0

Thực trạng phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ

269 108 0
  • Thực trạng phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 15:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thu Thủy THỰC TRẠNG PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thu Thủy THỰC TRẠNG PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI Chuyên ngành : Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ XUÂN HỒNG Thành phố Hồ Chí Minh – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Thực trạng phối hợp giáo viên phụ huynh việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi” sản phẩm q trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết luận văn thật chưa có cơng bố cơng trình LỜI CẢM ƠN Trong thực đề tài “Thực trạng phối hợp giáo viên phụ huynh việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi”, nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể với nổ lực thân để hoàn thành luận văn Trước hết, xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh q Thầy Cơ giảng dạy suốt năm học Những kiến thức phương pháp Thầy Cô truyền đạt tảng quan trọng để giúp tơi hồn thành luận văn Đồng thời tơi xin cám ơn Thầy Cơ Phịng Sau đại học Thư viện trường giúp đỡ suốt q trình học tập Đặc biệt tơi xin gửi lời cám ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô TS Lê Xuân Hồng tận tình quan tâm, hướng dẫn nghiên cứu động viên tơi hồn thành luận văn Tơi chân thành cám ơn Ban giám hiệu tập thể giáo viên mầm non trường mầm non công lập Thành phố Hồ Chí Minh: mầm non Hoa Sen mầm non Hoa Thiên Lý (huyện Bình Chánh), mầm non Thiên Đức (huyện Hóc Mơn), mầm non 19/5 Thành Phố (Quận 1) số giáo viên mầm non cơng tác nhóm lớp mẫu giáo – tuổi Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình khảo sát, quan sát, vấn để hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi gửi lời cám ơn sâu sắc đến gia đình bạn học viên khóa 28 ln ủng hộ, động viên khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt trình nghiên cứu Tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cám ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ PHẦN MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam 11 1.2 Lý luận phối hợp giáo viên phụ huynh 15 1.2.1 Giáo viên 15 1.2.2 Phụ huynh 17 1.2.3 Phối hợp 21 1.2.4 Mục đích việc phối hợp giáo viên phụ huynh giáo dục trẻ mầm non…………… 22 1.2.5 Nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp giáo viên phụ huynh giáo dục trẻ mầm non23 1.2.6 Các nguyên tắc phối hợp giáo viên phụ huynh chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non 26 1.2.7 Xây dựng mối quan hệ giáo viên phụ huynh 27 1.2.8 Yếu tố ảnh hưởng đến phối hợp giáo viên phụ huynh việc giáo dục trẻ mầm non 28 1.3 Lý luận giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi 30 1.3.1 Khái niệm giáo dục kỹ 30 1.3.2 Khái niệm giáo dục kỹ tự phục vụ 32 1.3.3 Nội dung giáo dục kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo – tuổi 35 1.3.4 Sự hình thành kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo – tuổi .36 1.3.5 Những điều kiện để hình thành kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi……………… 37 1.3.6 Các nhóm phương pháp giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi…… 38 1.3.7 Yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi…… 39 1.4 Lý luận phối hợp giáo viên phụ huynh việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ 42 1.5 Đặc điểm tâm lí lứa tuổi mẫu giáo – tuổi 43 1.6 Tiêu chí đánh giá kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo – tuổi .46 Tiểu kết chương 51 Chương THỰC TRẠNG PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI 52 2.1 Khái quát trình nghiên cứu điều tra thực trạng 52 2.1.1 Mục đích khảo sát thực trạng 52 2.1.2 Nhiệm vụ khảo sát 52 2.1.3 Phương pháp đối tượng khảo sát 52 2.1.4 Vài nét sở khảo sát 54 2.1.5 Khách thể khảo sát 54 2.2 Kết khảo sát thực trạng phối hợp GVMN PH việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi số trường mầm non 60 2.2.1 Thực trạng nhận thức GVMN, CBQL, PH giáo dục kỹ tự phục vụ hình thành phát triển kỹ tự phục vụ cho trẻ 60 2.2.2 Thực trạng nhận thức cần thiết mục đích việc phối hợp GVMN PH việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ MG – tuổi 63 2.2.3 Thực trạng sử dụng hình thức phối hợp GVMN PH việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi 66 2.2.4 Thực trạng GVMN, CBQL, PH sử dụng cách, phương pháp để giáo dục kỹ tự phục vụ trẻ trường gia đình 72 2.2.5 Đánh giá mức độ thực kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo .77 – tuổi GVMN, CBQL PH 77 2.2.6 Những nguyên nhân trẻ thực tốt chưa tốt kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo – tuổi 87 2.2.7 Thực trạng giao tiếp, trao đổi GVMN PH giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi 91 2.2.8 Những khó khăn phía GVMN PH việc phối hợp để giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ 98 2.3 Đề xuất số biện pháp nâng cao phối hợp GV PH việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi 102 2.3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 102 2.3.2 Một số biện pháp nâng cao phối hợp GV PH việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi 102 2.3.3 Kết khảo nghiệm tính khả thi số biện pháp đề xuất .116 Tiểu kết chương 120 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO 127 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt nội dung viết tắt BP CBQL ĐT GDMN GV GVMN KN MN MG PH SH SL TP.HCM TL TPV TC & XH DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Phương pháp đối tượng khảo sát 54 Bảng 2.2 Một số đặc điểm phía giáo viên mầm non (N=124) 55 Bảng 2.3 Một số đặc điểm phụ huynh trẻ 58 Bảng 2.4 Thực trạng nhận thức CBQL, GVMN PH mục đích việc phối hợp để giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi 65 Bảng 2.5 Thực trạng sử dụng hình thức phối hợp GVMN PH việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi 66 Bảng 2.6 Thực trạng CBQL GVMN sử dụng cách giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ trường 72 Bảng 2.7 Thực trạng đánh giá mức độ thực kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo – tuổi từ GVMN, CBQL PH 77 Bảng 2.8 Những nguyên nhân trẻ thực chưa tốt kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo – tuổi 88 Bảng 2.9 Những khó khăn GVMN việc phối hợp với PH để giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ 98 Bảng 2.10 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất 117 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Trình độ chun mơn giáo viên mầm non 55 Biểu đồ 2.2 Trình độ chun mơn cán quản lí 56 Biểu đồ 2.3 Thâm niên cơng tác quản lí cán quản lí 57 Biểu đồ 2.4 Trình độ học vấn phụ huynh 59 Biểu đồ 2.5 Thực trạng nhận thức GVMN, CBQL, PH giáo dục KN TPV 61 Biểu đồ 2.6 Thực trạng nhận thức GVMN, CBQL, PH hình thành phát triển KN TPV cho trẻ 62 Biểu đồ 2.7 Thực trạng nhận thức cần thiết việc phối hợp GVMN PH việc giáo dục KN TPV cho trẻ mẫu giáo – tuổi 63 Biểu đồ 2.8 Thực trạng GVMN, CBQL PH sử dụng phương pháp để giáo dục KN TPV cho trẻ trường gia đình 76 Biểu đồ 2.9 Kết quan sát KN TPV trẻ trường MN TP.HCM .79 Biểu đồ 2.10 Thực trạng đánh giá PH kỹ quan trọng không quan trọng trẻ mẫu giáo – tuổi 85 Biểu đồ 2.11 Những nguyên nhân trẻ thực tốt KN TPV trẻ mẫu giáo – tuổi 87 Biểu đồ 2.12 Thực trạng PH trao đổi ý kiến với GVMN việc giáo dục KN TPV cho trẻ mẫu giáo – tuổi 91 Biểu đồ 2.13 Thực trạng phương án xử lí tình GVMN CBQL PH than phiền khuyết điểm KN TPV 92 Biểu đồ 2.14 Phụ huynh làm GVMN trao đổi với PH việc giáo dục KN TPV cho trẻ 93 Biểu đồ 2.15 Những nguyên nhân mà GVMN ngại trao đổi với PH, thấy trẻ chưa thực số KN TPV 94 Biểu đồ 2.16 Những nguyên nhân mà PH ngại trao đổi với GVMN, thấy trẻ chưa thực số KN TPV 96 Biểu đồ 2.17 Những khó khăn PH việc phối hợp với GVMN để giáo dục KN TPV cho trẻ 99 Biểu đồ 2.18 So sánh tính khả thi biện pháp đề xuất .118 Biểu đồ 2.19 So sánh tính khả thi biện pháp đề xuất 119 PL70 Khi trẻ mặc áo phơng đơn giản, người lớn dạy cho trẻ cách mặc áo khốc theo bước sau: Để trẻ mặc số áo khó áo có nhiều khuy cài trước người lớn cần hướng dẫn trẻ cách cài khuy áo, thơng qua học, chơi… (Tham khảo youtube tranh hướng dẫn trẻ KN TPV tự làm số việc đơn giản Nxb giáo dục Việt Nam) PL71  Kỹ mặc quần Khi dạy kỹ cho trẻ, người lớn cho trẻ ngồi (trên ghế/trên sàn nhà) đứng Khi tập người lớn cần chuẩn bị cho trẻ quần lưng thun đơn giản, có mặt dễ phân biệt, rộng, không dài PL72  Kỹ vệ sinh Các bước hướng dẫn trẻ vệ sinh Đối với trẻ mẫu giáo chưa bỏ tã, người lớn quan sát số biểu trẻ, để giúp trẻ sẵn sàng bỏ tã Sau đó, người lớn dạy trẻ, kèm cặp làm trẻ bước vệ sinh, nhẹ nhàng giúp trẻ thực để trẻ cảm thấy làm khen ngợi, khuyến khích động viên trẻ thực thường xuyên PL73 PL74  Kỹ chuẩn bị chỗ ngủ dọn dẹp chỗ ngủ Khi gia đình học trường phụ huynh/giáo viên cần hướng dẫn trẻ chuẩn bị chỗ ngủ cho như: Lấy gối, lấy chăn/chiếu/giường… Và hướng dẫn dọn dẹp sau ngủ dậy như: Gấp chăn, chiếu, mang giường dẹp… Tới ăn, trường/gia đình người lớn hướng dẫn trẻ chuẩn bị ăn cho như: Lấy muỗng, chén/bát, khăn giấy, đĩa đựng cơm rơi, ghế… Trong ăn biết tự xúc ăn, ăn không để rơi vãi nhiều Và biết dọn dẹp sau ăn như: Cất chén/bát, muỗng nơi quy định thu dọn bàn ghế sau ăn PL75  Kỹ mang giày/dép Khi trẻ tập mang lần đầu, người lớn cần chọn cho trẻ đôi dép đơn giản dễ xỏ chân vào dễ phân biệt dép trái – phải Để giúp trẻ phân biệt giày/dép trái –phải người lớn thực theo số cách sau: Khi trẻ mang dép đúng, người lớn hướng dẫn cho trẻ mang số loại giày/dép khó như: Dép có quai hậu, giày bệt, giày bata, giày ống… PL76  Kỹ rót nước PL77 Ngồi ra, trường/lớp sưu tầm tạo clip lợi ích cách giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi Và trình chiếu cho phụ huynh trẻ xem tivi lớn trường/tivi lớp vào đón trẻ trả trẻ, thơng qua loa trường để phụ huynh hiểu rõ kỹ tự phục vụ Một số hình thức tuyên truyền - Tuyên truyền lên bảng thơng báo, bảng tin lớp/trường (hình ảnh, poster, clip…) - Trao đổi trực tiếp thường xuyên với phụ huynh tình hình trẻ - Thơng qua họp, sổ bé ngoan - Tuyên truyền thông qua loa phát nhà trường - Mời phụ huynh đến trường/lớp tham gia với trẻ - Tổ chức buổi chuyên đề giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo mời phụ huynh tham dự PL78 Một số clip, video giáo dục/tuyên truyền  Kỹ rửa tay: https://www.youtube.com/watch?v=L01oh9wusSE https://www.youtube.com/watch?v=hbcEdy2uqm8 https://www.youtube.com/watch?v=M4D3p6tg42I PL79  Kỹ vệ sinh: https://www.youtube.com/watch?v=Hr0K7niFDXk https://www.youtube.com/watch?v=PI7SrB3PvCU https://www.youtube.com/watch?v=6GhlMVwVdxw PL80 https://www.youtube.com/watch?v=Gkb2iClpFK4  Kỹ mặc áo: https://www.youtube.com/watch?v=WWNlgvtYcEs  Kỹ mặc quần: https://www.youtube.com/watch?v=oMae4XZnxTw&t=44s  Kỹ mang giày/dép đúng: https://www.youtube.com/watch?v=iT_x PHỤ LỤC 13 Một số hình ảnh khảo sát kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non, TP.HCM Một số hình ảnh khảo sát kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non, TP.HCM Một số hình ảnh khảo sát kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non, TP.HCM Một số hình ảnh khảo sát kỹ tự phục vụ trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non, TP.HCM ... thực trạng phối hợp giáo viên phụ huynh việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi Trên sở đề xuất số biện pháp phối hợp có hiệu giáo viên phụ huynh việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ. .. sở lí luận hoạt động phối hợp giáo viên phụ huynh việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ Làm rõ thực trạng phối hợp giáo viên phụ huynh việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi số trường... Thực trạng phối hợp giáo viên phụ huynh việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi Giả thuyết nghiên cứu Sự phối hợp giáo viên phụ huynh việc giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo – tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ,

Từ khóa liên quan