0

(Luận văn thạc sĩ) hoạt động cho vay cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam VIB chi nhánh quận 1

96 11 0
  • (Luận văn thạc sĩ) hoạt động cho vay cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam VIB   chi nhánh quận 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:19

i TÓM TẮT Đề tài “Thực trạng hoạt động cho vay cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Quốc tế Việt Nam VIB – Chi nhánh Quận 1” đƣợc thực nhằm mục tiêu đánh giá đƣợc thực trạng hoạt động cho vay cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế Việt Nam chi nhánh quận giai đoạn 2015 - 2017, từ đề xuất giải pháp để VIB chi nhánh quận phát triển hoạt động cho vay cá nhân đến năm 2020 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu nghiên cứu đề tài hoạt động cho vay cá nhân VIB chi nhánh quận giai đoạn 2015 – 2017 Các phƣơng pháp thống kê mô tả nhƣ so sánh tƣơng đối, so sánh tuyệt đối kết hợp với phƣơng pháp phân tích diễn dịch, quy nạp để phân tích số liệu nhƣ nội dung khác có liên quan Chƣơng đề tài hệ thống hóa đƣợc sở lý thuyết liên quan đến hoạt động cho vay cá nhân ngân hàng thƣơng mại với nội dung gồm khái niệm, đặc trƣng, vai trị phân loại Bên cạnh đó, tiêu đánh giá hoạt động cho vay cá nhân ngân hàng thƣơng mại nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay cá nhân đƣợc hệ thống lại Những nội dung sở cho việc phân tích thực trạng hoạt động cho vay cá nhân VIB chi nhánh quận Chƣơng Chƣơng đề tài tập trung vào phân tích thực trạng hoạt động cho vay cá nhân VIB chi nhánh quận giai đoạn 2015 – 2017 với nhóm tiêu phản ánh quy mơ, chất lƣợng, hiệu Trên sở đó, đề tài đƣa đƣợc nhận xét kết đạt đƣợc nhƣ hạn chế tồn Cụ thể, VIB chi nhánh quận đạt đƣợc số kết sau hoạt động cho vay cá nhân, bao gồm: (1) quy mô hoạt động cho vay cá nhân tăng trƣởng cao đặc biệt năm 2017, (2) chất lƣợng khoản nợ cho vay cá nhân đƣợc cải thiện thông qua tỷ lệ nợ hạn giảm xuống, (3) tỷ trọng dƣ nợ cho vay cá nhân ngày tăng cho thấy hoạt động cho vay cá nhân ngày đóng vai trị quan trọng hoạt động chi nhánh, phù hợp với định hƣớng phát triển theo hƣớng ngân hàng bán lẻ VIB nói chung, VIB chi nhánh quận nói riêng Bên cạnh ii kết đạt đƣợc, thực trạng hoạt động cho vay VIB chi nhánh quận giai đoạn 2015 – 2017 tồn số hạn chế: (1) tỷ lệ nợ hạn giảm nhƣng tỷ lệ nợ xấu có xu hƣớng tăng lên; (2) thu nhập từ lãi cho vay cá nhân chƣa tƣơng xứng với tốc độ tăng quy mô, (3) tỷ trọng nguồn thu từ lãi cho vay cá nhân tổng thu từ lãi chi nhánh có xu hƣớng giảm Dựa việc phân tích thực trạng, đƣa đánh giá hoạt động cho vay cá nhân VIB chi nhánh quận giai đoạn 2015 – 2017, kết hợp với việc xem xét định hƣớng phát triển VIB chi nhánh quận 1, Chƣơng đề tài đƣa đƣợc số giả pháp khách quan, khoa học, gắn liền với chi nhánh nhằm giúp chi nhánh phát triển hoạt động cho vay cá nhân đến năm 2020 Ngoài ra, đề tài mạnh dạn đƣa số giải pháp dành cho VIB quan quản lý Nhà nƣớc nhƣ NHNN, Chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho ngân hàng thƣơng mại việc phát triển hoạt động cho vay cá nhân thời gian tới Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin khó khăn VIB chi nhánh quận nên đề tài số hạn chế nhƣ chƣa phân tích đƣợc cấu dƣ nợ cho vay cá nhân theo sản phẩm, theo mục đích nhằm đánh giá mức độ đa dạng hóa danh mục cho vay cá nhân, nhƣ chƣa thực đƣợc việc phân tích cấu khoản nợ hạn, cấu khoản nợ xấu theo yếu tố có bảo đảm hay khơng có bảo đảm để xác định đƣợc mức độ thiệt hại dự kiến chi nhánh Nhìn chung, đề tài trả lời đƣợc câu hỏi nghiên cứu đặt Từ đó, đề tài hệ thống đƣợc sở lý thuyết có liên quan đến hoạt động cho vay cá nhân ngân hàng thƣơng mại nhƣ đánh giá đƣợc thực trạng hoạt động cho vay cá nhân VIB chi nhánh quận góc độ quy mơ, chất lƣợng hiệu Dựa kết đánh giá kết hợp với phân tích định hƣớng phát triển VIB quận 1, đề tài đề đƣợc giải pháp khả thi, khách quan, khoa học phù hợp với chi nhánh nhằm giúp chi nhánh phát triển hoạt động cho vay cá nhân đến năm 2020 để phù hợp với định hƣớng phát triển VIB VIB quận iii ABSTRACT Title of essay: “The reality of personal lending at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIB – Branch in District 1” I REASON FOR CHOOSING THE TOPIC In the economic integration environment currently, Vietnam's economy is growing and extensive integration into the world economy The commercial banks are also affected by the volatility of the economy, as the primary trading business in the field of currency, with an important role for the economy: regulate the macroeconomy as well as financial intermediaries with many important business services, in which lending is one of the most important profession However the commercial banks are facing many challenges to development Specifically, personal lending activities recent period has unprecedented growth, due to the standard of living and consumer shopping needs of the individual in the economy is growing, adding to the intense competition from other retail banking and credit institutions, forcing commercial banks must not exert, plan the policy for personal loan physically fit to compete, participating in this market Thanks to the importance and development of personal lending activity as well as the potential growth of this sector, that personal lending activities has contributed to the growth, large in assets of commercial banks Not those affecting commercial banks, personal loans are also impacting the economy through capital support for consumer demand and manufacturing business of the individual in society So, it can be said, personal lending plays an important role for the Bank in particular and the economy in general The Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIB with the goal of becoming the top retail bank of Vietnam has always considered personal lending is the activity that should be focused on development It is reflected through the constant reforming of VIB and the innovation in the process of their activities These changes have contributed to expansion of the scale, quality improving and efficiency of personal lending at VIB in the past period VIB branch in District is a leader branch focusing on developing personal lending iv of VIB However, besides development, personal lending in VIB District still contains many risks and challenges From the theoretical issues and practical above, plus the practice at VIB District 1, I chose the topic “The reality of personal lending at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIB – Branch in District 1” as the subject of research, in order to assess the status of activities for personal loans at VIB District 1, which offers suggestions and solutions to development of personal lending at VIB District till 2020 II RESEARCH OBJECTIVES The topic aims at systematizing the theories related to personal lending and the development of individual lending activities It also applies theoretical bases, basing on the actual situation of individual lending activities to clarify the strengths as well as the direction of overcoming weaknesses in lending activities at the Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIB district III OBJECT AND SCOPE OF THE STUDY Research objects: the personal lending operation at VIB – Branch in District 1, phase 2015-2017 Research scope: this study was carried out at the Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIB district Time: information and data used for analysis were collected during the period from 2015 to 2017 at VIB IV RESEARCH METHODS The subjects used inductive, comparative and relative methods of analysis, relative, vertical and horizontal analysis to evaluate the fluctuations of each criterion during the period surveyed V THE STRUCTURE THEME Chapter 1: theoretical basis of personal lending in commercial banks Chapter 2: the reality of personal lending at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIB – Branch in District Chapter 3: solutions for the development of personal lending at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIB – Branch in District till 2020 v VI CONTENTS OF EACH CHAPTER Chapter introduces the theoretical background of personal lending, including definition of commercial banks, commercial bank operations and definition, specific characteristics, role, classification of personal lending as well In addition, Chapter also mentions evaluating quotas for the personal lending operation, consisting of scale quota, quantitative norm and effecting evaluation quota, belong to which describes subjective and objective factors of impacting on personal lending Chapter focuses on three main issues:  Introduction and description of VIB district about structure and the business results of the Branch in phase 2015-2016, as well as the personal lending products and lending process  The current status of individual consumer lending in VIB District phase 2015-2017  Achivements, limitations and causes of personal lending in VIB VIB District phase 2015-2017 Based on the theories presented in Chapter 1, Chapter carries out a study to give an overview about personal lending in VIB district At first, the topic described the macro circumstances including the monetary policies, interest rate conversion policies and financial polices that the Central Bank and the government enacted as well as the conditions for develpoment of District in the period from 2015 to 2017 to base for the further research in the following part In general, despite the fact that economic situation was difficult, the results of Branch were satisfactory, sales and profits increased, the bank income also grew well, which showed that the personal lending in Branch had developed in positive status Indicators such as interest collection ratio, overdue debt to total assests ratio and captital utilization ration were also in active performance Through this research, the topic has drawn on the achivements and limitations of the Branch and vi investigated the causes of constraints to propose solutions to increase Intensified lending activities to individual customers at VIB District In Chapter 3, the topic provides a general orientation to enhance the personal lending activities at VIB district 1, which provides concrete solutions The first solution is to build a strict debt collection, improve the credit polices and management process, improve customer appraisal in order to limit bad debt situation at Branch Besdides, the Branch also needs to push up its marketing activities t promote VIB brand name more widely known to the customers It is also adviced to regularly update new products and services as well as improvement to meet the maximum the needs of customers and raise the competition ability of VIB district in particular and VIB in general on the financial and loan marketing In brief, the capital mobilization of the Branch has increased over years, interest collection turnover, loan turnover, outstanding loans and overdue loans, not only VIB but only any banks Through the analysis of credit activities at Vib district in the period of years, the topic hopes to assert the important role of personal lending in the financial market – the loans for people who have less interest in capital but have higher capital requirements than the enterprise plan The subject has achieved certain results including analyzing and evaluating the performance of individual lending activities at the Bank at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIB – Branch 1, phase 2015 -2017 on the basis of the theory analyzed, as originally set out; thereby to see that the activity situation of personal loans at the Branch is kept at a stable level and is on the growth momentum, but it still gets some limitations such the growth is not commensurate with the development potential, the the brand's popularity remains low, on this basis, some proposed solutions such as improving the credit policies, branding the personal loan products, , and some recommendations for the central bank and the government, aiming at the development of individual lending activities at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank VIB – Branch by 2020 vii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Ngân Phƣơng, sinh viên lớp HQ2.GE03, khoa Tài – Ngân hàng, trƣờng Đại học Ngân hàng Tp.HCM, niên khố 2014-2018 Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2017 Tác giả Nguyễn Ngân Phƣơng viii LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cám ơn đến thầy Khoa Tài – Ngân hàng trƣờng Đại học Ngân hang Tp.HCM tạo điều kiện cho tơi đƣợc thực khóa luận này, trang bị kiến thức cần thiết giúp rèn luyện đƣợc khả tƣ suốt bốn năm giảng đƣờng đại học Tôi xin chân thành cám ơn ThS Nguyễn Thị Minh Châu, giảng viên hƣớng dẫn tôi, cám ơn cô hƣớng dẫn nhiệt tình suốt thời gian qua, giúp tơi giải đƣợc vấn đề phát sinh trình nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cám ơn giúp đỡ, hỗ trợ anh chị Ngân hang TMCP Quốc tế Việt Nam VIB – chi nhánh Quận nhiệt tình hỗ trợ, cung cấp số liệu thơng tin thực tế giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đến gia đình bạn bè tơi, ngƣời động viên, khích lệ ủng hộ suốt thời gian thực khóa luận, tạo điều kiện cho tơi thực khóa luận ix MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xiii DANH MỤC BẢNG xv DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ xvi LỜI MỞ ĐẦU xvii CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay cá nhân 1.1.2 Các đặc trƣng cho vay cá nhân 1.1.3 Vai trò hoạt động cho vay cá nhân 1.1.4 Phân loại cho vay cá nhân 1.2 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Chỉ tiêu đo lƣờng quy mô cho vay cá nhân .8 1.2.2 Chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng cho vay cá nhân 1.2.3 Chỉ tiêu phản ánh hiệu cho vay cá nhân 10 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.3.1 Các nhân tố chủ quan .11 1.3.2 Các nhân tố khách quan 14 KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 x CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB – CHI NHÁNH QUẬN 19 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỐ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB – CHI NHÁNH QUẬN .19 2.1.1 Giới thiệu NH TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 19 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển NH TMCP Quốc tế Việt Nam VIB – chi nhánh Quận 21 2.1.3 Các nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh 22 2.1.4 Cơ cấu tổ chức VIB – chi nhánh Quận 22 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh VIB – chi nhánh Quận 23 2.2 SẢN PHẨM CHO VAY CÁ NHÂN TẠI VIB – CHI NHÁNH QUẬN 25 2.2.1 Cho vay mua ô tô 25 2.2.2 Cho vay mua BĐS 26 2.2.3 Các hình thức cho vay cá nhân khác 27 2.2.4 So sánh mức độ đa dạng sản phẩm CVCN VIB chi nhánh quận số NH cạnh tranh khu vực .28 2.3 QUY TRÌNH CHO VAY CÁ NHÂN TẠI VIB – CHI NHÁNH QUẬN 29 2.3.1 Lập hồ sơ đề nghị tín dụng 30 2.3.2 Soạn hợp đồng 36 2.3.3 Giải ngân 37 2.3.4 Giám sát thu nợ lý tín dụng .38 2.2.5 Nhận xét quy trình CVCN VIB chi nhánh quận 38 2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – VIB CHI NHÁNH QUẬN 41 60 3.2.1 Xây dựng chế, sách cho vay phù hợp VIB với VIB chi nhánh Quận thực chuyển đổi mơ hình hoạt động theo tiêu chí NH đại, tiên tiến để nâng cao sức cạnh tranh nƣớc giới, nhận thức đƣợc CVCN xu hƣớng phát triển NHTM Việt Nam Hiện tại, VIB chi nhánh Quận xây dựng đƣợc quy trình CVCN hồn chỉnh, có hiệu để phục vụ cho khối lƣợng KH ngày nhiều Tuy nhiên, VIB chi nhánh Quận cần xây dựng thêm quy trình cụ thể sản phẩm cho vay, cần nghiên cứu, đổi quy trình cấp tín dụng theo hƣớng nhanh, gọn linh động Ví dụ nhƣ sản phẩm cho vay cầm cố GTCG, hồ sơ KH phải luân chuyển qua nhiều phận khác nhƣ phận quản lý nợ, kiểm soát, giao dịch viên,…gây nhiều thời gian cho KH rủi ro nợ xấu với GTCG hầu nhƣ khơng phát sinh Do đó, VIB chi nhánh Quận cần cải thiện quy trình theo hƣớng rút gọn thời gian giao dịch KH 3.2.2 Xác định thị trƣờng mục tiêu Nền kinh tế ổn định đà phát triển nhƣng tiềm ẩn nhiều bất ổn khó dự đốn tƣơng lai, điều làm gia tăng sức ép cạnh tranh NH với địa bàn Tìm hiểu nhu cầu nhóm KH khác đáp ứng đƣợc nhu cầu giúp Chi nhánh gia tăng đƣợc doanh số dƣ nợ CVCN Do đó, việc xác định thị trƣờng mục tiêu có ý nghĩa quan trọng việc hoạch định chiến lƣợc kinh doanh NH Xác định thị trƣờng mục tiêu cho sản phẩm CVCN bên cạnh việc giúp Chi nhánh mở rộng đƣợc quy mô hoạt động CVCN, cịn giúp mang đến nhiều lợi ích nhƣ:  Nhờ vào việc tập trung phân khúc KH cụ giúp nguồn nhân lực NH không bị dàn trải, đáp ứng xác nhu cầu KH đồng thời cắt giảm, tiết kiệm đƣợc chi phí Chi nhánh  Chi nhánh dễ dàng việc xác định dự báo rủi ro từ phía KH Vì việc xác định thị trƣờng mục tiêu cịn có ý nghĩa quan trọng cơng tác quản lý phòng ngừa rủi ro cho NH 61 Ngồi ra, nên có sách định hƣớng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho phƣơng án, chƣơng trình bán hàng, chăm sóc KH, phù hợp với nhóm đối tƣợng KH cụ thể Chăm sóc tốt KH có Chi nhánh bên cạnh việc tìm kiếm KH tiềm mới, nhằm khai thác tốt hiệu tiêu dùng sản phẩm dịch vụ KH hữu Để xác định nhu cầu KH, Chi nhánh thực qua nhiều phƣơng tiện nhƣ: hịm thƣ góp ý, vấn điện thoại, hội nghị KH, phiếu khảo sát,… Dựa việc xác định thị trƣờng mục tiêu, ngân hàng dễ dàng thiết kế đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhƣ có chiến lƣợc marketing phù hợp để thu hút khách hàng 3.2.3 Đa dạng hóa tạo dấu ấn thƣơng hiệu với sản phẩm cho vay cá nhân Để nâng cao sức cạnh tranh thị trƣờng, NH cần vào nhu cầu thị trƣờng thời kỳ để định hƣớng tập trung nguồn lực vào dòng sản phẩm cụ thể khai thác nhu cầu KH cách có hiệu VIB với VIB chi nhánh Quận cần nghiên cứu, xây dựng phát triển sản phẩm CVCN phù hợp với nhu cầu KH giai đoạn nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhiều nhu cầu khác KH, tạo dấu ấn thƣơng hiệu Cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện sản phẩm mạnh có: Với sản phẩm cho vay mua ô tô: sản phẩm quan trọng VIB chi nhánh Quận Với lợi từ nguồn KH vay có từ trƣớc đến (có hội đƣợc giới thiệu với nhiều khách mới), cộng với việc thu nhập ngƣời dân ngày tăng nhu cầu mua xe tơ phát triển kèm theo Vì vậy, với ƣu điểm nhƣ vậy, VIB chi nhánh Quận cần đẩy mạnh phát triển sản phẩm cho vay mua ô tô nhằm bƣớc gia tăng dƣ nợ CVCN chi nhánh, bƣớc mở rộng thị phần thị trƣờng bán lẻ Tuy nhiên, nhiều NH khác thấy đƣợc tiềm từ thị trƣờng xe tơ nên tính cạnh tranh thị trƣờng ngày lớn Chính vậy, VIB chi nhánh Quận cần biết rõ mạnh đẩy mạnh sản phẩm cho vay tơ gói sản phẩm ƣu đãi hơn, ví dụ nhƣ sách ƣu 62 đãi khác với đối tƣợng KH với mức thu nhập nhu cầu vay khác nhau, từ giúp thu hút thêm nhiều KH Với sản phẩm cho vay BĐS: Cho vay BĐS gặp nhiều khó khan rủi ro nhƣ tình trạng làm giả giấy tờ ngày tinh vi gây nhiều trở ngại cho cơng tác xác minh QLKH Do đó, trƣớc hết, QLKH cho vay BĐS cần nâng cao nghiệp vụ nhƣ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để thẩm định cách xác lực tài KH Bên cạnh đó, cần theo dõi chặt chẽ yếu tố liên quan đến TSBĐ BĐS TSBĐ yếu tố quan trọng NH xem xét cấp tín dụng cho KH, khoản đảm bảo khả thu hồi vốn cho NH trƣờng hợp KH khơng cịn đủ khả hồn trả gốc lãi Do đó, việc trọng theo dõi chặt chẽ số yếu tố lien quan đến TSBĐ, đặc biệt BĐS, việc làm thiết thực quan trọng với Chi nhánh Định giá BĐS: nên thực định giá theo chu kỳ quý, năm có biến động bất thƣờng thị trƣờng BĐS ký hợp đồng tín dụng nhằm đảm bảo khả thu hồi vốn NH Ngoài ra, công tác quản lý sản phẩm cho vay cần đƣợc thực sâu sát hơn, tạo điều kiện cho QLKH có nhiều hội thực tế địa bàn để hỗ trợ Chi nhánh nắm bắt cụ thể tồn tại, vƣớng mắc sản phẩm Theo dõi, đánh giá kết đạt đƣợc sản phẩm (doanh số, số lƣợng KH, mức độ đóng góp sản phẩm thu nhập, tốc độ tăng trƣởng sản phẩm mức độ hài lòng KH,…) phản hồi KH để đề xuất hƣớng đẩy mạnh nâng cấp, cải tiến sản phẩm cho phù hợp Xây dựng áp dụng sản phẩm CVCN mới:  Nghiên cứu thị trƣờng, tìm hiểu nhu cầu có KH, từ xây dựng áp dụng sản phẩm CVCN phù hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu KH giúp nâng cao vị NH nói chung Chi nhánh nói riêng thị trƣờng Ví dụ nhƣ: cho vay lƣơng, thấu chi cán công chức, cho vay mua ô tô sản phẩm liên kết với đại lý bán ô tô,…Nghiên cứu xây dựng sản phẩm, 63 gói sản phẩm bán lẻ đặc thù phục vụ đối tƣợng KH VIP theo hƣớng nâng cao tiện ích, hạn mức tín dụng giảm thiểu trình tự, thủ tục cho vay 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động marketing Tăng cƣờng quảng bá sản phẩm CVCN cho vay giúp KH hiểu rõ sản phẩm, nắm đƣợc thông tin cần thiết lợi ích sản phẩm mà nâng cao lực uy tín NH, giúp KH có thêm tự tin lựa chọn sản phẩm Chi nhánh Cần tăng cƣờng chiến lƣợc marketing đƣa thƣơng hiệu VIB đến gần với KH phƣơng thức phổ biến địa bàn nhƣ: quảng cáo báo chí, truyền hình, áp phích quảng cáo, tài trợ cho chƣơng trình xã hội,…nhằm khuếch trƣơng sản phẩm Thêm vào đó, cịn tận dụng hình quảng cáo lớn quầy giao dịch để phát quảng cáo sản phẩm CVCN; KH giao dịch với Chi nhánh gửi thƣ giới thiệu đến KH, gửi thƣ ngỏ qua email,…Và đặc biệt, hình thức quảng cáo phổ biến mang lại hiệu cao quảng cáo xe bus, cụ thể hình ảnh sản phẩm NH đƣợc vẽ/ dán thân xe bus thành phố, với mật độ xe bus lớn Tp.HCM nay, hình thức quảng cáo giúp thu hút đƣợc ý nhiều ngƣời; KH chƣa có quan hệ giao dịch với Chi nhánh tận dụng ƣu quan hệ tín dụng với KH doanh nghiệp để tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm CVCN cán viên doanh nghiệp Chủ động thông tin tƣ vấn KH cá nhân quản lý, đặc biệt KH VIP (KH quan trọng) Bên cạnh việc quảng bá qua kênh truyền thống, VIB chi nhánh Quận nên áp dụng hình thức quảng bá mới, đại hơn, phù với phát triển công nghệ tiên tiến để tăng khả tiếp cận sát KH mục tiêu Ví dụ nhƣ quảng cáo trên web tìm kiếm Google, qua kênh SMS marketing, qua Email marketing, qua khung ảnh đại diện Frame media khu vực trung tâm thƣơng mại, tòa nhà văn phòng địa bàn Tp.HCM Chuẩn bị đầy đủ sáng tạo ấn phẩm, tờ rới tiếp thị sản phẩm quầy giao dịch Chi nhánh nhằm thu hút ý KH 64 3.2.5 Giải pháp nhằm giảm lãi suất cho vay Lãi suất CVCN VIB mức cao nguyên nhân dẫn đến VIB quận chƣa khai thác hết tiềm phát triển hoạt động cho vay cá nhân thời gian qua Vì vậy, để đạt đƣợc mục tiêu phát triển hoạt động thời gian tới, VIB nhƣ VIB quận cần thực giải pháp nhằm giảm lãi suất cho vay Để giảm lãi suất cho vay, VIB đa dạng hóa nguồn huy động, đặc biệt nguồn vốn ủy thác từ tổ chức tín dụng tiết kiệm chi phí khơng hợp lý nhằm giảm lãi suất cho vay, tăng khả cạnh tranh Bên cạnh đó, mức độ chấp nhận rủi ro VIB thấp hay nói cách khác, VIB chọn lọc khách hàng có uy tín cao, khả trả nợ tốt vay giảm lãi suất Nên đƣa nhiều mức lãi suất tƣơng ứng với mức độ rủi ro khách hàng khác nhau, thay cố định mức lãi suất định cho khách hàng Một ngân hàng thực tốt việc phân biểu lãi suất theo nhóm đối tƣợng khách hàng từ thu hút đƣợc nhiều khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng Shinhanbank Có mức lãi suất chung cho khách hàng, nhƣng Shinhanbank đƣa mức lãi suất giảm 0.2% so với lãi suất chung cho khách hàng có nguồn thu nhập cố định trả qua tài khoản 40 triệu đồng tháng Điều thu hút đƣợc lƣợng lớn khách hàng có nguồn thu ổn định, thu nhập cao đến vay Shinhanbank 3.2.6 Phát triển nguồn nhân lực Trong phát triển NH nói chung Chi nhánh Quận nói riêng, yếu tố ngƣời đóng vai trị khơng thiếu Vì vậy, cần có sách đào tạo, quản lý, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán nhân viên Chi nhánh nói chung đội ngũ QLKH nói riêng Đội ngũ QLKH cần ngƣời có chun mơn cao, có trình độ, có đạo đức nghề nghiệp có khả thích ứng với môi trƣờng sống làm việc không ngừng biến đối, đặc biệt hồn cảnh, trình độ phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2020 – nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại hội nhập quốc tế Để xây dựng phát triển đƣợc đội ngũ nhân lực nhƣ vậy, VIB chi nhánh Quận thực số giải pháp cụ thể sau: 65 Đối với cán NH: triển khai chƣơng trình đào tạo cán dƣới nhiều hình thức, bao gồm việc nâng cao tinh thần tự học các NH hình thức đào tạo online nhằm tiết kiệm chi phí phịng ốc, thời gian lại cán Tăng cƣờng tổ chức buổi hội thảo, trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai bán sản phẩm cụ thể, nên ƣu tiên đào tạo dƣới hình thức huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm cán bộ, không chạy đua theo số lƣợng kiến thức mà tập trung vào đào tạo thực hành Tăng cƣờng triển khai hình thức trao đổi nghiệp vụ Hội sở Chi nhánh khác VIB CVCN Sắp xếp cán vào công việc phù hợp với chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo Có đổi sách nhân phù hợp vào nguyên tắc hiệu kinh tế thị trƣờng Trang bị cho QLKH kỹ bán hàng chăm sóc KH, kết hợp với việc xây dựng nguyên tắc giao dịch KH, từ gia tăng hài lịng KH Bên cạnh đó, hồn thiện thực chế động lực tiền lƣơng, tiền thƣởng theo nguyên tắc gắn lợi ích với trách nhiệm, kết quả, suất, hiệu cơng việc QLKH nhằm tối ƣu hóa hiệu hoạt động CVCN thu hút ngày nhiều nguồn nhân lực có chất lƣợng cao cho Chi nhánh Mục tiêu hƣớng tới đội ngũ cán QLKH thành thạo nghiệp vụ, có nhiều kinh nghiệm xử lý tình phong cách phục vụ nhiệt tình chuyên nghiệp, tạo ấn tƣợng tốt với KH Đối với cán quản lý: để phát triển hoạt động CVCN có hiệu quả, cấp cán quản lý cần phải thƣờng xuyên bồi dƣỡng kiến thức quản lý, nâng cao kỹ đàm phán, giải vấn đề, khả năng, kinh nghiệp thẩm định, tái thẩm định tốt nhằm quản lý kịp thời ngăn chặn rủi ro phát sinh sơ suất QLKH nhiều trƣờng hợp 3.2.7 Nâng cao hiệu công tác thẩm định KH tăng cƣờng quản lý chất lƣợng hoạt động CVCN Thẩm định KH bƣớc định tới hiệu vốn vay sau này, giúp cho QLKH có nhìn tổng quan trực diện tình hình pháp lý, tài nhƣ biết đƣợc thực tế chi tiết TSBĐ Một số biện pháp áp dụng để nâng cao hiệu cơng tác thẩm định KH Chi nhánh: 66  Nâng cao hiệu thu thập xử lý thông tin: để có đƣợc thơng tin đầy đủ xác QLKH phải thu thập kiểm tra thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thƣờng xuyên kiểm tra, đối chứng nhiều nghiệp vụ để xác định tính xác thông tin  Cần theo dõi, đôn đốc KH trả nợ có thể, tránh chậm trễ lâu ngày nhằm hạn chế nợ hạn Tăng cƣờng kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng cho vay, cần trọng đến: biện pháp thu hồi xử lý nợ, thực quy trình cho vay, thực thi sách tín dụng,…, nhằm phát thiếu sót đƣa biện pháp thích hợp cách kịp thời Nên xây dựng hệ thống thu thập liệu KH từ để sở liệu thực tế nhƣ độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, thu nhập, tình hình tốn nợ vay,…để phục vụ khơng cơng tác quản lý rủi ro mà cịn hỗ trợ công tác nghiên cứu thị trƣờng, nghiên cứu sản phẩm dịch vụ mới, xét duyệt cho vay,…Tuy nhiên, việc nghiên cứu liệu KH chƣa đƣợc VIB chi nhánh Quận nói riêng NHTM nói chung trọng đầu tƣ 3.2.8 Tăng cƣờng công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Hiện nay, tình trạng nợ xấu NH nhƣ tín dụng cá nhân có xu hƣớng tăng Do đó, bên cạnh việc thúc đẩy tăng trƣởng hoạt động CVCN Chi nhánh, giữ vững tăng trƣởng ổn định số lƣợng KH cá nhân, cần phải đảm bảo chặt chẽ, thận trọng việc phịng ngừa, hạn chế rủi ro Cần có biện pháp thực nhƣ sau: (1) Xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm hoạt động CVCN Ở thƣời kỳ, cần dự đoán loại hình cho vay cần kiểm sốt hạn chế, lĩnh vực cho vây cần khuyến khích, mở rộng (2) Rà sốt, chỉnh sửa, xây dựng hệ thống sách nhƣ sách cấp tín dụng bán lẻ, quy trình phát triển sản phẩm bán lẻ theo hƣớng phù hợp với tình hình thị trƣờng, nhu cầu KH, định hƣớng phát triển hoạt động CVCN VIB chi nhánh Quận Kiểm soát, giám sát chặt chẽ rủi ro từ tăng cƣờng lực cạnh tranh hạn chế nợ xấu Rà sốt, điều chỉnh, hồn thiện số sản phẩm tín dụng bán lẻ tiềm ẩn nhiều rủi ro cao nhƣ vay mua ô tô, cho vay sản xuất kinh doanh Xây dựng tiêu 67 chuẩn đánh giá, kiểm soát rủi ro theo sản phẩm cho vay Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán NH nâng cao lực đánh giá, đo lƣờng phân tích rủi ro tín dụng Tăng cƣờng công tác giám sát Chi nhánh, phân định rõ trách nhiệm phận việc giám sát thu nợ xấu, chất lƣợng tín dụng, việc tuân thủ quy định Chi nhánh hoạt động CVCN, từ giảm thiểu sai phạm Chi nhánh Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra sử dụng vốn vay, bao gồm kiểm tra trƣớc cho vay, sau cho vay nhằm đôn đốc KH thực đầy đủ cam kết hợp đồng tín dụng nhằm đảm bảo KH sử dụng vốn vay mục đích hiệu cao, bao gồm kiểm tra thực tế kiếm tra chứng từ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ Nhu cầu CVCN ngày àng cao, đặc biệt tình hình nay, mà tiềm để NHTM đẩy mạnh hoạt động CVCN lớn Tuy nhiên để phát triển hoạt động CVCN cách có hiệu quả, thân NHTM cố gắng chƣa đủ, cần có hỗ trợ phối hợp từ phía Chính phủ, ngành liên quan nhiều phƣơng diện, đặc biệt thủ tục hành Ổn định mơi trƣờng kinh tế xã hội: môi trƣờng kinh tế vĩ mô ổn định điều kiện, tiền đề cho hoạt động NHTM ổn định hiệu lâu dài Nền kinh tế Việt Nam trình chuyển đổi cấu kinh tế chƣa ổn định Do đó, Chính phủ cần có biện pháp bình ổn môi trƣờng kinh tế xã hội, kinh tế thị trƣờng Thúc đẩy tang trƣởng kinh tế, ngăn ngừa lạm phát đảm bảo hoạt động NH nói chung hoạt động CVCN nói riêng Ban hành văn pháp luật hoạt động CVCN: việc ban hành văn pháp luật nhằm xây dựng môi trƣờng pháp lý ổn định, tạo thuận lợi cho NHTM hoạt động hiệu hơn, ổn định làm tiền đề cho hoạt động kinh tế nói chung hoạt động CVCN nói riêng Cần ban hành văn chủ trƣơng biện pháp thúc đẩy tiêu dùng qua kênh tín dụng tiêu dùng NH; khuyến khích thành phần kinh tế ngƣời sử dụng dịch vụ NH Đây xu hƣớng phát triển đại, góp phần lành mạnh hóa tài quốc gia 68 Có chủ trƣơng, đạo hƣớng dẫn hoạt động NHTM kịp thời: NHNN cầu nối Chính phủ NHTM quan trực tiếp quản lý NHTM Vì vậy, NHNN cần bám sát thực tế có chủ trƣơng đạo, hƣớng dẫn NHTM lĩnh vực tín dụng nói chung hoạt động CVCN nói riêng cho phù hợp với thời kỳ Ngoài ra, NHNN cịn kiểm sốt hoạt động NHTM cách can thiệp mang tính mệnh lệnh, hành nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy luật thị trƣờng hoạt động NH Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng NH Nhà nƣớc CIC khâu khơng thể thiếu quy trình tín dụng nhằm đảm bảo chất lƣợng hoạt động NH nói chung hoạt động CVCN nói riêng Từ đời, CIC giúp NHTM đánh giá kịp thời uy tín tốn, lịch sử tín dụng KH để từ định mức cho vay phù hợp nhằm đảm bảo khả thu hồi nợ, hạn chế rủi ro tín dụng Tuy nhiên, thời gian xử lý CIC chƣa theo kịp tiến dộ phê duyệt hồ sơ NH, gây thời gian cho KH NH Bên cạnh đó, NH chƣa quan tâm mực đến việc cung cấp thông tin KH cho CIC Vì vậy, NHNN nên đề quy định cụ thể yêu cầu NHTM phải chấp hành việc cung cấp thơng tin đầy đủ, xác KH cho CIC Ngồi ra, CIC có đƣợc liên kết thơng tin với quan chức khác nhƣ quan thuế, quan đăng ký GDBĐ, sở Tài nguyên môi trƣờng để có thêm thơng tin cần thiết cho khoản vay hiệu thẩm định khoản vay NH đƣợc nâng cao Hỗ trợ đại hóa cơng nghệ NH: tiến trình hội nhập nay, NHTM Việt Nam có nhiều hội để hợp tác học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nƣớc khác dễ dàng, với việc ngày nhiều NH liên doanh NH 100% vốn đầu tƣ nƣớc tham gia thị trƣờng Việt Nam, buộc NHTM phải thay đổi theo hƣớng phát triển Do đó, NHNN cần có sách hỗ trợ đại hóa cơng nghệ NH, tạo mơi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho NHTM, tránh đột biến bất thƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động NH, tạo điều kiện cho NH phát triển thực chiến lƣợc phát triển hoạt động CVCN 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nghiên cứu lý luận hoạt động CVCN chƣơng qua phân tích đánh giá thực trạng hoạt động CVCN NH TMCP Quốc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quận đƣợc trình bày chƣơng 2, tác giả kiến nghị số giải pháp nhằm phát triển hoạt động CVCN VIB chi nhánh Quận chƣơng 3, bao gồm:  Các giải pháp phát triển hoạt động CVCN VIB chi nhánh Quận nhƣ: chế sách cho vay, sản phẩm cho vay, hoạt động marketing, nguồn nhân lực,…  Một số kiến nghị với Chính phủ NHNN nhằm tạo điều kiện để hoạt động kinnh doanh NH nói chung hoạt động CVCN nói riêng đƣợc phát triển thuận lợi Các đề xuất, giải pháp nhằm mục tiêu phát triển hoạt động CVCN VIB chi nhánh Quận 1, từ góp phần vào chiến lƣợc phát triển NH bán lẻ VIB trƣớc đối thủ cạnh tranh nƣớc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 70 KẾT LUẬN Khóa luận trình bày vấn đề cho vay cá nhân bao gồm khái niệm, đặc điểm, vai trò cho vay cá nhân với chủ thể kinh tế Dựa lý thuyết phân tích số liệu tiêu đo lƣờng, đánh giá hoạt động cho vay cá nhân NHTM để phân tích thực trạng hoạt động cho vay cá nhân Ngân hàng VIB chi nhánh Quận giai đoạn 2015-2017 Cuối cùng, khóa luận đƣa kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam để tạo điều kiện cho việc phát triển hoạt động cho vay cá nhân VIB chi nhánh Quận dựa sở nguyên nhân hạn chế định hƣớng phát triển VIB chi nhánh Quận đến 2020 phân tích Có thể nhận thấy, VIB hệ thống NHTM nói chung nhƣ VIB chi nhánh Quận nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn hành trình phát triển hoạt động cho vay cá nhân, nhiên thị trƣờng cho vay cá nhân có nhiều tiềm để phát huy, vậy, đƣợc xem thách thức ngân hàng Cần có phối hợp chặt chẽ ban ngành có liên quan để giải vấn đề cịn tồn đọng, nhằm mục tiêu phát triển hoạt động cho vay cá nhân trở thành nghiệp vụ quan trọng, mang lại lợi nhuận lớn cho Ngân hàng, đáp ứng tốt nhu cầu ngƣời dân thúc đẩy kinh tế phát triển Riêng thân VIB chi nhánh Quận 1, với nỗ lực điều kiện lợi định mà Chi nhánh có với việc triển khai cách đồng hệ thống giải pháp, chiến lƣợc phát triển ngân hàng bán lẻ góp phần nâng cao lực cạnh tranh giữ vững vị VIB chi nhánh Quận thời kỳ cạnh tranh hội nhập thời gian tới 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO ABBank 2018, Cho vay cá nhân, truy cập , [10 May 2018] Bùi Diệu Anh 2016, Tài liệu học tập Tín dụng Ngân hàng, trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM, TP.HCM Cổng thông tin điện tử Bộ Tƣ pháp 2018, Luật Tổ chức Tín dụng 2010, truy cập , [truy cập ngày 02/04/2018] Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo truyền thông Châu Á 2017, Cập nhật lãi suất vay mua nhà năm 2017, truy cập , [truy cập ngày 03/04/2018] Đinh Xuân Hạng 2012, Quản trị Tín dụng Ngân hàng Thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Lê Văn Tƣ 2005, Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Thƣơng mại, Hà Nội Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 2018, Quy định cho vay cá nhân, Tp.HCM Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB 2018, Quy trình cho vay cá nhân, Tp.HCM Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quận 2018, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Tp.HCM Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quận 2018, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL, Tp.HCM Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB Chi nhánh Quận 2018, Sơ đồ cấu tổ chức, Tp.HCM Nguyễn Đăng Dờn 2013, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Lao động, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn 2015, Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế TP.HCM, Tp.HCM 72 Peter, S R and Sylvia, C H 2008, Bank Management & Financial Services, McGraw-Hill Education, NewYork Thƣ viện pháp luật 2018, Nghị 42/2017/QH14 “Về thí điểm xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng”, truy cập < https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-teNgan-hang/Nghi-quyet-42-2017-QH14-thi-diem-xu-ly-no-xau-cac-to-chuc-tindung-353638.aspx>, [truy cập ngày 02/04/2018] Thƣ viện pháp luật 2018, Thông tư 24/2013/TT-NHNN “Quy định phân loại tài sản có cam kết ngoại bảng ngân hàng phát triển Việt Nam”, truy cập < https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-24-2013-TTNHNN-quy-dinh-phan-loai-tai-san-co-cam-ket-ngoai-bang-214939.aspx>, [truy cập ngày 02/04/2018] Thƣ viện pháp luật 2018, Thông tư 39/2016/TT-NHNN “Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng”, truy cập , [truy cập ngày 02/04/2018] Tổng cục Thống kê 2016, Thơng cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, truy cập < http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=16171>, [truy cập ngày 02/04/2018] Ủy ban Nhân dân Quận 2017, Tổng quan địa lý – lịch sử địan bàn Quận 1, truy cập , [truy cập ngày 02/04/2018] VIB 2018, Cho vay mua xe ô tô, truy cập , [10 May 2018] VIB 2018, Về VIB, truy cập , [10 May 2018] VietinBank 2018, Cho vay cá nhân, truy cập , [10 May 2018] 73 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHO VAY CÁ NHÂN TẠI VIB CHI NHÁNH QUẬN 74 PHỤ LỤC BẢNG GIÁ LÃI SUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CVCN TẠI VIB CHI NHÁNH QUẬN Sản phẩm cấu Thời gian ƣu đãi phần Lãi suất cố Lãi suất sở định + Biên độ Vay mua ô tô 12 tháng 8.99% 4.09% Vay mua ô tô cũ 12 tháng 9.20% 4.29% Vay mua BĐS 12 tháng 9.80% 3.99% Vay xây dựng/ sửa chữa 12 tháng 9.99% 4.19% nhà Lãi suất thông thƣờng Lãi suất sở + Biên độ Vay mua ô tô 3.79% Vay mua ô tô cũ 3.99% Vay mua BĐS 3.69% Vay xây dựng/ sửa chữa nhà 3.69% ... trạng hoạt động CVCN Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB – Chi nhánh Quận Chƣơng 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB. .. 18 x CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB – CHI NHÁNH QUẬN 19 2 .1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỐ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT... tập Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB chi nhánh Quận 1, chọn đề tài “Thực trạng hoạt động cho vay cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Quốc tế Việt Nam VIB – Chi nhánh Quận 1? ?? làm đề tài nghiên cứu cho
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) hoạt động cho vay cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam VIB chi nhánh quận 1 ,

Từ khóa liên quan