0

Ứng dụng phương pháp content and language intergranted learning (CLIL) trong dạy học khoa học

144 183 1
  • Ứng dụng phương pháp content and language intergranted learning (CLIL) trong dạy học khoa học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 15:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) TRONG DẠY HỌC KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC Giảng viên huớng dẫn: TS Ngô Thị Phương Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Thuỳ Dương Mã số sinh viên: 42.01.901.030 Thành phố Hồ Chí Minh – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) TRONG DẠY HỌC KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC Giảng viên huớng dẫn: TS Ngô Thị Phương Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Thuỳ Dương Mã số sinh viên: 42.01.901.030 Thành phố Hồ Chí Minh – 2020 LỜI CAM ĐOAN Người nghiên cứu xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng tôi, thực yêu cầu học tập Các thơng tin, số liệu kết trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, thu thập trình nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khác Sinh viên ĐỖ THỊ THUỲ DƯƠNG LỜI CẢM ƠN Tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học hoàn thành luận văn tốt nghiệp thử thách lớn Bên cạnh cố gắng thân, suốt q trình thực đề tài, tơi nhận nhiều giúp sức, hỗ trợ Tôi xin bày tỏ lịng biết ơn Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Ngơ Thị Phương – Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Cơ hướng dẫn tơi thực đề tài khố luận tốt nghiệp, đưa nhận xét quý báu động viên, chia sẻ tơi suốt q trình thực nghiên cứu Đồng thời, xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Khoa Giáo dục Tiểu học góp ý để đề tài hồn thiện Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình – Ba, Mẹ em Tài – ln hỗ trợ, động viên, giúp tơi có nhiều thời gian cho việc nghiên cứu Tơi xin cảm ơn bạn sinh viên khoá 42 Khoa Giáo dục Tiểu học chia sẻ nhiều khó khăn suốt q trình thực đề tài Đề tài hồn thành khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Q Thầy Cơ để hồn thiện Xin gửi đến Quý Thầy Cô lời chúc sức khỏe hạnh phúc Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên ĐỖ THỊ THUỲ DƯƠNG MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình ảnh Danh mục biểu đồ MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CLIL TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC 17 1.1 Tổng quan dạy học CLIL 17 1.1.1 Mở đầu 17 Định nghĩa 17 CLIL khác biệt với số cách tiếp cận khác 18 1.1.2 Đặc tính phương pháp CLIL 20 1.1.3 Khung 4Cs CLIL 21 1.1.4 Ưu điểm việc ứng dụng phương pháp CLIL dạy học cho HSTH 24 1.1.5 Những lực cần có GV CLIL 27 1.2 Thực trạng dạy học Khoa học theo phương pháp CLIL 31 1.2.1 Các loại hình dạy học tiếng Anh trường Tiểu học địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 31 1.2.2 Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh (2018) Tiểu học 34 1.2.3 Chương trình giáo dục phổ thơng mơn Khoa học (2018) Tiểu học 38 1.2.4 Sự phù hợp việc ứng dụng phương pháp CLIL dạy học Khoa học Tiểu học tiếng Anh 43 TIỂU KẾT CHƯƠNG 45 Chương 2: THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP CLIL 46 2.1 Mục đích, nguyên tắc thiết kế 46 2.1.1 Mục đích thiết kế 46 2.1.2 Nguyên tắc thiết kế 46 2.2 Quy trình thiết kế 51 2.3 Một số ví dụ minh hoạ 53 2.3.1 Kế hoạch dạy học “What animals need to survive?” (Động vật cần để sống?) 53 2.3.2 Kế hoạch dạy học “The exchange of substances between animals and their environment” (Sự trao đổi chất động vật môi trường) 59 2.4 Tiêu chí đánh giá lực khoa học lực sử dụng tiếng Anh 63 2.4.1 Bộ tiêu chí đánh giá 63 2.4.2 Minh họa đánh giá 66 TIỂU KẾT CHƯƠNG 68 Chương 3: KẾT QUẢ TỔ CHỨC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CLIL TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC 69 3.1 Mục đích nội dung thử nghiệm 69 3.1.1 Mục đích thử nghiệm 69 3.1.2 Nội dung thử nghiệm 69 3.2 Tiến trình thử nghiệm 70 3.2.1 Mẫu thử nghiệm 70 3.2.2 Cách thức triển khai thử nghiệm 70 3.2.3 Công cụ đánh giá kết tổ chức dạy học 72 3.3 Kết thử nghiệm 73 3.3.1 Về tiêu chí 1: Năng lực khoa học tự nhiên 75 3.3.2 Về tiêu chí 2: Năng lực sử dụng ngơn ngữ (tiếng Anh) 77 3.3.3 Về thái độ HS việc dạy học Khoa học tiếng Anh ứng dụng phương pháp CLIL 80 TIỂU KẾT CHƯƠNG 82 KẾT LUẬN, HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI VÀ KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CLIL : Content and Language Integrated Learning GV : Giáo viên HSTH : Học sinh Tiểu học HS : Học sinh T : Teacher (Giáo viên) Ss : Students (Học sinh) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Mơ hình CLIL (Bentley, 2010, p 6) 20 Bảng 1.2 Đặc điểm trẻ q trình thụ đắc ngơn ngữ (Slattery & Willis, 2001, p 4-5) 26 Bảng 1.3 Các loại hình dạy học tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh 31 Bảng 1.4 Nội dung giáo dục khái quát môn Tiếng Anh Chương trình giáo dục phổ thơng mơn Tiếng Anh 2018 34 Bảng 1.5 Nội dung giáo dục khái quát môn Khoa học (lấy từ “Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể 2018”) 39 Bảng 1.6 So sánh Chương trình mơn Khoa học Tiểu học Việt Nam Anh quốc 40 Bảng 2.1 Bộ tiêu chí chung đánh giá lực ngôn ngữ lực sử dụng ngôn ngữ HS 64 Bảng 2.2 Tiêu chí đánh giá lực khoa học tự nhiên lực sử dụng ngôn ngữ HS What animals need to survive? (Động vật cần để sống?) 66 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 0.1 Thực trạng triển khai CLIL trường cấp Tiểu học cấp Trung học sở quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, 05/2004 (Nguồn: Eurydice) Hình 0.2 Mơ hình học ngơn ngữ Halliday (trong Urmeneta, 2019) Hình 0.3 Thái độ nhóm HS khơng học với CLIL nhóm HS học với CLIL việc học ngôn ngữ thứ theo nghiên cứu Lasagabaster (2009, in De Zarobe & Lasagabaster, 2010) Hình 0.4 Biểu đồ đánh giá lực tiếng Anh ba nhóm HS xứ Basque theo khảo sát Ruiz de Zarobe (2008, in De Zarobe & Lasagabaster, 2010) Hình 0.5 Tổng quan lực sử dụng tiếng Anh ba nhóm HS theo nghiên cứu Lasagabaster (2008, in De Zarobe & Lasagabaster, 2010) (SE3: HS trung học năm 3; SE4: HS trung học năm 4) Hình 1.1 Tính liên tục CLIL với Bilingual Education Content-based Language Teaching (Mary Spratt, 2011) 19 Hình 1.2 Khung 4Cs CLIL (Coyle, 2006, p.10) 22 Hình 1.3 Mơ hình tam giác tiến trình tiếp nhận ngơn ngữ CLIL (Coyle, 2010, pp 36) 23 Hình 1.4 Thang đo nhận thức Bloom (sơ đồ hoá dựa Anderson Krathwohl, 2001, p 67-68) 24 Hình 1.5 Kỷ kỷ 21, lấy từ www.p21.org 44 Hình 2.1 Khung 4Cs kế hoạch dạy học 50 Hình 2.2 Bảng “từ vựng cấu trúc câu cần đạt” kế hoạch dạy học 51 PL15 Procedure for this lesson (Note: T = teacher; Ss = students) Stages and time Lead – in 10 The water cycle 15 PL16 Craft and presentation 20 Materials - Worksheet (attachment) - Video: https://www.youtube.com/watch?v=y5gFI3pMvoI - Materials for craft: circles of paper, circles of plastic paper, crayons - Picture and text PL17 CLIL’s Framework (4Cs) Content and discribe the water cycle Understand, Understand people need the water cycle Bài: Bacteria: Good guy or bad guy? (Vi khuẩn: tốt hay xấu?) Teaching Plan of Science in CLIL Topic: Fungi and Bacteria Lesson title: Bacteria: Good guy or bad guy? Date : , 2020 Grade : 5th grade Title : Bacteria: Good guy or bad guy? Time : 45 minutes Purpose of this lesson • • • • Have students understand bacteria are extremely tiny that we cannot see with our eyes; they are everywhere in the world: in soil, water or other living things,… Have students understand good bacteria, identify examples of good bacteria in making food Have students understand bad bacteria, identify examples of some diseases caused by bad bacteria and list some ways to prevent Have students be familiar with subject-specific language in English with a scientific view Words & Language Frames Target words * Nouns: bacteria/ microscope/ wine/ chesse/ yoghurt * Adjectives: tiny/ helpful/ harmful/ bacterial * Verbs: fermet/ prevent/ * Name of diseases: fever/ pneumonia/ tuberculosis/ cholera/ rickets Procedure for this lesson (Note: T = teacher; Ss = students) Stages and time St Ss individ their previ Lead – in PL18 Ss work in What are bacteria? 15 Some grou Ss watch t Ss comple Ss indivi question Bacteria: Good guy or bad guy? 20 Fun facts Materials - Video: https://www.youtube.com/watch?v=X6m2nbjp-oo - Pictures: Ss work in classify w that bacter Some grou ideas Ss listen questions Ss individ After that, share wh supprised PL19 - Worksheet & - Bacteria fun facts (attachment): CLIL’s Framework (4Cs) extremely tiny that we cannot Understand see everywhere with in soil, water or things,… Understand identify bacteria in making food Understand identify diseases caused by bad bacteria and list some ways to prevent PL20 Bài: Soil (Đất) Teaching Plan of Science in CLIL Topic: Soil Lesson title: Soil and why is soil important? Date : , 2020 2.Grade 3.Title Time : 45 minutes Purpose of this lesson • • • • • Have students describe that soil is made up of basic components: mineral, air, water and organic matter Have students identify the major types of soil Have students identify the importance and some uses of soil Have students explain why plants need soil Have students be familiar with subject-specific language in English with a scientific view Words & Language Frames Target words * Nouns: soil/ sand/ clay/ silt/ loam/ component/ mineral/ organic matter/ brick/ sculptures * Adjective: porous * Verbs/ Prasal verbs: plant/ sow/ absorb/ supply/ made up of / stand upright Procedure for this lesson (Note: T = teacher; Ss = students) Stages and time Ss guess Lead – in What is soil? 15 Ss work question Ss work question PL21 Some gr ideas Ss comp Ss fill in Ss work uses of s Some gr ideas Why is soil important? 20 Ss answ PL22 without soil But most plants depend on soil 2) Plowing makes soil porous which helps plants to absorbs water, air and nutrients easier Ss work in groups, use their memory to try to find pairs of matching cards (a pair includes one picture and one caption) For example: Game & Sand Materials - Pelmanism game (Powerpoint) - Pictures: - Worksheet; Soil content pages (attachment) PL23 CLIL’s Framework (4Cs) Content Understand bacteria are extremely tiny that we cannot see with our eyes; they are everywhere in the world: in soil, water or other living things,… Understand good bacteria, identify examples of good bacteria in making food Understand bad bacteria, identify examples of some diseases caused by bad bacteria and list some ways to prevent PL24 Phụ lục MỘT SỐ HÌNH ẢNH BÀI LÀM CỦA HỌC SINH Hoạt động học Hoạt động học Phiếu học tập Phiếu học tập Bài kiểm tra lần Bài kiểm tra lần ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) TRONG DẠY HỌC KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC Giảng... nhiên, việc ứng dụng phương pháp CLIL vào dạy học Khoa học vấn đề GV Tiểu học Nếu người dạy nắm vững nguyên tắc dạy học Khoa học theo phương pháp CLIL, có kĩ thiết kế, tổ chức dạy học đánh giá... động dạy học Khoa học Tiểu học ứng dụng phương pháp CLIL thiết kế trước Ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu Về mặt khoa học, đề tài nghiên cứu góp phần đề xuất phương pháp dạy học ngôn ngữ – phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phương pháp content and language intergranted learning (CLIL) trong dạy học khoa học ,

Từ khóa liên quan