0

(Luận văn thạc sĩ) hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng shinhan việt nam

136 31 0
  • (Luận văn thạc sĩ) hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng shinhan việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tác luận văn có lờ cam đoan danh dự cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tôi tên là: LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY Sinh ngày: 15-12-1983 Quê quán: B o Lộc-Lâm Đồng Hiện công tác tại: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam Là học viên cao học khóa XII trường Đại Học Ngân Hàng, TPHCM Mã số học viên: 020112100042 Cam đoan đề tài: “HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM” Là luận văn thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng Mã số: 60.31.12 Luận văn thực trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM N ười hướng dẫn khoa học: Tiến Sĩ Lê Thị Hiệp Thươn Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết qu nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu, số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lờ cam đoan danh dự TP HCM, Ngày 14 tháng 06 năm 2013 Tác gi Lê Nguyễn Tường Vy MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục an mục c c i Danh mục c c bảng, biểu an mục c c n MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG 1.1.1 Rủi ro tín dụng hoạ động NHTM 1.1.2 Khái niệm x p hạng tín dụng NHTM 1.1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.1.2.2 Khái niệm xếp hạng tín dụng NHTM 1.1.3 Đối ƣợng x p hạng tín dụng NHTM 1.1.4 Hệ thống x p hạng tín dụng doanh nghiệp NHTM 1.1.4.1 Khái niệm hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp NHTM 1.1.4.2 Vai trò hệ thống XHTD doanh nghiệp NHTM 1.1.5 Nội dung việc chấm điểm tín dụng x p hạng doanh nghiệp 11 1.1.5.1 Hệ thống sở liệu xếp hạng doanh nghiệp 11 1.1.5.2 Quy trình thực xếp hạng doanh nghiệp 12 1.1.5.3 Hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp 13 1.1.5.4 Quyết định kết xếp hạng triển khai ứng dụng 16 1.1.5.5 Quy trình kiểm tra kiếm soát 16 1.1.6 Một số mơ hình chấm điểm tín dụng 17 1.1.6.1 Mơ hình chấm điểm tín dụng Standard and Poor’s 17 1.6.1.2 Mơ hình chấm điểm tín dụng Moody’s 19 1.6.1.3 Mơ hình điểm số xếp hạng doanh nghiệp Edward I.Alman 21 1.2 SƠ LƢỢC VỀ TÌNH HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG TRÊN THẾ GIỚI 23 1.2.1 Yêu cầu Uỷ Ban Giám Sát Ngân Hàng Basel x p hạng tín dụng nội 23 1.2.2 X p hạng tín dụng Mỹ 25 1.2.3 X p hạng tín dụng Nhật Bản 25 1.2.4 X p hạng tín nhiệm Thái Lan 26 1.2.5 X p hạng tín nhiệm Malaysia 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM 29 2.1 TÌNH HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM 29 2.1.1 Trung tâm thơng tin tín dụng ngân àng n nƣớc 29 2.1.2 Doanh nghiệp kinh doanh thông tin tín dụng 31 2.1.3 X p hạng tín dụng c c ngân àng ƣơng mại 32 2.2 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM 33 2.2.1 Khái quát trình hình thành phát triển 33 2.2.2 Cơ cấu tổ chức 34 2.2.3 Tình hình tài sản, vốn tự có 35 2.2.4 Hoạ động cho vay 36 2.2.4.1 Tình hình dư nợ tín dụng theo ngành 36 2.2.4.2 Dư nợ tín dụng theo xếp hạng tín dụng 38 2.2.4.3 Tình hình nợ xấu 41 2.3 HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TNHH MỘT TV SHINHAN VIỆT NAM 43 2.3.1 P ƣơng p p xây dựng hệ thống chấm điểm x p hạng tín dụng doanh nghiệp SHB VIETNAM 43 2.3.2 Hệ thống chấm điểm x p hạng tín dụng doanh nghiệp SHB Việt Nam 44 2.3.2.1 Nguyên tắc SHBVN 44 2.3.2.2 Thu thập thông tin sở liệu 44 2.3.2.3 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp SHBVN 45 2.3.2.4 Hệ thống chấm điểm: 48 2.3.3 Ứng dụng x p hạng tín dụng doanh nghiệp quản lý 53 2.3.3.1 Tính thẩm quyền 53 2.3.3.2 Trích lập dự phòng 54 2.3.3.3 Tính lãi suất 54 2.3.3.4 Giám sát khoản vay 56 2.3.3.5 Chính sách khách hàng 57 2.3.4 Đ n gi ề x p hạng tín dụng doanh nghiệp SHBVN so với ACB VCB 57 2.3.5 Nghiên cứu tình x p hạng tín dụng thực t SHBVN 63 2.3.5.1 Báo cáo tài 63 2.3.5.2 Chấm điểm 64 2.4 ĐÁNH GIÁ HỆ THỒNG CHẤM ĐIỂM VÀ XHTD CỦA SHBVN 65 2.4.1 Những k t đạ đƣợc 65 2.4.1.1 Triển khai kết xếp hạng toàn hệ thống 65 2.4.1.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tương đối hồn chỉnh 65 2.4.1.3 Xếp hạng tín dụng để định tín dụng 66 2.4.1.4 Đưa sách khách hàng phù hợp 66 2.4.1.5 Nâng cao khả phịng ngừa, rủi ro tín dụng 67 2.4.1.6 Hệ thống chấm điểm dễ thực hiện, bao gồm tiêu quan trọng 67 2.4.2 Những hạn ch tồn cần kh c phục 68 2.4.2.1 Hạn chế đánh giá, cho điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 68 2.4.2.2 Chưa đánh giá xếp hạng khoản vay 69 2.4.2.3 ạn chế định ếp hạng tín dụng doanh nghiệp 69 2.4.2.4 Hạn chế ứng dụng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 70 2.4.2.5 Các hạn chế khác 71 2.4.3 Nguyên nhân hạn ch 72 2.4.3.1 Về nguồn thông tin 72 2.4.3.2 Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 73 2.4.3.3 Trình độ nhân viên đánh giá, ếp hạng tín dụng 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT NHẲM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI SHBVN 75 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SHBVN TRONG THỜI GIAN TỚI 76 3.1.1 C c địn ƣớng 77 3.1.1.1 Định hướng tín dụng 77 3.1.1.2 Định hướng nguồn vốn 77 3.1.1.3 Định hướng dịch vụ 77 3.1.2 Các mục iêu ƣu iên SHBVN 78 3.1.3 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống x p hạng tín dụng doanh nghiệp SHBVN 79 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI SHBVN 79 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống chấm điểm doanh nghiệp 79 3.2.1.1 Hoàn thiện tiêu đánh giá, cho điểm ếp hạng tín dụng doanh nghiệp 79 3.2.1.2 Lượng hóa số tiêu phi tài 80 3.2.1.3 Chú trọng đánh giá lưu chuyển tiền tệ doanh nghiệp 81 3.2.1.4 Đánh giá ếp hạng khoản vay 82 3.2.2 X p hạng tổng cơng ty, tập đồn 84 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện quy định x p hạng doanh nghiệp 85 3.2.4 Các giải pháp khác 86 3.2.4.1 Khai thác thông tin 86 3.2.4.2 Nâng cao lực trình độ nhân viên 86 3.2.4.3 Phát triển công nghệ thông tin hỗ trợ hệ thống xếp hạng tín dụng 88 3.2.4.4 Giám sát việc triển khai ứng dụng XHTD hoạt động tín dụng 88 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ MĨ MÔ 89 3.3.1 Đối với quan n nƣớc 89 3.3.2 Đối với thống kê 91 3.3.3 Ki n nghị với tài 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Chú thích tiếng anh Chú thích tiếng Việt Ngân hàng thương mại cổ phần Á ACB DTT Doanh thu GĐCN Giám Đốc Chi Nhánh NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam VCB Ngân hàng ngoại thương Việt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu NCT Nhóm tiêu NNH Nợ ngắn hạn 10 XHTD Xếp hạng tín dụng 11 TSLĐ Tài sản lưu động 12 TSDB Tài sản đảm bảo 13 GVHB Gía vốn hàng bán 14 EAD Exposure at Default LGD Loss given default 15 Châu Tổng dư nợ khách hàng thời điểm tính Tỉ trọng tổn thất ước tính 16 LEQ Loan Equivalent Exposure Tỷ trọng phần vốn chưa sử dụng có nhiều khả sử dụng khách hàng thời điểm tính Internal ratings based Xếp hạng nội 17 IRB 18 SHBVN 19 S&P Standard and poor’s 20 PD: Probability of default Xác xuất vỡ nợ Shinhan Bank Vietnam Ngân hàng Shinhan Việt Nam Công ty xếp hạng tín nhiệm Mỹ DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang Bảng Bảng điểm số quy đổi tương ứng với mức phân loại 15 tiêu theo Moody Bảng 2.1 Tình hình tài sản, vốn tự có NHNN Việt 35 Nam cuối năm 2012 Bảng 2.2 Dư nợ cho vay theo ngành SHBVN 37 Bảng 2.3 Dư nợ vay phân loại theo xếp hạng tín dụng 40 SHBVN Bảng 2.4 Tình hình nợ xấu ng n ng Bảng 2.5 So sánh tình hình nợ xấu với ngân hàng khác 42 Bảng 2.6 Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 46 41 SHBVN Bảng 2.7 Bảng đối chiếu xếp hạng tín dụng 47 Bảng 2.8 Nội dung phân tích chấm điểm khách hàng DN 48 SHBVN Bảng 2.9 Điểm trọng số tiêu tài phi tài 48 XHTD Doanh nghiệp SHBVN Bảng 2.10 Thẩm quyền phê duyệt hạn mức t ông t ường theo 53 xếp hạng tín dụng SHBVN Bảng 2.11 Bảng trích lập dự phịng theo xếp hạng tín dụng 54 Bảng 2.12 Thời gian giám sát khoản vay dựa xếp hạng tín 56 dụng nội SHBVN Bảng 2.13 Bảng so sánh hệ thống xếp hạng tín dụng doanh 57 nghiệp SHBVN, ACB VCB Bảng 2.14 Báo cáo tài cơng ty dệt may A 64 Dự kiến tỉ trọng doanh số giao dich/thanh tốn quốc tế ACB - Chất lượng tín dụng TCTD khác 12 tháng qua - Mức độ hợp tác trình quan hệ ACB - Tần suất cung cấp báo cáo tài - Độ tin cậy BCTC - Sai số thẩm định thực tế BCTC khách hàng cung cấp - Khách hàng sử dụng dịch vụ ACB Sử dụng dịch vụ ACB với mức độ lớn Sử dụng dịch vụ ACB TCTD khác Sử dụng dịch vụ ACB thấp TCTD khác chưa sử dụng dịch vụ ACB Khơng có nợ q hạn nợ cấu, khơng có dư nợ chổ chức tín dụng khác; Đã có nợ hạn 15 ngày dư nợ đủ tiêu chuẩn; Đã phát sinh nợ nhóm 3-nhóm hai năm gần tính đến thời điểm xét duyệt; có nợ nhóm từ 15 đến 30 ngày tổ chức tín dụng khác; Hiện có nợ q hạn 30 ngày ACB/Tổ chức tín dụng khác; Đang có nợ nhóm 3-5 ACB/ Tổ chức tín dụng khác chây ỳ trả nợ; Khơng có nợ xấu/nợ cấu, có nợ hạn nợ đủ tiêu chuần, có nợ xấu TCTD khác, có nợ cần ý khơng có nợ xấu) Tn thủ tuyệt đối quy định ACB, Đã có vài lần chưa tuân thủ không gây rủi ro, lỗ cho ACB, Hợp tác không tốt, không tuân thủ số quy định ACB có khả gây lỗ cho ACB Hồn tồn khơng hợp tác, khơng tn thủ quy định ACB gây lỗ cho ACB tháng/lần, tờ khai cung cấp hàng tháng, Cung cấp báo cáo tài tháng/lần, tờ khai cung cấp hàng tháng, hàng quý, Cung cấp báo cáo tài 12 tháng/lần; Chỉ cung cấp báo cáo tài chính, tờ khai không cung cấp đặn; Không cung cấp báo cáo tài BCTC kiểm tốn, độ tin cậy cao, cơng ty kiểm tốn có uy tín BCTC độ tin cậy cao, kiểm chứng BCTC có độ tin cậy trung bình, kiểm chứng số tiêu BCTC có độ tin cậy thấp, phản ánh phần tình hình thực tế BCTC khơng kiểm chứng được, khơng có độ tin cậy Sai số so với thực tế 5% Sai số so với thẩm định thực tế 20% Sai số so với thẩm định thực tế từ 20-30%; số liệu phù hợp với đặc điểm hoạt động Sai số so với thẩm định thực tế từ 20-30%; số liệu không phù hợp với đặc điểm hoạt động Sai số so với thẩm định thực tế 30% PL9.4: Nhóm tiêu rủi ro ngành Chỉ tiêu Triển vọng ngành thời điểm đánh giá Khả gia nhập thị trường doanh nghiệp Tính ổn định yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến ngành doanh nghiệp Các sách Chính Phủ, nhà nước Đánh giá rủi ro gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngành tác động yếu tố tự nhiên kinh tế, trị, xã hội Đánh giá TSDB Chủ sở hữ tài sản Nhu cầu cấp tín dụng khách hàng Đánh giá - Phát triển - Ổn định - Có dấu hiệu suy thối - Đang suy thối - Rất khó - Khó - Bình thường - Tương đối dễ - Rất dễ - Rất ổn định - Tương đối ổn định có biến động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh - Không ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận - Có sách khuyến khích, ưu đãi doanh nghiệp tận dụng tốt sách - Khơng có sách khuyến khích, ưu đãi doanh nghiệp không tân dụng tốt - Hạn chế phát triển - Rất phụ thuộc - Có phụ thuộc ảnh hưởng khơng đáng kể - Không áp dụng - Phụ thuộc nhiều - Phụ thuộc hoàn toàn - Tổng giá trị tài sản nhằm nhóm cấp tín dụng bình thường - TSDB thuộc sở hữu cổ đông, chủ doanh nghiệp - Khách hàng khách hàng hữu tài cấp tăng - Tái cấp khơng tăng PL9.5: Nhóm tiêu hoạt động SXKD Chỉ tiêu Hoạt động sản xuất kinh doanh Máy móc, thiết bị văn phịng Danh sách nhà cung cấp, khách hàng Đánh giá - Đã kiểm tra hoạt động SX thực tế khách hàng chưa, nêu chưa, ghi rõ lí chưa kiểm tra - Có nợ thuế hay không - Mô tả số lượng lao động (ban điều hành, nhân viên, công nhân, bảo vệ) - Mô tả số lượng, giá trị, mục đích sử dụng - Tên khách hàng, thời gian quan hệ, sản phẩm, thời hạn tốn PHỤ LỤC 10: NHĨM CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG TRẢ NỢ-YẾU TỐ PTC-XHTD TẠI SHNVN Nhóm tiêu Điểm chuẩn Chỉ tiêu A Cấu trúc tài B C D E Hoạt động Hoạt động Hoạt động Hoạt động Hoạt động kinh doanh tài kinh doanh kinh doanh kinh doanh kinh doanh tài trợ vốn tài trợ tài trợ tài trợ trợ nguồn công ty vốn vay vốn khách hàng khác cơng ty mẹ Tính Trên 100% Trên 70% 50%-70% Dưới 50% Dưới 30% khoản bất động sản Khả trả Hỗ trợ tài nợ Được tính cơng thức: tổng giá trị cịn lại bất động sản/tổng nợ Chắc chắn hỗ trợ từ công ty mẹ Có thể hỗ trợ từ cơng ty mẹ Không chắn hỗ trợ từ công ty mẹ Không hỗ trợ - từ công ty liên quan Nghĩa vụ phát Hồn tồn Có thể có Có thể có Có thề có sinh khác khơng có nghĩa vụ nghĩa vụ nghĩa vụ nghĩa vụ phát phát sinh phát sinh phát sinh sinh từ bên thứ từ bên thứ từ bên thứ từ bên thứ ba, chấp hành ba ba ba, tốt quy có thề không bị lỗ định môi tránh nhờ trường, thuế bảo hiểm khơng có - PHỤ LỤC 11: NHÓM CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG QUẢN LÝ-YẾU TỐ PTC-XHTD TẠI SHBVN Điểm chuẩn Nhóm tiêu Chỉ tiêu A Quản lí, mơi trường nội B C Cao học Đại học Phổ thông Trên 10 năm Trên năm Trên năm D E Dưới phổ Khơng có thơng thông tin Kinh nghiệm cấp quản lý ngành nghề Quản lí, mơi trường nội Trên năm Dưới năm phụ trách Lập kế hoạch kinh doanh Kế hoạch kinh doanh hàng năm, kế hoạch khả thi, thường hoàn thành tốt Kế hoạch kinh hoàn thành tốt Kế hoạch kinh doanh hoàn thành mức trung bình Kế hoạch kinh doanh Khơng có hồn thành thơng tin mức thấp kế hoạch PHỤ LỤC 12: NHÓM CHỈ TIÊU GDTD –YẾU TỐ PTC-XHTD TẠI SHBVN (NGÀNH DA GIÀY) Điểm chuẩn Nhóm tiêu Chỉ tiêu A B Lịch sử nợ Quản lý, môi hạn giao Khơng có q Khách dịch 12 hạn gốc lãi hàng tháng gần tường nội Giao dịch tiền Trên 10% Trên 7%10% C D Qúa hạn Qúa hạn gốc gốc lãi lần lãi lần Từ 5%-7% E Qúa hạn gốc lãi từ ba lần trở lên Trên 2% - 2% trở 5% xuống gửi Số dư tiền gửi trung bình/dư nợ vay trung bình 12 tháng gần Khơng có Khơng có nợ Giao dịch với tổ chức tín dụng khác xấu tổ chức tín dụng khác giao dịch với SHBVN năm nợ xấu tổ chức tín dụng khác giao dịch với SHBVN từ Chưa có dư nợ chưa Có lịch sử có giao hạn dịch Quán hạn 30 ngày đến ba năm PHỤ LỤC 13: NHÓM CHỈ TIÊU NGÀNH-YẾU TỐ PTC-XHTD TẠI SHBVN (NGÀNH DA GIÀY) Điểm chuẩn Nhóm tiêu Chỉ tiêu A B C D E Nguyên vật Nguồn Nguồn Nguồn Khó khăn liệu sản suất nguyên vật nguyên vật nguyên vật dôi dào, đầu liệu tốt, thị liệu trung liệu hiếm, nguồn bán trường đầu bình, đầu nhu cầu đối nguyên vật Chỉ tiêu rủi ro nhiều thị có nhu ổn định với sản liệu thị ngành trường, nhu cầu phẩm thấp trường đầu cầu cao cao; ổn định có biến động kinh tế Chắc chắn Ngành Sự hỗ trợ từ phủ nhận Khả hỗ trợ hỗ trợ từ chính phủ Việt phủ Việt Nam Nam cao Sản phẩm độc Sức cạnh tranh quyền, rào cản Rào cản gia nhập gia nhập ngành cao, ngành cạnh tranh mức cao thấp Có thể Được hỗ nhận trợ từ hỗ trợ từ phủ mức phủ thấp Khơng hỗ trợ phủ Việt Nam Rào cản gia nhập Rào cản ngành gia nhập mức trung ngành thấp bình - PHỤ LỤC 14: NHĨM CHỈ TIÊU HĐKD-YẾU TỐ PTC-XHTD SHBVN (NGÀNH DA GIÀY) Nhóm tiêu Điểm chuẩn Chỉ tiêu A B C D E Trên 20%/25%/45% 35%/60%/135% tương ứng công ty có quy mơ lớn/trung/nhỏ Trên 5%/10%/15% 35%/60%/135% tương ứng cơng ty có quy mơ lớn/trung/nhỏ Trên 0% 5%/10%/15% tương ứng công ty có quy mơ lớn/trung/nhỏ Dưới 10% Trên 20%/20%/40% 40%/50%/10% tương ứng cơng ty có quy mô lớn/trung/nhỏ Trên 10%/10%/15% 20%/20%/40% tương ứng cơng ty có quy mơ lớn/trung/nhỏ Trên 0% 10%/10%/15% tương ứng cơng ty có quy mô lớn/trung/nhỏ Dưới 0% 7-10 năm 5-7 năm 3-5 năm Tốc độ tăng trưởng Trên 35%/60%/135% năm Tài sản tương ứng gần cơng ty có quy mô lớn/trung/nhỏ tài sản Tốc độ tăng trưởng Trên năm Doanh gần thu 40%/50%/10% tương ứng cơng ty có quy mơ lớn/trung/nhỏ doanh thu Số năm thành Trên 10 năm Dưới năm lập Danh tiếng sản phẩm Địa Chủ yếu xuất khẩu, danh tiếng tốt nước Nằm khu Chủ yếu xuất khẩu, danh tiếng không lớn, thị trường nước giới hạn Nằm khu Tỉ trọng xuất thấp, số lượng chi nhánh cơng ty trong nước Ngành cơng Chủ yếu bán nước nhãn hiệu sản phẩm biết đến Ngành cơng Khơng có thơng tin - điểm công nghiệp, công nghiệp, nghiệp nghiệpdịch vụ, doanh thương mại chính; thương mại nặng/nhẹ Vị trí bán lẻ Vị trí nghiệp vùng chiến lược, chính; khơng có khơng thuận lợi khơng thuận lợi đặt trụ khơng có gây gây ảnh cho việc vận cho việc vận sở ảnh hưởng xấu hưởng xấu đến chuyển , sản chuyển , sản đến khu vực kinh khu vực kinh xuất, khơng có xuất, khơng có doanh doanh gây ảnh gây ảnh khoảng 10 năm khoảng năm hưởng xấu đến hưởng xấu đến khu vực kinh khu vực kinh doanh doanh khoảng năm khoảng năm Mua nguyên Mối quan hệ Nguyên vật liệu doanh mua từ nhiều nhà nghiệp cung cấp, với giao hàng nhà hạn cung Nguyên vật liệu vật liệu từ mua từ nhiều số nhà cung nhà cung cấp, giao hàng hạn Gía bị ảnh hưởng Có mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp, thay đổi thời hạn tốn ngun vật liệu hiếm, kì hạn tốn giá bị ảnh hưởng yếu tố bên cấp cấp định, nhiều yếu tố Hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng thiếu nguyên vật liệu đầu vào Mối quan hệ doanh nghiệp với khách Doanh thu từ Doanh thu từ Doanh thu từ khách hàng lớn khách hàng lớn khách hàng lớn chiếm tỉ chiếm tỉ chiếm tỉ lệ nhỏ lệ nhỏ tổng lệ lớn tổng tổng doanh thu doanh thu doanh thu Doanh thu từ Không khách hàng lớn có chiếm thơng tỉ lệ lớn tin để tổng đánh doanh thu giá hàng DN cung cấp Chất sản phẩm Sản phẩm mang lượng chuyên biệt, tính tính cạnh tranh cạnh tranh cao, cao so với đối không bị ảnh thủ sản phẩm hưởng có biến Khả cạnh Thương hiệu tranh sản nhiều phẩm thấp, người biết đến thương hiệu người biết đến Thương hiệu khơng có khả cải động kinh tế thiện tương lai Công nghệ đại, thường xuyên Công đầu tư vào công nghệ nghệ, thiết bị sản Công nghệ quan tâm đầu tư mức xuất Chỉ đầu tư công nghệ ngắn hạn Thiếu công nghệ đại Cơng nghệ lạc hậu Tình hình sử Yếu tố sản xuất dụng Sản xuất với công tốt, hoạt động Sản xuất với suất lớn với công suất công suất thấp yếu tố cao Khơng có đủ liệu để đánh giá sản xuất Môi Phù hợp với quy trường, định Hệ phủ, khơng bị thống phạt vi phạm xử lí vấn đề liên nước quan đến môi thải trường Công ty bị phạt không tuân theo quy định - - - luật pháp vấn đề môi trường PHỤ LỤC 15: HỆ THỐNG KÍ HIỆU XHTD DOANH NGHIỆP CỦA VCB STT Xếp hạng Tổng điểm cuối đạt AAA > 92,4 AA 84,8 - 92,3 A 77,2 - 84,7 Đánh giá xếp hạng doanh nghiệp Tiềm lực mạnh, lực quản trị tốt, hoạt động hiệu quả, triển vọng phát triển, thiện chí tốt Rủi ro thấp nhất, ưu tiên phát triển tối đa nhu cầu tín dụng với mức ưu đãi lãi suất, áp dụng cho vay khơng có tài sản đảm bảo, tăng cường mối quan hệ với khách hàng Triển vọng phát triển, thiện chí tốt Rủi ro thấp, ưu tiên phát triển tối đa nhu cầu tín dụng với mức ưu đãi lãi suất, áp dụng cho vay khơng có tài sản đảm bảo, tăng cường mối quan hệ với khách hàng Hoạt động hiệu quả, tình hình tài tương đối tốt, đảm bảo khả trả nợ, có thiện chí tốt, ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín BBB 69,6 - 77,1 BB 62,0 - 69,5 B 54,4 - 61,9 CCC 46,8 - 54,3 CC 39,2 - 46,7 C 31,6 - 39,1 10 D
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng shinhan việt nam ,

Từ khóa liên quan