0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên năm 4 trường đại học dược hà nội

98 160 0
  • (Luận văn thạc sĩ) đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên năm 4 trường đại học dược hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 09:32

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC Đ NG TH H N ĐÁNH GIÁ N N NG VI C NH C INH VI N TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯ C H N I UẬN V N THẠC Ĩ ĐO ƯỜNG V ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC H N I - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC Đ NG TH H N ĐÁNH GIÁ N CHU N NG VI C NH C INH VI N TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯ C H N I UẬN V N THẠC Ĩ N NG NH ĐO ƯỜNG V ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC ã số 81 01 15 Người hướng dẫn khoa học PG T Đinh Th H N I - 2017 i Thoa LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu tôi, số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực, kết nghiên cứu không trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Đặng Thị Hơn i LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn quan tâm Ban Giám hiệu Trường Đại học Giáo dục, cán giảng viên Bộ môn Đo lường Đánh giá tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt khóa học việc hoàn thành luận văn Xin chân thành biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, cung cấp tài liệu học tập nghiên cứu, mang lại cho tri thức quý báu, thiết thực để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, anh chị chuyên viên, đồng nghiệp quan công tác bạn bè tạo điều kiện thuận lợi, đóng góp ý kiến quý báu cho tơi việc hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng, hạn chế định nên việc thực luận văn tránh khỏi hạn chế thiếu sót, kính mong góp ý Thầy, Cô, đồng nghiệp bạn Xin chân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Đặng Thị Hơn ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bào chế BC Công nghiệp dược CND Dược lâm sàng DLS Kiến thức, kỹ thái độ KSA Kỹ KN Làm việc nhóm LVN Quản lý Kinh tế dược QLKTD Sinh viên SV iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 3.1 Câu hỏi nghiên cứu 3.2 Giả thuyết nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu 4.2 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 5.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phạm vi thời gian nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan 1.1.1 Nghiên cứu giới 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Đánh giá 1.2.2 Nhóm, làm việc theo nhóm 10 1.2.3 Kỹ làm việc theo nhóm 12 1.3 Cấu trúc kỹ làm việc nhóm 14 1.3.1 Mơ hình GRPI 14 1.3.2 Mơ hình Jeremy D Penn 15 iv 1.3.3 Mô hình đánh giá làm việc nhóm Stevens Campion 16 1.3.4 Mơ hình đánh giá hiệu làm việc nhóm qua thực hành Michael A West 17 1.3.5 Mô hình Nguyễn Thị Oanh 17 1.3.6 Mơ hình Huỳnh Văn Sơn 19 1.4 Phương pháp dạy học phát triển kỹ làm việc nhóm 22 1.4.1 Đặc điểm phương pháp giảng dạy chủ động 23 1.4.2 Một số phương pháp giảng dạy chủ động (Active Learning) 25 1.5 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 28 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Tổ chức nghiên cứu 29 2.1.1 Địa bàn khách thể nghiên cứu 29 2.1.2 Quy trình nghiên cứu 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 33 2.2.2 Phương pháp vấn bán cấu trúc 33 2.2.3 Phương pháp điều tra bằng phiếu khảo sát 34 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1 Thực trạng kỹ làm việc nhóm sinh viên năm thứ Trường Đại học Dược Hà Nội 41 3.2 Mối quan hệ phương pháp dạy học kỹ làm việc nhóm 47 3.3 Đánh giá nguyên nhân gây khó khăn q trình làm việc nhóm 58 3.4 Đề xuất giải pháp 61 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Phụ lục : Công cụ khảo sát 69 Phụ lục 2: Độ tin cậy công cụ thử nghiệm 75 Phụ lục 3: Đánh giá cơng cụ khảo sát theo mơ hình Rasch 80 Phụ lục Câu lệnh CONQUEST 84 Phụ lục Các câu hỏi vấn 85 Phụ lục Dữ liệu định tính gốc 86 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Mô tả sinh viên tự đánh giá mức độ đạt q trình làm việc nhóm 43 Bảng 3.2: Mô tả giảng viên đánh giá mức độ đạt q trình làm việc nhóm sinh viên 44 Bảng 3.3: SV tự đánh giá thái độ tham gia nhóm làm việc 48 Bảng 3.4: GV đánh giá thái độ tham gia nhóm làm việc sinh viên 49 Bảng 3.5: Nhóm sở thích mà sinh viên tham gia 50 Bảng 3.6: SV đánh giá mức độ sử dụng phương pháp làm việc nhóm học phần giảng dạy GV 51 Bảng 3.7: GV đánh giá mức độ sử dụng phương pháp làm việc nhóm học phần giảng dạy GV 52 Bảng 3.8: SV tự đánh giá nguyên nhân gây khó khăn q trình làm việc nhóm 58 Bảng 3.9: GV đánh giá nguyên nhân gây khó khăn q trình làm việc nhóm SV 59 Bảng 3.10: Phân tích bảng chéo giới tính chuyên ngành sinh viên 56 Bảng 3.11: Kiểm định giá trì trung bình tổng thể giới tính 57 Bảng 3.12: Kiểm tra đồng biến kỹ 54 Bảng 3.13: Kiểm tra đồng biến phương pháp với kỹ lắng nghe 55 vi HÌNH VẼ Hình 1.1 Mơ hình GRPI Rubin, Plovnick Fry 14 Hình 1.2: Các mục tiêu chương trình đào tạo tích hợp theo CDIO 23 Hình 1.3: Mơ hình nghiên cứu kỹ làm việc nhóm 28 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Mẫu nghiên cứu sinh viên 41 Biểu đồ 3.2 Mẫu nghiên cứu giảng viên 41 Biểu đồ 3.3 Đánh giá chung mức độ đạt 45 Biểu đồ 3.4 Đánh giá thái độ giảng viên SV thái độ 49 Biểu đồ 3.5 Mức độ sử dụng phương pháp làm việc nhóm 53 Biểu đồ 3.6 Nguyên nhân gây khó khăn trình 60 viii 4.1 Chưa nhận thức tầm quan trọng làm việc nhóm 4.2 Sự đóng góp khơng cơng thành viên cho nhiệm vụ chung 4.3 Khó chấp nhận ý kiến khác 4.4 Khơng thỏa đáng ghi nhận cơng sức thành viên 4.5 Tính cách rụt rè, thiếu cởi mở, chia sẻ 4.6 Những tác động khách quan làm việc nhóm (khơng gian, thời gian, cơng cụ/phương tiện hỗ trợ làm việc nhóm ) Câu Nếu bạn có nhu cầu phát triển kỹ làm việc nhóm, theo bạn: - Nhà trường cần làm để hỗ trợ sinh viên? - Mỗi sinh viên cần làm gì? Một số thông tin Thầy/Cô: Bộ môn giảng dạy: ………………………… Học phần giảng dạy: ………………………… Giới tính: ………… 74 Phụ lục 2: Độ tin cậy công cụ thử nghiệm Phụ lục 2.1: Độ tin cậy phiếu khảo sát thử nghiệm dành cho sinh viên Độ tin cậy Tổng số biến Cronbach's Alpha quan sát ,920 37 Item-Total Statistics Biến quan sát md1.1 md1.2 md1.3 md1.4 md1.5 md1.6 md1.7 md1.8 md1.9 md1.10 md1.11 md1.12 thaido2.1 thaido2.2 thaido2.3 thaido2.4 thaido2.5 thaido2.6 thaido2.7 thaido2.8 thaido2.9 thaido2.10 thaido2.11 thaido2.12 thaido2.13 pp3.1 pp3.2 pp3.3 pp3.4 pp3.5 pp3.6 Trung bình Sự khác biệt mẫu xóa mẫu xóa Tổng cộng biến Alpha xóa biến biến hiệu chỉnh biến 121,00 120,85 120,85 120,62 121,08 121,23 120,92 120,85 120,92 120,92 121,31 121,08 121,38 121,15 120,69 121,00 121,08 121,54 121,38 121,46 121,69 121,69 121,54 121,85 121,69 121,15 121,23 120,62 120,62 120,92 121,31 194,833 203,641 201,141 196,256 186,077 185,692 187,744 192,141 192,577 191,410 186,397 196,077 195,090 193,141 195,731 194,833 192,577 195,769 179,590 183,936 192,564 187,064 186,603 197,974 191,064 193,474 194,026 197,256 204,423 197,077 192,731 75 Cronbach's ,423 ,049 ,223 ,408 ,612 ,715 ,764 ,558 ,530 ,586 ,709 ,319 ,509 ,631 ,508 ,506 ,416 ,388 ,861 ,801 ,572 ,740 ,656 ,339 ,558 ,815 ,612 ,452 ,004 ,382 ,596 ,919 ,922 ,920 ,919 ,916 ,915 ,914 ,917 ,917 ,917 ,915 ,920 ,918 ,916 ,918 ,918 ,919 ,919 ,912 ,913 ,917 ,914 ,915 ,919 ,917 ,916 ,917 ,918 ,921 ,919 ,917 ngnh4.1 ngnh4.2 ngnh4.3 ngnh4.4 ngnh4.5 ngnh4.6 120,69 120,69 120,92 121,08 120,54 121,08 192,397 195,731 202,744 200,077 204,936 207,744 ,499 ,251 ,044 ,223 -,041 -,233 ,918 ,922 ,924 ,920 ,923 ,924 Phụ lục 2.1: Độ tin cậy phiếu khảo sát thử nghiệm dành cho GV Độ tin cậy Tổng số Cronbach's biến quan Alpha sát ,928 37 Thống kê biến quan sát Sự khác biệt c1.1 c1.2 c1.3 c1.4 c1.5 c1.6 c1.7 c1.8 c1.9 c1.10 c1.11 c1.12 c2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6 C2.71 C2.72 C2.73 C2.74 C2.75 C2.76 Cronbach's Trung bình mẫu mẫu xóa Tổng cộng biến Alpha xóa xóa biến biến hiệu chỉnh biến 117,78 117,83 118,22 118,28 118,06 118,39 118,17 118,06 118,39 118,39 118,50 118,28 118,67 118,11 118,00 118,22 117,50 117,83 118,17 118,11 118,06 118,06 118,17 118,06 382,183 377,206 387,948 383,742 375,820 366,016 376,618 357,350 379,899 367,310 357,676 356,448 351,882 373,987 376,118 347,007 375,676 341,206 341,324 342,810 337,467 337,467 341,324 336,761 76 ,035 ,171 -,152 -,018 ,337 ,553 ,189 ,820 ,099 ,650 ,853 ,802 ,847 ,573 ,209 ,839 ,273 ,793 ,819 ,807 ,829 ,829 ,819 ,843 ,929 ,929 ,931 ,929 ,927 ,925 ,928 ,923 ,929 ,925 ,923 ,923 ,922 ,926 ,928 ,922 ,928 ,922 ,921 ,922 ,921 ,921 ,921 ,921 C2.77 C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C3.6 C4.1 C4.2 C4.3 C4.4 C4.5 C4.6 118,06 118,22 118,28 117,22 118,06 117,67 118,78 117,89 117,22 118,11 117,72 117,56 117,94 336,761 351,712 374,801 389,477 339,585 370,353 350,889 368,810 370,889 393,869 389,154 388,967 368,526 ,843 ,858 ,239 -,325 ,722 ,357 ,812 ,367 ,472 -,483 -,155 -,149 ,441 ,921 ,922 ,928 ,930 ,923 ,927 ,922 ,927 ,926 ,932 ,933 ,933 ,926 Độ tin cậy Tổng số Cronbach's biến quan Alpha sát ,896 12 Thống kê biến quan sát Sự khác biệt Cronbach's Trung bình mẫu mẫu xóa Tổng cộng biến Alpha xóa xóa biến biến hiệu chỉnh biến c1.1 33,90 34,831 ,410 ,897 c1.2 34,13 31,536 ,723 ,881 c1.3 34,33 34,807 ,403 ,898 c1.4 34,41 33,722 ,653 ,886 c1.5 34,51 35,046 ,507 ,892 c1.6 34,64 32,184 ,775 ,879 c1.7 34,33 32,702 ,656 ,885 c1.8 34,05 33,787 ,571 ,889 c1.9 34,31 31,798 ,686 ,883 c1.10 34,44 32,252 ,739 ,880 c1.11 34,56 33,568 ,562 ,890 c1.12 34,46 31,202 ,657 ,885 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,958 77 13 Thống kê biến quan sát Sự khác biệt Cronbach's Trung bình mẫu mẫu xóa Tổng cộng biến Alpha xóa xóa biến biến hiệu chỉnh biến c2.1 38,32 179,337 ,674 ,957 C2.2 37,86 185,534 ,589 ,959 C2.3 37,71 183,693 ,493 ,960 C2.4 37,79 172,249 ,820 ,954 C2.5 37,18 181,263 ,516 ,960 C2.6 37,57 160,698 ,872 ,952 C2.71 37,79 160,619 ,939 ,950 C2.72 37,79 160,397 ,946 ,950 C2.73 37,54 169,813 ,645 ,959 C2.74 37,79 156,397 ,976 ,949 C2.75 37,86 158,127 ,976 ,949 C2.76 37,79 156,545 ,972 ,949 C2.77 37,32 171,930 ,692 ,957 Độ tin cậy Cronbach's Alpha dựa Cronbach's biến tổng số biến Alpha chuẩn hóa quan sát ,825 ,771 Thống kê biến quan sát Sự khác biệt Cronbach's Trung bình mẫu mẫu xóa Tổng cộng biến Alpha xóa xóa biến biến hiệu chỉnh biến C3.1 16,14 17,266 ,724 ,771 C3.2 16,14 18,219 ,681 ,783 C3.3 14,95 25,569 -,174 ,881 C3.4 15,86 13,076 ,819 ,745 C3.5 15,50 17,214 ,644 ,786 C3.6 16,41 16,253 ,732 ,766 Reliability Statistics Cronbach's tổng số biến Alpha quan sát ,826 78 Thống kê biến quan sát Sự khác biệt Cronbach's Trung bình mẫu mẫu xóa Tổng cộng biến Alpha xóa xóa biến biến hiệu chỉnh biến C4.1 18,97 8,696 ,539 ,812 C4.2 18,41 9,159 ,717 ,783 C4.3 19,21 9,684 ,510 ,815 C4.4 18,76 7,640 ,685 ,780 C4.5 18,82 8,089 ,697 ,775 C4.6 19,21 9,441 ,484 ,820 79 Phụ lục 3: Đánh giá công cụ khảo sát theo mô hình Rasch Phụ lục 3.1: Đánh giá thang đo thử nghiệm theo mơ hình Rasch phiếu sinh viên Sự phù hợp thang đo với nhóm câu hỏi VARIABLES UNWEIGHTED FIT WEIGHTED FIT item ESTIMATE ERROR^ MNSQ CI T MNSQ CI T -1 -2.835 0.105 1.00 ( 0.81, 1.19) 0.0 1.00 ( 0.82, 1.18) 0.1 2 -3.012 0.106 1.03 ( 0.81, 1.19) 0.4 1.04 ( 0.82, 1.18) 0.5 3 -2.693 0.104 1.14 ( 0.81, 1.19) 1.4 1.14 ( 0.82, 1.18) 1.5 4 -2.769 0.105 0.82 ( 0.81, 1.19) -1.9 0.82 ( 0.82, 1.18) -2.1 5 -2.294 0.103 0.85 ( 0.81, 1.19) -1.6 0.86 ( 0.82, 1.18) -1.6 6 -1.710 0.104 1.09 ( 0.81, 1.19) 0.9 1.10 ( 0.82, 1.18) 1.1 7 -2.166 0.103 1.04 ( 0.81, 1.19) 0.4 1.04 ( 0.82, 1.18) 0.5 8 -2.663 0.104 0.96 ( 0.81, 1.19) -0.3 0.96 ( 0.82, 1.18) -0.4 9 -2.326 0.103 0.97 ( 0.81, 1.19) -0.3 0.97 ( 0.82, 1.18) -0.3 10 10 -2.434 0.104 0.92 ( 0.81, 1.19) -0.8 0.91 ( 0.82, 1.18) -1.0 11 11 -2.444 0.104 1.14 ( 0.81, 1.19) 1.4 1.13 ( 0.82, 1.18) 1.4 12 12 -2.682 0.104 1.03 ( 0.81, 1.19) 0.4 1.03 ( 0.82, 1.18) 0.4 Sự phù hợp thang đo với nhóm câu hỏi VARIABLES UNWEIGHTED FIT WEIGHTED FIT item ESTIMATE ERROR^ MNSQ CI T MNSQ CI T -1 -1.749 0.092 0.83 ( 0.81, 1.19) -1.8 0.82 ( 0.82, 1.18) -2.1 2 -1.930 0.093 0.81 ( 0.81, 1.19) -2.1 0.78 ( 0.82, 1.18) -2.6 3 -2.189 0.096 0.71 ( 0.81, 1.19) -3.3 0.69 ( 0.82, 1.18) -3.7 4 -1.931 0.094 0.74 ( 0.81, 1.19) -2.9 0.73 ( 0.82, 1.18) -3.3 5 -1.213 0.098 1.15 ( 0.80, 1.20) 1.4 1.12 ( 0.81, 1.19) 1.2 6 -0.904 0.096 1.25 ( 0.80, 1.20) 2.3 1.22 ( 0.81, 1.19) 2.2 7 -0.072 0.134 1.02 ( 0.73, 1.27) 0.2 1.05 ( 0.74, 1.26) 0.4 8 -0.912 0.132 1.27 ( 0.73, 1.27) 1.8 1.25 ( 0.74, 1.26) 1.8 9 -0.752 0.125 1.22 ( 0.74, 1.26) 1.6 1.24 ( 0.75, 1.25) 1.8 10 10 0.019 0.136 1.09 ( 0.73, 1.27) 0.7 1.12 ( 0.73, 1.27) 0.9 11 11 -0.781 0.131 1.35 ( 0.73, 1.27) 2.3 1.35 ( 0.74, 1.26) 2.4 12 12 0.414 0.141 0.95 ( 0.72, 1.28) -0.3 1.06 ( 0.73, 1.27) 0.5 80 13 13 0.606 0.146 1.07 ( 0.72, 1.28) 0.5 1.15 ( 0.72, 1.28) 1.1 Sự phù hợp thang đo với nhóm câu hỏi TERM 1: item -VARIABLES UNWEIGHTED FIT WEIGHTED FIT item ESTIMATE ERROR^ MNSQ CI T MNSQ CI T -1 -1.060 0.114 0.82 ( 0.81, 1.19) -1.9 0.81 ( 0.82, 1.18) -2.1 2 -1.270 0.115 0.89 ( 0.81, 1.19) -1.2 0.88 ( 0.82, 1.18) -1.3 3 -3.056 0.125 0.89 ( 0.81, 1.19) -1.2 0.90 ( 0.80, 1.20) -0.9 4 -3.885 0.129 1.10 ( 0.81, 1.19) 1.0 1.10 ( 0.80, 1.20) 1.0 5 -1.439 0.124 1.25 ( 0.80, 1.20) 2.3 1.24 ( 0.80, 1.20) 2.3 6 -0.584 0.147 1.15 ( 0.75, 1.25) 1.2 1.15 ( 0.76, 1.24) 1.2 Sự phù hợp thang đo với nhóm câu hỏi VARIABLES UNWEIGHTED FIT WEIGHTED FIT item ESTIMATE ERROR^ MNSQ CI T MNSQ CI T -1 -2.751 0.110 1.22 ( 0.81, 1.19) 2 -2.897 0.111 0.88 ( 0.81, 1.19) -1.3 0.87 ( 0.81, 1.19) -1.4 3 -2.222 0.107 0.92 ( 0.81, 1.19) -0.9 0.91 ( 0.81, 1.19) -0.9 4 -1.945 0.105 0.87 ( 0.81, 1.19) -1.4 0.88 ( 0.81, 1.19) -1.3 5 -2.872 0.111 1.15 ( 0.81, 1.19) 1.5 1.16 ( 0.81, 1.19) 6 -1.987 0.106 1.02 ( 0.81, 1.19) 0.2 1.00 ( 0.81, 1.19) -0.0 81 2.2 1.22 ( 0.81, 1.19) 2.2 1.7 Phụ lục 3.2 : Đánh giá thang đo thử nghiệm theo mô hình Rasch phiếu GV Sự phù hợp thang đo với nhóm câu hỏi VARIABLES UNWEIGHTED FIT WEIGHTED FIT item ESTIMATE ERROR^ MNSQ CI T MNSQ CI T -1 -2.122 0.277 1.39 ( 0.56, 1.44) 1.6 1.40 ( 0.56, 1.44) 1.7 2 -1.508 0.277 0.99 ( 0.56, 1.44) 0.0 0.99 ( 0.56, 1.44) 0.0 3 -0.973 0.276 1.32 ( 0.56, 1.44) 1.4 1.31 ( 0.56, 1.44) 1.3 4 -0.792 0.273 0.67 ( 0.56, 1.44) -1.6 0.67 ( 0.57, 1.43) -1.6 5 -0.343 0.274 0.82 ( 0.56, 1.44) -0.8 0.82 ( 0.57, 1.43) -0.8 6 -0.040 0.276 0.66 ( 0.56, 1.44) -1.6 0.67 ( 0.57, 1.43) -1.6 7 -0.941 0.273 0.92 ( 0.56, 1.44) -0.3 0.92 ( 0.57, 1.43) -0.3 8 -1.687 0.273 1.02 ( 0.56, 1.44) 0.2 1.02 ( 0.57, 1.43) 0.2 9 -0.941 0.273 1.03 ( 0.56, 1.44) 0.2 1.03 ( 0.57, 1.43) 0.2 10 10 -0.568 0.274 0.67 ( 0.56, 1.44) -1.6 0.68 ( 0.57, 1.43) -1.6 11 11 -0.267 0.275 1.07 ( 0.56, 1.44) 1.07 ( 0.57, 1.43) 0.4 0.4 12 12 -0.493 0.274 1.40 ( 0.56, 1.44) 1.7 1.38 ( 0.57, 1.43) 1.6 -Separation Reliability = 0.804 Chi-square = 181.01, df = 12, Sig Level = 0.000 Sự phù hợp thang đo với nhóm câu hỏi VARIABLES UNWEIGHTED FIT WEIGHTED FIT item ESTIMATE ERROR^ MNSQ CI T MNSQ CI T -1 0.372 0.200 1.32 ( 0.56, 1.44) 1.4 1.01 ( 0.54, 1.46) 0.1 2 -0.322 0.205 1.55 ( 0.56, 1.44) 2.2 1.15 ( 0.53, 1.47) 0.7 3 -0.490 0.206 1.77 ( 0.56, 1.44) 2.9 1.47 ( 0.53, 1.47) 1.8 4 -0.490 0.206 0.61 ( 0.56, 1.44) -2.0 0.69 ( 0.53, 1.47) -1.4 5 -1.420 0.217 1.41 ( 0.56, 1.44) 1.7 1.48 ( 0.55, 1.45) 1.9 6 -0.575 0.206 1.09 ( 0.56, 1.44) 0.5 1.05 ( 0.54, 1.46) 0.3 7 -0.490 0.206 0.51 ( 0.56, 1.44) -2.7 0.52 ( 0.53, 1.47) -2.4 8 -0.790 0.208 0.56 ( 0.56, 1.44) -2.3 0.64 ( 0.54, 1.46) -1.7 9 -1.326 0.215 1.33 ( 0.56, 1.44) 1.82 ( 0.55, 1.45) 10 10 -0.965 0.210 0.88 ( 0.56, 1.44) -0.5 0.94 ( 0.55, 1.45) -0.2 11 11 -0.790 0.208 0.61 ( 0.56, 1.44) -2.0 0.65 ( 0.54, 1.46) -1.7 12 12 -1.054 0.211 1.03 ( 0.56, 1.44) 0.2 1.10 ( 0.55, 1.45) 0.5 13 13 -1.234 0.214 1.16 ( 0.56, 1.44) 0.8 1.42 ( 0.55, 1.45) 1.7 82 1.4 3.0 -Separation Reliability = 0.815 Chi-square = 219.66, df = 13, Sig Level = 0.000 Sự phù hợp thang đo với nhóm câu hỏi TERM 1: item -VARIABLES UNWEIGHTED FIT WEIGHTED FIT item ESTIMATE ERROR^ MNSQ CI T MNSQ CI T -1 -0.290 0.183 0.81 ( 0.55, 1.45) -0.8 0.78 ( 0.55, 1.45) -1.0 2 -0.220 0.189 0.58 ( 0.53, 1.47) -2.0 0.60 ( 0.54, 1.46) -1.9 3 -1.519 0.228 1.15 ( 0.52, 1.48) 0.7 1.06 ( 0.50, 1.50) 0.3 4 -0.778 0.216 1.48 ( 0.49, 1.51) 1.7 1.60 ( 0.49, 1.51) 2.0 5 -1.223 0.230 0.99 ( 0.49, 1.51) 0.0 1.00 ( 0.48, 1.52) 0.0 6 -0.125 0.203 1.09 ( 0.49, 1.51) 0.4 1.12 ( 0.50, 1.50) 0.5 -Separation Reliability = 0.870 Chi-square = 89.86, df = 6, Sig Level = 0.000 Sự phù hợp thang đo với nhóm câu hỏi -VARIABLES UNWEIGHTED FIT WEIGHTED FIT item ESTIMATE ERROR^ MNSQ CI T MNSQ CI T -1 -0.798 0.245 1.44 ( 0.49, 1.51) 1.6 1.42 ( 0.44, 1.56) 1.4 2 -2.060 0.284 1.03 ( 0.49, 1.51) 0.2 1.06 ( 0.48, 1.52) 0.3 3 -0.983 0.252 0.82 ( 0.49, 1.51) -0.6 0.76 ( 0.44, 1.56) -0.8 4 -1.108 0.263 1.03 ( 0.48, 1.52) 0.2 1.02 ( 0.41, 1.59) 0.2 5 -1.284 0.284 1.16 ( 0.45, 1.55) 0.6 1.19 ( 0.38, 1.62) 0.7 6 -0.792 0.302 0.81 ( 0.36, 1.64) -0.5 0.82 ( 0.30, 1.70) -0.5 -Separation Reliability = 0.670 Chi-square = 123.34, df = 6, Sig Level = 0.000 83 Phụ lục Câu lệnh CONQUEST set update=yes,warnings=no,keeplastest=yes,constraints=cases; data C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.dat; format responses 1-12; codes 0,1,2,3,4,5; model item + step; estimate ! method=quadrature,iter=3000, nodes=50,conv=0.00001,stderr=quick,fit=yes; Show ! estimates=latent>> C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.1.shw; itanal! estimates=wle >> C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.1.itn; data C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.dat; format responses 13-25; codes 0,1,2,3,4,5; model item + step; estimate ! method=quadrature,iter=3000, nodes=50,conv=0.00001,stderr=quick,fit=yes; Show ! estimates=latent>> C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.2.shw; itanal! estimates=wle >> C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.2.itn; data C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.dat; format responses 26-31; codes 0,1,2,3,4,5; model item + step; estimate ! method=quadrature,iter=3000, nodes=50,conv=0.00001,stderr=quick,fit=yes; Show ! estimates=latent>> C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.3.shw; itanal! estimates=wle >> C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.3.itn; data C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.dat; format responses 32-37; codes 0,1,2,3,4,5; model item + step; estimate ! method=quadrature,iter=3000, nodes=50,conv=0.00001,stderr=quick,fit=yes; Show ! estimates=latent>> C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.4.shw; itanal! estimates=wle >> C:\Users\Administrator\Desktop\DLCH\Dulieu1.4.itn; Plot icc! legend=yes; Plot mcc ! legend=yes; Plot tcc ! legend=yes; Plot iinfo ! legend=yes; Plot tinfo ! legend=yes; 84 Phụ lục Các câu hỏi vấn Thuận lợi khó khăn làm việc nhóm? Đánh giá bạn kỹ làm việc nhóm SV trường mình? Bạn học trình làm việc nhóm? Bạn thường giải mâu thuẫn q trình làm việc nhóm nào? Theo bạn nên làm để thành viên nhóm làm việc có hiệu quả? 85 Phụ lục Dữ liệu định tính gốc Người hỏi Người trả lời Kỹ D: cần thiết DLS làm việc nhau, chia Nhóm SV: Nguyễn Thị làm việc sẻ thơng tin, tìm kiếm thơng tin, phân chia Phương Dung Đỗ Thị nhóm có cơng việc, đánh giá Thanh (N1K68 - DLS) cần thiết T: cần thiết, CN LVN mạnh mẽ (seminar, Hai bạn tập trung vào buổi không? Tại báo cáo) vấn Ghi D uống nước, lắng nghe bạn bên cạnh T đôi lúc tay trái cầm tay áo bên phải, q trình vấn có biểu cảm ngôn ngữ thể, tay đưa lên chuyển động qua lại N: cần thiết người khơng làm hết, Nhóm SV: Bùi Quang Đơng làm góp sức, mặt kiến thức (M2K68), Nguyễn Thị Thanh người có hạn, tập thể bù trừ cho Nga (M1K68), Nguyễn Thị V.Anh: Nhiều người có n ý tưởng, phản ảnh Yến (M1K68), Đỗ Vân Anh giải (M2K68),, Trần Thu Hà H: làm, làm việc nhóm cách học tập để (M2K68) phát triển sống Thuận Thuận lợi: lợi khó T: có nhiều ý kiến khách quan, chủ quan, khăn không nặng nề cho cá nhân, nguồn thơng q trình tin phong phú làm việc Khó khăn: nhóm? T: Thời gian khác nên sx làm việc nhóm khó, khơng xếp thời gian, phân chia cơng việc khơng đồng đều: người ít, người nhiều, nhiều mối quan tâm khác D: nhóm trưởng bảo thủ (giữ tơi, chủ quan), trưởng nhóm người giỏi 86 chủ yếu lấy ý kiến chủ quan Đánh giá D: lớp cũ chưa chia chuyên ngành KN LVN thành viên nhóm đồng đều, thường SV tổ, ca thực tập thay đổi năm thứ thành viên nhóm trường ĐH Khi chia CN: thành viên làm cho có Dược Hà T: chưa chia chun ngành nhóm có SV nội? nước ngồi (Campuchia) khó khăn ngơn ngữ nên gần SV tìm kiếm thơng tin cho nhóm khơng hiệu quả, đơi trưởng nhóm giảng trước cho SV nước ngồi - Đức: Khả làm việc nhóm sinh viên trường chưa tốt, cịn hình thức, 13 người làm việc, phần lại mờ nhạt Trong T: Trong q trình làm việc nhóm có 2-3 q trình bạn góp ý kiến, thảo luận phân tích Trên LVN giải thực tế khơng có ý kiến nhiều hơn, mong mâu có mâu thuẫn nhiều thuẫn Khi không giải tranh cãi đưa nào? trình bày với GV có định - tay đan chéo khác - Đức: Chủ đề nhiều để tranh cãi, chia người phần việc nên xảy mâu thuẫn -Đức: Môn Dịch tễ cộng đồng, Sinh viên chia nhóm khảo sát, báo cáo kết Là mơn mà tinh thần làm việc nhóm lớn nhất, mơn học Nhà trường kết hợp, kết cụ thể, lực thân Theo bạn D: nhóm sẽ dọa không tham nên làm gia sẽ bị gạch tên để - Nếu có thời gian yêu cầu thành viên sửa thành viên lại 87 bạn cười LVN hiệu - Đơi lúc cảm thấy bực cá thành viên nhóm khơng để tâm khơng phải khơng tìm T: cần cải tiến cách làm việc nhóm, T/Cơ định nhóm trưởng để bạn có hội trải nghiệm; ý thức người cần nâng cao - Thay đổi cách đánh giá để sinh viên có áp lực - N: Với mơn Bộ mơn Mác - Lênin, trưởng nhóm người lên thuyết trình Mỗi buổi có chủ đề nhóm biết chủ đề nhóm Đánh giá chung: Không xác định riêng cá nhân, thành viên nhóm khác hỏi, có sẵn câu hỏi - VA: Đối với Bộ môn Mác- Lênin, nâng cao khả làm việc nhóm để seminar, tổng hợp lý thuyết, sinh viên tự ý thức hỏi trả lời hiểu bài, phản biện qua đánh giá lý thuyết phản biện Đối với trường hợp làm việc riêng (không ý, ngủ ) nên bắt yêu cầu tóm tắt lại ý làm - H: Thầy/cô định hướng, hướng dẫn cụ thể cho sinh viên theo năng, kỹ ( buổi bắt buộc thảo luận nghiêm túc) - Đức: Có cần thiết, khả làm việc nhóm giúp việc thực tập, thuyết trình, phối hợp, phục vụ công việc tương lai 88 ... XXXXX|6 .4 XXX|5 .4 11 .4 12 .4 XXXX|10 .4 14. 4 31 .4 33.5 XXXXXXXX |4. 4 7 .4 9 .4 15 .4 16 .4 19 .4 27 .4 XXX|3 .4 18 .4 26 .4 XXXXXX| XXXXXX|2 .4 20 .4 23 .4 XXXXXX|8 .4 22 .4 XXXXXX| 24. 4 37 .4 XXX|1 .4 29 .4 XXXXXXXXXX|13.3... thành cơng mục tiêu chung giáo dục đại học Do tơi chọn đề tài ? ?Đánh giá kỹ làm việc nhóm sinh viên năm trường Đại học Dược Hà Nội? ?? Mục đích nghiên cứu Đánh giá mức độ kỹ làm việc nhóm sinh viên. .. cứu 4. 1 Khách thể nghiên cứu - 356 SV năm thứ hệ đại học quy trường Đại học Dược Hà Nội - 30 GV giảng dạy trường Đại học Dược Hà Nội 4. 2 Đối tượng nghiên cứu Mức độ biểu kỹ làm việc nhóm sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên năm 4 trường đại học dược hà nội ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm