0

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam hiện nay

27 54 1
  • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 13:29

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu; phân tích, đánh giá thực trạng về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NGUYỄN THỊ THÙY TRANG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC THỪA THIÊN HUẾ, năm 2020 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Luật, Đại học Huế Người hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Đinh Thế Hưng Phản biện 1: TS Lê Thị Hải Ngọc Phản biện 2: PGS TS Hà Thị Mai Hiên Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Trường Đại học Luật Vào lúc ngày 24 tháng 05 năm 2020 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đối tượng Phạm vi nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Bố cục luận văn CHƯƠNG MỘT SỐ VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU 1.1 Những vấn đề lý luận hợp đồng theo mẫu 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm chất 1.1.2 Mối quan hệ hợp đồng theo mẫu với quyền tự hợp đồng, với điều kiện giao dịch chung 1.1.3 Vai trò hợp đồng theo mẫu 1.2 Quyền lợi NTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu 1.3 Các cách thức, biện pháp BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu 10 Tiểu kết Chương 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 12 2.1 Thực trạng pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam 12 2.1.1 Vị trí Luật BVQLNTD hệ thống pháp luật Việt Nam 12 2.1.2 Pháp luật hợp đồng theo mẫu BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu 12 2.1.3 Pháp luật kiểm soát hợp đồng theo mẫu 12 2.1.4 Hậu pháp lý điều khoản khơng có hiệu lực hợp đồng theo mẫu 13 2.1.5 Pháp luật giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 13 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam 13 2.2.1 Thực tiễn thực quy định đăng ký kiểm soát hợp đồng theo mẫu 14 2.2.2 Thực tiễn thực pháp luật hợp đồng theo mẫu từ phía doanh nghiệp 14 Tiểu kết Chương 15 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU Ở VIỆT NAM 16 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam 16 3.1.1 Hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu gắn với việc xây dựng kinh tế thị trường quyền tự kinh doanh, tự hợp đồng 16 3.1.2 Hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch sử dụng hợp đồng theo mẫu gắn với hội nhập kinh tế quốc tế 16 3.1.3 Hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch sử dụng hợp đồng theo mẫu phải gắn liền với nhu cầu bảo vệ quyền người 16 3.1.4 Hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch sử dụng hợp đồng theo mẫu gắn với việc nâng cao trách nhiệm quan quản lý nhà nước 16 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam 16 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam 16 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam 17 Tiểu kết chương 19 KẾT LUẬN 20 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVQLNTD : Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng BVNTD : Bảo vệ người tiêu dùng BLDS : Bộ luật dân NTD : Người tiêu dùng PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế đại, việc áp dụng điều khoản mẫu thể hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trở thành xu phổ biến Điều khoản mẫu giúp cho việc giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy hiệu kinh tế an toàn pháp lý cho bên ban hành, sử dụng Tuy nhiên, phía bên đối tác tiếp nhận điều khoản phải đối mặt với thoả thuận không công họ khơng có hội khả để ảnh hưởng đến điều khoản mẫu Chính vậy, chế kiểm soát hữu hiệu cần thiết lập để điều chỉnh thách thức mà điều khoản mẫu gây nên Sự phát triển kinh tế Việt Nam, với hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới dẫn đến hệ số lượng hợp đồng theo mẫu giao kết NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hố, dịch vụ ngày nhiều Do tính chất đặc thù hàng hoá, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho NTD dẫn đến quy trình giao kết thực hợp đồng theo mẫu tuân theo trình tự thủ tục điều kiện khác biệt so với giao kết hợp đồng thông thường Tuy nhiên, với đặc trưng bên đưa điều kiện điều khoản soạn sẵn mà bên có quyền chấp nhận khơng chấp nhận mà khơng có quyền đàm phán, thương lượng điều kiện điều khoản đó; giao dịch vơ hình chung đặt NTD vào yếu so với thương nhân, yếu chủ yếu bắt nguồn từ bất cân xứng vị thế, thông tin khả đàm phán, thương lượng bên, quy trình, phương thức giao kết thực Bên cạnh đó, thực tiễn cho thấy, tham gia vào giao dịch liên quan đến hợp đồng thương mại, điều kiện giao dịch chung NTD có quyền lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù loại hàng dịch vụ, hạn chế số lượng nhà cung cấp, phụ thuộc vào sở hạ tầng Trong NTD nắm rõ vấn đề nêu để có biện pháp hạn chế rủi ro cho giao kết thực hợp đồng Chính vậy, cần phải có can thiệp pháp luật để BVQLNTD bên yếu giao dịch liên quan đến hợp đồng thương mại, điều kiện giao dịch chung Bên cạnh đó, để tối đa hóa lợi ích mình, dự thảo Hợp đồng, thương nhân thường soạn sẵn điều kiện điều khoản có lợi cho mình, dẫn đến có nhiều khả gây bất lợi cho NTD Thực tiễn cho thấy, tham gia vào quan hệ hợp đồng theo mẫu, NTD thường bị hạn chế việc lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ số loại hàng hố, dịch vụ mà NTD khơng thể thiếu đời sống thuộc diện độc quyền, các loại hàng hố, dịch vụ khác số lượng nhà cung cấp hạn chế Hơn nữa, để đảm bảo tối đa lợi ích mình, soạn thảo hợp đồng theo mẫu, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thường soạn sẵn điều khoản, điều kiện có lợi cho “khuyến mại” cho NTD điều khoản có tính bất lợi Chính vậy, tham gia vào hợp đồng theo mẫu, NTD gặp nhiều khó khăn việc hiểu thấu đáo điều kiện điều khoản đó, dẫn đến hệ có định khơng đắn giao kết hợp đồng Cho nên, yêu cầu từ thực tiễn đặt cần có can thiệp Nhà nước để BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Từ lý trình bày trên, khẳng định việc nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu nước ta việc làm có ý nghĩa thiết thực mặt lý luận thực tiễn Đây lý lựa chọn đề tài: “BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam nay” để nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học Luật Kinh tế Tình hình nghiên cứu đề tài BVQLNTD nhiệm vụ Nhà nước giới, lẽ xét cho cùng, NTD cử tri – người có quyền định nhiều vấn đề trọng đại đất nước Có thể nhận thấy vấn đề hợp đồng nói chung BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu nói riêng tác giả nước nghiên cứu từ sớm BVQLNTD chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta BVNTD bảo vệ quyền người, vấn đề BVQLNTD nói chung BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu nói riêng đề cập nhiều cơng trình nghiên cứu nhiều tác giả khác Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Để làm rõ vấn đề nghiên cứu, luận văn triển khai thực sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Đây phương pháp luận khoa học vận dụng nghiên cứu toàn luận văn Dựa sở phương pháp luận trên, luận văn sử dụng phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể có tính phổ qt khoa học xã hội nhân văn như: Phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp luật học so sánh, phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp trao đổi chuyên gia…Để hoàn thành mục đích nghiên cứu có kết hợp phương pháp phần luận văn, phương pháp phân tích tổng hợp phương pháp sử dụng nhiều luận văn Đối tượng Phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn bao gồm quan điểm, lý luận, học thuyết BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu; quy định pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam quan điểm có tính định hướng hồn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn đặt trọng tâm vào việc nghiên cứu vấn đề lý luận chuyên sâu hình thức phương thức bảo vệ quyền lợi NTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Ngoài ra, luận văn nghiên cứu, đánh giá tính phù hợp, thống nhất, hợp lý khả thi quy định pháp luật hợp đồng theo mẫu, sở dự báo vấn đề pháp lý phát sinh phương hướng hoàn thiện Những nội dung liên quan đến thực trạng pháp luật thực thi pháp luật hợp đồng theo mẫu, luận văn nghiên cứu giới hạn phạm vi lãnh thổ Việt Nam Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ vấn đề lý luận bảo vệ quyền lợi NTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu; phân tích, đánh giá thực trạng bảo vệ quyền lợi NTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam nay, từ đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật 5.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Với mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn xác định sau: CHƯƠNG MỘT SỐ VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU 1.1 Những vấn đề lý luận hợp đồng theo mẫu 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm chất Trên giới, hợp đồng theo mẫu tồn nhiều tên gọi hình thức khác hợp đồng mẫu tiêu chuẩn (standard from contract), hợp đồng dựng sẵn (boilerplate contract) hay hợp đồng gia nhập (adhesion contract) hiểu hình thức điều kiện giao dịch chung mà nhà cung ứng hàng hóa, dịch vụ sử dụng để giao dịch với tất khách hàng Như vậy, hợp đồng theo mẫu hiểu loại hợp đồng nên có đầy đủ đặc điểm hợp đồng nói chung Tuy nhiên, với đặc điểm hợp đồng theo mẫu có đặc điểm riêng Cụ thể là: Thứ nhất, hợp đồng theo mẫu hợp đồng soạn sẵn tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Thứ hai, hợp đồng theo mẫu áp dụng chung cho tất khách hàng có đủ điều kiện tham gia vào giao dịch với bên đưa hợp đồng theo mẫu Thứ ba, chủ thể hợp đồng theo mẫu bao gồm bên thương nhân (với tư cách bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ) bên NTD (với tư cách bên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ) Thứ tư, hình thức hợp đồng theo mẫu thường thể hình thức văn Thứ năm, nội dung hợp đồng theo mẫu thường phía nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ soạn thảo trước sở tuân thủ quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi cho phía đối tác khơng phải bên soạn thảo nội dung hợp đồng 1.1.2 Mối quan hệ hợp đồng theo mẫu với quyền tự hợp đồng, với điều kiện giao dịch chung Quan hệ NTD tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thường xác lập thông qua quan hệ hợp đồng sở nguyên tắc bình đẳng, tự thỏa thuận Tuy nhiên, để bên tự vô hạn hợp đồng trở thành phương tiện để bên mạnh lấn át bên yếu gây thiệt hại tới lợi ích chung xã hội, NTD bên thiếu thông tin, đặc biệt thông tin kiến thức liên quan đến đặc tính kỹ thuật sản phẩm Bên cạnh đó, NTD thơng thường có hội đàm phán, thương lượng quan hệ với thương nhân Đặc biệt, hợp đồng theo mẫu, NTD khơng có hội đàm phán, thỏa thuận nội dung hợp đồng 1.1.3 Vai trò hợp đồng theo mẫu Như vậy, việc nhà làm luật đưa quy định nhằm hạn chế tự hợp đồng cần hiểu bảo đảm cần thiết cho tự hợp đồng trì xã hội đại, lợi ích người khác, lợi ích chung xã hội, trật tự công cộng đạo đức Trước yêu cầu đó, Nhà nước với tư cách chủ thể quyền lực công, cần phải ban hành quy định pháp luật chống lại hành vi lạm dụng quyền tự hợp đồng, nhằm bảo đảm quyền tự hợp đồng người khác, lợi ích chung xã hội trật tự công cộng Đây sở để pháp luật hợp đồng đặt quy định lực chủ thể giao kết hợp đồng, nguyên tắc giao kết hợp đồng, điều kiện có hiệu lực hợp đồng, trường hợp hợp đồng vô hiệu cách thức xử lý hợp đồng vơ hiệu… Trên sở đó, học thuyết hợp đồng ngày đặt nhiều sở cho tác động Nhà nước vào quyền tự hợp đồng so với quan niệm truyền thống trước 1.2 Quyền lợi NTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Quan niệm NTD Ở Việt nam quan điểm thể rõ Pháp lệnh BVQLNTD (1999), Luật BVQLNTD (2010), theo văn ghi nhận:“NTD người mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân, gia đình, tổ chức” Bản chất quyền lợi NTD NTD thường người bỏ tiền mua sản phẩm, hàng hóa, mua (thuê) dịch vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ Do vậy, NTD người mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ Nói cách khác, NTD người trì tồn phát triển doanh nghiệp, hiệu mà tồn giới biết đến “Khách hàng thượng đế” Nguyên tắc Liên Hợp Quốc vạch tám (08) lĩnh vực phát triển sách BVNTD, chuyển thành tám (08) quyền NTD, bao gồm: Thứ nhất, quyền thoả mãn nhu cầu Thứ hai, quyền an toàn Thứ ba, quyền chọn lựa Thứ tư, quyền thông tin Thứ năm, quyền giáo dục kiến thức tiêu dùng Thứ sáu, quyền giải bồi thường thiệt hại Thứ bảy, Quyền đại diện Thứ tám, quyền hưởng môi trường lành mạnh Sự cần thiết phải BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việc thừa nhận kinh tế thị trường, hội nhập với giới bên làm thay đổi vấn đề nhận thức phương pháp điều tiết Nhà nước việc BVNTD Việt Nam Chính vậy, việc BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu mang tính khách quan cần thiết giai đoạn 1.3 Các cách thức, biện pháp BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Để BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu điều quan trọng đòi hỏi Nhà nước với quyền phải ban hành pháp luật nhằm điều chỉnh quan hệ hợp đồng mang tính đặc thù Tuy nhiên, dừng lại việc ban hành pháp luật mà khơng có chế để đảm bảo pháp luật thực thi quy định pháp luật quy định giấy BVNTD cần tới nhiều quan với chức đặc thù khác nhau, có việc Nhà nước phải làm, có việc Nhà nước ủng hộ tạo kinh phí, hội để tổ chức truyền thông, hiệp hội trực tiếp làm thân NTD có trách nhiệm việc bảo vệ 10 Tiểu kết Chương Với việc nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu cho thấy số vấn đề sau: Sự đời tồn hợp đồng theo mẫu mang tính khách quan, xuất hợp đồng theo mẫu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường, tiết kiệm thời gian, khoản chi phí cho việc đàm phán, ký kết hợp đồng, chừng mực góp phần tạo bình đẳng NTD Tuy nhiên, hợp đồng theo mẫu tạo thách thức nguyên tắc “tự hợp đồng”, đồng thời tạo bất bình đẳng tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hố, dịch vụ với NTD (trong NTD ln bên yếu thế) Để BVNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu địi hỏi cần làm sáng tỏ địa vị pháp lý NTD (quyền nghĩa vụ NTD) tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ giao dịch để từ Nhà nước có biện pháp phù hợp nhằm BVQLNTD Cần làm sáng tỏ cần thiết phải BVQLNTD, hình thức phương thức BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam 2.1.1 Vị trí Luật BVQLNTD hệ thống pháp luật Việt Nam Bên cạnh Luật BVQLNTD , lĩnh vực pháp luật khác pháp luật cạnh tranh, pháp luật vệ sinh, an toàn thực phẩm, pháp luật chất lượng sản phẩm rộng pháp luật dân sự, hình có thêm mục đích BVNTD Như vậy, pháp luật BVNTD hiểu hệ thống pháp luật Nhà nước ban hành thừa nhận để BVQLNTD mối quan hệ với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 2.1.2 Pháp luật hợp đồng theo mẫu BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Như đề cập trên, theo Luật BVQLNTD (2010), NTD Việt Nam có tám quyền quyền NTD theo pháp luật Việt Nam phù hợp với Bản hướng dẫn Liên hợp quốc BVNTD Các quyền NTD hợp đồng theo mẫu không tách rời quyền NTD nói chung Quyền lợi NTD hợp đồng theo mẫu không quy định Luật BVQLNTD mà quy định văn pháp lý khác 2.1.3 Pháp luật kiểm soát hợp đồng theo mẫu - Quy định đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung - Quy định hàng hoá dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung - Quy định kiểm soát nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 12 - Quy định kiểm sốt hình thức hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung - Quy định kiểm tra, giám sát việc thực thi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đăng ký - Quy định kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không thuộc phạm vi phải đăng ký 2.1.4 Hậu pháp lý điều khoản khơng có hiệu lực hợp đồng theo mẫu Pháp luật hành tập trung điều chỉnh đến tranh chấp phát sinh từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà chưa quan tâm thoả đáng đến BVQLNTD việc bồi thường thiệt hại điều khoản hiệu lực gây giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam Điều dễ lý giải thực tiễn giao dịch qua hợp đồng theo mẫu Việt Nam chưa phát sinh tranh chấp lớn điều khoản khơng có hiệu lực giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu 2.1.5 Pháp luật giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Hiện nay, tranh chấp NTD tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hiểu tranh chấp dân thông thường nên xử lý theo quy định hành pháp luật tố tụng dân Như vậy, nói việc giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hố, dịch vụ phương thức giải tranh chấp Toà án phương thức hiệu nhất, bên cạnh giải thủ tục hành phương thức cần lưu ý sử dụng bối cảnh đất nước ta 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam 13 2.2.1 Thực tiễn thực quy định đăng ký kiểm soát hợp đồng theo mẫu Việc đăng ký hợp đồng theo mẫu từ phía doanh nghiệp hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký hợp đồng theo mẫu việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu quan nhà nước năm qua đem lại hiệu định công tác BVQLNTD Tuy nhiên, bên cạnh điểm đạt cịn số điểm hạn chế sau: Một là, qua số liệu cho thấy tình trạng vi phạm pháp luật BVNTD hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung số lĩnh vực cung cấp hàng hóa, dịch vụ khác thị trường xuất ngày nhiều, tồn gây ảnh hưởng tới số đông NTD Hai là, thiếu vắng quan BVQLNTD cấp huyện tham gia vào trình kiểm sốt hợp đồng theo mẫu khơng thuộc đối tượng phải đăng ký giám sát việc thực thi hợp đồng theo mẫu thực tế Điều lý giải quy định pháp luật vấn đề chưa chặt chẽ cụ thể Ba là, thiếu kiểm tra, giám sát hợp đồng theo mẫu không thuộc đối tượng bắt buộc phải đăng ký theo quy định Điều 16 Nghị định số 99/NĐCP Điều lý giải lực lượng làm công tác BVQLNTD cịn mỏng, chưa có phân cấp quản lý rõ ràng quan BVQLNTD, chưa có tham gia tổ chức xã hội BVQLNTD 2.2.2 Thực tiễn thực pháp luật hợp đồng theo mẫu từ phía doanh nghiệp Thứ nhất, sử dụng thuật ngữ chun mơn khó hiểu, gây bất lợi chèn ép NTD Thứ hai, đưa vào nội dung hợp đồng điều khoản nhằm giới hạn trách nhiệm cách khơng cơng 14 Thứ ba, đưa vào nội dung hợp đồng điều khoản ấn định điều kiện hợp đồng có lợi cho doanh nghiệp Thứ tư, doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ thông tin cho NTD soạn thảo, ban hành hợp đồng theo mẫu Thứ năm, doanh nghiệp sử dụng hình thức hợp đồng gây bất lợi cho NTD Tiểu kết Chương Với việc nghiên cứu thực trạng điều chỉnh pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu chế giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cho thấy vấn đề sau: Thứ nhất, pháp luật BVQLNTD bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành thừa nhận mà Luật BVQLNTD (2010) đóng vai trò tiên phong Thứ hai, việc áp dụng quy định pháp luật BVQLNTD thực tiễn gặp nhiều bất cập, chưa với quy định pháp luật BVQLNTD Thứ ba, phương thức giải tranh chấp NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đề cập Luật BVQLNTD (2010) Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng để đưa phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam điều cần thiết 15 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU Ở VIỆT NAM 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam 3.1.1 Hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu gắn với việc xây dựng kinh tế thị trường quyền tự kinh doanh, tự hợp đồng 3.1.2 Hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch sử dụng hợp đồng theo mẫu gắn với hội nhập kinh tế quốc tế 3.1.3 Hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch sử dụng hợp đồng theo mẫu phải gắn liền với nhu cầu bảo vệ quyền người 3.1.4 Hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch sử dụng hợp đồng theo mẫu gắn với việc nâng cao trách nhiệm quan quản lý nhà nước 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam Bản thân tơi đề xuất bổ sung số nhóm hàng hố, dịch vụ sau cần phải kiểm soát hợp đồng theo mẫu: dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế; dịch vụ bảo hiểm xe giới Việc mở rộng hàng hoá, dịch vụ khơng làm phát sinh chi phí doanh nghiệp, thực tế 16 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng hợp đồng theo mẫu NTD Tôi cho rằng, để BVNTD có hiệu quan hành nhà nước có thẩm quyền cần phải xem xét tồn nội dung hợp đồng theo mẫu, đảm bảo nội dung hợp đồng phải phù hợp với luật chuyên ngành thực tiễn áp dụng Bên cạnh giải pháp nêu việc hỗ trợ NTD việc tự bảo vệ quyền lợi giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu đóng vai trị quan trọng Có thể nói, đồng hành với NTD vụ kiện BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu tổ chức BVNTD (trong trường hợp tổ chức đại diện cho NTD khởi kiện khởi kiện lợi ích cơng cộng) Tuy nhiên, vị trí tổ chức xã hội cịn chưa coi trọng, nguồn lực tài chủ yếu trơng chờ vào đóng góp hội viên mà khơng có hỗ trợ từ phía Nhà nước (chỉ hỗ trợ nhà nước thực nhiệm vụ nhà nước giao) Vì vậy, Nhà nước cần có chế hỗ trợ kinh phí tổ chức BVNTD, kinh phí tính sở giá trị tranh chấp mà tổ chức BVNTD bảo vệ thành công cho NTD nhận yêu cầu từ trợ giúp NTD Việc thực điều hạn chế chế “xin-cho” việc giao nhiệm vụ cho tổ chức BVNTD từ phía quan nhà nước 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam NTD nhìn nhận “thượng đế” lại có tâm lý e ngại giải tranh chấp tiêu dùng thông qua đường kiện tụng, mà thường kết thúc thương lượng, hịa giải, điều hình thành từ truyền thống tâm lý ngại va chạm, đơi cịn tác động mạnh yếu tố kiến thức Nhiều người 17 biết có quyền khiếu nại, tố cáo, việc có sử dụng quyền hay khơng lại chuyện khác Ngại va chạm tâm lý chung nhiều người, trường hợp thiệt hại khơng lớn liên quan đến lĩnh vực độc quyền nhà nước thường bỏ qua nhiều trường hợp “thượng đế” thắng kiện quyền lợi không giải thoả đáng nên không muốn khiếu nại, khiếu kiện cho đỡ thời gian, tốn kinh phí 18 Tiểu kết chương Trên sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hành BVQLNTD giao dịch sử dụng hợp đồng theo mẫu để từ ưu điểm, hạn chế dự liệu phương hướng hoàn thiện vấn đề cần thiết Việc hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu phải sở định hướng Đảng Nhà nước bảo vệ quyền người nói chung NTD nói riêng Đặt vấn đề BVNTD mối quan hệ với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân, dân Điều địi hỏi đồng hệ thống pháp luật BVQLNTD, từ BLDS, Luật BVQLNTD, luật thương mại đến luật chuyên ngành Các giải pháp hoàn thiện pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu cần tập trung vào việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu chế giải tranh chấp, kiểm soát hợp đồng theo mẫu giải pháp hỗ trợ khác nhằm đảm bảo quyền lợi NTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu 19 KẾT LUẬN Vấn đề BVNTD trọng tâm công tác nhiều Nhà nước giới Bởi lẽ đơn giản, BVNTD bảo vệ quyền người, điều mà giới thừa nhận thông qua Tuyên ngôn nhân quyền BVQLNTD xác định nhiều phương diện, góc độ khác Trong phạm vi nghiên cứu luận án, tác giả lựa chọn nghiên cứu vấn đề BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Thực tế Việt Nam cho thấy, vị NTD quan hệ với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ nói chung hợp đồng theo mẫu nói riêng ln đặt vị trí “yếu thế”, đặc biệt lĩnh vực hàng hoá, dịch vụ độc quyền, hay nói cách khác NTD khơng có “sức đề kháng” trước hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tổ chức, cá nhân kinh doanh, hàng hoá đơn phương soạn thảo Pháp luật BVQLNTD mà tiên phong Luật BVQLNTD (2010) đưa quy định nhằm BVNTD trước điều khoản khơng cơng bằng, mang tính “lạm dụng” mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đặt hợp đồng theo mẫu Tuy nhiên, thực tế cho thấy tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ với mạnh tìm cách để đưa điều khoản khơng có lợi cho NTD hạn chế trách nhiệm Bên cạnh đó, quan chức nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan kiểm soát hợp đồng theo mẫu lĩnh vực phải đăng ký Bên cạnh đó, quy định pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu cịn có nhiều vấn đề bấp cập Đứng trước thực trạng đó, việc hoàn thiện pháp luật BVQLNTD nhằm bảo vệ tốt quyền lợi NTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu góp phần đảm bảo quyền người, thực mục tiêu “dân giàu, nước 20 mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Việc thực hóa giải pháp hồn thiện đề xuất Luận văn cần khảo nghiệm Những sửa đổi, ban hành bổ sung cần sớm thực để quyền lợi NTD đặt vị trí, đề cao vai trò, trách nhiệm, phát huy hiệu quản lý nhà nước công tác BVNTD 21 ... pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu Việt Nam CHƯƠNG MỘT SỐ VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO. .. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 12 2.1 Thực trạng pháp luật BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo. .. BVQLNTD giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CÓ SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam hiện nay,

Từ khóa liên quan