0

Thực trạng rối loạn lo âu của học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố hà nội

117 63 0
  • Thực trạng rối loạn lo âu của học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:30

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG THỊ THU HƢỜNG THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU CỦA HỌC SINH LỚP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG THỊ THU HƢỜNG THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU CỦA HỌC SINH LỚP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN Mã số: Thí điểm Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Đinh Thị Kim Thoa HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Hoàn thành đƣợc luận văn tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Đinh Thị Kim Thoa – ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thày, ngồi khoa Tâm lý học lâm sàng, giảng dạy trang bị cho em kiến thức khoa học để em áp dụng công việc sống Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể thày cô giáo em học sinh khối lớp trƣờng: THCS Văn Yên, THCS Lê Lợi, THCS Vạn Phúc quận Hà Đơng – Hà Nội, gia đình, bạn bè, ngƣời thân…đã ủng hộ tạo điều kiện, giúp đỡ cho điều tra số liệu, khảo sát thực trạng vấn đề địa bàn nghiên cứu suốt thời gian qua Do điều kiện, thời gian kinh nghiệm nghiên cứu nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận đƣợc góp ý thày cô giáo bạn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Học viên Hoàng Thị Thu Hƣờng i DANH MỤC CÁC Từ viết STT tắt 10 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1:Phân biệtlo âu bình thƣờng rối loạn lo âu 1718 Bảng 2.1: Số lƣợng học sinh tham gia nghiên cứu theo trƣờng .323 Bảng 2.2: Số lƣợng học sinh tham gia nghiên cứu phân theo lớp 32 Bảng 2.3: Số lƣợng học sinh tham gia nghiên cứu theo giới tính 35 Bảng 2.4: Số liệu thành tích học tập học sinh theo năm 35 Bảng 2.5: Số liệu xếp loại hạnh kiểm học sinh theo năm 35 Bảng 2.6: Số anh chị em ruột sống chung dƣới mái nhà 36 Bảng 2.7: Tình trạng nhân cha mẹ .36 Bảng 2.8: Trình độ học vấn cha mẹ 38 Bảng 2.9: Nghề nghiệp cha mẹ 39 Bản0g 2.10: Thu nhập bình quân tháng cha/mẹ 40 Bảng 2.11: Hệ số Cronbach – Alpha phản ảnh độ tin cậy ổn định bên thang tiểu thang đo lo âu học đƣờng Phillips 44 Bảng 3.1: Phân loại lo âu theo thang sàng lọc lo âu GAD7 48 Bảng 3.2: Phân loại rối loạn lo âu theo trƣờng 50 Bảng 3.3: Phân loại rối loạn lo âu theo giới 53 Bảng 3.4: Phân loại rối loạn lo âu theo học lực 55 Bảng 3.5: Điểm trung bình độ lệch chuẩn thang đo Phillips dạng lo âu học đƣờng 57 Bảng 3.6: Phân loại lo âu học đƣờng theo tiêu chí đề xuất Nguyễn Thị Minh Hằng 61 Bảng 3.7: Điểm trung bình giá trị kiểm định ANOVA trƣờng 63 iii Bảng 3.8: Giá trị kiểm định trung bình hai mẫu độc lập (t-test) khác biệt học sinh nam nữ 65 Bảng 9: Hệ số tƣơng quan Pearson lo âu kết học tập năm .67 Bảng 3.10: Hệ số tƣơng quan Pearson lo âu trình độ học vấn cha mẹ, thu nhập gia đình 69 Bảng 3.11: : Hệ số tƣơng quan tình trạng hôn nhân cha mẹ, số gia đình với lo âu theo thang đo Phillips GAD7 .70 Bảng 3.12: Hệ số tƣơng quan nghề nghiệp cha mẹ với lo âu theo thang đo Phillip lo âu theo thang đo GAD 71 iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Số lƣợng học sinh phân theo lớp thƣờng lớp chọn tham gia nghiên cứu 33 Biểu đồ 2.2: Thành tích học tập học sinh qua năm 35 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ số anh chị em ruột sống chung gia đình 36 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ tình trạng nhân cha mẹ 37 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ thu nhập bình quân cha mẹ 390 Biểu đồ 3.1: Phân loại lo âu theo thang sàng lọc lo âu GAD7 47 Biểu đồ 3.2: Phân loại RLLA theo trƣờng 51 Biểu đồ 3.3: Phân loại rối loạn lo âu theo giới 54 Biểu đồ 3.4: Phân loại rối loạn lo âu theo học lực 55 Biểu đồ 3.5: Xếp hạng điểm trung bình thang đo Phillips dạng lo âu học đƣờng 58 v MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu 4.2 Đối tượng nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kế hoạch nghiên cứu 10 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 10.1 Đóng góp mặt lý luận 10.2 Đóng góp mặt thực tiễn 11 Cấu trúc luận văn .6 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề lo âu tỉ lệ rối loạn lo âu nghiên cứu trƣớc vi 1.1.1 Nghiên cứu rối loạn lo âu tỉ lệ rối loạn lo âu giới 1.1.2 Nghiên cứu rối loạn lo âu tỉ lệ rối loạn lo âu Việt Nam 1.1.3 Nghiên cứu yếu tố có liên quan tới rối loạn lo âu trẻ .10 1.2 Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu .12 1.2.1 Lo âu 12 1.2.2 Rối loạn lo âu 15 1.2.3 Các dạng RLLA .18 1.2.4 Lo âu học đường 19 1.3 Nguyên nhân rối loạn lo âu 21 1.3.1 Nguyên nhân sinh học 21 1.3.2 Nguyên nhân thuộc vềgia đình – xã hội 21 1.3.3 Nguyên nhân thuộc chủ thể 22 1.4 Đặc điểm phát triển tâm – sinh lý học sinh lớp 23 Kết luận chƣơng 25 CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Vài nét địa bàn khách thể nghiên cứu 27 2.1.1 Địa bàn nghiên cứu .27 2.1.2 Khách thể nghiên cứu 29 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 39 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn .40 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu thống kê toán học 41 vii 2.3 Công cụ nghiên cứu 41 2.3.1 Bảng hỏi thông tin chung 41 2.3.2 Bảng đánh giá lo âu học đường Phillips 41 2.3.3 Bảng hỏi sàng lọc rối loạn lo âu GAD-7 Spitzer 44 Kết luận chƣơng 45 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .46 3.1 Thực trạng tỉ lệ RLLA học sinh lớp 46 3.2 Thực trạng lo âu học đƣờng học sinh lớp .56 3.3.Tƣơng quan lo âu số yếu tố khác 66 3.3.1 Tương quan lo âu kết học tập năm .66 3.3.2 Tương quan lo âu trình độ học vấn cha mẹ, thu nhập gia đình .68 3.3.3 Tương quan lo âu tình trạng nhân cha mẹ, nghề nghiệp cha mẹ, số gia đình 69 Kết luận chƣơng 71 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 72 Kết luận 72 Khuyến nghị .73 TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 PHỤ LỤC 80 viii [11] Trần Thị Huyền,Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh số trường THCS Thành phố Long Xuyên [12] học Phạm Thị Thanh Hƣơng (2003),Stress học tập SV, Đại Sƣphạm Hà Nội [13] Phan Thị Mai Hƣơng (2007),Cách ứng phó trẻ vị thành niên với hồn cảnh khó khăn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội [14] Đặng Phƣơng Kiệt (1996),Tiếp cận đo lường tâm lí, Nxb KHXH [15] Nguyễn Cơng Khanh (2000),Tâm lí trị liệu, Nxb ĐHQG Hà Nội [16] Đặng Bá Lãm –Weiss Bahr (2013), Giáo dục, tâm lý sức khỏe tâm thần trẻ em Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội [17] Đặng Hoàng Minh, Bahr Weiss, Nguyễn Cao Minh (2013),Sức khỏe tâm thần trẻ em Việt Nam: Thực trạng yếu tố nguy cơ, Nxb ĐHQG Hà Nội [18] Trần Viết Nghị (biên dịch) (2000),Cơ sở lâm sàng tâm th ần học, Nxb Y học [19] Nguyễn Văn Nhận, Nguyễn Sinh Phúc (2004),Trắc nghiệm tâm lí lâm sàng, Nxb QĐND [20] nội Nguyễn Thị Nho (1999),Tâm lí học phát triển, Nxb ĐHQG Hà [21] Đào Thị Oanh (chủ nhiệm) cộng (2008),Thực trạng biểu số cảm xúc kĩ đương đầu với cảm xúc tiêu cực thiếu niên nay, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội [22] Nguyễn Thị Hằng Phƣơng (2007),Nghiên cứu nguyên nhân gây rối loạn lo âu học sinh Trung học phổ thông, Luận văn thạc sỹ tâm lý, Đại học khoa học xã hội nhân văn Hà Nội 76 [23] Nguyễn Thị Hằng Phƣơng (2005), sử dụng thang lo âu Zung để tìm hiểu thực trạng lo âu học sinh THPT địa bàn thành phố Hà Nội, báo cáo nghiên cứu khoa học ĐHKHXH&NV Hà Nội [24] Nguyễn Văn Siêm (2007),Tâm bệnh học trẻ em thiếu niên, Nxb ĐHQG, Hà Nội [25] Đinh Thị Kim Thoa, Đặng Hồng Minh, Trần Văn Cơngvà đồng nghiệp(2014),Kỷ yếu hội thảo Tâm lý học đường lần thứ IV, Nxb ĐHQG Hà Nội [26] Nguyễn Hữu Thụ (2009), Nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến stress Quốc gia Hà Nội, Trƣờng Đại học khoa học xã hộivà học tập SV Đại học nhân văn Hà Nội [27] TS Nguyễn Minh Thức, ThS Lê Minh Cơng,Khó khăn tâm lý học sinh THCS THPT Đồng Nai, Kỷ yếu hội thảo tâm lý học đƣờng lần IV, Nxb ĐHQG, Hà Nội [28] Y học Nguyễn Minh Tuấn (1995),Bệnh học tâm thành thực hành, Nxb [29] Trung Nguyễn Khắc Viện (1999),Tâm lí học lâm sàng trẻ em Việt Nam, tâm nghiên cứu Tâm lí trẻ em N-T, Nxb Y học, Hà Nội [30] II Nguyễn Khắc Viện(2001),Từ điểm tâm lí, Nxb VHTT Tài liệu tiếng Anh [31] SDepartment of Health Government of Westerm Australia (2009), Becoming a parent – Emotional health and wellbeing [32] Department of Mental Health and Substance Abuse World Health Organization (2008), Improving Maternal Mental Health [33] Haan.Selye (1956), The stress of life, New York, Mcrgan – Hill Book co Inc 77 [34] Keil RMK (2004), coping and stress: a conceptual analysis,Journal ofadvanced nursing, tr.659-665 [35] Lazarus R.S & Laurier R (1993), From psychological stress to the emotion – A history of changing outlooks Annual Review of Psychology 44 21 [36] Lazarus Folkman (1984), Stress, appraisal, and coping, NY [37] Maria Cristina Richaud (2000), Development of coping resources inchildhood and adolescence, The 18th International Congress of [38] Myers L.B, Brewin C.R (1998), Recall of early experience and therepressive coping style, Journal of abnormal psychology, Vol.103, No.2 [39] Segersform S.C, Talor S.E, Kemeny M.E, Fahey J.L (1998), Optimism associated with mood, coping, and immune change in response to stress,Journal of personality and social psychology, Vol.74, No.6 [40] Terry D.J (1991), Coping resourrces and situational appraisal as predictors ofcoping behavior, Personality and individual differences, Vol.12, Issue 10 III Các trang website uy tín [41].http://yhoccongdong.com/thongtin/roi-loan-lo-au/ [42].http://www.huffingtonpost.com/marcelle-pick-rnc/stresshealth_b_2971079.html [43].http://ykhoakyhoa.vn/en/noi-tong-quat/2013/9/roi-loan-lo-au [44].http://nld.com.vn/suc-khoe/nu-gioi-lo-au-tram-cam-nhieu-hon-nam-gioi2014053121250617.htm [45].http://khoahoc.tv/doisong/yhoc/suc-khoe/39930_cac-co-gai-lo-au-thuonggap-kho-khan-trong-hoc-tap.aspx [46].http://www.adaa.org/living-with-anxiety/women/facts 78 [47].http://www.webmd.com/anxiety-panic/guide/mental-health-anxietydisorders [48] http: //www.nimh.nih gov [49].http://www.childmind.org/en/posts/articles/mood-disorders-teenage-girlsanxiety-depression [50].http://www.scientificamerican.com/article/the-anxious-sex/ [51].http://www.maihuong.gov.vn/vi/suc-khoe-tam-than-tre-em/64-cac-roi-loancam-xuc-va-hanh-vi-lua-tuoi-thanh-thieu-nien.html [52].http://khoahoc.tv/doisong/yhoc/suc-khoe/39930_cac-co-gai-lo-au-thuonggap-kho-khan-trong-hoc-tap.aspx 79 PHỤ LỤC Thang đo Đánh dấu “X” vào cột thích hợp tần suất xuất cảm giác thân hai tuần vừa qua (mỗi hàng chọn câu trả lời) Nội dung Cảm giác bối rối, lo lắng bực Không thể ngừng lo lắng kiểm sốt lo lắng khác Lo lắng mức nhiều điều Khó thƣ giãn Thấy bồn chồn bứt rứt đến mức ngồi yên đƣợc Dễ trở nên cáu kỉnh bực bội Cảm thấy sợ hãi nhƣ thể có điều khủng khiếp xảy 80 Thang đo Đánh dấu “X” vào phƣơng án trả lời phù hợp với bạn (mỗi hàng chọn câu trả lời) STT Có Em có cảm thấy khó phấn đấu để bạn lớp khơng? Em có lo lắng thầy/cơ giáo nói kiểm tra xem em có thuộc hiểu khơng? Em có khó khăn học lớp theo yêu cầu thầy/cô giáo khơng? Thỉnh thoảng em có mơ thấy thầy/cơ giáo giận em không hiểu không? Em có bị bạn lớp đánh khơng? Em có thƣờng xun muốn thầy/cơ giáo giảng chậm lại để em hiểu không? Em có lo lắng khơng trả lời câu hỏi hoặclàm tập lớp? Em có khơng dám phát biểu lớp sợ nói sai khơng? Em có cảm thấy đầu gối run rẩy thầy/cô giáo gọi em đứng lên trả lời khơng? 10 Các bạn lớp có hay cƣời chê em chơi trị chơi khơng? Đã có thầy/cô giáo cho em điểm thấp 11 mong đợi em khơng? 81 Khơng 12 Có em lo lắng bị xếp loại học tập bị lƣu ban (ở lại lớp) khơng? Em có tránh khơng chơi trị chơi mà có lựa 13 chọn bạn chơi (chẳng hạn, đá bóng, đá cầu) em sợ khơng chọn em khơng? 14 Em có run sợ bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi không? 15 Em có thƣờng xun có cảm giác khơng bạn lớp muốn nghe theo khơng? 16 Em có cảm thấy sợ khơng bắt đầu làm tập? 17 Em có cảm thấy khó khăn phấn đấu đƣợc điểm cao nhƣ mong muốn bố mẹ khơng 18 Em có sợ bị coi học sinh dốt khơng? 19 Em có nghĩ bạn cƣời mình trả lời sai điều khơng? 20 Em có giống với bạn lớp khơng? 21 Khi làm xong tập em có lo lắng làm hay chƣa khơng? 22 Khi học lớp em có tự tin nhớ tốt khơng? Em có mơ thấy trƣờng 23 khơng thể trả lời đƣợc câu hỏi thầy/cơ giáo khơng? 24 Có phải phần lớn bạn đối xử tốt với em khơng? Có phải em làm cách cẩn thận chăm 25 biết đƣợc so sánh với bạn khác khơng? 82 26 Em có thƣờng xun muốn đỡ run sợ bị hỏi, bị kiểm tra tập không? 27 Thỉnh thoảng em có sợ tranh luận với bạn lớp khơng? Em có cảm thấy tim đập mạnh thầy/cơ giáo nói 28 kiểm tra tập nhà xem em làm hay sai không? 29 Khi em đƣợc điểm cao có bạn lớp nghĩ điều em may mắn mà có đƣợc khơng? Em có cảm thấy thoải mái khơng chơi với bạn 30 mà đƣợc bạn lớp yêu mến quan tâm đặc biệt? 31 Có bạn lớp nói điều làm em tự khơng? 32 Em có nghĩ bạn học khơng có đƣợc cảm tình ngƣời khác khơng? 33 Có vẻ nhƣ phần lớn bạn lớp không để ý/quan tâm đến em phải khơng? 34 Em có thƣờng xun sợ “bị quê” (bị coi kỳ cục) không? 35 Em có lịng với thái độ cách ứng xử thầy/cơ giáo khơng? Mẹ em có giúp đỡ em làm số việc (nhƣ chuẩn bị 36 cho em tham quan, giúp em chuẩn bị bài) nhƣ mẹ bạn khơng? 37 Em có lo lắng việc ngƣời khác nghĩ em nhƣ khơng? 38 Em có hy vọng học tập tốt tƣơng lai khơng? 83 39 Em có cho mặc đẹp nhƣ bạn lớp khơng? Em có thƣờng xuyên ngẫm nghĩ xem bạn lớp 40 nghĩ đứng lên (hoặc lên bảng) trả lời câu hỏi khơng? 41 Theo em bạn học giỏi lớp có quyền đặc biệt mà bạn khác khơng có khơng? 42 Có số bạn lớp cảm thấy tức em đƣợc điểm cao Điều có khơng? 43 Em có cảm thấy hài lòng thái độ cách ứng xử với bạn lớp khơng? 44 Em có cảm thấy thoải mái đối diện với thầy/cô giáo không? 45 Thỉnh thoảng bạn lớp có chế nhạo em vẻ bên ngồi hay hành vi em khơng? 46 Em có nghĩ em lo lắng việc chuẩn bị đến trƣờng/chuẩn bị nhà bạn khác không? 47 Khi em trả lời đƣợc câu hỏi thầy/cơ giáo em có cảm thấy bật khóc khơng? 48 Buổi tối, nằm giƣờng ngủ, em có nghĩ lo lắng diễn ngày mai trƣờng không? Khi làm tập khó, có lúc em cảm thấy 49 nhƣ quên hết kiến thức biết trƣớc khơng? 50 Bàn tay em có run làm tập khơng? Em có cảm thấy căng thẳng thầy/cơ giáo nói 51 kiểm tra 15 phút lớp không? 84 52 Việc thầy/cô giáo kiểm tra nhà có làm em sợ khơng? 53 Khi thầy/cơ giáo nói tập cho lớp em có sợ khơng làm đƣợc khơng? 54 Em có mơ thấy khơng làm đƣợc việc mà bạn lớp làm đƣợc khơng? 55 Khi nghe thầy/cơ giáo giảng bài, em có cảm thấy bạn lớp hiểu nhanh em khơng? Có đƣờng đến trƣờng em cảm thấy lo sợ 56 thầy/cô giáo kiểm tra khơng có kiểm tra không? 57 Sau lần làm kiểm tra em có thƣờng cảm thấy làm khơng đƣợc tốt khơng? 58 Em có cảm thấy run thầy/cơ giáo yêu cầu em lên bảng trả lời cho lớp nghe không? Bảng nhân học _ I Thơng tinvềtrẻ 1.Nămsinh củatrẻ: 2.Giới tínhcủatrẻ: Số anh chị em gia đình: Trẻ học lớpmấy: Xếp loại học lực năm lớp 8: Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 8: 85 Xếp loại học lực năm lớp 9: a Giỏi b Khá c Trung bình Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 9: a Tốt b Khá Trong hình thức kiểm tra dƣới em thấy lo lắng hình thức nhất? a Kiểm tra miệng trƣớc lớp c Thi học kỳ Lí do: II Thơng tinvềgia đình trẻ 1.Tình trạnghơnnhâncủacha(mẹ) trẻ a.Kếthơn b.Góac Lyhơn,lythând Đơn thân e.Tình trạngkhác: 2.Trình độhọc vấncủacha: a.Khơngđihọcb.Họccấp1 e.Tốtnghiệpcấp3 g.Tốtnghiệp đạihọc 3.Trình độhọc vấncủamẹ: a.Khơngđihọc e.Tốtnghiệpcấp3 g.Tốtnghiệp đạihọc Nghề nghiệp cha a.Nông dân d.Công nhân h.Nghềkhác (ghi cụ thể) _ 86 Nghềnghiệpcủamẹ a.Nông dân d.Công nhân g.Nộitrợ 6.Thunhập bìnhquâncủa gia đình a Dƣới500,000 VNĐ/tháng b.Từ 500,000VNĐ đến 1,500,000 VNĐ/tháng c.Từ1,500,000VNĐ/thángđến 3,000,000VNĐ/tháng d.Từ3,000,000VNĐ/thángđến 6,000,000 VNĐ/tháng e.Từ6,000,000VNĐ/thángđến 10,000,000/tháng 87 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG THỊ THU HƢỜNG THỰC TRẠNG RỐI LO? ??N LO ÂU CỦA HỌC SINH LỚP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC... đặc trƣng rối lo? ??n lo âu 2,3% đến 8,1% có rối lo? ??n lo âu hành Theo thống kê, tỉ lệ mắc phải lo âu ƣớc tính thiếu niên trẻ em khoảng từ 3% đến 20%, làm cho rối lo? ??n lo âu trở thành rối lo? ??n thƣờng... sinh xếp lo? ??i yếu ; 99 ,61% học sinh hồn thành chƣơng trình giáo dục tiểu học, cuối năm 99 , 39% học sinh đƣơcg lên lớp Cấp THCS: có 77,5% học sinh xếp lo? ??i hanḥ kiểm tốt , 19, 2% học sinh xếp lo? ??i
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng rối loạn lo âu của học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố hà nội ,

Từ khóa liên quan