0

(Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý họa động thực tập sư phạm của sinh viên ở trường cao đẳng sư phạm lạng sơn

129 35 0
  • (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý họa động thực tập sư phạm của sinh viên ở trường cao đẳng sư phạm lạng sơn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 09:29

ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG THỊ TUYẾT NHUNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƢ PHẠM CỦA SINH VIÊN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trần Thị Tuyết Oanh HÀ NỘI - 2011 KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT STT Kí hiệu chữ viết tắt Nội dung BCĐ Ban đạo CBQL Cán quản lý CĐSP Cao đẳng sư phạm CNH - HĐH Cơng nghiệp hố - đại hoá ĐHSP Đại học sư phạm ĐVHT Đơn vị học trình GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên RLNVSP Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 10 TTSP Thực tập sư phạm DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Nhận thức CBQL giáo viên tầm quan trọng TTSP 39 Bảng 2.2: Đánh giá CBQL giáo viên mức độ thực nội dung TTSP 41 Bảng 2.3: Đánh giá CBQL giáo viên mức độ thực khâu tổ chức TTSP 43 Bảng 2.4: Đánh giá CBQL giáo viên nguyên nhân ảnh hưởng đến TTSP sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn 47 Bảng 2.5: Đánh giá CBQL giáo viên mức độ thực văn pháp quy Bộ GD&ĐT đạo TTSP 51 Bảng 2.6: Đánh giá mức độ thực văn pháp quy Bộ GD&ĐT đạo TTSP 52 Bảng 2.7: Đánh giá CBQL giáo viên việc thực biện pháp tăng cường nhận thức cho sinh viên vai trò TTSP 55 Bảng 2.8: Đánh giá CBQL giáo viên việc thực biện pháp quản lý xây dựng kế hoạch TTSP cho sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn 57 Bảng 2.9: Đánh giá CBQL giáo viên việc thực biện pháp tổ chức thực toàn diện nội dung TTSP 59 Bảng 2.10: Đánh giá CBQL giáo viên việc thực biện pháp đạo thực TTSP quy trình khoa học 60 Bảng 2.11: Đánh giá CBQL giáo viên việc thực biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá TTSP 62 Bảng 2.12: Đánh giá CBQL giáo viên việc thực biện pháp tăng cường điều kiện sở vật chất cho TTSP 65 Bảng 2.13: Đánh giá CBQL giáo viên việc nguyên nhân ảnh hưởng đến việc quản lý TTSP cho sinh viên Trường CĐSP Lạng Sơn 68 Bảng 3.1: Kiểm chứng tính cần thiết biện pháp quản lí TTSP 99 Bảng 3.2: Kiểm chứng tính khả thi biện pháp quản lí TTSP 101 Bảng 3.3: Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lí TTSP 102 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Nhận thức CBQL giáo viên tầm quan trọng hoạt động TTSP 40 Biểu đồ 2.2: Đánh giá CBQL giáo viên mức độ thực nội dung TTSP 42 Biểu đồ 2.3: Đánh giá CBQL giáo viên mức độ thực nội dung TTSP 46 Biểu đồ 2.4: Đánh giá CBQL giáo viên nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác TTSP sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn 49 Biểu đồ 2.5: Đánh giá CBQL giáo viên việc thực biện pháp tăng cường nhận thức cho sinh viên, giảng viên vai trò TTSP 57 Biểu đồ 2.6: Đánh giá CBQL giáo viên việc thực biện pháp kiểm tra, đánh giá TTSP 63 Biểu đồ 2.7: Các nguyên nhân ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động TTSP cho sinh viên Trường CĐSP Lạng Sơn 70 Sơ đồ 3.1: Quy trình RLNVSP cho sinh viên sư phạm 80 Biểu đồ 3.1: Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lí TTSP 103 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƢ PHẠM CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG CĐSP SƢ PHẠM 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản lý hoạt động TTSP 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Quản lí 10 1.2.2 Quản lí giáo dục 14 1.2.3 Quản lí hoạt động TTSP 20 1.3 Hoạt động thực tập đào tạo trường CĐSP 21 1.3.1 Mục đích, nội dung, hình thức hoạt động TTSP trường CĐSP 21 1.3.2 Vai trò, ý nghĩa TTSP 25 1.4 Quản lí hoạt động TTSP trường CĐSP 26 1.4.1.Mục đích quản lý hoạt động TTSP trường CĐSP 26 1.4.2 Nội dung quản lí 28 1.5 Biện pháp quản lý hoạt động TTSP 32 Kết luận chương 33 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƢ PHẠM CỦA SINH VIÊN Ở TRƢỜNG CĐSP LẠNG SƠN 34 2.1 Khái quát trường CĐSP Lạng Sơn 34 2.2 Tổ chức nghiên cứu 37 2.2.1 Mục đích nội dung nghiên cứu 37 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.3 Khách thể địa bàn khảo sát 38 2.3 Thực trạng hoạt động TTSP sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn 39 2.3.1 Nhận thức CBQL giáo viên tầm quan trọng TTSP 39 2.3.2 Thực trạng việc thực nội dung TTSP CBQL giáo viên trường CĐSP Lạng Sơn 41 2.3.3 Thực trạng việc thực khâu TTSP CBQL giáo viên trường CĐSP Lạng Sơn 42 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động TTSP cho sinh viên Trường CĐSP Lạng Sơn 50 2.4.1 Mức độ nhận thức thực văn pháp quy Bộ GD&ĐT quản lý đạo TTSP 50 2.4.2 Thực trạng quản lý hoạt động TTSP cho sinh viên trường CĐSP Lạng sơn 54 2.5 Đánh giá thuận lợi, khó khăn nguyên nhân đạo TTSP cho sinh viên Trường CĐSP Lạng Sơn 66 2.5.1 Thuận lợi khó khăn đạo TTSP 66 2.5.2 Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc đạo TTSP cho sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn 68 Kết luận chương 70 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƢ PHẠM CHO SINH VIÊN Ở TRƢỜNG CĐSP LẠNG SƠN 72 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 72 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo hệ thống 72 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính quán 73 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 73 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động TTSP cho sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn 73 3.2.1 Bồi dưỡng nâng cao nhận thức hoạt động TTSP cho sinh viên, giảng viên 73 3.2.2 Cải tiến chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3.2.3 Tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, liên tục 76 83 3.2.4 Hoàn thiện quy trình TTSP khoa học, phù hợp, khả thi 3.2.5 Tăng cường phối hợp sở đào tạo với sở thực tập sư 86 phạm, sở đào tạo với sở giáo dục đào tạo phịng giáo dục Huyện (Thị) nơi có sinh viên TTSP 3.2.6 Đổi mới, cải tiến kiểm tra đánh giá TTSP 91 93 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp quản lí hoạt động TTSP 3.3.1 Quy trình khảo nghiệm 3.3.2 Kết khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp quản lí hoạt động TTSP 97 97 Kết luận chương 104 105 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết Luận Khuyến nghị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 99 105 106 108 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Lịch sử nhân loại truyền thống giáo dục dân tộc ta đánh giá cao vị trí, vai trị giáo dục: giáo dục tạo sức mạnh đất nước, tương lai dân tộc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng khẳng định: “Phát triển GD&ĐT động lực quan trọng thức đẩy nghiệp CNH - HĐH, điều kiện để phát huy nguồn lực người yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng tiếp tục khẳng định: Một vấn đề cấp thiết nước ta nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trọng hiệu kinh tế - xã hội GD&ĐT Trong nghiệp đổi nay, quan điểm quán Đảng Nhà nước ta giáo dục nghiệp lâu dài toàn xã hội; với khoa học công nghệ, GD&ĐT quốc sách hàng đầu, tảng động lực đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; Đầu tư cho GD&ĐT đầu tư cho phát triển, giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục xã hội tôn vinh Do vậy, nhiệm vụ đặt phải xây dựng đội ngũ giáo viên đủ tài, đủ đức Việc đào tạo giáo viên vấn đề quan trọng, trình đào tạo có kế hoạch, theo mục đích định, tồn khoảng thời gian định mang tính liên tục hệ thống Trường sư phạm phận “cơng nghiệp nặng” ngành GD&ĐT có trách nhiệm nặng nề đào tạo nhà giáo có đủ phẩm chất lực tham gia vào nghiệp GD&ĐT hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH - HĐH đất nước Việc trang bị tri thức, rèn luyện kỹ nghề nghiệp, tay nghề cho sinh viên nhà trường sư phạm quan trọng cần thiết, sở, tảng giúp cho người sinh viên phát huy tác dụng trình dạy học sau TTSP dịp để sinh viên tiếp xúc với thực tế nhà trường phổ thơng tăng thêm lịng yêu nghề, mến trẻ, hình thức cần thiết để sinh viên áp dụng tri thức chuyên môn, nghiệp vụ cách tích cực vào thực tế, hình thành củng cố kỹ sư phạm Đó hình thức rèn luyện góp phần làm cho người sinh viên, người giáo viên tương lai làm quen với công tác giảng dạy, công tác giáo dục người giáo viên, công tác người phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đồng thời TTSP dịp để nhà trường sư phạm đánh giá “nghiệm thu” kết đào tạo Từ năm học 2005 - 2006, Bộ GD&ĐT ban hành khung chương trình đào tạo thay đổi thời lượng TTSP, đồng thời bổ sung học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (3ĐVHT) điều có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng TTSP Trong thời gian qua, Trường CĐSP Lạng Sơn cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động mình, thường xuyên trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi phương pháp dạy học, quan tâm đến việc bồi dưỡng tay nghề, rèn luyện kỹ sư phạm cho sinh viên thông qua hoạt động RLNVSPTX đặc biệt trọng đến công tác tổ chức cho sinh viên TTSP năm thứ năm thứ Tuy nhiên, hiệu hoạt động TTSP chưa cao, việc tổ chức, quản lý hoạt động TTSP chưa thật hợp lý, gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng giáo dục đào tạo người giáo viên tương lai Để bước nâng cao chất lượng TTSP, việc nghiên cứu, đánh giá xác vấn đề quản lý hoạt động TTSP đề biện pháp tổ chức, quản lý hoạt động TTSP đóng vài trị quan trọng Thực đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động Thực tập Sư phạm sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn” việc làm cấp thiết nhằm giúp cho cấp lãnh đạo, nhà quản lý giáo dục, đặc biệt trường CĐSP Lạng Sơn có thơng tin giải pháp hữu hiệu công tác tổ chức quản lý đạo hoạt động TTSP có hiệu 2 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận thực trạng cơng tác quản lý TTSP, đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng TTSP sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động TTSP trường cao đẳng 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động TTSP sinh viên trường cao đẳng sư phạm Giả thuyết khoa học Công tác đạo TTSP Trường CĐSP Lạng Sơn năm qua đạt kết định, nhiên cịn có hạn chế ngun nhân khác có nguyên nhân tổ chức quản lý Nếu đề xuất áp dụng biện pháp quản lý đưa đề tài nâng cao chất lượng TTSP sinh viên Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lí luận quản lý hoạt động TTSP sinh viên Trường CĐSP Lạng Sơn 5.2 Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý TTSP trường CĐSP Lạng Sơn 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động TTSP sinh viên Trường CĐSP Lạng Sơn Giới hạn phạm vi nghiên cứu * Khảo sát thực trạng hoạt động TTSP trường CĐSP Lạng Sơn từ năm học 2007 – 2008 đến 2009- 2010 * Đối tượng khảo sát: + 150 giáo viên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Apdullin(1980), Chuẩn bị cho sinh viên làm công tác giáo dục nhà trường phổ thông - NXB Giáo dục Hà Nội Báo cáo tổng kết công tác TTSP Trường CĐSP Lạng Sơn năm 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 Bộ GD&ĐT (2001), Các văn pháp luật hành giáo dục – đào tạo, tập I, Các quy định nhà trường – NXB Thống kê Hà Nội Bộ GD&ĐT (2003), Điều lệ trường Cao đẳng, Ban hành theo định số 56/2003 Bộ GD&ĐT (2003), Quy chế thực hành TTSP áp dụng cho trường Đại học, Cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thơng, mần non trình độ cao đẳng hệ quy (Ban hành theo định 36 –2003) Bộ GD&ĐT, Dự án đào tạo giáo viên THCS, Loan No 1718 - VIE (SF) (2005), Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, NXB Đại học sư phạm N.I.Bônđưrep (1980), Chuẩn bị cho sinh viên làm công tác giáo dục nhà trường phổ thông - NXB Giáo dục Hà Nội Nguyễn Đình Chỉnh - Phạm Trung Thanh (2001), Kiến tập TTSP, NXB Giáo dục Nguyễn Đình Chỉnh - Trần Anh Tuấn (1991), TTSP khâu đào tạo quan trọng cần đổi - Tạp chí KHGD số 10 N.V.Cuđơmina (1961), Hình thành lực sư phạm – NXB trường ĐH tổng hợp Lêningrat 11 V.A Crutrecxky (1981), Những sở Tâm lý học sư phạm - NXB Giáo dục Hà Nội 12 Trịnh Dân (1980), Nâng cao chất lượng tồn diện cơng tác TTSP thường xun sinh viên khoa Tâm lý giáo dục - Luận văn ĐHSP I 13 Nguyễn Minh Đạo (1977), Cơ sở khoa học quản lý – NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 108 14 Gônôbônin (1976), Những phẩm chất tâm lý người giáo viên NXB Giáo dục Hà Nội 15 Phạm Minh Hạc (1997), Tâm lý học, NXB Giáo dục 16 Bùi Ngọc Hồ (1994), Hỏi đáp TTSP, ĐHSP – TP Hồ Chí Minh 17 Hà Sĩ Hồ (1985), Những giảng quản lý trường học, Tập NXBGD 18 Nguyễn Thị Thanh Hương (1996), Đổi phương thức nội dung thực tập sư pham trường ĐH sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phục vụ nghiệp Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước” Đại học sư phạm Hà Nội (303) 19 Kế hoạch TTSP tập trung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên,(1992) 20 Kiểm tra đánh giá trình học tập sinh viên theo quy trình đào tạo số khuyến nghị trường ĐH (báo cáo chuyên đề hội nghị Hiệu trưởng ĐH – CĐ, 7- 1992) 21 Nguyễn Đức Khảm (chủ nhiệm đề tài) (2002), Điều tra thực trạng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên tiểu học, trung học sở tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1990-2000 22 Phạm Sơn Lâm (1978), Nâng cao chất lượng giáo dục nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, Tạp chí đại học giáo dục chuyên nghiệp 23 Luật giáo dục 2005.Luật giáo dục sửa đổi 2009 24 Đinh Thị Cẩm Ly (1980), Một vài suy nghĩ trưởng đoàn TTSP, Luận văn ĐHSP 1, Hà Nội 25 Hồ Chí Minh, Bàn giáo dục, NXB GD (1990) 26 Đào Văn Phong (1992), Cải tiến công tác TTSP tập trung trường CĐSP Nam Hà, NCGD số 27 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, Trường CBQLGDDT TW 109 28 Phạm Hồng Quang (1998), Đánh giá kết TTSP nay, Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 29 Quy chế TTSP (hàng năm) 30 Quyết định 30/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/8/2003 Bộ GD&ĐT việc ban hành quy chế thực hành – TTSP 31 Nguyễn Gia Quý (2000), Lý luận quản lý giáo dục quản lý nhà trường - Huế 32 Tạp chí giáo dục (2002) số 38 33 Trần Anh Tuấn (1995), Xây dựng quy trình tập luyện KNGD công tác TTSP - Luận án Tiến sỹ, ĐHSP – ĐHQG Hà Nội 34 Nguyễn Thị Tươi (1987), Tìm hiểu việc bồi dưỡng kỹ dạy học cho sinh viên năm thứ khoa Tâm lý – giáo dục qua hoạt động TTSP, LVSĐH 35 Nguyễn Thạc (1995), Hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên nhà trẻ - mẫu giáo, Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu khoa học công nghệ giáo dục mầm non, Hà Nội 36 Trung tâm nghiên cứu khoa học tổ chức, quản lý khoa học, tổ chức quản lý (1997)– NXB thống kê Hà Nội 37 Trung tâm ngôn ngữ xã hội Việt Nam (1999) - Đại từ điển tiếng Việt – NXB văn hóa thơng tin Hà Nội 38 Phan Tiềm (2002), Luận văn thạc sỹ Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học loại hình trường Hermann Gmeier, ĐHSP Hà Nội 39 Viện khoa học giáo dục (1995), Quản lý trường PTCS, tập 1, Hà Nội Tài liệu nước ngoài: 40 Barry.K King.L, (1997) Begining teaching, 2th ED “Social science press” Australia 41 Bigss.J.B.Telfer.R (1997), The process of learning, 2thED “Social science press” Australia 42 Roger gower, Diane Philips, Steve walter (1995), Teaching Pratice handbook, 2th ED” The Bath Preat Britran 110 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý TTSP Trường CĐSP Lạng Sơn , xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau (Điền dấu ( ) vào thích hợp) Đồng chí cho biết nhận thức giáo viên vị trí vai trị TTSP a Theo đồng chí vai trị TTSP q trình đào tạo người giáo viên là: - Quan trọng - Bình thường - Khơng quan trọng b Theo đồng chí kết TTSP sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn năm gần đây, phản ánh lực thực họ mức độ nào? - Kết thực tập cao so với lực thực sinh viên - Kết thực tập cao so với lực thực sinh viên - Kết thực tập với lực thực sinh viên - Kết thực tập thấp so với lực thực sinh viên - Kết thực tập thấp so với lực thực sinh viên Đồng chí cho biết mức độ thực nội dung TTSP TT Nội dung (Căn vào qui chế TTSP) Tìm hiểu thực tế Thực tập giảng dạy Công tác giáo dục Báo cáo thu hoạch Mức độ thực Tốt 111 Bình thường Chưa tốt Đồng chí cho biết mức độ thực khâu TTSP Mức độ TT Các khâu TTSP Công tác chuẩn bị chung cho TTSP Chuẩn bị trí thức lý luận cho TTSP Chuẩn bị hệ thống kĩ sư phạm Xây dựng sở TTSP ổn định Lựa chọn, tập huấn cho trưởng đoàn Liên hệ với sở TTSP Việc tốt chức học nội quy, quy chế TTSP Điều kiện sở vật chất cho TTSP Công tác đạo, triển khai, thực hoạt động TTSP 10 Công tác đạo, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra chặt chẽ hoạt động TTSP 11 Cán bộ, giáo viên hướng dẫn thực cơng việc 12 Sinh viên thực cơng việc 13 Cơng tác đánh giá kết TTSP 14 Công tác tổng kết TTSP Và công tác khác 112 Tốt Bình Chưa thường tốt Đồng chí cho biết yếu tố ảnh hưởng đến công tác TTSP TT Các yếu tố Chất lượng đào tạo Quy chế, quy định TTSP Thời gian TTSP Địa bàn tổ chức TTSP Nội dung TTSP Biên chế tổ chức đoàn thực tập Quy mô sở thực tập Sinh viên người dân tộc thiểu số Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Đồng chí có kiến nghị với nhà Trường việc tổ chức, quản lý công tác TTSP: + Xin đồng chí vui lịng cho biết đơi điều thân: - Chức vụ (nếu CBQL): …… - Giáo viên dạy môn: - Đơn vị công tác: Xin chân thành cảm ơn đồng chí 113 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý TTSP Trường CĐSP Lạng Sơn, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau cách điền dấu () vào thích hợp Đồng chí cho biết mức độ nhận thức thực văn đạo Bộ GD&ĐT biện pháp quản lý, đạo TTSP STT Các Văn Bộ GD&ĐT biện pháp quản lý TTSP Nhận thức Quan Bình Thực Khơng Tốt trọng thường quan Bình Chưa thường tốt trọng Quyết định 15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/06/2004 việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành CĐSP Quyết định 36/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2003 việc ban hành Quy chế thực hành – TTSP Đồng chí cho biết nguyên nhân (hoặc khó khăn) sau ảnh hưởng tới quản lý TTSP sinh viên Trường CĐSP Lạng sơn năm gần Mức độ TT Nguyên nhân Việc rèn luyện nghiệp vụ trường CĐSP chưa sát với thực tiễn Kế hoạch TTSP văn hướng dẫn TTSP chưa cụ thể, rõ ràng Sự chuẩn bị tri thức lý luận chưa đáp ứng yêu cầu Sự chuẩn bị hệ thống kỹ sư phạm chưa sát thực tế Cơ sở vật chất phục vụ cho TTSP chưa đảm bảo Sự chuẩn bị tài liệu (SGK, STK, ), đồ dùng dạy học chưa đáp ứng yêu cầu 114 Tốt Bình Chƣa thƣờng tốt Sự nhiệt tình lực GV hướng dẫn TTSP hạn chế Việc kiểm tra đánh giá kết TTSP cịn thiếu tính khách quan Công tác đạo kiểm tra trường CĐSP chưa chặt chẽ Và nguyên nhân khác Đồng chí cho biết thuận lợi khó khăn quản lý TTSP + Thuận lợi: + Khó khăn: + Xin đồng chí vui lịng cho biết đơi điều thân: - Chức vụ (nếu CBQL): …… - Giáo viên dạy môn: - Đơn vị công tác: Xin chân thành cảm ơn đồng chí 115 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý TTSP Trường CĐSP Lạng Sơn, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến mức độ thực biện pháp quản lý TTSP cho sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn cách điền dấu () vào thích hợp Nâng cao nhận thức vai trị TTSP q trình đào tạo người giáo viên Mức độ TT Biện pháp quản lý Giáo dục truyền thống TTSP nhà trường Nâng cao nhận thức mục tiêu, yêu cầu TTSP Tăng cường hiểu biết qui trình giáo dục đào tạo, qui Tốt Bình Chưa thường tốt chế TTSP Xây dựng bầu khơng khí tích cực rèn luyện tay nghề đoàn TTSP cho sinh viên Làm cho giáo viên, sinh viên hiểu rõ vị trí TTSP quy trình đào tạo, việc xét công nhận tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch TTSP (Điền dấu () vào thích hợp) Mức độ Biện pháp TT Tốt Cung cấp cho cán bộ, giáo viên cách thức xây dựng kế hoạch TTSP Xây dựng kế hoạch TTSP mẫu Qui định nhiệm vụ, chức thành viên đạo TTSP Thiết lập chế phối hợp lực lượng tham gia đạo TTSP Xác định phương pháp cách thức thực phận đạo TTSP Xây dựng chuẩn phương pháp đánh giá việc thực kế hoạch 116 Bình thường Chưa tốt Tổ chức thực tồn diện nội dung TTSP Mức độ TT Biện pháp Tốt Bình Chưa thường tốt Cung cấp cho giáo viên hiểu biết đầy đủ nội dung TTSP Bồi dưỡng cách thức đạo nội dung cụ thể TTSP Kiểm tra thường xuyên nội dung TTSP Phối hợp với trường có sinh viên TTSP tạo điều kiện cho sinh viên thực nội dung TTSP Sinh hoạt toàn đoàn đánh giá nội dung thực tập sư phạm thực tốt Chỉ đạo thực TTSP qui trình (Điền dấu () vào thích hợp) Mức độ Biện pháp TT Tốt Cán đạo nhận thức rõ qui trình TTSP Bồi dưỡng cách thức đạo khâu qui trình TTSP Tăng cường phối hợp với sở TTSP thực qui trình thực tập Hồn thiện cụ thể hóa văn đạo khâu cụ thể TTSP Sản phẩm hóa kết khâu TTSP 117 Bình Chưa thường tốt Kiểm tra, đánh giá kết TTSP (Điền dấu () vào thích hợp) Mức độ Biện pháp TT Tốt Đảm bảo nguyên tắc đánh giá TTSP Tổ chức hệ thống tiêu chí đánh giá cho nội dung Bình Chưa thường tốt TTSP Bồi dưỡng công tác đánh giá TTSP cho giáo viên trực tiếp hướng dẫn TTSP Tổ chức rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, đánh giá kết TTSP Cử CBQL có kinh nghiệm, chuyên môn kiểm tra đánh giá TTSP trường Tổ chức đánh giá mẫu đánh giá diện rộng 6 Tăng cường điều kiện sở vật chất cho hoạt động TTSP Mức độ Biện pháp TT Tốt Hướng dẫn cán lập kế hoạch kinh phí chi cho TTSP hợp lý Đảm bảo sở vật chất cho TTSP (sách giáo khoa, thiết Bình Chưa thường tốt bị, đồ dùng giảng dạy ) Tổ chức phối hợp trường CĐSP Lạng Sơn trường có sinh viên thực tập điều kiện TTSP cho sinh viên Hoàn thiện qui chế chi tiêu cho hoạt động TTSP + Xin đồng chí vui lịng cho biết đơi điều thân: - Chức vụ (nếu CBQL): …… - Giáo viên dạy môn: - Đơn vị công tác: Xin chân thành cảm ơn đồng chí 118 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý TTSP Trường CĐSP Lạng Sơn , xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất sau (Điền dấu () vào thích hợp) Tính cấp thiết Các biện pháp quản lý STT Tốt Bình thường Tính khả thi Khơng Tốt tốt Bình Không thường tốt Bồi dưỡng nâng cao nhận thứcvề hoạt động TTSP cho sinh viên, giảng viên Cải tiến chương trình RLNVSP, Tổ chức RLNVSP thường xuyên, liên tục Hồn thiện quy trình, hình thức TTSP khoa học, phù hợp, khả thi Tăng cường tổ chức phối hợp giữacơ sở Đào tạo sở TTSP, phối hợp chặt chẽ sở đào tạo với sở GD&ĐT; Phịng GD Các huyệnThị) có sinh viên TTSP Đổi mới, cải tiến kiểm tra, đáng giá TTSP + Xin đồng chí vui lịng cho biết đơi điều thân: - Chức vụ (nếu CBQL): - Giáo viên dạy môn: - Đơn vị công tác: Xin chân thành cảm ơn đồng chí 119 Phụ lục: Tr-êng c®sp lạng sơn Đoàn TTSP Céng hoµ x· héi chđ nghÜa viƯt nam Độc lập - Tự - Hnh Phỳc Phiếu đánh giá thực tập giáo dục Họ tên giáo sinh: Líp .Khoa Líp chđ nhiƯm: Tr-êng thùc tËp: Thùc hiƯn tn: Từ ngày đến ngày Stt Nội dung đánh giá 1 Xây dựng kế hoạch công tác tuần Tham gia buổi sinh hoạt nhóm, đoàn tr-ờng thực tập Tổ chức buổi sinh hoạt đầu tuần Tổ chức buổi lao động Tổ chức sinh hoạt văn nghệ Tổ chức vui chơi, thể dục, thể thao Tổ chức sinh hoạt ngoại khoá Phối hợp lực l-ợng giáo dục Sự tiến lớp chủ nhiệm 10 Thái độ với giáo viên, cán bộ, công nhân viên tr-ờng thực tập T- thế, tác phong, tính g-ơng mẫu tr-ớc học sinh Mức độ kinh trọng, tin yêu học sinh đồng nghiệp 11 12 §iĨm 10 Điểm tổng hợp (Trung bình cộng điểm theo nội dung quy định) : Xếp loại: Xếp loại: - Giỏi: đến 10 điểm - Khá: ®Õn cËn ®iĨm - TB: ®Õn ®iĨm - Ỹu: D-íi ®iĨm Chó ý: - §iĨm thực tập giáo dục đợt trung bình cộng điểm thực tập tuần - Mỗi giáo sinh có phiếu đánh giá kết thực tập giáo dục theo tuần Giáo viên h-ớng dẫn thực tập cho điểm tuần vào phiếu .,ngàytháng năm 20 Giáo sinh thực tập Giáo viên h-ớng dẫn (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) 120 Phụ lục TRƢỜNG CĐSP LẠNG SƠN CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHẾU ĐÁNH GIÁ SỔ NHẬT KÝ THỰC TẬP SƢ PHẠM Nội dung đánh giá Các tiêu chí đánh giá Những thông tin 1.Ghi chép đầy đủ thông tin hoạt động đợt thực tập: Công tác chủ đợt thực tập nhiệm, chuyên môn hoạt động khác Nội dung , hình thức Điểm tối đa 2 Cấu trúc viết khoa học, logíc Trình bày rõ ràng, đẹp Tự nhận xét, đánh giá, Trong công tác chủ nhiệm rút học Trong công tác chuyên môn kinh nghiệm 6, Các hoạt động khác Điểm tổng cộng : Điểm đánh giá 2 Xếp loại : Cách cho điểm xếp loại: Từng yêu cầu tuỳ mức độ, kết cho điểm nội dung từ đến tối đa (có thể chấm điểm lẻ đến 0,5 ) - Loại giỏi : Tổng điểm từ đến 10 điểm - Loại : Tổng điểm từ đến cận điểm - Loại trung bình :Tổng điểm từ đến cận điểm ngày tháng .năm 20 Giáo viên hƣớng dẫn ( Ký , ghi rõ họ tên) Giáo sinh ( Ký , ghi rõ họ tên) 121 Phụ lục Tr-êng c®sp lạng sơn Đoàn TTSP Céng hoµ x· héi chđ nghÜa viƯt nam Độc lập - Tự - Hnh Phỳc Phiếu đánh giá xếp loại giảng dạy Họ tên giáo sinh: Líp .Khoa Tr-êng thùc tËp: Lớp Tên Tiết Ngày lên lớp Stt Nội dung đánh giá 1 Chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học Phát huy tÝnh tÝch cùc chđ ®éng cđa häc sinh Thùc hiƯn đầy đủ b-ớc lên lớp, phân bố thời gian hợp lý, giải tốt trọng tâm Tính khoa học, tính lôgíc độ xác kiến thức Tính giáo dụ, tính thực tiễn nôih dung giảng Trình bày bảng Ngôn ngữ diễn đạt, t- tác phong giáo viên lớp Cách đặt câu hỏi, nhận xét đánh giá câu câu trả lời học sinh Quản lý, bao quát lớp học tốt 10 Mức độ hiểu học sinh Điểm tổng hợp : §iĨm 10 XÕp loại : Cách cho điểm : Từng yêu cầu tuỳ mức độ, kết cho điểm từ đến 10 Điểm tổng hợp điểm trung bình cộng điểm theo nội dung quy định( lấy tròn số thập phân thứ nhất) Xếp loại: - Giỏi: đến 10 điểm - Khá: đến cận điểm - TB: ®Õn ®iĨm - Ỹu: D-íi ®iĨm Điểm khống chế: - Loại giỏi : Các điểm thành phần phải đạt thấp - Loại Khá : Các điểm thành phần phải đạt thấp .,ngàytháng năm 20 Giáo sinh thực tập Giáo viên h-íng dÉn (Ký, ghi râ hä tªn) ( Ký, ghi râ hä tªn) 122 ... Thực trạng quản lý hoạt động thực tập sư phạm sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn Chương Các biện pháp quản lý hoạt động thực tập sư phạm sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn Chƣơng... tài: ? ?Biện pháp quản lý hoạt động Thực tập Sư phạm sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn? ?? việc làm cấp thiết nhằm giúp cho cấp lãnh đạo, nhà quản lý giáo dục, đặc biệt trường CĐSP Lạng Sơn. .. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƢ PHẠM CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản lý hoạt động thực tập sƣ phạm Công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý họa động thực tập sư phạm của sinh viên ở trường cao đẳng sư phạm lạng sơn ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm