0

Dự báo quỹ đạo bão ảnh hưởng đến việt nam hạn 5 ngày bằng phương pháp tổ hợp sử dụng kỹ thuật nuôi nhiễu luận văn ths khí tượng học 62 44 02 22

179 15 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 20:55

a ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nh107 - CÔNG THANH DỰ BÁO QUỸ ĐẠO BÃO ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆT NAM HẠN NGÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỔ HỢP SỬ DỤNG KỸ THUẬT NUÔI NHIỄU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI nhiệt đới chiều cho mục đích dự báo quĩ đạo BÃO Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG THANH DỰ BÁO QUỸ ĐẠO BÃO ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆT NAM HẠN NGÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỔ HỢP SỬ DỤNG KỸ THUẬT NI NHIỄU Chun ngành: Khí tượng Khí hậu học Mã số: LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Trần Tân Tiến Hà Nội - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Công Thanh LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS TS Trần Tân Tiến, người tận tình bảo hướng dẫn tơi hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn Thầy cô cán khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học cung cấp cho kiến thức chuyên môn quý báu, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất suốt thời gian học tập thực hành Khoa Tôi xin cảm ơn Phòng sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tạo điều kiện cho tơi có thời gian hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, người thân bạn bè, người bên cạnh cổ vũ, động viên tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập trường Công Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích luận án Những đóng góp luận án Ý nghĩa khoa học thực tiễn Tóm tắt cấu trúc luận án CHƯƠNG 1: Tổng quan dự báo tổ hợp dự báo tổ hợp quỹ đạo bão 1.1 Cơ sở lý thuyết dự báo tổ hợp 1.2 Các cách tạo nhiễu cho trường ban đầu phương pháp BV 1.2.1Phương pháp nuôi nhiễu ẩn (m 1.2.2Phương pháp nuôi nhiễu Nh 1.2.3Phương pháp nuôi nhiễu kết hợ 1.2.4Kỹ thuật chuyển vị tổ hợp (ET 1.3 Các nghiên cứu ứng dụng nhiễu biên ngang (LBC) hệ thống EPS 1.4 Các nghiên cứu ứng dụng đa chế vật lý động lực mơ hình để xây dựng EPS 1.5 Hoạt động bão khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương nghiên cứu dự báo bão phương pháp tổ hợp 1.5.1Đặc điểm hoạt động bão khu vực Tây Bắc Thái Bìn 1.5.2Dự báo bão nước cho khu vực Tây Bắc Thái Bì 1.5.3Tình hình nghiên cứu dự báo bão nước CHƯƠNG 2: Phương pháp nuôi nhiễu có bão lựa chọn tham số cho mơ hình RAMS để dự báo tổ hợp quỹ đạo bão Việt Nam 2.1 Nhiễu mơi trường nhiễu xốy 2.2 Đề xuất phương án nuôi nhiễu mơi trường nhiễu xốy có bão cho khu vực Việt Nam 2.2.1Tạo nhân ban đầu 2.2.2Phương pháp cài xoáy giả cho trường GFS 2.2.3Phương án ni nhiễu có bão 2.2.4Chuẩn hóa nhiễu mơi trường nhiễu xốy 2.2.4.1 Chuẩn hóa nhiễu mơi trường 2.2.4.2 Chuẩn hóa nhiễu xoáy 2.2.5Trực giao nhiễu mơi trường nhiễu xốy 2.2.5.1 Trực giao nhiễu môi trường 2.2.5.2 Trực giao nhiễu xoáy 2.3 Nhiễu biên 2.4 Quy trình nuôi nhiễu 2.5 Lựa chọn tham số cho mơ hình RAMS để dự báo bão Việt Nam 2.5.1 Cấu hình miền tính 2.5.2 Giới thiệu sơ lược mơ hình RAMS 2.5.2.1 Các phương trình RAMS 2.5.2.2 Cấu trúc lưới 2.5.2.3 Các điều kiện biên 2.5.2.4 Sơ đồ đối lưu 2.6 2.6.1 2.6.2 2.7 2.7.1 Số liệu sử dụng phương pháp tìm tâm bão Số liệu Phương pháp dị tìm tâm bão Các phương pháp tổ hợp kết dự báo Dự báo tất định từ thành phần dự báo tổ hợ 2.7.1.1 Trung bình đơn giản 2.7.1.2 Dự báo siêu tổ hợp 2.7.2 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 Dự báo xác suất từ thành phần dự báo tổ hợ Đánh giá dự báo tổ hợp Tính sai số khoảng cách Tính sai số ngang Tính sai số dọc Độ lệch chuẩn CHƯƠNG 3: Dự báo tổ hợp quỹ đạo bão Việt Nam dựa phương pháp nuôi nhiễu phát triển 83 3.1 Khảo sát vai trị tham số mơ hình RAMS vai trị nhiễu xốy nhiễu môi trường để dự báo quỹ đạo bão hạn ngày 83 3.1.1 Lựa chọn sơ đồ đối lưu mơ hình RAMS để dự báo quỹ đạo bão .83 3.1.2 Cấu trúc nhân ban đầu 86 3.1.3 Ảnh hưởng nhiễu môi trường tới quỹ đạo dự báo 90 3.1.3.1 Phân tích trình phát triển nhiễu mơi trường 24 nuôi nhiễu 90 3.1.3.2 Ảnh hưởng nhiễu môi trường tới quỹ đạo bão dự báo hạn ngày 92 3.1.4 Ảnh hưởng nhiễu xoáy tới quỹ đạo bão dự báo 93 3.1.4.1 Phân tích trình phát triển nhiễu xốy 24 ni nhiễu 93 3.1.4.2 Ảnh hưởng nhiễu xoáy tới quỹ đạo bão hạn ngày 96 3.1.5 Ảnh hưởng nhiễu môi trường kết hợp với nhiễu xoáy tới dự báo quỹ đạo bão 97 3.1.5.1 Phân tích q trình phát triển nhiễu mơi trường nhiễu xốy 24 ni nhiễu 3.1.5.2 Ảnh hưởng nhiễu mơi trường kết hợp với nhiễu xốy tới quỹ đạo dự báo bão hạn ngày 3.1.6 Ảnh hưởng nhiễu mơi trường, nhiễu xốy v đạo bão 3.2 Dự báo tổ hợp quỹ đạo bão phương pháp nuôi nhiễu phát triển 3.2.1Dự báo từ thành phần tổ hợp 3.2.2Dự báo tổ hợp phương pháp trung bình 3.2.3.1 Tuyển chọn nhân tố số liệu dùng để tuyển chọn 3.2.3.2 Phương trình dự báo siêu tổ hợp vị trí tâm bão 3.3 Thử nghiệm hệ thống dự báo tổ hợp cho số bão điển hình 3.3.1Bão đổi hướng 3.3.2Bão đôi 3.3.3Hướng di chuyển phức tạp 3.4 Dự báo quỹ đạo bão phương pháp xác suất 3.5 Đề xuất quy trình dự báo bão hạn ngày hệ thống dự báo tổ hợp dựa phương pháp nuôi nhiễu KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Sơ đồ tổ hợp thành phần dự báo tổ hợp tiêu biểu: a) thành phần có độ tán tổ hợp tốt; b) thành phần có độ tán khơng tốt); + T: trạng thái thực khí quyển; C: dự báo kiểm chứng; P , P cặp nhiễu tổ hợp; A: trung bình cặp nhiễu tổ hợp (Kalnay, 2003) Hình 1.2 Chu kỳ ni dao động phát triển (Toth Kalnay, 1993) Hình 1.3 Chu kỳ tự nuôi dao động phát triển (Toth Kalnay, 1993) Hình 1.4 Sơ đồ ni cặp nhiễu (Toth Kalnay, 1997) Hình 1.5 Phương pháp ni nhiễu KMA (Lee, 2006) Hình 1.6 Phương pháp ni nhiễu Hình 1.7 Chu kỳ ni nhiễu p báo có nhiễu P1, P2, P3 v Hình 1.8 Sai số dự báo TMEPS Hình 1.9 Sơ đồ hệ thống dự báo tổ 2009) Hình 1.10 Sai số dự báo hệ thống dự báo tổ hợp NMC, Trung Quốc (Chen nnk, 2009) 46 Hình 1.11 Sơ đồ hệ thống dự báo tổ hợp bão Viện nghiên cứu Thượng Hải, Trung Quốc a) chu kỳ nuôi nhiễu; b) phương pháp nuôi nhiễu (Huang nn Hình 1.12 Kỹ thuật đồng h Hình 1.13 Sai số dự báo qu (Yamaguchi, Hình 1.14 Bản đồ dự báo x ngày (b) Hình 1.15 Sai số dự báo qu Tây Bắc Thá 2010, 2011 ( Hình 2.1 Cách tạo nhân ban đầu Hình 2.2 Sơ đồ cặp nhiễu tổ hợp dự báo nuôi 24 trước thời điểm làm dự báo T00 Hình 2.3 Sơ đồ nuôi nhiễu môi trường kết hợp với nhiễu xốy kỳ ni (từ thời điểm trước 24 tớ Hình 2.4 Chu kỳ ni nhiễu Hình 2.5 Miền dự báo quỹ đạo bão Hình 2.6 Dự báo siêu tổ hợp (Kisn Hình 2.7 Mơ tả vịng trịn dự báo ( Hình 2.8 Sơ đồ mơ tả cách tính sai số Hình 3.1 Quỹ đạo bão Washi (http://agora.ex.nii.ac.jp/digitaltyphoon/summary/wnp/l/201121.html.en) Hình 3.2 Quỹ đạo dự báo thay đổi sơ đồ đối lưu ngày 13/12/2011+120h; Trịn rỗng: Qũy đạo trung bình tổ hợp; Tam giác: Quỹ đạo thực; Sao: KUO; chấm trịn đặc: KF Hình 3.3 Sai số vị trí thay đổi sơ đồ đối lưu ngày 13/12/2011+120h Hình 3.4 Biểu đồ sai số vị trí tâm b Hình 3.5 Biểu đồ sai số dọc (a) RAMS Hình 3.6 Trường nhiễu tốc độ gió ( Hình 3.7 Trường nhiễu nhiệt (độ C Hình 3.8 Trường nhiễu tốc độ gió (m/s) nhân D3 cắt qua vĩ tuyến 6N lúc 12h ngày 13/12/2011 Hình 3.9 Trường nhiễu nhiệt (độ C) nhân D3 cắt qua vĩ tuyến 6N lúc 12h ngày 13/12/2011 Hình 3.10 Trường nhiễu nhiệt (độ C) trường nhiễu tốc độ gió (m/s) mực 850hpa tạo từ phân bố chuẩn Gause với độ lớn nhiễu trường gió m/s nhiệt độ C Hình 3.11 Trường nhiễu nhiệt (độ C) trường nhiễu gió (m/s) cắt qua vĩ tuyến 6N tạo từ p m/s nhiệt đ Hình 3.12 Bản đồ ghép chồng hạn trước thời điểm dự báo -24 00 trường đị trường hợp n Hình 3.13 Bản đồ ghép chồ 120 (a,b,c phần (f) Hình 3.14 Bản đồ ghép chồ trường đị trường hợp nu Hình 3.15 Bản đồ trường tố trường G tuyến 6N lúc Hình 3.16 Bản đồ ghép chồ trường G giả kết hợp v 14/12/2011 Hình 4.5 Bản đồ ghép chồng hạn trước thời điểm dự báo -24, -18, -12, -06 00 trường địa vị (a-24, a-18, a-12, a-06, a-00), gió (b-24, b-18, b-12, b-06, b-00), nhiệt (c-24, c-18, c-12, c-06, c-00) trung bình theo phương thẳng đứng trường hợp ni nhiễu mơi trường 142 a-00 Hình 4.6 Bản đồ ghép chồng hạn trước thời điểm dự báo -24, -18, -12, -06 00 trường địa vị (a-24, a-18, a-12, a-06, a-00), gió (b-24, b-18, b-12, b-06, b-00), nhiệt (c-24, c-18, c-12, c-06, c-00) trung bình theo phương thẳng đứng trường hợp ni nhiễu xốy 143 D0 Hình 4.7 Bản đồ trường gió (m/s) trường GFS có cài xốy giả (D0) trường GFS có cài xốy giả kết hợp với nhiễu D1, D2, D3, D4, D5, D6 cắt qua vĩ tuyến 6N lúc 12h ngày 14/12/2011 144 Hình 4.8 Bản đồ ghép chồng hạn trước thời điểm dự báo -24, -18, -12, -06 00 trường địa vị (a-24, a-18, a-12, a-06, a-00), gió (b-24, b-18, b-12, b-06, b-00), nhiệt (c-24, c-18, c-12, c-06, c-00) trung bình theo phương thẳng đứng trường hợp ni nhiễu mơi trường nhiễu xốy 146 Bảng 4.1 Bảng sai số khoảng cách trung bình bão năm 2009, 2010, 2011 2012 Hạn Kuo+00 72 Kuo+01 76 Kuo-01 74 Kuo+02 70 Kuo-02 76 Kuo+03 74 Kuo-03 73 Kuo+04 75 Kuo-04 75 Kuo+05 75 Kuo-05 76 Kuo+06 73 Kuo-06 76 KF+00 76 KF+01 79 KF-01 78 KF+02 78 KF-02 78 KF+03 76 KF-03 76 KF+04 79 KF-04 80 KF+05 76 KF-05 80 KF+06 78 KF-06 78 KFCT+00 81 KFCT+01 83 KFCT-01 81 KFCT+02 82 KFCT-02 82 KFCT+03 82 KFCT-03 81 147 KFCT+04 82 KFCT-04 86 KFCT+05 79 KFCT-05 82 KFCT+06 83 KFCT-06 83 Bảng 4.2 Bảng sai số dọc trung bình bão năm 2009, 2010, 2011 2012 Hạn Kuo+00 -19 Kuo+01 -21 Kuo-01 -22 Kuo+02 -19 Kuo-02 -25 Kuo+03 -26 Kuo-03 -23 Kuo+04 -21 Kuo-04 -21 Kuo+05 -23 Kuo-05 -23 Kuo+06 -22 Kuo-06 -24 KF+00 -35 KF+01 -36 KF-01 -35 KF+02 -35 KF-02 -39 KF+03 -35 KF-03 -33 KF+04 -36 KF-04 -35 KF+05 -35 KF-05 -38 KF+06 -38 KF-06 -39 148 KFCT+00 -38 KFCT+01 -41 KFCT-01 -37 KFCT+02 -33 KFCT-02 -40 KFCT+03 -37 KFCT-03 -37 KFCT+04 -40 KFCT-04 -38 KFCT+05 -33 KFCT-05 -40 KFCT+06 -41 KFCT-06 -41 Bảng 4.3 Bảng sai số ngang trung bình bão năm 2009, 2010, 2011 2012 Hạn Kuo+00 -30 Kuo+01 -30 Kuo-01 -31 Kuo+02 -30 Kuo-02 -36 Kuo+03 -28 Kuo-03 -34 Kuo+04 -35 Kuo-04 -32 Kuo+05 -29 Kuo-05 -30 Kuo+06 -33 Kuo-06 -29 KF+00 -25 KF+01 -29 KF-01 -29 KF+02 -29 KF-02 -27 149 KF+03 -32 KF-03 -30 KF+04 -28 KF-04 -30 KF+05 -28 KF-05 -30 KF+06 -31 KF-06 -27 KFCT+00 -31 KFCT+01 -34 KFCT-01 -33 KFCT+02 -32 KFCT-02 -34 KFCT+03 -35 KFCT-03 -32 KFCT+04 -33 KFCT-04 -39 KFCT+05 -30 KFCT-05 -33 KFCT+06 -32 KFCT-06 -27 Bảng 4.4 Bảng sai số khoảng cách trung bình bão năm 2009, 2010, 2011 2012 phương án tổ hợp Hạn 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 150 90 96 102 108 114 120 Bảng 4.5 Bảng sai số khoảng cách trung bình bão năm 2009, 2010, 2011 2012 phương án tổ hợp sau hiệu chỉnh Hạn 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 151 Bảng 4.6 Bảng phương trình hồi quy hạn 24 TEN HESO 39 TEN HESO 31 TEN HSTD Kuo+00 KFCT-01 24.1833 1.12168 0.54877 HSTD KF+00 Kuo+00 -1.38918 0.15888 0.65486 HSTD KF+00 Kuo+00 KFCT+02 -0.63102 KFCT+05 -0.60875 KFCT+05 KFCT+04 Kuo-05 0.21607 -0.48439 KF-04 Kuo-02 0.61384 -0.32927 Kuo-03 KF-03 KF+04 1.09216 KF-02 0.3023 Kuo-01 KF+06 -1.20643 Kuo-01 0.18518 KFCT-03 KFCT-03 0.29508 Kuo-03 -0.48681 Kuo-02 KFCT+00 Kuo+05 Kuo+01 Kuo-01 KF-04 KF-06 KF-01 KF+05 KFCT+05 KFCT+03 KF-03 Kuo-04 Kuo-06 Kuo+03 KFCT+01 KF-02 Kuo-03 KFCT-02 KF+02 KF+01 Kuo-02 KFCT-05 KFCT-06 KFCT+06 KF-05 KF+00 KF+03 Kuo+04 Kuo+06 KFCT-04 Kuo+02 -0.33461 -0.40331 0.24438 0.46757 1.21461 -0.76587 1.0225 -0.98425 0.272 0.16321 0.51559 -0.65797 0.32707 0.45207 0.08894 -0.63116 -0.4207 -0.08658 -0.41264 0.23263 -0.29206 -0.02859 -0.17434 -0.1148 -0.35917 0.35675 0.15122 -0.10203 0.05814 0.01033 0.01278 KF+02 Kuo-06 KFCT+03 KFCT+02 KFCT-01 KF+04 Kuo+05 KF+01 KFCT+01 KFCT+00 KFCT-03 Kuo+03 KF-06 KF+06 KFCT+06 KF-03 Kuo-04 Kuo+02 KFCT-05 KFCT-04 KFCT+04 KF+03 KF+05 -0.61768 0.315 -0.32334 0.22661 0.26224 0.42196 0.27807 -0.38807 0.22231 -0.11625 -0.18228 -0.22288 0.18608 0.18174 -0.08693 0.12529 0.07273 0.06043 -0.01164 -0.00863 -0.00738 0.00685 0.00417 Kuo-06 KF+02 KFCT+01 KF+05 KF+01 KF+06 KFCT+06 KF-06 KFCT-01 KFCT+00 KF+04 KFCT+04 KFCT+02 Kuo-04 KFCT-05 Kuo+02 Kuo+05 152 Bảng 4.7 Bảng phương trình hồi quy hạn 48 TEN HSTD KF+03 Kuo-04 KFCT-03 HESO 39 3.47374 0.58114 0.50111 TEN KF+03 Kuo+00 Kuo-02 HESO 31 3.53082 0.73692 0.27816 -0.24554 KFCT-03 -0.43204 TEN HSTD KF+05 Kuo-04 KFCT-03 KF-02 0.60254 Kuo-03 -0.18081 KF-03 KF+00 -0.00371 KF+01 0.40685 Kuo-02 KF-04 Kuo-02 Kuo-05 -0.6217 -0.51739 0.47328 KF-02 KF-04 Kuo-04 -0.5788 0.83325 -0.72972 Kuo+00 KF+04 KF+01 KF+05 KFCT+05 KFCT+06 KFCT+02 KFCT-02 KFCT+04 KFCT-01 KF-06 KFCT+01 KFCT+00 KFCT+03 KF+01 Kuo-01 Kuo-03 Kuo+06 KF+02 KFCT-05 Kuo+03 KF-05 KF-03 Kuo-06 Kuo+05 KF+04 Kuo+04 KFCT-04 KF-01 Kuo+00 Kuo+02 KFCT-06 Kuo+01 KF+06 0.58855 0.17728 -0.16325 0.22936 0.17326 -0.1965 -0.02783 -0.61694 0.20432 -0.28645 -0.20839 -0.44516 -0.30002 0.41709 -0.19707 0.19617 0.1144 0.16325 0.22025 -0.22872 0.16924 -0.12721 0.14108 -0.11638 0.04857 0.08541 0.04452 -0.03092 -0.01709 -0.01905 0.01505 KFCT+03 KFCT+02 Kuo-01 KF+02 KFCT+01 KFCT+04 KF+05 KFCT+00 KF-06 KFCT+05 Kuo-06 Kuo+05 KFCT-04 KFCT+06 KFCT-05 KF-03 KF+04 Kuo+03 KFCT-01 KF+00 Kuo+02 KF+06 HSTD 0.52268 -0.24923 0.18605 -0.31978 0.29518 0.19288 -0.18171 0.3448 -0.19274 -0.45786 0.13056 0.23043 -0.27546 0.09443 -0.11179 0.07258 -0.20179 0.15008 0.08156 0.05194 0.07436 -0.00405 0.00423 KFCT+01 KFCT+04 Kuo-06 Kuo+05 Kuo-03 KFCT+02 Kuo-01 KF+00 KF-06 KFCT+05 KFCT+06 KFCT-05 KFCT+00 KF+02 KFCT-01 Kuo+02 KF+06 153 Bảng 4.8 Bảng phương trình hồi quy hạn 72 TEN HSTD KF+03 Kuo-04 KFCT-03 KF+00 KF-02 Kuo-03 Kuo+03 KFCT-02 Kuo-06 Kuo+05 KF+06 KFCT+02 KF+04 KF+01 KF+05 Kuo+02 Kuo+06 Kuo-05 KFCT+00 Kuo+01 KF-01 Kuo+00 KF-03 Kuo-01 KFCT-01 KF+02 KFCT-06 KF-05 KFCT+03 KF-04 Kuo-02 KFCT+04 KFCT-05 KFCT+01 KF-06 KFCT-04 KFCT+05 Kuo+04 KFCT+06 HESO 39 4.87826 0.62004 0.33975 -0.17733 0.40843 -0.45139 0.24031 -0.12649 0.17958 0.48131 -0.51064 -0.43712 0.16343 0.56033 -0.49422 -0.07825 -0.46973 0.38924 -0.43659 -0.26108 0.23781 0.22285 0.29044 0.20144 -0.1181 0.08523 -0.23032 0.07163 -0.12392 -0.04428 0.13403 -0.0646 0.0388 -0.02986 0.03169 0.05131 -0.02261 0.00789 0.01028 -0.00012 TEN HSTD KF+03 Kuo-03 KFCT-03 KFCT+02 Kuo+03 Kuo-04 Kuo-06 Kuo+05 Kuo+02 KFCT+05 KFCT-05 KFCT+04 Kuo+00 KF+06 KF+04 KF+05 KF+01 KF+00 KFCT+00 Kuo-01 KF-02 KFCT-01 KFCT+03 KF+02 KF-04 KFCT+01 KF-06 Kuo-02 KFCT+06 KFCT-04 KF-03 154 HESO 31 4.6423 0.42843 0.35453 -0.2096 0.14972 -0.15838 0.37911 0.29824 -0.38243 -0.2196 0.03037 -0.04724 0.1755 0.10228 -0.33905 0.39407 0.27442 -0.45083 0.33292 -0.15993 -0.1301 -0.25039 0.0825 -0.06701 -0.18804 0.12932 0.05588 0.0745 0.05594 -0.0281 0.00924 0.00521 TEN HSTD KF+05 Kuo-06 Kuo+05 Kuo-03 KFCT-03 KFCT+02 Kuo-04 KFCT+05 Kuo+02 KF+04 KF+06 KF+01 KF+00 KFCT+04 KFCT+00 Kuo-01 KFCT-01 KFCT+01 KFCT-05 KF-06 Kuo-02 KF+02 KF-03 KFCT+06 Kuo+00 Bảng 4.9 Bảng phương trình hồi quy hạn 96 TEN HSTD KF+05 Kuo-03 HESO 39 6.45421 0.17832 0.4306 TEN HSTD KF+05 Kuo-03 HESO 31 5.90617 0.23857 0.38453 TEN HSTD KF+05 Kuo-03 KFCT+01 Kuo-04 KF+03 KF-05 -0.05395 0.35689 0.47353 -0.35886 KFCT-03 KFCT+06 KFCT+04 KFCT+01 -0.11069 0.18011 0.10575 -0.09805 KFCT-03 KFCT+06 KFCT+04 KFCT+01 KF+04 0.54934 Kuo-04 0.41887 Kuo-04 KFCT+06 0.12812 Kuo+02 0.0598 Kuo+02 KFCT-06 KF+06 Kuo+02 KFCT+04 KFCT-03 KF-02 Kuo-02 KF+00 KFCT-01 KFCT+00 KF+02 Kuo+05 Kuo+01 KFCT+03 KF+01 KFCT-02 Kuo-01 KF-04 KF-06 KF-01 KF-03 KFCT+05 KFCT-05 Kuo+00 Kuo-05 Kuo+04 KFCT-04 Kuo-06 Kuo+06 Kuo+03 KFCT+02 -0.18804 -0.26694 0.09487 0.08966 -0.12519 0.27127 -0.34219 -0.3266 0.16041 -0.17687 -0.3741 -0.37127 0.16011 0.13573 0.09223 0.11196 -0.10981 0.207 0.17342 -0.16673 -0.13247 -0.06477 -0.06816 0.10789 -0.14374 0.08735 0.02175 0.04321 0.044 -0.03226 0.0074 KF+03 KF+06 KF+04 KF+00 Kuo-02 KF+02 KF+01 KFCT+00 KF-06 Kuo+05 Kuo+00 KFCT+03 Kuo-01 KFCT+05 KFCT-01 KF-03 KFCT-05 Kuo+03 KFCT+02 KF-02 KF-04 KFCT-04 Kuo-06 0.32546 -0.23029 0.57659 -0.53737 -0.27178 -0.33202 0.15182 -0.11108 0.19185 -0.21053 0.13657 0.10089 -0.09756 -0.08664 0.09482 -0.13133 -0.05261 -0.1204 -0.03616 0.08373 0.03001 -0.00617 0.00415 KF+06 KF-06 KF+04 KF+00 KFCT+00 Kuo-01 Kuo+00 KFCT+05 KF-03 Kuo+05 KF+02 KFCT-01 KFCT-05 Kuo-02 KFCT+02 Kuo-06 KF+01 155 Bảng 4.10 Bảng phương trình hồi quy hạn 120 TEN HSTD KF+05 Kuo-03 HESO 39 10.2103 0.44965 0.66477 TEN HSTD KF+05 Kuo-04 HESO 31 9.73772 0.53105 0.62269 TEN HSTD KF+05 Kuo-04 KFCT+01 Kuo-04 -0.3643 0.76991 Kuo+02 KF-06 0.2072 -0.16489 Kuo+02 KF-06 Kuo+05 KFCT+03 -0.8448 0.23579 KFCT+01 Kuo-06 -0.31236 -0.40681 KFCT+01 Kuo-06 KF+00 -0.50834 Kuo+00 0.20021 Kuo+00 KF+04 KFCT-04 KFCT-01 KFCT+05 KFCT+00 Kuo+06 KFCT+06 Kuo+03 Kuo-06 Kuo+01 Kuo+04 Kuo-02 KF-01 KF+03 KF-04 KFCT-02 Kuo-05 KF+01 KF+02 Kuo+00 Kuo-01 KF+06 KFCT-05 KFCT-03 KF-02 KFCT+02 Kuo+02 KF-03 KFCT+04 KF-05 KFCT-06 KF-06 0.24657 -0.51372 0.23176 -0.2109 0.15563 -0.29741 -0.00027 0.08623 -0.51794 0.49949 0.35044 -0.75529 0.06995 0.52415 -0.74642 0.15466 -0.16019 0.71382 -0.40433 0.34018 0.35508 0.20851 0.06925 0.05157 -0.13524 0.06291 -0.18166 -0.06825 0.03384 -0.11208 -0.02105 0.01884 KFCT+03 Kuo+05 KFCT-04 KFCT-01 KF-04 KF+04 Kuo-03 KF+00 Kuo-02 KF+03 KFCT+05 KFCT+00 KF+01 KF+02 KFCT-03 Kuo-01 Kuo+03 KF-03 KFCT-05 KFCT+06 KF-02 KF+06 KFCT+02 KFCT+04 0.1754 -0.68957 -0.38103 0.25489 -0.47528 0.26985 0.5797 -0.6178 -0.43203 0.53158 -0.26581 0.12522 0.4557 -0.42096 0.09389 0.15104 0.17782 0.07527 0.04579 0.03174 0.06896 0.02971 0.00846 0.00700 KFCT-01 Kuo+05 KFCT+05 KF+04 KF+00 Kuo-03 KFCT+00 KFCT+02 KFCT+04 KFCT+06 KF+06 KF+01 Kuo-02 Kuo-01 KF-03 KFCT-05 KF+02 KFCT-03 156 ... báo tổ hợp dựa phương pháp nuôi nhiễu 17 CHƯƠNG 1: Tổng quan dự báo tổ hợp dự báo tổ hợp quỹ đạo bão 1.1 Cơ sở lý thuyết dự báo tổ hợp Để giảm thiểu tác hại bão gây ra, nhiều phương pháp sử dụng. .. trường kết hợp với nhiễu xoáy tới quỹ đạo dự báo bão hạn ngày 3.1.6 Ảnh hưởng nhiễu môi trường, nhiễu xoáy v đạo bão 3.2 Dự báo tổ hợp quỹ đạo bão phương pháp nuôi nhiễu phát... áp dụng thành công kỹ thuật ni nhiễu phát triển mơ hình RAMS có bão khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương - Xây dựng quy trình dự báo tổ hợp quỹ đạo bão ảnh hưởng đến Việt Nam hạn ngày phương pháp tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự báo quỹ đạo bão ảnh hưởng đến việt nam hạn 5 ngày bằng phương pháp tổ hợp sử dụng kỹ thuật nuôi nhiễu luận văn ths khí tượng học 62 44 02 22 ,