0

(Luận văn thạc sĩ) tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại việt nam

97 16 0
  • (Luận văn thạc sĩ) tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THANH LUÂN TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NƢỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THANH LUÂN TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NƢỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HẠ THỊ THIỀU DAO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TĨM TẮT Thơng qua đề tài “Tác động sở hữu nƣớc đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” tác giả nghiên cứu sở hữu nƣớc ngồi có tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam không mức độ tác động nhƣ nào? Sử dụng liệu gồm 25 ngân hàng thƣơng mại với thời gian nghiên cứu từ năm 2007 đến 2015 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng bình phƣơng tối thiểu tổng quát (GLS) đƣợc sử dụng để xem xét tác động sở hữu nƣớc đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam điều kiện xử lý vấn đề phƣơng sai thay đổi, tự tƣơng quan mơ hình Sau tiến hành phân tích thống kê mơ tả, phân tích hồi quy kết hợp với phân tích kiện tình hình thực tế mối quan hệ sở hữu vốn nƣớc với hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, tác giả kết luận sở hữu nƣớc tác động ngƣợc chiều đến hiệu hoạt động ngân hàng Việt Nam (đo lƣờng ROA, ROE) ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, năm 2017 Học viên Trần Thị Thanh Luân iii LỜI CẢM ƠN Luận văn khơng thể hồn thành khơng có giúp đỡ, hỗ trợ từ phía gia đình, giảng viên hƣớng dẫn ngƣời bạn thân tình tơi Tơi vơ biết ơn ngƣời đồng hành ngày hôm Lời đầu tiên, xin gửi tới Ba Mẹ Anh Em gia đình tơi Mặc dù Ba Mẹ khơng bên cạnh tơi hồn cảnh nhƣng ln ngƣời động viên, khích lệ tơi lúc khó khăn Cảm ơn Anh trai Em gái động viên tạo điều kiện hỗ trợ tơi suốt q trình học tập Trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM Và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hƣớng dẫn tôi, PGS TS Hạ Thị Thiều Dao Cơ tận tâm, nhiệt tình hƣớng dẫn đốc thúc tơi hồn thành luận văn Mặc dù, luận văn tơi có nhiều sai sót nhƣng Cơ đọc câu, chữ giúp tơi hồn thành luận văn với bố cục mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu Và dù bận nhƣng Cô dành thời gian tạo điều kiện để hỗ trợ giải đáp vấn đề khó luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, Thầy Cô – Giảng viên Khoa Đào tạo Sau Đại học – Trƣờng Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi thời gian truyền đạt kiến thức chuyên ngành để hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn nhóm bạn thân tơi Bùi Thị Thu Thủy, Trƣơng Thị Anh Thƣ, Phan Thị Linh Giang song hành động viên giúp đứng dậy sau khó khăn làm tơi bỏ q trình thực luận văn Tôi cảm ơn bạn lớp Cao học 16A trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM hỗ trợ động viên tơi hồn thành chƣơng trình Cao học iv MỤC LỤC TĨM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm liên quan đến đối tƣợng nghiên cứu 2.1.1 Hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2.1.2 Tỷ lệ sở hữu nƣớc 2.1.3 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 2.2 Các lý thuyết liên quan 11 2.2.1 Lý thuyết chi phí ngƣời đại diện (The Agency Cost) 11 2.2.2 Lý thuyết cấu sở hữu (Ownership Structure) 12 v 2.3 Tác động sở hữu nƣớc đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 13 2.4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trƣớc 14 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 24 3.1 Mơ hình nghiên cứu 24 3.1.1 Xây dựng mơ hình hồi quy 24 3.1.2 Giải thích đo lƣờng biến 25 3.2 Thu thập liệu 30 3.3 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng 31 3.4 Kiểm định khuyết tật mô hình hồi quy 34 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 37 4.2 Phân tích tƣơng quan 40 4.3 Kết hồi quy 41 4.3.1 Ƣớc lƣợng mơ hình 41 4.3.2 Phân tích thảo luận kết mơ hình hồi quy 44 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Một số kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách ngân hàng lấy mẫu cho nghiên cứu 66 Phụ lục 2: Bảng Thống kê số lần tham dự họp cổ đơng nƣớc ngồi số ngân hàng 69 vi Phụ lục 3: Kết kiểm định F, kiểm định nhân tử LM, kiểm định Hausman (Phƣơng trình ROA) 74 Phục lục 4: Kiểm định phƣơng sai thay đổi (phƣơng trình ROA) 75 Phụ lục 5: Kiểm định tự tƣơng quan (phƣơng trình ROA) 75 Phụ lục 6: Kiểm định tƣợng thừa biến – kiểm định Wald (phƣơng trình ROA) 75 Phụ lục 7: Kết hồi quy với GLS (phƣơng trình ROA) 75 Phụ lục 8: Kết kiểm định F, kiểm định nhân tử LM, kiểm định Hausman (Phƣơng trình ROE) 77 Phụ lục 9: Kiểm định phƣơng sai thay đổi – kiểm định Wald (phƣơng trình ROE) 78 Phụ lục 10: Kiểm định tự tƣơng quan (phƣơng trình ROE) 78 Phụ lục 11: Kiểm định tƣợng thừa biến – kiểm định Wald (phƣơng trình ROE) 78 Phụ lục 12: Kết hồi quy với GLS (phƣơng trình ROE) 79 Phụ lục 13: Dữ liệu chạy hồi quy 80 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc ROA Lợi nhuận sau thuế tổng tài sản ROE Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu FO Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tƣ nƣớc ngồi LNTA Quy mơ ngân hàng DLR Tỷ lệ tiền gửi so với tiền vay ETA Vốn chủ sở hữu so với tổng tài sản LATA Tỷ lệ tài sản khoản tổng tài sản NPL Tỷ lệ nợ hạn tổng dƣ nợ NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên OER Tỷ lệ chi phí hoạt động CAR Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu ctg Các tác giả OLS Bình phƣơng tối thiểu FEM Tác động cố định REM Tác động ngẫu nhiên GLS Bình phƣơng tối thiểu tổng quát viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tóm tắt nghiên cứu liên quan đến đề tài 20 Bảng 3.1 Thống kê biến mơ hình 28 Bảng 4.1 Thống kê mơ tả biến mơ hình 37 Bảng 4.2 Ma trận tƣơng quan biến mơ hình 40 Bảng 4.3 Kiểm định đa cộng tuyến 41 Bảng 4.4 Kết kiểm định F (OLS – FEM), kiểm định nhân tử Lagrange (OLS – FEM), kiểm định Hausman (FEM – REM) 42 Bảng 4.5 Kiểm định Wald (kiểm định thừa biến) 42 Bảng 4.6 Kiểm định Wald (kiểm định phƣơng sai thay đổi) 43 Bảng 4.7 Kiểm định Wooldridge (kiểm định tự tƣơng quan) 43 Bảng 4.8 Kết hồi quy với GLS 44 71 Graham Eric Putt Michael John Venter 2014 Garry Lynton Mackrell 5/5 4/5 Về nƣớc công tác 3/6 Từ nhiệm 15/12/2014 Ronald Wayne Hoy Miễn nhiệm 14/7/2014 CBA thay đổi ng đại 3/6 diện Graham Eric Putt 0/6 Michael John Venter 1/6 Đi công tác Bổ nhiệm 15/12/2014 Bổ nhiệm 15/12/2014 Bradley Lalonde 6/6 2013 2012 Techcombank 2014 2013 Ronald Wayne Hoy 5/5 Garry Lynton Mackrell 5/5 Bradley Lalonde 4/5 Ronald Wayne Hoy 4/4 Bổ nhiệm 18/3/2010 Garry Lynton Mackrell 4/4 Bổ nhiệm 18/03/2010 Lee Boon Huat (Standard chartered 1/8 Stephen C Banner 4/4 Đi công tác Hết nhiệm kỳ năm 2014 72 2012 Timothy Mark Francis kennedy 4/4 Hết nhiệm kỳ năm 2014 Lee Boon Huat 4/4 Bổ nhiệm 12/2012 Stephen C Banner - Madhur Maini - Bổ nhiệm 21/12/2012 Stephen Moss - Miễn nhiệm 28/4/2012 Timothy Mark Francis kennedy 2011 Stephen C Banner (HSBC) Sumit Dutta (HSBC) Sacombank - Bổ nhiệm ngày 28/4/2012 Bổ nhiệm 19/4/2011 Bổ nhiệm 4/2009 Miễn nhiệm 19/4/2011 Stephen Moss (HSBC) - Bổ nhiệm 4/2009 2011 Lim Peng Khoon - Nhiệm kỳ 2011 - 2015 2010 Colin Silmon Mansbrige (ANZ) - Từ nhiệm 5/3/2010 Dominic T.C Scriven (Dragon Capital) 2009 Colin Silmon Mansbrige (ANZ) Dominic T.C Scriven (Dragon Capital) TPbank - 2015 Eiichiro So - Nhiệm kỳ 2006 – 2010 (mãn nhiệm 2010) - Nhiệm kỳ 2006 – 2010 - Nhiệm kỳ 2006 - 2010 6/8 (Họp tập trung 2/8, họp 73 qua mail :4/8) Ha Hong Sik 5/8 (Họp tập trung 1/8, họp qua mail: 4/8) Megumu Motohisa 2/8 (Họp tập trung 0/2:, họp Miễn nhiệm 24/4/2015 qua mail 2/6) 2014 Eiichiro So 4/4 (Họp tập trung 2/2, họp Bổ nhiệm 17/4/2014 qua mail 2/2) Megumu Motohisa 9/9 (Họp tập trung 4/4 họp qua mail 5/5) Kenichi Abe 2013 2012 Megumu Motohisa 2/4 Kenichi Abe 0/4 Kenichi Abe 5/5 Yoshinori Kimura 0/5 Nguồn: Tổng hợp tác giả Miễn nhiệm 17/4/2014 Bổ nhiệm 12/4/2013 Bận việc riêng Bận việc riêng Miễn nhiệm 12/4/2013 74 Phụ lục 3: Kết kiểm định F, kiểm định nhân tử LM, kiểm định Hausman (Phƣơng trình ROA) Kiểm định F F test that all u_i=0: F(24, 189) = 3.14 Prob > F = 0.0000 Kiểm định nhân tử LM Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects roa[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Var roa e u Test: sd = sqrt(Var) 0000503 0000248 4.10e-06 0070888 0049788 0020253 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 15.85 0.0000 Kiểm định Hausman Coefficients (b) (B) a2 a3 fo lnta eta lata npl car -.0005415 -.0006604 0619975 0151116 -.093795 -.0210472 -.0027059 0009581 0747137 013423 -.1404158 -.0192648 (b-B) Difference 0021644 -.0016185 -.0127161 0016885 0466208 -.0017824 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0042591 0006408 0036294 0018426 0149501 0038047 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 29.04 Prob>chi2 = 0.0001 75 Phục lục 4: Kiểm định phƣơng sai thay đổi (phƣơng trình ROA) xttest3 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (25) = Prob>chi2 = 2470.31 0.0000 Phụ lục 5: Kiểm định tự tƣơng quan (phƣơng trình ROA) Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 24) = 19.923 Prob > F = 0.0002 Phụ lục 6: Kiểm định tƣợng thừa biến – kiểm định Wald (phƣơng trình ROA) test fo=lnta=eta=lata=npl=car=0 ( 1) fo - lnta = ( 2) fo - eta = ( 3) fo - lata = ( 4) fo - npl = ( 5) fo - car = ( 6) fo = chi2( 6) = 98.35 Prob > chi2 = 0.0000 76 Phụ lục 7: Kết hồi quy với GLS (phƣơng trình ROA) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = roa Coef fo lnta eta lata npl car _cons -.0035029 0009698 0568605 011424 -.1363375 -.0154048 -.0241647 25 Std Err .0033764 0003912 0090673 0027093 0252559 0069591 0132822 (0.4780) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 z -1.04 2.48 6.27 4.22 -5.40 -2.21 -1.82 P>|z| 0.300 0.013 0.000 0.000 0.000 0.027 0.069 = = = = = = = 220 25 8.8 98.35 0.0000 [95% Conf Interval] -.0101206 000203 0390889 0061139 -.1858381 -.0290444 -.0501974 0031148 0017365 0746321 0167341 -.086837 -.0017651 001868 77 Phụ lục 8: Kết kiểm định F, kiểm định nhân tử LM, kiểm định Hausman (Phƣơng trình ROE) Kiểm định F F test that all u_i=0: F(24, 189) = 4.84 Prob > F = 0.0000 Kiểm định nhân tử LM Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects roe[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] Estimated results: Var roe e u Test: sd = sqrt(Var) 003675 0016885 0003472 0606216 0410913 0186324 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 33.77 0.0000 Kiểm định Hausman Coefficients (b) (B) b2 b3 fo lnta eta lata npl car -.0950296 -.0040991 -.1705461 1903084 -.8673467 -.0815042 -.0751221 0155626 -.0608951 1878813 -1.328046 -.0564638 (b-B) Difference -.0199075 -.0196617 -.109651 0024271 4606995 -.0250405 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0320328 0049281 0194904 0117688 0838794 0252582 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 46.37 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) 78 Phụ lục 9: Kiểm định phƣơng sai thay đổi – kiểm định Wald (phƣơng trình ROE) Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (25) = Prob>chi2 = 216.81 0.0000 Phụ lục 10: Kiểm định tự tƣơng quan (phƣơng trình ROE) Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 24) = Prob > F = 22.312 0.0001 Phụ lục 11: Kiểm định tƣợng thừa biến – kiểm định Wald (phƣơng trình ROE) test fo=lnta=eta=lata=npl=car=0 ( ( ( ( ( ( 1) 2) 3) 4) 5) 6) fo fo fo fo fo fo = lnta = eta = lata = npl = car = 0 chi2( 6) = Prob > chi2 = 98.37 0.0000 79 Phụ lục 12: Kết hồi quy với GLS (phƣơng trình ROE) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = roe Coef fo lnta eta lata npl car _cons -.0879434 0162971 -.0873905 094519 -1.118233 -.0590239 -.390235 25 Std Err .0391336 004299 054049 0249124 240832 0499129 1420183 (0.5711) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 z -2.25 3.79 -1.62 3.79 -4.64 -1.18 -2.75 P>|z| 0.025 0.000 0.106 0.000 0.000 0.237 0.006 = = = = = = = 220 25 8.8 98.37 0.0000 [95% Conf Interval] -.1646438 0078711 -.1933245 0456916 -1.590255 -.1568515 -.6685857 -.0112429 0247231 0185435 1433463 -.6462106 0388037 -.1118844 80 Phụ lục 13: Dữ liệu chạy hồi quy BANK ABB ABB ABB ABB ABB ABB YEAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ROA 0.0094 0.0037 0.0118 0.0131 0.0074 0.0087 ROE 0.0652 0.0126 0.0694 0.1066 0.0650 0.0815 FO 0.0000 0.1500 0.2000 0.2000 0.2000 0.2004 LNTA 30.4744 30.2333 30.9088 31.2690 31.3577 31.4600 ETA 0.1444 0.2931 0.1693 0.1224 0.1137 0.1065 LATA 0.3586 0.2381 0.3491 0.2494 0.2172 0.1894 CAR 0.0985 0.0985 0.1062 0.1104 0.1400 0.1563 NPL 0.0236 0.0416 0.0147 0.0116 0.0279 0.0229 ABB ABB ABB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV EAB EAB EAB EAB EAB EAB EAB EAB EIB EIB EIB EIB EIB 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 0.0024 0.0017 0.0014 0.0206 0.0210 0.0131 0.0114 0.0114 0.0044 0.0050 0.0053 0.0051 0.0075 0.0080 0.0095 0.0103 0.0079 0.0053 0.0074 0.0077 0.0075 0.0121 0.0155 0.0138 0.0118 0.0144 0.0083 0.0044 0.0003 0.0137 0.0143 0.0173 0.0138 0.0166 0.0245 0.0205 0.0158 0.2812 0.2846 0.2178 0.2052 0.2682 0.0621 0.0661 0.0768 0.0804 0.1316 0.1470 0.1597 0.1543 0.1301 0.0963 0.1254 0.1484 0.1506 0.1029 0.1533 0.1399 0.1216 0.1629 0.0946 0.0558 0.0048 0.0736 0.0554 0.0848 0.1343 0.1864 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.2984 0.2987 0.2987 0.2987 0.2994 0.2996 0.2996 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0059 0.0201 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2502 0.3000 0.3000 0.3000 31.6850 31.8426 31.7957 32.0783 32.2879 32.7543 32.9545 33.2694 32.8033 32.7466 32.8218 32.9366 32.9516 33.1384 33.3228 33.5344 33.6368 33.8147 33.9380 34.1085 34.3770 30.9425 31.1781 31.3810 31.6541 31.8138 31.8692 31.9474 32.0982 31.1488 31.5363 31.8123 32.5071 32.8436 0.0997 0.0847 0.0899 0.0733 0.0738 0.0602 0.0555 0.0426 0.0716 0.0751 0.0690 0.0635 0.0569 0.0546 0.0595 0.0665 0.0606 0.0551 0.0589 0.0517 0.0498 0.1177 0.1013 0.0988 0.0970 0.0887 0.0881 0.0786 0.0648 0.1867 0.2586 0.2040 0.1030 0.0888 0.0700 0.0599 0.0563 0.4595 0.3572 0.2692 0.2329 0.3383 0.1871 0.0644 0.0542 0.0664 0.0622 0.0743 0.0668 0.0664 0.0496 0.0951 0.0925 0.0997 0.0893 0.2458 0.1605 0.1047 0.2016 0.2115 0.1209 0.0987 0.1126 0.2202 0.3501 0.1880 0.3057 0.4031 0.1267 0.1430 0.1620 0.1619 0.1244 0.0973 0.1060 0.0925 0.1350 0.1470 0.1408 0.1280 0.1100 0.0662 0.0755 0.0932 0.1107 0.0965 0.1023 0.0927 0.0901 0.1436 0.1130 0.1064 0.1084 0.1001 0.1085 0.1042 0.1017 0.2700 0.4589 0.2687 0.1779 0.1294 0.0480 0.0275 0.0172 0.0031 0.0089 0.0040 0.0034 0.0089 0.0246 0.0300 0.0218 0.0132 0.0390 0.0271 0.0282 0.0219 0.0296 0.0292 0.0237 0.0203 0.0168 0.0045 0.0060 0.0133 0.0159 0.0169 0.0395 0.0399 0.0376 0.0088 0.0471 0.0182 0.0142 0.0161 81 EIB EIB EIB EIB MBB MBB MBB MBB MBB MBB 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.0126 0.0039 0.0021 0.0003 0.0166 0.0132 0.0170 0.0159 0.0138 0.0132 0.1353 0.0449 0.0260 0.0030 0.1388 0.1250 0.1566 0.1792 0.1860 0.1715 0.2860 0.2716 0.2550 0.2621 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0151 0.0864 32.7677 32.7659 32.7071 32.4581 31.0196 31.4230 31.8652 32.3281 32.5643 32.7993 0.0929 0.0864 0.0819 0.1053 0.1198 0.1055 0.1086 0.0889 0.0742 0.0770 0.3046 0.2005 0.2379 0.1008 0.4644 0.3819 0.3772 0.3217 0.3458 0.1449 0.1638 0.1447 0.1316 0.1652 0.1421 0.1235 0.1200 0.1160 0.0959 0.1115 0.0132 0.0198 0.0246 0.0186 0.0101 0.0183 0.0158 0.0126 0.0159 0.0184 MBB MBB MBB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB NAM A NAM A NAM A NAM A NAM A NAM A 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.0127 0.0125 0.0114 0.0098 0.0097 0.0121 0.0100 0.0070 0.0021 0.0031 0.0014 0.0011 0.0143 0.0016 0.0051 0.0096 0.0126 0.0113 0.1456 0.1460 0.1084 0.0918 0.1690 0.2175 0.1829 0.0839 0.0249 0.0350 0.0151 0.0085 0.1127 0.0075 0.0421 0.0637 0.0729 0.0551 0.1000 0.1000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 32.8264 32.9318 33.0294 30.4972 31.1161 31.7881 32.3789 32.3705 32.3308 32.3049 32.2790 32.2784 29.2874 29.4045 30.0233 30.3058 30.5774 30.4041 0.0870 0.0855 0.1049 0.1072 0.0574 0.0556 0.0549 0.0831 0.0827 0.0879 0.0905 0.1305 0.1272 0.2188 0.1222 0.1499 0.1734 0.2047 0.0642 0.0918 0.1231 0.4889 0.4998 0.3507 0.2752 0.2679 0.2133 0.0642 0.0739 0.0692 0.3549 0.1979 0.3351 0.2189 0.2186 0.1584 0.1100 0.1007 0.1285 0.2665 0.0950 0.0982 0.0912 0.1038 0.1131 0.1056 0.1573 0.2453 0.2471 0.2981 0.1924 0.1804 0.2029 0.2144 0.0245 0.0273 0.0161 0.0204 0.0149 0.0062 0.0187 0.0227 0.0265 0.0271 0.0516 0.0341 0.0164 0.0256 0.0174 0.0218 0.0284 0.0218 NAM A NAM A NAM A PG PG PG PG PG PG PG PG SGB SGB SGB SGB 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 0.0047 0.0050 0.0055 0.0106 0.0168 0.0134 0.0254 0.0125 0.0015 0.0051 0.0017 0.0167 0.0144 0.0177 0.0473 0.0414 0.0562 0.0569 0.0637 0.1600 0.1007 0.1722 0.0751 0.0119 0.0392 0.0121 0.1191 0.1097 0.1086 0.2255 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.9908 31.2498 31.1997 29.4530 29.9746 30.4270 30.4979 30.5886 30.8449 30.8806 30.8371 29.9519 30.0474 30.0474 30.4531 0.1132 0.0893 0.0963 0.1659 0.1050 0.1327 0.1474 0.1659 0.1290 0.1295 0.1366 0.1406 0.1312 0.1629 0.2097 0.2117 0.2839 0.1788 0.3477 0.2436 0.1250 0.1354 0.0688 0.2900 0.2619 0.1468 0.1844 0.1708 0.0617 0.1428 0.1347 0.1300 0.1105 0.2694 0.1290 0.2064 0.1670 0.2262 0.1910 0.1240 0.1105 0.1941 0.1442 0.1587 0.1743 0.0148 0.0140 0.0091 0.0140 0.0123 0.0142 0.0210 0.0844 0.0298 0.0226 0.0275 0.0042 0.0069 0.0178 0.0191 82 SGB SGB SAIGONBANK SAIGONBANK SAIGONBANK STB STB STB STB STB STB 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.0198 0.0200 0.0118 0.0114 0.0024 0.0216 0.0140 0.0161 0.0125 0.0141 0.0066 0.0920 0.0840 0.0494 0.0519 0.0127 0.1902 0.1231 0.1550 0.1293 0.1372 0.0732 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2987 0.3000 0.2952 0.2945 0.2801 0.0492 30.3631 30.3292 30.3178 30.3925 30.5073 31.7988 31.8570 32.2756 32.6574 32.5831 32.6557 0.2151 0.2383 0.2384 0.2203 0.1911 0.1138 0.1134 0.1036 0.0964 0.1028 0.0901 0.1041 0.0939 0.0738 0.0558 0.1149 0.1838 0.2732 0.2527 0.2453 0.1037 0.1135 0.2283 0.2394 0.2405 0.1971 0.1210 0.1107 0.1261 0.1141 0.0997 0.1166 0.0953 0.0475 0.0293 0.0224 0.0208 0.0188 0.0023 0.0059 0.0069 0.0052 0.0056 0.0197 STB STB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VIB VIB VIB VIB VIB VIB 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.0138 0.0116 0.0122 0.0117 0.0154 0.0138 0.0115 0.0107 0.0093 0.0080 0.0079 0.0102 0.0049 0.0082 0.0084 0.0066 0.0080 0.1306 0.1222 0.1765 0.1784 0.2345 0.2037 0.1465 0.1062 0.1029 0.1060 0.1180 0.1415 0.0736 0.1571 0.1200 0.0783 0.0617 0.0474 0.0587 0.0000 0.0000 0.0203 0.0293 0.0364 0.1944 0.1967 0.2084 0.2091 0.0000 0.0000 0.0000 0.1500 0.2000 0.2000 32.7148 32.8770 32.9163 33.0341 33.1742 33.3595 33.5356 33.6580 33.7816 33.9888 34.1448 31.0423 31.1783 31.6677 32.1725 32.2052 31.8058 0.1057 0.0952 0.0691 0.0658 0.0658 0.0676 0.0785 0.1006 0.0907 0.0754 0.0670 0.0720 0.0660 0.0521 0.0703 0.0842 0.1297 0.0775 0.0632 0.2860 0.2854 0.2980 0.3024 0.2395 0.1975 0.2446 0.1915 0.1792 0.4601 0.2606 0.3061 0.2929 0.3027 0.1396 0.1022 0.1096 0.1200 0.0890 0.0811 0.0900 0.1114 0.1463 0.1313 0.1161 0.1104 0.1504 0.1088 0.0860 0.1011 0.1448 0.1943 0.0144 0.0119 0.0331 0.0461 0.0247 0.0283 0.0203 0.0240 0.0273 0.0231 0.0184 0.0124 0.0185 0.0127 0.0159 0.0287 0.0262 VIB VIB VIB VIETCAPITAL VIETCAPITAL VIETCAPITAL VIETCAPITAL VIETCAPITAL VIETCAPITAL VIETCAPITAL VIETCAPITAL VIETCAPITAL VPB VPB VPB 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 0.0007 0.0065 0.0062 0.0316 0.0015 0.0164 0.0069 0.0159 0.0099 0.0045 0.0063 0.0018 0.0125 0.0077 0.0107 0.0063 0.0615 0.0605 0.0852 0.0047 0.0494 0.0272 0.0818 0.0625 0.0320 0.0489 0.0161 0.1040 0.0595 0.1152 0.2000 0.2000 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1867 0.2319 0.2319 31.9732 32.0213 32.0655 28.3422 28.8395 28.8340 29.7382 30.4624 30.6597 30.7691 30.8807 30.9990 30.5290 30.5535 30.9468 0.1038 0.1054 0.1021 0.3710 0.3148 0.3324 0.2527 0.1945 0.1580 0.1396 0.1285 0.1142 0.1202 0.1288 0.0925 0.1049 0.0656 0.0988 0.3852 0.4176 0.1236 0.3461 0.2923 0.2351 0.2236 0.1314 0.1343 0.1207 0.1498 0.3085 0.1800 0.1770 0.1800 0.3376 0.5550 0.4511 0.5492 0.3440 0.2748 0.2564 0.1405 0.1300 0.1363 0.1900 0.1500 0.0282 0.0251 0.0207 0.0044 0.0124 0.0342 0.0407 0.0269 0.0190 0.0411 0.0230 0.0100 0.0049 0.0340 0.0163 83 VPB VPB VPB VPB VPB VPB KIEN LONG KIEN LONG KIEN LONG KIEN LONG KIEN LONG KIEN LONG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.0084 0.0097 0.0063 0.0084 0.0077 0.0124 0.0245 0.0127 0.0122 0.0156 0.0221 0.0189 0.0967 0.1334 0.0969 0.1317 0.1396 0.1789 0.0844 0.0356 0.0820 0.0606 0.1142 0.1019 0.1488 0.1488 0.1488 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 31.7221 32.0477 32.2616 32.4290 32.7263 32.8982 28.4199 28.7091 29.6430 30.1630 30.5130 30.5532 0.0870 0.0724 0.0647 0.0637 0.0550 0.0691 0.2901 0.3563 0.1493 0.2564 0.1936 0.1854 0.2093 0.2910 0.1900 0.0527 0.0451 0.0651 0.3006 0.1717 0.2226 0.1762 0.2887 0.1718 0.1466 0.1194 0.1251 0.1250 0.1130 0.1220 0.3799 0.4814 0.4217 0.3985 0.3278 0.3342 0.0120 0.0182 0.0272 0.0281 0.0254 0.0270 0.0127 0.0166 0.0120 0.0110 0.0277 0.0293 KIEN LONG KIEN LONG KIEN LONG SEABANK SEABANK SEABANK SEABANK SEABANK SEABANK SEABANK SEABANK SEABANK CTG CTG CTG CTG CTG CTG 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.0147 0.0076 0.0065 0.0114 0.0078 0.0150 0.0114 0.0012 0.0007 0.0019 0.0011 0.0011 0.0069 0.0093 0.0118 0.0093 0.0136 0.0123 0.0902 0.0523 0.0490 0.0889 0.0429 0.0839 0.1095 0.0228 0.0094 0.0265 0.0153 0.0159 0.1080 0.1463 0.2249 0.1858 0.2181 0.1823 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.0000 0.0000 0.0042 0.0139 0.1250 0.1205 30.6931 30.7710 30.8627 30.8983 30.7342 31.0519 31.6427 32.2471 31.9494 32.0114 32.0153 32.0708 32.7437 32.8968 33.1273 33.5383 33.7636 33.8527 0.1626 0.1456 0.1332 0.1282 0.1809 0.1791 0.1040 0.0548 0.0744 0.0717 0.0709 0.0681 0.0641 0.0637 0.0524 0.0500 0.0623 0.0672 0.0966 0.1491 0.1027 0.3512 0.4229 0.5254 0.2696 0.6064 0.4731 0.1816 0.2306 0.1873 0.1389 0.1357 0.1297 0.1483 0.1689 0.0719 0.2074 0.1838 0.1977 0.1445 0.1102 0.1267 0.1372 0.1329 0.1550 0.1429 0.1761 0.1755 0.1162 0.1162 0.0806 0.0802 0.1057 0.1033 0.0247 0.0195 0.0113 0.0024 0.0162 0.0188 0.0214 0.0275 0.0298 0.0284 0.0286 0.0160 0.0102 0.0181 0.0061 0.0066 0.0075 0.0146 CTG CTG CTG TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB VIET A 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 0.0101 0.0087 0.0073 0.0129 0.0198 0.0184 0.0138 0.0175 0.0043 0.0041 0.0062 0.0080 0.0155 0.1070 0.1035 0.1019 0.1428 0.2089 0.2321 0.2208 0.2520 0.0576 0.0473 0.0722 0.0929 0.1105 0.2861 0.2874 0.2953 0.1500 0.2000 0.2000 0.1979 0.1961 0.1948 0.1941 0.1941 0.1941 0.0000 33.9878 34.1251 34.2897 31.3084 31.7146 32.1591 32.6436 32.8269 32.8236 32.6993 32.8009 32.8885 30.5290 0.0942 0.0837 0.0720 0.0904 0.0946 0.0791 0.0625 0.0693 0.0739 0.0876 0.0852 0.0857 0.1402 0.1258 0.1235 0.1039 0.2807 0.3266 0.3304 0.3586 0.2923 0.1738 0.1069 0.0766 0.0673 0.3304 0.1317 0.1040 0.1058 0.1430 0.1399 0.0960 0.1310 0.1143 0.1260 0.1403 0.1565 0.1470 0.0980 0.0100 0.0112 0.0092 0.0138 0.0252 0.0249 0.0113 0.0283 0.0270 0.0365 0.0238 0.0167 0.0121 84 VIET A VIET A VIET A VIET A VIET A VIET A VIET A VIET A HDB HDB HDB HDB HDB HDB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.0070 0.0133 0.0111 0.0110 0.0067 0.0022 0.0013 0.0020 0.0088 0.0063 0.0102 0.0078 0.0095 0.0062 0.0501 0.1225 0.0785 0.0694 0.0464 0.0168 0.0131 0.0209 0.1633 0.0358 0.1081 0.1143 0.1202 0.0605 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 29.9608 30.3921 30.8125 30.7451 30.8341 32.4290 31.2031 31.3658 30.2573 29.8884 30.5821 31.1688 31.4382 31.5972 0.1402 0.1084 0.1410 0.1588 0.1436 0.1327 0.1022 0.0936 0.0536 0.1750 0.0939 0.0686 0.0788 0.1022 0.2665 0.1813 0.2083 0.1535 0.1370 0.0844 0.0878 0.1226 0.1749 0.2571 0.3418 0.2933 0.2624 0.1115 0.0987 0.1023 0.1216 0.1428 0.1357 0.1520 0.1255 0.1255 0.1368 0.1254 0.1567 0.1271 0.1500 0.1401 0.0180 0.0131 0.0252 0.0357 0.0465 0.0288 0.0233 0.0226 0.0031 0.0193 0.0110 0.0083 0.0163 0.0235 HDB HDB HDB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.0025 0.0048 0.0059 0.0143 0.0064 0.0163 0.0155 0.0119 0.0084 0.0074 0.0056 0.0042 0.0075 0.0052 0.0076 0.0078 0.0074 0.0001 0.0006 0.0002 0.0001 0.0595 0.0311 0.0195 0.0174 0.0131 0.0071 0.0046 0.0033 0.0253 0.0518 0.0640 0.1019 0.0409 0.0885 0.0970 0.0807 0.0602 0.0609 0.0549 0.0496 0.1291 0.0531 0.1221 0.0776 0.0517 0.0008 0.0058 0.0025 0.0020 0.1287 0.1411 0.1663 0.1482 0.1175 0.0779 0.0631 0.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.1000 0.1500 0.1252 0.1556 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0052 0.0144 0.0100 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 32.0880 32.2314 32.2990 30.0953 29.9430 30.1715 30.6111 30.8669 30.9424 31.1213 31.2970 31.5319 29.9239 30.0203 30.5589 30.6276 30.7444 30.7030 31.0009 31.2376 31.5070 29.6396 30.4856 31.1859 31.6587 31.8269 32.0080 32.2442 32.3093 0.0997 0.0924 0.0924 0.1408 0.1576 0.1837 0.1595 0.1475 0.1393 0.1209 0.1028 0.0855 0.0585 0.0987 0.0624 0.1010 0.1430 0.1475 0.1102 0.0872 0.0667 0.4624 0.2204 0.1174 0.1175 0.1113 0.0914 0.0733 0.0706 0.0953 0.1321 0.1032 0.2724 0.0557 0.1260 0.2999 0.1917 0.0821 0.1314 0.1008 0.1509 0.5018 0.4247 0.3104 0.2742 0.1949 0.0711 0.1924 0.1419 0.1687 0.3696 0.2078 0.1645 0.3811 0.1877 0.2178 0.0788 0.0654 0.1220 0.1105 0.1000 0.2250 0.2164 0.2871 0.2059 0.1784 0.1862 0.2216 0.2155 0.1405 0.1156 0.1400 0.0887 0.0897 0.0962 0.1306 0.1603 0.1083 0.1108 0.0800 0.0802 0.0897 0.1006 0.1064 0.1159 0.1271 0.1033 0.0367 0.0227 0.0097 0.0141 0.0287 0.0264 0.0205 0.0257 0.0280 0.0290 0.0300 0.0194 0.0016 0.0291 0.0245 0.0224 0.0292 0.0564 0.0607 0.0252 0.0215 0.0000 0.0028 0.0042 0.0214 0.0271 0.0248 0.0110 0.0088 85 TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.0209 0.0119 0.0077 0.0008 0.0077 0.0119 0.0102 0.0074 0.0495 0.0783 0.0506 0.0542 0.0351 0.1031 0.1241 0.1171 0.0000 0.0000 0.0490 0.0490 0.0480 0.0480 0.0480 0.0480 28.5142 30.0039 30.6702 30.8453 30.3471 31.0995 31.5722 31.9647 0.4220 0.1527 0.1531 0.0672 0.2195 0.1153 0.0823 0.0630 0.5747 0.1280 0.1778 0.3272 0.1498 0.1630 0.2864 0.2579 0.1534 0.1682 0.1800 0.2547 0.4015 0.1981 0.1504 0.1213 0.0000 0.0000 0.0002 0.0261 0.0366 0.0197 0.0101 0.0066 ... ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THANH LUÂN TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NƢỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC... thực tế mối quan hệ sở hữu vốn nƣớc với hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, tác giả kết luận sở hữu nƣớc tác động ngƣợc chiều đến hiệu hoạt động ngân hàng Việt Nam (đo lƣờng ROA, ROE)... hiệu hoạt động NHTM Việt Nam - Mục tiêu cụ thể: + Nghiên cứu tác động sở hữu nƣớc đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam + Nghiên cứu mức độ tác động sở hữu nƣớc đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 3 +
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại việt nam ,

Từ khóa liên quan