0

Lựa chọn văn bản thông tin sử dụng trong phần đọc hiểu của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn tại thành phố hồ chí minh​

179 22 0
  • Lựa chọn văn bản thông tin sử dụng trong phần đọc hiểu của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn tại thành phố hồ chí minh​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 15:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Vũ Ngọc Mai LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN TP HỒ CHÍ MINH – 07/2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Vũ Ngọc Mai LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Lý luận phương pháp giảng dạy NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: ThS Nguyễn Phước Bảo Khơi TP HỒ CHÍ MINH – 07/2020 LỜI CẢM ƠN Đề tài “LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” nội dung em chọn để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp sau năm theo học chương trình Đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Tp.HCM Để hoàn thành hoàn thiện đề tài luận văn này, lời em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến ThS Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên Tổ Lý luận Phương pháp giảng dạy tận tình bảo hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu để kiến thức em ngày hoàn thiện Nhân dịp này, em xin trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô giảng viên Khoa Ngữ văn nói chung Tổ Lý luận Phương pháp giảng dạy nói riêng truyền dạy kiến thức quý báu suốt năm theo học khoa Đồng thời xin gửi lời cám ơn đến quý Thầy/Cô Giáo viên Ngữ văn lớp Tp.HCM tận tình tham gia trả lời bảng hỏi khảo sát luận văn tốt nghiệp Ngoài ra, động viên từ gia đình, bạn bè ln bên hỗ trợ tinh thần giúp con/em hồn thành khóa học luận văn Cuối em kính chúc quý Thầy/Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp giảng dạy Trân trọng cảm ơn! Tp.HCM, tháng năm 2020 Sinh viên Vũ Ngọc Mai LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 0.1 Lí chọn đề tài 0.2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 0.3 Đối tượng nghiên cứu 0.4 Phạm vi nghiên cứu 0.5 Giả thuyết khoa học 0.6 Phương pháp nghiên cứu 10 0.7 Bố cục đề tài 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 13 1.1 Những vấn đề Văn Văn thông tin 13 1.1.1 Khái niệm Văn Văn thông tin 13 1.1.2 Đặc điểm phân loại Văn thông tin 16 1.2 Việc sử dụng Văn thông tin nội dung đọc hiểu kỳ kiểm tra - đánh giá giới 21 1.2.1 Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA) phần Đọc hiểu 21 1.2.2 Các kỳ thi lực ngoại ngữ cho người không sử dụng tiếng Anh ngôn ngữ thứ - Trường hợp TOEIC, IELTS 25 1.2.3 Các phần thi đánh giá lực Đọc - hiểu ngôn ngữ Tiếng Anh - Trường hợp SAT, ACT 27 1.2.4 Các kỳ thi đánh giá HS diện rộng môn Ngôn ngữ Tiếng Anh - Trường hợp Kỳ thi TSA Hongkong, NAPLAN Úc 30 1.3 Xu hướng đổi kiểm tra - đánh giá 33 1.3.1 Định hướng đổi Bộ Giáo dục & Đào tạo 33 1.3.2 Trường hợp Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 Tp.HCM đề thi môn Ngữ văn 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VĂN BẢN THÔNG TIN TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN HIỆN HÀNH BẬC THCS VÀ PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI TP.HCM 47 2.1 Khảo sát Văn thông tin SGK môn Ngữ văn hành bậc THCS 47 Trang | LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MƠN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1.1 Số lượng, độ dài, nguồn trích dẫn văn 47 2.1.2 Đặc điểm văn 53 2.1.3 Chủ đề, đề tài văn 2.2 55 Khảo sát Văn thông tin Phần Đọc hiểu Đề thi Tuyển sinh lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009-2019 57 2.2.1 Số lượng, độ dài, nguồn trích dẫn văn 57 2.2.2 Đặc điểm văn 61 2.2.3 Chủ đề, đề tài văn 2.3 62 Khảo sát đánh giá giáo viên Ngữ liệu Đọc hiểu Đề thi Tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn Tp.HCM từ năm 2014 đến 62 2.3.1 Hình thức khảo sát 62 2.3.2 Đối tượng thực khảo sát 63 2.3.3 Kết khảo sát 64 2.3.4 Nhận xét đề tài 76 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT YÊU CẦU LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI TP HỒ CHÍ MINH 79 3.1 Cơ sở lí luận để đề xuất yêu cầu 79 3.1.1 Định hướng để đánh giá theo lực 79 3.1.2 Đặc điểm tâm lí đối tượng thực 81 3.1.3 Lí thuyết “vùng phát triển gần” 84 3.2 Cơ sở thực tế để đề xuất yêu cầu 86 3.2.1 Yêu cầu “tương đương văn SGK” văn sử dụng đánh giá lực Đọc hiểu 86 3.2.2 Một số yêu cầu từ thực tiễn sử dụng Văn thông tin dạy học kiểm tra - đánh giá 88 3.3 Đề xuất yêu cầu lựa chọn Văn thông tin sử dụng phần Đọc hiểu Đề thi Tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn Tp.HCM 99 3.3.1 Những yêu cầu chung 99 3.3.2 Những yêu cầu cụ thể 102 Trang | LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KẾT LUẬN 107 Kết nghiên cứu đề tài 107 Những nội dung chưa hoàn thành 109 Hướng phát triển đề tài 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC PL1 PHỤ LỤC 1: Phiếu khảo sát ý kiến GV Ngữ văn lớp Tp.HCM PL1 PHỤ LỤC 2: Số liệu thống kê từ kết khảo sát PL14 PHỤ LỤC 3: Một số VB ngữ liệu minh họa theo yêu cầu đề xuất .PL22 Trang | LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MƠN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DANH MỤC BẢNG BIỂU STT bảng Bảng 1.1 Sơđồ1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 1.8 Bảng 1.9 Bảng 1.10 Bảng 1.11 Bảng 1.12 Bảng 1.13 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Trang | LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 Biểu đồ 2.10 Biểu đồ 2.11 Biểu đồ 2.12 Biểu đồ 2.13 Trang | LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MƠN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỤ LỤC ĐỀ TÀI Văn 1: Gần đây, mạng xã hội liên tục xuất ảnh việc làm tnh nguyện giới trẻ đươc chụp trước sau hoàn thành hoạt động tnh nguyện như: xóa “điểm đen” rác, sơn vẽ nhà mẫu giáo, tu sửa nhà tnh thương, xây nhà cho người nghèo, kêu gọi không sử dụng đồ nhựa… (Hình ảnh) Đây ảnh tham gia thi “Thách thức để thay đổi” (Cuộc thi Trung ương Đồn Bộ Tài ngun Mơi trường phối hơp tổ chức) nhằm lan tỏa thông điệp: Giới trẻ cần dấn thân vào hoạt động tnh nguyện để thử thách thân trước thách thức sống, nhằm thay đổi chính thay đổi đời nhiều người (133 chữ) (Theo Vũ Thơ, Người trẻ thách thức thân để thay đổi, Báo Thanh Niên ngày 18/4/2019) Văn 2: Hãy thách thức thân Thách thức thách thức không biết, có thân chứng kiến Ví dụ: Dù nơi khơng có mắt người đời sống chính trực, dù có có giữ luât lệ, phép tắc Và chiến thắng nhiều thử thách, thẳng thắn tự nhìn lại thân, hiểu thân người có phẩm hạnh cao, lúc người có đươc lịng tự tơn th ât Việc trao cho ta lòng tự tin mạnh mẽ Đó chính phần thưởng dành cho thân (113 chữ) (Theo Shiratori Haruhiko, Lời Nietzsche cho người trẻ, NXB Thế gi Câu 31: Theo Thầy/Cô, văn thuộc loại văn nào: 1) VB Văn học Câu 26: Theo Thầy/Cô, văn thuộc loại văn nào: 1) VB Văn học Câu 33: Thầy/Cô đánh Độ dài HAI văn trên: 1) Độ dài phù hợp Câu 34: Đề tài HAI văn là: Câu 35: Đánh giá Đề tài HAI văn trên: (Tick chọn ý kiến) PHỤ LỤC - Trang | PL 12 LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỤ LỤC ĐỀ TÀI Đồng ý Quen thuộc với kiến thức học chương trình THCS Phù hợp với tâm lí lứa tuổi HS lớp Mang tính thời sự, cập nhật xu hướng Hai văn chủ đề Câu hỏi 36: Thầy/ Cô đánh giá Yếu tố trực quan (hình ảnh) sử dụng HAI văn bản: (Tick chọn ý kiến) Đồng ý Phù hợp chủ đề Cần thiết phải có đề thi Mang tính thời sự, cập nhật xu hướng Có ảnh hưởng trực tiếp đến việc đọc hiểu trả lời câu hỏi HS PHẦN 7: NHỮNG Ý KIẾN KHÁC Câu 37: Thầy/Cơ có đánh MỨC ĐỘ CẦN CẦN THIẾT/ VAI TRỊ Văn thơng tin Ngữ liệu Phần đọc hiểu đề thi để đánh giá lực HS: (Vui lòng ghi số theo Thang chọn từ 1: Không cần thiết đến 5: Rất cần thiết) Câu 38 (câu hỏi không bắt buộc): Những ý kiến chia sẻ Thầy/Cô Yêu cầu lựa chọn văn sử dụng Đề thi (về loại văn bản, đề tài, độ dài, yếu tố trực quan, ) Câu 39 (câu hỏi không bắt buộc): Những góp ý khác cho khảo sát đề tài: Trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô thực khảo sát Phản hồi q Thầy/Cơ có ý nghĩa quan trọng trình nghiên cứu đề tài PHỤ LỤC - Trang | PL 13 LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỤ LỤC SỐ LIỆU THỐNG KÊ TỪ KẾT QUẢ KHẢO SÁT PL2.2 Statistics N Mean Mode Range PL2.4 PL2.3 VAR000C5 VAR000C4 Valid Valid PL2.5 Statistics VAR000C6 N Valid Missing Mean Mode Range PL2.7 Statistics N Valid Missing Mode PHỤ LỤC - Trang | PL 14 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MƠN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PL2.9 PL2.8 VAR00C12 VAR000C8 Valid Valid PL2.11 PL2.10 VAR00C21 VAR00C16 ValidĐộ dài phù hợp Valid Ý kiến khác Total PL2.13 PL2.12 VAR00C33 VAR00C27 Valid Valid N Valid Missing Mode a Multiple modes exist The smallest value is shown PHỤ LỤC - Trang | PL 15 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PL2.16 PL2.15 VAR0010B VAR0010A ValidĐồng ý ValidĐồng ý Không đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác Ý kiến khác Total Total PL2.18 PL2.17 VAR0014A VAR0010C ValidĐồng ý ValidĐồng ý Không đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác Ý kiến khác Total Total PL2.20 PL2.19 VAR0014C VAR0014B ValidĐồng ý ValidĐồng ý Không đồng ý Không đồng ý Total Total PL2.22 PL2.21 VAR0018B VAR0018A ValidĐồng ý ValidĐồng ý Không đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác Total Total PHỤ LỤC - Trang | PL 16 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PL2.23 VAR0018C Valid PL2.24 Statistics NValid Missing Mode PL2.25 VAR0023A PL2.26 ValidĐồng ý VAR0023B Không đồng ý Ý kiến khác Valid Total PL2.28 PL 2.27 VAR0023D VAR0023C ValidĐồng ý ValidĐồng ý Không đồng ý Không đồng ý Total Total PL2.30 PL2.29 VAR0029B VAR0029A Frequency ValidĐồng ý Percent ValidĐồng ý Không đồng ý Total PHỤ LỤC - Trang | PL 17 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PL2.32 PL2.31 VAR0029D VAR0029C Frequency Percent Valid ValidĐồng ý PL2.33 PL2.34 VAR0035B VAR0035A Valid ValidĐồng ý Không đồng ý Total PL2.36 PL2.35 VAR0035D VAR0035C Valid Valid N Valid Missing Mode a Multiple modes exist The smallest value is shown PHỤ LỤC - Trang | PL 18 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PL2.39 PL2.38 VAR0024B VAR0024A ValidĐồng ý ValidĐồng ý Không đồng ý Không đồng ý Total Ý kiến khác Total PL2.41 PL2.40 VAR0030A VAR0024C ValidĐồng ý ValidĐồng ý Không đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác Total Total PL2.43 PL2.42 VAR0030C VAR0030B ValidĐồng ý ValidĐồng ý Không đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác Ý kiến khác Total Total PL2.45 PL2.44 VAR0036B VAR0036A ValidĐồng ý ValidĐồng ý Không đồng ý Không đồng ý Total Ý kiến khác Total PHỤ LỤC - Trang | PL 19 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PL2.46 VAR0036C ValidĐồng ý Khơng đồng ý Ý kiến khác Total PL2.47 Statistics N Valid Missing Mode PL2.49 PL2.48 VAR00C11 VAR000C7 ValidVBVH ValidVBVH VBNL VBNL Total VBTT Total PL2.51 PL2.50 VAR00C19 VAR00C15 ValidVBNL ValidVBVH VBNL VBTT Total Total PL2.53 PL2.52 VAR00C25 VAR00C20 ValidVBNL ValidVBNL VBTT VBTT Total Total PHỤ LỤC - Trang | PL 20 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MƠN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PL2.55 PL2.54 VAR00C31 VAR00C26 ValidVBNL ValidVBNL VBTT VBTT Total Total PL2.56 VAR00C32 ValidVBVH PL2.57 Statistics VAR00C37 N Valid Missing Mean Mode Range PHỤ LỤC - Trang | PL 21 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ VĂN BẢN NGỮ LIỆU ĐỀ THI SỬ DỤNG VĂN BẢN THÔNG TIN Đề 01: đình mình”.” Tổng số chữ: 293 chữ Câu hỏi Tiếng Việt đề xuất: Xác định phép liên kết câu sử dụng đoạn văn (0,5 điểm) PHỤ LỤC - Trang | PL 22 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đề 02: 15/03/2017 […] thấp.” Tổng số chữ: 243 chữ Câu hỏi Tiếng Việt đề xuất: Xác định phép liên kết câu sử dụng văn (0,5 điểm) PHỤ LỤC - Trang | PL 23 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đề 03: Văn tri ân” kỷ niệm 15 hoạt động Công viên Hồ Tây (thuộc Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội, đường Lạc Long Quân, Hà Nội) Sáng 19/4 cơng viên nước Hồ Tây thức mở cửa miễn phí cho người dân Thủ tới vui chơi, tắm mát Nhưng từ thời điểm này, người ta lại thấy cảnh "không thể tưởng tượng" […] Người lớn, trẻ con, nam nữ tú cô gái mặc váy ngắn lộ nội y thi "vượt rào", bất chấp hàng rào cao mét, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, xơ bồ ngồi cơng viên […] hình ảnh khơng thể xấu xí phận người Việt Nam nay! Tổng số chữ: 309 chữ Câu hỏi Tiếng Việt đề xuất: Xác định gọi tên thành phần biệt lập sử dụng văn (0,5 điểm) PHỤ LỤC - Trang | PL 24 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đề 04: cách giữ gìn văn hóa nguồn cội.” Tổng số chữ: 292 chữ Câu hỏi Tiếng Việt đề xuất: Xác định lời dẫn trực tiếp sử dụng văn (0,5 điểm) PHỤ LỤC - Trang | PL 25 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MƠN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đề 05: Văn dựng bình, lọ thủy tinh thay nhựa, kể nước sốt spaghetti, bơ đậu phộng, sốt salsa táo, … Thay dùng túi nhựa để đựng mang nhà bỏ chúng đi, sử dụng lọ để đựng thực phẩm mang theo chúng bạn mua thực phẩm bán với số lượng lớn số sản phẩm khác, cịn lành lặn đừng vứt chúng đi, rửa sử dụng chúng để lưu trữ thực phẩm Và thay sử dụng chai nước suối bán cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa, bạn mang theo bình nước cá nhân Với bình nước cá nhân, bạn sử dụng nhiều lần không chiếm nhiều không gian 26/3/2018) Tổng số chữ: 252 chữ Câu hỏi Tiếng Việt đề xuất: Xác định khởi ngữ sử dụng đoạn văn (0,5 điểm) PHỤ LỤC - Trang | PL 26 PHỤ LỤC ĐỀ TÀI ... CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Về việc sử dụng VBTT phần ĐH đề thi Đề thi Tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn Tp.HCM,... PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Trang | LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP... 12 LỰA CHỌN VĂN BẢN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐỌC HIỂU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những vấn đề Văn Văn thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn văn bản thông tin sử dụng trong phần đọc hiểu của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn tại thành phố hồ chí minh​ ,

Từ khóa liên quan