0

Quản lý phát triển chương trình giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên các trường đại học việt nam

245 18 0
  • Quản lý phát triển chương trình giáo dục quốc phòng   an ninh cho sinh viên các trường đại học việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:28

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THANH TÙNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THANH TÙNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 62 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Văn Lê PGS TS Đặng Xuân Hải HÀ NỘI - 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Các thông tin kết nghiên cứu luận án tự thu thập, tìm hiểu phân tích cách trung thực, phù hợp với thực tế công tác quản lý phát triển chương trình Giáo dục quốc phịng - an ninh cho sinh viên trường Đại học Việt Nam Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Ngƣời cam đoan Vũ Thanh Tùng i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lịng biết ơn sâu sắc, tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thầy cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc giúp đỡ q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Lê PGS.TS Đặng Xuân Hải – người thầy hướng dẫn khoa học tận tâm giúp đỡ dẫn cho kiến thức phương pháp luận suốt thời gian hướng dẫn nghiên cứu, hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn: Ban lãnh đạo tất phòng ban chuyên môn Khoa/Bộ môn trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh trường Đại học Việt Nam Sở, Ban, Ngành có liên quan, sinh viên học giáo dục Quốc phòng – An ninh, chuyên gia giáo dục tham gia trả lời khảo sát, bạn đồng nghiệp, người thân, bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2016 Tác giả Vũ Thanh Tùng ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AN An ninh Bộ CA Bộ Công an Bộ LĐTB-XH Bộ Lao động, Thương binh Xã hội BQP Bộ Quốc phòng Bộ TC Bộ Tài Bộ GDĐT Bộ Giáo dục đào tạo BCT Bộ Chính trị BCH TƯ Ban chấp hành Trung ương BTL Bộ Tư lệnh CĐ Cao đẳng CNXH Chủ nghĩa xã hội CBQL Cán quản lí CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CN Công nghệ CSVC Cơ sở vật chất ĐCS VN Đảng Cộng sản Việt Nam ĐH Đại hội GDQP Giáo dục quốc phòng GDQP-AN Giáo dục quốc phòng – an ninh LĐXH Lao động xã hội PTCT Phát triển chương trình QP -AN Quốc phòng – an ninh QS Quân QL PTCT Quản lý phát triển chương trình SV Sinh viên TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu .3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận điểm bảo vệ 10 Những đóng góp luận án 11 Cấu trúc luận án CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHỊNG - AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu nước .7 1.1.2 Các nghiên cứu nước 14 1.1.3 Kinh nghiệm cho việc nghiên cứu quản lý phát triển chương trình GDQP-AN cho sinh viên trường đại học Việt Nam 18 1.2 Khái niệm 19 iv 1.2.1 Khái niệm chương trình 19 1.2.2 Khái niệm phát triển chương trình 22 1.2.3 Khái niệm quản lý phát triển chương trình giáo dục đại học 25 1.3 Phát triển chƣơng trình giáo dục Đại học .26 1.3.1 Các cách tiếp cận phát triển chương trình đại học 26 1.3.2 Chu trình phát triển chương trình giáo dục .29 1.4 Quản lý phát triển chƣơng trình giáo dục đại học 33 1.4.1 Đặc trưng quản lý phát triển chương trình giáo dục đại học 33 1.4.2 Phân cấp quản lý phát triển chương trình giáo dục đại học Việt Nam 35 1.5 Quản lý phát triển chƣơng trình GDQP-AN cho sinh viên đại học 36 1.5.1 Mơ hình quản lý phát triển chương trình GDQP-AN cho sinh viên đại học .36 1.5.2 Nội dung QL PTCT GDQP-AN cho sinh viên đại học 39 1.5.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển chương trình GDQP-AN cho sinh viên đại học 47 Tiểu kết chƣơng 49 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHỊNG – AN NINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY .51 2.1 Sơ lƣợc chƣơng trình GDQP-AN cho SV 51 2.1.1 Giáo dục quốc phòng – an ninh Việt Nam 51 2.1.2 GDQP - AN cho SV trường ĐH Việt Nam 52 2.1.3 Đặc trưng chương trình GDQP – AN cho sinh viên trường đại học Việt Nam 53 2.1.4 Nội dung chương trình GDQP - AN cho sinh viên trường đại học Việt Nam .54 2.1.5 Hệ thống GDQP - AN tổ chức mạng lưới sở GDQP - AN cho sinh viên trường đại học Việt Nam 56 v 2.2 Thực trạng quản lý phát triển chƣơng trình GDQP-AN cho sinh viên trƣờng đại học Việt Nam 59 2.2.1 Thực trạng phân cấp quản lý phát triển chương trình 59 2.2.2 Thực trạng quản lý phân tích nhu cầu 66 2.2.3 Thực trạng quản lý xác định mục tiêu, mục đích đào tạo 68 2.2.4 Thực trạng quản lý thiết kế, xây dựng nội dung chương trình GDQP-AN .71 2.2.5 Thực trạng quản lý thực thi chương trình 76 2.2.6 Thực trạng quản lý đánh giá chương trình 81 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý phát triển chƣơng trình GDQP-AN cho sinh viên trƣờng đại học Việt Nam 84 2.3.1 Các yếu tố bên 84 2.3.2 Các yếu tố bên 88 2.4 Đánh giá công tác quản lý phát triển chƣơng trình GDQP-AN cho sinh viên trƣờng đại học Việt Nam 94 2.4.1 Ưu điểm 94 2.4.2 Hạn chế 95 2.4.3 Nguyên nhân thực trạng 97 Tiểu kết chƣơng 98 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐAỊ HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY 99 3.1 Định hƣớng đổi giáo dục nguyên tắc đề xuất giải pháp 99 3.1.1 Dự báo xu hướng phát triển chương trình GDQP-AN cho sinh viên trường đại học hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2020 .99 3.1.2 Định hướng đổi quản lý phát triển chương trình GDQP-AN cho sinh viên trường đại học Việt Nam 101 3.1.3 Nguyên tắc đề xuất giải pháp quản lý phát triển chương trình GDQP-AN 102 3.2 Các giải pháp đề xuất .108 vi 3.2.1 Thống cách thức quản lý phát triển chương trình GDQP-AN cho sinh viên nước phù hợp với thực tiễn sở 108 3.2.2 Phân tích nhu cầu phát triển chương trình GDQP-AN cho sinh viên đại học phù hợp với thực tiễn Việt Nam 113 3.2.3 Cung ứng kịp thời quản lý tốt điều kiện sở vật chất phục vụ phát triển chương trình GDQP-AN 118 3.2.4 Tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra chương trình GDQP-AN cho sinh viên trường đại học theo hướng đảm bảo chất lượng 125 3.2.5 Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ nói chung phát triển chương trình GDQP-AN nói riêng cho CBQL, giảng viên GDQP-AN 131 3.3 Kết thăm dò ý kiến thử nghiệm giải pháp .138 3.3.1 Kết thăm dò ý kiến 138 3.3.2 Thử nghiệm đánh giá kết giải pháp 141 Tiểu kết chƣơng 146 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .147 Kết luận 147 Khuyến nghị .149 2.1 Với Chính phủ 149 2.2 Với Bộ, Ngành 149 2.3 Với trung tâm GDQP-AN, trường ĐH nước 150 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC vii xxx Phụ lục 6: Kết thăm dò ý kiến giải pháp luận án GDQP-AN cho SV nước GDQP-AN cho SV ĐH AN cho SV trường ĐH lực tham gia PTCT GDQP-AN GDQP-AN cho SV nước GDQP-AN cho SV ĐH xxxi Phụ lục 7: Kết thử nghiệm giải pháp Nội dung thử nghiệm Trình độ học vấn - Đi học sau ĐH - ĐH - CĐ Trình độ ngoại ngữ -A -B - Khơng biết Trình độ tin học - Tin học VP - Không biết Kỹ sư phạm - Có - Khơng Kiến thức quản lý giáo dục - Có - Khơng xxxii Phụ lục 8: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN VỀ SỰ THAY ĐỔI CỦA CÔNG TÁC QL PTCT GDQP-AN CHO SV KHI ÁP DỤNG GIẢI PHÁP “NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN CỦA CBQL, GIẢNG VIÊN GDQP-AN” A THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CUỘC KHẢO SÁT Cá nhân tiến hành khảo sát: NCS Đơn vị công tác: Số điện thoại liên lạc: Mục đích khảo sát: Chỉ dùng phục vụ cho việc nghiên cứu thực Đề tài Nghiên cứu sinh Trường ĐH Giáo dục - QHGDHN Đối tượng khảo sát: - Các nhà quản lý trực tiếp trung tâm, khoa, bô g̣môn GDQP-AN - Giảng viên GDQP-AN sở thực nghiệm là: Trung tâm GDQP-AN ĐH Quốc Gia Hà Nội, Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 1, Khoa GDQP-AN trường ĐH Giao thông Vận tải Thời gian tiến hành khảo sát: Năm 2014 B THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƢỜI ĐƢỢC KHẢO SÁT (Xin ơng/bà vui lịng điền vào chỗ trống đánh dấu nhân (x) vào ô lựa chọn cho phù hợp) Tên trung tâm/Khoa – trường :………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………… Số điện thoại liên lạc:………………………………………… E – mail:………………………………………………………… C NỘI DUNG KHẢO SÁT Để đánh giá tác động áp dụng giải pháp “nâng cao trình độ chuyên môn CBQL, giảng viên GDQP-AN cho SV ĐH” công tác QL PTCT GDQP - AN cho SV, xin ý kiến chuyên gia, nhà quản lí trực tiếp giảng viên việc thực công tác sở đào tạo xxxiii Ơng/bà vui lịng cho biết mức độ đồng ý với nhận định dƣới theo thang điểm từ đến 5: = hồn tồn khơng đồng ý, = Không đồng ý, = Trung lập, khơng có ý kiến, = Đồng ý, = Hoàn toàn đồng ý Nội dung Thực quản lý phân tích nhu cầu Thực quản lý mục đích, mục tiêu chương trình Thực quản lý thiết kết chương trình Thực quản lý thực thi chương trình Thực quản lý đánh giá chương trình xxxiv Phụ lục 9: Cơ sở GDQP-AN cho sinh viên trƣờng ĐH, CĐ TT Trung tâm GDQP-AN ĐH Quốc gia HàNôị ĐH Quốc gia TP HồChi Minh ĐH Thai Nguyên ,́ Đaịhocg̣ Huế Trương ĐHSP TD TT Ha ̀ Nôị Trương ĐH Sư phạm Ha ̀ Nôị2 Trương ĐH Tây Bắc ̀ Trương ĐH Vinh Trương ĐH Tây Nguyên ̀ 10 Trương ĐH Cần Thơ ̀ 11 Trương ĐH Khanh Hoa ̀ ̀ 12 Trương ĐH Hai Phong ̀ Trương ĐH Hồng Đưc 13 14 15 ̀ Thanh Hoa ,́ Trường CĐSP Ngô Gia Tự, Bắc Giang Trường ĐH Trà Vinh TT 16 17 Trung tâm GDQP-AN Trường ĐH Tôn Đức Thắng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 18 Trường QS Quân khu 19 Trường QS Quân khu 20 Trường QS Quân khu 21 Trường QS Quân khu 22 Trường QS Quân khu 23 Trường QS Quân khu 24 Trường QS Quân khu 25 26 Trường QS BTL Thủ đô Hà Nội Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin 27 Trương QS tinh Nam Đinḥ ̀ 28 Trương QS tinh Cần Thơ ̀ 29 Trương QS tinh Hưng Yên ̀ 30 Trương QS tinh Binh Đinḥ ̀ 31 Trương QS TP HCM ̀ Trương QS tinh Binh 32 ̀ Dương TT Trung tâm GDQP-AN 33 Trương QS tinh Đồng Nai ̀ 34 Trương QS tinh An Giang ̀ Trương QS tinh Tiền 35 ̀ Giang Nguồn: Kỷ yếu hội thảo đào tạo GDQP-AN 2012 – NXB Giáo dục 2012 xxxvii Phụ lục 10: Bố trí trung tâm GDQP-AN sinh viên tồn quốc Nguồn: Hồng Văn Tịng [77] xxxviii ... trưng quản lý phát triển chương trình giáo dục đại học 33 1.4.2 Phân cấp quản lý phát triển chương trình giáo dục đại học Việt Nam 35 1.5 Quản lý phát triển chƣơng trình GDQP -AN cho sinh viên đại. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THANH TÙNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG - AN NINH CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO... hướng phát triển chương trình GDQP -AN cho sinh viên trường đại học hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2020 .99 3.1.2 Định hướng đổi quản lý phát triển chương trình GDQP -AN cho sinh viên trường đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển chương trình giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên các trường đại học việt nam ,

Từ khóa liên quan