0

(Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh ở trường trung học cơ sở ngô quyền, thành phố hải phòng

122 22 0
  • (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh ở trường trung học cơ sở ngô quyền, thành phố hải phòng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 09:32

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ THU HƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG THCS NGÔ QUYỀN, QUẬN LÊ CHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỀ CƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 05 HÀ NỘI – 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ THU HƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG THCS NGÔ QUYỀN,QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỀ CƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 05 Cán hƣớng dẫn: PGS.TS ĐINH THỊ KIM THOA HÀ NỘI – 2013 Lời cảm ơn Trong trình nghiên cứu xây dựng đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh trường trung học sở Ngơ Quyền, thành phố Hải Phịng” tơi nhận giúp đỡ nhiều Ban giám hiệu Hội đồng giáo dục nhà trường, bạn đồng nghiệp, em học sinh lực lượng giáo dục quận Lê Chân, thành phố Hải Phịng, tận tình cung cấp tài liệu, đống góp ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Để đạt tới kết tốt đẹp hơm nay, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo Ban giám hiệu, giáo sư, giảng viên Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc chân thành đến cô giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, người tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi suốt q trình lập đề cương, nghiên cứu viết hoàn chỉnh luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng việc nghiên cứu, thử nghiệm hoàn chỉnh luận văn, song luận văn cịn có thiếu sót, tơi mong nhận góp ý, bảo quý thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp bạn đọc đề đề tài hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện cho học sinh thân yêu Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2013 Tác giả Trần Thị Thu Hương DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CHỮ VIẾT TẮT CỤM TỪ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý CMHS Cha mẹ học sinh HS Học sinh GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GTS Giá trị sống KNS Kỹ sống GV Giáo viên CSVC Cơ sở vật chất CNH Cơng nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa THCS Trung học sở BGH Ban giám hiệu BCH Ban chấp hành PGS.TS Phó giáo sư, tiến sỹ XHCN Xã hội chủ nghĩa HĐ Hoạt động ĐTVN Đoàn viên niên HĐNGLL Hoạt động lên lớp GVCN Giáo viên chủ nhiệm SL Số lượng DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Mức độ hiểu biết GV giá trị sống…………… 41 Bảng 2.2 Kết đánh giá mức độ tự tin giáo viên kỹ trí tuệ họ…………………………………………………… 42 Bảng 2.3 Kết đánh giá mức độ tự tin giáo viên kỹ làm việc họ………………………………………………… 43 Bảng 2.4 Kết đánh giá mức độ tự tin giáo viên kỹ 44 quan hệ họ…………………………………………………… Bảng 2.5 Kết đánh giá mức độ tự tin giáo viên kỹ xây dựng hình ảnh bảo vệ thân……………………………… 45 Bảng 2.6 Kết đánh giá mức độ thực giáo dục giá trị sống kỹ sống thông qua việc tích hợp vào mơn văn hóa giáo viên môn ………………………………………………… 48 Bảng 2.7 Kết đánh giá mức độ thực giáo dục GTS, KNS GVCN……………………………………………………………… 50 Bảng 2.8 Kết đánh giá mức độ thực giáo dục giá trị sống kỹ sống BCH Đoàn trường……………………………… 52 Bảng 2.9 Kết đánh giá mức độ thực giáo dục giá trị sống kỹ sống thông qua HĐGDNGLL…………………………… 56 Bảng 2.10 Kết đánh giá giáo viên công tác quản lý hiệu trưởng hoạt động giáo dục GTS,KNS……………………… 58 Bảng 2.11 Kết đánh giá hiệu thực công tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục GTS, KNS BGH nhà trường……… 66 Bảng 3.1 Đối tượng khảo sát…………………………………………… 89 Bảng 3.2 Thống kê kết khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất……………………………………………… 92 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH Biểu đồ 2.1.Biểu đồ so sánh mức độ thành thạo thân giáo viên nhóm kĩ 47 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ mức dộ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất……………………………………………………………… 93 MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn………………………………………………………… i Danh mục viết tắt…………………………………………………… ii Danh mục bảng, biểu, hình……………………………………… iii Mục lục……………………………………………………………… iv MỞ ĐẦU…………………………………………………………… Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG…………………………………………………… 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề…………………………………………… 1.2 Một số khái niệm sử dụng để nghiên cứu đề tài………………………12 1.2.1 Quản lí , quản lí giáo dục, quản lý nhà trường…………………… 12 1.2.2 Giá trị sống giáo dục giá trị sống……………………………… 17 1.2.3 Kỹ sống giáo dục kỹ sống………………………… 19 1.2.4 Mối quan hệ giá trị sống kĩ sống……………… 24 1.3 Nội dung giáo dục nhà trường quản lý nội dung giáo dục trường……………………………………………………………… 25 1.3.1 Nội dung giáo dục………………………………………………… 25 1.3.2 Quản lý nội dung giáo dục nhà trường………………… 26 1.3.3 Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống nhà trường……………………………………………………………… 27 1.4 Nội dung quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh………………………………………………………… 34 1.4.1 Kế hoạch hóa nội dung giáo dục…………………………………… 34 1.4.2 Tổ chức , triển khai nội dung vạch ra………………………… 35 1.4.3 Chỉ đạo sát việc thực kế hoạch vạch ra……………… 35 1.4.4 Giám sát, kiểm tra đánh giá , điều chỉnh………………………… 35 1.4.5 Phối hợp với lực lượng giáo dục………………………………… 36 Tiểu kết chương 1………………………………………………………… 38 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNGTRUNG HỌC CƠ SỞ NGƠ QUYỀN, HẢI PHỊNG………………… ………… 39 2.1 Vài nét trường THCS Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng…………39 2.2 Thực trạng giáo dục giá trị sống, kỹ sống trường THCS Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng……………………………………… 40 2.2.1 Tự đánh giá giáo viên nhận thức thân giá trị sống kỹ sống…………………………………………………40 2.2.2 Thực trạng việc thực giáo dục giá trị sống kỹ sống trường THCS Ngô Quyền……………………………………… 48 2.3 Đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống trường THCS Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng………… 57 2.3.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống BGH……………………………………………………58 2.3.2 Thực trạng việc quản lý đạo lực lượng giáo dục tham gia tổ chức hoạt động giáo dục GTS, KNS………………………………… 60 2.3.3 Thực trang công tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục GTS, KNS BGH nhà trường…………………………………………………66 Tiểu kết chương 2………………………………………………………… 68 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG…………… 70 3.1 Một số nguyên tắc xây dựng biện pháp……………………………70 3.1.1 Nguyên tắc 1: Đảm bảo tính thống thực mục tiêu giáo dục trung học sở……………………………………………………70 3.1.2 Nguyên tắc 2: Nguyên tắc đảm bảo tính đồng HĐGDGTS, KNS………………………………………………………………………… 70 3.1.3 Nguyên tắc 3: Đảm bảo tính khả thi hoạt động GDGTS, KNS… 71 3.1.4 Nguyên tắc 4: Đảm bảo tính thực tiễn văn hóa truyền thống…… 71 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh trường THCS Ngơ Quyền, thành phố Hải Phịng…… 72 3.2.1 Kế hoạch hóa q trình quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống phù hợp với học sinh điều kiện thực tế nhà trường… 72 3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho thầy trò nhà trường………73 3.2.3 Thành lập ban đạo hoạt động giáo dục GTS, KNS nhà trường………………………………………………………… 76 3.2.4 Tái tổ chức hoạt động thời gian biểu hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống…………… ……………………………………78 3.2.5 Quản lý việc phối hợp với gia đình tổ chức xã hội nhằm giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh…………………………85 3.2.6 Quản lý công tác kiểm tra đánh giá thi đua khen thưởng hoạt động giáo dục Giá trị sống, kỹ sống………………………… 87 3.3 Khảo sát tính khả thi cần thiết biện pháp đề xuất…… 90 3.3.1 Đối tượng khảo sát………………………………………………… 90 3.3.2 Cách thức tiến hành khảo sát: qua trao đổi vấn phiếu hỏi…90 3.3.3 Mục đích khảo sát……………………………………………………90 3.3.4 Các biện pháp khảo sát…………………………………… 90 3.3.5 Nội dung khảo sát……………………………………………………91 3.3.6 Kết khảo sát…………………………………………………… 91 Tiểu kết chương 3……………………………………………………… 94 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo ,Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 20112020 Bộ Giáo dục Đào tạo (2007) , Điều lệ trường phổ thông Nhà xuất Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo(2010), Giáo dục Kỹ sống hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT( tài liệu dành cho giáo viên).Nxb Giáo dục Việt Nam Luật Giáo dục (2005) Nhà xuất trị quốc gia Đặng Quốc Bảo (1998 ) , Một số khái niệm quản lý giáo dục Nxb Hà nội Đặng Quốc Bảo (2010) , chuyên đề phát triển nguồn nhân lực phát triển người Nxb Đại học giáo dục, Đặng Quốc Bảo , Đặng Bá Lâm, Nguyễn Lộc, Phạm Quang Sáng, Bùi Đức Thiệp (2009), Đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam Nxb Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thanh Bình (2011), Giáo trình chuyên đề giáo dục kỹ sống Nxb ĐHSP Hà nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996) , Bài giảng lí luận đại cương quản lí Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà nội 10.Nguyễn Đức Chính (2011), Đo lường đánh giá giáo dục dạy học Nxb Đại học Giáo dục 11.Lê Minh Châu (2003) , UNICEF Việt nam giáo dục kỹ sống cho học sinh Nxb Giáo dục Việt Nam 108 12.Vũ Cao Đàm (1997), Phương pháp nghiên cứu khoa học.Nxb khoa học kĩ thuật Hà nội, 13.Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI Nxb Giáo dục Việt Nam 14.Phạm Minh Hạc (2001), Phát triển toàn diện người thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Nxb Chính trị quốc gia 15.Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ (1985), Những giảng quản lý trường học.Nxb Hà nội 16.Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996), Lý luận đại cương quản lý.Nxb Đại học quốc gia Hà nội 17.Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý.Nxb Đại học quốc gia Hà nội 18.Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2008), Tâm lý học quản lý.Nxb Đại học quốc gia Hà nội, 19.Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính ,Vũ Phƣơng Liên (2010), Giáo dục giá trị sống kĩ sống cho học sinh trung học Nxb Đại học quốc gia Hà nội 20.Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa (2012), Hoạt động giáo dục giá trị sống kĩ sống cho học sinh trung học (tài liệu tập huấn giáo viên THCS,THPT) Nxb Đại học quốc gia Hà nội 21.Lục Thị Nga (2012), Hiệu trưởng trường Trung học với vấn đề giáo dục giá trị sống, kĩ sống giao tiếp ứng xử quản lí ( tài liệu tập huấn).Nxb Đại học sư phạm, 22.Hà Nhật Thăng ( 2001), Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường phổ thông Nxb Giáo dục 109 23.Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Đặng Hoàng Minh (2012), Giáo dục giá trị sống kỹ sống cho học sinh THCS- Nxb Đại học quốc gia 24.Nguyễn Dục Quang (2012) , Hướng dẫn giáo dục kỹ sống cho học sinh phổ thông.Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 25.Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, Đặng Hoàng Minh, Tâm Lý học đại cương.Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 26.Mạc Văn Trang Giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông Kỷ yếu hội thảo khoa học,01X-12/03-201 27.Phạm Viết Vƣợng, Giáo dục học.Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 28 DianeTillman (2010) , Những giá trị sống dành cho trẻ từ đến tuổi NxbTổng hợp TP Hồ Chí Minh 29.DianeTillman(2010), Những giá trị sống dành cho trẻ từ đến 14 tuổi.NxbTổng hợp TP Hồ Chí Minh 30.DianeTillman (2009), Những giá trị sống dành cho tuổi trẻ NxbTổng hợp TP Hồ Chí Minh 110 PHỤ LỤC Phiếu số (Dành cho giáo viên) Để góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh trường THCS Ngơ Quyền thành phố Hải Phịng với mục đích giúp tác giả có số liệu nghiên cứu cách khách quan, xác nghiên cứu luận văn Xin thầy ( cô) cho biết ý kiến đánh giá thực trạng công tác giáo dục kỹ sống nhà trường Xin trân thành cảm ơn! Vui lòng đánh dấu “x” vào phương án mà thầy ( cô ) lựa chọn Câu 1: Xin thầy vui lịng cho biết mức độ hiểu biết thân giá trị sống dƣới đây? TT Hiểu sâu Giá trị sống Các giá trị truyền thống Giá trị hịa bình Giá trị tôn trọng Giá trị yêu thương Giá trị khoan dung Giá trị trung thực Giá trị khiêm tốn Giá trị hợp tác sắc 111 Hiểu chưa sâu sắc Chưa hiểu hết Giá trị hạnh phúc 10 Giá trị trách nhiệm 11 Giá trị giản dị 12 Giá trị tự 13 Giá trị đồn kết Câu 2: Xin thầy vui lòng cho biết mức độ thành thạo thân kỹ sống dƣới Mức độ đánh giá CÁC KỸ NĂNG SỐNG CẦN n=50 THIẾT CHO MỖI CÁ NHÂN TRONG CUỘC SỐNG Thành thạo I Năng lực tư 43 Kỹ học tập, tự học 44 Kỹ định 45 Kỹ giải vấn đề 46 Kỹ tư phê phán/sáng tạo II Năng lực quản lý 47 Kỹ đặt mục tiêu 48 Kỹ lập kế hoạch 49 Kỹ khai thác nguồn lực 50 Kỹ linh hoạt, thích ứng 112 Bình thường Chưa tốt III Năng lực làm việc 51 Kỹ tự tạo động lực 52 Kỹ làm việc đồng đội 53 Kỹ thuyết phục 54 Kỹ sử dụng công cụ học tập lao động IV Năng lực cống hiến 55 Kỹ làm việc thiện nguyện phục vụ cộng đồng 56 Kỹ lãnh đạo 57 Kỹ thể trách nhiệm cơng dân 58 Kỹ đóng góp vào thành cơng nhóm V Năng lực quan hệ 59 Kỹ giao tiếp, nói chuyện 60 Kỹ hợp tác 61 Kỹ giải xung đột 62 Kỹ chấp nhận khác biệt VI Năng lực quan tâm 63 Kỹ quan tâm đến người khác 64 Kỹ chia sẻ 113 65 Kỹ đồng cảm 66 Kỹ ni dưỡng quan hệ, tình bạn VII Năng lực sinh tồn 67 Kỹ lựa chọn lối sống khỏe mạnh 68 Kỹ giảm căng thẳng 69 Kỹ chống chọi bệnh tật 70 Kỹ sơ cứu/chống chọi với nguy hiểm VIII Năng lực xây dựng hình ảnh thân 71 Kỹ tự trọng 72 Kỹ tự chịu trách nhiệm 73 Kỹ giữ kỷ cương, giữ kỷ luật 74 Kỹ tạo dựng tính cách, thể hiện, tạo hình ảnh đẹp mắt người 75 Kỹ nâng cao khiếu thẩm mỹ, nhạc cảm, nghệ thuật 76 Kỹ kiềm chế cảm xúc 114 Phiếu số 2: (Dành cho giáo viên mơn) Đồng chí tự đánh giá mức độ thực việc tích hợp nội dung giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh vào môn học mà đồng chí giảng dạy theo nội dung sau Mức độ thực TT Nội dung Tốt Có kế hoạch tích hợp vào nội dung chương trình mơn Có lựa chọn giá trị sống, kỹ sống phù hợp với nội dung chương, dạy Tổ chức trình dạy học có tích hợp giáo dục GTS, KNS Chuẩn bị phương tiện, tài liệu cho hoạt động tích hợp Đánh giá kết nhận thức GTS,KNS học sinh sau học Có đúc rút kinh nghiệm điều chỉnh nội dung, phương pháp lên lớp hiệu 115 Khá Trung bình Chƣa thực Phiếu số 3: (Dành cho giáo viên chủ nhiệm) Câu 1: Là giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng chí cho biết ý kiến tự đánh giá mức độ thực việc giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh theo nội dung dƣới đây? Mức độ thực TT Nội dung Tốt Xây dựng kế hoạch giáo dục GTS, KNS phù hợp với đặc điểm lớp Triển khai kế hoạch hoạt động đến học sinh lớp Chuẩn bị phương tiện, tài liệu cho hoạt động Phân công học sinh chuẩn bị hoạt động chủ điểm, chuyên đề Tổ chức sinh hoạt lớp với nội dung phong phú hấp dẫn Bồi dưỡng lực tổ chức tự điều khiển hoạt động học sinh Đánh giá kết tham gia hoạt động HS Rút kinh nghiệm sau hoạt động Phối hợp với GV môn 116 Khá Trung bình Chƣa thực 10 Phối hợp với BCH Đoàn trường 11 Phối hợp với hội CMHS Phiếu số 4: (Dành cho ban chấp hành đoàn trƣờng) Là ủy biên BCH Đồn trƣờng, đồng chí tự đánh giá mức độ thực việc giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho ĐVTN BCH Đoàn trƣờng theo nội dung sau Mức độ thực TT Nội dung Tốt Xây dựng kế hoạch giáo dục GTS, KNS, tuần, tháng, năm Triển khai kế hoạch hoạt động đến giáo viên học sinh trường Tổ chức giáo dục thong qua buổi chào cờ đầu tuần Tổ chức GDGTS, KNS thong qua sinh hoạt chi đoàn Tổ chức hoạt động theo chủ điểm, chủ đề Rút kinh nghiệm sau hoạt động Phối hợp với lực lượng nhà trường Phối hợp với lực lượng nhà trường Bồi dưỡng lực tổ chức điều khiển hoạt động cho cán lớp, cán Đoàn 117 Khá Trung Chƣa bình tốt 10 Đơn đốc, đánh giá thi đua chi đoàn Phiếu số 5: ( Dành cho Giáo viên giảng dạy hoạt động GDNGLL) Đồng chí tự đánh giá mức độ thực việc tích hợp hoạt độnggiáo dục giá trị sống, kĩ sống vào hoạt động giáo dục lên lớp theo nội dung sau: Câu 2: Đồng chí tự đánh giá mức độ thực việc tích hợp hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống vào hoạt động giáo dục lên lớp theo nội dung sau TT Mức độ thực Nội dung Tốt Khá Trung Chƣa bình Có kế hoạch lồng ghép giáo dục GTS, KNS với kế hoạch HĐGDNGLL Lựa chọn GTS,KNS phù hợp với chủ đề HĐGDNGLL tháng Chuẩn bị phương tiện, tài liệu cho hoạt động Học sinh tham gia thiết kế hoạt động Tổ chức hoạt động phong phú theo chủ đề Học sinh tích cực tự giác tham gia 118 tốt hoạt động Có kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm sau hoạt động Phiếu số 6: (Dành cho CBQL) Câu 1: Đồng chí đánh giá việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống BGH nhà trƣờng theo nội dung sau ntn? Đánh giá hiệu thực Nội dung Tốt Xây dựng kế hoạch tuần, tháng, năm hoạt động giáo dục GTS, KNS Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động GDGTS, KNS cho giáo viên Xây dựng kế hoạch quản lý nội dung, chương trình phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục GTS, KNS Xây dựng kế hoạch quản lý sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần, hoạt động tự chọn, HĐGDNGLL Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng nhà trường Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng nhà trường 119 Khá Trung Chƣa bình tốt Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, đầu tư CSVC cần thiết cho hoạt động GDGTS, KNS Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục GTS, KNS Câu Đồng chí vui lịng đánh giá cơng tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống BGH nhà trƣờng nhƣ Đánh giá hiệu thực Nội dung Tốt Xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục GTS, KNS thông qua hệ thống hồ sơ sổ sách Kiểm tra thường xuyên việc thực kế hoạch hoạt động giáo dục GTS, KNS lực lượng nhà trường Kiểm tra đột xuất việc thực kế hoạch giáo dục giá trị sống, kỹ sống lực lượng nhà trường Kiểm tra đánh giá kết hoạt động giáo dục GTS, KNS thông qua kết rèn luyện học sinh Kiểm tra việc phối hợp lực lượng giáo dục Kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị, kinh phí 120 Khá Trung Chƣa bình tốt phục vụ cho hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống Phiếu số 7: Để nâng cao chất lƣợng giáo dục kỹ sống nhà trƣờng, quý vị, thầy cô cho biết ý kiến đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống trƣờng THCS Ngô Quyền theo bảng dƣới TT Tính cần thiết Biện pháp RCT CT ICT Biện pháp 1:Kế hoạch hóa trình quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống phù hợp với học sinh điều kiện thực tế nhà trường Biện pháp 2:Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, lực tổ chức, công tác giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho thầy trò nhà trường Biện pháp 3:Thành lập ban đọa hoạt động giáo dục GTS, KNS nhà trường Biện pháp 4: Chỉ đạo giáo viên thực triệt để hoạt động giáo dục GTS, KNS 121 Tính khả thi RKT KT IKT Biện pháp 5: Quản lý việc phối hợp với gia đình tổ chức xã hội nhằm giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh Biện pháp 6: Quản lý việc xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá, hiệu thi đua khen thưởng hoạt động giáo dục Giá trị sống, kỹ sống 122 ... kĩ sống cho học sinh trường trung học sở Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 16 Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống kĩ sống cho học sinh trường trung học sở Ngơ Quyền,. .. cứu lý luận việc quản lý giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh THCS - Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kĩ sống cho học sinh trường THCS Ngô Quyền , thành phố Hait phòng. .. Quản lý tài quản lý sử dụng sở vật chất Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống hiệu trưởng có tất thành tố nói quản lý nhà trường 1.2.2 Giá trị sống giáo dục giá trị sống 1.2.2.1 Giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh ở trường trung học cơ sở ngô quyền, thành phố hải phòng ,

Từ khóa liên quan