0

(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh

139 32 0
  • (Luận văn thạc sĩ) các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC VÕ THỊ TÂM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC VÕ THỊ TÂM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Đo lƣờng đánh giá giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Hoàng Thị Xuân Hoa Thành phố Hồ Chí Minh - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên Võ Thị Tâm LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cô dạy thời gian học lớp cao học chuyên ngành đo lường đánh giá giáo dục mở thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn q Thầy Cơ Viện đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm khảo thí đánh giá chất lượng đào tạo - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa học Tơi xin chân thành cảm ơn TS Hồng Thị Xn Hoa Cơ nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên tơi nhiều q trình nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô đồng nghiệp Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tơi q trình thu thập liệu, cung cấp tài liệu tham khảo ý kiến đóng góp q báu q trình nghiên cứu Do thời gian có hạn chưa có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu nên luận văn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tơi kính mong nhận góp ý, bổ sung ý kiến thầy, cô bạn học viên Tôi xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU 11 Lý chọn đề tài 11 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 12 Ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn 13 Phạm vi phương pháp nghiên cứu đề tài 13 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 14 Khách thể, đối tượng nghiên cứu 15 Chƣơng TỔNG QUAN 16 1.1 Giới thiệu 16 1.2 Khảo sát tài liệu liên quan đến yếu tố tác động đến KQHT 16 1.3 Các nghiên cứu liên quan đến khác biệt KQHT 16 1.4 Tóm tắt 19 Chƣơng CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 20 2.1 Giới thiệu 20 2.2 Cơ sở lý thuyết 20 2.2.1 Những mơ hình xác định yếu tố tác động đến KQHT 20 2.2.2 Một số lý thuyết giả thuyết 22 2.2.3 Phát triển mơ hình lý thuyết đề tài 31 2.3 Biến kiểm soát 32 2.3.1 Yếu tố giới 32 2.3.2 Nơi cư trú 33 2.3.3 Mơ hình nghiên cứu với biến kiểm soát 34 2.4 Tóm tắt 35 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Giới thiệu 37 3.2 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 37 3.2.1 Tổng thể 37 3.2.2 Kích thước mẫu cách thức chọn mẫu 37 3.2.3 Mô tả mẫu 38 3.2.4 Công cụ thu thập liệu 38 3.2.5 Biến số độc lập 38 3.2.6 Biến số phụ thuộc 38 3.3 Qui trình nghiên cứu 39 3.4 Thang đo 40 3.4.1 Thang đo KQHT 40 3.4.2 Thang đo kiên định học tập 40 3.4.3 Thang đo động học tập 41 3.4.4 Thang đo cạnh tranh học tập 41 3.4.5 Thang đo phương pháp học tập 42 3.4.6 Thang đo ấn tượng trường học 42 3.5 Tóm tắt 43 Chƣơng PHÂN TÍCH MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 44 4.1 Giới thiệu 44 4.2 Phân tích thống kê mơ tả 44 4.2.1 Đặc điểm tổng thể 44 4.2.2 Thống kê mô tả đặc điểm SV KQHT mẫu 44 4.2.2.1 Động học tập 44 4.2.2.2 Kiên định học tập 47 4.2.2.3 Cạnh tranh học tập 49 4.2.2.4 Ấn tượng trường học 52 4.2.2.5 Phương pháp học tập 55 4.2.2.6 Kết học tập 58 4.3 Đánh giá thang đo 60 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA 61 4.3.2 Hệ số tin cậy Cronbach alpha 63 4.4 Mô tả cảm nhận SV đối tượng nghiên cứu 63 4.5 Tóm Tắt 64 Chƣơng KIỂM ĐỊNH THANG ĐO VÀ MƠ HÌNH LÝ THUYẾT 65 5.1 Giới thiệu 65 5.2 Kiểm định thang đo phân tích CFA hệ số tin cậy tổng hợp 65 5.3 Kiểm định mơ hình lý thuyết giả thuyết SEM 68 5.3.1 Kiểm định mô hình lý thuyết 68 5.3.2 Kiểm định giả thuyết 69 5.4 Kiểm định giả thuyết phụ khác biệt 70 5.4.1 Phương pháp kiểm định mơ hình đa nhóm 70 5.4.2 Kiểm định giả thuyết phụ khác biệt: nam nữ 71 5.4.3 Kiểm định giả thuyết phụ khác biệt: SV thành phố SV tỉnh 73 5.5 Tóm tắt 75 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 77 Giới thiệu 77 Kết nghiên cứu thức ý nghĩa chúng 77 2.1 Kết đo lường 77 2.2 Kết mơ hình lý thuyết 78 Kết luận 82 Khuyến nghị 84 Hạn chế hướng nghiên cứu 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 91 Phụ lục 1: Bảng hỏi, gợi ý vấn sâu 91 Phụ lục 2: Danh sách biến quan sát 94 Phụ lục 3: Phân tích mơ tả 96 Phụ lục 4: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 111 Phụ lục 5: Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach alpha 118 Phụ lục 6: Kết phân tích CFA 120 Phụ lục 7: Kết phân tích SEM 126 Phụ lục 8: Kết phân tích đa nhóm 128 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACT: American College Testing (Thi trắc nghiệm Đại học Mỹ) SAT: Scholastic Aptitute Test (Trắc nghiệm kỹ học tập) OLS: Ordinary Least Square (Bình phương nhỏ thông thường) ĐHKT: Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ĐTB: Điểm trung bình KQHT: Kết học tập SV: Sinh viên DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên Trang 1.1 Tóm tắt số nghiên cứu trước tố tác động vào KQHT 18 2.1 Tóm tắt giả thuyết giả thuyết phụ 35 3.1 Phân bố mẫu 37 3.2 Đặc điểm mẫu 38 4.1 Kết mô tả cảm nhận SV số trung bình 64 5.1 Kiểm định giá trị phân biệt nhân tố 67 5.2 Hệ số tin cậy tổng hợp phương sai trích nhân tố 68 5.3 5.4 5.5 Kiểm định Chi-square mơ hình bất biến mơ hình khả biến (nhóm SV nam, nhóm SV nữ) Kiểm định Chi-square mơ hình bất biến mơ hình khả biến (nhóm SV thành phố, nhóm SV tỉnh) Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết giả thuyết phụ 72 74 75 Bảng Correlations: (Group number - Default model) kqht < > kqht < > kqht < > dongco < > antuong < > canhtranh < > kiendinh < > dongco < > antuong < > canhtranh < > dongco < > antuong < > canhtranh < > dongco < > antuong < > canhtranh < > antuong < > canhtranh < > canhtranh < > hoctuongtac < > hoctuongtac < > tuhoc kiendinh hoctuongtac kqht kqht kqht tuhoc tuhoc tuhoc tuhoc kiendinh kiendinh kiendinh hoctuongtac hoctuongtac hoctuongtac dongco dongco antuong kiendinh tuhoc 123 Estimate 580 349 272 457 344 341 268 548 355 419 237 202 263 198 -.003 203 266 429 225 346 355 Bảng (Cột lamda lấy liệu từ bảng 3, trang 122) lamda 1-lamda*lamda lamda*lamda canhtranh canhtranh canhtranh canhtranh antuong antuong antuong antuong dongco dongco dongco dongco kqht kqht kqht kqht hoctuongtac hoctuongtac 0.661 0.794 0.794 0.861 0.817 0.776 0.623 0.838 0.627 0.786 0.712 0.745 0.795 0.709 0.742 0.665 0.642 0.882 0.563079 0.436921 0.369564 0.630436 0.369564 0.630436 0.258679 0.741321 0.332511 0.667489 0.397824 0.602176 0.611871 0.388129 0.297756 0.702244 0.606871 0.393129 0.382204 0.617796 0.493056 0.506944 0.444975 0.555025 0.367975 0.632025 0.497319 0.502681 0.449436 0.550564 0.557775 0.442225 0.587836 0.412164 0.222076 0.777924 hoctuongtac 0.767 0.411711 0.588289 kiendinh 0.626 0.608124 0.391876 kiendinh kiendinh tuhoc tuhoc tuhoc 0.723 0.661 0.654 0.686 0.626 0.477271 0.522729 0.563079 0.436921 0.572284 0.427716 0.529404 0.470596 0.608124 0.391876 124 Bảng Khái niệm cạnh tranh 5.Khái niệm học tương tác Tổng lamda 1.560886 Tổng lamda Tổng bình phương lamda 2.436365 Tổng bình phương lamda 5.248681 Tổng (1-lamda*lamda) 1.560886 Tổng (1-lamda*lamda) 1.367687 Độ tin cậy tổng hợp 0.60951 Độ tin cậy tổng hợp 0.793287 2.291 Tổng lamda bình phương 2.439114 Tổng lamda bình phương 1.778377 Tổng(1-lamda*lamda) 1.560886 Tổng(1-lamda*lamda) 1.367687 Tổng phương sai trích 0.609779 Tổng phương sai trích Khái niệm ấn tượng trường học Tổng lamda 3.054 0.56527 6.Khái niệm kiên định học tập Tổng lamda 2.01 Tổng bình phương lamda 9.326916 Tổng bình phương lamda Tổng (1-lamda*lamda) 1.639962 Tổng (1-lamda*lamda) 1.648474 Độ tin cậy tổng hợp 0.850462 Độ tin cậy tổng hợp 0.710213 Tổng lamda bình phương 2.360038 Tổng lamda bình phương 1.351526 Tổng(1-lamda*lamda) 1.639962 Tổng(1-lamda*lamda) 1.648474 Tổng phương sai trích 0.450509 Tổng phương sai trích 0.59001 Khái niệm động học tập Tổng lamda 2.87 Tổng bình phương lamda 8.2369 Tổng (1-lamda*lamda) 1.927106 4.0401 7.Khái niệm hoạt động tự học Tổng lamda 1.966 Tổng bình phương lamda 3.865156 Tổng (1-lamda*lamda) 1.709812 Độ tin cậy tổng hợp 0.810399 Độ tin cậy tổng hợp 0.693306 Tổng lamda bình phương Tổng(1-lamda*lamda) 2.072894 1.927106 Tổng lamda bình phương Tổng(1-lamda*lamda) 1.290188 1.709812 Tổng phương sai trích 0.518224 Tổng phương sai trích 0.430063 Khái niệm kết học tập Tổng lamda Tổng bình phương lamda Tổng (1-lamda*lamda) 2.911 8.473921 1.872505 Độ tin cậy tổng hợp 0.819019 Tổng lamda bình phương Tổng(1-lamda*lamda) 2.127495 1.872505 Tổng phương sai trích 0.531874 125 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SEM Bảng 30 e1 19 e2.23 e3.49 CT1 1 e4 46 e5.24 e6 16 e7 21 e8 38 e9 42 e10 29 e11.40 e12 30 e13.30 e14 39 e15 1.00 1.02 CT2 88 CT4 86 AT1 82 91 AT2 16 00 94 1.00 AT4 09 09 DC1 1.35 1.29 DC2 16 06 1.36 1.00 DC4 11 11 06 1.00 1.18 kien dinh 68 1.01KT2 KT3 Phuong phap HT 42 61 tu hoc e28 hoc tuong tac 1.13 1.00 1.13 PP71 PP8 1PP9 1.37 44 42 e18 1.16 PP10 PP12 1 35 e19 92 19 e20 126 PP13 62 e21 KT1 1.00 e26 99 11.00 e17 KT4 20 05 e16 e24 15 14 41 e23 e22 1 e25 Ket qua hoc tap 24 08 1.00 31 1.00 94 21 e27 33 24 11 26 dong co DC3 KD6 11 43 an tuong AT3 KD4 52 canh tranh CT3 KD3 Chi-square= 769.394 ; df= 259 ; P= 000 ; Chi-square/df = 2.971 ; GFI= 936 ; TLI = 937 ; CFI = 945 ; RMSEA= 045 Bảng Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E kqht < - canhtranh 003 039 kqht < - antuong 108 037 kqht < - dongco 110 077 kqht < - kiendinh 147 056 kqht < - phuongphapht 678 158 C.R .080 2.889 1.424 2.621 4.299 P 936 004 155 009 *** Label Bảng Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) kqht < kqht < kqht < kqht < kqht < < tuhoc hoctuongtac < - canhtranh antuong dongco kiendinh phuongphapht phuongphapht phuongphapht Estimate 004 116 092 119 511 896 397 Bảng Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) kqht Estimate 459 127 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐA NHĨM Bảng 1: Mơ hình khả biến theo nhóm nam 34 e1 19 e2.26 e3.52 CT1 1 e4 49 e5.25 e6 22 e7 28 e8 41 e9 48 e10 34 e11.46 e12 30 e13.34 e14 43 e15 1.00 1.06 CT2 89 CT4 85 AT1 97 1.04 AT2 18 04 98 1.00 AT4 08 10 DC1 1.36 1.32 DC2 18 06 1.35 1.00 DC4 10 11 06 36 25 24 29 dong co DC3 1.00 26 e24 KT4 1.01KT2 KT3 1.00 98 kien dinh 53 e26 1.06 09 Nhom Nam Unstandardized estimates 05 Phuong phap HT 43 11.00 80 tu hoc 1.00 hoc tuong tac 1.16 1.00 1.09 PP71 PP8 1PP9 1.38 46 43 e16 e17 e28 e18 1.09 PP10 PP12 1 34 e19 89 24 e20 128 PP13 66 e21 KT1 1.00 21 19 44 e23 e22 1 e25 15 29 e27 36 Ket qua hoc tap 1.13 KD6 12 47 an tuong AT3 KD4 60 canh tranh CT3 KD3 Chi-square= 1057.471 ; df= 518 ; P= 000 ; Chi-square/df = 2.041 ; GFI= 917 ; TLI = 933 ; CFI = 942 ; RMSEA= 033 Bảng 2: Mơ hình khả biến theo nhóm nữ 26 e1 18 e2.21 e3.47 CT1 1 e4 40 e5.21 e6 12 e7 15 e8 34 e9 37 e10 26 e11.34 e12 29 e13.27 e14 35 e15 1.00 96 CT2 86 CT4 88 AT1 67 78 AT2 09 40 an tuong AT3 15 -.10 87 1.00 AT4 11 08 DC1 1.28 1.21 DC2 13 07 DC4 1.31 1.00 KD3 1.00 11 09 07 29 23 -.08 24 dong co DC3 21 e24 KT4 1.02KT2 KT3 16 1.20 e26 93 08 Nhom Nu Unstandardized estimates 06 Phuong phap HT 36 11.00 60 tu hoc 1.00 hoc tuong tac 1.13 1.00 1.23 PP71 PP8 1PP9 1.36 42 39 e16 e17 e28 e18 1.19 PP10 PP12 1 33 e19 91 17 e20 129 PP13 58 e21 KT1 1.00 07 kien dinh 38 e23 e22 1 e25 1.00 92 09 12 e27 26 Ket qua hoc tap 1.21 KD6 45 canh tranh CT3 KD4 Chi-square= 1057.471 ; df= 518 ; P= 000 ; Chi-square/df = 2.041 ; GFI= 917 ; TLI = 933 ; CFI = 942 ; RMSEA= 033 Bảng 3: Mơ hình bất biến theo nhóm sinh viên Nam 34 e1 20 e2.26 e3.52 CT1 1 e4 49 e5.25 e6 22 e7 28 e8 41 e9 48 e10 35 e11.46 e12 30 e13.34 e14 43 e15 1.00 1.06 CT2 89 CT4 85 AT1 95 1.03 AT2 18 97 1.00 AT4 11 10 DC1 1.36 1.33 DC2 08 02 19 07 1.36 1.00 DC4 1.00 1.13 14 13 06 43 11.00 78 tu hoc hoc tuong tac 1.16 1.00 1.09 PP71 PP8 1PP9 1.38 46 43 e17 e28 e18 1.09 PP10 PP12 1 35 e19 90 24 e20 130 PP13 66 e21 KT1 1.00 Nhom Nam Unstandardized estimates Phuong phap HT e16 1.02KT2 KT3 e26 59 05 1.00 KT4 1.06 09 e27 e24 1 21 kien dinh 44 e23 e22 1 e25 Ket qua hoc tap 18 28 36 1.00 99 17 26 36 25 29 dong co DC3 KD6 12 48 an tuong AT3 KD4 60 canh tranh CT3 KD3 Chi-square= 1078.259 ; df= 523 ; P= 000 ; Chi-square/df = 2.062 ; GFI= 915 ; TLI = 931 ; CFI = 940 ; RMSEA= 033 Bảng 4: Mơ hình bất biến theo nhóm sinh viên Nữ 26 e1 18 e2.21 e3.47 CT1 1 e4 40 e5.21 e6 12 e7 15 e8 34 e9 37 e10 26 e11.34 e12 29 e13.26 e14 35 e15 1.00 96 CT2 86 CT4 88 AT1 68 79 AT2 09 39 an tuong AT3 15 88 1.00 AT4 11 08 DC1 1.27 1.20 DC2 11 02 12 07 DC4 1.31 1.00 KD3 1.00 1.21 14 08 07 36 11.00 50 tu hoc hoc tuong tac 1.14 1.00 1.24 PP71 PP8 1PP9 1.36 42 39 e17 e28 e18 1.21 PP10 PP12 1 34 e19 91 16 e20 131 PP13 58 e21 KT1 1.00 Nhom Nu Unstandardized estimates Phuong phap HT e16 1.02KT2 KT3 e26 59 02 1.00 KT4 92 08 e27 e24 1 21 kien dinh 38 e23 e22 1 e25 Ket qua hoc tap 10 16 26 1.00 91 17 21 29 23 24 dong co DC3 KD6 45 canh tranh CT3 KD4 Chi-square= 1078.259 ; df= 523 ; P= 000 ; Chi-square/df = 2.062 ; GFI= 915 ; TLI = 931 ; CFI = 940 ; RMSEA= 033 CÁC BẢNG SỐ LIỆU CỦA MƠ HÌNH KHẢ BIẾN THEO GIỚI TÍNH: GỒM BẢNG (5, 6, 7, 8) Bảng Nhóm Nam Regression Weights: (Nhom Nam - Default model) Estimate S.E kqht < - canhtranh 042 047 kqht < - antuong 245 048 kqht < - dongco 096 098 kqht < - kiendinh 150 072 kqht < - phuongphapht 532 140 C.R .908 5.061 988 2.086 3.807 P 364 *** 323 037 *** Label Bảng Nhóm Nữ Regression Weights: (Nhom Nu - Default model) Estimate S.E C.R P kqht < - canhtranh -.100 094 -1.064 287 kqht < - antuong -.084 078 -1.079 281 kqht < - dongco 106 133 801 423 kqht < - kiendinh 071 142 502 616 kqht < - phuongphapht 1.199 541 2.217 027 132 Label Bảng Nhóm Nam Standardized Regression Weights: (Nhom Nam - Default model) kqht < kqht < kqht < kqht < kqht < tuhoc < hoctuongtac < - canhtranh antuong dongco kiendinh phuongphapht phuongphapht phuongphapht Estimate 051 262 081 119 444 924 551 Bảng Nhóm Nữ Standardized Regression Weights: (Nhom Nu - Default model) kqht < kqht < kqht < kqht < kqht < tuhoc < hoctuongtac < - canhtranh antuong dongco kiendinh phuongphapht phuongphapht phuongphapht 133 Estimate -.117 -.093 091 058 720 812 327 Bảng 9: Mơ hình khả biến theo nhóm sinh viên thành phố 34 e1 19 e2.20 e3.48 CT1 1 e4 43 e5.25 e6 18 e7 19 e8 39 e9 44 e10 33 e11.35 e12 30 e13.23 e14 33 e15 1.00 1.01 CT2 94 CT4 96 AT1 76 98 AT2 15 44 an tuong AT3 16 15 91 1.00 AT4 09 10 DC1 1.19 1.10 DC2 19 09 DC4 1.37 1.00 KD3 1.00 07 09 11 32 21 11 26 dong co DC3 25 e24 KT4 1.16KT2 KT3 19 31 e26 1.13 10 Nhom sinh vien Unstandardized estimates -.09 Phuong phap HT 39 11.00 35 tu hoc 1.00 hoc tuong tac 1.24 1.00 1.20 PP71 PP8 1PP9 1.30 37 41 e16 e17 e28 e18 1.35 PP10 PP12 1 39 e19 1.10 17 e20 134 PP13 46 e21 KT1 1.00 29 kien dinh 41 e23 e22 1 e25 1.00 1.06 16 42 e27 27 Ket qua hoc tap 1.23 KD6 53 canh tranh CT3 KD4 Chi-square= 1081.318 ; df= 518 ; P= 000 ; Chi-square/df = 2.087 ; GFI= 914 ; TLI = 930 ; CFI = 940 ; RMSEA= 034 Bảng 10: Mơ hình khả biến theo nhóm sinh viên tỉnh 29 e1 18 e2.24 e3.50 CT1 1 e4 46 e5.24 e6 15 e7 22 e8 38 e9 42 e10 28 e11.41 e12 29 e13.32 e14 41 e15 1.00 1.03 CT2 86 CT4 83 AT1 83 89 AT2 16 -.05 95 1.00 AT4 09 08 DC1 1.39 1.34 DC2 15 06 1.35 1.00 DC4 09 11 04 33 25 08 26 dong co DC3 1.00 24 e24 KT4 KT3.98KT2 1.00 90 kien dinh 86 e26 95 08 Nhom sinh vien tinh Unstandardized estimates 07 Phuong phap HT 43 11.00 71 tu hoc 1.00 hoc tuong tac 1.09 1.00 1.08 PP71 PP8 1PP9 1.39 46 41 e16 e17 e28 e18 1.10 PP10 PP12 1 33 e19 87 20 e20 135 PP13 66 e21 KT1 1.00 20 14 40 e23 e22 1 e25 10 18 e27 31 Ket qua hoc tap 1.15 KD6 09 43 an tuong AT3 KD4 51 canh tranh CT3 KD3 Chi-square= 1081.318 ; df= 518 ; P= 000 ; Chi-square/df = 2.087 ; GFI= 914 ; TLI = 930 ; CFI = 940 ; RMSEA= 034 Bảng 11: Mô hình bất biến theo nhóm sinh viên thành phố 34 e1 19 e2.20 e3.48 CT1 1 e4 43 e5.25 e6 18 e7 19 e8 39 e9 44 e10 33 e11.35 e12 29 e13.23 e14 33 e15 1.00 1.00 CT2 94 CT4 95 AT1 76 98 AT2 15 44 an tuong AT3 16 91 1.00 AT4 11 10 DC1 1.20 1.11 DC2 09 01 25 19 09 dong co DC3 DC4 1.39 1.00 KD3 1.00 1.22 KD6 53 canh tranh CT3 KD4 Chi-square= 1088.603 ; df= 523 ; P= 000 ; Chi-square/df = 2.081 ; GFI= 914 ; TLI = 931 ; CFI = 940 ; RMSEA= 034 11 08 11 14 e24 KT4 1.14KT2 KT3 17 e26 11 Nhom sinh vien Unstandardized estimates 04 Phuong phap HT e27 38 11.00 50 tu hoc 1.00 hoc tuong tac 1.28 1.00 1.24 PP71 PP8 1PP9 1.30 37 42 e16 e17 e28 e18 1.34 PP10 PP12 1 39 e19 1.10 18 e20 136 PP13 46 e21 KT1 1.00 1.14 26 41 e23 e22 1 e25 Ket qua hoc tap 66 kien dinh 28 1.00 1.06 14 25 32 21 Bảng 12: Mơ hình bất biến theo nhóm sinh viên tỉnh 29 e1 18 e2.24 e3.50 CT1 1 e4 46 e5.24 e6 15 e7 22 e8 38 e9 42 e10 28 e11.41 e12 29 e13.32 e14 41 e15 1.00 1.03 CT2 87 CT4 83 AT1 83 89 AT2 16 95 1.00 AT4 11 08 DC1 1.39 1.34 DC2 09 01 26 15 06 dong co DC3 1.34 1.00 DC4 1.00 1.15 KD6 09 43 an tuong AT3 KD4 51 canh tranh CT3 KD3 Chi-square= 1088.603 ; df= 523 ; P= 000 ; Chi-square/df = 2.081 ; GFI= 914 ; TLI = 931 ; CFI = 940 ; RMSEA= 034 11 11 04 14 e24 KT4 KT3.98KT2 21 e26 08 Nhom sinh vien tinh Unstandardized estimates 05 Phuong phap HT e27 44 11.00 67 tu hoc 1.00 hoc tuong tac 1.08 1.00 1.07 PP71 PP8 1PP9 1.39 46 41 e16 e17 e28 e18 1.10 PP10 PP12 1 33 e19 87 20 e20 137 PP13 66 e21 KT1 1.00 95 20 40 e23 e22 1 e25 Ket qua hoc tap 66 kien dinh 31 1.00 91 14 24 33 25 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC VÕ THỊ TÂM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên... thường) ĐHKT: Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ĐTB: Điểm trung bình KQHT: Kết học tập SV: Sinh viên DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên Trang 1.1 Tóm tắt số nghiên cứu trước tố tác động vào KQHT... định yếu tố tác động đến KQHT Xét mặt tổng thể, có nhóm yếu tố tác động đến KQHT SV Đó đặc điểm người học, điều kiện gia đình tài nguyên nhà trường Các nghiên cứu tập trung vào khảo sát yếu tố tác
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm