0

(Luận văn thạc sĩ) biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn

104 26 0
  • (Luận văn thạc sĩ) biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 20:27

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên trường Đại hc Cụng on luận văn thạc sĩ GIO DC HC Hµ néi - 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên trường Đại học Cơng đồn Mã số : 60 14 05 luận văn thạc sĩ GIO DC HC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Bá Lãm Hµ néi - 2008 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học ý nghĩa khoa học thực tiễn Cấu trúc luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận vấn đề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trường Đại học 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Một số nghiên cứu nước ngồi 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Những khái niệm đề tài 1.2.1 Hoạt động nghiên cứu khoa học 1.2.2 Quản lý 13 1.2.3 Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 19 1.2.4 Hiệu hiệu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 21 1.2.5 Giảng viên 24 1.3 Cơ sở lí luận xây dựng biện pháp quản lý để nâng cao hiệu 25 hoạt động nghiên cứu khoa học trường Đại học Cơng đồn 1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hiệu hoạt động nghiên 25 cứu khoa học giảng viên 1.3.2 Xu hướng xây dựng biện pháp quản lý 26 Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 27 giảng viên trường Đại học Cơng đồn 2.1 Giới thiệu sơ lược Trường Đại học Cơng đồn 27 2.1.1 Bối cảnh đời số thành tựu bật 27 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Trường Đại học Cơng đồn 27 2.1.3 Biên chế, tổ chức 29 2.1.4 Những thành tích chủ yếu 32 2.1.5 Những thiếu sót 33 2.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cơng đồn 33 2.2.1 Chỉ đạo Đồn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN 33 2.2.2 Chủ trương nhà trường công tác nghiên cứu khoa học 33 2.2.3 Nguồn lực hoạt động nghiên cứu khoa học nhà trường 35 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên 36 Trường Đại học Cơng Đồn 2.3.1 Nội dung quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nhà trường 36 2.3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên 39 2.3.3 Đánh giá việc thực biện pháp quản lý hoạt động nghiên 44 cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng Đồn 2.3.4 Kết hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường 47 Đại học Cơng Đồn thời gian qua 2.3.5 Một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới chất lượng hiệu 49 hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng Đồn Chương3: Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa 56 học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn 3.1 Các nguyên tắc xây dựng hệ thống biện pháp quản lý hoạt động 56 nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cơng đồn 3.1.1 Ngun tắc đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực khả thi 56 3.1.2 Nguyên tắc kết hợp hài hịa lợi ích 57 3.1.3 Ngun tắc chun mơn hóa 57 3.1.4 Ngun tắc sử dụng phối hợp toàn diện phương pháp quản lý 57 cách hệ thống, toàn diện, cân đối 3.2 Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt 58 động nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cơng đồn 3.2.1 Biện pháp 1: Quản lý chặt chẽ nguồn lực nghiên cứu khoa học 58 3.2.2 Biện pháp 2: Tổ chức lại máy quản lý hoạt động nghiên cứu 64 khoa học cách hợp lý, hiệu 3.2.3 Biện pháp 3: Đa dạng hố hình thức sinh hoạt khoa học 66 3.2.4 Biện pháp 4: : Quản lý chặt chẽ hoạt động đối ngoại nghiên 67 cứu khoa học 3.2.5 Biện pháp 5: Tin học hóa cơng tác quản lý nghiên cứu khoa học 69 3.2.6 Biện pháp 6: Phối hợp chặt chẽ Ban giám hiệu, phận 72 tổ chức Nhà trường quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 3.2.7 Biện pháp 7: Xây dựng chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý 73 hoạt động nghiên cứu khoa học 3.3 Mối quan hệ biện pháp 74 3.4 Thăm dị tính hiệu tính khả thi biện pháp 76 3.4.1 Q trình thăm dị 76 3.4.2 Kết thăm dò 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Nghiên cứu khoa học nhiệm vụ quan trọng giảng viên sinh viên trường đại học nói chung Trường Đại học Cơng đồn nói riêng Chức trường đại học đòi hỏi trường đại học sở nghiên cứu khoa học, công tác nghiên cứu khoa học nhiệm vụ trị giảng viên sinh viên nhà trường Cần có xếp, phân cơng hợp lý, kết hợp chặt chẽ để phát huy tối đa lực lượng khoa học cơng nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học nước Trường Đại học Cơng đồn trường đại học đa ngành, đa cấp, trung tâm đào tạo cán đồng thời trung tâm nghiên cứu lý luận phong trào cơng nhân, cơng đồn hệ thống Cơng đồn nước nên nhà trường trọng đến công tác nghiên cứu khoa học Trong 10 năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cơng đồn trọng Cán bộ, giảng viên Nhà trường chủ trì tham gia nghiên cứu đề tài cấp nhà nước, cấp cấp sở Công tác nghiên cứu khoa học sinh viên có khởi sắc Một số đề tài nghiên cứu sinh viên giải thưởng thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam VIFOTEX” Bộ Giáo dục & Đào tạo Hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam tổ chức Tuy vậy, việc nghiên cứu khoa học số không nhỏ cán bộ, giảng viên, sinh viên mẻ Nhận thức vai trò công tác nghiên cứu khoa học chưa thật toàn diện, phương pháp nghiên cứu số giảng viên, giảng viên trẻ lúng túng Chất lượng số đề tài hạn chế người nghiên cứu chưa có phương pháp thiếu nhiệt tình Trong cơng tác tổ chức quản lý nghiên cứu khoa học chưa có phối hợp đồng phận chức trường, quy mô chất lượng nghiên cứu khoa học chưa đáp ứng nhu cầu phát triểác biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH giảng viên giai đoạn mà đề xuất sau cách đánh dấu  vào ô mà ông (bà) cho phù hợp Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác quí báu Ông (Bà)! Tính hiệu STT Các biện pháp quản lý Rất hiệu Có hiệu BP Quản lý chặt chẽ nguồn lực NCKH BP Tổ chức lại máy quản lý hoạt động Tính khả thi Không Rất khả hiệu thi Khả thi Không khả thi NCKH cách hợp lý, hiệu BP Tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo hình thức sinh hoạt khoa học phịng phú khác BP Xây dựng chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý hoạt động NCKH BP Phối hợp chặt chẽ Ban giám hiệu, đơn vị phận tổ chức nhà trường quản lý hoạt động NCKH BP Quản lý chặt chẽ hoạt động đối ngoại hoạt động NCKH nhà trường BP Tin học hố cơng tác quản lý hoạt động NCKH * Ngoài biện pháp nêu trên, theo Ơng (bà) cần có biện pháp khác để cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH giảng viên Trường ĐH Cơng Đồn giai đoạn nay? * Kính đề nghị Ơng (bà) vui lịng cho biết thêm vài thơng tin cá nhân Phần khơng ghi) - Họ tên: - Đơn vị công tác: - Chức vụ: Một lần xin chân thành cám ơn Ông (Bà) ! PHỤ LỤC Phiếu trưng cầu ý kiến Dùng cho giảng viên Trường ĐH Cơng Đồn 94 Kính gửi bậc lãnh đạo cán quản lý trường Trường ĐH Cơng Đồn Để giúp chúng tơi có thêm sở nghiên cứu Luận văn "Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH giáo viên trường Trường ĐH Công Đồn", góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động NCKH nhà trường, đề nghị Ông (Bà) vui lòng bớt chút thời gian cho biết ý kiến hiệu tính khả thi biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH giảng viên giai đoạn mà đề xuất sau cách đánh dấu  vào ô mà ông (bà) cho phù hợp Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác q báu Ơng (Bà)! A Phần tự đánh giá cá nhân hoạt động NCKH Nhận thức vai trò hoạt động NCKH Theo Ông (Bà), giảng viên nhà trường NCKH có vai trị: Rất quan trọng  quan trọng  Tương đối quan trọng  Hoàn tồn khơng cần thiết  Thái độ NCKH Thái độ ông (bà) việc tham gia hoạt động NCKH (chọn trường hợp sau): 1- Tích cực, tự giác, nhiệt tình thực . 2- Bình thường, khơng nhiệt tình khơng phản đối  3- Chỉ tham gia để đối phố  4- Lảng tránh  Tình hình thực nhiệm vụ NCKH Trong năm gần đây, kể từ năm học 2001 - 2002, ơng (bà) chủ trì trực tiếp tham gia thực cơng trình NCKH cấp (cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp ngành, cấp trường, cấp khoa) bao gồm: đề tài KH, báo KH, tham dự hội thảo KH cấp trường trở lên, soạn giáo trình, ngân hàng đề thi, v.v Xin ông (bà) vui lòng liệt kê vào bảng 3.1 sau Bảng 3.1 Thống kê kết NCKH cá nhân từ năm học 2001 – 2002 đến 2006 Năm Số lượng cơng trình Thể loại Cấp đề tài Kết xếp loại 2003 2004 2005 2006 Đã đăng ký, thực Tổng số (Bảng 3.2 Khó khăn, hạn chế hoạt động NCKH TT Nguyên nhân hạn chế Khó khăn khách quan giảng viên: Nhà trường chưa có chế, sách động viên, khuyến khích mức Mơi trường kinh tế xã hội, khoa học - cơng nghệ địa phương cịn lạc hậu 95 Đồng ý Có phần Khơng hồn tồn đồng ý đồng ý Thiếu thốn nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị thông tin phục vụ NCKH Quản lý, điều hành hoạt động NCKH nhà trường cịn thiếu KH Những khó khăn khác (ghi cụ thể vắn tắt): Khó khăn chủ quan giảng viên: Động lực tham gia chưa mạnh mẽ thấy NCKH khơng giải vấn đề thiết thực Hạn chế tri thức kỹ NCKH Yếu ngoại ngữ công nghệ thông tin Lúng túng phương pháp, cách thức NCKH Thiếu thốn thời gian, kinh phí điều kiện làm việc Những khó khăn chủ quan khác (ghi cụ thể vắn tắt): B Đánh giá công tác quản lý hoạt động NCKH nhà trường Đánh giá lực lượng tham gia cấu trúc hệ thống tổ chức quản lý hoạt động NCKH nhà trường 1.1 Đánh giá lực lượng chuyên trách trực tiếp quản lý hoạt động NCKH nhà trường: Dư thừa ; * Số lượng biên chế: Đủ đáp ứng yêu cầu ; Còn thiếu  * Phẩm chất, lực làm việc: Giỏi, vượt yêu cầu ; Đủ đáp ứng yêu cầu ; Còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu  * Tác dụng ảnh hưởng đến kết hoạt động NCKH giảng viên: Phát huy tác dụng tốt ; Có phát huy chưa cao ; có tác dụng  1.2 Đánh giá việc tham gia quản lý NCKH cấp lãnh đạo trường (Bảng 3.3) Bảng 3.3 Tiêu chí đánh giá Thái độ, trách nhiệm Năng lực điều hành ý kiến đánh giá Cấp quản lý Tốt TB Yếu Cấp trường Cấp khoa (phòng, ban) Cấp tổ Cấp trường Cấp khoa (phòng, ban) Cấp tổ Cấp trường Hiệu quản lý Cấp khoa (phòng, ban) Cấp tổ 1.3 Đánh giá cấu trúc hệ thống tổ chức chế quản lý hoạt động NCKH nhà trường Hợp lý  Chưa hợp lý, cần cải tiến  Đánh giá việc thực nội dung quản lý hoạt động NCKH nhà trường (bảng 3.4) Bảng 3.4 Các nội dung quản lý hoạt động NCKH Đã thực Chưa thực Xây dựng, tổ chức khai thác sử dụng phát triển nguồn lực NCKH Xây dựng cấu hệ thống tổ chức hoạt động NCKH 96 Hiệu cao Hiệu trung bình Hiệu thấp Xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH Tổ chức thực hoạt động NCKH Đánh giá, nghiệm thu, phổ biến, lưu trữ, ứng dụng sản phẩm NCKH Tổ chức loại hình sinh hoạt NCKH nhà trường Đánh giá chung tồn cơng tác quản lý NCKH mà nhà trường thực thời gian qua Theo Ông (Bà), cần thêm hay bỏ bớt nội dung Ghi vắn tắt vào đây: ? Đánh giá việc công tác quản lý nhà trường trình NCKH giảng viên Trong trình Thầy, Cơ tiến hành nghiên cứu khoa học hàng năm, cấp quản lý nhà trường đạo, quản lý, điều hành ? Xin Thầy, Cô cho biết ý kiến đánh giá vào bảng 3.5 sau cách đánh dấu vào thích hợp Bảng 3.5 Mức độ thực hiệu đạt Các nội dung quản lý q trình NCKH Chưa thực Đầy đủ, nghiêm Có thực Thực sơ túc, hiệu hiện, hiệu sài, hiệu cao t.bình thấp Quán triệt nhiệm vụ, động viên tinh thần, định hướng, gợi ý chọn đề tài Tổ chức đăng ký, hợp đồng nghiên cứu Cung cấp, hỗ trợ kinh phí Hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện, tài liệu, thông tin, điều kiện làm vịêc Quản lý tiến độ thực đề tài Đánh giá, nghiệm thu Tổ chức phổ biến lưu trữ, ứng dụng sản phẩm NCKH Đánh giá biện pháp quản lý hoạt động NCKH Xin Ơng (Bà) đánh giá tính khoa học, mức độ phù hợp tính hiệu biện pháp quản lý mà nhà trường áp dụng thời gian qua hoạt động NCKH giảng viên vào bảng 3.6 Bảng 3.6 Tính khoa học TT Các biện pháp quản lý Rất nhà trường khoa học Khoa học Mức độ phù hợp Không Rất khoa phù học hợp BP1 Nâng cao nhận thức bồi dưỡng lực NCKH giảng viên BP2 Gắn hiệu hoạt NCKH với hoạt động dạy học, giáo dục 97 Phù Khơng hợp phù hợp Tính hiệu Rất hiệu Hiệu Không hiệu ... lực hoạt động nghiên cứu khoa học nhà trường 35 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên 36 Trường Đại học Cơng Đồn 2.3.1 Nội dung quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học. .. học nhà trường 36 2.3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên 39 2.3.3 Đánh giá việc thực biện pháp quản lý hoạt động nghiên 44 cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Cơng... Trường Đại học Cơng Đồn Chương3: Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa 56 học giảng viên Trường Đại học Cơng đồn 3.1 Các ngun tắc xây dựng hệ thống biện pháp quản lý hoạt động 56 nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công đoàn ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm