0

(Luận văn thạc sĩ) tác động của trải nghiệm thương hiệu đến giá trị trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu nike

180 17 0
  • (Luận văn thạc sĩ) tác động của trải nghiệm thương hiệu đến giá trị trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu nike

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH DŨNG TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM THƯƠNG HIỆU ĐẾN GIÁ TRỊ TRẢI NGHIỆM VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU NIKE LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH DŨNG TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM THƯƠNG HIỆU ĐẾN GIÁ TRỊ TRẢI NGHIỆM VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU NIKE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN ĐẠT TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 i TĨM TẮT Mục đích đề tài nghiên cứu “Tác động trải nghiệm thương hiệu đến giá trị trải nghiệm hài lòng khách hàng thương hiệu Nike” đề xuất thang đo mối quan hệ ba yếu tố: trải nghiệm thương hiệu, giá trị trải nghiệm khách hàng hài lòng khách hàng, đồng thời đánh giá tác động trải nghiệm thương hiệu đến hai yếu tố lại, kiểm định trường hợp thương hiệu Nike Nghiên cứu dựa sở lý thuyết thang đo trải nghiệm thương hiệu tác giả Brakus cộng (2009), mơ hình lý thuyết thang đo giá trị trải nghiệm khách hàng tác giả Holbrook (1994), Mathwick cộng (2001), đồng thời có tham khảo cơng trình nghiên cứu tác giả giới Trên sở đó, mơ hình nghiên cứu mối quan hệ yếu tố trải nghiệm thương hiệu, giá trị trải nghiệm khách hàng hài lòng khách hàng ứng dụng cho thương hiệu Nike thang đo khái niệm hình thành với tổng cộng 32 biến quan sát (thang đo trải nghiệm thương hiệu gồm 12 biến, thang đo giá trị trải nghiệm khách hàng gồm 16 biến thang đo hài lòng khách hàng gồm biến) Phương pháp nghiên cứu sử dụng để đánh giá kiểm định thang đo mơ hình lý thuyết nghiên cứu gồm có: (i) nghiên cứu định tính (nghiên cứu lý thuyết vấn, thảo luận ý kiến chuyên gia), (ii) nghiên cứu định lượng sơ nhằm đánh khám phá yếu tố cấu thành thang đo (nghiên cứu thực vấn trực tiếp 101 khách hàng sử dụng sản phẩm Nike địa bàn Tp.HCM), (iii) nghiên cứu định lượng thức thực sau điều chỉnh lại thang đo từ kết nghiên cứu sơ thực phương pháp định lượng với kích thước mẫu N=352 thơng qua việc điều tra phát phiếu trực tiếp đến khách hàng Nike hai khu vực Tp.HCM Hà Nội Nghiên cứu kiểm định thang đo nhân tố khẳng định (CFA) mơ hình nghiên cứu lý thuyết mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) Kết phân tích kiểm định thang đo lường mơ hình nghiên cứu lý thuyết cho thấy thang đo nghiên cứu đạt tính đơn hướng, độ tin cậy, giá trị hội tụ giá trị phân biệt cao Các giả thuyết chấp nhận độ tin cậy 95% ii Nghiên cứu phát mối quan hệ tác động gián tiếp, tích cực trải nghiệm thương hiệu đến hài lịng khách hàng thơng qua trung gian giá trị trải nghiệm khách hàng, làm sở cho nghiên cứu sau Cuối cùng, sở kết nghiên cứu, số hàm ý quản trị nhà quản trị marketing, thương hiệu Nike trình xây dựng chiến lược thương hiệu điều hành kinh doanh đề xuất nhằm gia tăng hài lịng khách hàng thơng qua trải nghiệm thương hiệu, từ nâng cao hiệu kinh doanh, hoạt động Nike Việt Nam iii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Tác động trải nghiệm thương hiệu đến giá trị trải nghiệm hài lòng khách hàng thương hiệu Nike” cơng trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn khoa học TS Trần Văn Đạt Các kết nghiên cứu luận văn trung thực Nội dung luận văn chưa công bố cơng trình khác Đồng thời, tơi xin cam đoan tất phần thừa kế thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoahọc luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Người thực luận văn Nguyễn Minh Dũng iv LỜI CẢM ƠN Luận văn khơng thể hồn thành thiếu cổ vũ, hướng dẫn hỗ trợ nhiều cá nhân tổ chức Tôi muốn gửi lời tri ân, lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất người trực tiếp hay gián tiếp hỗ trợ suốt thời gian thực luận vănnày Trước tiên, xin chân thành cảm ơn tập thể Quý Thầy Cô thuộc Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh, đặc biệt Quý Thầy Cô Khoa Quản trị Kinh doanh tận tình giảng dạy, hướng dẫn tơi hồn thành học phần chương trình đào tạo thạc sĩ nhà trường Qua giúp tơi có kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để thực luận vănnày Tiếp theo, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tri ân chân thành, sâu sắc đến với TS Trần Văn Đạt, người Thầy nhiệt tình hướng dẫn khoa học để giúp tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Trong năm vừa qua, Thầy tận tình dìu dắt, bảo, hướng dẫn thực luận văn tâm huyết, tình yêu thương người nhà giáo đầy trách nhiệm yêu nghề Thầy bên cạnh động viên, tiếp thêm ý chí cho tơi lúc muốn bỏ Những lời nhận xét, đánh giá Thầy, đặc biệt gợi ý hướng giải vấn đề suốt tiến trình nghiên cứu thực học vô quý giá không việc thực luận văn mà cịn hành trình nghiên cứu khoa học tương lai Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô giảng viên nhà quản trị lĩnh vực marketing, thương hiệu khách hàng Nike dành thời gian nhiệt tình tham gia thảo luận nhóm cho tơi hội tiếp xúc để có vấn sâu, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành luận văn Cuối lời tri ân, lời cám ơn đến người thân yêu gia đình tơi âm thầm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt truyền nhiệt huyết để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin gửi lời tạ ơn đến ba mẹ, người hy sinh nhiều để tơi theo học chương trình cao học hồn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017 v MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .3 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.3 Đối tượng khảo sát .5 1.5 Phương pháp nghiên cứu .5 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.6 Đóng góp nghiên cứu .6 1.7 Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 10 2.1.Thương hiệu 10 2.2.1 Khái niệm 10 2.1.2 Phân loại thương hiệu .11 2.2 Trải nghiệm thương hiệu .12 2.2.1 Khái niệm 12 vi 2.2.2 Các thành phần trải nghiệm thương hiệu 14 2.2.3 Một số nghiên cứu tiêu biểu trải nghiệm thương hiệu 15 2.3 Giá trị trải nghiệm khách hàng 18 2.3.1 Quan điểm giá trị trải nghiệm khách hàng 18 2.3.2 Các yếu tố tạo nên giá trị trải nghiệm khách hàng 20 2.3.3 Một số nghiên cứu tiêu biểu giá trị trải nghiệm khách hàng .22 2.4.Sự hài lòng khách hàng 26 2.4.1 Khách hàng .26 2.4.2 Sự hài lòng 27 2.5 Mối quan hệ khái niệm nghiên cứu 28 2.5.1 Mối quan hệ trải nghiệm thương hiệu giá trị trải nghiệm khách hàng 28 2.5.2 Mối quan hệ giá trị trải nghiệm khách hàng hài lòng khách hàng 29 2.5.3 Mối quan hệ trải nghiệm thương hiệu hài lòng khách hàng 30 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Quy trình nghiên cứu 33 3.2 Nghiên cứu định tính 36 3.2.1 Mục đích 36 3.2.2 Thiết kế nghiên cứu định tính 36 3.3 Kết nghiên cứu định tính đề xuất thang đo 38 3.3.1 Thang đo trải nghiệm thương hiệu 39 3.3.2 Thang đo giá trị trải nghiệm khách hàng 41 3.3.3 Thang đo hài lòng khách hàng 45 3.3.4 Thiết kế phiếu khảo sát .46 3.4 Nghiên cứu định lượng sơ .46 3.4.1 Mẫu nghiên cứu 46 vii 3.4.2 Phương pháp phân tích định lượng sơ thang đo 47 3.5 Nghiên cứu định lượng thức 50 3.5.1 Mẫu nghiên cứu 50 3.5.2 Phương pháp lấy mẫu .51 3.5.3 Lựa chọn đối tượng khảo sát 52 3.5.4 Phương pháp thu thập liệu thời gian khảo sát 52 3.5.5 Phương pháp phân tích liệu 53 3.6 Kết kiểm định thang đo nghiên cứu định lượng sơ .57 3.6.1 Kiểm định thang đo sơ phân tích độ tin cậy - Cronbach’s alpha57 3.6.1.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo trải nghiệm thương hiệu 57 3.6.1.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo giá trị trải nghiệm khách hàng 58 3.6.1.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo hài lòng khách hàng 59 3.6.2 Kiểm định thang đo sơ phân tích nhân tố khám phá (EFA) .59 3.6.2.1.Kiểm định EFA thang đo đa hướng trải nghiệm thương hiệu 59 3.6.2.2.Kiểm định EFA thang đo đa hướng giá trị trải nghiệm khách hàng 60 3.6.2.3 Kiểm định EFA thang đo hài lòng khách hàng 62 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 64 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 64 4.2 Đánh giá sơ thang đo thức 66 4.2.1 Phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha .66 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 67 4.2.2.1 Phân tích nhân tố khám phá thang đo trải nghiệm thương hiệu 67 4.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá thang đo giá trị trải nghiệm khách hàng 68 4.2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá thang đo hài lòng khách hàng 69 4.3 Kết phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 69 4.3.1 Kết CFA thang đo trải nghiệm thương hiệu 69 viii 4.3.2 Kết CFA thang đo giá trị trải nghiệm khách hàng 72 4.3.3 Kết CFA thang đo hài lòng khách hàng 76 4.3.4 Kết CFA chung cho tất thang đo (mơ hình tới hạn) .77 4.4 Kiểm định mơ hình lý thuyết giả thuyết nghiên cứu SEM 80 4.4.1 Kiểm định mơ hình lý thuyết thức 80 4.4.2 Kiểm định ước lượng mơ hình lý thuyết Bootstrap 82 4.4.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu .83 4.5 Thảo luận .84 4.5.1 Mối quan hệ yếu tố mơ hình nghiên cứu 84 4.5.2 Giá trị trung bình yếu tố mơ hình .87 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 91 5.1 Kết luận 91 5.2 Hàm ý quản trị 95 5.2.1 Từ tác động trải nghiệm thương hiệu đến giá trị trải nghiệm hài lòng khách hàng, cần gia tăng trải nghiệm tích cực cho khách hàng 95 5.2.2 Từ tác động giá trị trải nghiệm khách hàng đến hài lòng khách hàng, cần gia tăng giá trị khách hàng nhận từ trải nghiệm 97 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC lii Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6 GT7 GT8 GT9 GT10 GT11 GT16 GT15 GT14 GT13 GT12 < < < < < < < < < < < < < < < < - THAMMY THAMMY THAMMY THAMMY THAMMY VUITUOI VUITUOI VUITUOI VUITUOI XUATSAC XUATSAC LOITUC LOITUC LOITUC LOITUC LOITUC Estimate 572 783 857 843 815 789 771 837 829 828 850 832 837 862 791 745 Covariances: (Group number - Default model) THAMMY VUITUOI THAMMY THAMMY VUITUOI XUATSAC e1 < > < > < > < > < > < > < > VUITUOI LOITUC XUATSAC LOITUC XUATSAC LOITUC e2 Estimate 434 550 475 394 857 716 291 Correlations: (Group number - Default model) THAMMY VUITUOI THAMMY THAMMY VUITUOI XUATSAC e1 < > < > < > < > < > < > < > VUITUOI LOITUC XUATSAC LOITUC XUATSAC LOITUC e2 Estimate 455 422 455 413 602 502 279 S.E .073 088 081 069 110 102 067 C.R 5.964 6.268 5.885 5.706 7.807 7.049 4.340 P Label *** *** *** *** *** *** *** liii CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 39 136 16 CMIN 180.232 000 3515.518 DF 97 120 P 000 CMIN/DF 1.858 000 29.296 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 072 000 760 GFI 939 1.000 286 AGFI 915 PGFI 670 191 253 NFI Delta1 949 1.000 000 RFI rho1 937 IFI Delta2 976 1.000 000 TLI rho2 970 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model 000 000 CFI 975 1.000 000 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 049 284 LO 90 038 276 HI 90 061 292 PCLOSE 517 000 3.3 Kết CFA thang đo đơn hướng hài lòng khách hàng liv Regression Weights: (Group number - Default model) SHL1 SHL2 SHL3 SHL4 < < < < - HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG Estimate 1.000 979 1.037 1.025 S.E C.R P Label 051 19.197 *** 050 20.554 *** 054 18.849 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) SHL1 SHL2 SHL3 SHL4 < < < < - HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG Estimate 847 840 880 830 Variances: (Group number - Default model) HAILONG e1 e2 e3 e4 Estimate S.E C.R P Label 989 103 9.594 *** 388 039 9.901 *** 395 039 10.104 *** 310 035 8.728 *** 469 045 10.353 *** 3.4 Kết phân tích CFA cho mơ hình tới hạn lv Regression Weights: (Group number - Default model) Camgiac Tinhcam Tritue Hanhvi Thammy Vuituoi Xuatsac Loituc TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 TN8 TN9 TN10 TN11 TN12 SHL1 SHL2 SHL3 SHL4 GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6 GT7 GT8 GT9 GT10 GT11 GT12 GT13 GT14 GT15 GT16 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM GIATRI GIATRI GIATRI GIATRI Camgiac Camgiac Camgiac Tinhcam Tinhcam Tinhcam Tritue Tritue Tritue Hanhvi Hanhvi Hanhvi HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG Thammy Thammy Thammy Thammy Thammy Vuituoi Vuituoi Vuituoi Vuituoi Xuatsac Xuatsac Loituc Loituc Loituc Loituc Loituc Estimate S.E C.R P Label 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.013 056 18.079 *** 991 057 17.417 *** 1.000 1.252 071 17.678 *** 1.131 068 16.621 *** 1.000 1.122 062 17.967 *** 1.097 068 16.068 *** 1.000 1.096 058 18.946 *** 1.093 058 18.859 *** 1.000 975 050 19.531 *** 1.030 049 20.917 *** 1.018 053 19.073 *** 1.000 884 050 17.585 *** 965 048 19.956 *** 966 049 19.596 *** 680 059 11.586 *** 1.000 910 056 16.133 *** 966 054 17.959 *** 933 056 16.721 *** 1.000 925 071 13.062 *** 1.000 919 051 18.172 *** 968 046 20.933 *** 947 047 19.942 *** 926 056 16.619 *** lvi Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Camgiac Tinhcam Tritue Hanhvi Thammy Vuituoi Xuatsac Loituc TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 TN8 TN9 TN10 TN11 TN12 SHL1 SHL2 SHL3 SHL4 GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6 GT7 GT8 GT9 GT10 GT11 GT12 GT13 GT14 GT15 GT16 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM GIATRI GIATRI GIATRI GIATRI Camgiac Camgiac Camgiac Tinhcam Tinhcam Tinhcam Tritue Tritue Tritue Hanhvi Hanhvi Hanhvi HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG Thammy Thammy Thammy Thammy Thammy Vuituoi Vuituoi Vuituoi Vuituoi Xuatsac Xuatsac Loituc Loituc Loituc Loituc Loituc Estimate 667 814 803 697 655 688 703 707 818 849 820 748 856 813 788 853 778 836 846 843 851 841 878 828 586 792 859 849 832 788 768 831 817 829 832 750 794 865 841 841 lvii Covariances: (Group number - Default model) TRAINGHIEM HAILONG HAILONG e14 < > < > < > < > GIATRI GIATRI TRAINGHIEM e13 Estimate 355 510 508 285 S.E .048 063 057 067 C.R 7.354 8.084 8.870 4.281 P Label *** *** *** *** P 000 CMIN/DF 1.411 000 15.168 Correlations: (Group number - Default model) TRAINGHIEM HAILONG HAILONG e14 < > < > < > < > GIATRI GIATRI TRAINGHIEM e13 Estimate 570 613 680 275 CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 70 528 32 CMIN 646.398 000 7523.156 DF 458 496 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 097 000 584 GFI 900 1.000 222 AGFI 885 PGFI 781 171 208 NFI Delta1 914 1.000 000 RFI rho1 907 IFI Delta2 973 1.000 000 TLI rho2 971 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model 000 000 CFI 973 1.000 000 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 034 201 LO 90 028 197 HI 90 040 205 PCLOSE 1.000 000 lviii KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH LÝ THUYẾT BẰNG SEM 4.1 Kết kiểm định mô hình lý thuyết chưa chuẩn hóa SEM Regression Weights: (Group number - Default model) GIATRI Camgiac Tinhcam Tritue Hanhvi Thammy Vuituoi Xuatsac Loituc HAILONG HAILONG TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 < < < < < < < < < < < < < < < < < - TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM GIATRI GIATRI GIATRI GIATRI GIATRI TRAINGHIEM Camgiac Camgiac Camgiac Tinhcam Tinhcam Tinhcam Estimate S.E C.R P Label 634 073 8.673 *** 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 401 083 4.837 *** 654 092 7.124 *** 1.000 1.013 056 18.079 *** 991 057 17.417 *** 1.000 1.252 071 17.678 *** 1.131 068 16.621 *** lix TN7 TN8 TN9 TN10 TN11 TN12 SHL1 SHL2 SHL3 SHL4 GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6 GT7 GT8 GT9 GT10 GT11 GT12 GT13 GT14 GT15 GT16 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - Tritue Tritue Tritue Hanhvi Hanhvi Hanhvi HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG Thammy Thammy Thammy Thammy Thammy Vuituoi Vuituoi Vuituoi Vuituoi Xuatsac Xuatsac Loituc Loituc Loituc Loituc Loituc Estimate S.E C.R P Label 1.000 1.122 062 17.967 *** 1.097 068 16.068 *** 1.000 1.096 058 18.946 *** 1.093 058 18.859 *** 1.000 975 050 19.531 *** 1.030 049 20.917 *** 1.018 053 19.073 *** 1.000 884 050 17.585 *** 965 048 19.956 *** 966 049 19.596 *** 680 059 11.586 *** 1.000 910 056 16.133 *** 966 054 17.959 *** 933 056 16.721 *** 1.000 925 071 13.062 *** 1.000 919 051 18.172 *** 968 046 20.933 *** 947 047 19.942 *** 926 056 16.619 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) GIATRI Camgiac Tinhcam Tritue Hanhvi Thammy Vuituoi Xuatsac Loituc HAILONG HAILONG < < < < < < < < < < < - TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM GIATRI GIATRI GIATRI GIATRI GIATRI TRAINGHIEM Estimate 570 667 814 803 697 655 688 703 707 334 490 lx TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 TN8 TN9 TN10 TN11 TN12 SHL1 SHL2 SHL3 SHL4 GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6 GT7 GT8 GT9 GT10 GT11 GT12 GT13 GT14 GT15 GT16 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - Camgiac Camgiac Camgiac Tinhcam Tinhcam Tinhcam Tritue Tritue Tritue Hanhvi Hanhvi Hanhvi HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG Thammy Thammy Thammy Thammy Thammy Vuituoi Vuituoi Vuituoi Vuituoi Xuatsac Xuatsac Loituc Loituc Loituc Loituc Loituc Estimate 818 849 820 748 856 813 788 853 778 836 846 843 851 841 878 828 586 792 859 849 832 788 768 831 817 829 832 750 794 865 841 841 lxi 4.2 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết chuẩn hóa SEM Regression Weights: (Group number - Default model) GIATRI Camgiac Tinhcam Tritue Hanhvi Thammy Vuituoi Xuatsac Loituc HAILONG HAILONG TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 TN8 TN9 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM GIATRI GIATRI GIATRI GIATRI GIATRI TRAINGHIEM Camgiac Camgiac Camgiac Tinhcam Tinhcam Tinhcam Tritue Tritue Tritue Estimate S.E C.R P Label 634 073 8.673 *** 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 401 083 4.837 *** 654 092 7.124 *** 1.000 1.013 056 18.079 *** 991 057 17.417 *** 1.000 1.252 071 17.678 *** 1.131 068 16.621 *** 1.000 1.122 062 17.967 *** 1.097 068 16.068 *** lxii TN10 TN11 TN12 SHL1 SHL2 SHL3 SHL4 GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6 GT7 GT8 GT9 GT10 GT11 GT12 GT13 GT14 GT15 GT16 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - Hanhvi Hanhvi Hanhvi HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG Thammy Thammy Thammy Thammy Thammy Vuituoi Vuituoi Vuituoi Vuituoi Xuatsac Xuatsac Loituc Loituc Loituc Loituc Loituc Estimate S.E C.R P Label 1.000 1.096 058 18.946 *** 1.093 058 18.859 *** 1.000 975 050 19.531 *** 1.030 049 20.917 *** 1.018 053 19.073 *** 1.000 884 050 17.585 *** 965 048 19.956 *** 966 049 19.596 *** 680 059 11.586 *** 1.000 910 056 16.133 *** 966 054 17.959 *** 933 056 16.721 *** 1.000 925 071 13.062 *** 1.000 919 051 18.172 *** 968 046 20.933 *** 947 047 19.942 *** 926 056 16.619 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) GIATRI Camgiac Tinhcam Tritue Hanhvi Thammy Vuituoi Xuatsac Loituc HAILONG HAILONG TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 < < < < < < < < < < < < < < < < < - TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM TRAINGHIEM GIATRI GIATRI GIATRI GIATRI GIATRI TRAINGHIEM Camgiac Camgiac Camgiac Tinhcam Tinhcam Tinhcam Estimate 570 667 814 803 697 655 688 703 707 334 490 818 849 820 748 856 813 lxiii TN7 TN8 TN9 TN10 TN11 TN12 SHL1 SHL2 SHL3 SHL4 GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6 GT7 GT8 GT9 GT10 GT11 GT12 GT13 GT14 GT15 GT16 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - Tritue Tritue Tritue Hanhvi Hanhvi Hanhvi HAILONG HAILONG HAILONG HAILONG Thammy Thammy Thammy Thammy Thammy Vuituoi Vuituoi Vuituoi Vuituoi Xuatsac Xuatsac Loituc Loituc Loituc Loituc Loituc Estimate 788 853 778 836 846 843 851 841 878 828 586 792 859 849 832 788 768 831 817 829 832 750 794 865 841 841 CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 70 528 32 CMIN 646.398 000 7523.156 DF 458 496 P 000 CMIN/DF 1.411 000 15.168 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 097 000 584 GFI 900 1.000 222 AGFI 885 PGFI 781 171 208 lxiv Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 914 1.000 000 RFI rho1 907 000 IFI Delta2 973 1.000 000 TLI rho2 971 CFI 973 1.000 000 000 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 034 201 LO 90 028 197 HI 90 040 205 PCLOSE 1.000 000 THỐNG KÊ MƠ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 5.1 Giới tính gioi_tinh Frequency Percent Nam Valid Nu 187 165 53.1 46.9 Valid Percent 53.1 46.9 Total 352 100.0 100.0 Cumulative Percent 53.1 100.0 5.2 Độ tuổi tuoi Frequency Percent duoi 20 Tu 20 den 29 Valid Tu 30 den 39 Tu 40 tro len 47 195 78 32 13.4 55.4 22.2 9.1 Valid Percent 13.4 55.4 22.2 9.1 Total 352 100.0 100.0 Cumulative Percent 13.4 68.8 90.9 100.0 lxv 5.3 Nghề nghiệp nghe_nghiep Frequency Percent hoc sinh sinh vien nhan vien van phong Valid kinh doanh tu khac Total 67 209 56 20 19.0 59.4 15.9 5.7 352 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 19.0 19.0 59.4 78.4 15.9 94.3 5.7 100.0 100.0 5.4 Thu nhập thu_nhap Frequency Percent duoi trieu tu den 15 trieu Valid tu 15 den 25 trieu tren 25 trieu Total 70 93 151 38 19.9 26.4 42.9 10.8 Valid Percent 19.9 26.4 42.9 10.8 352 100.0 100.0 Cumulative Percent 19.9 46.3 89.2 100.0 5.5 Khu vực khu vuc Frequency Percent TpHCM Valid Ha Noi Total 249 103 70.7 29.3 Valid Percent 70.7 29.3 352 100.0 100.0 Cumulative Percent 70.7 100.0 lxvi 5.6 Thời gian sử dụng thoigian Frequency Percent duoi nam tu den nam Valid tren nam Total 97 188 67 352 27.6 53.4 19.0 100.0 Valid Percent 27.6 53.4 19.0 100.0 Cumulative Percent 27.6 81.0 100.0 KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH TỔNG THỂ N Camgiac Tinhcam Tritue Hanhvi Thammy Vuituoi Xuatsac Loituc Hailong Valid N (listwise) 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 Descriptive Statistics Minimum Maximum 1.67 2.00 2.00 1.67 1.60 1.75 1.50 1.80 1.75 7.00 7.00 7.00 7.00 6.80 7.00 7.00 6.80 7.00 Mean 5.1989 4.8816 4.9280 4.8996 5.1250 4.7251 4.6690 4.4472 5.0696 Std Deviation 1.22477 1.12169 1.09816 1.18662 1.18579 1.25246 1.29945 1.15704 1.05348 ... sau: Trải nghiệm thương hiệu, giá trị trải nghiệm khách hàng hài lòng khách hàng có mối quan hệ với nhau? Trải nghiệm thương hiệu tác động đến giá trị trải nghiệm khách hàng hài lòng khách hàng? ... niệm: trải nghiệm thương hiệu, giá trị trải nghiệm khách hàng hài lòng khách hàng, kiểm định thương hiệu Nike để đến kết luận trải nghiệm thương hiệu có tác động tích cực gián tiếp đến hài lòng khách. .. cứu ? ?Tác động trải nghiệm thương hiệu đến giá trị trải nghiệm hài lòng khách hàng thương hiệu Nike? ?? đề xuất thang đo mối quan hệ ba yếu tố: trải nghiệm thương hiệu, giá trị trải nghiệm khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) tác động của trải nghiệm thương hiệu đến giá trị trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu nike ,

Từ khóa liên quan