0

(Luận văn thạc sĩ) hiệu quả kinh doanh tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng công thương việt nam

99 23 0
  • (Luận văn thạc sĩ) hiệu quả kinh doanh tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng công thương việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:17

LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : PHẠM THỊ THU SƢƠNG Sinh ngày : 01 tháng 04 năm 1964 Hà Nội Quê quán : Tịnh Phong – Sơn Tịnh – Quảng Ngãi Hiện công tác tại: Công ty Cho thuê tài TNHH MTV Ngân hàng TMCP CTVN Là học viên cao học khóa trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM Mã số học viên: 020108060027 Cam đoan đề tài “Hiệu kinh doanh Công ty Cho th tài Ngân hàng Cơng thương Việt Nam” Ngƣời hƣớng dẫn đề tài: TS NGUYỄN VĂN LƢƠNG Luận văn đƣợc thực trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chƣa đƣợc cơng bố tịan nội dung đâu; số liệu, nguồn trich dẫn luận văn đƣợc thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hịan tịan chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự tơi TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2011 Tác giả Phạm Thị Thu Sƣơng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCNV Cán cơng nhân viên CTTC Cho th tài DN Doanh nghiệp DN QD Doanh nghiệp quốc doanh DNVĐT Dƣ nợ đầu tƣ GTVT Giao thông vận tải HTSH Hình thức sở hữu KH khách hàng LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế MMTB Máy móc thiết bị NQH Nợ hạn NH Ngân hàng NHCT VN Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần RRTD Rủi ro tín dụng SH Sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tài sản VT Vận tải DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU: Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank 30 Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn qua năm 2007 – 2010 39 Bảng 2.3 Kết kinh doanh năm 2007 – 2010 40 Bảng 2.4 Cơ cấu dƣ nợ đầu tƣ theo hình thức sở hữu nhóm tài sản 43 Bảng 2.5 Cơ cấu dƣ nợ đầu tƣ theo ngành kinh tế đến 31/12/2010 .44 Bảng 2.6 Cơ cấu dƣ nợ đầu tƣ theo loại hình doanh nghiệp đến 31/12/2010 45 Bảng 2.7 Cơ cấu dƣ nợ đầu tƣ theo loại tài sản thuê đến 31/12/2010 46 Bảng 2.8 Dƣ nợ cho thuê nợ hạn 47 Bảng 2.9 Tỷ lệ nợ hạn theo ngành kinh tế đến 31/12/2010 49 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ hạn theo loại hình doanh nghiệp đến 31/12/2010 50 Bảng 2.11 Tỷ lệ nợ hạn theo loại tài sản thuê đến 31/12/2010 51 Bảng 2.12 Cơ cấu dƣ nợ đầu tƣ năm 2007 – 2010 52 Bảng 2.13 So sánh số tiêu cơng ty cho th tài 59 DANH MỤC BIỂU ĐỒ: Biểu đồ 2.1.Tổng thu, tổng chi lợi nhuận năm 2007 – 2010 ……………….41 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu dƣ nợ đầu tƣ theo ngành kinh tế đến 31/12/2010 .……… 45 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu dƣ nợ đầu tƣ năm 2007 – 2010…… ……………………….53 DANH MỤC SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1.1 Quy trình cho th tài …………………………………………………….7 Sơ đồ 1.2 Quy trình cho thuê vận hành ……………………………………………………9 Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức công ty ……………………………………………… 35 Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 35 MỞ ĐẦU v Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm cho thuê tài 1.1.2 Sự đời phát triển hoạt động cho thuê tài 1.1.3 Đặc điểm hoạt động cho thuê tài 1.1.4 Các hình thức hoạt động cho thuê tài 1.1.4.1 Bản chất hoạt động CTTC 1.1.4.2 Cho thuê vận hành 1.1.5 Vai trò hoạt động Cho thuê tài 12 1.2 HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 14 1.2.1 Hoạt động kinh doanh hoạt động cho thuê tài 14 1.2.2 Khái niệm hiệu kinh doanh hoạt động cho thuê tài 14 1.2.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh cơng ty cho th tài 15 1.2.3.1 Thông tin không cân xứng, chọn lựa đối nghịch rủi ro đạo đức 15 1.2.3.2 Tác động chế thị trƣờng - Sự điều khiển “bàn tay vơ hình” 16 1.2.3.3 Chính sách kinh tế vĩ mơ phủ 17 1.2.3.4 Những biến động lớn kinh tế, trị giới 18 1.2.3.5 Các nguyên nhân gây rủi ro hoạt động kinh doanh CTTC 19 1.2.4 Chỉ tiêu phản ảnh hiệu kinh doanh hoạt động cho th theo mơ hình Camels 19 1.2.4.1 Khái quát mơ hình CAMELS 19 1.2.4.2 Đánh giá hiệu kinh doanh hoạt động cho th tài theo mơ hình CAMELS 20 1.3 KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CTTC CỦA MỘT SỐ CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM 24 1.3.1 Kinh nghiệm số nƣớc 24 1.3.1.1 Giải pháp nâng cao hiệu CTTC Nhật Bản 24 1.3.1.2 Giải pháp nâng cao hiệu cho thuê tài Hàn Quốc 25 1.3.1.3 Giải pháp nâng cao hiệu cho thuê tài Malaysia 26 1.3.2 Bài học kinh nghiệm hoạt động cho thuê tài Việt Nam 26 Kết luận chƣơng 28 Chƣơng 29 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 29 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 29 2.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 34 2.2.1 Giới thiệu Cơng ty Cho th tài NHCTVN 34 2.2.2 Thực trạng kết hoạt động kinh doanh Cơng ty cho th tài NHCTVN 39 2.2.2.1 Kết họat động huy động vốn 39 2.2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh (kết hoạt động cho thuê tài chính) 40 2.2.3 Thực trạng hiệu họat động kinh doanh công ty 42 2.2.3.1 Mức độ an toàn vốn 42 2.2.3.2 Chất lƣợng họat động tài sản có 43 2.2.3.3 Năng lực quản lý 52 2.2.3.4 Lợi nhuận 55 2.2.4 So sánh hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cho th tài NHCTVN với số cơng ty CTTC khác 55 2.2.4.1 Cơng ty cho th tài ngân hàng Á Châu 56 2.2.4.2 Cơng ty cho th tài Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Tín 57 2.2.4.3 Cơng ty cho th tài Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam 58 2.2.4.4 So sánh số tiêu công ty cho thuê tài 59 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO TH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY 60 2.3.1 Kết đạt đƣợc 61 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 62 2.3.2.1 Những tồn 62 2.3.2.2 Những nguyên nhân 63 Kết luận chƣơng 65 Chƣơng 66 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 66 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM 66 3.1.1 Định hƣớng chung 66 3.1.2 Những tiêu cụ thể năm 2011 70 3.2.GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM 71 3.2.1 Nhóm giải pháp lực tài 71 3.2.1.1 Gia tăng vốn chủ sở hữu 71 3.2.1.2 Đẩy mạnh công tác huy động vốn 72 3.2.1.3 Mở rộng mạng lƣới phục vụ, thị trƣờng cho thuê tài 72 3.2.2 Nhóm giải pháp quản trị điều hành 73 3.2.2.1 Xây dựng sách CTTC phù hợp 73 3.2.2.2 Đẩy mạnh hoạt động Marketing công tác khách hàng 74 3.2.2.3 Công tác tổ chức, tuyển chọn cán đào tạo 74 3.2.2.4 Thực nghiêm túc quy trình nghiệp vụ CTTC 75 3.2.2.5 Nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, kiểm soát nội 75 3.2.2.6 Phân tán hạn chế rủi ro 76 3.2.2.7 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin 77 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 78 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 78 3.3.2 Kiến nghị Bộ, Ban, Ngành chức 79 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 81 3.3.4 Kiến nghị Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam 82 Kết luận chƣơng 83 KẾT LUẬN 84 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế thị trƣờng ngày phát triển, xu hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ, đồng thời khủng hoảng tài diễn vào năm 2008 để lại hậu nặng nề phát triển kinh tế giới Để hội nhập quốc tế, Việt Nam năm qua nhiều loại hình dịch vụ tài ngân hàng đời, ngày đƣợc hồn thiện hoạt động có hiệu Cho thuê tài (Finance Leasing) loại hình dịch vụ Nghiệp vụ đƣợc đánh giá hình thức phát triển cao tín dụng th mua, hình thức đầu tƣ vốn có hiệu Với ƣu hạn chế rủi ro, tiết kiệm chi phí, khơng phải chấp, thủ tục đơn giản,… cho thuê tài dịch vụ đƣợc ƣa chuộng giới, đặc biệt nƣớc phát triển Cho thuê tài dạng đầu tƣ máy móc, thiết bị động sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế xã hội Tại Việt Nam, theo Quyết định số 149/QĐ-NHNN ngày 17/5/1995 ngân hàng Nhà nƣớc, nghiệp vụ cho thuê tài (CTTC) đƣợc áp dụng thí điểm Đến ngày 02/05/2001 Chính phủ ban hành Nghị định 16/NĐ-CP tổ chức hoạt động Cơng ty cho th tài Kể từ đó, đời dịch vụ cho th tài đánh dấu bƣớc ngoặt lớn phát triển hội nhập dịch vụ tài chính, ngân hàng Trong đó, cho th tài dịch vụ đầy tiềm Thực tế cho thấy tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho thuê cơng ty cho th tài tăng nhanh Hiệp hội cho thuê tài Việt Nam đƣợc thành lập vào ngày 15/12/2006 bao gồm thành viên thức, đến tăng lên thành hội viên [41] có cơng ty cho th tài Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam (NHCTVN) Công ty cho thuê tài TNHH thành viên NHCTVN đƣợc thành lập vào năm 1998 Trong trình hình thành phát triển 10 năm qua, công ty đạt đƣợc nhiều thành tựu hoạt động kinh doanh đến trở thành cơng ty CTTC có vốn điều lệ lớn (500 tỷ đồng) công ty CTTC thuộc Hiệp hội CTTC Việt Nam [42] Tuy nhiên, q trình hoạt động cịn số hạn chế định Để góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh Công ty cho thuê tài NHCTVN phát triển có hiệu bền vững, cần có nghiên cứu cụ thể mặt lý luận thực tiễn để đƣa giải pháp phù hợp Xuất phát từ lý trên, Tôi chọn đề tài : “Hiệu kinh doanh Công ty Cho th tài Ngân hàng Cơng thương Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu luận văn - Tổng quan sở lý luận hoạt động cho thuê tài hiệu kinh doanh hoạt động cho thuê tài - Trên sở đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh Công ty cho thuê tài Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam để phân tích, xác định mặt mạnh hạn chế nguyên nhân hạn chế việc nâng cao hiệu kinh doanh - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh cho thuê tài Cơng ty cho th tài ngân hàng Công thƣơng Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Hoạt động kinh doanh Công ty cho th tài Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam năm 2007, 2008, 2009, 2010; từ đƣa giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cho thuê tài Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Từ thực tiễn hoạt động ngân hàng, luận văn chủ yếu sử dụng phƣơng pháp luận vật biện chứng kết hợp phƣơng pháp thống kê, phân tích, tổng hợp so sánh đối chiếu để nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Giúp nhà quản trị, cán nhân viên công ty cho thuê tài xác định rõ yếu tố tác động đến hoạt động hiệu hoạt động kinh doanh cho thuê tài chính, sở tạo điều kiện thuận lợi phù hợp việc phát huy yếu tố quan trọng nhằm thu hút ngày nhiều doanh nghiệp đến với cơng ty cho th tài - Đề tài đề xuất số giải pháp thiết thực phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho th tài Từ giúp nhà quản trị ngân hàng tập trung nguồn lực để đầu tƣ đƣa sách chiến lƣợc phù hợp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty cho th tài Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm 03 chƣơng với nội dung: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận cho thuê tài hiệu kinh doanh hoạt động cho thuê tài Chƣơng 2: Thực trạng hiệu kinh doanh Cơng ty cho th tài Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh hoạt động cho thuê tài Cơng ty cho th tài Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam 75 Công tác đào tạo cần tập trung theo trọng điểm đào tạo cách toàn diện để thực có cán đủ lực phục vụ yêu cầu công tác quản lý, kinh doanh, tránh đào tạo tràn lan, không sâu vừa lãng phí thời gian tiền bạc Việc đào tạo phải kết hợp với kiểm tra kiến thức công khai chất lƣợng để CBCNV chủ động Việc mở thêm chi nhánh địi hỏi có chuẩn bị kỹ nhân sự, cần chủ động kế hoạch bồi dƣỡng đào tạo, thực công khai danh sách cán đƣợc bồi dƣỡng bổ nhiệm Song song với việc đề tiêu chuẩn u cầu chất lƣợng cơng tác, cần phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng lƣơng, thƣởng cán CTTC để khuyến khích, động viên kịp thời cán có thành tích cơng tác, tránh bình quân chủ nghĩa thu nhập, công tác thực nặng nề, nhiều rủi ro nên đòi hỏi cán phải nỗ lực cố gắng 3.2.2.4 Thực nghiêm túc quy trình nghiệp vụ CTTC Thực tế cho thấy, hầu hết khoản CTTC để phát sinh nợ q hạn, khó địi cán thực không quy chế CTTC, tuỳ trƣờng hợp cụ thể mà mức độ vi phạm có khác nhau, dẫn đến việc xử lý khó khăn Quy trình nghiệp vụ CTTC cơng ty đời vào tháng năm 2008 tạo điều kiện thuận lợi nhiều cho cán CTTC, số cán trẻ, kinh nghiệm Quy trình góp phần khơng nhỏ việc hạn chế rủi ro hoạt động CTTC công ty Nhƣng để hạn chế tối đa rủi ro kinh doanh ngồi việc giáo dục, đào tạo ý thức cho cán cần phải nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ nhƣ nào, từ có quy chế trách nhiệm, thƣởng, phạt vật chất thật nghiêm minh rõ ràng 3.2.2.5 Nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, kiểm soát nội - Kiểm soát chặt chẽ, hạn chế đến mức tối thiểu loại chi phí , chi phí hành nhằm tối đa hóa lợi nhuận; - Để hoạt động CTTC đƣợc an tồn cơng tác trƣớc, sau cho thuê quan trọng Công tác thẩm định trƣớc cho thuê phải thật chất lƣợng, thu thập, xử lý thông tin đầy đủ, kịp thời nhằm hạn chế mầm mống nợ hạn phát sinh từ giải cho thuê - Để phát kịp thời sai phạm khách hàng có biện pháp xử lý đắn, cần không ngừng tăng cƣờng hịan thiện đội ngũ cán làm cơng tác kiểm tra, thành lập phòng kiểm tra nội ban kiểm sốt HĐQT, từ thành lập đồn kiểm tra, khách hàng xa để phát hiện, nắm bắt thông tin kịp thời, hạn chế rủi ro xảy 76 3.2.2.6 Phân tán hạn chế rủi ro Nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh công ty cần quan tâm thực tốt công tác quản trị rủi ro, bao gồm rủi ro tín dụng, lãi suất, rủi ro thị trƣờng Cụ thể cần thực ácc nguyên tắc sau: - Khơng tập trung cho th tài ngành, lĩnh vực hay khu vực: Đây khuyến cáo học có ý nghĩa mà nhà kinh doanh trƣớc rút họ phải gánh chịu thiệt hại đổ vỡ không tuân thủ nguyên tắc - Không nên dồn vốn vào khách hàng: Cho dù khách hàng kinh doanh hiệu hay có quan hệ lâu năm với cơng ty đến đâu khó tránh khỏi khó khăn, rủi ro đột xuất Điều gây tổn thất lớn cho cơng ty - Đa dạng hố tài sản cho thuê, mở thêm nhiều chi nhánh: Đa dạng hoá tài sản cho thuê có tác dụng phân tán rủi ro theo danh mục tài sản, giảm thiệt hại có rủi ro vài loại tài sản định Ngoài ra, họat động nhiều chi nhánh cơng ty có tác dụng giảm rủi ro thơng qua bù trừ lỗ lãi đơn vị - Cho th hợp vốn, đồng tài trợ: Cơng ty phối hợp với công ty CTTC khác thực hợp đồng CTTC hợp vốn để phân tán đƣợc rủi ro mà không bị nguồn thu từ phƣơng án kinh doanh khả thi nhƣng quy mô lớn so với tiềm lực công ty Thực hiệu cơng tác thơng tin phịng ngừa rủi ro Thu thập, phân tích, xử lý kịp thời, xác thơng tin tình hình tài chính, quan hệ tín dụng, lực kinh doanh doanh nghiệp, thông tin thị trƣờng, tài sản cho thuê… trƣớc đƣa định CTTC đƣợc coi quan trọng hàng đầu công tác thẩm định Do đó, ngồi việc phối hợp chặt chẽ với Trung tâm thơng tin phịng ngừa rủi ro Ngân hàng Nhà nƣớc, công ty phải tận dụng triệt để trợ giúp đắc lực Internet phƣơng tiện truyền thơng, nhằm khai thác thơng tin, phịng ngừa hạn chế rủi ro phục vụ hoạt động kinh doanh 77 Xử lý khoản nợ hạn Nâng cao chất lƣợng hoạt động CTTC song song với việc thực giải pháp nhằm hạn chế phát sinh khoản nợ hạn Việc xử lý khoản nợ hạn quan trọng định đến khả thu hồi vốn nhƣ ảnh hƣởng đến kết kinh doanh, hiệu hoạt động, phát triển công ty Nhằm xử lý tốt khỏan nợ hạn, giảm tỷ lệ trích dự phịng rủi ro làm tăng lợi nhuận họat động kinh doanh công ty, Ban Giám đốc công ty cần thực bƣớc công việc sau: - Phân tích khoản nợ hạn để tìm hiểu rõ ngun nhân phát sinh, từ đƣa hƣớng xử lý thích hợp Chẳng hạn, bên mua chậm tốn hƣớng tháo gỡ từ phía đối tác khách hàng Nếu nguyên nhân sản phẩm, hàng hoá ứ đọng, chậm tiêu thụ yêu cầu doanh nghiệp nên hạ giá bán sản phẩm, phát triển màng lƣới tiêu thụ, tăng cƣờng chiến dịch quảng cáo…, đồng thời phải nghiên cứu lại việc sản xuất thay đổi mẫu mã, chất lƣợng, chủng loại, giá sản phẩm Nếu doanh nghiệp chây ỳ cố tình khơng trả nợ doanh nghiệp khơng có khả tốn, phá sản phải nhanh chóng thu hồi tài sản cho th, phát mại để thu hồi vốn - Thành lập tổ thu nợ gồm số cán có kinh nghiệm chuyên môn để đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ hạn, có mối quan hệ quen biết rộng dƣới đạo trực tiếp Giám đốc để có điều kiện theo dõi sát doanh nghiệp, tận dụng khả để thu nợ - Xử lý kịp thời thích đáng nhƣ ngừng giải đầu tƣ khoản CTTC cán CTTC thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý vi phạm quy trình nghiệp vụ, ý thức đạo đức khơng tốt dẫn đến phát sinh nợ hạn để tập trung thu nợ, kỷ luật chuyển công tác khác bồi thƣờng vật chất Nếu đạo thực tích cực đồng giải pháp khả thu hồi khoản nợ hạn khả quan 3.2.2.7 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thơng tin Nhanh chóng thiết kế xây dựng phần mềm quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, quản lý vốn giải ngân chƣơng trình giao dịch cho thuê Triển khai thực phần mềm định lƣợng giúp cho việc thẩm định dự án đánh giá tài sản đƣợc xác nhanh chóng Xây dựng kế hoạch tuyển đào tạo cán công nghệ thông tin nhằm phát huy hiệu hệ thống thông tin quản lý công ty 78 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ - Đề nghị Chính phủ ban hành văn hƣớng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp nƣớc thuê tài để giúp doanh nghiệp hiểu lợi ích hoạt động Để phát triển hoạt động cho thuê, theo kinh nghiệm nƣớc, Chính phủ nên định phần vốn máy móc, thiết bị kế hoạch chƣơng trình, dự án Nhà nƣớc đƣợc hình thành từ nguồn thuê tài - Đề nghị Chính phủ xúc tiến thành lập thị trƣờng mua bán máy móc, thiết bị cũ: Khi kết thúc hợp đồng CTTC lý hợp đồng CTTC phải chấm dứt trƣớc hạn, Cơng ty CTTC buộc phải thu hồi máy móc, thiết bị cho thuê Để tìm đƣợc khách hàng thuê lại máy móc, thiết bị việc làm khó khăn, máy móc đặc chủng Vì vậy, Cơng ty CTTC cần có thị trƣờng chun mơn để xử lý máy móc, thiết bị để thu hồi vốn Chính phủ cần xây dựng số trung tâm giao dịch, mua bán, mơi giới mua bán máy móc, thiết bị cũ (có thể xuất khẩu) để tháo gỡ khó khăn cho Công ty CTTC việc thu hồi vốn - Ở Việt Nam có nhiều tổ chức đứng thành lập Công ty kiểm tra, giám định chất lƣợng máy móc (nhất thiết bị nhập thiết bị cũ), nhiều lý khác nhau, giấy chứng nhận phản ánh không thật, gây rủi ro cho Công ty cho thuê bỏ tiền mua máy móc th Đề nghị Chính phủ thành lập trung tâm kiểm định chất lƣợng theo chuẩn mực quốc gia với đầy đủ trình độ lực theo yêu cầu công việc cách khoa học, xây dựng quan giám định chất lƣợng máy móc, thiết bị theo chuẩn mực quốc gia; - Sớm thành lập Toà án thƣơng mại để xét xử tranh chấp hợp đồng CTTC liên quan đến tài sản cho thuê, chức Trọng tài kinh tế Tồ án nhân dân khơng giải đƣợc - Chính phủ cần quy định chế độ kiểm toán bắt buộc tất doanh nghiệp 79 - Các sách hỗ trợ phát triển khác: Chính phủ cần quan tâm tổ chức Hội thảo khoa học có tầm cỡ quốc gia, quốc tế hoạt động cho thuê nhằm giúp Công ty CTTC tìm đƣợc đối tác nƣớc ngồi để hợp tác, liên doanh, liên kết, học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ nghiệp vụ CTTC cho cán Công ty CTTC Việt Nam Ngịai cần có sách ƣu đãi để khuyến khích Cơng ty CTTC tài trợ cho thuê dự án thuộc diện đƣợc khuyến khích đầu tƣ thu hút Cơng ty CTTC quốc tế tăng cƣờng đầu tƣ Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị Bộ, Ban, Ngành chức Để thị trƣờng CTTC Việt Nam phát triển an tồn bền vững vai trị Nhà nƣớc, Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành hữu quan việc tạo hành lang pháp lý ổn định, đồng ban hành sách, chế độ khuyến khích, ƣu đã, hỗ trợ quan trọng Kiến nghị với Bộ Thƣơng mại, Tổng cục Hải quan: Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2002/NĐ-CP ngày 02/05/2001 cho phép Công ty CTTC đƣợc xuất nhập trực tiếp máy móc, thết bị CTTC Tuy nhiên, đa số Công ty CTTC Việt Nam gặp nhiều khó khăn hoạt động xuất nhập trực tiếp lý sau: + Thứ : Các cơng ty bị địi hỏi xuất trình giấy phép nhập cho lần nhập Bộ thƣơng mại chƣa xác định đƣợc mã số nhập trực tiếp cho công ty CTTC không trực tiếp sử dụng tài sản + Thứ hai: Do thủ tục cịn rƣờm rà, Cơng ty CTTC chƣa quen với nghiệp vụ + Thứ ba: Thiếu văn hƣớng dẫn cụ thể quan, ban ngành hữu quan quản lý hoạt động Do vậy, đề nghị Bộ Thƣơng mại, Tổng cục Hải quan Bộ, Ban, Ngành hữu quan khác cần sớm ban hành văn hƣớng dẫn cụ thể hoạt động xuất nhập trực tiếp máy móc, thiết bị Công ty CTTC 80 Kiến nghị với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải ban hành văn hƣớng dẫn chi tiết việc lƣu hành phƣơng tiện vận tải thuê tài với Giấy đăng ký có chứng nhận Cơng chứng Nhà nƣớc xác nhận Công ty Công ty CTTC để đảm bảo cho Công ty cho thuê giữ quyền sở hữu tài sản bên thuê vận chuyển, lƣu hành phƣơng tiện vận tải cách hợp pháp Kiến nghị với Bộ Tƣ pháp khẩn trƣơng hƣớng dẫn chi tiết việc đăng ký tài sản CTTC Trung tâm đăng ký giao dịch có bảo đảm Kiến nghị với Bộ Tài Chính: * Khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) Nghị định 16 giải đƣợc vấn đề quan trọng thuế, chẳng hạn nhƣ nộp thuế trƣớc bạ chuyển quyền sở hữu từ công ty CTTC sang bên thuê kết thúc thời hạn thuê Nhƣng qui định hành thuế VAT tài sản cho thuê có VAT đầu vào, bên thuê phải khấu trừ dần suốt thời hạn thuê Nhƣ vậy, coi bên thuê phải thuê thuế VAT, vay vốn ngân hàng để mua thiết bị họ đƣợc khấu trừ VAT lần Để tạo bình đẳng hoạt động CTTC cho vay ngân hàng thƣơng mại đề nghị việc khấu trừ thuế VAT áp dụng nhƣ hoạt động tín dụng * Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty CTTC: Hiện nay, Công ty CTTC thƣờng thành lập vào hoạt động, việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 28% cao, khơng khuyến khích Cơng ty đầu tƣ tiền Vì vậy, Cơng ty CTTC nên đƣợc hƣởng ƣu thuế Thu nhập doanh nghiệp Hơn nữa, Luật khuyến khích đầu tƣ nƣớc có quy định trƣờng hợp đƣợc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp : + Đầu tƣ mua sắm thiết bị phục vụ xây dựng cơng trình; đầu tƣ xây dựng khu thƣơng mại, loại nhà phục vụ nhu cầu nhân dân thành phố đô thị… + Đầu tƣ thành lập phân xƣởng sản xuất mới, lắp đặt thêm máy móc dây truyền sản xuất có, lắp đặt máy móc, thiết bị thay thiết bị có… Nếu xem xét hoạt động Cơng ty CTTC hầu hết làm cơng việc Chính vậy, Cơng ty CTTC đóng góp phần lớn việc đổi nâng cao trình độ cơng nghệ cho doanh nghiệp Ngồi ra, Cơng ty CTTC theo quan điểm xem xét nhƣ Ngân hàng phát triển, cầu nối chuyển giao công nghệ, nên xứng đáng đƣợc hƣởng mức thuế ƣu đãi nhƣ doanh nghiệp trực tiếp đổi công nghệ 81 Kiến nghị với Bộ Tài nên miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty cho thuê năm đầu hoạt động cho phép Công ty CTTC đƣợc hƣởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp ƣu đãi phần lợi nhuận tạo từ việc cho thuê tài sản đƣợc đánh giá tạo đổi công nghệ * Tăng mức chi quảng cáo, tiếp thị cho Công ty CTTC: Do Công ty CTTC đời hoạt động, nghiệp vụ cho thuê mẻ doanh nghiệp Việt Nam Do vậy, nhƣ quy định nay, chi phí quản cáo, tiếp thị Công ty CTTC giống nhƣ tổ chức tín dụng từ 5% đến 7% tổng chi phí chƣa phù hợp, tổ chức tín dụng ngồi chi tiêu nội cịn có phần chi lớn chi trả lãi tiền gửi Vì vậy, kiến nghị với Bộ Tài cần quy định mức chi quảng cáo, tiếp thị Công ty CTTC với tỷ lệ cao so với tổ chức tín dụng 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam - Về thơng tin phịng ngừa rủi ro : Hiện hoạt động Trung tâm thơng tin phịng ngừa rủi ro NHNN đạt đƣợc số kết định, cung cấp cho cơng ty CTTC tình hình dƣ nợ doanh nghiệp, tình hình biến động thị trƣờng… nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế lƣợng thơng tin cịn q ít, khơng kịp thời nhiều khơng xác Một lý chủ yếu tổ chức tín dụng cung cấp thơng tin khơng đầy đủ, chậm thiếu xác Do NHNN phải có chế tài quy định chặt chẽ việc bắt buộc tổ chức tín dụng phải cung cấp thơng tin xác, đầy đủ, kịp thời Nếu khơng bị xử phạt thật nghiêm khắc, quyền lợi nghĩa vụ tổ chức tín dụng Đồng thời cần tăng cƣờng phƣơng tiện, trang thiết bị truyền thông đại, phần mềm tiên tiến cán có trình độ cho Trung tâm để nâng cao hiệu hoạt động - Việc huy động vốn trung dài hạn thuê tài điều kiện tƣơng lai có nhiều khó khăn, tính chất nguồn vốn vốn trung dài hạn, cơng ty CTTC lại khơng có lợi số lƣợng lao động hạn chế, mạng lƣới hẹp Lãi suất huy động vốn cao với khối lƣợng huy động thấp giải 82 đƣợc nhƣng với nhu cầu vốn lớn ngày tăng vơ khó khăn Do vậy, cần quan tâm NHNN tháo gỡ chế sách nhƣ cho phép công ty CTTC tham gia thị trƣờng liên ngân hàng, đƣợc tiếp xúc với tổ chức đầu tƣ quốc tế tiếp nhận nguồn vốn tài trợ phủ phi phủ để tạo nguồn vốn lớn hơn, ổn định cho đầu tƣ 3.3.4 Kiến nghị Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam - Về công tác thu thập thông tin cung cấp cho NHNN, NHCT Việt Nam có phịng Quản lý chi nhánh thơng tin đảm nhiệm Do lƣợng thơng tin cung cấp cho NHNN nhƣ thông tin rủi ro phản hồi đến chi nhánh, công ty trực thuộc cịn sơ sài, khơng đáp ứng đƣợc u cầu cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro Chính vậy, đề nghị NHCT Việt nam nhanh chóng thành lập Trung tâm thơng phịng ngừa rủi ro, nâng cấp hệ thống trang thiết bị truyền thông nhƣ tăng cƣờng đội ngũ cán làm cơng tác thơng tin phịng ngừa rủi ro số lƣợng nhƣ chất lƣợng - Với thực trạng sử dụng vốn nhƣ huy động vốn Công ty nay, đề nghị Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam giúp Công ty nguồn vốn Ngân hàng cho Cơng ty vay vốn với lãi suất ƣu đãi (lãi suất điều hoà nội bộ) thuê Đặc biệt, kiến nghị với Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam thực việc bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Công ty để tăng thêm vốn hoạt động, đồng thời nâng cao vị Công ty CTTC - Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam - Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam cần có sách đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán nhân viên Công ty 83 Kết luận chƣơng Từ thực tiễn kết thu đƣợc từ chƣơng 2, chƣơng luận văn đề xuất đƣợc số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh CTTC công ty cho thuê tài TNHH thành viên ngân hàng Công thƣơng Việt Nam với nội dung cụ thể sau: Trình bày đƣợc định hƣớng chung mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh CTTC công ty Các giải pháp nêu luận văn với mục đích nâng cao hiệu kinh doanh CTTC công ty Các giải pháp đƣợc đề xuất bao gồm: giải pháp sách CTTC phù hợp – bảo đảm CTTC phù hợp với diễn biến thị trƣờng với khả tài nguồn nhân lực công ty; Giải pháp đẩy mạnh cơng tác huy động vốn - chủ động, tích cực tìm nguồn vốn có lãi suất thấp để đáp ứng đủ vốn cho tăng trƣởng đầu tƣ cho thuê khách hàng; Giải pháp mở rộng mạng lƣới phục vụ, thị trƣờng cho th tài – trì mở rộng thị trƣờng CTTC, bảo đảm công ty gia tăng thị phần CTTC,… 84 KẾT LUẬN Họat động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Cơng ty Cho th tài NHCTVN thành viên với nhiều sản phẩm dịch vụ ngày phong phú, đa dạng mang lại hiệu ngày cao có nhiều đóng góp tích cực cho kinh tế Việt Nam nói chung ngành ngân hàng nói riêng Tuy nhiên, bên cạnh thành đạt đƣợc thời gian qua, họat động kinh doanh công ty CTTC ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam cịn có tồn nhƣ: vốn họat động, thị phần mạng lƣới phục vụ tăng trƣởng, kinh nghiệm dự báo phát triển ngành… ảnh hƣởng tới khả cạnh tranh kết kinh doanh công ty Để hƣớng đến công ty CTTC hàng đầu Việt Nam với phƣơng châm: “An toàn – Hiệu - Hiện đại – Tăng trƣởng bền vững” tất yếu phải không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh CTTC Với mục tiêu nghiên cứu đề tài sở đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh Cơng ty cho th tài Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam, phân tích đánh giá hiệu kinh doanh công ty đề xuất số giải pháp, luận văn thực đƣợc số nội dung chủ yếu: Một là, Luận văn trình bày cách tổng quan khái niệm cho thuê tài chính, đặc điểm CTTC Trên sở nêu bật đƣợc vai trị CTTC kinh tế - xã hội Về hiệu kinh doanh cho thuê tài nêu phân tích đƣợc hoạt động CTTC công ty CTTC; đồng thời sâu phân tích nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh CTTC Hai là, trình bày đƣợc trình hình thành phát triển cơng ty; phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh CTTC công ty từ năm 2007 đến năm 2010 Từ kết phân tích thực trạng rút đƣợc công hạn chế nguyên nhân 85 Ba là, sở kết thu đƣợc từ chƣơng trƣớc, đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh CTTC công ty thời gian tới Vấn đề cho th tài cịn vấn đề Việt Nam, đồng thời tính đa dạng phong phú đề tài nghiên cứu, có nhiều nỗ lực q trình thực hồn thành đề tài nhƣng luận văn không tránh khỏi hạn chế định, tác giả mong nhận đƣợc góp ý quý thầy cô, bạn đồng nghiệp quan tâm đến lĩnh vực để luận văn đƣợc hoàn thiện 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Tác giả: TS Hồ Diệu (Chủ biên, 2001), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê TS Hồ Diệu (2002), Giáo trình quản trị ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thƣơng mại: Quản trị nghiệp vụ, Nhà xuất Thống kê ThS Trần Vũ Hải (2007), Bản chất pháp lý hoạt động cho thuê tài chính, tạp chí Luật học 3/2007 Lƣu Thị Hƣơng (2005), Giáo trình tài doanh nghiệp, Khoa Ngân hàng tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất Thống kê Mai Siêu, Đào Minh Phúc, Nguyễn Quang Tuấn (2004), Cẩm nang quản lý tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Hải Sản - Trần Tơ Tử (1996), Tìm hiểu sử dụng Tín dụng thuê mua, Nhà xuất Trẻ ThS Bùi Thanh (2007), Phát triển dịch vụ cho thuê tài Việt Nam, Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dƣơng số 14 (3/4/2007) PGS.TS Sử Đình Thành, TS Vũ Thị Minh Hằng (2006), Nhập mơn tài – tiền tệ, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 10 TS Nguyễn Quang Thu (2007), Quản trị tài bản, Nhà xuất Thống kê 11 Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Tài liệu: 12 Công ty cho thuê tài Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam, Báo cáo tổng kết năm từ năm 2007 đến năm 2010, Hà Nội 87 13 Công ty cho thuê tài Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam, Báo cáo thƣờng niên năm từ năm 2007 đến năm 2010, Hà Nội 14 Hiệp hội cho thuê tài Việt Nam, Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2007, 2008, 2009 15 Hiệp hội cho thuê tài Việt Nam, quan thƣờng trú (2011) Kết hoạt động kinh doanh năm 2010 công ty cho thuê tài hội viên Hiệp hội cho thuê tài Việt Nam 16 Luật số: 46/2010/QH12, Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 16 tháng năm 2010 17 Luật số: 47/2010/QH12, Luật tổ chức tín dụng, đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 16 tháng năm 2010 18 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Chính Phủ ban hành thay Nghị định số 64/CP “Tổ chức hoạt động Cơng ty cho th tài ” 19 Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày19/05/2005 quy định số điều sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2001/NĐ-CP tổ chức hoạt động Công ty cho thuê tài 20 Nghị định số 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 6/2001/ND-CP ngày 02/05/2001 Chính phủ tổ chức hoạt động cơng ty cho thuê tài 21 Quyết định số 731/2004/QĐ-NHNN ngày 15/6/2004 Thống đốc ngân hàng Nhà nƣớc việc Ban hành Quy chế tạm thời hoạt động cho thuê vận hành công ty cho thuê tài 22 Quyết định số 2934/QĐ- NHNN, ngày 08/12/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam việc chấp thuận việc tăng vốn điều lệ Công ty cho thuê tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam (Vietinbank) 88 23 Quyết định số 349/QĐ-NHNN, ngày 24/2/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam việc chấp thuận cho Công ty cho thuê tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (Vietinbank) đƣợc bổ sung nội dung hoạt động 24 Thông tƣ số 03/2005/TT-NHNN, ngày 25/05/2005 Ngân hàng Nhà nƣớc Hƣớng dẫn cơng ty cho th tài thực việc cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ hạn hoạt động cho th tài 25 Thơng tƣ số 08/TT-NHNN ngày 06/09/2001 Thống đốc NHNN Việt Nam việc hƣớng dẫn thực Nghị định 16/2001/NĐ-CP 26 Thông tƣ liên tịch số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP, ngày 10/12/2007 Hƣớng dẫn thu hồi xử lý tài sản Cho th tài Cơng ty cho th tài TIẾNG NƢỚC NGOÀI Tác giả: 27 Eward W Reed, Eward K Gill (2004), Ngân hàng thƣơng mại, Nhà xuất Thống kê 28 Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thƣơng mại, Nhà xuất Tài Tài liệu: 29 Joel Bessis (1998), Risk Management in Banking, John Wiley & Son 30 John B Caouette, Edwrd I Altman and paul Narayanan (1998), Managing credit risk – The next great Financial Challenge, John Wiley & Son 31 Shelagh Heffernan (2005), Modern banking, John Wiley & Son 32 Financial Stability Review (1999), The nature of credit risk – The effect of maturity, type of obligor, and country of domicile Tài liệu điện tử: 33 http://www.acbl.com.vn 34 http://www.bidv.com.vn 89 35 http://lc.vietinbank.vn 36 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam, Báo cáo thƣờng niên năm từ năm 2007 đến năm 2009, Hà Nội 37 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm từ năm 2007 đến năm 2010, Hà Nội 38 Củng cố hoạt động công ty cho th tài chính, http://www.congnghemoi.net, 23/01/2007 39 Cơng ty cho thuê tài Vietinbank đƣợc tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ, http://www.nganhangonline.com, 10/12/2009 40 Công ty cho thuê tài Vietinbank tổ chức Đại hội CNVC lần thứ 12 năm 2011, http://lc.vietinbank.vn, ngày 19/02/2011 41 Hiệp hội cho thuê tài Việt Nam (2010), Đại hội nhiệm kỳ II Hiệp hội cho thuê tài Việt Nam, http://lc.vietinbank.vn 42 Cho thuê tài chính, kênh tín dụng hữu hiệu cho doanh nghiệp, http://tailieu.vn, ngày 29/12/2009 43 http://www.sacombankleasing.com 44 Đỗ Thu Ngân – TGĐ Sacombank Leasing, Thị trƣờng cho thuê tài Việt Nam tiềm phát triển Sacombank Leasing, http://sacombanksbl.com 45 Khủng hoảng tài Hoa Kỳ 2007-2009, http://vi.wikipedia.org 46 http://www.vcbl.com.vn ... HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 66 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM. .. TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 29 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 29 2.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY CHO. .. nâng cao hiệu kinh doanh cho thuê tài Cơng ty cho th tài ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Hoạt động kinh doanh Công ty cho thuê tài Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam năm
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) hiệu quả kinh doanh tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng công thương việt nam ,

Từ khóa liên quan