0

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường tiểu học quận bình thạnh

138 22 0
  • Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường tiểu học quận bình thạnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 15:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phạm Lê Hiền QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phạm Lê Hiền QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN SỸ THƯ Thành phố Hồ Chí Minh – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phạm Lê Hiền, cam đoan kết nghiên cứu trình bày luận văn cơng trình riêng tác giả hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Sỹ Thư Những kết nghiên cứu tác giả khác số liệu sử dụng luận văn trích dẫn đầy đủ Tác giả Phạm Lê Hiền LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Sỹ Thư, người Thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cám ơn Quý Thầy, Cô công tác Khoa Khoa học Giáo dục Phòng Sau đại học Trường Đại học Sư Phạm, Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu Tôi xin trân trọng cám ơn Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phịng Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh đồng nghiệp tạo điều kiện cho tơi tham gia học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến người thân, bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Lê Hiền MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Các khái niệm đề tài 10 1.2.1 Khái niệm hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 10 1.2.2 Khái niệm quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 13 1.3 Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 15 1.3.1 Đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học 15 1.3.2 Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 16 1.3.3 Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 18 1.3.4 Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 19 1.3.5 Hình thức GDĐĐ cho học sinh tiểu học 21 1.4 Quản lí hoạt động GDĐĐ cho học sinh tiểu học 24 1.4.1 Mục tiêu quản lí hoạt động giáo dục đạo đức học sinh 24 1.4.2 Nội dung quản lí hoạt động giáo dục đạo đức 25 1.4.3 Phương pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức học sinh 28 1.5 Các yếu tố tác động đến quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 29 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 29 1.5.2 Các yếu tố khách quan 31 Kết luận chương 34 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 35 2.1 Khái qt tình hình phát triển Kinh tế- Xã hội, Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh, TP.HCM 35 2.1.1 Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội quận Bình Thạnh, TP.HCM 35 2.1.2 Tình hình phát triển giáo dục đào tạo quận Bình Thạnh, TP.HCM 35 2.2 Khái quát trình khảo sát thực trạng 38 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 38 2.2.2 Nội dung khảo sát 38 2.2.3 Đối tượng khảo sát 38 2.2.4 Phương pháp khảo sát 39 2.2.5 Xử lí kết khảo sát 39 2.3 Thực trạng hoạt động GDĐĐ cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 39 2.3.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 39 2.3.2 Thực trạng thực nội dung hoạt động GDĐĐ cho học sinh tiểu học 40 2.3.3 Thực trạng thực phương pháp GDĐĐ cho học sinh tiểu học 43 2.3.4 Thực trạng thực hình thức GDĐĐ cho học sinh tiểu học .44 2.4 Thực trạng quản lí hoạt động GDĐĐ cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 45 2.4.1 Lập kế hoạch hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 46 2.4.2 Tổ chức thực kế hoạch hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 47 2.4.3 Chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 49 2.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh .51 2.5 Những yếu tố tác động đến quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 53 2.5.1 Yếu tố khách quan 53 2.5.2 Yếu tố chủ quan 55 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí minh 56 2.6.1 Ưu điểm 56 2.6.2 Hạn chế 57 2.6.3 Nguyên nhân 58 Kết luận chương 59 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 60 3.1 Ngun tắc đề xuất biện pháp 60 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 60 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 60 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 60 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 61 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 61 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 61 3.2 Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 61 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục tham gia hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh 61 3.2.2 Biện pháp 2: Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh 64 3.2.3 Biện pháp 3: Hoàn thiện việc tổ chức, đạo thực hoạt động GDĐĐ cho học sinh tiểu học 66 3.2.4 Biện pháp 4: Quản lí đổi phương pháp đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh .69 3.2.5 Biện pháp 5: Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh 72 3.2.6 Biện pháp 6: Tăng cường hoạt động phối hợp nhà trường gia đình - xã hội việc giáo dục đạo đức cho học sinh .76 3.3 Mối quan hệ biện pháp 78 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 79 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 79 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm 79 3.4.3 Đối tượng khảo nghiệm 79 3.4.4 Phương pháp khảo nghiệm 79 3.4.5 Kết khảo nghiệm 80 Kết luận chương 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lớp HS Tiểu học 36 Bảng 2.2 Xếp loại phẩm chất học sinh tiểu học 37 Bảng 2.3 Số lượng cụ thể .39 Bảng 2.4 Khảo sát tầm quan trọng hoạt động GDĐĐ cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 39 Bảng 2.5 Khảo sát nội dung GDĐĐ cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.6 Khảo sát phương pháp GDĐĐ cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.7 43 Khảo sát hình thức GDĐĐ cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.8 40 44 Khảo sát lập kế hoạch hoạt động GDĐĐ cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 46 Bảng 2.9 Khảo sát thực trạng tổ chức thực kế hoạch GDĐĐ cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 47 Bảng 2.10 Khảo sát thực trạng công tác đạo hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 49 Bảng 2.11 Khảo sát thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 52 Bảng 2.12 Kết khảo sát yếu tố khách quan tác động đến công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 54 Bảng 2.13 Kết khảo sát yếu tố chủ quan tác động đến công tác quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh 55 Bảng 3.1 Kết đánh giá tính cần thiết biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 80 Bảng 3.2 Kết đánh giá tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 82 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Đạo đức người có vai trị đặc biệt, quan tâm xã hội Một xã hội phát triển kinh tế khắc phục xã hội khơng có đạo đức định diệt vong Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Có tài mà khơng có đức người vơ dụng, có đức mà khơng có tài làm việc khó” Nền giáo dục có tốt góp phần tạo dựng, bảo vệ, làm tảng cho xã hội phát triển hưng thịnh, ngược lại giáo dục quốc gia đó, dân tộc yếu phát triển Thực tiễn đạo đức chứng minh người rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, khơng trở thành nhân tài, định hữu ích sống Người có tài thiếu đức, khó thành cơng sống mà có trở thành kẻ phá hoại Việc hình thành, rèn luyện bồi dưỡng đạo đức cho học sinh mối quan tâm hàng đầu nhà giáo dục Giáo dục đạo đức bậc Tiểu học làm cho nhân cách học sinh phát triển mặt đạo đức, tạo sở để trẻ ứng xử đắn mối quan hệ trẻ với người khác (gia đình, bạn bè, thầy giáo, người lớn tuổi, người tuổi hơn) với xã hội GDĐĐ để HS có phẩm chất đạo đức tốt đẹp bền vững, có lĩnh để ứng xử mối quan hệ đạo đức Thực tế cho thấy, đời sống xã hội có biểu xem nhẹ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, chạy theo thị hiếu không lành mạnh Cuộc đấu tranh tiến lạc hậu, lối sống lành mạnh trung thực với lối sống ích kỉ, thực dụng diễn hàng ngày Bên cạnh hệ giá trị hình thành trình hội nhập, tiêu cực xâm nhập vào đạo đức, lối sống nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt đội ngũ học sinh, sinh viên Hiện nay, đạo đức đầy biến động, yếu tố tích cực tiêu cực đan xen ngày tác động vào học đường Một phận phụ huynh lo cơm áo gạo tiền mà quên việc chăm sóc, dạy dỗ cái, phó thác trách nhiệm cho nhà trường Điều tác động lớn đến suy nghĩ lối sống em Trong việc dục Chất lượng đội ngũ giáo viên (đặc biệt lực sư phạm) tham gia công tác giáo dục đạo đức học sinh PL8 S T T Ý gia hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông Môi trường văn hóa nhà trường Các điều kiện sở vật chất tài kiến khác: ……………………………………………………………… Câu 9: Thầy/Cơ gặp khó khăn, thuận lợi q trình quản lí hoạt động GD ĐĐ cho HS? ……………………………………………………….………………………… ……………………………………………………….………………………… Trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô! PL9 Phụ lục PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (Dành cho Cha mẹ học sinh) Kính gửi: Quý Cha mẹ học sinh! Để có sở khoa học nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường tiểu học địa bàn quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, tơi thực việc thăm dò ý kiến quý Cha mẹ học sinh vấn đề liên quan đến thực trạng giáo dục đạo đức quản lí hoạt động giáo dục đạo đức trường tiểu học địa bàn quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh Kính mong hỗ trợ q Ơng/Bà Tơi xin chân thành cảm ơn! I CÂU HỎI THĂM DÒ Ý KIẾN Xin Q Ơng/Bà đánh dấu (X) vào tương ứng mà Ông/Bà đồng ý điền vào chỗ trống Câu 1: Q Ơng/Bà có quan điểm cần thiết hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học? Rất cần thiết Cần thiết Chưa cần thiết Không cần thiết PL10 Câu 2: Quý Ông/Bà đánh mức độ thực nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trường mà q Ơng/Bà có học? S T Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh T Trang bị tri cần thiết đạo đức Hình thành thái độ đắn, khiêm tốn, thật thà, có trách nhiệm với lời nói việc làm Giáo dục học sinh tự giác thực c ác chuẩn mực đạo đức xã hội Giáo dục ý thức chấp hành quy định luật, nội quy Nhà trường Giáo dục ý thức phấn đấu học tập Giáo dục tinh thần cộng đồng, tích cực tham gia hoạt động nhà trường, xã hội PL11 S T T Giáo dục tình yêu, tình bạn đắn Giáo dụ hoạt tập thể Giáo dục ý thức lao động Giáo dục truyền thống dân 10 tộc, địa phương Giáo dục lòng yêu Tổ quốc, yêu kính Bác Hồ, 11 yêu quê hương Giáo 12 trường tự nhiên Câu 3: Quý Ông/Bà đánh mức độ sử dụng phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trường mà q Ơng/Bà có học? S T T Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh Phương pháp đàm thoại Phương pháp kể chuyện Phương pháp giảng giải Phương pháp trò chơi d Phương pháp nêu gương Phương pháp khuyến khích Phương pháp trách phạt PL12 Câu 4: Quý Ông/Bà đánh mức độ sử dụng hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trường mà q Ơng/Bà có theo học? S T Hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học T Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua môn học Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo lên lớp Giáo dục đạo đức thông qua công tác chủ nhiệm lớp Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Nhóm, Câu lạc Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giáo dục với gia đình lực lượng ngồi xã hội Câu 5: Ơng/Bà gặp khó khăn trình GD ĐĐ cho HS? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… PL13 II XIN ÔNG/BÀ CHO BIẾT MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN - Họ tên:………………………………………… - Nghề nghiệp: - Con Ông/Bà học khối lớp:12 Trân trọng cảm ơn quý Ông/Bà! PL14 Phụ lục Câu hỏi vấn ( Dành cho CBQL, GV, CMHS) Câu hỏi Theo quý vị, hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trường tiểu học quận Bình Thạnh có phù hợp khơng? Nếu khơng phù hợp sao? Câu hỏi Theo quý vị, Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trường tiểu học quận Bình Thạnh có phù hợp khơng? Nếu khơng phù hợp sao? Câu hỏi Theo quý vị, nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trường tiểu học quận Bình Thạnh có phù hợp khơng? Nếu khơng phù hợp sao? Câu hỏi Theo quý vị, hoạt động giáo dục đạo đức quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trường tiểu học quận Bình Thạnh có gặp khó khăn gì? sao? Câu hỏi Theo quý vị, công tác phối hợp nhà trường, gia đình xã hội việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trường tiểu học quận Bình Thạnh cần có giải pháp để đạt hiệu quả? Chân thành cảm ơn quý vị! PL15 Phụ lục PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN VỀ TÍNH CẤP THIẾT, TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP (Dành cho CBQL giáo viên) Kính gửi: Qúy Thầy/Cơ giáo! Để giúp tác giả luận văn có nhìn nhận, đánh giá khách quan mức độ cấp thiết, khả thi biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức trường tiểu học địa bàn quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh Kính đề nghị quý vị cho biết ý kiến biện pháp cách đánh dấu (X) vào ô mà thầy/cô lựa chọn Câu 1: Quý Thầy/Cô đánh tính cần thiết biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường quý thầy cô công tác? S T T Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh tiểu học Biện pháp 2: Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học Biện pháp 3: Hồn thiện cơng tác tổ chức, đạo hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học Biện phương pháp đa dạng hóa PL16 S T Các biện pháp T hình thức tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học Biện pháp 5: Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học Biện pháp 6: Tăng cường hoạt động phối hợp nhà trường - gia đình- xã hội việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học Câu 2: Q Thầy/Cơ đánh tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường quý thầy cô công tác? STT Các biện ph Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh tiểu học lực lượng t Biện pháp 2: Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học PL17 STT Các biện pháp Biện pháp 3: Hoàn thiện công tác tổ chức, đạo hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học Biện pháp 4: Quản lý đổi phương pháp đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học Biện pháp 5: Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học Biện pháp 6: Tăng cường hoạt động phối hợp nhà trường gia đình- xã hội việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học Ngồi biện pháp trên, xin vui lịng cho biết thêm biện pháp khác? ………………………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………………… Tôi xin chân thành cảm ơn! ... hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 10 1.2.2 Khái niệm quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 13 1.3 Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. .. cụ, quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học Đồng thời xây dựng khung lí thuyết gồm: Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho. .. trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học quận Bình Thạnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường tiểu học quận bình thạnh ,

Từ khóa liên quan