0

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Nguyễn Hải Ngọc

8 25 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2020, 19:44

Mời các bạn tham khảo bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân sau đây để nắm bắt những kiến thức về xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân; quan điểm Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước; xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ; xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu quả. CHƯƠNG VI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN I.XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THỂ HIỆN QUYỀN  LÀ CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN Dân chủ thể khía cạnh: Dân chủ, vị dân.Dân làm chủ, khả năng, lực dân 1.Nhà nước dân 2.Nhà nước dân 3.Nhà nước dân II.SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GIAI CẤP CƠNG  NHÂN VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC CỦA  NHÀ NƯỚC 1.Bản chất giai cấp nhà nước -Nhà nước Đảng Cộng sản lãnh đạo -Nhà nước định hướng phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội -Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ II.SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GIAI  CẤP CƠNG NHÂN VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ  TÍNH DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC 2/Bản chất giai cấp cơng nhân thống với tính nhân dân,tính dân tộc nhà nước -Nhà nước Việt Nam đời kết đấu tranh lâu dài,gian khổ nhiều hệ người Việt Nam -Nhà nước Việt Nam bảo vệ lợi ích nhân dân, lấy lợi ích dân tộc làm III.XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU  LỰC PHÁP LÝ 1/Xây dựng nhà nước hợp pháp,hợp hiến: Nhà nước phải phù hợp với hiến pháp,thơng qua chế độ phổ thơng đầu phiếu,bình đẳng,đầy đủ tư cách hiệu lực pháp lý giải vấn đề đối nội đối ngoại 2/Nhà nước quản lý Hiến pháp,pháp luật đưa pháp luật vào sống IV.XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC TRONG  SẠCH,HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ 1.Xây dựng đội ngũ cán bộ,cơng chức vừa có đức vừa có tài,trong đức gốc Đề phịng khắc phục tiêu cực hoạt động nhà nước _Đặc quyền đặc lợi _Tham ơ,lãng phí,quan liêu _”Tư túng” , ”chia rẽ” , ”kiêu ngạo” 3.Tăng cường tính nghiêm minh pháp luật đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng Kết luận  _Nhà nước phải thực hiện quyền làm chủ cho nhân  dân _Phải kiện tồn bộ máy hành chính _Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước Trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh, Thành uỷ TP.HCM đã phát động phong trào: ●3 khơng -Khơng nhũng nhiễu với dân -Khơng lạnh nhạt với dân -Không từ chối yêu cầu hợp pháp dân ●4 tự -Tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức,chính trị -Tự học tập nâng cao trình độ -Tự phê bình phê bình -Tự tiếp thu,sửa chữa hoàn thiện thân ●5 phải -Phải gần dân,trọng dân -Phải nghe dân,tin dân -Phải lịch với dân -Phải khiêm tốn trung thực -Phải tận tình,hết lịng dân ... bình phê bình -Tự tiếp thu,sửa chữa hồn thiện thân ●5 phải -Phải gần dân,trọng dân -Phải nghe dân,tin dân -Phải lịch với dân -Phải khiêm tốn trung thực -Phải tận tình,hết lịng dân ... nhiễu với dân -Không lạnh nhạt với dân -Không từ chối yêu cầu hợp pháp dân ●4 tự -Tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức,chính trị -Tự học tập nâng cao trình độ -Tự phê bình phê bình -Tự tiếp thu,sửa... _Phải kiện tồn bộ máy hành chính _Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước Trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ? ?Chí? ?Minh, Thành uỷ TP.HCM đã phát động phong trào: ●3 khơng -Khơng nhũng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Nguyễn Hải Ngọc,

Từ khóa liên quan