0

Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường ( nghiên cứu trường hợp tại trường đại học công nghiệp hà nội)

123 61 0
  • Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường ( nghiên cứu trường hợp tại trường đại học công nghiệp hà nội)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  ĐOÀN THỊ HOÀNG ANH XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨUKHOA HỌC CẤP TRƢỜNG ( Nghiên cứu trường hợp trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội) LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐO LƢỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐOÀN THỊ HOÀNG ANH XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨUKHOA HỌC CẤP TRƢỜNG ( Nghiên cứu trường hợp trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội) LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐO LƢỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC Mã số: 8140115 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Lê Ngọc Hùng HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tên tơi Đồn Thị Hồng Anh, học viên lớp Đo lường Đánh giá khóa QH-2015-S Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ đề tài “Xây dựng tiêu chí đánh giá lực nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường – Nghiên cứu trường hợp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” kết học tập nghiên cứu độc lập, số liệu thu thập, phân tích cách khách quan trung thực Tôi xin chịu trách nhiệm cam đoan NGƢỜI CAM ĐOAN Đồn Thị Hồng Anh i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tơi xin gửi tới GS.TS Lê Ngọc Hùng lời cảm ơn chân thành Kiến thức, kinh nghiệm bảo tận tình Thầy giúp tơi hồn thành luận văn Cảm ơn Bộ môn Đo lường Đánh giá, trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội ln hỗ trợ để tơi hồn thành khóa học Cảm ơn Thầy giáo, Cơ giáo tham gia giảng dạy chương trình trang bị kiến thức cần thiết để tơi có hiểu biết Đo lường Đánh giá Giáo dục Cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo, bạn đồng nghiệp, em sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT ĐHCNHN NL NCKH NL NCKH iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước: 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 11 1.2.1 Khái niệm “Tiêu chí”, “Đánh giá” 11 1.2.2 Khái niệm “Năng lực” 13 1.2.3 Khái niệm ”Nghiên cứu khoa học” 15 1.2.4 Khái niệm lực nghiên cứu khoa học 16 1.2.5 Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên 19 1.3 Khung nghiên cứu lực nghiên cứu khoa học sinh viên: 23 Tiểu kết chƣơng 25 CHƢƠNG 2PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Bối cảnh nghiên cứu 26 2.1.1 Lịch sử hình thành 26 2.1.2 Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường 27 2.1.3 Mục tiêu chiến lược 28 2.1.4 Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên: 29 iv 2.2 Mẫu khảo sát: 31 2.3 Quy trình nghiên cứu xây dựng tiêu chí: 31 2.4 Phương pháp nghiên cứu 32 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 32 2.4.2 Phương pháp điều tra khảo sát 33 2.4.3 Phương pháp chuyên gia 33 2.4.4 Phương pháp thảo luận nhóm 34 2.5 Hình thành tiêu chí, xây dựng báo thang đo 34 2.5.1 Nội dung báo: 35 2.5.2 Thang đo 37 2.6 Thử nghiệm hoàn thiện phiếu khảo sát 37 2.6.1 Thiết kế phiếu khảo sát: 37 2.6.2.Cách thức tiến hành thử phiếu: 38 Tiểu kết chƣơng 41 CHƢƠNG 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 42 3.1.1.Đặc điểm chuyên ngành đào tạo mẫu nghiên cứu 42 3.1.2 Năm học mẫu nghiên cứu 42 3.1.3 Sinh viên tham gia học phần Phương pháp NCKH 43 3.1.4 Hình thức tham gia nghiên cứu khoa học 44 3.1.5 Yếu tố tác động sinh viên tham gia NCKH: 44 3.2 Độ tin cậy bảng hỏi: 44 3.2.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Say mê nghiên cứu khoa học” 45 3.2.2 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho nhân tố “Kiên trì theo đuổi NCKH” 46 3.2.3 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho nhân tố “Lý thuyết chuyên ngành kiến thức nghiên cứu khoa học” 46 3.2.4 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Kiến thức phương pháp nghiên cứu khoa học” 47 v 3.2.5 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Kỹ thiết kế nghiên cứu khoa học” 48 3.2.6 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Kỹ thu thập xử lý số liệu” 49 3.2.7 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Kỹ báo cáo kết nghiên cứu” 50 3.2.8 Đánh giá thang đo theo mơ hình Rash: 51 3.3.Phân tích nhân tố khám phá – EFA 54 3.5 Phân tích hồi quy bội 58 3.5.1 Phân tích hệ số tương quan 58 3.5.2 Kiểm định mơ hình hồi quy bội giả thuyết nghiên cứu 59 3.6 Đánh giá sinh viên lực nghiên cứu khoa học 62 3.6.1 Thái độ việc NCKH sinh viên 62 3.6.2 Tri thức nghiên cứu khoa học sinh viên: 63 3.6.3: Kỹ NCKH sinh viên: 66 3.7 Kiểm định khác biệt theo biến định tính 70 3.7.1 Kiểm định khác biệt theo việc học qua phương pháp NCKH hay chưa 70 3.7.2 Kiểm định khác biệt theo việc tham gia hoạt động tự NCKH hay chưa 71 3.8 Các yêu tố ảnh hưởng đến lực nghiên cứu khoa học sinh viên 72 3.8.1 Các nhân tố xuất phát từ phía sinh viên 72 3.8.2 Các yếu tố xuất phát từ giảng viên: 73 3.8.3 Các yếu tố xuất phát từ môi trường học tập, nghiên cứu 74 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 81 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tiêu chuẩn đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học trường 30 Đại học Công nghiệp .30 Bảng 2.2: Số lượng sinh viên tham gia kết nghiệm thu đề tài 30 NCKH năm gần 30 Bảng 2.3: Danh sách số lượng sinh viên khảo sát 31 Bảng 2.4: Xây dựng tiêu chí đánh giá 35 Bảng 2.5: Độ tin cậy nhóm tiêu chí 39 Bảng 3.1: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Say mê nghiên cứu khoa học” 45 Bảng 3.2: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Kiên trì theo đuổi NCKH” 46 Bảng 3.3: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Lý thuyết chuyên ngành kiến thức nghiên cứu khoa học” – lần 46 Bảng 3.4: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Lý thuyết chuyên ngành kiến thức nghiên cứu khoa học”- lần .47 Bảng 3.5: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Kiến thức phương pháp nghiên cứu khoa học”- lần 47 Bảng 3.6: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Kiến thức phương pháp nghiên cứu khoa học” - lần 48 Bảng 3.7: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Kỹ thiết kế 48 nghiên cứu khoa học” 48 Bảng 3.8: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Kỹ thu thập xử lý số liệu”- lần 49 Bảng 3.9: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Kỹ thu thập xử lý số liệu”- lần 49 Bảng 3.10: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho tiêu chí “Kỹ thu thập xử lý số liệu”- lần .50 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam , 2011 Luật Giáo dục Việt Nam, 2005 Trần Thanh Ái(2014), "Cần phải làm gìđể phát triển lực nghiên cứu khoa học giáo dục”, Tạp chí Dạy học ngày (1), tr 21-25 Vũ Cao Đàm (TB 2011), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nguyễn Văn Bắc(2011), Động nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Huế, Luận án tiến sĩ Tâm lý học Hồng Hịa Bình(2015), "Năng lực đánh giá theo lực", Tạp chí khoa học giáo dục ĐHSP TPHCM (6), tr 21-31 Nguyễn Kim Dung, Phạm Xuân Thanh (2003), ”Về số khái niệm đảm bảo chất lượng giáo dục đại học”, Tạp chí giáo dục (66) Phạm Thị Thu Hoa (2007), “Thực trạng rèn luyện kỹ nghiên cứu khoa học học viên sau đại học Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn”, Tạp chí Tâm lý học (9), tr 42-49 Trần Xuân Hồng(2007), Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đaị học Khoa học Xã hội Nhân văn, Thực trạng - Nguyên nhân - Giải pháp, Trường ĐH Khoa học Nhân văn, Luận văn thạc sỹ khoa học xã hội học 10 Nguyễn Quang Huy(2013), Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục, Luận án thạc sỹ quản lý giáo dục 11 Lê Thị Hồng Hạnh (2015), Năng lực nghiên cứu khoa học sinh viên đại học, Trường Đại học An Giang, Nghiên cứu khoa học 12 Bùi Thị Phƣơng Lan(2012), Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý đào tạo trường Đại học Giao thông vận tải, Viện đảm bảo chất lượng giáo dục, Luận văn thạc sỹ đo lường đánh giá 78 13 Trần Văn Nhung (2006), ”SV nghiên cứu khoa hoc – Động lực biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo”, Tạp chí giáo dục (130), tr 1- 14 Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2007), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Dƣơng Thị Thoan (2013), “Phát triển kỹ nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức”, Tạp chí Giáo dục (319), tr 23-24 16 Nguyễn Xuân Thức(2012), ”Thực trạng kỹ nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội”, Tạp chí Tâm lý học (5), (158), tr 17-25 17 Phạm Minh Thúy(2016), Phát triển lực nghiên cứu khoa học thông qua dạy học dự án phần dẫn xuất hidrocacbon - Hóa học 11 nâng cao, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Luân văn thạc sỹ 18 Nguyễn Văn Tuấn(2013), Từ nghiên cứu đến công bố kỹ mềm cho nhà khoa học, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 19 Mai Thị Trang(2013), Biện pháp phát triển kỹ nghiên cứu khoa học cho sinh viên nhóm ngành KHXH – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Trường Đại học Thái Nghuyên, Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục 20 Đặng Thị Vân(2006), ”Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Nơng Nghiệp I khó khăn thường gặp”, Tạp chí Tâm lý học (3), tr 55-59 21 Hồng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc(2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 22 Kardash, C.M (2000) Evaluation of an undergraduate research experience: Perceptions of undergraduate interns and their faculty mentors Journal of Educational Psychology 23 Joanne L Stewart(2003), Assessment and evaluation of the Undergraduate resaerch experience, Hope College 79 24 Webb, F., Smith, C., & Worsfold, K (2011) Research Skills Toolkit, Griffith University 25 Evaluating the Undergraduate Research Experience in Computer Science: Developing a Framework for Gathering Information about Effectiveness and Impact, 29th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, 1999 San Juan, Puerto Rico 26 Stokking* Karel, Schaaf Mariekevande, Jaspers Jos, Erkens Gijsbert(2004), ”Teachers' assessment of students' research skills”, British Educational Research Journal (30), tr 93-116 27 Waite Sue, Davis Bernie(2006), ”Developing undergraduate research skills in a faculty of education: Motivation through collaboration”, Higher Education Research & Development (25), p 403-419 80 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Nhằm đánh giá lực nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên tham gia NCKH cấp trường, mong em cho biết ý kiến thân vào nội dung Những thông tin mà em cung cấp xử lý cho mục đích nghiên cứu học thuật thông tin cá nhân giữ bí mật; vậy, mong em trả lời cách xác chân thật.Chân thành cảm ơn hợp tác em! I THÔNG TIN CÁ NHÂN  Giớitính: Nam Khoa:……………………  Nữ Tên đề tài nghiên cứu:……………………  Bậc: Năm học  Đại học  Năm1 Đã tham gia học học phần Phương pháp NCKH chưa  Đã học Đã tham gia hoạt động tự nghiên cứu khoa học (có thể chọn nhiều đáp án) Năm2  Đang học Tự nghiên cứu khoa học NCKH giảng viên chủ trì Yếu tố tác động đến việc em tham gia NCKH cấp trường:  Do thân II NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: A Thái độ:(Chọn đáp án mà em thấy phù hợp với thân) Luôn có say mê, quan tâm với nội dung nghiên cứu khoa học A Rất không quan tâm Em có thường xuyên tham gia hội thảo NCKH khoa, trung tâm, nhà trường tổ chức A Rất không thường xun Bản thân em có thích tham gia hoạt động NCKH A Rất khơng thích Ln tích cực, nỗ lực trí tuệ để giải vấn đề nghiên cứu khoa học A Rất khơng tích cực Tích cực tìm kiếm tài liệu, thơng tin cho vấn đề nghiên cứu A Rất khơng tích cực Thường xuyên gặp giảng viên để trao đổi, xin ý kiến vấn đề vướng mắc nghiên cứu A Rất không thường xuyên 81 B Kiến thức NCKH:Em đánh mức độ nắm vững kiến thức NCKH thân (Khoanh tròn vào mức độ mà em thấy phù hợp với thân) TT Em đánh giá nhƣ mức độ nắm vững Lý thuyết chuyên ngành kiến thức nghiên cứu khoa học 7.1 Các lý thuyết chuyên ngành học 7.2 Cách đưa lựa chọn vấn đề nghiên cứu – chỉnh sửa lại câu dẫn 7.3 Cách xác định tên đề tài 7.4 Cách xây dựng đề cương NCKH 7.5 Cách lựa chọn phương pháp nghiên cứu 7.6 Lựa chọn khái niệm công cụ cho đề tài 7.7 Cơ mẫu cách chọn mẫu 7.8 Cách xây dựng công cụ đo Đánh giá mức độ nắm vững Kiến thức phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 8.1 Cách thu thập liệu 8.2 Cách xử lý liệu định tính 8.3 Cách xử lý liệu định lượng 8.4 Cách phân tích sử dụng liệu thu thập 8.5 Cách trình bày phân tích liệu C Đánh giá kỹ NCKH sinh viên (Khoanh tròn vào mức độ mà em thực với đề tài nghiên cứu mình) STT Em thấy thực Kỹ thiết kế nghiên cứu khoa học theo mức độ dƣới 9.1 Đặt tên cho đề tài phù hợp với vấn đề cần nghiên cứu 9.2 Xác định vấn đề, mục tiêu cần nghiên cứu 9.3 Xác định tính cấp thiết đề tài 9.4 Xây dựng câu hỏi giả thuyết nghiên cứu Xác định đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên 9.5 đề tài 9.6 Viết phần tổng quan nghiên cứu 9.7 Tháo tác hóa khái niệm 9.8 Chọn đủ mẫu khảo sát phù hợp với thực tế nghiên 9.9 Xây dựng công cụ khảo sát phù hợp 9.10 Xác định tiến độ thực nghiên cứu đề tài 10 Kỹ thu thập, xử lý phân tích số liệu em 10.1 Xây dựng liệu, thông tin cần thu thập Xây dựng kế hoạch tiếp cận đối tượng khảo sát để thu 10.2 thông tin Quản lý thời gian, tiến độ chất lượng liệu thu 10.3 Nhận xét, đánh giá kết thu thập liệu để điều ch 10.4 cần thiết 11 10.5 Thực thí nghiệm, mơ hình thực tế 10.6 Sử dụng phần mềm hỗ trợ để xử lí liện 10.7 Phân tích sử dụng liệu thu 10.8 Bình luận kết nối liệu Em đánh giá nhƣ kỹ báo cáo kết nghiên cứu thân 11.1 Viết tóm tắt nghiên cứu 11.2 11.3 11.4 11.5 82 Viết kết luận nghiên cứu Thiết kế Powerpoint báo cáo kết Thuyết trình bảo vệ đề tài Cơng bố kết nghiên cứu D CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Có thể chọn nhiều câu trả lời cho câu hỏi cách khoanh tròn vào câu trả lời) 12 Theo em thực NCKH có ý nghĩa sinh viên: a.Phát triển lực tự học, tự nghiên cứu b.Vận dụng lí luận vào thực tiễn c.Nâng cao trình độ tri thức kỹ thân d.Tăng thêm thu nhập e.Có thành tích, đạt khen thưởng f Khẳng định thân với bạn bè g Rèn luyện kỹ nghiên cứu phục vụ công việc sau h Ý nghĩa khác:……………………………………………………………… 13 Theo em, nhân tố thuộc thân sinh viên có ảnh hưởng đến lực thực NCKH a Khơng thật thích tham gia NCKH b Khơng có nhu cầu tham gia NCKH b Kiến thức kỹ nghiên cứu hạn chế c Chưa nhận thức vai trò NCKH học tập phát triển nghề nghiệp tương lai d Sinh viên chưa tiếp cận với hội nghiên cứu KH e Tính cách khơng phù hợp với nghiên cứu (nóng tính, hấp tấp, vội vàng,…) f Thiếu tính tự giác, nghiêm túc kiên trì g.Ý kiến khác: 14 Theo em nhân tố thuộc giảng viên có ảnh hưởng đến lực thực NCKH a.Giảng viên chưa cởi mở nhiệt tình hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu b.Giảng viên nhiều thời gian dành cho việc hướng dẫn sinh viên c.Năng lực hướng dẫn nghiên cứu giảng viên hạn chế d.Ý kiến khác: 15 Những yếu tố thuộc môi trường học tập nghiên cứu ảnh hưởng đến lực thực NCKH: a Cơ sở vật chất nghiên cứu hạn chế b Hệ thống thông tin thư viện, phương tiện kỹ thuật đại hỗ trợ tìm kiếm hạn chế c Chính sách khuyến khích, tạo động lực NCKH nhà trường chưa đầy đủ d Kinh phí NCKH cho sinh viên cịn hạn chế e Thông tin tài liệu phục vụ nghiên cứu chưa nhiều, chưa phong phú f Chưa tạo môi trường, điều kiện để sinh viên tham gia NCKH g Chưa tạo phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên h Môi trường nghiên cứu chưa chun nghiệp, thiếu tính cạnh tranh i Có hội thảo cấp nghiên cứu khoa học sinh viên 16 Em có đề xuất để nâng cao lực nghiên cứu khoa học sinh viên: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………1 Đề tài NCKH đạt: ……… điểm 83 Phụ lục 2: Kết độ tin cậy Item-Total Statistics a1 a2 a3 Item-Total Statistics a4 a5 a6 Item-Total Statistics b7.1 b7.2 b7.3 b7.4 b7.5 b7.6 b7.7 b7.8 b8.1 b8.2 b8.3 b8.4 b8.5 ’ Item-Total Statistics c9.1 c9.2 c9.3 c9.4 c9.5 c9.6 c9.7 c9.8 c9.9 c9.10 c10.1 c10.2 c10.3 c10.4 c10.5 c10.6 c10.7 c10.8 c11.1 c11.2 c11.3 c11.4 c11.5 Bartlett's Test o Com pone nt Initial Eigenvalues Total 4.873 4.035 3.769 2.976 2.519 2.264 1.960 10 11 12 13 14 15 16 17 921 916 851 841 793 760 740 698 672 651 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa c9.1 c9.2 c9.9 c9.7 c9.6 c9.4 c9.10 c9.5 c9.8 c9.3 c10.1 c10.7 c10.3 c10.2 b7.8 c10.4 c10.6 b7.7 b7.1 b7.6 b7.4 b7.3 c11.1 c11.4 b7.5 c11.3 c11.2 c11.5 b8.2 a2 b8.1 b8.3 b8.4 a1 a3 a4 a6 a5 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa c9.1 c9.2 c9.6 c9.5 c9.4 c9.9 c9.10 c9.7 c9.3 c9.8 88 c10.1 c10.4 c10.2 c10.3 c10.7 c10.6 b7.1 b7.3 b7.5 b7.6 b7.8 b7.4 b7.7 c11.1 c11.2 c11.4 c11.3 c11.5 b8.1 b8.2 b8.4 b8.3 a1 a2 a3 a4 a6 a5 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 89 Phụ lục 4: Kết phân tích tƣơng quan Variables Entered/Removeda Model R 893 a a Predictors: (Constant), a Dependent Variable: d 90 ... dựng tiêu chí đánh giá lực nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trường Đại học Công nghiệp - Câu hỏi nghiên cứu Năng lực nghiên cứu khoa học sinh viên. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỒN THỊ HỒNG ANH XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨUKHOA HỌC CẤP TRƢỜNG ( Nghiên cứu. .. chí đánh giá lực nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trƣờng – Nghiên cứu trƣờng hợp trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội” Thơng qua việc nghiên cứu có tiêu chí đánh giá lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường ( nghiên cứu trường hợp tại trường đại học công nghiệp hà nội) ,

Từ khóa liên quan