0

(Luận văn thạc sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại tại việt nam

83 16 1
  • (Luận văn thạc sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐẶNG MAI TRÂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN PHÚC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 i TĨM TẮT Nhận định rủi ro khoản rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng cần nghiên cứu đánh giá hạn chế, luận văn thực nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Mục tiêu chung nghiên cứu nhằm xây dựng xác định mức độ tác động nhân tố đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại từ đưa hàm ý sách nhằm hạn chế tổn thất tăng cường hiệu công tác quản trị khoản ngân hàng Để đạt mục tiêu trên, tác giả thực phương pháp mơ tả liệu phân tích hồi quy nhằm đưa kết mơ hình làm sở cho kiến nghị sách Nghiên cứu nhận diện nguyên nhân rủi ro khoản hệ thống NHTM VN Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ báo cáo thường niên 21 NHTM VN từ năm 2006-2017 Rủi ro khoản sử dụng mơ hình “Khe hở tài trợ”, biến độc lập, tức nhân tố tác động đến rủi ro khoản chia thành nhóm: Nhóm nhân tố bên trong, nhóm nhân tố bên ngồi ngân hàng Kết ước lượng mơ hình cho thấy rủi ro khoản ngân hàng khơng phụ thuộc vào yếu tố bên hệ thống ngân hàng quy mô tổng tài sản, dự trữ khoản, tỷ lệ vốn, khả sinh lời mà chịu tác động biến kinh tế vĩ mô tăng trưởng kinh tế, lạm phát ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sỹ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Đặng Mai Trâm năm iii LỜI CÁM ƠN Trước hết, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tập thể giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh truyền đạt cho nhiều kiến thức chung chuyên ngành bổ ích tảng lý thuyết vững cho hội ứng dụng vào thực tiễn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Phúc, người trực tiếp hỗ trợ, dẫn, động viên góp ý tận tình cho cơng trình tơi Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè suốt thời gian qua bên cạnh động viên, giúp đỡ tơi để tơi hồn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Đặng Mai Trâm năm i MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1.1 Khái niệm khoản .5 2.1.2 Cung cầu khoản trạng thái khoản ròng 2.1.2.1 Cung khoản .6 2.1.2.2 Cầu khoản 2.1.2.3 Trạng thái khoản ròng 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO THANH KHOẢN 10 2.2.1 Khái niệm rủi ro khoản 10 2.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản 11 2.2.2.1 Nguyên nhân chủ quan 11 2.2.2.2 Nguyên nhân khách quan 12 2.3 CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO LƢỜNG YÊU CẦU THANH KHOẢN 13 2.3.1 Phƣơng pháp tiếp cận nguồn vốn sử dụng vốn 13 2.3.2 Phƣơng pháp tiếp cận cấu trúc vốn 13 2.3.3 Phƣơng pháp tiếp cận số khoản .14 2.4 LÝ THUYẾT NỀN VÀ CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 16 2.4.1 Các lý thuyết mơ hình nghiên cứu 16 2.4.1.1 Các lý thuyết .16 ii 2.4.1.2 Các mơ hình nghiên cứu 23 2.4.2 Các cơng trình nghiên cứu liên quan .26 2.4.2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 26 2.4.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 28 2.5 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT 32 2.5.1 Đề xuất mơ hình nghiên cứu .32 2.5.2 Giả thuyết nghiên cứu 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 39 3.1.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 39 3.1.1.1 Thống kê mô tả 39 3.1.1.2 Phân tích hồi quy tuyến tính liệu bảng 39 Mơ hình hồi quy gộp (Pooled OLS) .39 Mô hình ảnh hưởng cố định (Fixed effects model – FEM) 40 Mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random effects model – REM) 40 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 41 3.2 MÔ TẢ DỮ LIỆU 41 3.3 PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG 44 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÌNH LUẬN 46 4.1 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH 46 4.1.1 Kiểm định tƣợng đa cộng tuyến .46 4.1.2 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 46 4.1.3 Kết kiểm định F (Redundant fixed effect – likelihood ratio) 48 4.1.4 Kết kiểm định Hausman (Correlated random effect) .48 4.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM GIAI ĐỌAN 2006 - 2017 49 4.2.1 Tác động nhóm yếu tố nội sinh 51 4.2.1.1 Quy mô ngân hàng (LNTA) .51 4.2.1.2 Tỷ lệ vốn ngân hàng (CAP) .52 4.2.1.3 Rủi ro tín dụng ngân hàng (LLP/TL) 53 4.2.1.4 Tỷ lệ dự trữ khoản (LRA) .55 iii 4.2.1.5 Khả sinh lời ngân hàng ROA 57 4.2.2 Tác động nhóm biến ngoại sinh 59 4.2.2.1 Tăng trưởng kinh tế 59 4.2.2.2 Tỷ lệ lạm phát 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 5.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 5.2 NHỮNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH, KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHTM VIỆT NAM 62 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG NGHIÊN CỨU MỚI 64 5.3.1 Hạn chế đề tài 64 5.3.2 Đề xuất hƣớng nghiên cứu 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 KẾT LUẬN CHUNG 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO I PHỤ LỤC IV iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa Tiếng Việt ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BAB Ngân hàng TMCP Bắc Á BID Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BCTC Báo cáo tài CTG Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam DNNN Doanh nghiệp Nhà nước EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long LPB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam NAB Ngân hàng TMCP Nam Á NVB Ngân hàng Nam Việt NHNN Ngân hàng Nhà nước NVB Ngân hàng TMCP Quốc Dân SCB Ngân hàng TMCP Sài gòn SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng v VietinBank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Tiếng Anh CPI Customer Price Index FEM Fixed effects model GDP Gross domestic product OLS Ordinary Least Square REM Random effects model VAMC Vietnam Asset Management Company vi DANH MỤC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tóm tắt nghiên cứu trước yếu tố chủ yếu ảnh 31 hưởng đến khả khoản ngân hàng Bảng 2.2 Mô tả biến mơ hình nghiên cứu 33 Bảng 3.1 Kết thống kê mô tả 42 Bảng 4.1 Ma trận tương quan biến giải thích mơ hình 46 Bảng 4.2 Kết kiểm định F 48 Bảng 4.3 Kết kiểm định Hausman 49 Bảng 4.4 Kết nghiên cứu hồi quy 50 58 Hình 4.4 ROA bình quân giai đoạn 2006-2017 ngân hàng TMCP Việt Nam Nguồn: Tác giả tính tốn Kết nghiên cứu cho tương đồng với nhận định tác giả Kosmidou (2007) Vallas Escobiac (2006) có tác động ngược chiều tiêu sinh lời rủi ro khoản Cho vay hoạt động kinh doanh truyền thống mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng Bằng việc trì tỷ lệ dự trữ vừa phải, ngân hàng sử dụng phần lớn nguồn vốn huy động vay, tiêu biểu ngân hàng TMCP tư nhân sử dụng phần lớn tổng nguồn vốn dành cho hoạt động cấp tín dụng phản ánh số ROA cao (Hình 4.5) 59 Hình 4.5 ROA tỷ lệ cấp tín dụng tổng nguồn vốn ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2006-2017 Nguồn: Tác giả tổng hợp 4.2.2 Tác động nhóm biến ngoại sinh Các nhân tố ngoại sinh bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP tỷ lệ lạm phát phản ánh thực trạng kinh tế có chiều hướng tác động giống tất trường hợp nghiên cứu gộp chung hay chia tách theo quy mô Tuy nhiên, hệ số R-square thu từ phương trình hồi quy khe hở khoản với biến độc lập bao gồm yếu tố ngoại sinh không cao đạt mức 15% 4.2.2.1 Tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trường GDP minh họa cho yếu tố tăng trưởng kinh tế có tác động chiều đến rủi ro khoản với mức ý nghĩa 5% Tuy nhiên, biến trễ bậc GDP lại có ảnh hưởng ngược chiều biến phụ thuộc mức ý nghĩa đề Từ đó, kết luận tăng trưởng kinh tế làm gia tăng rủi ro khoản năm làm giảm rủi ro năm Kết luận tương đồng với nhận định nghiên cứu tác giả Trương Quang Thông (2013) 60 Khi kinh tế tăng trưởng, ngân hàng dễ dàng việc thu hút vốn dân cư, đồng thời hoạt động cho vay có nhiều khởi sắc; nữa, điều kiện thị trường phát triển tốt, người dân ưu tiên kinh doanh, đầu tư vào nhiều kênh sinh lợi khác thay gửi tiền tiết kiệm, đó, tốc độ tăng cho vay cao so với tăng tiết kiệm gây nên nguy khoản Tuy nhiên, với điều kiện kinh doanh ổn định, chủ thể vay đáp ứng quy trình cấp tín dụng hồn trả hạn, ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng, xem khơng thay đổi yếu tố cung khoản Về phía cầu khoản không phát sinh nhu cầu đột ngột gây ảnh hưởng xấu cho HDKD ngân hàng chẳng hạn không diễn tình trạng người dân ạt rút tiền Từ đó, trạng thái khoản trì ổn định mơi trường kinh tế tăng trưởng tốt Kết nghiên cứu ngụ ý kinh tế ổn định yếu tố hạn chế rủi ro khoản cho ngân hàng thương mại 4.2.2.2 Tỷ lệ lạm phát Tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng chiều đến rủi ro khoản ngân hàng TMCP Việt Nam mức ý nghĩa 5% Tỷ lệ lạm phát tăng nhanh từ mức 7.39% năm 2006 đến mức 23.12% năm 2008, nhiên kiềm chế mức số năm 2012 giảm mức 3.52% năm 2017 Lạm phát Việt Nam biến động theo chu kỳ tăng trưởng kinh tế, giai đoạn 2009-2011, kinh tế nước tăng trưởng tốt tỷ lệ lạm phát năm cao vượt bậc đạt đỉnh vào năm 2011 Giai đoạn kinh tế tăng trưởng tốt, nhu cầu tín dụng ngân hàng tăng cao, đồng thời với đó, tăng trưởng kèm lạm phát, để thu hút nguồn vốn gửi, ngân hàng chủ động thực nhiều hình thức gia tăng lãi suất tiết kiệm với chương trình khuyến Trong mơi trường cạnh tranh khốc liệt thu hút tiền gửi lạm phát tăng nguyên nhân cho hành vi rút tiền đột ngột từ dân cư ngân hàng dễ gặp rủi ro khoản Hơn thế, nhận định kinh tế tăng trưởng tốt, với ngân hàng đặt mục tiêu sinh lời cao quản trị hoạt động ngân hàng, sử dụng phần lớn tỷ trọng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng thay dự trữ tài sản khoản Tổng hợp lại kết luận kinh tế có 61 mức lạm phát cao so với dự báo nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản cho ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, nghiên cứu cho kết tỷ lệ lạm phát năm không ảnh hưởng đến rủi ro khoản năm ngân hàng ngân hàng kịp thời điều chỉnh cấu tài sản chiến lược kinh doanh yếu tố lạm phát khứ xem biết KẾT LUẬN CHƢƠNG Phần đầu chương trình bày kết kiểm định lựa chọn mơ hình phù hợp với liệu nghiên cứu viết Tiếp theo, tác giả thực phân tích kết mơ hình lựa chọn Nội dung phần phân tích trình bày chiều hướng tác động nhân tố đến khe hở khoản ngân hàng TMCP Việt Nam giai đọan 2006-2017 Phân tích thực trạng nhân tố Việt Nam suốt giai đoạn nghiên cứu góp phần giải thích hướng tác động nhân tố Song song với kết đạt được, viết thực so sánh với kết luận nghiên cứu trước giải thích khác biệt Bài viết nghiên cứu nhóm nhân tố nội sinh ngoại sinh có ý nghĩa nghiên cứu, chủ yếu biến dự trữ khoản, khả sinh lời, quy mô tỷ lệ vốn ngân hàng biến nội ảnh hưởng đến nhân tố rủi ro khoản Bài viết thực hồi quy riêng cho nhóm: ngân hàng TMCP Nhà nước, ngân hàng TMCP tư nhân có quy mơ lớn số cịn lại để nhận định mức độ tác động biến độc lập đến biến phụ thuộc khe hở khoản Với kết trình bày chương chiều hướng tác động mức ý nghĩa nhân tố sở cho việc đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro khoản ngân hàng TMCP Việt Nam trình bày chương cuối 62 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nhận định rủi ro khoản rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng cần nghiên cứu đánh giá hạn chế, viết thực nghiên cứu tác động từ nhân tố bên môi trường kinh tế vĩ mô đến rủi ro khoản ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2006-2017 Bước đầu viết tiến hành thống kê mô tả biến phụ thuộc rủi ro khoản nhân tố mô hình để khái quát đặc điểm hoạt động, số sinh lời ngân hàng Sau đó, với kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rủi ro khoản chịu tác động yếu tố bên ngân hàng biến động môi trường kinh tế vĩ mơ Trong nhóm nhân tố nội bộ, có ba nhân tố tỷ lệ dự trữ khoản, số sinh lời quy mơ có tác động đến rủi ro khoản, mặt khác biến môi trường kinh tế vĩ mô minh họa tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ lạm phát có tác động chiều đến khoản ngân hàng thương mại Với việc sử dụng tiêu chí tỷ lệ sở hữu NHNN tiêu quy mô, viết chia ngân hàng mẫu nghiên cứu thành nhóm khác nhằm mục đích đánh giá chiều hướng mức độ tác động khác biến giải thích đến biến động biến phụ thuộc Ngồi nhân tố thuộc môi trường kinh tế vĩ mô hai biến tỷ lệ dự trữ khoản số sinh lời thuộc nhóm nội sinh có hướng tác động ý nghĩa đến biến phụ thuộc nhóm ngân hàng, nghiên cứu có kết luận có nhóm ngân hàng tư nhân quy mơ nhỏ có rủi ro khoản bị ảnh hưởng ngươc chiều quy mơ 5.2 NHỮNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH, KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHTM VIỆT NAM Với kết hồi quy thực từ mơ hình nghiên cứu, viết tiến hành kiến nghị số giải pháp nhằm hạn chế hay kiểm soát rủi ro khoản ngân hàng TMCP Việt Nam - Thứ nhất, gia tăng quy mô ngân hàng hợp lý bền vững 63 Theo kết nghiên cứu, nhân tố quy mơ có ảnh hưởng ngược chiều rủi ro khoản Từ đó, hàm ý ngân hàng lớn thể qua số liệu quy mô liều lĩnh hoạt động kinh doanh ngược lại ngân hàng nhỏ với việc nhận định lý thuyết kinh tế quy mô tự điều chỉnh kinh doanh để đảm bảo an toàn hoạt động hạn chế rủi ro Việc tăng vốn ạt theo Nghị định 141/2006/ND-CP tạo tác động khơng mong đợi chưa tính đến đặc thù, tình riêng biệt phù hợp đặc điểm ngân hàng Do đó, ngân hàng cần chủ động xây dựng chiến lược tăng quy mô cân nhắc nguồn để hạn chế ảnh hưởng đến trạng thái khoản Các ngân hàng nên ưu tiên phát hành giấy tờ có trái phiếu có lợi nguồn vốn ổn định Những sách nhiều ngân hàng thực thời gian qua đem lại hiệu tốt hạn chế chia cổ tức tiền mặt để tăng vốn tự có cấp 1, phát hành trái phiếu chứng tiền gửi dài hạn để tăng vốn tự có cấp - Thứ hai, cân đối cấu tỷ trọng tài sản nợ, có phù hợp Việc trì cân đối tỷ trọng tài sản nợ, có phải phù hợp với tình hình kinh doanh ngân hàng Chủ động việc tính tốn tn thủ tỷ lệ dự trữ khoản khả chi trả vòng 30 ngày, tuần phải xem yếu tố bắt buộc chiến lược kinh doanh TCTD - Thứ ba, kinh doanh ngân hàng hiệu Kết mơ hình cho thấy có tương quan đồng biến lợi nhuận ngân hàng rủi ro khoản nên Luận văn đề xuất ngân hàng cần có chiến lược kinh doanh hiệu quả, tăng sức cạnh tranh, có sách linh hoạt đáp ứng kịp thời biến động kinh tế, đảm bảo mục tiêu ngân hàng Các TCTD nên đảm bảo số cho vay huy động, tỷ trọng cho vay trung dài hạn tổng nguồn vốn ngắn hạn… mức độ phù hợp vừa đảm bảo quy định NHNN, chiến lược kinh doanh ngân hàng Ngồi ra, ngân hàng phải có chiến lược sử dụng hiệu nguồn vốn, bên cạnh hoạt động sinh lời cấp tín dụng, NH nên ước tính khả tỷ lệ tài sản khoản cần có để phịng ngừa rủi ro trạng thái khoản có vấn đề Đối với hoạt động cho vay, việc đáp ứng 64 tỷ lệ an toàn đảm bảo NHNN quy định, ngân hàng cần xây dựng quy trình đánh giá, thẩm định, cấp tín dụng phù hợp cho người có nhu cầu, hạn chế cho vay vào nhóm khách hàng, ngành nghề hay lĩnh vực cụ thể để vừa mang lại lợi nhuận vừa tránh xảy rủi ro tín dụng 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG NGHIÊN CỨU MỚI 5.3.1 Hạn chế đề tài Đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2006-2017 Sau trình bày thực trạng vấn đề phân tích thực hồi quy theo mơ hình, viết rút số hạn chế sau: - Thứ nhất, với kết nghiên cứu hồi quy cho thấy biến độc lập giải thích biến động rủi ro khoản số lượng biến mơ hình có ý nghĩa thống kê đạt 5/7 Hiện tượng giai đoạn nghiên cứu số lượng ngân hàng mơ hình cịn ngắn, đó, kéo dài thời gian nghiên cứu số ngân hàng, tác giả kỳ vọng biến có ý nghĩa thống kê - Thứ hai, viết sử dụng khe hở tài trợ tỷ lệ cho vay huy động để minh họa cho rủi ro khoản ngân hàng số lượng biến giải thích đưa vào phương trình hồi quy cịn Trong nhóm nhân tố ngoại sinh, viết minh họa số tăng trưởng kinh tế tỷ lệ lạm phát Ngoài ra, tác giả chưa đề cập đến tác động nhân tố liên quan đến môi trường ngành lãi suất, độ cung tiền… 5.3.2 Đề xuất hƣớng nghiên cứu Từ hạn chế viết, tác giả đề xuất thêm số hướng nghiên cứu cho cơng trình sau: Thứ nhất, tác giả đề xuất nghiên cứu sau phân tích giai đoạn nghiên cứu trải dài thống kê liệu theo bán niên, quý để nhận thây đặc tính chu kỳ Hơn nữa, mục đích nghiên cứu cơng trình hệ thống NH TMCP Việt Nam việc mở rộng mẫu nghiên cứu với số lượng ngân hàng nhiều khuyến khíc Tuy nhiên, việc mở rộng mẫu vấn đề thu thập số 65 liệu khó khăn ngân hàng chưa niêm yết chịu áp lực cơng bố báo cáo tài nên gây nhiều trở ngại cho nghiên cứu Thứ hai, khuyến khích nghiên cứu sau áp dụng đồng thời nhiều số đo lường rủi ro khoản Thứ ba, tác giả kỳ vọng nghiên cứu sau phân tích thêm tác động nhiều yếu tố qua việc đưa thêm nhiều biến vào mơ hình Bên cạnh nhóm nhân tố phản ánh môi trường kinh tế lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP, số yếu tố lãi suất, độ cung tiền quan trọng KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương trình bày số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro khoản ngân hàng TMCP Việt Nam Các giải pháp đề xuất cần thực nhiều chủ thể không riêng ngân hàng, mà quan quản lý có thẩm quyền Nâng cao hiệu an tồn hoạt động trì cấu tài sản nguồn vốn hợp lý kiến nghị có tính thiết thực Một số hạn chế đề tài rút chủ yếu hạn chế mặt liệu số lượng biến phân tích phương trình hồi quy Thông qua hạn chế, viết đề xuất số hướng nghiên cứu cho cơng trình sau 66 KẾT LUẬN CHUNG Bài viết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2006-2017 Bài viết hồn thành số mục đích sau: Thứ nhất, phân tích tình hình rủi ro khoản thực trạng nhân tố nội sinh ngoại sinh, thực nghiên cứu RE thu kết rủi ro khoản ngân hàng TMCP chịu tác động nhóm nhân tố Thứ hai, nhóm nhân tố nội sinh có biến tỷ lệ vốn, tỷ lệ dự trữ khoản tổng tài sản số sinh lời ROA tác động đến biến phụ thuộc Mặt khác, biến tăng trưởng kinh tế tại, khứ tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng đến rủi ro khoản NHTM Thứ ba, việc phân loại mẫu nghiên cứu dựa vào tỷ lệ sở hữu Nhà nước quy mô, viết phân tích nhân tố tác động đến riêng nhóm ngân hàng TMCP Ngồi nhân tố thuộc mơi trường kinh tế vĩ mô hai biến tỷ lệ dự trữ khoản số sinh lời thuộc nhóm nội sinh có hướng tác động ý nghĩa đến biến phụ thuộc nhóm ngân hàng, nghiên cứu có kết luận có nhóm ngân hàng tư nhân quy mơ nhỏ có rủi ro khoản bị ảnh hưởng ngươc chiều quy mô Trong trình thực hiện, viết rút số hạn chế lực giới hạn độ dài thời gian, nhân tố rủi ro khoản minh họa qua hai số phương trình hồi quy phân tích tác động qua số biến thông dụng mà chưa đề cập đến giá trị phản ánh môi trường ngành Một số kiến nghị với ngân hàng TMCP, NHNN quan có thẩm quyền trình bày phần cuối nhằm hạn chế rủi ro khoản ngân hàng thời gian tới I TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh 1.Allen N.Berger, C H (2009) „Bank Liquidity Creation‟, The Review of Financial Studies, Volume 22 Issue Pages 3779-3837 2.Aspachs, O N (2005) „Liquidity, Banking Regulation and macroeconomics Proof of shares, bank liquidity from a panel the bank's UK-resident‟, Bank of England 3.BIS (2009) “International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring”, Basel Committee of Banking Supervision 4.Chung-Hua Shen, Y.-K C.-F.-Y (2009) „Bank Liquidity Risk and Performance‟, Working Paper 5.Diana Bonfim, Moshe Kim (2012) „Liquidity Risk in Banking: Is there herding?‟ Banco de Portugal.(2012) Framework for Macro-prudential Policies for Emerging Economies in a Globalized Environment SEACEN 6.Horvat R., Seidler J & Weill L (2012) „Bank's Capital and Liquidity Creation: Granger Causality Evidence‟, Czech National Bank, Working Paper Series N.5 7.Kennedy, P (2008) „A guide to econometrics‟, MA: Blackwell Publishing 8.Lucia Gibilaro, C G (2010) „Liquidity Risk Exposure For Specialized And Unspecialized Real Estate Banks: Evidences From The Italian Market‟, European Real Estate Society 9.Natacha Valla, Beatrice Saes-Escorbiac (2006) „Bank liquidity and Financial Stability‟, Banque de France: Financial Stability Review 10.Perry, P (1992) „Do Banks Gain or Lose from Inflations?‟, Journal of Retails Banking, 25-30 11.S Rose, P (1988) „Commercial bank management‟ 12.Suffian, F (2012) „Determinants of Bank Performance in a Developing Economy: Does Bank Origins Matters?‟, Global Business Review , 1-23 II 13.Vodova, P (2011) „Liquidity of Czech Commercial Banks and its Determinants‟, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol 14.Vodova, P (2013) „Determinants of commercial bank liquidity in Hungary‟, Financial Internet Quarterly, e-Finanse, Vol Tiếng Việt 15.Đặng Văn Dân (2015) „Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam‟, Tạp chí tài chính, 60 16.Đinh Cơng Khải (2013) „Các mơ hình hồi quy liệu bảng‟, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 17.Đỗ Việt Hùng nhóm nghiên cứu (2014), „Tổng quan sách an tồn vĩ mơ hiệu quả‟, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 18.Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thị Thu Trang (2013) „Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam‟, Tạp chí Ngân hàng, số 13 tháng 7/2013, 10-16 19.Trương Quang Thông (2013) „Các nhân tố tác động đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam‟, Tạp chí Phát triển kinh tế 276, 50-62 20.Võ Xuân Vinh, Mai Xuân Đức (2017) „Sở hữu nước rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam‟, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, 1-11 21.Vũ Thị Hồng (2015) „Các yếu tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng thương mại Việt Nam‟, Tạp chí Phát triển Hội nhập 32-49 Các trang web: 1.http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/yeu-to-anh-huong-den-rui-ro-thanh-khoancua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-148223.html truy cập ngày 30/09/2018 www.cafef.vn (Kênh thơng tin kinh tế - tài Việt Nam) www.gso.gov.vn (Trang web quan Tổng cục thống kê Việt Nam) www.imf.org (Trang web Qũy tiền tệ Quốc tế) www.sbv.gov.vn (Trang web Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) III http://thuvienphapluat.vn IV PHỤ LỤC Phụ lục Phân chia nhóm ngân hàng thương mại mẫu nghiên cứu NHTMCP có vốn NHTMCP tư nhân NHTMCP tư nhân Nhà nước quy mô lớn quy mô nhỏ BIDV ACB ABB VCB MBB HDB CTG EIB KLB SCB BANVIET STB BAB TCB NVB VIB TPB VPB NAB SHB LPB Phụ lục FGAP bình quân ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2017 Đvt: % Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 FGAP bình quân -8.34799 -8.24991 -8.29272 -7.99158 -7.82101 -7.60146 -8.5075 -8.56135 -8.62404 -8.58281 -8.56448 -8.56991 Nguồn: Tác giả tính tốn V Phụ lục FGAP bình quân giai đoạn 2006-2017 ngân hàng Ngân hàng FGAP Ngân hàng FGAP ABB -13.265 STB -12.966 ACB -18.950 TCB -17.400 BIDV 3.078 VIB -4.978 VCB -15.221 VPB -4.745 MBB -22.630 BAB -3.117 CTG 2.463 NVB -21.799 EIB -6.078 TPB -7.844 HDB -4.886 NAB -11.797 KLB 0.700 LPB -25.913 BANVIET 3.061 SHB -8.056 SCB -9.083 Nguồn: Tác giả tính tốn Phụ lục Tỷ lệ chi phí dự phịng rủi ro tín dụng tổng tài sản bình quân ngân hàng giai đoạn 2006-2017 Đvt: % Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 LLP/TL 0.3884 0.3889 0.4359 0.3026 0.3360 0.5965 0.5856 0.5426 0.5719 0.7132 0.6756 0.6791 Nguồn: Tác giả tính tốn VI Phụ lục Tỷ lệ vốn trung bình giai đoạn 2006-2017 ngân hàng thương mại Đvt: % Bank CAP Bank CAP ABB 14.64 STB 9.46 ACB 6.15 TCB 8.45 BIDV 5.36 VIB 8.29 VCB 7.11 VPB 8.47 MBB 9.26 BAB 9.74 CTG 6.42 NVB 7.11 EIB 12.68 TPB 7.36 HDB 9.70 NAB 10.85 KLB 20.53 LPB 7.71 BANVIET 19.92 SHB 6.28 SCB 6.74 Nguồn: Tác giả tính tốn Phụ lục Tốc độ tăng trưởng cho vay huy động nhóm NHTM CP tư nhân quy mô nhỏ Năm Cho vay Huy động 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.090 2008 0.108 0.854 0.503 0.123 0.234 0.320 0.208 0.278 0.347 0.268 1.193 0.137 1.187 0.537 0.112 0.877 0.284 0.234 0.171 0.293 0.150 Nguồn: Tác giả tính tốn ... Nhận định rủi ro khoản rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng cần nghiên cứu đánh giá hạn chế, luận văn thực nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Mục tiêu... nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản qua phân tích định lượng Trương Quang Thông (2013) nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại thực liệu 27 ngân hàng từ năm 2002 đến. .. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng v VietinBank Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại tại việt nam ,

Từ khóa liên quan