0

(Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

129 16 0
  • (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 09:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN TRIỀU DƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LẬP THẠCH TỈ NH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2013 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN TRIỀU DƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LẬP THẠCH TỈ NH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Văn Minh HÀ NỘI - 2013 ii Lời cảm ơn Trong trình học tập, nghiên cứu, triển khai đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc” em nhận giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu thầy giáo, giáo Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt giúp đỡ tận tình PGS.TS Trịnh Văn Minh, đến em hoàn thành đề tài nghiên cứu Em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, giáo đặc biệt PGS.TS Trịnh Văn Minh - người thầy hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu Em bày tỏ lịng tri ân tới thầy cô - người đồng nghiệp em trường Trung học sở huyện Lập thạch, tới bạn bè – người cung cấp tư liệu cần thiết, giúp đỡ tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Hà Nội, tháng 11 năm 2013 Tác giả Trần Triều Dƣơng iii BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT ANGT An tồn giao thơng CBQL Cán quản lý CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa ĐH - CĐ Đại học – Cao đẳng Đ/C Đồng chí GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm GD Giáo dục GDTHCS Giáo dục trung học sở G Giỏi HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục lên lớp HS Học sinh K Kém Kh Khá KNS Kỹ sống NXB Nhà xuất QLGD Quản lý giáo dục TPT Tổng phụ trách THCS Trung học sở TB Trung bình UBND Ủy ban nhân dân VD Ví dụ XHCN Xã hội chủ nghĩa iv MỤC LỤC Lời cảm ơn……………………………………………………………………i Danh mục chữ viết tắt……………………………………………….ii Mục lục……………………………………………………………… … iii Danh mục bảng, biể u……………………………… …… .vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THCS 10 1.1.Lịch sử vấn đề nghiên cứu 10 1.1.1 Các nghiên cứu nước 10 1.1.2 Các nghiên cứu nước 12 1.2 Lý luận quản lý 14 1.2.1 Khái niệm quản lý 14 1.2.2 Chức quản lý 17 1.3 Hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS 20 1.3.1 Khái niệm hoạt động GDNGLL 20 1.3.2 Nội dung hoạt động giáo dục lên lớp 22 1.3.3 Hình thức tổ chức hoạt động GDNGLL 23 1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động GDNGLL trường THCS 24 1.4 Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường THCS 29 1.4.1 Vị trí, vai trò, chức hiệu trưởng trường THCS 29 1.4.2 Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp người hiệu trưởng trường THCS 30 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục lên lớp người hiệu trưởng trường THCS 33 v Tiểu kết chương 39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC 42 2.1 Khái quát huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 42 2.1.1 Về vị trí địa lý 42 2.1.2 Về văn hóa xã hội 44 2.1.3 Về giáo dục 45 2.2 Thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS 436 2.2.1 Nhận thức tầm quan trọng hoạt động giáo dục lên lớp 46 2.2.2 Kết hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS 51 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường THCS huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 52 2.3.1 Lập kế hoạch HĐGDNGLL 52 2.3.2 Tổ chức thực chương trình hoạt động giáo dục lên lớp 54 2.3.3 Kiểm tra thực hoạt động giáo dục lên lớp 59 2.3.4 Công tác quản lý CSVC phục vụ HĐGDNGLL 65 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý HĐGDNGLL hiệu trưởng trường THCS huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 66 Tiểu kết chương 72 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC…… 73 3.1 Những nguyên tắc để đề xuất biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL 73 3.1.1 Căn khoa học 73 3.1.2 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp 77 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường THCS huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 79 vi 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS 79 3.2.2 Xây dựng phát triển đội ngũ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 81 3.2.3 Tăng cường đầu tư sở vật chất điều kiện cho hoạt động giáo dục lên lớp 84 3.2.4 Đa dạng hóa loại hình hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp 86 3.2.5 Phối hợp lực lượng giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp có hiệu 91 3.3 Mối quan hệ biện pháp 93 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 94 3.4.1 Mục đích, đối tượng, nội dung thăm dị tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 94 3.4.2 Kết thăm dò tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 94 Tiểu kết chương 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ……………………………………….102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 108 vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: So sánh quy mô HS GV THCS giai đoạn 2007 - 2008 43 2012- 2013 Bảng 2.2: Thống kê cán quản lý trường THCS huyện Lập Thạch, 44 tỉnh Vĩnh Phúc Bảng 2.3: Thống kê GVTHCS huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 45 Bảng 2.4: Nhận thức cỏn quản lý vai trò tổ chức 46 HĐGDNGLL trường THCS Bảng 2.5: Nhận thức tác dụng yêu cầu HĐGDNGLL 47 Bảng 2.6: Ý kiến mức độ cần thiết phải tổ chức HĐGDNGLL 48 Bảng 2.7: Nhận thức HS vị trí, vai trị HĐGDNGLL 49 Bảng 2.8: Đánh giá CBQL GV chất lượng kết 51 HĐGDNGLL cho HS THCS Bảng 2.9: Ý kiến cán quản lý việc thực kế hoạch 52 tổ chức HĐGDNGLL Bảng 2.10: Ý kiến cán quản lý lực lượng tham gia xây 53 dựng kế hoạch HĐGDNGLL Bảng 2.11: Kết việc thực biện pháp tổ chức thực 55 chương trình hoạt động HĐGDNGLL trường THCS huyện Lập Thạch Bảng 2.12: Kết biện pháp đạo thực chương trình 56 HĐGDNGLL trường THCS huyện Lập Thạch Bảng 2.13: Các biện pháp tổ chức thực chương trình 57 HĐGDNGLL trường THCS huyện Lập Thạch Bảng 2.14: Kết điều tra việc tự đánh giá hiệu trưởng biện pháp quản lý thực viii 62 Bảng 2.15: Nội dung đánh giá kết HĐGDNGLL trường 63 THCS huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Bảng 2.16 Cách thức tiến hành đánh giá kết HĐGDNGLL 64 trường THCS huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Bảng 2.17: Kết đánh giá phó hiệu trưởng, TPT Đội 65 GVCN biện pháp quản lý thực Hiệu trưởng HĐGDNGLL Bảng 2.18 Thực trạng công tác quản lý CSVC, trang thiết bị, kinh 66 phí phục vụ HĐGDNGLL hiệu trưởng Bảng 2.19 Tổng hợp ý kiến đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến thực 67 trạng QL HĐGDNGLL hiệu trưởng trường THCS Bảng 3.1 Khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp 95 quản lý hiệu trưởng HĐGDNGLL Bảng 3.2 Khảo nghiệm mức độ khả thi biện pháp quản 97 lý hiệu trưởng HĐGDNGLL Biểu đồ 3.1 Kết chung tính cần thiết biện pháp 96 quản lý hiệu trưởng HĐGDNGLL Biểu đồ 3.2 Kết chung tính khả thi biện pháp quản lý hiệu trưởng HĐGDNGLL ix 98 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Vai trò Hoạt động giáo dục lên lớp (HĐGDNGLL) quản lý hoạt động giáo dục lên lớp với phát triển nhân cách học sinh Mục tiêu giáo dục phổ thông Việt Nam đào tạo học sinh phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực đáp ứng với u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa xã hội.Trong nhà trường phổ thông HĐGDNGLL hoạt động giáo dục tổ chức học mơn văn hóa HĐGDNGLL THCS có vai trị quan trọng việc hình thành nhân cách, góp phần nâng cao chất lượng học tập giáo dục toàn diện cho học sinh HĐGDNGLL hoạt động giáo dục tổ chức ngồi học mơn văn hoá thời khoá biểu quy định Đây phận hữu trình giáo dục nhà trường phổ thông, thiếu kế hoạch giáo dục - đào tạo nhà trường, tạo thống giáo dục nhà trường giáo dục nhà trường, thời gian năm học thời gian hè HĐGDNGLL nội dung giáo dục bắt buộc chương trình giáo dục phổ thơng, thực theo chương trình quy định, khác với hoạt động hoạt động ngoại khố mơn học khác hoạt động tổ chức theo yêu cầu, điều kiện cụ thể trường lớp khả giáo viên, học sinh HĐGDNGLL có quan hệ chặt chẽ với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lý thuyết với thực hành, thống nhận thức với hành động, góp phần quan trọng vào hình thành phát triển kỹ năng, tình cảm, niềm tin, tạo sở cho phát triển nhân cách toàn diện học sinh giai đoạn [14] Đặng Vũ Hoạt, Hoạt động giáo dục lên lớp trường phổ thông [15] Bùi Minh Hiền (Chủ biên) – Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý chất lượng giáo dục, NXB ĐHSP Hà Nội [16] Hà Sĩ Hồ (1985), Những giảng quản lý trường học, NXB Giáo dục, Hà Nội [17] Lê Văn Hồng, Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm, Bộ Giáo dục Đào tạo [18] Đinh Xuân Huy (1999), Luận văn thạc sĩ tổ chức công tác quản lý văn hoá - Giáo dục “Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL hiệu trưởng trường dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu” [19] Trần Quốc Hùng (2000), Nền kinh tế tồn cầu hố thử thách nước phát triển, tạp chí nghiên cứu kinh tế số [20] H Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich ; “Những vấn đề cốt yếu quản lý” Ngd : Bản dich (1998) NXB KH&KT [21] Phạm Lăng (1984), Hoạt động giáo dục NGLL trường PTTH Chu Văn An – Hà Nội, Tạp chí NCGD 12 [22] Bùi Thị Lâm; “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động trời cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi) làm quen với môi trường xung quanh” 1999 [23] Nguyễn Văn Lê (1997), Quản lý trường học, Người hiệu trưởng, NXB Giáo dục, Hà Nội [24] Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2002) “Quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn” NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [25] Đỗ Văn Lợi “ Một số biện pháp quản lý HĐGD NGLL trường phổ thông Hermann Gmeiner” [26] Quốc hội nƣớc CHXHXNVN (1998) Luật giáo dục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 106 [27] Quốc hội nƣớc CHXHXNVN (2005) Luật giáo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [28] Nguyễn Dục Quang (Chủ biên) (2006), HĐGDNGLL, Tài liệu bồi dưỡng GV-Bộ GD-ĐT [29] Nguyễn Gia Quý (2002), Quản lý tác nghiệp giáo dục, Bài giảng QLGD, Trường Cán QLGD TƯ1 [30] Nguyễn Văn Thiềm “Mấy biện pháp giáo dục học sinh lên lớp theo địa bàn dân cư” [31] Lƣu Thu Thủy (chủ biên)- Lê Thị Tuyết Mai- Ngô Quang Quế Bùi Sĩ Tụng, “Hướng dẫn tổ chức Các hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp”, NXB GD 107 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN MẪU (Dành cho cán quản lý & GV) Mong thầy (cơ) vui lịng trả lời câu hỏi cách đánh dấu (x) vào ô cột lựa chọn theo cầu hỏi mà thầy (cơ) cho thích hợp vấn đề sau: I Theo đồng chí tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có vai trị gì? Là hoạt động mang tính chất hai chiều nhà trường xã hội Là hoạt động nối tiếp hoạt động lớp giúp học sinh phát triển Toàn diện nhân cách Là điều kiện để huy động cộng đồng tham gia giáo dục Là điều kiện để nhà trường phát huy sức mạnh II Trường đồng chí tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp theo kế hoạch sau đây? Kế hoạch năm học Kế hoạch học kỳ Kế hoạch theo tháng, theo chủ đề Kế hoạch theo mẫu III Trường đồng chí tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp? TT Kế hoạch HĐGDNGLL Kế hoạch chung toàn trường Kế hoạch theo khối, lớp Kế hoạch hoạt động lớp Ngƣời xây dựng IV Các biện pháp tổ chức sau tiến hành tổ chức hoạt động GDNGLL ? Xây dựng kế hoạch hoạt động chung toàn trường 108 Lựa chọn chủ đề xây dựng kế hoạch chung cho khối lớp Tổ chức hướng dẫn GV chủ nhiệm lớp thực chương trình HĐGDNGLL theo đơn vị lớp Tổ chức Đoàn niên, Đội thiếu niên phối hợp tổ chức hoạt động chung toàn trường V Các biện pháp sau Ban đạo thực để tiến hành tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp? Chỉ đạo HĐGDNGLL theo chủ đề Chỉ đạo tổ chức hoạt động chào mừng ngày lễ năm Thực phân công, phân nhiệm tổ chức hoạt động tổ chức HĐGDNGLL Bồi dưỡng lực GV tổ chức HĐGDNGLL Bồi dưỡng lực tự quản cho tập thể học sinh tổ chức HĐGDNGLL VI Khi đánh giá kết tổ chức HĐGDNGLL đồng chí quan tâm đến yếu tố sau đây? Tri thức học sinh Kỹ hoạt động Thái độ HS tham gia hoạt động Cả ba yếu tố VII Đồng chí nhận thấy biện pháp quản lý sau thực mức độ nào? (Chọn mức độ đánh dấu x vào cột thích hợp) 109 Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL STT hiệu trƣởng thực Làm Làm tốt Bình thƣờng Chƣa tốt Xây dựng kế hoạch hoạt động chung toàn trường Lựa chọn chủ đề xây dựng kế hoạch chung cho khối lớp Tổ chức hướng dẫn GV chủ nhiệm lớp thực chương trình HĐGDNGLL theo đơn vị lớp Tổ chức Đoàn niên phối hợp tổ chức hoạt động chung toàn trường VIII Đồng chí nhận xét hiệu việc quản lý sở vật chất, trang thiết bị kinh phí phục vụ cho HĐGDNGLL đơn vị mình? (Chọn mức độ đánh dấu x vào cột thích hợp) Mức độ thực Số Nội dung TT Tốt Việc sử dụng thiết bị, sân chơi, bãi tập phục vụ cho hoạt động Việc sử dụng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Việc đầu tư bổ sung trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Kinh phí dành cho tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức HĐGDNGLL cho giáo viên nhà trường Kinh phí dành cho việc bồi dưỡng lực cơng tác Đoàn, HĐGDNGLL cho cán lớp Huy động nguồn kinh phí từ tổ chức, cha mẹ học sinh cho HĐGDNGLL 110 Khá Chƣa tốt Xin đồng chí thầy (cơ) giới thiệu thân (nếu có thể): Họ tên…………………………….Chức vụ……………………… Chuyên môn giảng dạy ………………………………………… Tên trường …………………………………………………………… Số năm công tác: …………Nam ……… Nữ ………Dân tộc………… Xin trân trọng cảm ơn! PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN MẪU (Dành cho giáo viên) Xin đồng chí thầy (cơ) giới thiệu thân (nếu có thể): Họ tên…………………………….Chức vụ……………………… Chuyên môn giảng dạy ……………………………………………… Tên trường ……………………………………………………………… Số năm công tác: …………Nam ……… Nữ ………Dân tộc………… Để nghiên cứu biện pháp quản lý Hiệu trưởng hoạt động lên lớp trường THCS thuộc huyện Lập Thạch, kính đề nghị đồng chí vui lịng cung cấp thơng tin trả lời câu hỏi mà đồng chí cho thích hợp theo nội dung câu hỏi vào cột - ô với vấn đề sau: I Theo đồng chí tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có vai trị gì? Là hoạt động mang tính chất hai chiều nhà trường xã hội Là hoạt động nối tiếp hoạt động lớp giúp học sinh phát triển toàn diện nhân cách Là điều kiện để huy động cộng đồng tham gia giáo dục Là điều kiện để nhà trường phát huy sức mạnh II Để tổ chức, đạo HĐGDNGLL đơn vị, cán quản lý nhà trường thân đồng chí thực biện pháp sau đây? Lập kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL 111 Phân loại chương trình theo chủ đề hoạt động Lựa chọn chủ đề tổ chức chung toàn trường Lựa chọn chủ đề hoạt động theo khối Lựa chọn chủ đề hoạt động theo lớp III Khi tiến hành tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh đồng chí thường tiến hành biện pháp nào? Bám sát nội dung hướng dẫn sách giáo viên theo chủ đề tháng Dựa vào nội dung hướng dẫn chương trình, chủ động mở rộng nội dung hoạt động theo lực học sinh Thực chiếu lệ khơng kiểm tra, đánh giá Khơng thực theo nội dung, chương trình hướng dẫn Tổ chức trị chơi, thi văn nghệ Các biện pháp khác IV Để đánh giá kết tổ chức hoạt động giáo dục ngồi học sinh đồng chí thường tiến hành Để học sinh tự đánh giá Tập thể lớp đánh giá Giáo viên nhận xét Kết hợp tất biện pháp V Đồng chí nhận thấy biện pháp quản lý sau hiệu trưởng trường đồng chí thực mức độ nào? 112 (Chọn mức độ đánh dấu x vào cột thích hợp) Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL STT hiệu trƣởng thực Làm Làm tốt Bình Chƣa thƣờng tốt Xây dựng kế hoạch hoạt động chung toàn trường Lựa chọn chủ đề xây dựng kế hoạch chung cho khối lớp Tổ chức hướng dẫn GV chủ nhiệm lớp thực chương trình HĐGDNGLL theo đơn vị lớp Tổ chức Đoàn niên phối hợp tổ chức hoạt động chung toàn trường Tập huấn nâng cao nghiệp vụ HĐGDNGLL cho GVCN, cán Đoàn Đội, CB huy liên đội Tăng cường CSVC, trang thiết bị, kinh phí phục vụ HĐGDNGLL VI Trong chủ đề hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường THCS có chủ đề trường lớp đồng chí phụ trách khơng thực được? Vì sao? VII Đồng chí thường gặp khó khăn tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh? Cán quản lý nhà trường chưa quan tâm Không có kinh phí Học sinh chưa tích cực Bản thân thiếu kinh nghiệm Phụ huynh học sinh không ủng hộ 113 Các khó khăn khác VIII Đồng chí nhận xét hiệu việc quản lý sở vật chất, trang thiết bị kinh phí phục vụ cho HĐGDNGLL đơn vị mình? (Chọn mức độ đánh dấu x vào cột thích hợp) Mức độ thực Số Nội dung TT Tốt Việc sử dụng thiết bị, sân chơi, bãi tập phục vụ cho hoạt động Việc sử dụng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Việc đầu tư bổ sung trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Kinh phí dành cho tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức HĐGDNGLL cho giáo viên nhà trường Kinh phí dành cho việc bồi dưỡng lực cơng tác Đồn, HĐGDNGLL cho cán lớp Huy động nguồn kinh phí từ tổ chức, cha mẹ học sinh cho HĐGDNGLL Xin trân trọng cảm ơn! 114 Khá Chƣa tốt MẪU KHẢO NGHIỆM TÍNH KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Dùng cho cán quản lý giáo viên) Xin đồng chí giới thiệu thân: Họ tên…………………………….Chức vụ………………………… Chuyên môn ………………………………………………… Tên trường ……………………………………………………………… Số năm công tác: …………Nam ……… Nữ ………Dân tộc………… Xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến mức độ cần thiết biện pháp quản lý hiệu trưởng HĐGDNGLL (Chọn mức độ đánh dấu x vào cột thích hợp) Mức độ cần thiết Biện pháp quản lý Rất cần Cần thiết Nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục Xây dựng phát triển đội ngũ tổ chức thiết Không cần thiết HĐGDNGLL Tăng cường đầu tư sở vật chất điều kiện cho HĐGDNGLL Đa dạng hóa loại hình hoạt động, hình thức tổ chức HĐGDNGLL Phối hợp lực lượng giáo dục tổ chức HĐGDNGLL có hiệu Xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến đánh giá tính khả thi biện pháp quản lý hiệu trưởng HĐGDNGLL 115 Chọn mức độ đánh dấu x vào cột thích hợp) Mức độ khả thi Biện pháp quản lý Rất khả thi Nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục Xây dựng phát triển đội ngũ tổ chức HĐGDNGLL Tăng cường đầu tư sở vật chất điều kiện cho Khả Khơng thi khả thi HĐGDNGLL Đa dạng hóa loại hình hoạt động, hình thức tổ chức HĐGDNGLL Phối hợp lực lượng giáo dục tổ chức HĐGDNGLL có hiệu Đồng chí vui lịng cho biết cán quản lý trường đồng chí đạt kết (hoặc hạn chế) công tác quản lý HĐGDNGLL mức độ: Rất tốt Trung bình Tốt Chưa tốt Khá Khó trả lời Đồng chí vui lịng cho biết ngun nhân cán quản lý trường đồng chí đạt kết (hoặc cịn hạn chế) cơng tác quản lý HĐGDNGLL mức độ nói trên: Khách quan Chủ quan 116 MẪU KHẢO NGHIỆM THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Dùng cho cán liên đội học sinh) Để có sở đề xuất biện pháp tăng cường quản lý HĐGDNGLL trường THCS huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, em cho biết ý kiến cách trả lời câu hỏi sau: Câu Ý kiến em việc tổ chức hình thức HĐGDNGLL trường (xác định mức độ đánh giá cách đánh dấu ( x) vào ổ tương ứng) Các mức độ đánh giá STT Các hình thức tổ chức HĐGDNGLL Rất thích Thích Bình Khơng thƣờng thích Tìm hiểu luật an tồn giao thơng phong trách tệ nạn xã hội thâm nhập học đường Tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh địa phương Thi cắm hoa, trưng bày mâm ngũ trung thu Thi hát dân ca, đóng tiểu phẩm theo chủ đề Câu Hãy cho biết thái độ em tham gia nội dung HĐGDNGLL trường (bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng) Mức độ đánh giá Số TT Nội dung HĐGDNGLL trƣờng THCS Hồ hởi phấn khởi 117 Bình thƣờng Miễn cƣỡng thực Thể dục Tham gia câu lạc bộ: Đá bóng, cầu lơng Tham gia lao động trồng chăm sóc hoa, cảnh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho trường Các trò chơi vận động, giải trí, thể thao, trí tuệ Chăm sóc cơng trình, trang trí lớp học Tổ chức "Hội vui học tập", "Hội khỏe Phù Đổng" Câu Em đánh giá mức độ thực biện pháp tổ chức HĐGDNGLL trường em nhà trường tổ chức hoạt động (bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng): Mức độ đánh giá Số Nội dung cácbiện pháp triển khai trƣờng TT Tích cực ủng hộ Ủng hộ Khơng ủng hộ Có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán ban huy liên đội, chi đội Tổ chức sinh hoạt chi đội theo chủ điểm giáo dục Đưa việc tham gia HĐGDNGLL tiêu đánh giá chi đội mạnh hạnh kiểm học sinh Nhà trường có tổ chức thi "Hội thi cán Đội giỏi" Hoạt động nối vòng tay lớn "Kết nghĩa lớp" Bình xét cán liên đội, chi đội giỏi Câu Trong trình tham gia tổ chức HĐGDNGLL em có đề xuất với: Giáo viên chủ nhiệm: Tổng phụ trách đội: 118 Nhà trường: đề nghị em giới thiệu thân (nếu có thể): Họ tên: Giới tính: .Tuổi: Học sinh lớp: Trường: Xin cảm ơn em PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN MẪU (Dành cho cán quản lý, cán Đoàn – Đội) Trong việc quản lý HĐGDNGLL trường mình, ơng bà vui lịng đánh dấu x vào ô mà ông (bà) lựa chọn R : Rất quan trọng QT : Quan trọng BT : Bình thường TT K : Không quan trọng Mức dộ nhận thức Vị trí, vai trị HĐGD NGLL R HĐGDNGLL đường gắn lý thuyết với thực hành, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn xã hội HĐGDNGLL bổ sung hoàn thiện tri thức học lớp HĐGDNGLL điều kiện quan trọng để 119 QT TĐ K rèn luyện hành vi, kỹ cho học sinh HĐGDNGLL rèn luyện phát triển kỹ giao tiếp ứng xử HS tình khác HĐGDNGLL phát huy tính chủ động, tính tích cực HS (chủ thể trình GD) HĐGDNGLL thu hút phát huy tiềm lực lượng GD nhà trường để nâng cao hiệu GD học sinh 120 ... - Quản lý hoạt động dạy học - Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức - Quản lý hoạt động lao động hướng nghiệp - Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp - Quản lý hoạt động học tập lên lớp - Quản lý hoạt. .. ? ?Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc? ?? em nhận giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu thầy giáo, cô giáo Đại học Giáo dục - Đại học. .. trạng quản lý HĐGDNGLL trường THCS địa bàn Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 41 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm