  Nắm vững kiến thức GDMN bao gồm giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Nắm vững quan điểm nguyên tắc giáo dục mầm non    Thầy/cơ thƣờng gặp khó khăn thực nhiệm vụ ngƣời giáo viên? Rất Thƣờng Thỉnh Hiếm Khơng Stt Những khó khăn thƣờng xun thoảng xuyên 2.1 Làm chủ cảm xúc thân Việc tự học tập, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất 2.2 lƣợng ni dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 2.3 Việc đánh giá quản lý trẻ em Việc truyền kiến thức khoa học 2.4 nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ 2.5 Khi thực nội quy, quy định 91 nhà trƣờng Khi phối hợp với gia đình trẻ để 2.6 thực mục tiêu giáo dục trẻ em 2.7 2.8 2.9 2.10 Khi bảo vệ an tồn sức khoẻ, tính mạng trẻ em thời gian trƣờng Khi thực cơng tác ni dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chƣơng trình giáo dục mầm non Khi tổ chức hoạt động ni dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Việc tham gia hoạt động tổ chuyên môn Khi số lƣợng trẻ lớp học đơng Khi xử lý tình thay 2.12 đổi thƣờng xuyên yếu tố tâm, sinh lí trẻ 2.13 Thiếu thốn sở vật chất Việc giải mâu thuẩn 2.14 bé Khi giải mâu thuẫn 2.15 thân trẻ Theo thầy/cơ, cần phải làm để nâng cao khả TƢNN thân? Rất Bình Ít đồng Stt Các biện pháp Đồng ý đồng ý thƣờng ý 3.1 Xây dựng động cơ, lý tƣởng, hứng thú nghề đắn 3.2 Tích cực tham gia học tập trƣờng, khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu nghề nghiệp thân 2.11 3.3 Tích cực tự học tập nâng cao trình độ chun mơn 3.4 Tham gia khóa học thực hành kỹ nghề GV Tạo mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp Tích cực tham gia buổi hội thảo chuyên đề liên quan đến chun mơn Đi thực tế tìm hiểu đặc điểm công việc giáo dục trẻ nhiều sở 3.5 3.6 3.7 92 Không đồng ý GDMN 3.8 Tham gia lớp học kĩ sống (kĩ viết chữ đẹp, kĩ thuyết trình, kĩ làm chủ cảm xúc ) 3.9 Tham gia học tập qua trao đổi, chia sẻ hợp tác với ngƣời khác 3.10 Thƣờng xuyên tham dự buổi thao giảng liên quan đến chun mơn Theo thầy/cơ, cần phải làm để nâng cao NLTƢN cho SV ngành GDMN trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Sóc Trăng? Theo thầy/cô, nguyên nhân ảnh hƣởng đến NLTƢN SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN gì? Thầy/cơ có kiến nghị nh m nâng cao NLTƢN SV tốt nghiệp chuyên ngành GDMN? Trân trọng cảm ơn Quý Thầy – Cô! 93 Phụ lục Bảng phân bố chi tiết kết thành tố NLTƢ NLTƢ Bảng Phân bố chi tiết kết thành tố Năng lực kiểm soát NANG LUC KIEM SOAT TRONG NGHE Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent (Tần suất) (Phần trăm) (Phần trăm có ý nghĩa) (Phần trăm tích lũy) 00 3 6 1.5 9 1.9 2.3 3 2.2 3.0 9 3.2 3.8 3 3.5 5.3 6 4.1 6.1 9 5.1 6.8 3 5.4 7.6 2.2 2.2 7.6 8.3 10 3.2 3.2 10.8 9.1 6 11.4 9.6 1.9 1.9 13.3 10.6 1.9 1.9 15.2 11.4 2.5 2.5 17.7 Valid 12.1 13 4.1 4.1 21.8 (Hợp lệ) 12.9 18 5.7 5.7 27.5 13.6 16 5.1 5.1 32.6 14.4 21 6.6 6.6 39.2 15.2 22 7.0 7.0 46.2 15.9 31 9.8 9.8 56.0 16.7 32 10.1 10.1 66.1 17.4 23 7.3 7.3 73.4 18.2 18 5.7 5.7 79.1 18.9 17 5.4 5.4 84.5 19.7 12 3.8 3.8 88.3 20.5 1.9 1.9 90.2 21.2 2.2 2.2 92.4 22.0 11 3.5 3.5 95.9 22.7 2.5 2.5 98.4 23.5 1.6 1.6 100.0 316 100.0 100.0 Total 94 Bảng Phân bố chi tiết kết thành tố Năng lực tự tin NANG LUC TU TIN TRONG NGHE Valid (Hợp lệ) 00 1.4 3.5 5.6 6.3 6.9 7.6 Frequency (Tần suất) 1 2 8.3 9.0 5 1.6 1.6 1.6 1.6 6.0 7.6 9.7 10.4 11.1 11.8 12.5 13.2 13.9 14.6 15.3 16.0 16.7 17.4 14 11 15 21 22 38 20 1.3 1.9 1.6 4.4 3.5 1.3 4.7 6.6 7.0 12.0 6.3 1.3 1.9 1.6 4.4 3.5 1.3 4.7 6.6 7.0 12.0 6.3 8.2 9.5 11.4 13.0 17.4 20.9 22.2 26.9 33.5 40.5 52.5 58.9 18.1 18.8 10 24 3.2 7.6 3.2 7.6 62.0 69.6 19.4 20.1 27 15 8.5 4.7 8.5 4.7 78.2 82.9 20.8 21.5 2.8 2.5 2.8 2.5 85.8 88.3 22.2 22.9 13 4.1 2.5 4.1 2.5 92.4 94.9 23.6 24.3 2.5 1.6 2.5 1.6 97.5 99.1 316 100.0 100.0 100.0 25.0 Total Percent Valid Percent (Phần trăm) (Phần trăm có ý nghĩa) 9 3 3 3 9 6 6 3 95 Cumulative Percent (Phần trăm tích lũy) 1.3 1.6 1.9 2.8 3.5 4.1 4.4 Bảng Phân bố chi tiết kết thành tố Năng lực quan tâm NANG LUC QUAN TAM TRONG NGHE Frequency (Tần suất) Valid (Hợp lệ) Percent Valid Percent Cumulative Percent (Phần trăm) (Phần trăm có ý nghĩa) (Phần trăm tích lũy) 00 1.3 1.3 1.3 2.1 6 1.9 3.1 6 2.5 4.2 6 3.2 5.2 1.6 1.6 4.7 6.3 1.3 1.3 6.0 7.3 1.3 1.3 7.3 8.3 2.2 2.2 9.5 9.4 9 10.4 10.4 16 5.1 5.1 15.5 11.5 10 3.2 3.2 18.7 12.5 17 5.4 5.4 24.1 13.5 18 5.7 5.7 29.7 14.6 14 4.4 4.4 34.2 15.6 33 10.4 10.4 44.6 16.7 39 12.3 12.3 57.0 17.7 38 12.0 12.0 69.0 18.8 28 8.9 8.9 77.8 19.8 14 4.4 4.4 82.3 20.8 1.3 1.3 83.5 21.9 12 3.8 3.8 87.3 22.9 27 8.5 8.5 95.9 24.0 1.6 1.6 97.5 25.0 2.5 2.5 100.0 316 100.0 100.0 Total 96 Bảng Phân bố chi tiết kết thành tố Năng lực tìm hiểu NANG LUC TIM HIEU TRONG NGHE Frequency (Tần suất) Valid (Hợp lệ) Percent Valid Percent Cumulative Percent (Phần trăm) (Phần trăm có ý nghĩa) 9 9 3 3 6 6 9 6 6 9 4.1 4.1 1.6 1.6 2.2 2.2 3.5 3.5 1.6 1.6 4.1 4.1 4.1 4.1 3.5 3.5 4.4 4.4 5.4 5.4 4.7 4.7 6.3 6.3 6.6 6.6 13.9 13.9 (Phần trăm tích lũy) 1.9 2.2 2.5 3.2 3.8 4.7 5.4 6.0 7.0 11.1 12.7 14.9 18.4 19.9 24.1 28.2 31.6 36.1 41.5 46.2 52.5 59.2 73.1 1.9 2.6 3.2 3.9 5.1 5.8 6.4 7.1 7.7 8.3 9.0 9.6 10.3 10.9 11.5 12.2 12.8 13.5 14.1 14.7 15.4 16 16.7 3 1 2 2 13 11 13 13 11 14 17 15 20 21 44 17.3 18 15 10 4.7 3.2 4.7 3.2 77.8 81.0 18.6 19.2 2.5 1.9 2.5 1.9 83.5 85.4 19.9 20.5 18 5.7 2.5 5.7 2.5 91.1 93.7 21.2 21.8 1.6 1.3 1.6 1.3 95.3 96.5 22.4 23.7 1.6 1.6 98.1 98.7 24.4 25 2 6 6 99.4 100.0 316 100.0 100.0 Total 97 Bảng Phân bố chi tiết kết thành tố Năng lực thích ứng nghề Valid (Hợp lệ) Frequency (Tần suất) 6.1 10.4 14.2 18.4 19.7 22.3 22.9 23.1 25.2 25.8 26.3 26.7 27 28.1 28.5 29.5 32.1 33.7 35.1 36.6 36.9 37.3 37.5 38.5 40 40.4 40.5 40.8 40.9 41.1 41.6 41.9 43.1 43.2 44 45 45.3 45.4 46.1 46.2 46.6 46.8 47.4 47.7 48 48.4 48.5 NANGLUCTHICHUNG Percent Valid Percent Cumulative Percent (Phần trăm) (Phần trăm có ý nghĩa) (Phần trăm tích lũy) 3 3 3 3 1.3 3 1.6 3 1.9 3 2.2 6 2.8 3 3.2 3 3.5 3 3.8 3 4.1 3 4.4 6 5.1 3 5.4 3 5.7 6 6.3 3 6.6 3 7.0 3 7.3 3 7.6 3 7.9 3 8.2 3 8.5 3 8.9 6 9.5 3 9.8 3 10.1 3 10.4 3 10.8 3 11.1 3 11.4 3 11.7 6 12.3 3 12.7 3 13.0 3 13.3 3 13.6 3 13.9 3 14.2 3 14.6 3 14.9 3 15.2 6 15.8 3 16.1 3 16.5 1.2 1.2 17.7 3 18.0 98 48.7 48.8 49 49.1 49.5 49.7 50.2 50.5 50.7 51.1 51.7 51.9 52 52.1 52.3 52.4 53.3 53.8 53.9 54 54.5 54.8 55.1 55.7 56 56.4 56.8 56.9 57 57.1 57.4 57.8 58.1 58.3 58.6 58.8 59.5 59.8 60.2 60.4 60.7 61.2 61.4 61.8 61.9 62.2 62.3 62.7 62.9 63 63.1 63.4 63.8 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 6 6 3 3 3 9 6 9 3 3 3 3 3 3 3 99 3 3 3 3 6 6 3 3 3 9 6 9 3 3 3 3 3 3 3 18.4 18.7 19.6 19.9 20.3 20.6 20.9 21.2 21.5 22.2 22.5 23.1 23.4 24.1 24.7 25.0 25.6 25.9 26.3 26.6 26.9 27.2 27.5 28.2 29.1 30.1 30.4 31.0 31.6 32.6 33.2 34.5 34.8 35.1 35.4 35.8 36.1 36.4 36.7 37.0 37.7 38.0 38.3 38.6 39.6 39.9 40.2 41.1 41.5 41.8 42.1 42.7 43.0 64 64.2 64.3 64.4 64.5 64.6 64.7 64.8 64.9 65 65.1 65.2 65.3 65.6 65.7 65.8 65.9 66 66.1 66.4 66.6 66.7 66.8 67 67.2 67.4 67.6 67.7 67.8 67.9 68 68.1 68.2 68.5 68.6 68.8 68.9 69 69.1 69.6 69.8 70 70.1 70.3 70.4 70.5 70.6 70.7 70.8 71.1 71.2 71.3 71.5 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1.2 6 6 3 3 6 1.2 3 3 3 6 1.2 3 3 1.2 3 1.5 1.8 3 3 3 100 1.2 6 6 3 3 6 1.2 3 3 3 6 1.2 3 3 1.2 3 1.5 1.8 3 3 3 43.4 44.6 45.3 45.9 46.2 46.8 47.5 47.8 48.1 48.7 49.1 50.0 50.3 50.6 51.3 51.9 52.5 53.8 54.4 54.7 55.7 56.0 56.3 56.6 57.3 58.2 58.5 58.9 59.2 59.5 60.1 60.8 61.1 62.3 63.0 63.3 63.6 63.9 64.2 65.2 66.5 67.1 67.4 67.7 68.0 69.6 71.5 71.8 72.2 72.5 72.8 73.1 73.4 71.6 71.7 71.9 72.6 73 73.1 73.2 73.3 73.5 74 74.1 74.3 74.4 74.6 74.8 75.3 75.7 75.8 76 76.2 76.8 77.2 77.7 78.1 78.5 78.6 78.8 79.1 79.3 79.4 79.7 79.8 80 80.4 80.6 80.7 81.1 81.2 81.6 81.8 81.9 82.2 83.2 83.8 84.2 84.7 84.9 85 85.4 85.7 85.8 86 86 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1.2 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 3 3 3 3 1.2 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74.4 74.7 75.0 75.3 75.9 76.3 76.6 76.9 77.2 77.5 77.8 78.2 79.4 79.7 80.1 80.4 80.7 81.3 81.6 82.3 83.2 83.5 83.9 84.5 84.8 85.1 85.4 85.8 86.1 86.4 86.7 87.0 87.3 88.0 88.3 88.6 88.9 89.2 89.6 90.2 90.5 90.8 91.1 91.8 92.1 92.4 92.7 93.0 93.4 93.7 94.0 94.3 94.6 86.7 87.5 87.6 87.8 88 88.9 89.2 89.3 89.6 90 91.6 92.5 93.2 93.7 94.7 98.5 Total 1 1 1 1 1 1 1 316 3 3 3 3 3 3 3 100.0 102 3 3 3 3 3 3 3 100.0 94.9 95.3 95.6 95.9 96.2 96.5 96.8 97.2 97.5 97.8 98.4 98.7 99.1 99.4 99.7 100.0 Phụ lục SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education) Mã ngành: 52140201 – Trình độ đào tạo: Cao đẳng I Yêu cầu kiến thức, kỹ thái độ sinh viên tốt nghiệp Sau tốt nghiệp chƣơng trình đào tạo này, sinh viên đạt chuẩn sau: 1/ Về kiến thức - Có hiểu biết nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đƣờng lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Có kiến thức đại cƣơng khối ngành khoa học xã hội nhân văn phục vụ cho cơng tác giáo dục trẻ mầm non - Có kiến thức chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn cho trẻ lứa tuổi mầm non - Hiểu giải thích đƣợc đặc điểm phát triển thể chất tâm lý trẻ mầm non - Nắm vững quan điểm nguyên tắc giáo dục mầm non, đặc biệt mơ hình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm dạy học tích cực - Có hiểu biết thấu đáo chƣơng trình giáo dục mầm non, đặc biệt mục tiêu, nội dung cách thức thúc đẩy phát triển toàn diện cho trẻ mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – xã hội thẩm mỹ - Nắm vững sở lý luận cách thức tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe giáo dục trẻ trƣờng mầm non phù hợp với điều kiện thực tiễn - Hiểu biết yêu cầu ngƣời giáo viên mầm non cách thức trau dồi phẩm chất lực nghề nghiệp - Có hiểu biết lĩnh vực: Múa, Âm nhạc, Mĩ thuật 2/ Về kỹ - Có kỹ quan sát, đánh giá phát triển trẻ hoạt động giáo dục, phân tích đánh giá đƣợc hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ thân đồng nghiệp để thực mục tiêu giáo dục mầm non 103 - Có kỹ lập kế hoạch tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ theo kế hoạch tất độ tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phát huy tính tích cực trẻ - Có kỹ phân tích chƣơng trình giáo dục mầm non, cập nhật vận dụng thành tựu khoa học giáo dục vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non - Có kỹ chuyên biệt đáp ứng đƣợc yêu cầu đặc thù ngành Giáo dục Mầm non - Có kĩ quản lí lớp học đảm bảo an tồn cho trẻ - Có kỹ giao tiếp ứng sử sƣ phạm với trẻ, với đồng nghiệp, cấp quản lí, với phụ huynh cộng đồng - Có khả sử dụng ngoại ngữ giao tiếp bản, đọc dịch đƣợc tài liệu chuyên ngành - Có kĩ tin học tƣơng đƣơng trình độ A, sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành khai thác hiệu Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy 3/ Về thái độ - Có phẩm chất ngƣời giáo viên nhà trƣờng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: + Thấm nhuần giới quan Mác - Lênin tƣ tƣởng Hồ Chí Minh + Yêu nƣớc, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, yêu trẻ + Có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực ngƣời giáo viên - Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với sắc dân tộc môi trƣờng giáo dục - Có tinh thần tự học, tự cập nhật kiến thức - Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo - Có tinh thần đồn kết, hợp tác II Vị trí làm việc sinh viên sau tốt nghiệp - Sinh viên sau trƣờng trở thành giáo viên mầm non nhiều loại hình trƣờng mầm non khác nhau, kể trƣờng mầm non với chƣơng trình quốc tế - Tùy thuộc vào lực lựa chọn môn học chƣơng trình, sinh viên trƣờng trở thành giáo viên mầm non đảm trách chuyên môn sâu lĩnh vực (âm nhạc, tạo hình, múa) đƣợc 104 bồi dƣỡng để trở thành giảng viên giáo dục mầm non trƣờng cao đẳng đại học, nhà quản lý, tra giáo dục mầm non, cố vấn chuyên môn, nghiên cứu viên giáo dục mầm non III Khả học tập, nâng cao trình độ sinh viên sau trƣờng Có khả trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu bậc học cao chuyên ngành Giáo dục Mầm non HIỆU TRƢỞNG (Đã ký) Ths Huỳnh Hữu Nhị 105 ... HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NHƢ NGỌC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH GIÁO DỤC HỌC CHUYÊN... cụ đánh giá lực thích ứng nghề Chƣơng 3: Năng lực thích ứng nghề sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Sóc Trăng Kết luận Kiến nghị CHƢƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN CỦA... CÁC CHỮ VIẾT TẮT GV Giáo viên SV Sinh viên NLTƢ Năng lực thích ứng CĐSP Cao đẳng Sƣ phạm SVSP Sinh viên sƣ phạm GVMN Giáo viên mầm non GDMN Giáo dục mầm non TTSP Thực tập sƣ phạm CBQL Cán quản
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá năng lực thích ứng nghề của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non trường cao đẳng sư phạm sóc trăng ,

Từ khóa liên quan