0

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên chương trình đào tạo pohe tại học viện nông nghiệp việt nam

155 32 0
  • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên chương trình đào tạo pohe tại học viện nông nghiệp việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ BÙI THỊ HẢI YẾN XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO POHE TẠI HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU TRÊN NHÓM GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NGÀNH RAU - HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN) LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐO LƢỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ BÙI THỊ HẢI YẾN XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO POHE TẠI HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU TRÊN NHĨM GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NGÀNH RAU - HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN) LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: ĐO LƢỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC Mã số: 60140120 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô giáo Bộ môn Đo lường Đánh giá trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội truyền thụ, trang bị kiến thức cao học chuyên ngành cho tơi suốt q trình học tập trường Đặc biệt tơi xin bày tỏ cảm ơn tới Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Vũ Bích Hiền công tác Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình bảo, hướng dẫn tơi suốt thời gian hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới Thầy/Cô giáo Bộ môn Rau – Hoa – Quả, Thầy/Cô giáo em sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến cho đề tài Cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè người thân gia đình giúp đỡ dành thời gian cho tơi học tập hồn thành luận văn Tuy nhiên điều kiện chủ quan khách quan nên luận văn không tránh khỏi hạn chế, kính mong Thầy/Cơ giáo, bạn bè, đồng nghiệp góp ý để luận văn hồn chỉnh có ý nghĩa thực tiễn Học viên Bùi Thị Hải Yến i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan phần nghiên cứu thực hiện, số liệu, kết luận nghiên cứu chưa công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên Bùi Thị Hải Yến ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt CTĐT GV POHE SV iii MỤC LỤC Lời cảm ơn .i Lời cam đoan ii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Danh mục hộp x MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 3 Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 4 Khách thể đối tượng nghiên cứu Phương pháp tiếp cận nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu đề tài Phạm vi, thời gian khảo sát Cấu trúc luận văn Chƣơng Cơ sở lý luận đánh giá lực giảng viên đại học 1.1 Năng lực giảng dạy 1.1.1 Khái niệm lực .7 1.1.2 Khái niệm lực giảng dạy 1.2 Đánh giá lực giảng dạy 1.2.1 Khái niệm đánh giá 1.2.2 Mơ hình lực 10 1.2.3 Đánh giá lực giảng dạy giảng viên đại học 11 1.3 Đánh giá lực giảng dạy giảng viên đáp ứng theo chương trình đào tạo POHE chương trình POHE ngành Rau – Hoa Cảnh quan 16 1.3.1 Đánh giá lực giảng dạy giảng viên theo chương trình đào tạo POHE 16 1.3.2 Đánh giá lực giảng dạy giảng viên ngành Rau – Hoa Cảnh quan 23 iv 1.4 Thực tiễn việc đánh giá lực giảng dạy giảng viên 27 1.4.1 Ở nước .27 1.4.2 Ở Việt Nam 31 Chƣơng Xây dựng tiêu chí đánh giá lực giảng dạy giảng viên chƣơng trình đào tạo POHE học viện nơng nghiệp Việt Nam 35 2.1 Hình thành tiêu chí 35 2.1.1 Các xây dựng tiêu chí đánh giá lực giảng dạy giảng viên chương trình đào tạo POHE 35 2.1.2 Nội dung tiêu chí đánh giá lực giảng dạy giảng viên 36 2.2 P hương pháp thu thập thông tin đánh giá lực giảng dạy giảng viên POHE 39 2.3 Quy trình thu thập số liệu 40 2.3.1 Chọn mẫu 40 2.3.2 Lấy số liệu 41 2.3.3 Quy trình xây dựng bảng hỏi 41 Chƣơng Thực trạng lực giảng dạy giảng viên chƣơng trình đào tạo POHE ngành rau – hoa cảnh quan Học viện nông nghiệp Việt Nam 52 3.1 Thông tin đối tượng điều tra, đánh giá 52 3.2 Kết phân tích phiếu điều tra 54 3.2.1 Kết theo cách giảng viên tự đánh giá 54 3.2.2 Kết theo cách sinh viên đánh giá giảng viên 57 3.3 Phân tích theo tiêu chí 60 3.3.1 Giảng viên tự đánh giá 60 3.3.2 Sinh viên đánh giá .63 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .67 Kết luận .67 Khuyến nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO .71 PHỤ LỤC 75 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 So sánh điểm khác biệt tiếp cận POHE tiếp cận truyền thống đào tạo đại học nước ta 17 Bảng 1.2 Cấu trúc chương trình phân bổ khối lượng học tập chương trình đào tạo POHE ngành Công nghệ Rau - Hoa Quả Cảnh quan 24 Bảng 2.1 Thống kê số lượng báo cho tiêu chí lực giảng dạy GV POHE 37 Bảng 2.2 Các tiêu chí báo đánh giá lực giảng dạy GV POHE 37 Bảng 2.3 Các tiêu chí báo đánh giá lực giảng dạy GV POHE (sau tiến hành thử nghiệm) 49 Bảng 3.1 Thống kê thông tin GV điều tra .52 Bảng 3.2 Thống kê thông tin SV điều tra 53 Bảng 3.3 Kết tự đánh giá theo tiêu chí GV 60 Bảng 3.4 Số liệu trung bình trung độ lệch chuẩn câu trả lời phiếu tự đánh giá GV 62 Bảng 3.5 Kết đánh giá theo tiêu chí SV 63 Bảng 3.6 Số liệu trung bình trung độ lệch chuẩn câu trả lời phiếu hỏi ý kiến SV vi 65 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình lực AKS .10 Hình 1.2 Chu kỳ phát triển phẩm chất nghề nghiệp đánh giá nhà quản lý 20 Hình 1.3 Năng lực GV đại học .31 Hình 2.1 Bảng kết thống kê phù hợp phiếu tự đánh giá GV 42 Hình 2.2 Bản đồ phân bố giá trị infit câu hỏi phiếu tự đánh giá GV 43 Hình 2.3 Bảng kết thống kê phù hợp phiếu hỏi ý kiến SV 45 Hình 3.1 Thống kê tần suất trả lời tiêu chí GV 56 Hình 3.2 Thống kê tần suất trả lời tiêu chí SV .59 DANH MỤC HỘP Hộp 2.1 Hộp vấn báo chưa đạt tiêu chí đánh giá lực giảng dạy GV CTĐT POHE Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Tự đánh giá GV) Hộp 2.2 44 Hộp vấn báo chưa đạt tiêu chí đánh giá lực giảng dạy GV CTĐT POHE Học viện Nông nghiệp Việt Nam vii 47 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục đại học lĩnh vực dịch vụ xã hội quan trọng việc đào tạo lực lượng lao động cao cho xã hội, nên vấn đề đánh giá giáo dục đại học nói chung đánh giá GV nói riêng xem hoạt động thiết phải có Chỉ thị 40-CT/TW Ban Bí thư Trung Ương Đảng nêu rõ: “Nhà giáo cán quản lý giáo dục lực lượng nịng cốt, có vai trò quan trọng” Nghiên cứu Tennessee Mỹ khẳng định chất lượng giáo viên ảnh hưởng tới thành tích học tập người học nhiều yếu tố khác [5] Luật Giáo dục 2005 Việt Nam nhấn mạnh nhà giáo có vai trị định việc đảm bảo chất lượng giáo dục Do vậy, muốn phát triển Giáo dục – Đào tạo điều quan trọng trước tiên phải chăm lo, xây dựng phát triển đội ngũ GV – người trực tiếp thực dịch vụ Bên cạnh đội ngũ GV cần kể đến CTĐT đóng vai trị quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cho sở đào tạo toàn ngành, cam kết sở giáo dục Đại học chất lượng đào tạo xã hội lực người học sau tốt nghiệp Quá trình hội nhập kinh tế đưa lại cho giáo dục cách nhìn nhận CTĐT theo phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa cho giáo dục nói chung giáo dục Đại học nói riêng tiếp cận với nhiều giáo dục tiên tiến giới Tuy nhiên, CTĐT phải đảm bảo thực mục tiêu đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tức phải đáp ứng đòi hỏi cấp bách xã hội sản phẩm đào tạo, phải thỏa mãn nhu cầu nhà tuyển dụng điều kiện tương lai Nhận thức vấn đề doanh nghiệp thấy khó khăn việc tuyển dụng SV tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc trở thành nhân viên chuyên nghiệp, Dự án “Phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng Việt Nam” (Professional Oriented Higher Education – POHE), tiến hành quản lý đạo Tư vấn, hướng dẫn SV xác định mục đích học tập , xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, vâṇ dungc̣ phương pháp học tập chương trinh̀ đào taọ; Tư vấn, định hướng nghề nghiệp hoạt động phát triển cá nhân cho SV, giúp SV tự khám phá phát huy tiềm thân; Hỗ trợ SV phát triển mối quan hệ với giới nghề nghiệp; Tổ chức phối hợp tổ chức hoạt động phát triển kỹ mềm thái độ nghề nghiệp; hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng cho SV; Tiêu chí Xây dựng mục tiêu, kế hoạch dạy học, tài liệu dạy học Nắm vững triết lý đào tạo, đặc điểm trình dạy học chương trình đào tạo POHE; Xác định mục tiêu môn học/module đảm bảo bám sát mục tiêu đào tạo chương trình POHE đáp ứng nhu cầu giới nghề nghiệp; Xây dựng đề cương chi tiết môn học/module, thiết kế giảng cho module dạy lý thuyết, module thực tập nghề nghiệp module đồ án bám sát triết lý mục tiêu đào tạo chương trình POHE; phù hợp đặc thù môn học, đặc điểm người học môi trường đào tạo; Xây dựng giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn tự học cho SV Thường xuyên cập nhật, làm phong phú hệ thống giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn tự học cho SV; Tiêu chí Sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học Có hiểu biết phương pháp dạy học đại học nói chung phương pháp, kỹ thuật dạy học theo phong cách POHE nói riêng; Sử dụng thành thạo có hiệu phương pháp dạy học, đặc biệt giảng dạy kỹ thực hành thực tập nghề nghiệp cho SV, phù hợp với mục tiêu nội dung dạy học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đặc điểm người học môi trường đào tạo; 103 Sử dụng thành thạo phương tiện dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học Thường xuyên cập nhật sử dụng phương tiện dạy học nâng cao hiệu dạy học; Tiêu chí Kiểm tra đánh giá kết học tập SV Nắm vững quy chế đào tạo, hiểu biết loại hình, phương pháp, kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết học tập SV theo tiếp cận dựa vào lực; Thực đánh giá trình; Theo dõi, giám sát trình học tập SV hình thức tổ chức dạy học khác nhau; Thiết kế, sử dụng hình thức kiểm tra – đánh giá theo tiếp cận dựa vào lực, đặc biệt ý đánh giá kỹ năng, thái độ nghề nghiệp; Hướng dẫn SV thực tự đánh giá trình học tập (bao gồm SV tự đánh giá thân SV đánh giá lẫn nhau); Giám sát trình tự đánh giá SV để đảm bảo xác, công bằng, khách quan; Phối hợp với giới nghề nghiệp đánh giákết quảhocc̣ tâpc̣ SV, bao gồm : phối hơpc̣ thiết kế đề cho dự thương xuyên liên lacc̣ vơi giới nghề nghiệp nơi ̀̀ hành để đảm bảo giám sát trình học tập đánh giá kết thực tập/ thực hành SV; Hướng dâñ giới nghề nghiệp thưcc̣ hi ện đánh giá kết học tập SV, bao gồm : xây dưngc̣ hương dâñ đanh gia kết qua hocc̣ tâpc̣ cuaSV ̀́ phạm vi mơn học/module phụ trách; Tư vấn phương pháp kỹ thuật đánh giá kết học tập SV theo tiếp cận dựa vào lực; Sử dụng kết đánh giá SV, ý kiến phản hồi SV giới nghề nghiệp để điều chỉnh, cải tiến hoạt động dạy học; Tham gia thưcc̣ hiêṇ kiểm đinḥ chất lươngc̣ chương trinh̀ đào taọ POHE; 104 Tiêu chí Xây dựng mơi trường học tập Có khả thiết kế, tổ chức, quản lý hoạt động dạy học môi trường dạy học khác nhau: lớp (giảng đường, phịng thí nghiệm) lớp (thực địa, địa điểm thực hành, giới nghề nghiệp…); Xây dựng môi trường học tập thân thiện, cởi mở, khuyến khích tính tích cực, sáng tạo tình thần hợp tác SV; Tiêu chuẩn Năng lực phát triển hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình đào tạo Tiêu chí Phát triển chương trình đào tạo POHE Hiểu biết quy trình phương pháp, kỹ thuật phát triển chương trình đào tạo POHE để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động nghề nghiệp; Tham gia/tổ chức khảo sát, sử dụng ý kiến bên có liên quan (người sử dụng lao động, cựu SV, chuyên gia ) để phân tích nhu cầu đào tạo xác định yêu cầu đào tạo; phục vụ việc xây dựng điều chỉnh, cập nhật Hồ sơ nghề nghiệp, Hồ sơ lực, chương trình đào tạo; Xây dựng, điều chỉnh, cập nhật nội dung chương trình đào tạo sở Hồ sơ lực, Hồ sơ nghề nghiệp; Thiết kế sử dụng thành thaọ cơng cụ đánh giá chương trình đào tạo; Tiêu chí Thực chương trình đào tạo POHE Thực hướng dẫn triển khai chương trình đào tạo theo quy định định hướng nghề nghiệp ứng dụng; Nghiên cứu, phổ biến, chuyển giao cách tiếp cận POHE cho GV cán quản lý giáo dục thuộc ngành đào tạo khác Trường; 105 Tiêu chuẩn Năng lực quan hệ với giới nghề nghiệp lực phát triển nghề nghiệp Tiêu chí Năng lực quan hệ với giới nghề nghiệp Có kinh nghiệm làm việc giới nghề nghiệp cộng tác với giới nghề nghiệp; Am hiểu văn hóa tổ chức, hoạt động giới nghề nghiệp lĩnh vực chun mơn; Lập kế hoạch, tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với giới nghề nghiệp lĩnh vực ngành nghề chuyên môn; Thường xun trì mối quan hệ thơng tin liên lạc trường đại học giới nghề nghiệp; thu thập thông tin phản hồi từ giới nghề nghiệp để nâng cao chất lượng hiệu hợp tác trường đại học giới nghề nghiệp; Lập kế hoạch , tổchức thực ho ặc tham gia hoạt động hợp tác trường đại học giới nghề nghiệp; đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ; thực hành, thực tập SV; Tiêu chí Năng lực phát triển nghề nghiệp Có khả tự đánh giá lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ; Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lĩnh vực chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học nghiên cứu khoa học; Sư dungc̣ thaọ ngoaịngư phucc̣ ̀̉ nghiệp: đocc̣ hiểu tài liêụ nước ngồi ; trao đổi chun mơn làm việc trực tiếp với chuyên gia / học giả nước ngồi lĩnh vực chun ngành; tìm kiếm hội hợp tác ; trim ̀ ối quan hệ thông tin liên lacc̣ với giới nghề nghiệp; Sử dungc̣ công nghê c̣thông tin phục vụ hoạt động phát triển nghề nghiệp: khai thác thông tin vàcác nguồn tài nguyên hocc̣ tâpc̣, tài liệu nghiên cứu 106 khoa hocc̣ mạng Internet ; tìm kiếm hội hợp tác ; trim ̀ ối quan hệ thông tin liên lacc̣ với giới nghề nghiệp; Sử dụng thành thạo phần mềm lĩnh vực chuyên môn phần mềm phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học; Tích cực tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp; Tiêu chuẩn Năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng Tiêu chí Thực nghiên cứu khoa học ứng dụng chuyển giao kết nghiên cứu Phát vấn đề nghiên cứu từ thực tiễn giới nghề nghiệp; Thực chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng, phát triển công nghệ; Nghiên cứu khoa học cơng nghệ phục vụ xây dựng chương trình đào tạo nâng cao chất lượng dạy học; Viết báo xuất tạp chí khoa học nước; viết chuyên đề, báo cáo khoa học, tham luận hội nghị, hội thảo khoa học; Chủ trì phối hợp tổ chức seminar, hội thảo chuyên đề lĩnh vực chuyên môn; Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học công nghệ; Nắm vững quy định sở hữu trí tuệ thương mại hóa kết nghiên cứu; Thực chuyển giao, thương mại hóa kết nghiên cứu khoa học cơng nghệ Tiêu chí Hướng dẫn SV thực nghiên cứu khoa học ứng dụng Hướng dẫn SV thực nghiên cứu khoa học ứng dụng: xây dựng đề cương, thực báo cáo kết thực dự án/ tập lớn, đồ án học tập, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng; Thực đánh giá kết nghiên cứu khoa học SV 107 Thực hướng dẫn triển khai CTĐT theo quy định định hướng nghề nghiệp ứng dụng; Nghiên cứu, phổ biến, chuyển giao cách tiếp cận POHE cho GV cán quản lý giáo dục thuộc ngành đào tạo khác Trường; Tiêu chuẩn Năng lực quan hệ với giới nghề nghiệp lực phát triển nghề nghiệp Tiêu chí Năng lực quan hệ với giới nghề nghiệp Có kinh nghiệm làm việc giới nghề nghiệp cộng tác với giới nghề nghiệp; Am hiểu văn hóa tổ chức, hoạt động giới nghề nghiệp lĩnh vực chuyên mơn; Lập kế hoạch, tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với giới nghề nghiệp lĩnh vực ngành nghề chun mơn; Thường xun trì mối quan hệ thông tin liên lạc trường đại học giới nghề nghiệp; thu thập thông tin phản hồi từ giới nghề nghiệp để nâng cao chất lượng hiệu hợp tác trường đại học giới nghề nghiệp; 10 Lập kế hoạch , tổchức thực hoăcc̣ tham gia hoạt động hợp tác trường đại học giới nghề nghiệp; đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ; thực hành, thực tập SV; Tiêu chí Năng lực phát triển nghề nghiệp Có khả tự đánh giá lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ; Thường xun tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lĩnh vực chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học nghiên cứu khoa học; Sử dungc̣ thành thaọ ngoaịngữphucc̣ vu hc̣ oaṭđôngc̣ phát triển nghề nghiệp: đocc̣ hiểu tài liêụ nước ngồi ; trao đổi chun mơn làm việc 108 trực tiếp với chuyên gia/ học giả nước ngồi lĩnh vực chun ngành; tìm kiếm hội hợp tác ; trìmối quan hệ thông tin liên lacc̣ với giới nghề nghiệp; 10 Sử dungc̣ công nghê c̣ thông tin phục vụ hoạt động phát triển nghề nghiệp: khai thác thông tin vàcác nguồn tài nguyên hocc̣ tâpc̣, tài liệu nghiên cứu khoa hocc̣ mạng Internet ; tìm kiếm hội hợp tác ; trìmối quan hệ thông tin liên lacc̣ với giới nghề nghiệp; 11 Sử dụng thành thạo phần mềm lĩnh vực chuyên môn phần mềm phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học; 12 Tích cực tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp; Tiêu chuẩn Năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng Tiêu chí Thực nghiên cứu khoa học ứng dụng chuyển giao kết nghiên cứu Phát vấn đề nghiên cứu từ thực tiễn giới nghề nghiệp; Thực chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng, phát triển công nghệ; 10 Nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ xây dựng chương trình đào tạo nâng cao chất lượng dạy học; 11 Viết báo xuất tạp chí khoa học ngồi nước; viết chuyên đề, báo cáo khoa học, tham luận hội nghị, hội thảo khoa học; 12 Chủ trì phối hợp tổ chức seminar, hội thảo chuyên đề lĩnh vực chuyên môn; 13 Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học công nghệ; 14 Nắm vững quy định sở hữu trí tuệ thương mại hóa kết nghiên cứu; Thực chuyển giao, thương mại hóa kết nghiên cứu khoa học công nghệ 109 Tiêu chí Hướng dẫn SV thực nghiên cứu khoa học ứng dụng Hướng dẫn SV thực nghiên cứu khoa học ứng dụng: xây dựng đề cương, thực báo cáo kết thực dự án/ tập lớn, đồ án học tập, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng; Thực đánh giá kết nghiên cứu khoa học SV 110 PHỤ LỤC PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƢỜI HỌC TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tên học phần: ……………… Ngành học: ……………………Khóa……… .Học kỳ:…………………… I THƠNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI HỌC Xếp loại học lực học kỳ vừa qua :  XS  Giỏi Thời gian tham dự lớp học học phần này: 60% Loại hình đào tạo:    Khá  100% ĐH quy  ĐH hệ VLVH Cao đẳng II THƠNG TIN VỀ GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Tơ kín vào ô tròn mức độ đồng ý tiêu chí mà Anh (Chị) cho theo thang điểm từ đến 4: Khơng hài lịng (Kém) Tạm hài lòng (TB) Hài lòng (Khá) Rất hài lòng (Tốt) A Nội dung giảng dạy Thực nội dung, kế hoạch giảng dạy công bố từ đầu họ Bài giảng cập nhật nhiều thơng tin mới, bổ ích liên quan đến học phần Hướng dẫn phương pháp tìm kiếm tài liệu học tập tham khảo đối v Thực tiêu chí đánh giá kết học tập công bố từ B Phƣơng pháp, cách thức tổ chức giảng dạy Tác phong sư phạm cách ứng xử lên lớp Cách trình bày truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu Sử dụng hiệu phương tiện dạy học (Bảng, máy chiếu, mô hình Nhiệt tình, tạo hứng thú cho người học Khuyến khích người học tư độc lập, tích cực trao đổi nội dung họ 10 Hướng dẫn người học tự học tự nghiên cứu 111 11 Hướng dẫn người học vận dụng kiến thức học phần 12 Khuyến khích người học nêu câu hỏi giải đáp thỏa đáng 13 Khả quản lý, bao quát lớp học 14 Quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống ý thức kỷ luật cho người 15 Cách thức kiểm tra, đánh giá trình học tập (chuyên cần, kỳ… 16 Mức độ hài lòng chung Anh (Chị) việc dạy học h Ý kiến khác: …….………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Học viện chân thành cảm ơn Anh (Chị) cung cấp thông tin Tên học phần: ……………………… Mã HP: ……… Tên GV: …………… Ngành học: ……………………Chun ngành………………………Khóa……….Học kỳ:… I THƠNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI HỌC  Xếp loại học lực học kỳ vừa qua : 60% Thời gian tham dự lớp học học phần này: Loại hình đào tạo:   XS  100% ĐH quy  ĐH hệ VLVH Cao đẳng II THÔNG TIN VỀ GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Tơ kín vào tròn mức độ đồng ý tiêu chí mà Anh (Chị) cho theo thang điểm từ đến 4: 112 Khơng hài lịng (Kém) Tạm hài lòng (TB) Hài lòng (Khá) Rất hài lòng (Tốt) A Nội dung hƣớng dẫn Công bố nội dung, kế hoạch giảng dạy từ đầu học phần thực Công bố tiêu chí đánh giá kết học tập từ đầu học phần thực hiệ Người học phổ biến đầy đủ tài liệu hướng dẫn thực hành Người học phổ biến nội quy thực hành, quy định an toàn B Phƣơng pháp, cách thức tổ chức hƣớng dẫn 10 Chuẩn bị điều kiện cần thiết (thiết bị, dụng cụ, vật tư) để người học hành (thí nghiệm, rèn nghề) Hướng dẫn người học thực quy trình hiệu thiết bị họ phục vụ thực hành (thí nghiệm, rèn nghề) Phân tích kết thực hành (thí nghiệm, rèn nghề) so với yêu cầu lưu ý n sai sót mà người học mắc phải Chỉ ứng dụng thực tiễn thực hành (thí nghiệm, rè Kiểm tra, đánh giá kết thực hành (thí nghiệm, rèn nghề) công bằng, k quan Hướng dẫn người học rèn luyện kỹ nghề nghiệp trình thực (thí nghiệm, rèn nghề) 11 Khuyến khích người học sáng tạo, nghiên cứu khoa học 12 Nhiệt tình, có trách nhiệm giải đáp thắc mắc người học cách thỏa 13 Quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống ý thức kỷ luật cho người học 14 Khả quản lý bao quát lớp 15 Tác phong sư phạm, trang phục cách ứng xử với người học 16 Mức độ hài lòng chung Anh (Chị) học phần III Các ý kiến khác dành cho Học viện GV: …….………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Học viện chân thành cảm ơn Anh (Chị) cung cấp thông tin 113 ... dạy GV CTĐT ngành Rau – Hoa Cảnh quan Học viện Nông nghiệp Việt Nam 34 CHƢƠNG XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO POHE TẠI HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT... NGHIỆP VIỆT NAM 2.1 Hình thành tiêu chí 2.1.1 Các xây dựng tiêu chí đánh giá lực giảng dạy giảng viên chương trình đào tạo POHE Để xây dựng tiêu chí đánh giá lực giảng dạy GV CTĐT POHE trên: -... 1: Bộ tiêu chí đánh giá lực giảng dạy GV CTĐT POHE Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần xây dựng nào? Dựa sở nào? Câu hỏi 2: Dựa cách thức để đánh giá độ tin cậy tiêu chí đánh giá lực giảng dạy giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên chương trình đào tạo pohe tại học viện nông nghiệp việt nam ,

Từ khóa liên quan