0

Quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học của nhà trường đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hiện nay ở trường trung học phổ thông tam nông huyện tam nông, tỉnh phú thọ

178 37 0
  • Quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học của nhà trường đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hiện nay ở trường trung học phổ thông tam nông huyện tam nông, tỉnh phú thọ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:25

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA NHÀ TRƢỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TAM NÔNG HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA NHÀ TRƢỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TAM NÔNG HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 8.140114 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHƢƠNG HUYỀN HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tác giả nhận hướng dẫn, giúp đỡ động viên q báu Thầy Cơ, Gia đình, Bạn bè, đồng nghiệp Tác giả xin bày tỏ lịng kính trọng tri ân sâu sắc đến: TS Nguyễn Phương Huyền, người hướng dẫn khoa học tận tâm giúp đỡ, dạy bảo động viên Học viên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy cô tận tình dìu dắt, truyền dạy kiến thức cho học viên thời gian qua Cảm ơn Quý thầy Ban giám hiệu, phịng ban, khoa – Trường Đại học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi thời gian học viên học tập trường Đặc biệt, học viên chân thành cảm ơn quý Thầy, cô Ban giám hiệu, cán giáo viên, nhân viên, em học sinh Trường THPT Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Các thầy nhiệt tình hỗ trợ, động viên tạo điều kiện cho tác giả suốt thời gian học tập tạo điểu kiện, giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận văn Sau cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khích lệ tác giả suốt q trình học tập thực luận văn Dù có nhiều cố gắng trình thực luận văn tốt nghiệp, song chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý q thầy cơ, đồng nghiệp Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Hùng i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGH: Ban giám hiệu CB: Cán CBQL: Cán quản lý CNTT: Công nghệ thông tin CSVC - TBDH: Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học GD&ĐT: Giáo dục đào tạo GDPT: Giáo dục phổ thông GV: Giáo viên HS: Học sinh KHGD: Khoa học giáo dục NLHS: Năng lực học sinh NV: Nhân viên PPDH: Phương pháp dạy học THPT: Trung học phổ thông ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn .i Danh mục từ viết tắt ii Danh mục bảng .vii Danh mục biểu đồ viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA NHÀ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .6 1.1.1 Các nghiên cứu xây dựng kế hoạch dạy học THPT theo hướng phát triển lực 1.1.2 Các nghiên cứu quản lý xây dựng kế hoạch dạy học THPT theo hướng phát triển lực 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Quản lý 12 1.2.2 Kế hoạch dạy học nhà trường (chương trình mơn học) .13 1.2.3 Xây dựng kế hoạch dạy học nhà trường .16 1.2.4 Quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học nhà trường 17 1.3 Xây dựng kế hoạch dạy học nhà trƣờng THPT 17 1.3.1 Quy định chung xây dựng kế hoạch dạy học 17 1.3.2 Vai trò Hiệu trưởng trường THPT 19 1.3.3 Phân tích bối cảnh, điều kiện cụ thể nhà trường chương trình hành 20 1.3.4 Phân công công việc 22 1.3.5 Xác định yêu cầu cần đạt chuẩn kiến thức, kĩ môn học 22 1.3.6 Thiết kế chương trình mơn học 23 iii 1.3.7 Triển khai thực chương trình mơn học (kế hoạch dạy học) .23 1.3.8 Đánh giá chương trình mơn học (Kế hoạch dạy học) 25 1.4 Nội dung quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học 27 1.4.1 Quản lý xác định mục tiêu bậc học .27 1.4.2 Quản lý hoạt động tổ chức xây dựng kế hoạch 28 1.4.3 Quản lý, đánh giá việc thực kế hoạch dạy học 29 1.4.4 Phát triển đội ngũ giáo viên môn 31 1.4.5 Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học 32 1.5 Các yếu tố tác động đến hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học 34 1.5.1 Phẩm chất, lực cán quản lý 34 1.5.2 Chất lượng đội ngũ giáo viên 37 1.5.3 Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học 40 1.5.4 Đặc điểm học sinh nhà trường .42 1.5.5 Điều kiện kinh tế - văn hóa xã hội địa phương 43 1.5.6 Yêu cầu thực chương trình giáo dục phổ thông 45 Kết luận chƣơng 46 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TAM NÔNG, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 47 2.1 Đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội giáo dục huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 47 2.1.1 Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, huyện Tam Nơng, tỉnh Phú Thọ 47 2.1.2 Khái quát hệ thống giáo dục huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 50 2.2 Giới thiệu khảo sát 52 2.2.1 Mục đích khảo sát .52 2.2.2 Nội dung khảo sát 52 2.2.3 Phương pháp khảo sát 52 iv 2.2.4 Đối tượng khảo sát 54 2.3 Kết nghiên cứu 54 2.3.1 Đặc điểm tình hình trường THPT Tam Nơng, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 54 2.3.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch dạy học trường THPT Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 58 2.3.3 Thực trạng quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học 67 2.3.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng .76 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học nhà trƣờng trƣờng THPT Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ .78 2.4.1 Ưu điểm .78 2.4.2 Hạn chế .79 2.4.3 Nguyên nhân 80 Kết luận chƣơng 81 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA NHÀ TRƢỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TAM NÔNG HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ 82 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học theo hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng THPT Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 82 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 82 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính lôgic môn học liên kết mơn học chương trình .82 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 83 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 84 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học theo hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng THPT Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 84 v 3.2.1 Tổ chức bồi dưỡng lực cho cán bộ, giáo viên trường THPT Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cần thiết phải đổi hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển lực học sinh 84 3.2.2 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển lực học sinh theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng (2018) 86 3.2.3 Chỉ đạo thực kế hoạch dạy học theo hướng phát triển lực học sinh theo u cầu chương trình giáo dục phổ thơng (2018) 89 3.2.4 Tổ chức rà soát đánh giá kế hoạch dạy học xây dựng 90 3.2.5 Tổ chức thực đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập theo hướng phát triển lực học sinh 92 3.2.6 Chỉ đạo khuyến khích trao quyền tự chủ cho giáo viên việc khai thác thành tựu khoa học công nghệ vào việc thực hành, thực nghiệm kế hoạch học .93 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản lý quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học nhà trƣờng đáp ứng yêu cầu bối cảnh trƣờng THPT Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ .94 3.4 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học nhà trƣờng đáp ứng yêu cầu bối cảnh trƣờng THPT Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 95 Kết luận chƣơng 99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chất lượng đội ngũ CBQL GV, NV trường THPT Tam Nông 56 Bảng 2.2 Kết xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh năm học 2015 – 2016 đến năm học 2017-2018 56 Bảng 2.3 Số giải học sinh giỏi cấp tỉnh từ 2015 đến 2017 57 Bảng 2.4 Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đỗ Đại học từ 2015 đến 2017 57 Bảng 3.1 Kết trưng cầu ý kiến tính cấp thiết biện pháp quản lý 96 Bảng 3.2 Kết trưng cầu ý kiến mức độ khả thi biện pháp quản lý vii 97 ... pháp quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học đáp ứng yêu cầu bối cảnh trường Trung học phổ thông Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH... học trường THPT Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học nhà trường đáp ứng yêu cầu bối cảnh trường THPT Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh. .. dạy học đáp ứng yêu cầu bối cảnh trường THPT Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học đáp ứng yêu cầu trường Trung học phổ thông Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học của nhà trường đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hiện nay ở trường trung học phổ thông tam nông huyện tam nông, tỉnh phú thọ ,

Từ khóa liên quan