0

Vai trò của báo chí trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân – qua thực tiễn tỉnh thanh hóa

129 34 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2020, 16:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHAN THỊ PHI NGA VAI TRò CủA BáO CHí TRONG VIệC PHổ BIếN, GIáO DụC PHáP LUậT CHO NÔNG DÂN - QUA THùC TIÔN TØNH THANH HãA LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHAN THỊ PHI NGA VAI TRß CđA B¸O CHÝ TRONG VIƯC PHỉ BIÕN, GI¸O DơC PH¸P LT CHO NÔNG DÂN - QUA THựC TIễN TỉNH THANH HóA Chuyên ngành: Lý luận lịch sử Nhà nước Pháp luật Mã số: 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HOÀNG ANH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Phan Thị Phi Nga MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÕ CỦA BÁO CHÍ TRONG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NƠNG DÂN 1.1 Báo chí phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 1.1.1 Khái niệm, vai trò, chức báo chí 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm phổ biến, giáo dục pháp luật cho nơng dân 10 1.2 Vai trị, đặc điểm báo chí phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 19 1.2.1 Vai trị báo chí phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 19 1.2.2 Ưu báo chí phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân25 1.3 Các yêu cầu điều kiện bảo đảm vai trị báo chí phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 35 1.3.1 Yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân qua báo chí 35 1.3.2 Điều kiện bảo đảm vai trị báo chí phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 40 Kết luận chương .44 Chương 2: THỰC TRẠNG VAI TRÕ CỦA BÁO CHÍ TRONG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NÔNG DÂN TỈNH THANH HÓA 45 2.1 Bối cảnh chung hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nơng dân tỉnh hóa qua báo chí 45 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 45 2.1.2 Tình hình nơng dân tỉnh Thanh Hóa 47 2.1.3 Thực trạng hoạt động báo chí Thanh Hóa 52 2.2 Những thành cơng hạn chế báo chí vai trò phổ biến, giáo dục pháp luật cho nơng dân tỉnh hóa 62 2.2.1 Những thành cơng báo chí phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 64 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 78 2.2.3 Một số học kinh nghiệm .82 Kết luận chương .84 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM VAI TRÕ CỦA BÁO CHÍ TRONG VIỆC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NÔNG DÂN 3.1 85 Quan điểm bảo đảm vai trò báo chí việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 85 3.1.1 Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước giáo dục pháp luật 85 3.1.2 Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân phải gắn với việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn 88 3.1.3 Gắn phổ biến, giáo dục pháp luật cho nơng dân với giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lồng ghép với vận động toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội khu dân cư phong trào thi đua, vận động 92 3.1.4 Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nâng cao nhận thức mặt cho nông dân, ý thức nông dân thực quy chế dân chủ sở, xây dựng quyền vững mạnh 93 3.1.5 Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân phải gắn với yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa địa phương 3.2 95 Các giải pháp bảo đảm vai trị báo chí việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 96 3.2.1 Nâng cao lực phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, phóng viên 96 3.2.2 Đổi nội dung, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho nơng dân phù hợp với tình hình nhiệm vụ địa phương thời điểm cụ thể 98 3.2.3 Lựa chọn hồn thiện hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp cho đối tượng nông dân 101 3.2.4 Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên phổ biến, giáo dục pháp luật 103 3.2.5 Bảo đảm kinh phí điều kiện vật chất khác cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 105 3.2.6 Tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 106 Kết luận chương .108 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHXHCN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CNH, HĐH: Cơng nghiệp hóa, đại hóa GDPL: Giáo dục pháp luật HĐND: Hội đồng nhân dân MTTQ: Mặt trận tổ quốc PCTN: Phòng, chống tham nhũng SXKD: Sản xuất kinh doanh TAND: Tòa án nhân dân UBND: Ủy ban nhân dân XDNTM: Xây dựng nông thôn XHCN: Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong q trình thực cơng đổi đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đòi hỏi phải xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội người có ý thức tơn trọng pháp luật, tự nguyện tuân thủ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần bảo vệ pháp luật, sống làm việc theo pháp luật Vì cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) có vai trò quan trọng, khâu để đưa pháp luật vào sống nhiệm vụ tồn hệ thống trị, có quan báo chí Để thực mục tiêu này, song song với việc xây dựng không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt phải đẩy mạnh cơng tác phổ biến, GDPL báo chí cho nhóm đối tượng, có nơng dân đối tượng chiếm số đông địa bàn nông thôn Mục đích phổ biến, GDPL nhằm hình thành mở rộng hệ thống tri thức pháp luật cơng dân; hình thành tình cảm lịng tin pháp luật; hình thành động cơ, hành vi thói quen xử hợp pháp, tích cực cơng dân đời sống xã hội Chỉ có nắm vững kiến thức pháp luật người dân nói chung, nơng dân nói riêng phát huy tinh thần làm chủ mình, nêu cao ý thức sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật Trên sở đó, thời gian qua vai trò tuyên truyền, giáo dục báo chí cho nơng dân đạt nhiều kết đáng kể, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, nâng cao văn hóa pháp lý cho nhân dân nói chung, nơng dân nói riêng bước đầu tạo ổn định lối sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật đối tượng cụ thể Tuy nhiên bên cạnh kết đạt nước ta phận không nhỏ người nông dân chủ thể tham gia quan hệ pháp luật nhiều hạn chế, việc vi phạm pháp luật chủ thể gây hại cho kinh tế, cho xã hội Ở Thanh Hóa, cịn phận khơng nhỏ nơng dân trình độ nhận thức pháp luật Kiến thức pháp luật nông dân, đặc biệt vùng nơng thơn, miền núi cịn thấp Rất nhiều người tham gia pháp luật mà quy định pháp luật gần gũi, phổ biến sống Nhiều người vi phạm pháp luật mà khơng nhận thức hành vi Các hành vi vi phạm pháp luật nông dân đa dạng , với mức độ nặng nhẹ khác nhau, vụ tranh chấp đất đai, kiện tụng, buôn lậu, trốn thuế, giết người… Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng cơng tác phổ biến, GDPL chưa thực coi trọng, chưa sâu rộng chưa hiệu quả; nhận thức người dân vùng, miền không đồng đều; phương pháp giáo dục chậm đổi mới, dàn trải; nghiên cứu phổ biến, GDPL cho đối tượng cụ thể, nông dân vùng, miền khác chưa quan tâm mức, nhiều vấn đề chưa làm rõ thống mặt lý luận, cơng tác phổ biến, GDPL chưa đạt hiệu mong muốn Do vậy, tăng cường đổi công tác phổ biến, GDPL yêu cầu nhiệm vụ đặt cần thiết mang tính chiến lược nước ta nay, có đối tượng nơng dân Trong số “kênh” GDPL cho nơng dân, báo chí phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật đến với tầng lớp nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp thu, nắm bắt, tìm hiểu nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật Việc khai thác, sử dụng đa dạng hình thức: tin, bài, tọa đàm, diễn đàn, truyện ngắn, tiểu phẩm, phim truyền hình, phim tài liệu… để phổ biến, GDPL giúp cho nông dân dễ hiểu, dễ nhớ quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng pháp luật nói chung, thơng qua hướng dẫn nơng dân cách ứng xử phù hợp với yêu cầu pháp luật Bằng việc phổ biến, GDPL, báo chí cung cấp cho người dân thơng tin hoạt động tư pháp, hành pháp lập pháp quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định pháp luật, giúp cho người dân giám sát hoạt động cán làm công tác tư pháp, hành pháp lập pháp Mặt khác, thông tin mà báo chí cung cấp giúp cho quan có thẩm quyền có điều chỉnh hoạt động tư pháp, hành pháp lập pháp cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo cho hoạt động ngày hiệu Bản thân phóng viên từ lý trên, nên học viên chọn đề tài “Vai trị báo chí việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân – qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa” làm luận văn thạc sĩ luật Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong giai đoạn nay, phổ biến, GDPL vấn đề quan trọng đời sống xã hội Việc nghiên cứu phổ biến, GDPL góc độ khoa học pháp lý nhà khoa học Việt Nam quan tâm Cho đến có nhiều cơng trình nghiên cứu phổ biến, GDPL tập thể, cá nhân công bố: + Về đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước Tìm kiếm mơ hình phổ biến, GDPL có hiệu số dân tộc người, Đề tài khoa học cấp Bộ Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, 1995 + Đổi GDPL hệ thống Trường trị nước ta nay, Đề tài khoa học cấp Bộ Viện Nhà nước pháp luật Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2000 + Một số vấn đề lý luận thức tiễn phổ biến, GDPL công đổi mới, Đề tài cấp Bộ, mã số 92-98-223 ĐT Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý Bộ Tư pháp - Các luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ có GDPL qua hoạt động tư pháp Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai, 1975 + GDPL trường trung học chuyên nghiệp dạy nghề nước ta nay, Luận án Phó tiến sỹ Đinh Xuân Thảo, 1996 + Ý thức pháp luật GDPL Việt Nam, Luận án Phó tiến sỹ luật học Nguyễn Đình Lộc, 1987 + GDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Bình nay, Luận văn thạc sỹ luật học Trần Tiến Hải, 2005 + GDPL cho phụ nữ nông thôn địa bàn tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ luật học Đinh Thị Hương, 2008 Đối với cấp quyền: Là quan hành Nhà nước địa phương, việc đổi lãnh đạo, đạo cơng tác phổ biến, GDPL nói chung phổ biến, GDPL cho nhân dân nơng dân nói riêng thời gian tới cần quan tâm hơn, thể từ khâu lập kế hoạch phổ biến, GDPL đến khâu kiểm tra việc tổ chức thực ban, ngành chức hoạt động phối hợp phổ biến, GDPL Có thể nói nơi có lãnh đạo, đạo sâu sát, kịp thời cấp ủy quyền địa phương nơi cơng tác phổ biến, GDPL cho nhân dân nói chung nơng dân nói riêng gặp nhiều thuận lợi, đạt chất lượng hiệu cao, ý thức chấp hành pháp luật người dân nâng lên rõ rệt 107 Kết luận chương Như vậy, dù góc độ lý luận hay thực tiễn đề cập chương chương luận văn, lần cho thấy tầm quan trọng báo chí việc phổ biến, GDPL cho người dân nói chung, nơng dân Thanh Hóa nói riêng Đặc biệt nghiệp đổi đất nước với chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng công tác phổ biến, GDPL, xem nhiệm vụ trị quan trọng quan báo chí nhằm khơng ngừng nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân Phổ biến, GDPL góp phần to lớn trước hết vào việc hình thành nhân cách, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho nghiệp xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Cùng với giáo dục đạo đức, phổ biến, GDPL báo chí góp phần giúp người nơng dân đánh giá tượng xã hội, tượng pháp lý, tạo điều kiện cho họ phát triển toàn diện xã hội đại Vì vậy, quan báo chí phổ biến, GDPL cho nông dân phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước GDPL Gắn phổ biến, GDPL với việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; với giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lồng ghép với vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào đấu tranh phịng chống tội phạm, tệ nạn xã hội khu dân cư phong trào thi đua, vận động Phổ biến, GDPL với nâng cao nhận thức mặt cho nông dân, ý thức nông dân thực quy chế dân chủ sở, xây dựng quyền vững mạnh Bên cạnh đó, quan báo chí phải giữ vai trị nịng cốt việc phổ biến, GDPL cho nông dân địa bàn tỉnh; phổ biến, GDPL cho nông dân phải gắn với yêu cầu tăng cường pháp chế XHCN địa phương Không ngừng nâng cao lực phổ biến, GDPL cho đội ngũ cán bộ, phóng viên Đổi nội dung, chương trình phổ biến, GDPL cho nơng dân phù hợp với tình hình nhiệm vụ địa phương thời điểm cụ thể Lựa chọn hồn thiện hình thức phổ biến, GDPL phù hợp cho đối tượng nông dân Làm tốt công tác phổ biến, GDPL góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hạn chế đến 108 mức thấp vi phạm pháp luật Nhận thức đắn tầm quan trọng công tác phổ biến, GDPL cho nhân dân nói chung, nơng dân nói riêng có quan tâm đầu tư thời gian, kinh phí, nguồn nhân lực tồn xã hội cho cơng tác kết pháp luật nhanh vào sống phát huy tác dụng Đây động lực lớn để đẩy nhanh việc thực mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 109 KẾT LUẬN Xuất phát từ yêu cầu công đổi đất nước, Đảng Nhà nước ta chủ trương xây dựng “Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” thực dân, dân, dân, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” Không ngừng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, nâng cao dân trí trình độ hiểu biết pháp luật cho thành viên xã hội Cùng với việc trọng xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, Nhà nước tiến hành nhiều biện pháp nhằm đưa pháp luật vào sống, bảo đảm cho pháp luật thi hành cách nghiêm minh, thống công Một biện pháp có tầm quan trọng đặc biệt phổ biến, GDPL Đây biện pháp khơng thể thiếu q trình xây dựng thực pháp luật, nhằm hình thành cách bền vững ý thức tôn trọng pháp luật, thực “sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật” người dân Xác định tầm quan trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân nên Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta nhấn mạnh phải “phát huy dân chủ đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội pháp luật, tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật” [22, tr.356] Đây điều kiện đảm bảo cho công đổi hội nhập quốc tế thành công, khẳng định vị ngày cao Việt Nam trường quốc tế Đối với nơng dân nói riêng, phổ biến, GDPL có vai trò đặc biệt quan trọng, việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho họ góp phần làm thay đổi nhận thức hành vi việc thực pháp luật, phát huy vai trị giai cấp nơng dân cơng XDNTM đẩy nhanh tiến trình thực CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Trong năm qua, thực sách phát triển nơng nghiệp, nông dân, nông thôn Đảng Nhà nước ta phạm vi nước nói chung tỉnh Thanh Hóa nói riêng đạt thành tựu quan trọng, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần ý thức pháp 110 người dân nói chung nơng dân nói riêng nâng lên bước Tuy nhiên, với trình hội nhập quốc tế, với thành tựu đạt lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, địa bàn nông thôn đặt vấn đề cần xem xét cách nghiêm túc, giá trị truyền thống dần bị mai một, đời sống xã hội nông thôn nảy sinh bất cập như: tượng tranh chấp đất đai; quyền thừa kế; hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông sản; đền bù, giải phóng mặt bằng, số tệ nạn xã hội len lỏi vào xóm làng bình yên trước ma túy, cờ, bạc, số đề… Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật nếp sống làm theo Hiến pháp pháp luật người dân, có nơng dân cịn nhiều hạn chế, nông dân vùng sâu, vùng xa bị chi phối nhiều tập tục địa phương Tình trạng nơng dân vi phạm pháp luật thiếu hiểu biết phổ biến, cá biệt có nơi diễn biến phức tạp Với đề tài “Vai trị báo chí việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân – qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa” q trình nghiên cứu thực trạng công tác địa bàn tỉnh năm vừa qua cho thấy công tác phổ biến, GDPL quan báo chí cho người dân nói chung nơng dân nói riêng bước quan tâm, có đầu tư thỏa đáng đạt kết quan trọng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt có lúc, có nơi, đặc biệt số quan báo chí q trình tổ chức thực cịn nhiều khó khăn, hạn chế đánh giá chương luận văn Vì thời gian tới, sở quan điểm bảo đảm phổ biến, GDPL cho nông dân tỉnh Thanh Hóa cần có nghiên cứu, vận dụng tiến hành đồng giải pháp để nâng cao hiệu công tác Trong điều kiện kinh tế cịn nhiều khó khăn, trình độ dân trí khơng đồng nay, cơng tác GDPL cho nơng dân tỉnh Thanh Hóa lại có vị trí quan trọng hết, làm tốt cơng tác phổ biến, GDPL góp phần nâng cao dân trí nói chung, trình độ hiểu biết pháp luật nói riêng Khi họ hiểu biết pháp luật, tạo niềm tin pháp luật có ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự kỷ cương, ổn định xã hội 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2003), Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 912-2003 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán nhân dân, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương (2003), Nghị số 23-NQ/TW, ngày 05 tháng năm 2003 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ văn minh, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương (2008), Nghị số 26-NQ/TW, ngày tháng năm 2008 Nghị Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn, Hà Nội Ban Dân vận Trung ương (2000), Một số vấn đề công tác vận động nơng dân nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (2004), Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 18-6-2004 việc triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW Ban Bí thư, Thanh Hóa Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Nội Bộ Tư pháp (1998), Nghiệp vụ phổ biến GDPL, Nxb Thanh niên, Hà Bộ Tư pháp (2002), Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, GDPL, Hà Nội Bộ Tư pháp (2004), “Số chuyên đề thực Chỉ thị số 32/CTTW Ban Bí thư Trung ương Đảng", Tạp chí Dân chủ pháp luật 10 Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc Hội Nông dân Việt Nam (1999), Nghị liên tịch số 01/1999/NQ-TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND ngày 7-9-1999 việc phối hợp phổ biến, GDPL cho cán nhân dân nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc người, Hà Nội 11 Nội C.Mác – Ph.Ăng ghen (1995), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 12 Cục Thống kê Thanh Hóa (2016), Niên giám Thống kê tỉnh Thanh Hóa năm 2015, Nxb Hà Nội 112 13 Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghiệp xây dựng phát triển đất nước (2006), Nxb Tư pháp, Hà Nội 14 Nguyễn Đăng Dung (chủ biên) (2006), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Nội Nguyễn Văn Dững (2012), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Lao động, Hà 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (1982), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb Sự thật, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, Nhà in Thống nhất, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị đại biểu tồn quốc nhiệm kỳ khóa VII, NXB Sự thật, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 31-72008 Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường công tác xây dựng Đảng quan báo chí”, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 26 Trần Ngọc Đường - Dương Thị Thanh Mai (1995), Bàn GDPL, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Trần Ngọc Đường (2000), Giáo trình lý luận chung Nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 113 28 Hồ Viết Hiệp (2000), "Xã hội hóa cơng tác phổ biến giáo dục pháp luật tình hình mới", Dân chủ pháp luật, (9), tr 15-20 29 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2001), Cộng đồng làng xã Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Hội đồng Trung ương đạo biên soạn (2004), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Hội Nơng dân Thanh Hóa (1993), Lịch sử phong trào nơng dân hội nơng dân Thanh Hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Nguyễn Linh Khiếu (2016), “Vai trị tất yếu báo chí đấu tranh, phịng, chống tham nhũng”, Tạp chí Cộng sản, ngày 12-7-2016 33 Hồ Chí Minh (1985), Nhà nước pháp luật, Nxb Pháp lý, Hà Nội 34 Hồ Chí Minh (1989), Tồn tập, Tập 9, Nxb Sự thật, Hà Nội 35 Nội Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 36 Nội Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 37 Nội Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 38 Nội Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 39 Nguyễn Ngọc Minh (1983), "Giáo dục pháp luật cho nhân dân", Tạp chí Cộng sản, (10), tr.34-38 40 Hoàng Thị Kim Quế (1999), "Một số suy nghĩ mối quan hệ pháp luật đạo đức hệ thống điều chỉnh xã hội", Nhà nước pháp luật, (135) 41 Hoàng Thị Kim Quế (2004), "Văn hố pháp lý, dịng riêng nguồn chung văn hoá truyền thống Việt Nam", Dân chủ Pháp luật, (8) 42 Hoàng Thị Kim Quế (2017), Giáo trình Lý luận chung Nhà nước pháp luật, (2007), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 43 Quốc hội (2016), Luật Báo chí, Hà Nội 44 Hồ Việt Tiệp (2000), “Xã hội hóa cơng tác phổ biến, GDPL tình hình mới”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, (9) 114 45 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2009), Báo cáo tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến GDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân, Thanh Hố 46 Tỉnh ủy Thanh Hóa (2016), Đề án "Đổi nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, Thanh Hố 47 Thủ tướng Chính phủ (1998), Chỉ thị việc Tăng cường công tác phổ biến GDPL cho người dân nông thôn đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 1999 đến năm 2008, Hà Nội 48 Thủ tướng Chính phủ (2011), Chỉ thị việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nơng thơn giai đoạn 2011-2020, Hà Nội 49 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (2006), Sổ tay phổ biến pháp luật cho nông dân 50 UBND tỉnh Thanh Hoá (2006), Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán nhân dân xã, phường ven biển”, Thanh Hoá 51 UBND tỉnh Thanh Hoá (2006), Quyết định việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước hoạt động báo chí địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Thanh Hoá 52 UBND tỉnh Thanh Hoá (2007), Quyết định việc Quy định phát ngôn, cung cấp; đăng, phát xử lý thông tin báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hố, thực theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28-5-2007 Thủ tướng Chính phủ, Thanh Hố 53 UBND tỉnh Thanh Hố (2009), Đề án “Củng cố, kiện tồn nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải sở”, thực giai đoạn từ 2010 đến 2015, Thanh Hoá 54 Hố UBND tỉnh Thanh Hóa (2009), Kế hoạch phổ biến GDPL, Thanh 55 UBND tỉnh Thanh Hóa (2009), Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực Đề án “Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác phổ biến, GDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước” giai đoạn 2009 - 2012, Thanh Hoá 115 56 UBND tỉnh Thanh Hóa (2010), Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 2201-2010 phổ biến, GDPL năm 2010, Thanh Hoá 57 UBND tỉnh Thanh Hóa (2010), Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 1712-2010 tổ chức thực “ngày pháp luật” địa bàn tỉnh, Thanh Hố 58 UBND tỉnh Thanh Hóa (2011), Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 921-2011 phổ biến, GDPL năm 2011, Thanh Hố 59 UBND tỉnh Thanh Hóa (2011), Quyết định phê duyệt danh sách người phát ngôn cung cấp thơng tin cho báo chí địa bàn tỉnh Thanh Hố, Thanh Hố 60 UBND tỉnh Thanh Hóa (2012), Kế hoạch công tác phổ biến GDPL năm 2012, Thanh Hố 61 UBND tỉnh Thanh Hóa (2013), phê duyệt danh sách người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí địa bàn tỉnh Thanh Hố, Thanh Hố 62 UBND tỉnh Thanh Hóa (2013), Quyết định việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước thơng tin đối ngoại, Thanh Hố 63 UBND tỉnh Thanh Hóa (2013), Quyết định việc Quy định phát ngơn, cung cấp; đăng, phát xử lý thông tin báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hố, thực theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 4-5-2013 Thủ Tướng Chính phủ (thay Quyết định 2277/QĐ-UBND ngày 24-72008), Thanh Hố 64 chí UBND tỉnh Thanh Hố (2014), Báo cáo tình hình thi hành Luật Báo 65 UBND tỉnh Thanh Hố (2016), Báo cáo quy hoạch báo chí tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, Thanh Hố 66 UBND tỉnh Thanh Hố (2016), kế hoạch việc kiểm tra cơng tác phổ biến giáo dục pháp luật, cơng tác hịa giải sở, tình hình xây dựng thực hương ước, quy ước địa bàn tỉnh, Thanh Hoá 67 UBND tỉnh Thanh Hoá (2017), kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 68 UBND tỉnh Thanh Hoá, kế hoạch thực Đề án “Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước” Chính phủ, Thanh Hố 116 69 Đào Trí Úc (1995), Xây dựng ý thức lối sống theo pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 70 Đào Trí Úc (2006), Mơ hình tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân nước ta thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Đề tài KX 04- 02, Hà Nội 71 V.I Lênin (2005), Toàn tập, Tập 31, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 72 “Phổ biến, GDPL qua báo chí” - Trang thơng tin hướng dẫn nghiệp vụ (Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp), http://hdnv.moj.gov.vn 117 ... điểm phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 10 1.2 Vai trị, đặc điểm báo chí phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân 19 1.2.1 Vai trò báo chí phổ biến, giáo dục pháp luật cho nơng dân. .. 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM VAI TRÕ CỦA BÁO CHÍ TRONG VIỆC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NÔNG DÂN 3.1 85 Quan điểm bảo đảm vai trị báo chí việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân. .. giáo dục pháp luật cho nông dân 1.3.1 Yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân qua báo chí 1.3.1.1 Yêu cầu mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật cho nơng dân qua báo chí: Mục đích phổ biến,
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của báo chí trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân – qua thực tiễn tỉnh thanh hóa ,

Từ khóa liên quan