0

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

18 436 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2020, 15:45

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI BÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hà Nội, 10/2020 MỤC LỤC ĐỀ TÀI 1: PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KÌ Q ĐƠ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HƠI Ở VIÊT NAM 1.LỜI MỞ ĐẦU 2.LÝ THUYẾT 2.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam.5 2.1.1.Tính chất, đặc điểm nhiệm vụ thời kỳ độ: 2.1.2.Một số nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ độ: 2.1.2.1.Mọi tư tưởng, hành động phải thực tảng chủ nghĩa Mác – Lênin: .6 2.1.2.2.Phải giữ vững độc lập dân tộc: 2.1.2.3.Phải đoàn kết, học tập kinh nghiệm nước anh em: 2.1.2.4.Xây phải đôi với chống: 2.2.Vận dụng 2.2.1.Kiên trì đường xã hội chủ nghĩa tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2.2.2.Phát huy quyền làm chủ nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực để thực cơng nghiệp hố, đại hố đất nước .8 2.2.3.Xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh, kiên đấu tranh chống trở lực trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 3.KẾT LUẬN ĐỀ TÀI 2: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUN TĂC, PHƯƠNG PHÁP ĐẠI ĐỒN KẾT DÂN TƠC TRONG GIAI ĐOẠN HIÊN NAY 10 LỜI MỞ ĐẦU .10 LÝ THUYẾT 10 2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết toàn dân tộc 10 2.1.1 Nguyên tắc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 10 2.1.2 Phương pháp xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc 14 2.2 Vận dụng .15 3.KẾT LUẬN 18 ĐỀ TÀI 1: PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐÔ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HÔI Ở VIÊT NAM LỜI MỞ ĐẦU Nói đến đường lên CNXH cách khoa học, hợp quy luật, phải đề cập tới thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH Theo đó, độ lên chủ nghĩa xã hội đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ lâu dài “không thể sớm chiều” Bởi vì, “chúng ta phải xây dựng xã hội hồn tồn xưa chưa có lịch sử dân tộc ta Chúng ta phải thay đổi triệt để nếp sống, thói quen, ý nghĩ thành kiến có gốc rễ hàng ngàn năm biến nước ta từ nước nông nghiệp thành nước công nghiệp” Tuy nhiên, muốn “tiến lên chủ nghĩa xã hội” khơng phải “cứ ngồi mà chờ” có chủ nghĩa xã hội Kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin cách mạng không ngừng thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội; xuất phát từ đặc điểm, điều kiện Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định: Thời kỳ độ “là thời kỳ dân chủ mới”, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội Ở Việt Nam hình thái độ gián tiếp với đặc điểm to từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội kinh qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa Đặc điểm chi phối tác động đến lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm bước xóa bỏ triệt để tàn tích chế độ thực dân, phong kiến, đồng thời bước gây dựng mầm mống cho chủ nghĩa xã hội phát triển, tất yếu Xã hội ngày biến đổi không ngừng, nghiệp đổi nước ta đòi hỏi lý luận thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội cần phải nghiên cứu, nhận thức sâu sắc hơn, nhằm khẳng định giá trị nó, đồng thời bổ sung, phát triển cho phù hợp Vì nhóm em chọn đề tài “ Tư tưởng hồ chí minh thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu, thảo luận nhằm làm rõ đặc điểm, tính chất nguyên tắc để thấy rõ vai trò nhiệm vụ quan trọng thời kì đường tiến tới xã hội chủ nghĩa Việt Nam LÝ THUYẾT 2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.1.1 Tính chất, đặc điểm nhiệm vụ thời kỳ độ: - Về tính chất, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ cải biến xã hội cũ thành xã hội – xã hội hoàn toàn chưa có lịch sử dân tộc ta Chúng ta phải thay đổi triệt để nếp sống, thói quen, ý nghĩ thành kiến có gốc rễ hàng ngàn năm biến nước ta từ nước nông nghiệp thành nước công nghiệp” Tuy nhiên, muốn “tiến lên chủ nghĩa xã hội” khơng phải “cứ ngồi mà chờ” có chủ nghĩa xã hội Nếu nhân dân ta người cố gắng, phấn khởi thi đua xây dựng, thời kỳ q độ rút ngắn - Về đặc điểm, Việt Nam nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không trải qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa Bước vào thời kỳ độ, Việt Nam có đặc điểm giống đặc điểm nước khác bước vào thời tồn đan xen yếu tố xã hội cũ bên cạnh yếu tố xã hội tất lĩnh vực đời sống; giai đoạn đầu, yếu tố xã hội cũ cụm lại thành lực có cịn chiến thắng yếu tố xã hội vừa xuất - Nhiệm vụ thời kỳ độ đấu tranh cải tạo, xố bỏ tàn tích chế độ xã hội cũ, xây dựng yếu tố phù hợp với quy luật tiến lên chủ nghĩa xã hội tất lĩnh vực đời sống Trong đó, trị phải xây dựng chế độ dân chủ chất chủ nghĩa xã hội Muốn xây dựng chế độ này, theo Hồ Chí Minh phải chống tất biểu chủ nghĩa cá nhân, trước hết Đảng, máy quyền từ cấp sở đến Trung ương Trên lĩnh vực kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất vấn đề mấu chốt, tăng suất lao động sở cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa, với thiết lập quan hệ sản xuất, chế quản lý kinh tế, cấu thành phần kinh tế, ngành, vùng, lãnh thổ thời kỳ độ Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng quan hệ phân phối quản lý kinh tế Theo Người, quản lý kinh tế phải dựa sở hạch toán, đem lại hiệu cao, sử dụng tốt địn bẩy để phát triển sản xuất Về văn hố, phải triệt để tẩy trừ di tích thuộc ảnh hưởng nơ dịch văn hố đế quốc; đồng thời, phát triển truyền thống tốt đẹp văn hoá dân tộc hấp thụ văn hoá tiến giới để xây dựng văn hố Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học đại chúng Về quan hệ xã hội, phải thay đổi triệt để quan hệ cũ trở thành thói quen lối sống, nếp sống người; xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôn trọng người, ý xem xét lợi ích cá nhân đắn đảm bảo cho thoả mãn để người có điều kiện cải thiện đời sống riêng 2.1.2 Một số nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ độ: 2.1.2.1 Mọi tư tưởng, hành động phải thực tảng chủ nghĩa Mác – Lênin: Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa Mác – Lênin khoa học cách mạng quần chúng bị áp bóc lột; khoa học thắng lợi chủ nghĩa xã hội tất nước… nên theo Người, cách mạng mà giai cấp công nhân thực đạt thành tựu sở trung thành sắt đá với nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin 2.1.2.2 Phải giữ vững độc lập dân tộc: Tự cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc mục đích Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước Khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đời, Người khẳng định: “Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” Độc lập dân tộc mục tiêu trước hết dân tộc; đặt mối quan hệ với chủ nghĩa xã hội độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội sở đảm bảo vững cho độc lập dân tộc trường tồn 2.1.2.3 Phải đoàn kết, học tập kinh nghiệm nước anh em: Xác định “Cách mạng Việt Nam phận lực lượng hồ bình, dân chủ, xã hội chủ nghĩa giới”, Hồ Chí Minh quan niệm: “Sự đoàn kết lực lượng nước xã hội chủ nghĩa đồn kết trí đảng cộng sản công nhân tất nước có ý nghĩa quan trọng bậc nhất” 2.1.2.4 Xây phải đơi với chống: Theo Hồ Chí Minh, muốn đạt giữ thành cách mạng với việc xây dựng lĩnh vực đời sống xã hội phải chống lại hình thức lực cản trở, phá hoại phát triển cách mạng Người dặn: “Đối với kẻ địch phải tỉnh táo, giữ vững lập trường, khơng hồn cảnh hồ bình mà cảnh giác Phải sẵn sàng đập tan âm mưu độc ác kẻ địch, bảo vệ thành cách mang, bảo vệ lao động hồ bình nhân dân” Phải chống lại “căn bệnh”: “Nghe lời bình luận khơng làm thinh, khơng biện bác… Ai nói sao, làm mặc kệ” 2.2 Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam di sản vơ giá dân tộc, sở, tảng hình thành đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân tố định thắng lợi nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam suốt thập kỷ qua Ngày nay, dựa tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng nhân dân ta đạt thành tự quan trọng Tuy nhiên nhiều thử thách, khó khăn, để vượt qua thử thách cần phải tiếp tục đẩy mạnh công đổi tiến lên giành thắng lợi cho nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng thời cần quán triệt sâu sắc, kiên trì vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải tốt số vấn đề sau: 2.2.1 Kiên trì đường xã hội chủ nghĩa tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đi theo đường chủ nghĩa xã hội lựa chọn Hồ Chí Minh Đảng, nhân dân ta Sự lựa chọn đắn chứng minh thực tiễn thắng lợi vĩ đại cách mạng Việt Nam thập kỷ qua lãnh đạo Đảng Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta rõ: Sự lựa chọn Bác Hồ Đảng ta hoàn toàn phù hợp xu thời đại, hợp quy luật phát triển lịch sử nhân loại, phản ánh sâu sắc nguyện vọng cao đẹp nhân dân ta Kiên trì đường xã hội chủ nghĩa, Đảng ta tiếp tục khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX: “Đảng nhân dân ta tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo đường xã hội chủ nghĩa tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” Hiện nay, bối cảnh tình hình giới phức tạp, chủ nghĩa xã hội gặp phải khó khăn thách thức song nước ta kiên định theo đường tiến lên chủ nghĩa xã hội nhằm dành độc lập toàn phần cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân Để làm điều địi hỏi Đảng nhân dân ta phải thường xuyên xây dựng lĩnh trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh , khảng định vai trò lãnh đạo cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam; kiên đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn lực thù địch hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh , mưu toan làm chệch hướng đường xã hội chủ nghĩa nước ta 2.2.2 Phát huy quyền làm chủ nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực để thực cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Ngày nay, để thực đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước địi hỏi phát huy đầy đủ tài năng, trí tuệ sức lao động sáng tạo toàn dân Để phát huy tốt sức mạnh toàn dân tộc cho nghiệp xây dựng đất nước, yêu cầu quan trọng hàng đầu phải xác lập quyền làm chủ nhân dân thực tế, làm cho chế độ dân chủ phát huy cao độ lĩnh vực đời sống người; phải đặc biệt trọng mở rộng dân chủ sở, làm cho dân chủ thực trở thành động lực phát triển xã hội Ln giương cao cờ đại đồn kết dân tộc, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc phấn đấu mục tiêu “giữ vững độc lập, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh ” Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở theo phương châm “đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế” Đường lối đối ngoại rộng mở Đảng nhằm tranh thủ thành tựu khoa học - công nghệ giới, tranh thủ ủng hộ lực lượng tiến giới, thực giữ vững mơi trường hồ bình ổn định tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố 2.2.3 Xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh, kiên đấu tranh chống trở lực trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Sự lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam Vì vậy, để thực tốt nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế, đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hố, Đảng ln trọng nhiệm vụ then chốt xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm không ngừng nâng cao lực lãnh đạo Đảng Hiện nay, tăng cường lãnh đạo Đảng đòi hỏi phải thường xuyên xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức Tăng cường chất giai cấp công nhân, nâng cao trình độ trí tuệ Đảng Chăm lo xây dựng tổ chức sở Đảng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán đảng viên đủ phẩm chất, lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Tiếp tục đổi phương pháp, phong cách lãnh đạo Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết Đảng dân Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày vững mạnh, thực nhà nước dân, dân, dân Phát huy vai trị tồn dân đấu tranh chống tượng tham nhũng, quan liêu, lãng phí, lợi dụng chức quyền mưu cầu lợi ích cá nhân; kiên đưa khỏi máy quyền người bị thối hố biến chất đồng thời ngăn ngừa âm mư “ Diễn biến hịa bình” chủ nghĩa Đế quốc lực thù địch mưu toan bôi nhọ, phủ nhận thành đường chủ nghĩa xã hội nước ta Đồng thời giáo dục tầng lớp nhân dân tham gia lao động sản xuất, sáng tạo, gắn liền với thực hành tiết kiệm, xóa bỏ nghèo nàn, xây dựng đất nước phát triển , tiến KẾT LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam thể nội dung đặc sắc, sở kế thừa phát triển sáng tạo giá trị chủ nghĩa Mác Lênin vào đặc điểm, tình hình xã hội Việt Nam Thực tiễn vận động biến đổi đặt nhiều vấn đề mới, nội dung tư tưởng thời kỳ độ Người giữ nguyên giá trị, cần tiếp tục bổ sung, phát triển điều kiện ĐỀ TÀI 2: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TĂC, PHƯƠNG PHÁP ĐẠI ĐỒN KẾT DÂN TƠC TRONG GIAI ĐOẠN HIÊN NAY LỜI MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất nhân loại, để lại cho di sản tinh thần vô giá, hệ thống tư tưởng nhiều mặt Trong tư tưởng đại đồn kết tư tưởng bật, có giá trị trường tồn trình phát triển dân tộc Đó tư tưởng xuyên suốt quán tư lý luận hoạt động thực tiễn Hồ Chí Minh trở thành chiến lược cách mạng Đảng ta, gắn liền với thắng lợi vẻ vang dân tộc Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc nội dung mang tính chiến lược tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tài sản trí tuệ vơ Bác Hồ để lại cho chúng ta, nội dung trọng yếu chủ đề Đại hội Đảng cấp, động lực phát triển đất nước Đại đoàn kết dân tộc giá trị tinh thần to lớn, truyền thống quý báu dân tộc, hun đúc suốt ngàn năm đấu tranh dựng nước giữ nước Đoàn kết trở thành động lực to lớn, triết lý nhân sinh hành động để dân tộc ta vượt qua bao biến cố, thăng trầm thiên tai, địch họa, để tồn phát triển bền vững Trên sở thực tiễn cách mạng Việt Nam thực tiễn cách mạng giới sớm hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc Với nhãn quan trị sắc bén, với tinh thần nhân văn cao cả, suốt đời, Hồ Chí Minh khơng ngừng xây dựng, hồn thiện hệ thống quan điểm đại đồn kết dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết toàn Đảng cấp quyền, tầng lớp nhân dân, kể đồng bào Việt Nam xa Tổ quốc Giá trị to lớn tư tưởng đại đoàn kết dân tộc ngày thể rõ vai trị giá trị to lớn cơng xây dựng đất nước Đó lí mà nhóm em chọn đề tài “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết dân tộc giai đoạn nay” để làm đề tài nghiên cứu, thảo luận LÝ THUYẾT 2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc, phương pháp đại đoàn kết toàn dân tộc 2.1.1 Nguyên tắc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Một phải xây dựng tảng khối liên minh cơng – nơng – trí thức, đặt lãnh đạo Đảng - Mặt trận dân tộc thống thực thể tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, nơi quy tụ dân nước Việt Song, khơng phải tập hợp lỏng lẻo, ngẫu nhiên, tự phát quần chúng, mà khối đồn kết chặt chẽ, có tổ chức tảng khối liên minh cơng – nơng – trí Đảng Cộng sản lãnh đạo Đây nguyên tắc cốt lõi chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh, hồn tồn khác với tư tưởng đồn kết, tập hợp lực lượng nhà yêu nước Việt Nam lịch sử Trên thực tế theo Hồ Chí Minh, đại đồn kết khơng tình cảm “người nước phải thương cùng” nữa, mà xây dựng sở lý luận vững - Hồ Chí Minh viết: “Lực lượng chủ yếu khối đại đoàn kết dân tộc công nông, liên minh công nông tảng Mặt trận dân tộc thống nhất” Người rõ rằng, phải lấy liên minh công nơng làm tảng, “vì họ người trực tiếp sản xuất tất tài phú làm cho xã hội sống Vì họ đơng hết mà bị áp bóc lột nặng nề Vì chí khí cách mạng họ chắn, bền bỉ tầng lớp khác” Người dặn, nhấn mạnh vai trị nịng cốt liên minh cơng – nông, cần chống lại khuynh hướng coi trọng củng cố khối liên minh công – nông mà không thấy vai trị cần thiết phải mở rộng đồn kết với tầng lớp khác, với tầng lớp trí thức Làm cách mạng phải có tri thức tầng lớp trí thức quan trọng đói với cách mạng Người nói: “Trong nghiệp cách mạng, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lao động trí óc có vai trị quan trọng vẻ vang; cơng – nơng – trí cần đồn kết chặt chẽ thành khối” - Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, mặt trận dân tộc thống liên minh công – nông người xem xét mối quan hệ biện chứng dân tộc giai cấp Mặt trận dân tộc thống rộng rãi, sức mạnh khối liên minh công – nông – trí thức tăng cường; ngược lại, liên minh cơng nơng trí tăng cường, mặt trận dân tộc thống vững chắc, có sức mạnh mà khơng kẻ phá - Theo Hồ Chí Minh, đại đồn kết cơng việc tồn dân tộc, song củng cố phát triển vững Đảng lãnh đạo Sự lãnh đạo Đảng mặt trận vừa vấn đề mang tính nguyên tắc, vừa tất yếu bảo đảm cho mặt trận tồn tại, phát triển có hiệu lực thực tiễn Bởi vì, có đảng giai cấp cơng nhân vũ trang chủ nghĩa Mac – Lênin đánh giá vai trò quần chúng nhân dân lịch sử, vạch đường lối chiến lược sách lược đắn để lôi kéo, tập hợp quần chúng vào khối đại đoàn kết mặt trận, biến tiến trình cách mạng trở thành ngày hội quần chúng Chính vậy, Hồ Chí Minh xác định, mối quan hệ Đảng Mặt trận mối quan hệ máu thịt Khơng có mặt trận, Đảng khơng có lực lượng, khơng thể thực nhiệm vụ cách mạng; khơng có lãnh đạo Đảng, mặt trận khơng thể hình thành, phát triển khơng có phương hướng hoạt động đắn Do vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành viên mặt trận dân tộc thống nhất, vừa lực lượng lãnh đạo mặt trận - Để lãnh đạo mặt trận, Đảng phải có sách mặt trận đắn, phù hợp với giai đoạn, thời ký cách mạng, phù hợp với quyền lợi nguyện vọng đại đa số nhân dân Người viết: “Chính sách mặt trận sách quan trọng Công tác mặt trận công tác quan trọng tồn cơng tác cách mạng” Trong trình lãnh đạo mặt trận, Đảng phải đường lối quần chúng, không quan liêu, mệnh lệnh gò ép thành viên mặt trận; phải dùng phương pháp vận động, giáo dục, thuyết phục, nêu gương, lấy lòng chân thành để đối xử, cảm hóa, khơi gợi tinh thần tự giác, tự nguyện, tuyệt đối khơng lấy quyền uy để buộc thành viên khác mặt trận phải tuân theo Nói chuyện lớp bồi dưỡng cán cơng tác mặt trận, Hồ Chí Minh dặn: “Phải thành thật lắng nghe ý kiến người Đảng Cán đảng viên không tự cao, tự đại, cho tài giỏi người; trái lại phải học hỏi điều hay, điều tốt người…phải tích cực chủ động…làm việc phải kiên nhẫn, phải thiết tha với công tác mặt trận Cán đảng viên có tâm làm cơng tác mặt trận định có tiến nhiều” Hai phải xuất phát từ mục tiêu nước dân - Thành lập mặt trận dân tộc thống để thực đại đoàn kết nhân dân, song khối đại đồn kết thực bền chặt lâu dài có thống cao độ mục tiêu lợi ích Ngay từ năm 1925, nói chiến lược đại đồn kết, Hồ Chí Minh rằng, thực đồn kết có chung mục đích, số phận Nếu khơng suy nghĩ nhau, khơng có chung mục đích, chung số phận dù có kêu gọi đồn kết nữa, đồn kết khơng thể có - Mục đích chung mặt trận dân tộc thống Hồ Chí Minh xác định cụ thể, phù hợp với giai đoạn cách mạng, nhằm tập hợp tới mức cao lực lượng dân tộc vào khối đại đoàn kết Như vậy, độc lập, tự nguyên tắc bất di, bất dịch, cờ đoàn kết mẫu số chung để quy tụ tầng lớp, giai cấp, đảng phái, dân tộc, tôn giáo vào mặt trận Vấn đề lại việc phải làm để tất người thuộc giai tầng nào, lực lượng mặt trận phải đặt lợi ích tối cao lên hết Bởi lẽ, lợi ích tối cao dân tộc bảo đảm lợi ích phận, người thực - Trên sở xác định lợi ích tối cao dân tộc, quyền lợi tầng lớp nhân dân Hồ Chí Minh kết tinh vào tiêu chí nước Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc Các tiêu chí Đảng chủ tịch Hồ Chí Minh cụ thể hóa lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội…phù hợp với tầng lớp, đối tượng thời kỳ lịch sử Ba phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết ngày rộng rãi bền vững 10 - Mặt trận dân tộc thống tổ chức trị – xã hội rộng lớn dân tộc, bao gồm nhiều tầng lớp, đảng phái, dân tộc, tôn giáo khác Do vậy, hoạt động mặt trận phải đưa để tất thành viên bàn bạc công khai, để đến trí, loại trừ áp đặt dân chủ hình thức Đảng lực lượng lãnh đạo mặt trận, thành viên mặt trận Do vậy, tất chủ trương, sách mình, Đảng phải có trách nhiệm trình bày trước mặt trận, với thành viên khác mặt trận bàn bạc, hiệp thương dân chủ để tìm kiếm giải pháp tích cực thống hành động, hướng phong trào quần chúng thực thắng lợi mục tiêu vạch - Để thực nguyên tắc hiệp thương dân chủ phải đứng vững lập trường giai cấp cơng nhân, giải hài hịa mối quan hệ lợi ích dân tộc lợi ích giai cấp, lợi ích chung lợi ích riêng, lợi ích lâu dài lợi ích trước mắt…Phải làm cho tất thành viên mặt trận thấm nhuần lợi ích chung, lợi ích tối cao dân tộc, phải đặt lợi ích chung lên hết, trước hết Những lợi ích riêng đáng phù hợp với lợi ích chung đất nước dân tộc phải tôn trọng Ngược lại, lợi ích phận khơng phù hợp giải với tiến trình chung cách mạng, thơng qua lợi ích chung, với nhận thức ngày đắn người, phận mối quan hệ lợi ích chung lợi ích riêng Trong trình hoạt động, mặt trận cần quan tâm xem xét, giải thỏa đáng, thấu tình đạt lý mối quan hệ lợi ích thành viên việc thực nghiêm túc nguyên tắc hiệp thương dân chủ - Giải đắn mối quan hệ lợi ích mặt trận dân tộc thống góp phần củng cố bền chặt, tạo đồng thuận, trí cao thực mục tiêu: “Đồng tình, đồng sức, đồng lịng, đồng minh” Đồng thời, sở để mở rộng khối đại đồn kết, lơi kéo thêm lực lượng khác vào mặt trận dân tộc thống Bốn phải đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân giúp đỡ tiến - Là tập hợp nhiều giai tầng, dân tộc, tôn giáo, đảng phái, bên cạnh điểm tương đồng, thành viên Mặt trận có điểm khác cần phải bàn bạc, hiệp thương dân chủ để thu hẹp nhân tố khác biệt, cục bội, nhân lên nhân tố tích cực, nhân tố chung, đến thống nhất, đồn kết Để giải vấn đề này, mặt, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phương châm “cầu đồng tồn dị” – lấy chung để hạn chế riêng, khác biệt; mặt khác, Người nêu rõ: “Đoàn kết phải gắn với đấu trang, đấu tranh để tăng cường đoàn kết” Người thường xuyên dặn người cần phải khắc phục tình trạng đồn kết xi chiều, địng thời phải có lịng nhân ái, khoan dung, độ lượng, khắc phục thiên kiến, hẹp hòi, thiển cận, phải nêu cao tinh thần phê bình tự phê bình để biểu dương mặt tốt, khắc phục mặt chưa tốt, nhằm củng cố mở rộng khối đoàn kết mặt trận dân tộc thống Người viết: “Đoàn kết thực nghĩa 11 mục đích phải trí lập trường phải trí Đồn kết thực nghĩa vừa đoàn kết vừa đấu tranh, học tốt nhau, phê bình sai phê bình lập trường thân ái, nước, dân Tóm lại, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội tồn dân cần đồn kết lâu dài, đoàn kết thực tiến bộ” Thực tư tưởng Hồ Chí Minh, q trình xây dựng, củng cố phát triển mặt trận dân tộc thống nhất, mặt, Đảng ta đấu tranh chống khuynh hướng độc, hẹp hịi, coi nhẹ việc tranh thủ tất lực lượng tranh thủ vào mặt trận; mặt khác, ln đề phịng đấu tranh chống biểu khuynh hướng đoàn kết chiều, vơ ngun tắc, đồn kết mà khơng có đấu tranh mức nội mặt trận 2.1.2 Phương pháp xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc Một là, làm tốt công tác vận động quần chúng (Dân vận) - Hồ Chí Minh với đồn kết, đại đoàn kết mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng Để thực mục tiêu phải làm tốt cơng tác vận động quần chúng Vận động quần chúng để thu hút quần để đoàn kết người, tạo Động lực phát triển kinh tế - xã hội văn hoá - Theo Người, để phát huy đầy đủ vai trị, trí tuệ, khả to lớn quần chúng nhân dân nghiệp kháng chiến, kiến quốc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Đảng Nhà nước cán bộ, đâng viên phải biết làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ vận động quần chúng nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; phải giúp nhân dân hiểu đầy đủ, sâu sắc quyền lợi, trách nhiệm nghĩa vụ người công dân Đảng, với Tổ quốc với dân tộc, từ họ tích cực, chủ động, tự giác phấn đấu cống hiến cho nghiệp cách mạng Người dặn: "cần phải chịu khó tìm đủ cách giải thích cho họ hiểu việc ích lợi họ mà phải làm" Theo Hồ Chí Minh phương pháp tiếp cận vận động quần chúng phải phù hợp với tâm tư, nguy vọng quần chúng; đồng thời phải xuất phát từ thực tế trình độ dân trí văn hoá, theo nghĩa rộng nghĩa hẹp, bao gồm phong tục, tập quán với địa phương, đối tượng nhân dân Hai là, thành lập đoàn thể, tổ chức quân chúng phù hợp với đối tượng để tập hợp quần chúng - Theo Hồ Chí Minh, để tập quần chúng nhân dân cách có hiệu quả, cần phải tổ chức đồn thể, tổ chức quần chúng Đây tổ chức để tập hợp, dục, rèn luyện quần chúng cho phù hợp giai cấp, dân tộc, tơn giáo, lat giới tính, vùng miền tổ chức: Cơng đồn, Hội Nơng dân, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Các đoàn thể, tổ chức quần chúng có nhiệm vụ giáo dục, động viên phát huy tính tích cực tầng lớp nhân dân, góp phần thực nhiệm vụ cách mạng giai đoạn 12 - Các đoàn thể, tổ chức quần chúng đời, lãnh đạo Đảng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ, vận động, tập hợp tầng lớp dân tham gia cách mạng, đấu tranh bảo vệ quyền lợi ích minh Chính mà suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, xây dựng bảo vệ đất nước, chức, đồn thể khơng ngừng lớn mạnh số lượng, hoạt động ngày hiệu quả, thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng, hạt nhân khối đa kết toàn dân Ba là, đoàn thể, tổ chức quần chúng tập hợp đoàn kết Mặt trận dân tộc thống - Theo Hồ Chí Minh, đồn thể, tổ chức quần chúng hợp thành Mặt trận dân tộc thống Mặt trận dân tộc thống rộng rãi, chặt chẽ, thống khối đại đồn kết tồn dân tộc mạnh mẽ, bền vững nhiêu Các đoàn thể, tổ chức quần chúng Mặt trận dân tộc thống sợi dây gắn kết Đảng với nhân dân Người khẳng định: "Những đoàn thể tổ chức dan, phần đấu cho dân, bênh vực quyền dân, liên lạc mật thiết nhân dân với Chính phủ” Như vậy, chất đồn thể nhân dân, tổ chức quần chúng tổ chức dân, vai trị Mặt trận đoàn thể nhân dân phải vận động quần chúng bao gồm giai cấp, tầng lớp xã hội tham gia vào tổ chức Cơng tác vận động quần chúng phải dựa chiến lược: "Đồn kết, đồn kết, đại đồn kết Thành cơng, thành cơng, đại thành cơng!" Đối với địan thể, tổ chức quần chúng, Hồ Chí Minh cho tập hợp đoàn kết Mặt trận dân tộc thống nhất, có đạo cơng tác thu hút, tập hợp quần chúng tham gia sinh hoạt tổ chức Người rõ: "Mặt trận dân tộc thống lực lượng to lớn cách mạng Việt Nam Phải đoàn kết tốt đảng phái, đoàn thể, nhân sĩ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hợp tác lâu dài, giúp đỡ lẫn nhau, tiến Phải đoàn kết dân tộc anh em, xây dựng Tổ quốc Phải đoàn kết chặt chẽ đồng bào lương đồng bào tơn giáo, xây dựng đời sống hịa thuận ấm no, xây dựng Tổ quốc" 2.2 Vận dụng Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng muốn thành cơng phải có lực lượng cách mạng Muốn có lực lượng phải đồn kết Đồn kết có lực lượng vô địch, cách mạng công việc chung dân chúng công việc vài người, thế, phải đồn kết rộng rãi, chặt chẽ lâu dài Với tinh thần nhân văn cao nhãn quan trị sắc bén, suốt đời, chủ tịch Hồ Chí Minh khơng ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan điểm đại đồn kết tồn dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đồn kết tồn Đảng, cấp quyền, tầng lớp nhân dân Trong tác phẩm mình, Bác có tới 400 13 nói viết đồn kết Tư tưởng đoàn kết Người thể bật là: “Đoàn kết làm sức mạnh”; “Đoàn kết sức mạnh chúng ta”; “Đoàn kết thắng lợi”; “Đoàn kết sức mạnh, then chốt thành công”; “… điểm quan trọng, điểm mẹ Điểm mà thực tốt đẻ cháu tốt: Đó đồn kết”; “Đồn kết, đồn kết, đại đồn kết Thành cơng, thành cơng, đại thành cơng” - Về ngun tắc đồn kết dân tộc: Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Đại đồn kết tức trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta công nhân, nông dân tầng lớp nhân dân lao động khác Đó gốc đại đồn kết Nó nhà, gốc Nhưng có vững, gốc tốt, cịn phải đồn kết tầng lớp nhân dân khác” Vì vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng dựa nguyên tắc lấy lập trường giai cấp công nhân để giải hài hòa mối quan hệ giai cấp - dân tộc Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc: Thứ nhất, tin vào dân, dựa vào dân lợi ích dân để đồn kết tồn dân, phát động phong trào thi đua yêu nước lao động, học tập, sản xuất chiến đấu, vì: “Trong giới khơng mạnh lực lượng đồn kết nhân dân” Thứ hai, đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo Nhân dân cần vận động, giác ngộ, tự nguyện đứng Mặt trận dân tộc thống lãnh đạo Đảng để “Đoàn kết ta khơng rộng rãi mà cịn đồn kết lâu dài Đồn kết sách dân tộc, khơng phải thủ đoạn trị Ta đồn kết để đấu tranh cho thống độc lập Tổ quốc; ta cịn phải đồn kết để xây dựng nước nhà” Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nói: “Ai có tài, có đức, có sức, có lịng phụng Tổ quốc phục vụ nhân dân ta đoàn kết với họ” Thứ ba, đoàn kết sở hiệp thương, dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái; đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình phê bình Vì “Đồn kết thực nghĩa mục đích phải trí lập trường phải trí Đồn kết thực nghĩa vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học tốt nhau, phê bình sai phê bình lập trường thân ái, nước, dân” Thứ tư, đoàn kết sở kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết dân tộc Phải có lịng khoan dung, độ lượng với người, trân trọng “phần thiện”, dù nhỏ người để tập hợp, quy tụ rộng rãi lực lượng Người viết: “Trong triệu người có người thế khác, hay khác dòng dõi tổ tiên ta Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ Ta phải nhận Lạc cháu Hồng có hay nhiều lịng quốc Đối với đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân mà cảm hóa họ Có thành đại đồn kết, có đại đồn kết tương lai vẻ vang” 14 - Phương pháp để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc: Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết, cần tuyên truyền, vận động nhân dân Nội dung tuyên truyền phải đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi nhân dân yêu cầu thực tiễn cách mạng Tuyên truyền, vận động phải phù hợp với đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo Tiếp theo, phải chăm lo xây dựng xây dựng Đảng hệ thống trị sạch, vững mạnh Đảng cộng sản hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị phát huy sức mạnh đại đồn kết tồn dân tộc Đảng phải đề đường lối đắn Trong Đảng phải đoàn kết, thống từ tư tưởng đến hành động; có kỷ luật, tự giác, nghiêm minh; thực tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Mỗi đảng viên phải thật người đày tớ thật trung thành nhân dân Đảng phải làm cho Nhà nước thật dân, dân, dân Khơng ngừng cải cách máy hành chính, hồn thiện hệ thống pháp luật, Nhà nước quản lý pháp luật “Chế độ ta chế độ dân chủ, tức nhân dân người chủ, mà Chính phủ người đày tớ trung thành nhân dân Chính phủ có mục đích là: Hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân” Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội cầu nối gắn kết Đảng, Nhà nước với nhân dân Mặt trận đoàn thể phải có cương lĩnh, đường lối thiết thực, rõ ràng; hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, phù hợp với giai cấp, tầng lớp, ngành, giới, dân tộc, tơn giáo… để tồn dân tộc tham gia xây dựng thực tốt đường lối, sách Đảng, Nhà nước Đảng Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, thị quan trọng đại đồn kết dân tộc, cơng tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam nước ngồi, bước thể chế hóa thành luật, pháp lệnh, sách ngày thể rõ tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc Nhiều cấp ủy đảng quan tâm đến nghiệp đại đồn kết, đến cơng tác dân vận công tác mặt trận, củng cố tổ chức tăng cường cán bộ, phương tiện điều kiện cho cơng tác mặt trận Chính quyền nhiều cấp, nhiều địa phương thật có chuyển biến nhận thức hành động quan hệ với nhân dân Nhiều dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội Nhà nước ban hành nhằm chăm lo đời sống cho nhân dân thực có kết Quyền làm chủ nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội thể chế hóa, bước phát huy Sự đổi hệ thống trị, việc tăng cường dân chủ hóa đời sống xã hội, việc xây dựng thực Quy chế dân chủ sở góp phần quan trọng vào việc động viên nhân dân cán hăng hái tham gia sinh hoạt trị đất nước, đẩy mạnh sản xuất, thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố an ninh, quốc phịng Đó nhân tố quan trọng, động lực chủ yếu bảo đảm ổn định trị - xã hội thúc đẩy phát triển đất nước 15 Trong giai đoạn nay, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước có tác dụng trực tiếp định đến kết xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội phải thực tốt nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội, để chủ trương, sách sát sống, đáp ứng lợi ích nhân dân Kiên trì thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng, Nhà nước nhân dân ta cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, khoan dung, hợp sức xây dựng cho xã hội đồng thuận cao tinh thần cởi mở, độ lượng, tin cậy lẫn ổn định, phát triển toàn diện bền vững đất nước 3.KẾT LUẬN Vận dụng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp, ngun tắc đại đồn kết dân tộc nội dung tư tưởng, trị giải pháp quan trọng công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công đổi đất nước Đảng, dân tộc Nửa kỷ qua từ Bác xa, tư tưởng Hồ Chí Minh ln đồng hành Đảng, dân tộc cách mạng Việt Nam, soi sáng, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân đạt nhiều thành tựu to lớn Với tất lịng kính u biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Người nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc Đây trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, tồn qn tổ chức đảng, quyền, đoàn thể cấp, người dân Cách mạng nước ta bước sang giai đoạn có khác biệt chất so với thời kỳ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc giải phóng đất nước, chí đā khác nhiều so với 20 năm trước Đại hội IX X Đảng ta xác định đại đoàn kết toàn dân tộc động lực chủ yếu phát triển đất nước Do vậy, cán phải quán triệt quan điểm học kinh nghiệm Đảng Bác Hồ việc kết hợp quan điểm giai cấp phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc Từ thực tiễn lịch sử chứng minh giai cấp cơng nhân đại đồn kết dân tộc có quan hệ biện chứng, khơng đối lập nhau: cơng nhân (và có cơng nhân thực sự) thực đại đồn kết tồn dân tộc Đứng lập trường khác khơng thể đại đoàn kết toàn dân tộc thực Ngược lại, thực đại đồn kết dân tộc thực quan điểm giai cấp công nhân, phù hợp với lợi ích giai cấp cơng nhân Theo quan điểm này, làm tận dụng hết tất tài không phân biệt giai cấp, nguồn gốc xuất thân, người Việt Nam nước hay người Việt Nam nước ngồi, thể quan điểm giai cấp công nhân Đảng ta Lựa chọn cán phải chủ yếu vào nhận thức hành động thực tiễn người chứng tỏ phấn đấu cho độc lập dân 16 tộc chủ nghĩa xã hội, phấn đấu cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 17 DANH MỤC THAM KHẢO Lê Phú Bão (2014), Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng hệ thống trị sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, NXB Lý luận trị (2020) PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa/Tạp chí Tuyên giáo (2020), Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh 18
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm