0

(Luận văn thạc sĩ) giải pháp ERP mã nguồn mở cho doanh nghiệp MES

82 38 0
  • (Luận văn thạc sĩ) giải pháp ERP mã nguồn mở cho doanh nghiệp MES

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:16

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP ERP MÃ NGUỒN MỞ ODOO CHO DOANH NGHIỆP MES SINH VIÊN: Mai Quang Khôi MSSV: 030229130173 LỚP: DH29DN02 GVHD: ThS Nguyễn Hồng Ân TP Hồ Chí Minh Tháng 03 năm 2018 MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ERP 2.1 Tổng quan ERP 2.1.1 Khái niệm ERP 2.1.2 Các giải pháp triển khai ERP cho doanh nghiệp .4 2.1.3 Các phương pháp triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công ERP .7 2.2 Tổng quan Odoo 2.2.1 Giới thiệu Odoo 2.2.2 Lịch sử phát triển .8 2.2.3 Thành tựu đạt Odoo .9 2.2.4 Mơ hình hệ thống Odoo 10 CHƯƠNG PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP MES VÀ HỆ THỐNG ODOO 11 3.1 Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp MES 11 3.1.1 Quy trình hoạt động kinh doanh tổng quát doanh nghiệp .12 3.1.2 Quy trình mua sắm doanh nghiệp 15 3.1.3 Quy trình hoạt động kho doanh nghiệp 16 3.1.3.1 Quy trình nhập kho doanh nghiệp 16 3.1.3.2 Quy trình xuất kho doanh nghiệp .18 I 3.2 Một số qui trình nghiệp vụ chuẩn hệ thống Odoo 19 3.2.1 Quy trình mua sắm hệ thống Odoo .19 3.2.2 Quy trình tốn mua sắm Odoo 23 3.2.3 Quy trình xuất/nhập kho Odoo 26 3.3 Phân tích quy trình hoạt động doanh nghiệp 30 3.3.1 Nhu cầu quản lý thông tin sản phẩm .30 3.3.2 Phân tích quy trình mua sắm 31 3.3.3 Phân tích quy trình toán mua sắm 33 3.3.4 Phân tích quy trình xuất/nhập kho 33 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỆ THỐNG MÃ NGUỒN MỞ ODOO ERP CHO DOANH NGHIỆP MES 36 4.1 Giải pháp đề nghị cho doanh nghiệp MES 36 4.1.1 Cơ sở hạ tầng 36 4.1.2 Đào tạo người sử dụng 37 4.1.3 Quy trình hoạt động để áp dụng Odoo 37 4.1.3.1 Quy trình mua sắm chuẩn hóa đề nghị 37 4.1.3.2 Quy trình tốn mua sắm chuẩn hóa đề nghị 38 4.1.3.3 Quy trình nhập kho chuẩn hóa đề nghị 39 4.1.3.4 Quy trình xuất kho chuẩn hóa đề nghị 41 4.1.4 Yêu cầu tùy chỉnh Odoo 44 4.1.5 Vận hành 45 4.1.6 Bảo mật 46 4.2 Đánh giá tính khả thi giải pháp 46 4.2.1 Về khía cạnh kinh tế 46 4.2.2 Về khía cạnh kỹ thuật 46 II 4.2.3 Về khía cạnh tổ chức .47 4.2.4 Về khía cạnh vận hành 47 CHƯƠNG HIỆN THỰC HỆ THỐNG ODOO CHO DOANH NGHIỆP MES 48 5.1 Hiện thực thông tin thông số kỹ thuật linh kiện điện tử 49 5.2 Hiện thực phân hệ Purchase Management 52 5.2.1 Cấu hình Vendor Price 52 5.2.2 Cấu hình tính phê duyệt đơn mua hàng 53 5.2.3 Cấu hình phần hỗ trợ không cho phép chỉnh sửa đơn mua hàng chấp nhận 53 5.3 Hiện thực phân hệ Inventory Management 54 5.3.1 Cấu hình định giá tồn kho theo giá trị thực phương thức xuất kho FIFO 54 5.3.2 Cấu hình Lots and Serial Numbers 55 5.3.3 Cấu hình định mức tồn kho 57 5.3.4 Cấu hình vị trí lưu trữ kho .58 5.3.5 Cấu hình thơng tin vị trí nhà cung cấp cụ thể có yêu cầu .58 5.3.6 Cấu hình số tham chiếu phiếu nhập kho xuất kho 60 5.4 Hiện thực tùy chỉnh quyền sử dụng tính người dùng hệ thống 61 5.4.1 Purchase Management 61 5.4.2 Inventory Management 62 KẾT LUẬN 65 DEMO HỆ THỐNG ODOO .66 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC A A-I III DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CSDL Tiếng Anh ERP Enterprise Resource Planning PO RFQ TNHH Purchase Order Request for Quotations TNHH MTV SaaS Software-as-a-Service IV Tiếng việt Cơ sở liệu Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Đơn mua hàng Yêu cầu báo giá Trách nhiệm hữu hạn Trách nhiệm hữu hạn thành viên Phần mềm dịch vụ DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Nhu cầu thông số kỹ thuật linh kiện 30 Bảng 3.2 Nhận xét quy trình mua sắm 32 Bảng 3.3 Nhận xét hoạt động xuất/nhập kho 35 Bảng 4.1 Quyền sử dụng chức phân hệ Purchase Management 44 Bảng 4.2 Quyền sử dụng chức phân hệ Inventory Management 45 Bảng 5.1 Quyền sử dụng Purchase/User cần thay đổi 61 Bảng 5.2 Quyền sử dụng Purchase/Manager cần thay đổi .61 Bảng 5.3 Quyền sử dụng Inventory/User cần thay đổi 62 Bảng 5.4 Quyền sử dụng Inventory/Manager cần thay đổi 63 V DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Các phân hệ hệ thống Odoo (Nguồn: Odoo) 10 Hình 3.1 Quy trình hoạt động kinh doanh (1) .13 Hình 3.2 Quy trình hoạt động kinh doanh (2) .14 Hình 3.3 Quy trình mua sắm doanh nghiệp 15 Hình 3.4 Quy trình nhập kho doanh nghiệp 17 Hình 3.5 Quy trình xuất kho doanh nghiệp 18 Hình 3.6 Quy trình mua sắm Odoo 19 Hình 3.7 Product (Nguồn từ Odoo) .21 Hình 3.8 Vendor (Nguồn từ Odoo) .21 Hình 3.9 Yêu cầu báo giá (Nguồn từ Odoo) 22 Hình 3.10 Đơn mua hàng (Nguồn từ Odoo) 22 Hình 3.11 Thơng tin nhập kho (Nguồn từ Odoo) 23 Hình 3.12 Quy trình tốn mua sắm Odoo .23 Hình 3.13 Vendor Bill trạng thái Draft (Nguồn: Odoo) 24 Hình 3.14 Vendor Bill trạng thái Open (Nguồn: Odoo) 25 Hình 3.15 Xác nhận tốn (Nguồn: Odoo) 25 Hình 3.16 Vendor Bill trạng thái Paid (Nguồn từ Odoo) 26 Hình 3.17 Quy trình xuất/nhập kho Odoo 26 Hình 3.18 Thông tin xuất/nhập kho (Nguồn từ Odoo) 28 Hình 3.19 Trạng trái chờ hàng hóa (Nguồn từ Odoo) 28 Hình 3.20 Trạng thái có đủ hàng hóa (Nguồn từ Odoo) .29 Hình 3.21 Trạng thái hoàn thành xuất/nhập kho (Nguồn từ Odoo) 29 Hình 4.1 Quy trình mua sắm chuẩn hóa 38 Hình 4.2 Quy trình tốn mua sắm chuẩn hóa 39 Hình 4.3 Quy trình nhập kho chuẩn hóa 40 Hình 4.4 Quy trình xuất kho chuẩn hóa 41 Hình 4.5 Quy trình kinh doanh tổng quát chuẩn hóa (1) .43 Hình 4.6 Quy trình kinh doanh tổng qt chuẩn hóa (2) .44 VI Hình 5.1 Kích hoạt chế độ developer mode 48 Hình 5.2 Product Category 49 Hình 5.3 Kích hoạt Product Variants 50 Hình 5.4 Thơng số kỹ thuật phần Attributes 50 Hình 5.5 Thiết lập thơng số kỹ thuật cho linh kiện .51 Hình 5.6 Các giá trị thơng số kỹ thuật quản lý Attributes Values 51 Hình 5.7 Kích hoạt Vendor Price 52 Hình 5.8 Danh sách giá nhà cung cấp 52 Hình 5.9 Kích hoạt Levels of Approvals phân hệ Purchase Management .53 Hình 5.10 Kích hoạt Purchase Order Modification .53 Hình 5.11 Kích hoạt Costing Method Real Price 54 Hình 5.12 Thiết lập Real Price FIFO 54 Hình 5.13 Kích hoạt Lots and Serial Numbers 55 Hình 5.14 Kích hoạt Warehouse and Location usage level 56 Hình 5.15 Thiết lập sử dụng Lots/Serial Numbers cho hoạt động kho 56 Hình 5.16 Thiết lập theo dõi lơ hàng cho sản phẩm 57 Hình 5.17 Thiết lập Reordering Rule 57 Hình 5.18 Tạo vị trí lưu trữ kho 58 Hình 5.19 Tạo vị trí lưu trữ nhà cung cấp .59 Hình 5.20 Thiết lập vị trí nhà cung cấp vào thơng tin nhà cung cấp .59 Hình 5.21 Thiết lập số tham chiếu phiếu nhập kho 60 Hình 5.22 Thiết lập số tham chiếu phiếu xuất kho 60 Hình 5.23 Thiết lập quyền sử dụng Purchase/User theo yêu cầu 61 Hình 5.24 Thiết lập quyền sử dụng Purchase/Manager theo yêu cầu 62 Hình 5.25 Thiết lập quyền sử dụng Inventory/User theo yêu cầu 63 Hình 5.26 Thiết lập quyền sử dụng Inventory/Manager theo yêu cầu 64 VII CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài Từ năm 2000, thị trường ERP Việt Nam bắt đầu phát triển với có mặt cơng ty lớn SAP, Oracle, Microsoft Cùng với đó, hàng loạt cơng ty nội xuất Tinh vân, Bravo, Lạc việt, Fast v.v…đã tạo nên sôi động việc ứng dụng ERP doanh nghiệp Hệ thống ERP thường doanh nghiệp quy mô lớn công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn sử dụng để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh tăng lợi cạnh so với đối thủ Có hai loại hệ thống ERP tính phí mã nguồn mở Các hệ thống ERP trả phí bao gồm nhà cung cấp ERP lớn Oracle, SAP, Infor, Microsoft, v.v thường cung cấp hệ thống ERP cho doanh nghiệp có quy mơ lớn Ngồi cịn có sản phẩm ERP mã nguồn mở Odoo, Dolibarr, OpenBravo ERP… doanh nghiệp có quy mơ nhỏ, vừa nhỏ lựa chọn Tại Việt Nam số tập đồn, tổng cơng ty lớn thường áp dụng giải pháp ERP Oracle SAP Chẳng hạn giải pháp SAP ERP triển khai Tập đồn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có trị giá lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ; Vietsovpetro nhắm đến giải pháp ERP Oracle v.v…Ngồi ra, ERP cịn triển khai Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam, Cơng ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Tập đồn Viễn thông Quân đội, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá q Sài Gịn – SJC, Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, v.v… Trong giai đoạn 2014 – 2016, Việt Nam tình hình ứng dụng ERP vào doanh nghiệp (Tập đoàn kinh tế – Tổng công ty) khoảng 26.1% (2014) – 38.5% (2015) – 23.8% (2016)[1] Doanh nghiệp MES – Mastering Elevator Services doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lĩnh vực kỹ thuật thang máy hoạt động với quy mô nhỏ Hiện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn sửa chữa thang máy (Tư vấn, sửa chữa loại bo/mạch/khối chức năng, biến tần điều khiển thang máy, thang dân dụng công nghiệp) Trong trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gặp khó khăn khơng theo dõi hoạt động mua sắm, hoạt động xuất/nhập kho quản lý tồn kho Khi doanh nghiệp mở rộng việc cung cấp dịch vụ sửa chữa thêm thiết bị với định hướng mở rộng phát triển thêm lĩnh vực tự động hóa cơng nghệ thơng tin – truyền thơng khó khăn ngày trầm trọng Bởi doanh nghiệp cần áp dụng giải pháp hệ thống thông tin để lý hoạt động công ty mà ưu tiên trước quản lý tốt hoạt động mua sắm, hoạt động xuất/nhập kho quản lý tồn kho cách chặt chẽ, thông tin hoạt động gắn kết với Giải pháp hệ thống thơng tin đồng thời cịn phải giúp doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát đánh giá thực trạng hoạt động doanh nghiệp từ đưa giải pháp việc ứng dụng giải pháp ERP cho doanh nghiệp Mục tiêu cụ thể phân tích số qui trình hoạt động yêu cầu doanh nghiệp; phân tích qui trình nghiệp vụ chuẩn hệ thống Odoo; đưa số nhận xét khác biệt qui trình nghiệp vụ doanh nghiệp hệ thống Odoo; đề giải pháp để ứng dụng hệ thống Odoo vào doanh nghiệp 1.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài phân tích hoạt động doanh nghiệp tập trung vào phân tích hoạt động quản lý tồn kho quản lý mua sắm doanh nghiệp 1.4 Đối tượng nghiên cứu Quy trình hoạt động doanh nghiệp hệ thống Odoo 5.3.6 Cấu hình số tham chiếu phiếu nhập kho xuất kho  Kích hoạt chế độ developer mode  Vào Settings|Technical|Sequences & Idendifiers|Sequences • Chọn Ho Chi Minh Sequence in thêm “-MES.STKI” vào phần Suffix bỏ trống phần Prefix (Hình 5.21) • Chọn Ho Chi Minh Sequence out thêm “-MES.STKO” vào phần Suffix bỏ thống phần Prefix (Hình 5.22) Hình 5.21 Thiết lập số tham chiếu phiếu nhập kho Hình 5.22 Thiết lập số tham chiếu phiếu xuất kho 60 5.4 Hiện thực tùy chỉnh quyền sử dụng tính người dùng hệ thống 5.4.1 Purchase Management  Kích hoạt chế độ developer mode  Vào Settings|Users|Groups chọn Purchase/User mục Access Right tùy chỉnh lại số quyền sử dụng người dùng phân hệ Purchase Management (Hình 5.23) theo Bảng 5.1 Bảng 5.1 Quyền sử dụng Purchase/User cần thay đổi Read Access Purchase Order X Transfer X Stock Move X Invoice X Invoice Line X Invoice Tax X Write Access X Create Access X Delete Access  Vào Settings|Users|Groups chọn Purchase/Manager mục Access Right tùy chỉnh lại số quyền sử dụng người quản lý phân hệ Purchase Management (Hình 5.24) theo Bảng 5.2 Bảng 5.2 Quyền sử dụng Purchase/Manager cần thay đổi Transfer Stock Move Read Access X X Write Access Create Access Delete Access Hình 5.23 Thiết lập quyền sử dụng Purchase/User theo yêu cầu 61 Hình 5.24 Thiết lập quyền sử dụng Purchase/Manager theo yêu cầu 5.4.2 Inventory Management  Kích hoạt chế độ developer mode  Vào Settings|Users|Groups chọn Inventory/User mục Access Right tùy chỉnh quyền sử dụng người dùng phân hệ Inventory Management (Hình 5.25) theo Bảng 5.3 Bảng 5.3 Quyền sử dụng Inventory/User cần thay đổi Transfer Lot/Serial Product Product Template Stock Scrap Invoice Invoice Line Invoice Tax Read Access X X X X X X X X Write Access Create Access X X 62 Delete Access  Vào Settings|Users|Groups chọn Inventory/Manager mục Access Right tùy chỉnh lại quyền sử dụng người quản lý phân hệ Inventory Management (Hình 5.26) theo Bảng 5.4 Bảng 5.4 Quyền sử dụng Inventory/Manager cần thay đổi Read Access Write Access Inventory Locations Transfer Product Category Partner Product Attribute Product.attribute.value Product.attribute.price Partial Reconcile Journal X X X X X X X X X X Create Access X X Hình 5.25 Thiết lập quyền sử dụng Inventory/User theo yêu cầu 63 Delete Access Hình 5.26 Thiết lập quyền sử dụng Inventory/Manager theo yêu cầu 64 KẾT LUẬN Đề tài giải vấn đề doanh nghiệp MES sau: Vấn đề hàng tồn kho giải tính Reordering Rule phân hệ Inventory Management hệ thống Odoo Vấn đề quản lý hoạt động mua sắm giải quy trình mua sắm chuẩn hóa sử dụng phân hệ Purchase Management quy trình tốn mua sắm chuẩn hóa sử dụng phân hệ Invoicing hệ thống Odoo Vấn đề quản lý thông tin hoạt động xuất/nhập kho giải quy trình xuất kho chuẩn hóa, quy trình nhập kho chuẩn hóa tính Transfer phân hệ Inventory hệ thống Odoo Vấn đề quản lý lô xuất/nhập giải tính Lots and Serial Numbers phân hệ Inventory Management hệ thống Odoo Những phần đề tài chưa thực được: Số lô hàng chưa hệ thống tự động tạo hoạt động nhập kho theo quy ước doanh nghiệp mà người dùng hệ thống tự nhập Phiếu xuất kho phiếu nhập kho in từ hệ thống chưa có thơng tin thông số kỹ thuật linh kiện doanh nghiệp Chưa thực phần cổng email vào doanh nghiệp Hướng phát triển đề tài: Tìm hiểu cách tổ chức mơ hình hệ thống Odoo cấu trúc bảng sở liệu PostgreSQL để sử dụng ngôn ngữ Python thực phần Số lô hàng hệ thống Odoo tự động tạo theo quy ước doanh nghiệp Tìm hiểu cách cấu hình cổng email vào doanh nghiệp Tìm hiểu cấu trúc phiếu xuất kho nhập kho hệ thống để sử dụng ngôn ngữ xml tùy chỉnh hiển thị thông tin thông số kỹ thuật linh kiện Để tận dụng hết lợi ích hệ thống ERP đem lại doanh nghiệp MES nên ứng dụng hệ thống ERP cho trình sửa chữa doanh nghiệp Xem xét giải pháp Cloud ERP cho doanh nghiệp MES 65 DEMO HỆ THỐNG ODOO  Version thực demo: Odoo Version 10  Cơ sở liệu thực demo: PostgreSQL 9.5  Phần cứng thực demo: Lenovo T61  Những phần thực demo: • Quy trình mua sắm chuẩn hóa • Quy trình tốn mua sắm chuẩn hóa • Quy trình nhập kho chuẩn hóa • Quy trình xuất kho chuẩn hóa  Dữ liệu thực demo: Dữ liệu chế theo mẫu liệu doanh nghiệp 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, “Báo cáo số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam,” Index ICT Việt Nam, 2016 [2] N Đ Thuận, Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp - ERP Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2016 [3] SAP, “What is ERP | Enterprise Resource Management Definition | SAP.” [Online] Available: https://www.sap.com/products/what-is-erp.html [4] Oracle, “What is ERP | Oracle,” 2017 [Online] Available: https://www.oracle.com/applications/erp/what-is-erp.html [5] L Ganesh and A Mehta, “Critical success factors for successful enterprise resource planning implementation at Indian SMEs,” Multicr Int J Business, Manag Soc Sci., vol 1, no 1, pp 65–78, 2010 [6] Z Zhang, M K O Lee, P Huang, L Zhang, and X Huang, “A framework of ERP systems implementation success in China: An empirical study,” Int J Prod Econ., vol 98, no 1, pp 56–80, 2005 [7] Odoo, “Open Source ERP and CRM,” 2015 [Online] Available: https://www.odoo.com/ [8] V Đ Thắng, “Odoo gì ? Tại nên chọn Odoo ? - OdooSMES.” [Online] Available: https://odoosmes.com/odoo-la-gi-tai-sao-nen-chon-odoo/ [9] F Pinckaers, “The Odoo story,” Odoo, 2014 [Online] Available: https://www.odoo.com/blog/odoo-news-5/post/the-odoo-story-56 [10] Odoo, “About Us - Odoo.” [Online] Available: https://www.odoo.com/page/about-us [11] L Panorama Consulting Solutions, “CLASH OF THE TITANS 2017 An Independent Comparison of SAP, Oracle, Microsoft Dynamics and Infor,” 2017 i PHỤ LỤC A Hình A-I Phiếu tiếp nhận sửa chữa thiết bị A-I Hình A-II Báo cáo kết kiểm tra thiết bị A-II Hình A-III Báo cáo kết đo thử, chẩn đốn thiết bị A-III Hình A-IV Phiếu u cầu linh kiện Hình A-V Phiếu yêu cầu mua linh kiện A-IV Hình A-VI Báo giá sửa chữa A-V Hình A-VII Phiếu nhập kho Hình A-VIII Phiếu xuất kho A-VI Hình A-IX Phiếu yêu cầu xuất kho A-VII ... GIẢI PHÁP HỆ THỐNG MÃ NGUỒN MỞ ODOO ERP CHO DOANH NGHIỆP MES Từ phân tích đánh giá nêu chương 3, phần khóa luận trình bày nội dung giải pháp ứng dụng hệ thống mã nguồn mở Odoo ERP cho doanh nghiệp. .. trình xuất/nhập kho 33 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỆ THỐNG MÃ NGUỒN MỞ ODOO ERP CHO DOANH NGHIỆP MES 36 4.1 Giải pháp đề nghị cho doanh nghiệp MES 36 4.1.1 Cơ sở hạ tầng ... mật 4.1 Giải pháp đề nghị cho doanh nghiệp MES Đối với doanh nghiệp MES nên sử dụng hệ thống ERP cùa Odoo lý sau Đầu tiên Odoo phù hợp với doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ mà doanh nghiệp MES hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) giải pháp ERP mã nguồn mở cho doanh nghiệp MES ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm