0

(Luận văn thạc sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

122 21 0
  • (Luận văn thạc sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LƯU CHÍ BÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS ĐOÀN THANH HÀ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 i TÓM TẮT Hiệu hoạt động vấn đề quan tâm hàng đầu ngân hàng TMCP, thể sức mạnh cạnh tranh khả tạo lợi nhuận ngân hàng Sau khủng hoảng kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu công tác điều hành quản lý, dẫn đến nợ xấu gia tăng, giảm doanh thu hoạt động hiệu Trước tình hình Thủ tướng phủ thơng qua định số 254/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” với mục tiêu cấu lại bản, triệt để tồn diện hệ thống tổ chức tín dụng nhằm chấn chỉnh lại máy hoạt động ngân hàng TMCP Luận văn nghiên cứu khoảng thời gian cụ thể (từ năm 2011 đến năm 2017) nhằm khắc họa rõ nét hiệu đề án mang lại hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Việt Nam Dựa sở lý thuyết cơng trình nghiên cứu trước tác giả nước, luận văn xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng bao gồm yếu tố bên độ tuổi ngân hàng, quy mô tổng tài sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản, tỷ lệ chi phí thu nhập, tỷ lệ tiền mặt tổng tài sản, tỷ lệ cho vay tổng tài sản yếu tố bên tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát Các yếu tố lượng hóa nhờ hỗ trợ phần mềm thống kê STATA 14, kết ước lượng kiểm định cho thấy nhân tố độ tuổi ngân hàng, quy mô tổng tài sản, cấu vốn ngân hàng, tỷ lệ chi phí thu nhập tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng sách ngân hàng Trung Ương thể vai trị tác động giai đoạn Đúc kết từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất hàm ý nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng đưa hạn chế cơng trình nghiên cứu ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam” nghiên cứu tơi Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn iii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân cịn có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến Thầy PGS.TS Đồn Thanh Hà người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến tồn thể quý thầy cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu trường thực đề tài luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho tơi nhiều suốt q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh TP.HCM, tháng 12 năm 2018 Học viên thực Lưu Chí Bình iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục nghiên cứu .4 1.8 Kết luận chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Khái niệm hiệu hoạt động ngân hàng thương mại .6 2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại .7 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng 11 2.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi 11 2.3.1.1 Môi trường kinh tế, trị xã hội ngồi nước 11 2.3.1.2 Môi trường pháp lý .13 2.3.1.3 Lạm phát .14 v 2.3.1.4 Tăng trưởng GDP 15 2.3.2 Nhân tố bên 17 2.3.2.1 Độ tuổi ngân hàng .17 2.3.2.2 Quy mô tổng tài sản 18 2.3.2.3 Quy mô vốn chủ sở hữu 19 2.3.2.4 Hiệu quản lý chi phí .19 2.3.2.5 Chất lượng quản trị rủi ro 20 2.4 Lược khảo cơng trình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 22 2.4.1 Các nghiên cứu nước .22 2.4.2 Các nghiên cứu nước .27 2.5 Kết luận chương 37 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 Quy trình nghiên cứu .38 .38 3.2 Mơ hình nghiên cứu 39 3.3 Đo lường biến nghiên cứu 40 3.4 Giả thuyết nghiên cứu 44 3.5 Dữ liệu nghiên cứu 51 3.6 Phương pháp ước lượng 52 3.7 Kết luận chương 54 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55 4.1 Thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam .55 4.2 Phân tích hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam 62 4.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2011 – 2017 .64 4.4 Phân tích ma trận hệ số tương quan nhân tử phóng đại phương sai 68 4.5 Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam 69 vi 4.5.1 Mơ hình hồi quy theo phương pháp bình phương nhỏ (POOLED OLS) .70 4.5.2 Mơ hình hồi quy tác động cố định theo đối tượng (FIXED EFFECTS MODEL) 71 4.5.3 Mơ hình hồi quy tác động cố định theo yếu tố thời gian 72 4.5.4 Mơ hình hồi quy tác động cố định hai chiều (TWO WAY FIXED EFFECTS MODEL) 74 4.5.5 Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên hai chiều (TWO WAY RANDOM EFFECTS MODEL) 76 4.5.6 Kiểm định mơ hình tác động cố định hai chiều (TWO WAY FEM) 78 4.7 Thảo luận kết nghiên cứu 79 4.8 Kết luận chương 83 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM 84 5.1 Kết luận 84 5.2 Các hàm ý nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng .85 5.2.1 Xây dựng cấu vốn hợp lý .85 5.2.2 Tăng vốn điều lệ ngân hàng 86 5.2.3 Kiểm sốt tỷ lệ chi phí thu nhập tỷ lệ cho vay tổng tài sản 86 5.3 Hạn chế cơng trình nghiên cứu 87 5.4 Kết luận chương 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ix PHỤ LỤC xii vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh ROA Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên GDP Tổng sản phẩm quốc nội INF Lạm phát OLS Phương pháp bình phương nhỏ GLS Phương pháp bình phương nhỏ tổng qt FEM Mơ hình hồi quy tác động cố định REM Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổng hợp cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt đông ngân hàng 33 Bảng 3.1 Mô tả biến sử dụng mơ hình 43 Bảng 3.2 Dữ liệu nghiên cứu phân tích 20 NHTMCP cụ thể 51 Bảng 4.1 Thống kê số tiêu 59 Bảng 4.2 Số lượng TCTD Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2017 60 Bảng 4.3 Tỷ lệ nợ xấu NHTMCP Việt Nam 61 Bảng 4.4 Tỷ suất sinh lợi ROA ROE từ năm 2011 đến năm 2017 62 Bảng 4.5 Giá trị trung bình nhân tố 65 Bảng 4.6 Ma trận hệ số tương quan 68 Bảng 4.7 Nhân tử phóng đại phương sai 69 Bảng 4.8 Mơ hình hồi quy theo phương pháp Pooled OLS 70 Bảng 4.9 Mơ hình hồi quy tác động cố định theo yếu tố đối tượng .71 Bảng 4.10 Mơ hình hồi tác động cố định theo yếu tố thời gian 73 Bảng 4.11 Mơ hình hồi tác động cố định hai chiều 75 Bảng 4.12 Mơ hình hồi tác động ngẫu nhiên hai chiều 77 Bảng 4.13 Kiểm định Woolridge test 78 Bảng 4.14 Kiểm định Modified wald test 78 Bảng 4.15 Mơ hình hồi quy phương pháp bình phương nhỏ tổng quát GLS 79 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 38 Hình 3.2 Mơ hình nghiên cứu 39 Hình 3.3 Quy trình ước lượng 54 Hình 4.1 Tỷ suất sinh lợi ROA ROE từ năm 2011 đến năm 2017 .63 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Ngân hàng thương mại tổ chức trung gian tài chính, đóng vai trị cầu nối khu vực đầu tư khu vựa tiết kiệm, giúp ngân hàng trung ương thực thi sách tiền tệ, hỗ trợ điều tiết nguồn tiền kinh tế, kiềm chế lạm phát nhằm thực mục tiêu tăng trưởng quốc gia Trong đó, ngân hàng hoạt động hiệu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ngược lại ngân hàng hoạt động không tốt gây tổn thất cho kinh tế, hiệu hoạt động ngân hàng vấn đề cần trọng quan tâm, đặc biệt bối cảnh kinh tế thị trường nay, ngân hàng đứng trước vơ vàn khó khăn tìm kiếm cho hội phát triển mới, hết hiệu hoạt động vấn đề tiên quyết định tồn ngân hàng Những năm gần với xuất ngày nhiều ngân hàng nước Việt Nam việc tăng áp lực cạnh tranh không tránh khỏi, ngân hàng ngoại chiếm ưu tiềm lực tài chính, tiếng thương hiệu, đa dạng dịch vụ sản phẩm chất lượng phục vụ … điều mang đến cho họ lợi định cạnh tranh thị trường Việt Nam, tạo sức ép cho ngân hàng nội địa, ngân hàng TMCP Việt Nam cần phải cố gắng hoàn thiện, nổ lực để cạnh tranh với ngân hàng nước Bên cạnh đó, hậu để lại khủng hoảng tài tồn cầu ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam với chất lượng khoản tín dụng giảm sút, nợ xấu tăng cao, tiềm tàng khuyết điểm, vấn đề chưa lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng Trước tình hình đó, ngày tháng năm 2012, thông qua định số 254/QĐ-TTg, Thủ tướng phủ phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” với mục tiêu “cơ cấu lại bản, triệt để toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đa theo hướng đại, hoạt động an toàn, hiệu vững chắc” Theo nhiệm vụ đặt giai xviii PHỤ LỤC SỐ LIỆU XỬ LÝ TỪ STATA 14 MA TRẬN HỆ SỐ HỒI QUY AGE AGE ASSET CAP CIR DEPTA LAR GDP INF 1.0000 0.5813 -0.2807 -0.3315 -0.1145 0.3634 0.1499 -0.1604 ASSET CAP CIR DEPTA LAR GDP INF 1.0000 -0.7430 1.0000 -0.3278 -0.1030 1.0000 -0.1094 -0.0271 0.0082 1.0000 0.1650 0.0773 -0.2358 -0.5196 1.0000 0.1638 -0.2350 0.0357 -0.2027 0.2837 1.0000 -0.1386 0.1820 -0.3104 0.5398 -0.3065 -0.4841 1.0000 NHÂN TỬ PHÓNG ĐẠI PHƯƠNG SAI Variable VIF 1/VIF ASSET CAP INF CIR DEPTA AGE LAR GDP 4.88 3.74 2.27 2.02 1.90 1.84 1.77 1.49 0.204769 0.267046 0.440755 0.495608 0.527195 0.542993 0.565151 0.670687 Mean VIF 2.49 xix MƠ HÌNH HỒI QUY THEO PHƯƠNG PHÁP POOLED OLS Source SS df MS Model Residual 002974951 00118232 131 000371869 9.0253e-06 Total 004157271 139 000029908 ROA Coef AGE ASSET CAP CIR DEPTA LAR GDP INF _cons -.0001501 0009095 0333238 -.0250943 0001821 0065363 -.0141865 0215607 000709 Std Err .0000335 0004817 0117522 0025406 0039603 0026068 0523801 0068672 0114813 t -4.47 1.89 2.84 -9.88 0.05 2.51 -0.27 3.14 0.06 Number of obs F(8, 131) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.061 0.005 0.000 0.963 0.013 0.787 0.002 0.951 = = = = = = 140 41.20 0.0000 0.7156 0.6982 003 [95% Conf Interval] -.0002165 -.0000433 010075 -.0301202 -.0076523 0013795 -.1178069 0079757 -.0220038 -.0000837 0018624 0565725 -.0200683 0080165 0116931 0894338 0351458 0234217 MƠ HÌNH HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH THEO YẾU TỐ ĐỐI TƯỢNG (FIXED EFFECTS MODEL) Fixed-effects (within) regression Group variable: BANK Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.7432 between = 0.2800 overall = 0.3677 corr(u_i, Xb) = = 140 20 = avg = max = 7.0 = = 40.51 0.0000 F(8,112) Prob > F = -0.7798 ROA Coef Std Err AGE ASSET CAP CIR DEPTA LAR GDP INF _cons -.0007376 0074078 0655954 -.0255475 -.0032973 0084672 -.0409026 021236 -.1062258 0003679 00171 0148672 0032728 0048786 0040837 063385 0088765 029279 sigma_u sigma_e rho 00609962 00248013 85812885 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(19, 112) = 4.22 t -2.00 4.33 4.41 -7.81 -0.68 2.07 -0.65 2.39 -3.63 P>|t| 0.047 0.000 0.000 0.000 0.501 0.040 0.520 0.018 0.000 [95% Conf Interval] -.0014667 0040197 036138 -.0320321 -.0129636 0003759 -.1664919 0036483 -.1642385 -8.58e-06 0107959 0950529 -.0190629 006369 0165585 0846867 0388236 -.0482132 Prob > F = 0.0000 xx MƠ HÌNH HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH THEO YẾU TỐ THỜI GIAN R-sq: Obs per group: within = 0.6428 between = 0.9556 overall = 0.6680 corr(u_i, Xb) Coef AGE ASSET CAP CIR DEPTA LAR GDP INF _cons -.0001497 0009047 0335985 -.0250755 -.0000746 0062942 0 0014624 sigma_u sigma_e rho 0013827 00303494 17188712 20 20.0 20 = = 38.10 0.0000 F(6,127) Prob > F = 0.2870 ROA = avg = max = Std Err .0000339 0004882 0119705 0025781 0040346 0026774 (omitted) (omitted) 0106452 t P>|t| [95% Conf Interval] -4.41 1.85 2.81 -9.73 -0.02 2.35 0.000 0.066 0.006 0.000 0.985 0.020 -.0002169 -.0000614 0099111 -.030177 -.0080584 000996 -.0000825 0018708 0572859 -.019974 0079093 0115924 0.14 0.891 -.0196025 0225274 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(6, 127) = 2.39 Prob > F = 0.0319 xxi MƠ HÌNH HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH HAI CHIỀU (TWO WAY FIXED EFFECTS MODEL) R-sq: Obs per group: within = 0.7922 between = 0.3953 overall = 0.0142 corr(u_i, Xb) = avg = max = 20 20.0 20 = = 17.31 0.0000 F(24,109) Prob > F = -0.8628 ROA Coef Std Err AGE ASSET CAP CIR DEPTA LAR GDP INF 0035385 0074414 0652878 -.0253889 -.0037121 0085953 0 0010592 0017301 0151168 003336 0050316 0042223 (omitted) (omitted) 3.34 4.30 4.32 -7.61 -0.74 2.04 0.001 0.000 0.000 0.000 0.462 0.044 0014392 0040124 0353267 -.0320007 -.0136845 0002268 0056379 0108703 0952488 -.0187771 0062603 0169638 BANK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -.0099496 -.0035655 -.0152428 -.0094375 0131508 -.003232 0095405 -.004295 -.0064948 0042859 -.0216353 -.0171745 0011195 -.024752 -.1260353 -.0382781 -.1506522 0091662 0028119 0013745 0035554 002619 0031118 0014338 0026171 0022819 0022142 0028595 0056305 0046692 0016573 005884 034717 0090982 0413569 0035653 (omitted) -3.54 -2.59 -4.29 -3.60 4.23 -2.25 3.65 -1.88 -2.93 1.50 -3.84 -3.68 0.68 -4.21 -3.63 -4.21 -3.64 2.57 0.001 0.011 0.000 0.000 0.000 0.026 0.000 0.062 0.004 0.137 0.000 0.000 0.501 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 -.0155228 -.0062896 -.0222895 -.0146284 0069835 -.0060737 0043534 -.0088176 -.0108834 -.0013816 -.0327948 -.0264288 -.0021653 -.036414 -.1948433 -.0563104 -.2326203 0020998 -.0043764 -.0008413 -.008196 -.0042467 0193182 -.0003902 0147275 0002276 -.0021063 0099534 -.0104758 -.0079203 0044043 -.0130901 -.0572273 -.0202459 -.0686842 0162325 _cons -.1941511 0500674 -3.88 0.000 -.2933831 -.0949192 sigma_u sigma_e rho 0105574 00249872 9469545 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(6, 109) = 3.85 t P>|t| [95% Conf Interval] Prob > F = 0.0016 xxii MƠ HÌNH HỒI QUY TÁC ĐỘNG NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU (TWO WAY RANDOM EFFECTS MODEL) Log likelihood = Wald chi2(8) Prob > chi2 625.80858 ROA Coef AGE ASSET CAP CIR DEPTA LAR GDP INF _cons -.0001773 0013877 0407033 -.0263701 0009514 006511 -.0169755 019305 -.0072316 Std Err .0000498 0006018 0124578 0027758 0041026 003065 0463593 0064485 0132552 Random-effects Parameters z P>|z| -3.56 2.31 3.27 -9.50 0.23 2.12 -0.37 2.99 -0.55 0.000 0.021 0.001 0.000 0.817 0.034 0.714 0.003 0.585 = = 343.79 0.0000 [95% Conf Interval] -.0002748 0002081 0162865 -.0318106 -.0070897 0005038 -.107838 0066663 -.0332113 -.0000798 0025673 0651201 -.0209297 0089924 0125183 073887 0319438 0187481 Estimate Std Err [95% Conf Interval] sd(R.BANK) 0014625 0003661 0008954 0023886 sd(R.YEAR) 3.25e-14 1.22e-13 2.07e-17 5.12e-11 sd(Residual) 0025424 0001667 0022359 002891 _all: Identity _all: Identity LR test vs linear model: chi2(2) = 13.45 Prob > chi2 = 0.0012 KIỂM ĐỊNH WOOLDRIDGE TEST Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 19) = 12.007 Prob > F = 0.0026 KIỂM ĐỊNH MODIFIED WALD TEST Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (7) = Prob>chi2 = 75.19 0.0000 xxiii KIỂM ĐỊNG GLS ĐỐI VỚI MƠ HÌNH HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH HAI CHIỀU (TWO WAY FIXXED EFFECTS MODEL) Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = ROA Coef AGE ASSET CAP CIR DEPTA LAR GDP INF -.0006613 0069832 0670559 -.0227715 -.0023533 0094462 0631132 0263244 20 31 Std Err .0002314 0011769 0093095 0021832 0030282 0025914 0591074 0054064 Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(30) Prob > chi2 z -2.86 5.93 7.20 -10.43 -0.78 3.65 1.07 4.87 P>|z| 0.004 0.000 0.000 0.000 0.437 0.000 0.286 0.000 = = = = = 140 20 1135.76 0.0000 [95% Conf Interval] -.0011149 0046766 0488096 -.0270505 -.0082886 0043672 -.0527352 015728 -.0002077 0092898 0853022 -.0184925 0035819 0145252 1789616 0369208 TRTIONG DAI HQC NGAN HANG ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrEr NAM rp so csi vttNu DOc Her DoNc cHAtvt rudN vAN lip - fP Aa Chi Minh, Trdo xanhlhw ngdy thdng BrEN nAN Hep HQI oONc cHAM LUAN.vAN ChuyGn ndm 2018 rn4c si nginh: Tii chinh - Ngin hing; Mi s6: 34 02 01 HQi d6ng ch6m ludn vdn thac si dugc thinh lQp theo Quy6t dinh s6 2224IQD-DHNH ngdy 05 th6ng 10 nam 2018, da t6 chric hgp vdo hic 13h30 ngity 07-12-2018 tpi phdng B4A, sti lO T6n Th6t Dam, Qufln 1, TP HCM d0 ch6m lufn v6n th4c si TAn di tdi; Cdc nhdn t6 dnh huhng dAn hi€u qud hoat d|ng cila ngdn hdng thuong mqi cd phdn tsi ViAt Nam TCn hoc vi6n: Luu Chi Binh Nguoi hucrng d6n khoa hgc: PGS TS Doirn Thanh 56 thdnh vi6n HQi d6ng c6 mdt: Hi Q.5 56 viOn v6ng m{t: < Iy do: NQI DUNG CUQC HQP l Ong/Bd: TS Nguy6n Thi Tim - thu ky c6ng b6 Quy6t dinh thenh lflp HQi d6ng ch6m luan v6n thac si cta Hi6u trucrng Trudng D4i hgc NgAn hdng TP UO Cfri Minh Chntich hQi d6ng: PGS., TSKH Nguy6n Ngqc Thach di6u khi6n cuQc hqp Thu ky hQi d6ng: TS Nguy6n Th! Tim th6ng qua ly lich khoa hoc vir b6ng di6m cao hqc cua hoc vi6n Hgc vi6n: Lrru Chi Binh trinh bdy t6m tit lufln vdn Phin bi6n 1: TS Nguy6n Tr'5n Phf c dgc bin nh4n x6t vir d{t cdu hoi Phin biQn 2: TS LA Vin H6i dqc bin nhdn x6t vd dpt cdu hoi Cdcthdnh vi6n khric ph6t biOu va tlat (c6 vin bdn kdm theo) (c6 vdn ban kdm theo) cAu hoi tri ldi c6c cdu hoi: T6ng s5 cdu hoi T6ng s6 ciu hoc vi0n tri ldi: Q,4- T6ng s6 ciu hoc vi6n kh6ng Hgc vi6n - trd ldi: .1: Ngudi hucrng din khoa hoc: PGS TS Doin Thanh Hi ph6t bi6u (ntlu c6) kin: 10 HQi d6ng hqp - HQi ildng cho tli6m hgc vi6n: Ei6m cua hoc vi6n dugc c6c thinh vi6n xric clinh tr6n trmg phi6u di6m, thu lcj t6ng hqp k6t quA dudi su chring ki6n cua tdt cir circ thdnh vi6n hQi ddng nhu sau: +T6ngs6 didm: 2C di6m (Bang chft h r- tl,l.,ld r^nL I *) L S.d,$ p.+,6-f 1^ i I + Di6m trung bi nh: .diem @eng ctrx: - HQi itdng Quyiit nghi nhu sau: +'f nghiakhoahgcvAthucti6nctad0tdi: C: yi + Mric d6 pht hsp chuydn ngdnh dio t4o: '!.{:x'* "qhirL
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam ,

Từ khóa liên quan