0

Tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên theo chủ đề trong dạy học chương sinh sản, sinh học 8 trường trung học cơ sở

117 59 0
  • Tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên theo chủ đề trong dạy học chương sinh sản, sinh học 8 trường trung học cơ sở

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:36

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ VÂN ANH TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN THEO CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "SINH SẢN", SINH HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Chuyên ngành : Lý luận phương pháp dạy học môn Sinh học Mã số : 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Tiến Sỹ HÀ NỘI - 2014 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Dương Tiến Sỹ, người thầy kính u tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn thầy cô giáo giảng dạy lớp Cao học Lý luận Phương pháp dạy học môn Sinh học, người dạy dỗ bảo cho nhiều suốt thời gian học tập vừa qua Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu, Phịng Quản lý Đào tạo – Cơng tác Sinh viên thầy cô Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập nghiên cứu Trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu giáo viên, học sinh trường Trung học sở Lê Quý Đôn (Mộc Châu – Sơn La) cộng tác tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln khích lệ, động viên giúp đỡ tơi thời gian học tập hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Lê Thị Vân Anh ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT j DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu…………………………………… Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giới hạn luận văn Những kết nghiên cứu đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan giáo dục SKSS VTN 1.1.1 Vấn đề giáo dục SKSS VTN giới 1.1.2 Vấn đề giáo dục SKSS VTN Việt Nam 1.2 Cơ sở lí luận 1.2.1 Khái niệm tích hợp 1.2.2 Khái niệm dạy học tích hợp 1.2.3 Các quan điểm tích hợp môn học 1.2.4 Các mơ hình chương trình dạy học tích hợp 1.2.5 Các mức độ tích hợp 12 1.3 Tích hợp giáo dục SKSS VTN dạy học Sinh học 13 1.3.1 Một số khái niệm có liên quan 13 1.3.2 Mục đích giáo dục SKSS VTN trường phổ thông 13 iii 1.3.3.Nội dung giáo dục SKSS VTN trường phổ thông 13 1.4 Cơ sở thực tiễn 14 1.4.1 Mục đích điều tra 14 1.4.2 Nội dung kết điều tra 15 Kết luận chương 17 Chương TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN THEO CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG SINH SẢN, SINH HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 18 2.1 Các nguyên tắc tích hợp giáo dục SKSS VTN dạy học Sinh học Trung học sở 18 2.2 Các địa tích hợp giáo dục SKSS VTN theo chủ đề dạy học chương :Sinh sản”, Sinh học THCS 20 2.2.1 Nội dung chủ đề giáo dục SKSS VTN 20 2.2.2 Các địa tích hợp giáo dục SKSS VTN theo chủ đề dạy học chương sinh sản, Sinh học trường THCS 21 2.3 Quy trình chuẩn bị học tích hợp giáo dục SKSS VTN dạy học Sinh học 34 2.4 Phương pháp tổ chức học tích hợp giáo dục SKSS VTN 035 2.5 Thiết kế số hoạt động tích hợp giáo dục SKSS VTN qua dạy học chương sinh sản, Sinh học trường THCS 39 Kết luận chương 42 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 43 3.1 Mục đích TN 43 3.2 Nội dung TN 43 3.3 Phương pháp TN 43 3.3.1 Chọn trường TN 43 3.3.2 Bố trí TN 44 3.4 Kết thực nghiệm 44 3.4.1 Phân tích định lượng 44 iv 3.4.2 Phân tích định tính 51 Kết luận chương 53 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 57 v danh mục Từ VIếT TắT C : i chng GDDS : Giáo dục dân số GV : Giáo viên HS : Học sinh KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đình SGK : Sách giáo khoa SKSS : Sức khỏe sinh sản THCS : Trung học sở TN : Thực nghiệm VTN : Vị thành niên vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 Kết điều tra hiểu biết 1.2 Kết điều tra thực trạn dạy học Sinh học 2.1 Các địa tích hợp giáo theo chủ đề dạy học trường trung học sở 3.1 Bảng tần suất điểm bà 3.2 Tần suất hội tụ tiến điểm 3.3 Kiểm định 3.4 Phân tích phương sai kết q 3.5 Tần suất điểm kiểm 3.6 Tần suất hội tụ tiến điểm 3.7 Kiểm định 3.8 Phân tích phương sai kết q vii DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 1.1 Mơ hình đa mơn (interdis 1.2 Mơ hình dựa chuỗi vấ 1.3 Mơ hình dựa chủ đề 2.1 Quy trình chuẩn bị họ 2.2 Phương pháp tổ chức 3.1 Biểu đồ tần suất điểm 3.2 Đồ thị tần suất hội tụ tiến 3.3 Biểu đồ tần suất điểm 3.4 Đồ thị tần suất hội tụ tiến 3.5 Biểu đồ so sánh độ bền ki khối lớp TN ĐC viii MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ nhiệm vụ đổi phương pháp dạy học trường phổ thông Việt Nam quốc gia có dân số trẻ với gần 1/3 dân số thuộc nhóm vị thành niên, niên (lứa tuổi từ 10 - 24 tuổi) [1] Đây lực lượng đông đảo, định tương lai nghiệp cách mạng dân tộc Vì vậy, vấn đề sức khỏe phát triển thiếu niên vấn đề ln Đảng Chính phủ dành quan tâm đặc biệt Tại Điều 27 - Mục 2, Luật Giáo dục có ghi: "Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ lực bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân " [9] Giáo dục SKSS VTN giúp HS có kiến thức sức khỏe, SKSS để từ em tự chăm sóc cho thân, xây dựng lối sống lành mạnh, hình thành kỹ sống Tích hợp giáo dục SKSS dạy học hướng phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông, vừa đảm bảo kiến thức khoa học mơn, vừa tích hợp giáo dục SKSS cho HS Thơng qua đó, đem lại niềm tin, hứng thú học tập cho người học, nâng cao chất lượng giáo dục 1.2 Xuất phát từ thực trạng công tác giáo dục sức khỏe sinh sản nhà trường phổ thông Vấn đề giáo dục SKSS toàn xã hội quan tâm Trong giáo dục, vấn đề giáo dục SKSS nội dung giáo dục xuyên suốt tất cấp học, bậc học Chúng ta không xây dựng sách giáo khoa riêng cho nội dung giáo dục vấn đề tích hợp nhiều mơn khoa học khác như: Văn học, Địa lí, Sinh học, Giáo dục cơng dân Tuy nhiên, hiệu giáo dục SKSS chưa cao lẽ văn hóa phương đơng coi vấn đề tế nhị, gây e ngại cho GV HS Thực tế cho thấy, nội dung giáo dục SKSS triển khai từ nhiều năm tượng HS mang thai ý muốn, tỷ lệ nạo phá thai bệnh lây truyền qua đường tình dục có xu hướng ngày gia tăng Từ thực trạng cho thấy, cần tăng cường việc giáo dục nâng cao hiệu giáo dục SKSS cho HS để em có kiến thức SKSS; hoàn thiện nhân cách rèn luyện kĩ sống bản; vững vàng bước vào sống gia đình xã hội 1.3 Xuất phát từ ưu điểm dạy học tích hợp khả tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên dạy học Sinh học Tích hợp mơn học khơng nhằm rút gọn thời lượng trình bày tri thức nhiều môn học, mà quan trọng tập dượt cho HS cách vận dụng tổng hợp tri thức vào thực tiễn Như biết, để giải vấn đề thực tiễn thường phải huy động tri thức nhiều môn học dạy môn học riêng đem lại tri thức hàn lâm có hệ thống mà khó vận dụng vào thực tiễn Hơn nữa, nhờ tích hợp nên số đầu sách giáo khoa giảm bớt, không cần đào tạo GV giảng dạy chuyên môn phụ tích hợp mặt giáo dục như: Giáo dục dân số, giáo dục SKSS, giáo dục mơi trường… q trình giảng dạy mơn học [17] Sách giáo khoa phổ thông hành trình bày theo quan điểm tích hợp môn học Sinh học môn khoa học thực nghiệm, hầu hết tượng, khái niệm, quy luật, trình sinh học bắt nguồn từ thực tiễn đó, khả tích hợp giáo dục lớn Chúng ta tích hợp giáo dục dân số, sức khỏe, SKSS, giáo dục môi trường, giáo dục vệ sinh an tồn thực phẩm q trình dạy học Sinh học Chương "Sinh sản" (Sinh học 8) kiến thức sinh sản người Khi dạy kiến thức chương này, GV tích hợp giáo dục SKSS cho HS, giúp em có kiến thức hiểu biết sinh sản, SKSS xây dựng kĩ sống, có niềm tin, vững vàng sống sau Xuất phát từ lí trên, tơi chọn đề tài nghiên cứu: "Tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên theo chủ đề dạy học chương "Sinh sản", Sinh học trường trung học sở" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nội dung phương pháp tích hợp giáo dục SKSS VTN theo chủ đề dạy học chương "Sinh sản", Sinh học nhằm vừa nâng cao chất lượng dạy học, vừa tích hợp giáo dục SKSS VTN có hiệu Sẹo thành tử cung thường nguyên nhân gây vỡ tử cung chuyển lần sinh sau; nhiễm trùng vùng chậu hay nhiễm trùng toàn thân dẫn đến nhiễm trùng huyết - Ảnh hưởng tâm lý, gây hội chứng stress: khó ngủ hay ngủ, ngủ thường gặp ác mộng; khó tập trung cơng việc; dễ nóng giận hay giật mình; hay mặc cảm Sau nạo phá thai cần: Kiêng giao hợp đến hết máu; dùng thuốc theo định bác sỹ; vệ sinh phận sinh dục ngày 3-4 lần; ăn thức ăn giầu dinh dưỡng, dễ tiêu; tự theo dõi dấu hiệu máu, tăng nhiệt độ thể … thấy sốt máu nhiều kéo dài 10 ngày cần khám lại ? Cần phải làm để tránh mang thai ngồi ý muốn tránh nạo phá thai tuổi vị thành niên? HS: Phải thực biện pháp tránh thai III Cơ sở khoa học ? Dựa vào kiến thức học, nêu điều biện pháp tránh thai: kiện để thụ tinh thụ thai xảy ra? HS trả lời GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Muốn tránh có thai cần phải tuân thủ nguyên tắc nào? Kể tên biện pháp tránh thai mà em biết? HS hoạt động nhóm thống ý kiến Đại diện nhóm trình bày, nhóm nhận xét - bổ sung GV nhận xét, xác hóa kiến thức Ngun tắc tránh thai: Các biện pháp tránh thai phổ biến: - Bao cao su - Vòng tránh thai - Thuốc tránh thai (Thuốc tránh thai tổng hợp; - Ngăn không cho trứng thụ thuốc tránh thai có progesterone; thuốc tránh tinh làm tổ niêm mạc thai tiêm) - Thuốc diệt tinh trùng * Phương pháp tránh thai tự nhiên (tính theo vịng kinh; xuất tinh ngồi âm đạo; triệt sản) 92 GV cho HS QS số phương tiện tránh thai yêu cầu HS tiếp tục thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: ? Chọn phương tiện tránh thai phù hợp với nguyên tắc tránh thai? HS hoạt động nhóm thống ý kiến Đại diện nhóm đọc tên nguyên tắc tránh thai nhóm đọc tên phương tiện tránh thai tương ứng Các nhóm nhận xét, bổ sung cho GV nhận xét, xác hóa kiến thức GV cung cấp thêm thông tin biện pháp tránh thai phương tiện tránh thai GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: ? Trong biện pháp tránh thai biện pháp - Sử dụng dụng cụ tránh thai có tác động kép vừa tránh mang thai ngồi ý (dụng cụ tử cung) để ngăn muốn vừa tránh bệnh lây truyền qua đường làm tổ trứng (đã thụ tinh) tình dục? ? Ở lứa tuổi HS cần hành động để bảo vệ SKSS? 4) Củng cố, luyện tập: Chọn câu trả lời câu sau: Những ảnh hưởng việc có thai sớm ngồi ý muốn tuổi vị thành niên là: a Dễ sẩy thai đẻ non Con đẻ thường nhẹ cân, khó ni, dễ nhiễm bệnh b Nếu phải nạo phá thai dễ dẫn tới vơ sinh dính tử cung, tắc vịi trứng chửa c Phải bỏ học nên ảnh hưởng đến tiền đồ nghiệp tương lai sau d* Cả a, b, c Học sinh phải làm để tránh mang thai ngồi ý muốn nạo phá thai? 5) Hướng dẫn học sinh tự học nhà: - Học trả lời câu hỏi sgk - Đọc mục" Em có biết" - Làm thu hoạch: Tìm hiểu thêm biện pháp tránh thai (đặc tính, ưu điểm, nhược điểm) 93 BÀI 64, 65 CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG SINH DỤC (BỆNH TÌNH DỤC) ĐẠI DỊCH AIDS - THẢM HỌA CỦA LOÀI NGƯỜI I Mục tiêu 1) Kiến thức: - Giúp học sinh có khả trình bày tác hại số bệnh lây truyền qua đường sinh dục phổ biến bệnh lậu, bệnh giang mai, HIV/ AIDS - Nêu đặc điểm sống chủ yếu tác nhân gây bệnh triệu chứng để phát sớm điều trị kịp thời - Xác định đường lây truyền để có biện pháp phòng ngừa bệnh 2) Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát phân tích kênh hình, kỹ hoạt động nhóm kỹ hoạt động độc lập học sinh 3) Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác phòng tránh sống lành mạnh, quan hệ tình dục an tồn II Phương pháp phương tiện: - Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm - Phương tiện: + Tranh: Song cầu khuẩn; giai đoạn phát triển bệnh giang mai + Tranh phóng to H.65 sgk, tranh q trình xâm nhập virut HIV vào thể người - Bảng phụ bảng 64.1 64.2, bảng 65, phiếu học tập BI Tiến trình dạy: 1) Ổn định tổ chức: 2) Kiểm tra cũ: ? Nêu nguyên tắc phương tiện tránh thai phù hợp? 3) Dạy nội dung mới: Hoạt động GV HS GV u cầu HS nghiên cứu thơng tin sgk, hình 64 bảng 64.1, 64.2 sgk, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: ? Nêu tác nhân gây bệnh lậu giang mai, đặc điểm sống chúng? ? Bệnh lậu giang mai có triệu chứng nào? 94 HS thảo luận nhóm thống ý kiến, đại diện nhóm - Tác nhân gây bệnh: trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung GV xác hóa kiến thức (GV cho HS xem hình ảnh + Giang mai: xoắn "Song cầu khuẩn" "Các giai đoạn phát triển khuẩn bệnh giang mai" để HS nắm tiến triển bệnh - Triệu chứng: không phát chữa trị kịp thời) ? Bệnh lậu bệnh giang mai gây tác hại nào? Tác hại bệnh: HS trả lời * Bệnh lậu: + Bệnh lậu nam dẫn đến viêm mào tinh hồn gây vơ sinh + Bệnh lậu cấp tính nữ tổn thương mắt, da, khớp, viêm quanh gan; bệnh lậu lâu dài nữ gây vơ sinh, thai ngồi tử cung, đau bụng mãn tính + Nếu quan hệ tình dục đường miệng gây viêm họng lậu cầu; quan hệ tình dục qua đường hậu mơn gây đau, tiết dịch hậu môn + Trẻ sinh mù lòa mẹ mang thai bị lậu không điều trị * Giang mai: + Mẹ bị giang mai khơng điều trị điều trị khơng truyền sang (50% trường hợp) gây hậu quả: + Thai chết lưu; sống, trẻ bị giang mai bẩm sinh với triệu chứng: Tổn thương phủ tạng: viêm mũi, gan lách to, thiếu máu, trọng lượng thai thấp, bất thường xương) hệ thần kinh; sinh - Tác hại bệnh lậu mang khuyết tật bị dị dạng bẩm sinh GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin sgk thơng tin truyền cách phịng GV cung cấp, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: ? Bệnh lậu giang mai lây truyền qua đường nào? ? Cần có cách để phịng tránh bệnh tình dục? HS thảo luận nhóm thống ý kiến, đại diện nhóm * Các đường lây truyền trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung 95 GV xác hóa kiến thức * Con đường lây truyền: * Biện pháp phòng tránh: (GV lưu ý: có nhiều ý kiến khác biện pháp phịng tránh, GV nên hướng vào biện pháp có tính chất giáo dục ý thức tự giác cá nhân) - Khơng quan hệ tình dục với không sử dụng bao cao su, nghiện chích mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục - Khơng nên quan hệ tình dục với nhiều người Bạn có nhiều bạn tình khả lây bệnh lây truyền qua đường tình dục cao - Chắc chắn bao cao su bao phủ dương vật bệnh tình dục Nếu khơng, bạn không bảo vệ đầy đủ - Hãy kiểm tra định kỳ hàng năm, chữa trị sớm - Quan hệ tình dục an tồn giúp bạn tránh khỏi bệnh lây truyền tình dục giảm lây nhiễm cho người khác GV yêu cầu HS trả lời số câu hỏi: ? Em làm để giảm bớt tỉ lệ người mắc bệnh tình dục xã hội nay? ? Ngoài bệnh lậu giang mai em kể tên bệnh khác lây truyền qua đường tình dục? HS trả lời câu hỏi II Đại dịch AIDS: AIDS gì? HIV gì? ? Từ thơng tin hiểu biết thực tế, cho biết AIDS - AIDS hội chứng suy gì? giảm miễn dịch mắc phải HS trả lời ? AIDS nguyên nhân gây ra? - AIDS loại virut gây HS trả lời suy giảm miễn dịch GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần I sgk người, gọi tắt HIV thơng tin vừa tìm hiểu để thảo luận nhóm hồn - Tác hại đường thành nội dung phiếu học tập (bảng 65 tr.203) lây truyền HIV/AIDS: học HS hoạt động nhóm thống ý kiến Đại diện nhóm bảng 65 trình bày, nhóm nhận xét - bổ sung GV nhận xét, xác hóa kiến thức GV giảng giải thêm cấu tạo virut HIV (H.65) trình xâm nhập, phá hủy thể virut HIV tranh để HS hiểu rõ tác hại bệnh AIDS 96 ? Bệnh có triệu chứng nào? HS nêu được: Các triệu chứng thường xuất sau nhiều năm nhiễm bệnh: - Giai đoạn sơ nhiễm: kéo dài tuần đến tháng không biểu triệu chứng nhẹ - Giai đoạn không triệu chứng: kéo dài 1- 10 năm số lượng tế bào limphô-TC-D4 giảm dần - Giai đoạn biểu triệu chứng AIDS: bệnh hội xuất như: sốt kéo dài, sút cân, mệt mỏi, đổ mồ hôi đêm, tiêu chảy, viêm da… cuối dẫn đến chết Đại dịch AIDS - Thảm GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức mục I, nghiên cứu lây nhiễm HIV/AIDS: thông tin mục II/sgk thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: ? Dựa vào đường lây truyền AIDS, đề Chủ động phòng tránh lây biện pháp phòng ngừa lây nhiễm AIDS? HS thảo luận nhóm thống câu trả lời Đại diện + Khơng tiêm chích ma nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung GV xác hóa kiến thức: - An tồn truyền máu, tiêm: Khơng tiêm chích ma túy, trước truyền khơng dùng chung kim tiêm, kiểm tra máu trước truyền - Sống lành mạnh, chung thủy vợ chồng - Người mẹ bị AIDS không nên sinh GV yêu cầu HS trả lời số câu hỏi: ? Có nên sống chung với người nhiễm HIV/AIDS? ? Em làm để góp sức vào việc ngăn chặn lây lan đại dịch AIDS? ? HS phải làm để khơng bị mắc AIDS? ? Tại nói AIDS nguy hiểm khơng đáng sợ? 4) Củng cố, luyện tập: BT Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Lậu giang mai bệnh lây truyền chủ yếu qua…(1)…Người mắc …(2)…có thể dẫn tới vô sinh Bệnh giang mai không chữa trị để lại di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản, gây tổn thương tới 97 các…(3)…Phải phát sớm điều trị đủ liều tốt là…(4)… với người bệnh, đảm bảo tình dục an toàn Các cụm từ cho sẵn: tránh quan hệ tình dục, bệnh lậu, quan hệ tình dục, phủ tạng thần kinh Đáp án:(1) Quan hệ tình dục; (2) Bệnh lậu; (3) Phủ tạng thần kinh; (4) Tránh quan hệ tình dục BT Khoanh trịn vào chữ đầu câu trả lời đúng: Các hoạt động bị lây nhiễm HIV a Ăn chung bát, đũa, muỗi đốt b Hôn nhau, bắt tay, cạo râu c Mặc chung quần áo, sơn sửa móng tay, chung kim tiêm d* Truyền máu, quan hệ tình dục khơng an toàn 5) Hưỡng dẫn học sinh tự học nhà: - Học trả lời câu hỏi sgk trang 202 - Hoàn thành trước bảng từ 66.1 đến 66.8 vào - Làm thu hoạch: Tìm hiểu thêm bệnh lây truyền qua đường tình dục 98 PHỤ LỤC CÁC ĐỀ KIỂM TRA Đề kiểm tra 15 phút số Câu Mẹ thai liên hệ với nhờ phận nào? Vai trị thai? Tại q trình mang thai, người mẹ cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng? Câu Trong thời kì kinh nguyệt cần chăm sóc sức khỏe nào? Sau quan hệ tình dục, khơng thấy có kinh (chậm kinh tắt kinh) chứng tỏ điều gì, em nên làm gì? Đáp án: Câu - Thai ni dưỡng nhờ chất dinh dưỡng lấy từ mẹ qua thai - Dinh dưỡng tốt giúp cho người mẹ: + Có sức đề kháng chống lại bệnh tật + Khơng bị thiếu máu có thai + Con khơng bị nhẹ cân (suy dinh dưỡng): Mẹ nuôi dưỡng tốt nhờ hưởng chất dinh dưỡng từ mẹ cung cấp; thai phát triển bình thường, khơng bị đẻ non, đẻ bà mẹ phải can thiệp Câu - Trong thời kì kinh nguyệt cần: + Phải biết cách thực vệ sinh kinh nguyệt (thay băng vệ sinh thường xuyên thời gian hành kinh) + Không làm việc nặng nhọc + Tắm rửa nước ấm + Không ngâm quan sinh dục nước bẩn (ao, suối ) - Sau quan hệ tình dục, khơng thấy có kinh chứng tỏ có thai, nên xét nghiệm thử phương tiện chuyên dùng để sớm có định phù hợp 99 Đề kiểm tra 15 phút số Hãy khoanh tròn vào phương án trả lời câu sau: Câu Để hạn chế việc gia tăng dân số cần: a Đẻ ít, đẻ thưa, nam nữ niên kết vận động chậm sinh đầu lịng b Phụ nữ khơng sinh đầu lịng trước tuổi 22 tuổi 35 không đẻ c Mỗi cặp vợ chồng nên có từ 1-2 khoảng cách cách năm d Tất phương án Đáp án: d Câu Mang thai tuổi vị thành niên có nguy tử vong cao sao? a Dễ sẩy thai, đẻ non b Con đẻ thường nhẹ cân, khó ni, dễ tử vong c Nếu phải nạo dễ dẫn đến vơ sinh dính tử cung, tắc vịi trứng, chửa ngồi d Có nguy phải bỏ học, ảnh hưởng tới tiền đồ, nghiệp e Tất phương án Đáp án: e Câu Tâm lý bà mẹ trẻ tuổi vị thành niên: a Làm mẹ sớm dễ bị căng thẳng, khủng hoảng tâm lý b Hạnh phúc làm mẹ sớm c Dễ chán nản, cảm thấy cách biệt với gia đình bạn bè d Cả a c Đáp án: d Câu Phá thai an toàn cho mẹ bào thai được: a >2 tháng b
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên theo chủ đề trong dạy học chương sinh sản, sinh học 8 trường trung học cơ sở ,

Từ khóa liên quan