0

(Luận văn thạc sĩ) tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

96 14 0
  • (Luận văn thạc sĩ) tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐỖ PHÚ QUÝ TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐỖ PHÚ QUÝ TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ THỊ MẬN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 i TĨM TẮT Thơng qua đề tài “Tác động sở hữu nƣớc đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” tác giả nghiên cứu sở hữu nƣớc có tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam không mức độ tác động nhƣ nào? Sử dụng liệu gồm 20 ngân hàng thƣơng mại cổ phần với thời gian nghiên cứu từ năm 2007 đến 2017 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng bình phƣơng tối thiểu tổng quát (GLS) đƣợc sử dụng để xem xét tác động sở hữu nƣớc đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam điều kiện xử lý vấn đề phƣơng sai thay đổi, tự tƣơng quan mơ hình Sau tiến hành phân tích thống kê mơ tả, phân tích hồi quy kết hợp với phân tích kiện tình hình thực tế mối quan hệ sở hữu vốn nƣớc với hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, tác giả kết luận sở hữu nƣớc tác động ngƣợc chiều đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam (đo lƣờng ROA, ROE) ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2018 HỌC VIÊN ĐỖ PHÚ QUÝ iii LỜI CẢM ƠN Luận văn khơng thể hồn thành khơng có giúp đỡ, hỗ trợ từ phía gia đình, giảng viên hƣớng dẫn ngƣời bạn thân tình tơi Tôi vô biết ơn ngƣời đồng hành ngày hôm Lời đầu tiên, tơi xin gửi tới ngƣời gia đình tơi Mặc dù mẹ không bên cạnh hồn cảnh nhƣng ln ngƣời động viên, khích lệ tơi lúc khó khăn Cảm ơn em gái động viên tạo điều kiện hỗ trợ tơi suốt q trình học tập Trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM Và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hƣớng dẫn tôi, PGS TS Lê Thị Mận Cô tận tâm, nhiệt tình hƣớng dẫn đốc thúc tơi hoàn thành luận văn Mặc dù, luận văn tơi có nhiều sai sót nhƣng Cơ đọc câu, chữ giúp tơi hồn thành luận văn với bố cục mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu Và dù bận nhƣng Cô dành thời gian tạo điều kiện để hỗ trợ giải đáp vấn đề khó luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, Thầy Cô – Giảng viên Khoa Đào tạo Sau Đại học – Trƣờng Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi thời gian truyền đạt kiến thức chun ngành để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn bạn lớp Cao học CH18B1 trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM hỗ trợ động viên tơi hồn thành chƣơng trình Cao học iv MỤC LỤC TĨM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƢƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Nội dung tóm lƣợc phần CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2.1.3 Hoạt động Ngân hàng thƣơng mại 2.2 Đầu tƣ gián tiếp nƣớc 10 2.2.1 Khái niệm 10 2.2.2 Quá trình thu hút vốn đầu tƣ gián tiếp nƣớc Việt Nam 10 v 2.2.3 Nam Đầu tƣ gián tiếp nƣớc vào Ngân hàng thƣơng mại Việt 12 2.2.4 Tác động nguồn vốn đầu tƣ gián tiếp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam 15 2.3 Lý thuyết chi phí đại diện 19 2.4 Cấu trúc sở hữu tối ƣu 20 2.5 Lý thuyết hiệu hoạt động 21 2.5.1 Khái niệm 21 2.5.2 Các tiêu đo lƣờng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 22 2.6 Các nghiên cứu trƣớc 24 Kết luận chƣơng 30 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 31 3.1 Mơ hình nghiên cứu 31 3.2 Nguồn liệu 38 3.3 Phƣơng pháp hồi quy 39 3.4 Quy trình thực đề tài 41 Kết luận chƣơng 43 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 44 4.2 Phân tích tƣơng quan 46 4.3 Kết hồi quy 48 4.3.1 Ƣớc lƣợng mơ hình 48 4.3.2 Phân tích kết hồi quy 51 Kết luận chƣơng 62 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Hàm ý sách 64 vi 5.2.1 Đối với ngân hàng thƣơng mại cổ phẩn 64 5.2.2 Đối với quan quản lý Nhà nƣớc 65 5.3 Hạn chế nghiên cứu 66 5.4 Hƣớng nghiên cứu 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 75 Phụ lục Danh sách ngân hàng lấy mẫu cho nghiên cứu 75 Phụ lục Kết chạy hồi quy STATA 77 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh BCTC Báo cáo tài Ctg Các tác giả DG Tốc độ tăng trƣởng huy động ETA Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản FDI Vốn đầu tƣ trực tiếp Foreign Direct Investment FEM Mơ hình tác động cố định Fixed effect model FII Vốn đầu tƣ gián tiếp Foreign Indirect Investment FO Tỷ lệ sở hữu nƣớc GDP Tổng sản phẩm quốc nội GLS Bình phƣơng tối thiểu tổng quát INF Lạm phát LATA Tỷ lệ tài sản khoản tổng tài Gross Domestic Product Inflation sản LNTA Quy mô ngân hàng NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Net Interest Margin viii NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần OLS Bình phƣơng tối thiểu P/B Chỉ số giá giá trị sổ sách Price to book ratio P/E Chỉ số giá thu nhập Price to earning ratio REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên Random effect model ROA Tỷ suất lợi nhuận tài sản Return on Asset ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Return on Equity ROI Tỷ suất hoàn vốn Return on Investment TCTI Tỷ lệ tổng chi phí tổng thu nhập TTCK Thị trƣờng chứng khoán ROS Tỷ số lợi nhuận doanh thu Return on Sales WTO Tổ chức Thƣơng Mại Thế Giới World Trade Organization 70 17 Quốc hội nƣớc Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (59/2005/QH11), Luật Đầu tư, Nhà xuất Chính Trị Quốc Gia 18 Thanh Phong (2014), Bước m thầm ngân hàng ngoại, truy cập [ngày truy cập 24/08/2018] 19 Thanh Thƣơng (2015), Cổ đông chiến lược nước họ đ u? truy cập https://www.thesaigontimes.vn/133984/Co-dong-chien-luoc-nuoc-ngoai-hoo-dau.html> [ngày truy cập 25/08/2018] 20 Thủ tƣớng Chính phủ (2012), Quyết định số 254/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015, truy cập < https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-teNgan-hang/Quyet-dinh-254-QD-TTg-phe-duyet-De-an-Co-cau-lai-he-thongto-chuc-tin-dung-135401.aspx>, [ngày truy cập: 15/09/2018] 21 Trần Huy Hoàng (2011), Nâng cao hiệu quản trị khoản ngân hàng thương mại, truy cập , [truy cập ngày 28/09/2018] 22 Võ Xuân Vinh (2014), Sở hữu nước ngoài, hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp-Nghiên cứu công ty thị trường chứng khốn Việt Nam, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng - Số 96, Tr.43-49 Tài liệu Tiếng Anh 23 Abbadi, S M., & Abu-Rub, N (2012) The effect of capital structure on the performance of palestinian financial institutions British Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 3(2), 92-101 24 Ahmad, N H B., & Noor, M A N B M (2011) The impact of 1998 and 2008 financial crises on profitability of islamic banks The Bangladesh Development Studies, 1-22 71 25 Aremu, M A., Ekpo, I C., Mustapha, A M., & Adedoyin, S I (2013) Determinants of capital structure in Nigerian banking sector International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2(4), 27 26 Arouri, H., Hossain, M., & Muttakin, M B (2011) Ownership structure, corporate governance and bank performance: evidence from GCC countries Corporate Ownership and Control, 8(4 D), 365-372 27 Awdeh, A., & El Moussawi, C (2009) Bank efficiency and foreign ownership in the Lebanese banking sector Review of Middle East Economics and Finance, 5(2), 66-87 28 Berger, A N (1995) The relationship between capital and earnings in banking Journal of money, credit and Banking, 27(2), 432-456 29 Berger, A N., Clarke, G R., Cull, R., Klapper, L., & Udell, G F (2005) Corporate governance and bank performance: A joint analysis of the static, selection, and dynamic effects of domestic, foreign, and state ownership The World Bank 30 Bilal, Z O The impact of Foreign Ownership on Commercial Bank’s Efficiency: A case of Oman 31 Bonin, J P., Hasan, I., & Wachtel, P (2005) Bank performance, efficiency and ownership in transition countries Journal of banking & finance, 29(1), 31-53 32 Bwire, L K (2012) The effect of foreign ownership on the profitability of commercial banks listed at the Nairobi Securities Exchange Unpublished MBA project, University of Nairobi 33 Claessens, S., Demirgỹỗ-Kunt, A., & Huizinga, H (2001) How does foreign entry affect domestic Finance, 25(5), 891-911 banking markets? Journal of Banking & 72 34 Crystal, J., Dages, B G., & Goldberg, L S (2001) Does foreign ownership contribute to sounder banks in emerging markets? The Latin American experience 35 Dawood, U (2014) Factors impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of (2009-2012) International Journal of Scientific and Research Publications, 4(3), 1-7 36 Demsetz, H., & Villalonga, B (2001) Ownership structure and corporate performance Journal of corporate finance, 7(3), 209-233 37 Greene, W H (2003) Econometric analysis Pearson Education India 38 Grigol, M (2011) Foreign Investment Effects on the Banking Sector in Georgia 39 Gujarati, D N., & Porter, D C (1999) Essentials of econometrics (Vol 2) Singapore: Irwin/McGraw-Hill 40 Hamada, M (2013) Impact of foreign capital entry in the Indonesian banking sector 41 Jensen, M C., & Meckling, W H (1976) Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure Journal of financial economics, 3(4), 305-360 42 Jiraporn, P., Miller, G A., Yoon, S S., & Kim, Y S (2008) Is earnings management opportunistic or beneficial? An agency theory perspective International Review of Financial Analysis, 17(3), 622-634 43 Kiruri, R (2013) The effects of ownership structure on profitabilaty in Kenya European Journal of Management Science and Economics, Vol.1, Issue 2, 116-127 44 Kobeissi, N., & Sun, X (2010) Ownership structure and bank performance: Evidence from the Middle East and North Africa Region Comparative Economic Studies, 52(3), 287-323 73 45 Laurenceson, J., & Qin, F (2008) Has minority foreign investment in China's banks improved their cost efficiency? China & World Economy, 16(3), 5774 46 Micco, A., Panizza, U., & Yañez, M (2004) Bank ownership and performance 47 Moon, W (2009) Foreign ownership and performance of banks: the case of Korea Discussion Paper Available from: https://editorialexpress com/cgibin/conference/download cgi 48 Pervan, M., Pervan, I., & Todoric, M (2012) Firm ownership and performance: Evidence for Croatian listed firms World Academy of Science, Engineering and Technology, 61(2012), 964-970 49 Rahman, N A A., & Reja, B A F (2015) Ownership structure and bank performance Journal of Economics, Business and Management, 3(5), 483488 50 Son, N H., Tu, T T T., Cuong, D X., Ngoc, L A., & Khanh, P B (2015) Impact of Ownership Structure and Bank Performance–An Empirical Test in Vietnamese Banks International Journal of Financial Research, 6(4), 123 51 Srivastava, A (2011) Ownership structure and corporate performance: Evidence from India International Journal of Humanities and Social Science, 1(1), 2329 52 Sufian, F., & Chong, R R (2008) Determinants of bank profitability in a developing economy: empirical evidence from the Philippines Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, 4(2) 53 Yi, I., Miller, S M., & Jeon, Y (2009) The effects of increased foreign ownership on Korean domestic banks Korea and the World Economy, 10(1), 127-150 74 54 Zeitun, R., & Gang Tian, G (2007) Does ownership affect a firm's performance and default risk in Jordan? Corporate Governance: The international journal of business in society, 7(1), 66-82 75 PHỤ LỤC Phụ lục Danh sách ngân hàng lấy mẫu cho nghiên cứu STT Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt (LienViet Post Bank – LVB) Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam (Vietinbank) Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (BIDV) Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng (Techcombank) Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam (Vietcombank) Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) 10 Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) 11 Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) 12 Ngân hàng TMCP Bắc Á 13 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín (Sacombank) 14 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) 15 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng (VP Bank) 76 16 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) 17 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) 18 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) 19 Ngân hàng TMCP Bảo Việt 20 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 77 Phụ lục Kết chạy hồi quy STATA * Kiểm định F (ROA) Fixed-effects (within) regression Number of obs = 183 Group variable: Bank1 Number of groups = 20 R-sq: Obs per group: = between = 0.6918 avg = 9.2 overall = 0.6759 max = 11 within = 0.7494 corr(u_i, Xb) = -0.3801 F(7,156) = 66.65 Prob > F = 0.0000 -ROA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -DG | 0002412 0007482 0.32 0.748 -.0012367 0017192 LNTA | 001742 0010649 1.64 0.104 -.0003614 0038454 LATA | -.0001308 0026822 -0.05 0.961 -.0054289 0051673 TCTI | -.0758873 0049423 -15.35 0.000 -.0856497 -.0661249 ETA | 0283347 0072459 3.91 0.000 0140219 0426475 FO | 0017775 0029156 0.61 0.543 -.0039817 0075368 INF | 0246751 0038007 6.49 0.000 0171677 0321825 _cons | 0630229 0063517 9.92 0.000 0504764 0755694 -+ -sigma_u | 00211556 sigma_e | 00236595 rho | 44430386 (fraction of variance due to u_i) -F test that all u_i=0: F(19, 156) = 5.47 Prob > F = 0.0000 * Kiểm định F (ROA) Fixed-effects (within) regression Number of obs = 183 Group variable: Bank1 Number of groups = 20 R-sq: = 0.6702 Obs per group: = between = 0.6524 within avg = 9.2 overall = 0.6221 max = 11 78 corr(u_i, Xb) = -0.1833 F(7,156) = 45.29 Prob > F = 0.0000 -ROE | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -DG | -.0066588 0100613 -0.66 0.509 -.0265328 0132152 LNTA | 0383238 0143192 2.68 0.008 0100393 0666084 LATA | 0016216 0360674 0.04 0.964 -.0696219 0728651 TCTI | -.880554 0664584 -13.25 0.000 -1.011828 -.7492796 ETA | -.3852511 0974358 -3.95 0.000 -.5777147 -.1927874 FO | -.0789077 0392065 -2.01 0.046 -.1563518 -.0014635 INF | 3457364 0511075 6.76 0.000 2447845 4466883 _cons | 7152839 0854115 8.37 0.000 5465716 8839962 -+ -sigma_u | 02655945 sigma_e | 03181476 rho | 41069585 (fraction of variance due to u_i) -F test that all u_i=0: F(19, 156) = 5.97 Prob > F = 0.0000 * Kiểm định nhân tử Lagrange (ROA) Random-effects GLS regression Number of obs = 183 Group variable: Bank1 Number of groups = 20 R-sq: = 0.7461 Obs per group: = between = 0.7113 avg = 9.2 overall = 0.6912 max = 11 within corr(u_i, X) = (assumed) Wald chi2(7) = 478.92 Prob > chi2 = 0.0000 -ROA | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -DG | 0003371 000736 0.46 0.647 -.0011055 0017797 LNTA | 0014938 LATA | -.0005934 0008295 1.80 0.072 -.0001321 0031196 002252 -0.26 0.792 -.0050073 0038205 TCTI | -.0721802 0043821 -16.47 0.000 -.080769 -.0635914 FO | -.0008062 0024333 -0.33 0.740 -.0055755 003963 79 ETA | 0212423 0070599 3.01 0.003 0074052 0350794 INF | 0241792 0035205 6.87 0.000 0172791 0310793 _cons | 0620285 0061381 10.11 0.000 0499981 074059 -+ -sigma_u | 00142513 sigma_e | 00236595 rho | 26623168 (fraction of variance due to u_i) -Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROA[Bank1,t] = Xb + u[Bank1] + e[Bank1,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ - Test: ROA | 0000267 0051704 e | 5.60e-06 0023659 u | 2.03e-06 0014251 Var(u) = chibar2(01) = 60.86 Prob > chibar2 = 0.0000 * Kiểm định Lagrange (ROE) Random-effects GLS regression Number of obs = 183 Group variable: Bank1 Number of groups = 20 R-sq: = 0.6681 Obs per group: = between = 0.6737 within avg = 9.2 overall = 0.6357 max = 11 Wald chi2(7) = 347.76 Prob > chi2 = 0.0000 corr(u_i, X) = (assumed) -ROE | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -DG | -.0059762 0098236 -0.61 0.543 -.0252302 0132778 80 LNTA | 0332911 0112915 2.95 0.003 0111602 LATA | 0036928 TCTI | -.8399695 FO | 0554221 0305361 0.12 0.904 -.0561568 0635424 0589808 -14.24 0.000 -.9555698 -.7243692 -.0867342 0330321 -2.63 0.009 -.1514758 -.0219925 ETA | -.4581608 0943142 -4.86 0.000 -.6430134 -.2733083 INF | 3413501 047178 7.24 0.000 2488829 4338172 _cons | 7109449 0820691 8.66 0.000 5500923 8717975 -+ -sigma_u | 02086337 sigma_e | 03181476 rho | 30072017 (fraction of variance due to u_i) Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROE[Bank1,t] = Xb + u[Bank1] + e[Bank1,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ - Test: ROE | 0042847 0654577 e | 0010122 0318148 u | 0004353 0208634 Var(u) = chibar2(01) = 85.41 Prob > chibar2 = 0.0000 * Kiểm định Hausman (ROA) Coefficients -| (b) (B) | fe re (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -+ -DG | 0002412 0003371 -.0000958 0001345 LNTA | 001742 0014938 0002483 0006677 LATA | -.0001308 -.0005934 0004626 0014569 TCTI | -.0758873 -.0721802 -.0037072 0022854 ETA | 0283347 0212423 0070924 0016314 FO | 0017775 -.0008062 0025838 0016062 INF | 0246751 0241792 0004959 0014322 81 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 8.43 Prob>chi2 = 0.2965 (V_b-V_B is not positive definite) * Kiểm định Hausman (ROE) Coefficients -| (b) (B) | fe re (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) Difference S.E -+ -DG | -.0066588 -.0059762 -.0006825 0021739 LNTA | 0383238 LATA | 0016216 0332911 0050327 0088058 0036928 -.0020712 0191939 TCTI | ETA | -.880554 -.8399695 -.0405845 0306264 -.3852511 -.4581608 0729098 0244653 FO | -.0789077 -.0867342 0078265 0211196 INF | 3457364 3413501 0043863 0196522 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 10.67 Prob>chi2 = 0.1537 (V_b-V_B is not positive definite) * Kiểm định tƣợng thừa biến mơ hình ROA ( 1) DG - LNTA = ( 2) DG - LATA = ( 3) DG - TCTI = ( 4) DG - ETA = 82 ( 5) DG - FO = ( 6) DG - INF = ( 7) DG = chi2( 7) = Prob > chi2 = 478.92 0.0000 * Kiểm định tƣợng thừa biến mơ hình ROA ( 1) DG - LNTA = ( 2) DG - LATA = ( 3) DG - TCTI = ( 4) DG - ETA = ( 5) DG - FO = ( 6) DG - INF = ( 7) DG = chi2( 7) = Prob > chi2 = 347.76 0.0000 * Kiểm định Wooldridge (ROA) Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 19) = Prob > F = 14.279 0.0013 * Kiểm định Wooldridge (ROE) Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 19) = Prob > F = 3.052 0.0968 *Kết hồi quy với GLS (ROA) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: homoskedastic 83 Correlation: no autocorrelation Estimated covariances = Number of obs = 183 Estimated autocorrelations = Number of groups = 20 Estimated coefficients Obs per group: = avg = 9.15 Log likelihood = = 814.7377 max = 11 Wald chi2(7) = 428.85 Prob > chi2 = 0.0000 -ROA | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -DG | 0002883 0008093 0.36 0.722 -.001298 0018746 LNTA | 0008821 0006946 1.27 0.204 -.0004794 0022436 LATA | -.0003689 0018877 -0.20 0.845 -.0040687 0033308 TCTI | -.0678193 0042385 -16.00 0.000 -.0761267 -.0595119 ETA | 0073817 0075511 0.98 0.328 -.0074182 0221816 FO | -.003265 0019813 -1.65 0.099 -.0071482 0006183 INF | 0237001 0037273 6.36 0.114 0163948 0310054 _cons | 0626697 006476 9.68 0.000 049977 0753624 *Kết hồi quy với GLS (ROE) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: homoskedastic Correlation: no autocorrelation Estimated covariances = Number of obs = 183 Estimated autocorrelations = Number of groups = 20 Estimated coefficients Obs per group: = avg = 9.15 max = 11 Log likelihood = = 335.8785 Wald chi2(7) = 340.21 Prob > chi2 = 0.0000 -ROE | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ 84 DG | -.0069087 0110805 -0.62 0.533 -.0286261 0148087 LNTA | 023948 0095101 2.52 LATA | 0159546 0258434 0.62 0.012 0053085 0425875 0.537 -.0346975 0666066 TCTI | -.7661795 0580284 -13.20 0.000 -.8799131 -.6524459 ETA | -.6606987 FO | -.0933941 1033799 -6.39 0.000 -.8633196 -.4580779 0271251 -3.44 0.001 -.1465583 -.0402299 INF | 3468464 0510288 6.80 0.237 2468317 446861 _cons | 7065022 0886608 7.97 0.000 5327302 8802741 ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐỖ PHÚ QUÝ TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC... mối quan hệ sở hữu vốn nƣớc với hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, tác giả kết luận sở hữu nƣớc tác động ngƣợc chiều đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam (đo lƣờng... hoạt động NHTMCP Việt Nam - Mức độ tác động sở hữu nƣớc đến hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam, từ đƣa hàm ý sách 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Sở hữu nƣớc ngồi có tác động đến hiệu hoạt động NHTMCP Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam ,

Từ khóa liên quan